Доходи та витрати населення м. Києва за 2007–2012 роки Статистичний збірник



Скачати 201.74 Kb.
Дата конвертації20.07.2017
Розмір201.74 Kb.
ТипРозрахунок
Державна служба статистики України

Головне управління статистики у м.Києві



Доходи та витрати населення

м.Києва за 2007–2012 роки

Статистичний збірник

м.Київ 2013

Державна служба статистики України

Головне управління статистики у м.Києві

Відповідальні за випуск С.М. Батечко, П.В. Гладкий

У статистичному збірнику «Доходи та витрати населення м.Києва за 20072012 роки» наведено інформацію про результати розрахунків доходів та витрат населення м.Києва
за 2007–2012 роки.

Розрахований на широке коло користувачів.


Головне управління статистики у м.Києві
адреса: вул.Тургенєвська, 71, м. Київ, 04050, Україна

телефон (044) 486-89-24, факс (044) 486-63-55

• електронна пошта: kievstat@kiev.ukrstat.gov.ua
веб-сайт: http://gorstat.kiev.ukrstat.gov.ua


Вих. № 02/1-03/12364 від 30.09.2013р.

ã Головне управління статистики у м. Києві, 2013



Передмова
Статистичний збірник «Доходи та витрати населення м.Києва
за 2007–2012 роки» містить основні показники соціально-економічного розвитку міста, що характеризують рівень життя населення. Показники доходів та витрат населення використовуються для проведення аналізу їх структури за видами, як у цілому по місту, так і за регіонами.

Розрахунок доходів та витрат населення базується на стандартах Системи національних рахунків (СНР’93), прийнятої міжнародними організаціями у 1993 році, стосовно визначення доходів та витрат для складання рахунків сектору домашніх господарств, з урахуванням особливостей національної економіки та специфіки національного первинного обліку та звітності.

У збірнику вміщено інформацію щодо структури та динаміки основних показників доходів та витрат населення, наявних та реальних наявних доходів, а також фактичного індивідуального кінцевого споживання в розрізі джерел фінансування.

Окремі таблиці містять адміністративні дані Пенсійного фонду м.Києва, показники статистики праці, внутрішньої торгівлі, цін, соціальних послуг, обстеження умов життя домогосподарств, Державної служби статистики України.

Статистичний збірник містить остаточні результати річних розрахунків доходів та витрат населення за 2007–2011 роки та попередні дані за 2012 рік.
СКОРОЧЕННЯ, ЯКІ ВИКОРИСТАНІ У ЗБІРНИКУ


грн. – гривня

тис. – тисяча

кг – кілограм

шт. – штука

м2 – квадратний метр

% – відсотки

млн. – мільйон






УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ, ЯКІ ВИКОРИСТАНІ У ЗБІРНИКУ

Тире (—)

– явищ не було

Крапки (...)

– відомості відсутні

Нуль (0; 0,0)

– явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути виражені використаними у таблиці розрядами

Символ ()

– заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу

“у тому числі”,

“з них”


– означає, що наведено не всі доданки загальної суми. Мають місце випадки, коли наведено всі доданки загальної суми, а при округленні сума складових не дорівнює підсумку.


З М І С Т





стор.

Передмова .....................................................................................................................

3







СКОРОЧЕННЯ, ЯКІ ВИКОРИСТАНІ У ЗБІРНИКУ ...............................................

4







Умовні позначення, які використані у збірнику .............................

4







доходи та витрати населення м.Києва за 2012 рік ..........................

7







1. ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ
ТА ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА
ЇХ НАДХОДЖЕННЯ ...................................

9

1.1.

Доходи населення …………………………….........................…………………

11

1.2.

Наявний доход населення та середньомісячний наявний доход
у розрахунку на одну особу……………………………………………………...

11

1.3.

Структура доходів населення ……………………………………………….......

12

1.4.

Зміна обсягів доходів населення України та м.Києва………………………….

13

1.5.

Зміна обсягів заробітної плати населення України та м.Києва……………….

13

1.6.

Зміна обсягів прибутку та змішаного доходу населення України та м.Києва..

14

1.7.

Зміна обсягів соціальних допомог та інших одержаних поточних трансфертів населення України та м.Києва…………………………………….

14

1.8.

Зміна обсягів наявного і реального наявного доходу та індекси
споживчих цін…………………………………………………………………….

15

1.9.

Динаміка середньомісячної номінальної заробітної плати у 2007–2012рр. ....

15

1.10.

Середньомісячна номінальна заробітна плата за основними видами економічної діяльності у 2007–2012рр. .………………………………………..

16

1.11.

Темпи зміни реальної заробітної плати…………………………………………

17

1.12.

Фонд оплати праці за видами економічної діяльності за 2012р. ……………..

18

1.13.

Структура фонду оплати праці штатних працівників за окремими видами економічної діяльності у 2012р…..…………………………………………….

19

1.14.

Надання цільової грошової допомоги непрацездатним громадянам з мінімальними доходами.....………………………………………………………

20

1.15.

Надання грошової та натуральної допомоги громадянам які перебували у складних життєвих обставинах у 2012 році....…………………………………

21

1.16.

Державна допомога сім’ям з дітьми на 1 січня 2013р. ….…………………….

22

1.17.

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям……………….….....

22

1.18.

Середній розмір місячної пенсії…………………………………………………

23

1.19.

Структура грошових доходів домогосподарств……………………………......

23

1.20.

Структура сукупних ресурсів домогосподарств……………………………….

24







2. ВИТРАТИ та ЗАОЩАДЖЕННЯ НАСЕЛЕННЯ М.КИЄВА;

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ………………

25

2.1.

Витрати та заощадження населення ………..………………………………......

27

2.2.

Зміна обсягів витрат населення України та м.Києва…………………………..

27

2.3.

Структура витрат та заощаджень населення ………..…………………………

28

2.4.

Індекси споживчих цін ……………………….…………………………………

29

2.5.

Індекси споживчих цін у 2012р. ……………………...…………………………

29

2.6.

Індекси споживчих цін на окремі групи товарів та послуг .......………………

30

2.7.

Основні показники розвитку роздрібної торгівлі………………………………

31

2.8.

Співвідношення продажу продовольчих та непродовольчих товарів………..

32




стор.

2.9.

Розрахунковий товарооборот підприємств на одну особу населення………..

32

2.10.

Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств…………

33

2.11.

Товарна структура роздрібного товарообороту торгової мережі підприємств

34

2.12.

Торгова мережа підприємств…………………………………………………….

36

2.13.

Мережа ресторанного господарства підприємств……………………………...

36

2.14

Оплата населенням житлово-комунальних послуг…………………………….

37

2.15.

Обсяги послуг, оплачених населенням, за видами економічної діяльності….

37

2.16.

Обсяг реалізованих послуг населенню у розрахунку на одну особу по Україні та м.Києву………………………………………………………………..

38

2.17.

Споживання продуктів харчування у домогосподарствах…………………….

38

2.18.

Диференціація життєвого рівня населення……………………………………..

39

2.19.

Структура сукупних витрат домогосподарств…………………………………

40

2.20.

Структура грошових витрат домогосподарств…………………………………

40







3. Окремі зіставлення за регіонами україни……………..

41

3.1.

Доходи населення………………………………………………………………..

43

3.2.

Доходи населення за 2012р. …………………………………………………….

44

3.3.

Структура доходів населення………………………………………………........

45

3.4.

Зміна обсягів доходів населення………………………………………………..

46

3.5.

Наявний доход населення……………………………………………………….

47

3.6.

Зміна обсягів наявного доходу населення……………………………………...

49

3.7.

Витрати населення………………………………………………………………

51

3.8.

Зміна обсягів витрат населення…………………………………………………

52

3.9.

Витрати та заощадження населення за 2012р. ..……………………………….

53

3.10.

Зміна обсягів доходів та витрат населення за 2012р. ..………………………..

54

3.11.

Середньомісячна номінальна заробітна плата за регіонами…………………

55

3.12.

Індекси споживчих цін за регіонами……………………………………………

56

3.13.

Оборот роздрібної торгівлі за регіонами……………………………………….

57

3.14.

Забезпеченість населення торговою мережею підприємств за регіонами……

59

3.15.

Обсяг послуг реалізованих населенню за регіонами…………………………..

61










МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЯСНЕННЯ……………………………………………………

63

ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ НАСЕЛЕННЯ М.КИЄВА ЗА 2012 РІК
Одними з найважливіших серед макроекономічних показників системи національних рахунків є показники доходів, витрат та заощаджень населення, які характеризують добробут та рівень життя населення, висвітлюють основні індикатори соціально-економічного розвитку регіону.

За попереднім розрахунком у 2012р. доходи м.Києва склали


189808 млн.грн., що становить 13,5% від загальних доходів по Україні (1407197 млн.грн.). Упродовж останніх років динаміка доходів населення міста мала позитивну тенденцію до збільшення.

Наявний доход, який може бути використаний населенням на придбання товарів та послуг, склав 140495 млн.грн. і зріс у порівнянні з 2011р. на 17,6% (у 2011р. – на 15,6%), по Україні – відповідно на 10,3% та 16,6%.

Реальний наявний доход, визначений з урахуванням впливу цін, збільшився порівняно з 2011р. на 15,2% (у 2011р. збільшення на 5,7%). Збільшення реального наявного доходу у 2012р. відзначається як в цілому по Україні (109,7% від рівня попереднього року), так і за всіма регіонами.

Наявний доход у розрахунку на одну особу в 2012р. становив
49651,9 грн., що на 16,6% більше, ніж у 2011р. Середньомісячний наявний доход у розрахунку на одну особу в місті в 2012р. склав 4138 грн.
(на 590 грн. більше, ніж у 2011р.) та перевищував у 3,6 раза прожитковий мінімум на одну працездатну особу, який був установлений в Україні у 2012р. в розмірі 1134 грн.

Основним джерелом доходів переважної частини населення залишається заробітна плата. Загальна сума цієї статті доходів у 2012р. становила 108046 млн.грн. і зросла порівняно з 2011р. на 14,1% (у 2011р. – на 20,3%). По Україні даний показник зріс у порівнянні з минулим роком на 12,1%, у 2011р. показник збільшився на 17,7%.

За даними статистики праці середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у 2012р. становила 4607 грн., що у 4,1 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (1134 грн.). Порівняно з 2011р. розмір середньомісячної заробітної плати збільшився на 14,8%. Нарахування за одну оплачену годину становили 29,33 грн.

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій (з кількістю найманих працівників 10 осіб і більше) у 2012р. становила 1300,4 тис. осіб.

Обсяг соціальних допомог та інших одержаних поточних трансфертів склав 50313 млн.грн. і збільшився порівняно з 2011р. на 15,4%. Його питома вага у складі доходів населення складає 26,5%.

Соціальні допомоги, включаючи пенсії та стипендії, отримані населенням міста у 2012р., збільшились у порівнянні з 2011р. на 11,2% і становили 22040 млн.грн.

Також джерелом доходів населення був прибуток та змішаний доход, одержаний у результаті процесу виробництва чи підприємницької діяльності. Загальна сума цієї статті доходів населення в 2012р. склала 13348 млн.грн. і зросла на 8,9% порівняно з 2011р., при цьому темп приросту був на 18,8 в.п. нижчим, ніж у 2011р.

У 2012р. витрати міста склали 189497 млн.грн. Витрати населення збільшились у порівнянні з минулим роком на 14,9%.



Серед складових статей витрат переважали, витрати на придбання товарів та послуг (159437 млн.грн., що склало 84,1% від загальної суми сукупних витрат проти 83,8% у 2011р.). У порівнянні з минулим роком придбання товарів та послуг збільшилось на 15,4%.

1

Доходи населення

та основні джерела
їх надходження

1.1. Доходи населення
(млн.грн.)




2007

2008

2009

2010

2011

2012

2012р. до 2011р., відсотків

























Усього

77435

109781

122516

143903

164057

189808

115,7

Заробітна плата

42628

59562

62809

78716

94680

108046

114,1

Прибуток та змішаний доход

6096

8323

7763

9599

12256

13348

108,9

Доходи від власності (одержані)

4589

7420

8215

12925

13512

18101

134,0

Соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти

24122

34476

43729

42663

43609

50313

115,4


1.2. Наявний доход населення та середньомісячний наявний доход
у розрахунку на одну особу





2007

2008

2009

2010

2011

2012

2012р. до 2011р., відсотків

























Наявний доход – млн.грн.

49762

68713

76250

103347

119500

140495

117,6

у розрахунку на одну особу, грн.

18233,2

24960,2

27474,5

37012,7

42576,7

49651,9

116,6

Реальний наявний доход, відсотків до попереднього року

117,4

111,7

95,5

123,4

105,7

115,2

115,2

Середньомісячний наявний доход у розрахунку на одну особу, грн.

1519

2080

2290

3084

3548

4138

116,6


1.3. Структура доходів населення
(відсотків)




2007

2008

2009

до загального обсягу по Україні

до загального обсягу по місту

до загального обсягу по Україні

до загального обсягу по місту

до загального обсягу по Україні

до

загального обсягу по місту
























Доходи –

всього

12,4

100,0

13,0

100,0

13,7

100,0

Заробітна плата

15,3

55,0

16,3

54,3

17,2

51,3

Прибуток та змішаний доход

6,4

7,9

6,3

7,6

6,0

6,3

Доходи від власності (одержані)

22,8

5,9

26,1

6,8

23,7

6,7

Соціальні допомоги та інші одер-жані поточні трансферти

10,6

31,2

10,8

31,3

12,0

35,7


Продовження табл. 1.3




2010

2011

2012

до загального обсягу по Україні

до загального
обсягу по місту

до загального обсягу по Україні

до загального обсягу по місту

до загального обсягу по Україні

до загального обсягу по місту






















Доходи – всього

13,1

100,0

13,0

100,0

13,5

100,0

Заробітна плата

17,5

54,7

17,9

57,7

18,3

57,0

Прибуток та змішаний доход

6,0

6,7

6,1

7,5

6,3

7,0

Доходи від власності (одержані)

19,0

9,0

19,9

8,2

24,3

9,5

Соціальні допомоги та інші одер-жані поточні трансферти

10,1

29,6

9,3

26,6

9,5

26,5

1.4. Зміна обсягів доходів населення України та м.Києва
(відсотків до попереднього року)





Розповсюдження статистичних видань:
(044) 486-89-24

© Головне управління статистики у м.Києві 2013р.





Каталог: Docs
Docs -> Основні вимоги до реферату
Docs -> Уточнення щодо оформлення документів та питання, які вступники до аспірантури задають найчастіше
Docs -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Docs -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Docs -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
Docs -> Соціологія – наука про суспільство
Docs -> Міністерство охорони навколишнього
Docs -> Реферат курсанта Борисяк Тетяны Василівны Курси підвищення кваліфікації середніх медичних працівників м. Івано-Франківськ

Скачати 201.74 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:




База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка