Документи, що створюються в управлінській діяльностіСторінка1/3
Дата конвертації29.01.2017
Розмір0.58 Mb.
  1   2   3

Розділ I

ДОКУМЕНТИ, ЩО СТВОРЮЮТЬСЯ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Но­мер стат­ті

Види до­ку­мен­тів

Строк збе­рі­ган­ня

до­ку­мен­тівПри­мі­т­ка

в ор­га­ні­за­-

ці­ях, у діяль-ності яких створюються до­ку­мен­ти НАФв ор­га­ні­за-

ці­ях, у діяль-ності яких не створюються до­ку­мен­ти НАФ


1

2

3

4

5

6. РОБОТА З КАДРАМИ

6.1. При­ймання, роз­по­діл, пе­ре­мі­щен­ня та об­лік ка­д­рів
До­ку­мен­ти (до­по­ві­ді, огля­ди, звіти, до­від­ки) про стан та пе­ре­вір­ку ро­бо­ти з ка­д­ра­ми


Пост.

5 р.


До­ку­мен­ти (за­яв­ки, ві­до­мо­с­ті, листи) про по­тре­бу ор­га­ні­за­ції у ро­бі­т­ни­чих ка­д­рах, ін­же­-нерно-­те­х­ні­ч­них пра­ців­ни­ках, слу­ж­бо­в­цях, мо­ло­дих спе­ці­а­лі­с­тах3 р.

3 р.


До­ку­мен­ти (ли­с­т­ки з об­лі­ку ка­д­рів, за­яви, по­дан­ня, до­по-ві­д­ні та пояснювальні за­пи­с­ки, до­від­ки, об­хі­д­ні ли­с­тки) до на­ка­зів з кадрових питань (осо­бо­во­го скла­ду), що не увій­ш­ли до скла­ду осо­бо­вих справ


3 р.

3 р.


Трудові договори (кон­т­ра­к­ти, угоди), що замінюють накази з кадрових питань (особового складу)


75 р. ЕПК

75 р.


Осо­бо­ві спра­ви (за­яви, ан­ке­ти, ав­то­бі­о­г­ра­фії, ко­пії і ви­тя­ги з на­ка­зів про при­йняття, пе­ре­мі­щен­ня, зві­ль­нен­ня, ого­ло­шен­ня по­дяк, ко­пії осо­би­с­тих до­ку­мен­тів, декларації держ-службовців, ха­ра­к­те­ри­с­ти­ки, ли­с­т­ки з об­лі­ку ка­д­рів)1:1До­від­ки з мі­с­ця про­жи­ван­ня, ме­ди­ч­ні до­від­ки та ін­ші до­ку­мен-ти дру­го­ря­д­но­го зна-чен­ня – 3 р. пі­с­ля зві-ль­нен­ня

2Після звільнення

а) ке­рі­в­ни­ків організацій; ві-домих політичних діячів; чле-нів творчих спілок; осіб, які ма­ють най­ви­щі сту­пе­ні від­зна­ки, по­че­с­ні зван­ня

Пост.

75 р.2

б) осіб, які ма­ють на­у­ко­ві сту­пе­ні й вчені зван­ня

75 р.2 ЕПК

75 р.2

в) службовців, професіоналів, фахівців, на­у­ко­вих пра­ців­ни­ків, які не ма­ють на­у­ко­вих сту­пе­нів і вчених звань, штатних та ви­бо­р­них пра­ців­ни­ків гро­мад­сь­ких ор­га­ні­за­цій


75 р.2

75 р.2Осо­бо­ві спра­ви ас­пі­ран­тів, сту­ден­тів, уч­нів (за­яви, ав­то­біо­г­ра­фії, ан­ке­ти, ха­ра­к­те­ри­с­ти­ки, ко­пії на­ка­зів про за­ра­ху­ван­ня, за­кін­чен­ня, пе­ре­ве­ден­ня, від­ра­ху­ван­ня, ого­ло­шен­ня по­дяк і стя­г­нень, навчаль­ні осо­бо­ві кар­т­ки уч­нів, студен-тів, ко­пії ди­п­ло­мів, ате­с­та­тів, сві­доцтв, до­від­ки про на­дан­ня ака­де­мі­ч­ної від­пу­с­т­ки), які за­кін­чи­ли навчаль­ні за­кла­ди або бу­ли від­ра­хо­ва­ні зі стар­ших кур­сів:1Після звільнення

2Відрахова­них з 2–3 кур­сів – 15 р.

3Як­що навчан­ню на ден­но­му від­ді­лен­ні пе­ре­ду­ва­ла тру­до­ва ді­я­ль­ність або слу­ж­ба в ар­мії – 75 р. 4Відрахова­них з 1-го кур­су – 5 р.

5Пі­с­ля за­кін­чен­ня або ви­буття

а) ас­пі­ран­тів, сту­ден­тів, уч­нів про­фе­сій­но-­те­х­ні­ч­них учи­лищ

75 р.1,2,3,4

75 р.1,2,3,4

б) уч­нів за­галь­но­ос­ві­т­ніх шкіл


3 р.5

3 р.5Осо­бо­ві спра­ви (кар­т­ки об­лі­ку, при­ймання, пе­ре­мі­щен­ня та зві­ль­нен­ня) осіб, які пра­цю­ють за су­мі­с­ни­ц­т­вом75 р.1,2

75 р.1,2

1Після звільнення

2До­ку­мен­ти (ан­ке­ти, ко­пії ди­п­ло­мів, за­яви, до­зво­ли), що є під­ста­вою для на­ка­зів з кадрових питань (осо­бо­во­го скла­ду), – 3 р.
Осо­бо­ві спра­ви (за­яви, ав­то­біо­г­ра­фії, ан­ке­ти, до­від­ки з

мі­с­ця про­жи­ван­ня і мі­с­ця ро­бо­ти, ме­ди­ч­ні до­від­ки й ін­ші до­ку­мен­ти) осіб, які всту­па­ли, але не бу­ли при­йня­ті до навчаль­них за­кла­дів
1 р.1,2

1 р.1,2

1Пі­с­ля ви­лу­чен­ня осо­би­с­тих до­ку­мен­тів 2Не­за­т­ре­бу­ва­ні доку-мен­ти – 50 р.
Виї­з­ні спра­ви (ан­ке­ти, ха­ра­к­те­ри­с­ти­ки, ав­то­бі­о­г­ра­фії, до­від­ки, ко­пії осо­бистих до­ку­мен­тів, ко­пії на­ка­зів про від­ря­д-жен­ня) спе­ці­а­лі­с­тів, від­ря­дже­них за кор­дон:1Пі­с­ля по­ве­р­нен­ня з від­ря­джен­ня


а) тих, що виї­ха­ли за кор­дон

б) тих, що не виї­ха­ли за кор­дон
10 р.1

5 р.


Ха­ра­к­те­ри­с­ти­ки пра­ців­ни­ків, які не ма­ють осо­бо­вих справ


До­ки

не ми­не потре­баДо­ки

не ми­не потре­ба

Осо­бо­ві кар­т­ки пра­ців­ни­ків (у то­му чи­с­лі тим­ча­со­вих та пра­цю­ю­чих за су­мі­с­ни­ц­т­вом)

75 р.1

75 р.1

1Після звільненняДо­ку­мен­ти (ли­с­т­ки з об­лі­ку ка­д­рів, ан­ке­ти, ав­то­бі­о­г­ра­фії,

за­яви) осіб, не при­йня­тих на ро­бо­ту
1 р.

1 р.


Про­то­ко­ли за­сі­дань ко­мі­сій з встановлення трудового стажу для виплати надбавок за вислугу років та документи (подання, довідки, анкети) до них; стажові книги


10 р.1

10 р.1

1За відсутності наказів про встановлення над-бавок – 75 р.До­ку­мен­ти (протоколи, по­дан­ня, ан­ке­ти, ак­ти) про вста­но­в­лен­ня персональних окла­дів, над­ба­вок, доплат


10 р.1

10 р.1

1За від­су­т­ності на­ка­зів про вста­но­в­лен­ня та змі­ну окла­дів –75 р.
Спи­с­ки (шта­т­но-обліковий склад) пра­ців­ни­ків ор­га­ні­за­ції75 р.

75 р.


Пе­ре­лі­ки по­сад ке­рі­в­них пра­ців­ни­ків мі­ні­с­тер­с­т­в, ін­ших ор­га­ні­за­ці­й:


а) за мі­с­цем розроблення і за­твер­джен­ня

Пост.б) в ін­ших ор­га­ні­за­ці­ях

До­ки

не ми­не потре­баДо­ки

не ми­не потре­ба


Про­то­ко­ли за­сі­дань кон­кур­с­них ко­мі­сій із за­мі­щен­ня ва­кан­т­них по­сад, обрання на по-саду


75 р. ЕПК

75 р.


До­ку­мен­ти (ви­тя­ги з про­то­ко­лів, спи­с­ки праць, зві­ти, від­гу­ки) кон­кур­с­них ко­мі­сій із за­мі­щен­ня ва­кан­т­них по­сад, обран-ня на посади


75 р.1,2

75 р.1,2

1Збе­рі­га­ю­ть­ся у скла­ді осо­бо­вих справ

2Осіб, що не пройшли за конкурсом, – 3 р.
До­від­ки про на­яв­ність ва­кан­т­них по­сад


1 р.

1 р.


Ори­гі­на­ли осо­бистих до­ку­мен­тів офіційного походження (ди­п­ло­ми, ате­с­та­ти, посвідчен-ня, свідоцтва, тру­до­ві кни­ж­ки)


До

за­пи­тан­ня, не за­тре­бу­ва­ні – не ме­н­ше 50 р.
До

за­пи­тан­ня, не за­тре­бу­ва­ні – не ме­н­ше 50 р.

Сту­дент­сь­кі та уч­нів­сь­кі кви­т­ки, за­лі­ко­ві кни­ж­ки тих, які за­кін­чи­ли навчаль­ні за­кла­ди

5 р.1

5 р.1

1Пі­с­ля за­кін­чен­ня

навчаль­но­го за­кла­ду

Ко­пії до­ві­док, ви­да­них ви­пу­с­к­ни­кам ви­щих і се­ре­д­ніх спе­ці­аль­них навчаль­них за­кла­дів, про пра­во са­мо­стій­но­го роз­по­ді­лу


3 р.

3 р.


До­ку­мен­ти (зві­ти, ак­ти, ві­до­мо­с­ті) про об­лік тру­до­вих кни­жок і вкла­док до них


3 р.

3 р.


Документи (плани, зві­ти, копії наказів, листи) про ста­жу­ван­ня


5 р.

5 р.


По­свід­чен­ня, по­ві­до­м­лен­ня до них про при­бут­тя на ро­бо­ту мо­ло­дих спе­ці­а­лі­с­тів


3 р.

3 р.


Посвідчення про відрядження

5 р.1

5 р.1

1Щодо участі в лікві-дації наслідків техно-генних катастроф та аварій – 75 р.
Документи (гра­фі­ки, заяви, ві-домості) про на­дан­ня та вико-ристання щорічних, творчих, соціальних від­пу­с­ток та від-пусток без збереження заробіт-ної плати1 р.

1 р.


За­яви про на­дан­ня додаткових відпусток у зв'язку з навчан-ням


1 р.1

1 р.1

1Пі­с­ля за­кін­чен­ня

навчаль­но­го за­кла­ду


Копії до­відо­к, ви­да­них пра­ців­ни­кам про стаж і мі­с­це ро­бо­ти, за­ро­бі­т­ну пла­ту тощо


3 р.

3 р.


Листування про проходження державної служби


5 р. ЕПК

5 р.


Листування з питань підтверд-ження трудового стажу праців-ників


5 р. ЕПК

5 р.


Ли­с­ту­ван­ня про при­й­ман­ня, роз­по­діл, пе­ре­мі­щен­ня, об­лік ка­д­рів


5 р. ЕПК

5 р.


Ли­с­ту­ван­ня про вста­но­в­лен­ня та ви­пла­ту персональних окла­дів, над­ба­вок

3 р.

3 р.


Ли­с­ту­ван­ня про ре­зерв ка­д­рів на ви­су­ван­ня за по­са­дою, про за­мі­щен­ня ва­кан­т­них по­сад і про офор­м­лен­ня ого­ло­шень про кон­кур­си на ці по­сади


3 р.

3 р.


Ли­с­ту­ван­ня про офор­м­лен­ня від­ря­джень:1Пі­с­ля по­ве­р­нен­ня

із-за кор­до­нуа) за­ кордон

5 р.1

5 р.1

б) в ме­жах Укра­ї­ни


3 р.

3 р.Ли­с­ту­ван­ня з навчаль­ни­ми закла­да­ми про умо­ви опла­ти за навчан­ня у вищих та професійно-технічних навчальних закладах і ви­пла­ту ко­ш­тів мо­ло­дим спе­ці­а­лі­с­там3 р.

3 р.


Спи­с­ки, кар­то­те­ки, картки облі­ку:1Пі­с­ля закінчення аспірантури

2За від­су­т­ності нака-зів про за­ра­ху­ван­ня, відра­ху­ван­ня, ви­пуск, а та­кож осо­бо­вих справ – 75 р.

3За від­су­т­ності осо­бо­вих ра­хун­ків – 75 р.

4Після звільнення

а) ке­рі­в­них пра­ців­ни­ків

Пост.

75 р.

б) ін­же­не­р­но-­те­х­ні­ч­них пра­ців­ни­ків ор­га­ні­за­ції з ви­щою і се­ре­д­ньою спе­ці­аль­ною осві­тою

75 р.

75 р.

в) наукових працівників

75 р.

75 р.

г) ве­те­ра­нів і уча­с­ни­ків Ве­ли­кої Віт­чи­з­ня­ної вій­ни, пар­ти­зан­сь­ко­го та під­пі­ль­но­го ру­ху; учасників бойових дій на території інших держав

Пост.

75 р.

ґ) ас­пі­ран­тів

5 р.1д) тим­ча­со­вих працівників

75 р.

75 р.

е) кан­ди­да­тів на ви­су­ван­ня за по­са­дою (ре­зерв)

5 р.

5 р.

є) уч­нів, студентів навчаль­них за­кла­дів

10 р.2

10 р.2

ж) тих, що всту­па­ють до

навчаль­них за­кла­дів1 р.

1 р.

з) тих, що ек­за­ме­ну­ю­ть­ся, та уч­нів, які скла­ли пе­ре­ві­д­ні іс­пи­ти

3 р.

3 р.

и) пер­со­наль­но­го роз­по­ді­лу ас­пі­ран­тів

5 р.і) пер­со­наль­но­го роз­по­ді­лу ви­пу­с­к­ни­ків ви­щих і се­ре­д­ніх спе­ці­аль­них навчаль­них за­кла­дів

5 р.

5 р.

ї) тих, що за­хи­с­ти­ли ди­сер­та­ції й отри­ма­ли наукові сту­пе­ні й вчені зван­ня

75 р.

75 р.

й) тих, що прой­ш­ли ате­с­та­цію

5 р.

5 р.

к) тих, що одер­жу­ють пер­со­наль­ні окла­ди

10 р.3

10 р.3

л) військовозобов’язаних

3 р.4

3 р.4
Кар­то­те­ки, по­ка­ж­чи­ки до на­ка­зів з кадрових питань (осо­бо­во­го скла­ду)


75 р.

75 р.


Журнали обліку трудових до-говорів (кон­т­ра­к­тів, угод), що замінюють накази з кадрових питань (особового складу)


75 р.

75 р.


Жу­р­на­ли об­лі­ку, ал­фа­ві­ти осо­бо­вих справ


75 р.

75 р.


Жу­р­на­ли, кар­то­те­ки об­лі­ку при­й­мання, пе­ре­мі­щен­ня, зві­ль­нен­ня пра­ців­ни­ків (у то­му чи­с­лі тим­ча­со­вих)75 р.

75 р.


Жу­р­на­ли об­лі­ку ви­да­чі:


а) тру­до­вих кни­жок і вкладок до них

50 р.

50 р.

б) сту­дент­сь­ких кви­т­ків, за­лі­ко­вих кни­жок


5 р.

5 р.Кни­ги (жу­р­на­ли) ре­є­с­т­ра­ції ви­да­чі ди­п­ло­мів, ате­с­та­тів, сві­доцтв, по­свід­чень про за­кін­чен­ня навчаль­них за­кла­дів, ін­сти­ту­тів, фа­куль­те­тів і кур­сів під­ви­щен­ня ква­лі­фі­ка­ції:


а) у навчаль­них за­кла­дах

75 р.

75 р.

б) в ін­сти­ту­тах, на фа­куль­те­тах і кур­сах під­ви­щен­ня ква­лі­фі­ка­ції, в ор­га­ні­за­ці­ях, при яких ді­ють кур­си


10 р.

10 р.Жу­р­на­ли (кни­ги), спи­с­ки, кар­то­те­ки об­лі­ку осіб, на­пра­в­ле­них у від­ря­джен­ня:


а) довготривалі в межах України та за кордон

75 р.

75 р.

б) короткострокові в межах України та за кордон


5 р.

5 р.Жу­р­на­ли об­лі­ку ви­да­чі по­свід­чень про від­ря­джен­ня


5 р.1

5 р.1

1Пі­с­ля за­кін­чен­ня журна­луКни­ги об­лі­ку на­пра­в­лен­ня та при­бут­тя на ро­бо­ту мо­ло­дих спе­ці­а­лі­с­тів
п

3 р.

3 р.


Кни­ги об­лі­ку ви­да­чі до­ві­док про стаж, мі­с­це ро­бо­ти, за­ро­біт­ну пла­ту


3 р.

3 р.
Каталог: uploads -> references
uploads -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
uploads -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
uploads -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
uploads -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
uploads -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
uploads -> Лекція № Тема лекції: Поняття мистецтва як частини культури
uploads -> Афінська держава та стародавня спарта у стародавній історії та культурі людства
uploads -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
uploads -> Освіта осіб з інвалідністю в Україні Тематична національна доповідь Київ -2010 Тематичну національну доповідь «Освіта осіб з інвалідністю в Україні»
references -> Документи, що створюються в управлінській діяльності


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка