Документаційне забезпечення робіт, пов’язаних з захистом інформації з обмеженим доступом для студентів базового напрямку 6Сторінка1/3
Дата конвертації09.11.2016
Розмір0.99 Mb.
#1200
  1   2   3

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архівВедення документів з грифом "Для службового користування ": інструкція до практичної роботи №2 з курсу “Документаційне забезпечення робіт, пов’язаних з захистом інформації з обмеженим доступом” для студентів базового напрямку 6.1601“Інформаційна безпека” Укл.: В.С. Байдаков, Ю.М. Наконечний, - Львів: НУЛП, 2008.- с.


Укладачі: В.С. Байдаков, ст. викладач;

Ю.М. Наконечний, к.т.н., доцент.


Відповідальний за випуск:

І.Я. Тишик, ст. викладач.

Рецензент: В.М. Максимович, д.т.н., професор.
Практична № 5
Ведення документів з грифом "Для службового користування "
Мета роботи: - ознайомитись з правилами та вимогами складання документів з грифом

"Для службового користування ".


Студент повинен:
ЗНАТИ: - порядок складання, відправлення, отримання та зберігання документів з

грифом " Для службового користування";


ВМІТИ: - складати всі види службових документів з грифом " Для службового

користування";


Питання для обговорення:
1. Приймання та облік документів з грифом " Для службового користування";

2. Розмноження і розсилання (відправлення ) документів з грифом " Для службового

користування ";

3. Формування виконаних документів у справи з грифом " Для службового

користування";

4. Використання документів. Зняття грифа" Для службового користування ";

5. Відбір документів з грифом „ Для службового користування” для зберігання та

знищення;

6. Забезпечення схоронності документів з грифом " Для службового користування".

Перевірка їх наявності;


Завдання для виконання практичної роботи:
1. Підготувати зразок оформлення листа відповіді оформленого на бланку формату А4,

з грифом "Для службового користування" ( розташування реквізитів поздовжнє);

2. Підготувати зразок оформлення інформаційного листа оформленого на бланку формату А4,

з грифом "Для службового користування" ( розташування реквізитів поздовжнє);

3. Підготувати зразок оформлення супровідного листа оформленого на бланку формату А4,

з грифом "Для службового користування" ( розташування реквізитів поздовжнє);

4. Підготувати зразок оформлення листа повідомлення оформленого на бланку формату А4,

з грифом "Для службового користування" ( розташування реквізитів поздовжнє);

5. Підготувати зразок оформлення гарантійного листа оформленого на бланку формату А4,

з грифом "Для службового користування" ( розташування реквізитів поздовжнє);

6. Підготувати зразок оформлення наказу оформленого на бланку формату А4, з грифом

"Для службового користування" ( розташування реквізитів поздовжнє);

7. Підготувати зразок оформлення протоколу оформленого на бланку формату А4,

з грифом "Для службового користування" ( розташування реквізитів поздовжнє);


Доповідь ( реферат ):


  • Історія виникнення конфіденційного діловодства;


ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ:
1. Вивчити рекомендовану літературу і конспект лекції;

2. Підготувати зразки службових документів, згідно завдання.Список рекомендованої літератури:
- Постанова Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998р. № 1893 " Про затвердження

Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та

інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є

власністю держави ".

- Документаційне забезпечення робіт із захисту інформації з обмеженим доступом:

Підручник// С.М. Головань, В.Б. Дудикевич, В.С. Зачепило, Л.Т. Пархуць, В.О. Хорошко ,

Л.М. Щербак - Львів : Видавництво Національний університет " Львівська політехніка," 2005 .

- 288с.


- Конфіденційний документообіг. Навчальний посібник. / За редакцією професора В.О.Хорошка /

Укладачі А.Г. Габавич, С.М. Головань, С.І. Жлобін, В.О. Хорошко. -К.: ДУІКТ, 2005. - 264с.

- Загальне діловодство та ведення документів , що містять конфіденційну інформацію з грифом "Для службового користування ": Навчальний-методичний посібник. С.М. Головань - К: НАУ, 2003. - 92 с.

Стислі теоретичні відомості
Порядок обліку, одержання, використання, поширення, зберігання та знищення документів, справ, видань, магнітних та інших матеріальних носіїв інформації, які містять інформацію з грифом " Для службового користування ", що є власністю держави - установлює Інструкція про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 р. № 1893.

Переліки відомостей, які містять конфіденційну інформацію і яким надається гриф обмеженого доступу " Для службового користування " розробляється експертними комісіями згідно з орієнтованими критеріями віднесення інформації до конфіденційної інформації, що є власністю держави і повинні відповідати таким вимогам:
  • створюватися за кошти державного бюджету або перебувати у володінні, користуванні

чи розпорядженні організації;

  • використовуватися з метою забезпечення національних інтересів держави;

  • неналежати до державної таємниці;

  • внаслідок розголошення такої інформації можливе:

  • порушення конституційних прав і свобод людини та громадянина;

  • настання негативних наслідків у внутрішньополітичній, зовнішньополітичній, економічній, військовій, соціальній, гуманітарній, науково-технологічній, економічній, інформаційній сферах та сферах державної безпеки державного кордону;

  • створення перешкод у роботі державних органів.

Експертні комісії утворюються міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями. До їх складу включаються представники режимно-секретного та інших структурних підрозділів із числа найбільш кваліфікованих фахівців. Рішення комісії оформляється протоколом. На підставі рішення експертної комісії інформація включається до переліку відомостей, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави.

Затверджуються переліки відомостей, які містять конфіденційну інформацію міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, в яких утворюються або у володінні, користуванні чи розпорядженні яких перебувають.

Інформація вважається такою, що належить до категорії конфіденційної, з моменту прийняття рішення про це її власником чи уповноваженою ним особою. Володіння, користування або розпорядження інформацією на законних підставах особою, яка не є власником такої інформації, не дає їй права встановлювати або змінювати режим доступу до цієї інформації, якщо зазначена особа окремо не уповноважена на це власником інформації.

Віднесення інформації до категорії конфіденційної є доцільним, якщо несанкціонований доступ до неї може завдати шкоди інтересам її власника або іншим особам, а також якщо не існує іншого способу захисту такої інформації. Інформація, віднесена до категорії конфіденційної, вважається конфіденційною безстроково, якщо термін дії обмеження доступу до неї не визначений власником такої інформації або обмеження доступу до зазначеної інформації не зняті у встановленому порядку.

Обмеження доступу до інформації, що належить до категорії конфіденційної, вважаються такими, що зняті:
− з наступного дня після закінчення терміну дії обмеження доступу до інформації, що визначений власником такої інформації;

− з моменту прийняття відповідного рішення власником такої інформації;

− з моменту оприлюднення за згодою власника;

− з моменту надходження інформації до загальнодоступних баз даних за згодою її власника.Не може бути віднесена до категорії конфіденційної:

− інформація, приховування якої загрожує безпеці, життю та здоров’ю людей;

− інформація про стан довкілля, екологічної безпеки та захворюваності населення, якість харчових продуктів та предметів побуту, життєвий рівень населення, медичне обслуговування та соціальне забезпечення, соціально-демографічні показники, стан освіти та культури, стан

− правопорядку;

− інформація про злочини та інші правопорушення, неправомірні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових осіб;

− інформація, яка відповідно до законів України та міжнародних договорів України не може бути віднесена до конфіденційної.

На документах у правому верхньому куті першої сторінки, а для видань – на обкладинці та на титулі проставляють гриф “ Для службового користування ” і номер примірника, наприклад:

Для службового користування

Прим. №

Якщо гриф неможливо нанести безпосередньо на матеріальний носій інформації, він має бути наведений в супровідних документах.Керівники організацій несуть відповідальність за забезпечення правильного ведення обліку, зберігання та використання документів з грифом "Для службового користування" Ведення обліку, зберігання, розмноження та використання документів з грифом "Для службового користування ", а також контроль за дотриманням Постанови Кабінету Міністрі в України від27 листопада 1998 р № 1853 покладається на управління справами, загальні відділи, канцелярії організацій.

Запобігання розголошенню відомостей, що містяться в документах з грифом "Для службового користування" та випадкам втрат таких документів покладаються на режимно-секретні підрозділи організацій.

Служба безпеки України здійснює контроль за обігом документів, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави.

Виконавці, які працюють з документами з грифом “ Для службового користування ”, обов’язково ознайомлюються під розписку із Інструкцією про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави.1.1. Приймання і облік ( реєстрація )
Приймання і облік (реєстрація ) документів з грифом "Для службового користування " здійснюється канцелярією організації, яка веде облік несекретної документації, приймає і розкриває у канцелярії працівник, якому доручена робота з такими документами. На документи з грифом "Для службового користування ", поширюється вимога одноразової реєстрації. При цьому перевіряються номери, кількість сторінок та примірників документа, а також наявність додатків, зазначених у супровідному листі. У разі відсутності у пакетах (конвертах) документів або додатків до них складається акт у 2-х примірниках, один з яких надсилають відправнику для надіслання документів, яких не вистачає ( додаток 1 ).

Додаток 1

А К Т


про відсутність вкладень у конверті ( пакеті)

від________№________

____________________

( місце складання )

Цей акт складений на підставі інструкції про порядок зберігання і використання документів,

справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію,

що є власністю держави, завідувачем канцелярією ( найменування організації , прізвище та

ініціали ), у присутності ( посада ,прізвище, ініціали ) про те , що під час розкриття конверта

( пакета ), надісланого ( найменування організації, що надіслала пакет ) не виявлено таких

вкладень ( назви і номери документів, яких не виявлено ) .

Завідувач канцелярією ( підпис ) Прізвище та ініціали

Документи з грифом “ Для службового користування ”, які надійшли помилково, повертаються відправнику або пересилають адресатові.

У разі надходження документів з грифом “ Для службового користування ” у неробочий час вони приймаються черговим працівником, який, не розкриваючи цю кореспонденцію, передає її під розписку до канцелярії.

Реєстрації підлягають усі вхідні, вихідні та внутрішні документи з грифом “ Для службового користування ”. Їх обліковують за кількістю сторінок, а видання (книги, журнали, брошури) – за кількістю примірників, при цьому до реєстраційного номера додається позначка "ДСК" .Усі документи, що надійшли до установи, після реєстрації підлягають обов’язковому попередньому розгляду. Попередньо розглядає документи керівник канцелярії установи або інша уповноважена особа відповідно до розподілу обов’язків між працівниками.

Облік документів та видань з грифом “ Для службового користування ” ведуть у журналі обліку документів та видань з грифом “ Для службового користування ” або на картці обліку документів та видань з грифом “ Для службового користування ” зазвичай окремо від обліку іншої кореспонденції ( додаток 2).Каталог: data -> ukr -> IJnfo dlya stydenta 13
ukr -> “Історія розвитку охорони здоров’я в Україні. Особиста гігієна медичного персоналу”
ukr -> Гігієнічне значення зелених насаджень. Фізіолого-гігієнічне значення харчування. Режими харчування
ukr -> Громадянська війна в c ирії та її вплив на сусідні країни
ukr -> Реферат На тему: «skype» Про компанію
ukr -> Нетрадиційні методи лікування
ukr -> Нетрадиційні методи лікування
IJnfo dlya stydenta 13 -> Організація обліку доходів та витрат
IJnfo dlya stydenta 13 -> Р. С. Тягур Плани семінарських занять і самостійна
IJnfo dlya stydenta 13 -> Реферат на тему: Механізм формування власного капіталу банку та шляхи його вдосконалення
IJnfo dlya stydenta 13 -> Розділ 3 управління створенням І розвитком операційної системи


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка