Донецьке відділення наукового товариства ім. Шевченка donetsk compartment of shevchenko scientific society донецький вісник наукового товариства ім. ШевченкаСкачати 117.61 Kb.
Дата конвертації02.06.2017
Розмір117.61 Kb.
#20780
ДОНЕЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА

DONETSK COMPARTMENT of SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY
ДОНЕЦЬКИЙ ВІСНИК НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА
т. 5
Донецьк

Східний видавничий дім

2004
Вадим Оліфіренко,кандидат педагогічних наук,

доцент Донецького національного університету
застосування комп’ютерних технологій у професійній діяльності викладача-філолога
Сучасний навчальний процес неухильно розширює сферу застосування комп’ютерних технологій.

Такі предмети, як фізика, хімія і математика, мають цілі набори наскрізних програм для середніх і старших класів, зокрема “Комп’ютерний задачник з математики”, пакет програм з математики, тренажери з алгебри, репетитори із математики, комп’ютерні (електронні) підручники, пакети програм для навчання рішенню задач, програми “Домашній учитель” тощо. На тлі досягнень окремих навчальних предметів невтішною постає картина з використанням комп’ютерних технологій у процесі вивчення української мови і літератури в середній школі. Хоча й існує незначна кількість електронних програм, виготовлених Хмельницьким НВК, але вони не доступні школам і ВНЗ України.

Протягом 2002/2003 навчального року у двох вузах м. Донецька (спеціалісти і магістри), а також на постійно діючому семінарі при обласному ІПО та на курсах вчителів української мови і літератури нами було апробовано спецкурс “Комп’ютерні технології на уроках і заняттях з української літератури у школах і вищих навчальних закладах”. Курс не ставив за мету опанування студентами чи слухачами основ комп’ютерної грамотності. Передбачалося, що учасниками даного курсу є вчителі шкіл, викладачі вищих навчальних закладів, студенти, які вже знають методику викладання літератури й володіють основними комп’ютерними вміннями, термінами і поняттями. Тому на заняттях перш за все звертається увага на ті технологічні засади і поняття, що безпосередньо пов’язані з методикою застосування комп’ютерних технологій на уроках української літератури. За основу методики використання КТ і термінологічно-поня­тійного апарату до цього курсу ми беремо положення і наукову лексику, розроблені у методичних працях щодо використання технічних засобів навчання і наочності на уроках літератури українських вчених І.І.Соболєва, Є.А.Пасічника, А.П.Коржупової і Л.П.Кулінської [1]. У галузі застосування КТ, понять і термінів ми спираємося на здобутки вітчизняних вчених В.Д.Руденка, О.М.Макарчука, М.О.Патланжоглу, В.М.Кухаренка, О.В.Рибалка, Н.Г.Сиротинка [2] та ін.

Основними для нас є науково-методичні настанови, поняття і терміни з КТ, які осмислюються і функціонують у зв’язку з вивченням української літератури як виду мистецтва. У побудові змісту спецкурсу настановчими стали ідеї провідного вченого-методиста Є.А.Пасічника, який стверджує, що “наочність у навчанні може забезпечити успіх лише тоді, коли вона диктується логікою навчального процесу, коли наочні образи (читаємо: образи-картини, що з’являються перед учнями на дисплеї комп’ютера — В.О.) на уроках розумно поєднуються з словом учителя” [3, 355].

На підставі вищевикладеного у процесі підготовки курсу “Комп’ютерні технології...” і, зокрема розробки методики застосування КТ на уроках і заняттях з літератури, було враховано ряд положень і застережень педагогічної науки:

— надмірність у використанні наочності веде до певних диспропорцій у розвитку конкретного і абстрактного мислення учнів і студентів;

— робота з комп’ютером не повинна сприйматися як розважальна “вставка” у процес вивчення літератури, а має розглядатися як органічна активізуюча складова частина пізнавального процесу;

— КТ можуть застосовуватись на всіх етапах вивчення літератури, під час розгляду всіх тем і розділів шкільної і вузівської програми;

— необхідна практична реалізація основних ергономічних та дидактичних принципів навчання.

Пріоритетними у галузі впровадження КТ ми вважаємо також такі положення :

— вчителі, викладачі залишаються головними особами в організації пізнавальної діяльності учнів, студентів; комп’ютери є лише допоміжними інструментами їх педагогічної діяльності;

— застосування комп’ютерів має відбуватися з урахуванням педагогічних і ергономічних вимог навчання;

— найважливішою властивістю КТ є постійний зворотний зв’язок, тобто кожний визначений програмою момент повинен не тільки видавати інформацію про стан навчального об’єкта та його потреби, але і вносити необхідні корективи у навчально-виховний процес;

— бажано, щоб відповідно до пізнавальних можливостей учнів і студентів передбачалися диференційовані завдання;

— КТ застосовуються для раціоналізації та інтенсифікації навчальної діяльності учнів і студентів при виконанні лабораторних, дослідницьких і самостійних робіт;

— КТ сприяють інтенсифікації роботи учасників навчально-виховного процесу.

Серед пріоритетних напрямків застосування КТ з української літератури ми обираємо такі, де КТ застосуються для:


 • пошуку та отримання додаткової інформації;

 • розширення та поглиблення знань з використанням системи Інтернет, зокрема для реалізації варіативного компонента навчальних програм, більш повного задоволення особистісно орієнтованих запитів учнів;

— користування базами даних, необхідних для функціонування навчально-виховного процесу і здобуття певного рівня освіти;

— формування та закріплення навичок, прийомів, способів, умінь їх застосування;

— комплексного застосування КТ з іншими видами дидактичних засобів;

— обміну досвідом між викладачами, вчителями і створення бази даних педагогічних ідей та ін.

Інтернет-ресурси бажано використовувати не тільки в режимі безпосереднього підключення до пошукових систем Інтернету (а це для шкіл і вищих навчальних закладів є дорогим задоволенням), але й у записах на СD та дискетах.

Курс “Комп’ютерні технології...” включає систему лекційних і практичних занять. Зміст лекційного забезпечення передбачає з’ясування місця і ролі КТ у шкільному і вузівському курсі літератури, здобутків методики використання КТ у зарубіжній школі; обсяг і зміст інформаційних ресурсів Інтернету для вчителя-словесника, структуру тестів на паперових і електронних носіях та їхнє призначення на різних етапах вивчення літературних творів; зміст електронних підручників та методику їхнього застосування у середній і вищій школі тощо.

Специфіка літератури як мистецтва слова обумовила й своєрідні підходи до методики використання ресурсів Інтернету. На широкому і безмежному його просторі користувачі можуть знайти безліч потрібної інформації, яку стосовно професійних завдань вчителів і викладачів-словесників ми умовно поділяємо на такі блоки:


 • електронні українські бібліотеки;

 • літературні періодичні видання;

 • електронні підручники і посібники в Інтернеті;

 • педагогічний досвід впровадження новітніх технологій навчання;

 • науково-освітні сайти українського Інтернету;

 • колекції рефератів для учнів, студентів і викладачів літератури;

 • сайти мистецького характеру;

 • сайти літературних музеїв;

 • сайти про життєвий і творчий шлях письменників;

 • літературна освіта і наука в українській діаспорі;

 • здобутки словесності як шкільної і вузівської науки за кодоном тощо.

Ми називаємо тут блоки, які за своїм призначенням традиційно знаходяться в колі уваги викладачів літератури та є об’єктами їхньої самоосвіти, але з тією суттєвою різницею, що вони можуть бути знайденими на електронних носіях чи в Інтернет-просторі і застосовані як елементи КТ.

Треба відзначити, що не всі з названих блоків належно розроблені і представлені у світовій павутині. Якщо електронні бібліотеки пропонують сьогодні широке коло досягнень української літератури [4], то веб-сторінки, які б надавали можливість дистанційної літературної освіти, тільки починають створюватись. Так, зокрема, кілька обласних і міських управлінь освіти України вже проводять Інтернет-конкурси, залучаючи з кожним роком все більше учнів [5]. Робляться спроби створення електронних або близьких до них за призначенням підручників з української літератури в Інтернеті та на CD носіях [6].

За приклад методики роботи з електронним підручником в Інтернеті на нашому спецкурсі слугує сайт “Література рідного краю”, який презентує творчість донецьких письменників ХІХ і ХХ ст. [7].

Студенти, знайомлячись з електронною версією історії літературного процесу на Донбасі, складають анотацію, яка враховує літературно-методичні властивості цього електронного документа. Ось приклад такої анотації:

“Сторінки сайту "Література рідного краю" пропонуються широкому колу шанувальників художнього слова: учням, студентам, вчителям шкіл, викладачам вузів і вам, тим, хто любить літературу і свій шахтарський край.

На сайті представлені твори українських письменників, які народились у нашому краї (Донеччина і Луганщина), жили і живуть тут. У своєму художньому слові вони відтворили минуле Донбасу, красу її природи, людей рідної землі, давню і нову історію.На сторінках "Літератури рідного краю" ви знайдете біографічні нариси та аналіз творчості письменників М.Петренка, М.Чернявського, Б.Грінченка, С.Черкасенка, М.Шаповала (Сріблянського), В.Сосюри, Г.Баглюка, С.Божка, М.Руденка, І.Світлич­ного, О.Тихого, І.Дзюби, В.Стуса, В.Голобородька, познайомитесь із творчістю письменників, які народились і жили на Донеччині, а потім жили у діаспорі (В.Гайворонський (США), В.Біляїв (США), Е.Андієвська (Німеччина), Л.Лиман (США) та ін.).

Сучасне літературне життя представлене іменами і творами письменників Донеччини: П.Байдебури, Г.Кривди, П.Бон­дарчу­ка, С.Жуковського, І.Білого, В.Логачова, А.Мироненка, А.За­гні­т­­ка; Луганщини: М.Чернявського, І.Низового, В.Гайворонської, О.Неживого.

Роздумами про літературне життя на Донбасі діляться сучасні критики, письменники, літературознавці, педагоги, краєзнавці: І.Дзюба, В.Оліфіренко, О.Неживий, С.Оліфіренко, П.Бондарчук, В.Терещенко та ін:

На сайті відведено і сторінку для вчителя, на якій висвітлюється досвід вивчення літератури рідного краю, пропонується планування уроків ЛРК та даються рекомендації щодо використання сучасних навчальних технологій.

На сайті представлені твори учнів і студентів, які брали участь в обласному літературному конкурсі на честь В.Сосюри (вересень-грудень 2003 р.).

На сторінках сайту найближчим часом планується проведення Інтернет-конференції з проблем вивчення і пропаганди літератури рідного краю, проведення конкурсів на кращий власний художній твір серед учнів та студентів Донбасу ”.

Аналогічні анотації студенти складають до електронних українських бібліотек, обов’язково враховуючи можливості використання їх для середньої і вищої школи, як матеріал для проведення майбутніх уроків, лекцій, практичних та лабораторних занять, колоквіумів тощо.

За матеріалами літературного сайту студенти пишуть плани-конспектів з літератури рідного краю, пишуть реферати для курсу методики української літератури, для спецкурсу “Література рідного краю у школі” тощо.

Окремі сегменти сайту “Література рідного краю”, записані на дискети (або CD-диски), використовуються на практичних заняттях у ВНЗ і в роботі вчителів-словесників у школах. Прийнятними для застосування на заняттях курсу можуть бути програми на CD, випущені Національною мультимедійною компанією, яка пропонує “Го­тові домашні завдання” для учнів 5-11 класів. На кожному з дисків, присвячених різним шкільним предметам, є додаток (бонус) з матеріалами з української мови, української та зарубіжної літератури.

Важливою складовою курсу ”Комп’ютерні технології...” є практичні вправи з різними типами тестів, головне призначення яких - перевірка знань школярів і студентів з української літератури.

Досвід складання тестів, нароблений у школах та вузах, дозволив нам виокремити такі три їх типи:

а) тести вхідного контролю: перевіряється первинне самостійне ознайомлення учнів чи студентів з текстом досить об’ємних художніх творів;

б) проміжний контроль: перевіряються ґрунтовні знання з окремих проблем, піднятих у художньому творі; при наявності неправильних відповідей електронна програма відправляє учня (студента) до повторного прочитання певних сторінок підручника чи іншого посібника;

в) тести підсумкового контролю: перевіряються знання під кінець вивчення великого твору чи кількох творів (тематичний контроль).

Найзручнішою, на нашу думку, у цьому відношенні є вітчизняна електронна програма “Інспектор” (UniNet) “, яка дозволяє використовувати всі три типи названих нами тестів у цікавій і доступній формі. Ось основні параметри електронної системи “Інспектор”.

Одне з практичних занять присвячується моделюванню уроку, на якому можуть бути застосовані КТ. Студенти складають детальні плани-конспекти, а потім захищають їх перед своїми однокурсниками та викладачем.

Виходячи із зальних вимог до методики використання КТ та спираючись на досягнення методики літератури у галузі моделювання уроків із застосуванням технічних засобів навчання, КТ можуть застосовуватись: а) на вступних заняттях; б) під час вивчення життєвого і творчого шляху письменника; в) у процесі роботи учнів над текстами художніх творів; г) на підсумкових заняттях; д) під час опитування (тестування); е) з метою збагачення мови учнів та ін.

На спецкурсі студенти засвоюють специфічні знання і формують уміння, які згодом вони реалізують на практиці у школі чи вищому навчальному закладі, а в майбутньому і під час власної самостійної педагогічної діяльності. Повний перелік знань, умінь і навичок студентів, що прослухали спецкурс “Комп’ютерні технології...”, має такий вигляд.

Студенти повинні знати: основні методичні та гігієнічні вимоги до використання учнями та студентами КТ; основні доступні в Інтернеті бібліотеки з української літератури, їхній зміст та можливості використання у процесі вивчення літератури; види контролю знань учнів та студентів і можливості застосування різних типів тестів на паперових та електронних носіях; зміст і структуру електронних підручників з літератури, методику їхнього застосування; наукові основи активізації пізнавальної діяльності школярів та студентів засобами художнього слова в умовах застосування КТ; основні критерії ефективності роботи вчителя літератури і викладача вищого навчального закладу у процесі застосування КТ.

Студенти повинні вміти: знаходити потрібний навчальний матеріал в Інтернеті; розробляти оптимальні варіанти уроків та занять з використанням КТ; враховувати психолого-педагогічні особливості сприймання школярами різних вікових груп та студентами інформації на електронних носіях; будити у школярів та студентів творчу активність, виховувати прагнення до вивчення літератури засобами КТ навчання; комплексно використовувати технічні засоби навчання та наочність на уроках літератури у школі та на заняттях у вищому навчальному закладі; вивчати та аналізувати педагогічні явища, зокрема ефективність застосування КТ, порівняльну ефективність методів, прийомів роботи, узагальнювати досвід інших вчителів шкіл і викладачів вищих навчальних закладів.

Впроваджуваний курс не вичерпує всіх напрямків використання КТ у школі і вищому навчальному закладі. На порядку денному постає аналіз сфери професійної діяльності майбутнього педагога-філолога, а також моделювання: • навчально-педагогічних ситуацій у процесі вивчення літератури;

 • етапів аналізу художніх творів на уроках літератури;

 • вивчення на уроках творів різних жанрів тощо.


література

1. Див.: Соболєв І.І.. Типи уроків і засоби активізації викладання літератури в школі. – К., 1963; Пасічник Є.А.. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах. — К., 2000; Коржупова А.П.. Наочність на уроках української літератури. — К., 1965; Кулінська. Л.П. Екранні та звукові посібники на уроках літератури. — К., 1975; Кулінська Л.П.. Звукозапис на уроках української літератури. — К., 1973 та ін.

2. Див, напр.: Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.О. Курс інформатики. — К., 2001; Кухаренко В.М., Рибалко О.В., Сиротинко Н.Г. Дистанційне навчання. Умови застосування. — Харків, 2002 та ін.

3. Пасічник Є.А. Методика викладання літератури в середніх навчальних закладах. Навчальний посібник. — К.: Ленвіт, 2000. — 384 с.

4. Див. напр.: Цифрова Українська Бібліотека:

http://www.utoronto.ca/elul/Main-Ukr.html; Електронна бібліотека “Просвіти”: http://www.internetri.net/lib/; Бібліотека Кошового Писаря: http://www.pysar.net; Українська електронна роман-газета:http://romangazeta.bigmir.net/; “Нова доба” : http://newlib.8k.com та ін.

5. Див. напр..: Інтернет-конкурс Донецького обласного управління освіти за адресою http://www.osvita.donetsk.ua/konkurs/index

6. Див. напр.: Електронний підручник з сучасної української мови, розташований на сайті Київського національного університету за адресою: : http://www.philolog.univ.kiev.ua До електронних підручників можна віднести й інші види електронних програм: “Бібліотека української літератури для школярів 5-11 класів”, “Словники України”, “Репетитор з української мови” та ін.

7. Сайт “Література рідного краю” див. за адресою:www.donbaslit.skif.net
Каталог: main -> cxid
main -> На виконання дипломного проекту студента Садового Павла Геннадійовича Тема проекту: «Супутникова система посадки контроль цілісності джерел далекомірних вимірів глобальної навігаційної системи»
cxid -> Ольга кірієнко, кандидат економічних наук, доцент кафедри банківської І біржової справи Донецького державного університету управління
cxid -> Стаття присвячена проблемі погіршення та недостатньої захищеності інформаційної безпеки як всередині України, так І на зовнішньополітичній арені. Значна увага приділяється еволюції та історичному аспекту інформаційної боротьби
cxid -> Донецький вісник наукового товариства ім. Шевченка т. 7 Східний видавничий дім, 2005 Віталій Радчук
cxid -> Донецька Шевченкіана у датах і подіях: 1851-2014
cxid -> Діяльність одеського товариства історії та старожитностей у галузі вивчення І збереження книжкових пам'яток (перша половина ХІХ ст.) Наталія Шалашна
cxid -> Віталій Радчук, кандидат філологічних наук, доцент Київського національного університету ім. Т. Шевченка Параметри і взаємодія мов
cxid -> Історія та сучасне функціонування мови греків тюркофонів приазов’Я

Скачати 117.61 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка