Досвід використання сучасних аудіовізуальних матеріалів з інтернет ресурсу youtubeСторінка1/4
Дата конвертації11.03.2019
Розмір161 Kb.
  1   2   3   4
Ножовнік О. М.

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної мовної підготовки факультету міжнародних відносин

ВНЗ “Університет економіки та права “КРОК”

ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ З ІНТЕРНЕТ РЕСУРСУ YOUTUBE У ПРАКТИЦІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ВЖИТКУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ У ВИЩІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ШКОЛІ


Постановка проблеми. Ключовими завданнями навчання іноземним мовам для спеціального вжитку у вищому навчальному закладі економічного профілю є формування як професійно-психологічних, так і необхідних комунікативних мовленнєвих компетенцій (лінгвістичної, соціолінгвістичної і прагматичної) у сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах; формування вмінь та навичок самоосвітньої діяльності; розвиток критичного й аналітичного мислення; удосконалення навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами; розвиток навичок одержування новітньої фахової інформації через іноземні джерела та опанування засобами її опрацювання. Реалізувати зазначене, коли студенти знаходяться за межами цільового мовного середовища, досить складно. Тому першочерговим завданням викладача є створення на заняттях з іноземної мови ситуацій, максимально наближених до реальної дійсності, пов’язаної зі сферою майбутньої професійної діяльності студента.

Інформаційно-комунікаційні технології мають у своєму арсеналі ефективні засоби для вирішення вищезазначених завдань. Чільне місце серед них займають ті, що надають нові можливості використання аудіовізуальних матеріалів: документальних фільмів, телевізійних дискусій, дебатів й новин, реклами тощо. Адже, візуалізацію навчальної інформації можна вважати каталізатором більш інтенсивного засвоєння студентом навчального матеріалу та, в поєднанні з відповідними типами завдань і формами організації навчальної діяльності, процесів аналітичного мислення.Аналіз досліджень і публікацій. Результат аналізу науково-методичних праць засвідчив посилення уваги дослідників до питань використання сервісів мережі Інтернет для навчання іноземній мові та дидактичних можливостей Інтернет-ресурсів у навчанні іноземних мов (Барменкова О. І., Євстегнеєва М. Н, Петрова Л. М., Полат Е. С., Самойлюкевич І. В., Сисоєв П. В., Соловова Є. Н., Титова С. В., Ярова О. Б.). У вивчених нами публікаціях вказується, що впровадження інтернет-технологій дозволяє ефективно вирішити такі проблеми, як посилення ролі самостійної роботи студентів, зміна педагогічних методик, упровадження активних методів та сучасних інформаційних технологій [1, 2, 3, 6]. Разом з тим, студіювання напрацювань з проблеми виявило обмежену кількість якісних навчальних матеріалів, що стає на заваді використання аудіовізуальних матеріалів з Інтернет ресурсів, зокрема ресурсу Youtube, у процесі викладання іноземних мов для професійного вжитку для майбутніх фахівців із міжнародної економіки в вищій професійній школі.

З огляду на викладене визначимо, що метою нашої статті є:  • розглянути переваги використання аудіовізуальних матеріалів з Інтернет ресурсу Youtube під час вивчення іноземних мов спеціального вжитку майбутніми фахівцями з міжнародної економіки;

  • представити досвід оптимізації ефективності проведення практичних занять з іноземної мови спеціального вжитку шляхом уведення аудіовізуальних матеріалів з Інтернет ресурсу Youtube у практику іншомовного навчання майбутніх фахівців цільового напряму підготовки у вищому навчальному закладі економічного профілю.

Виклад основного матеріалу. Аудіовізуальні матеріали з Інтернет ресурсу Youtube можуть мати різне застосування у процесі навчання іноземної мови, проте переважно такі матеріали використовуються для забезпечення лінгвістичного змісту й контенту, пов’язаного з культурою та інформаційним наповненням цільової мови. Аудіовізуальні матеріали, які використовуються у процесі навчання англійської мови для спеціального вжитку, можуть бути як аутентичними (не створеними спеціально для лінгвістичних цілей), так і спеціальними (створені викладачами або самими студентами) [5]. І ті, й інші використовуються як засіб, який впливає на формування та розвиток усіх видів мовної та мовленнєвої діяльності: читання, письмо, аудіювання та говоріння. Окрім цього, ми вирізняємо два основні підходи до залучення студентів до навчальної діяльності з використанням аудіовізуальних матеріалів:

  1. «Споживацький»: студенти – споживачі, а викладач – інструктор, який створює або знаходить матеріал для студентів та обирає різні форми та методи роботи з відео та аудіо матеріалами;

  2. «Продуцентний»: студенти – продуценти, а викладач – мотиватор, який заохочує студентів до створення власних аудіовізуальних матеріалів.

У контексті викладання англійської мови спеціального вжитку дидактичний потенціал відео та аудіо матеріалів полягає не лише в тому, що їх можна використовувати як матеріал для аудіювання, а й у тому, що їх застосування має й інші істотні переваги, а саме:

1) стимулює когнітивну діяльність – сприяє формуванню економічного світогляду й економічної культури студентів, розуміння сутності сучасних економічних явищ;

2) розвиває мовну та мисленнєву діяльності – формує економічний стиль мислення й здатності оперувати необхідними економічними поняттями та судженнями;

3) підвищує навчальну мотивацію – формує у студентів позитивне ставлення до оволодіння мовою, культурою ділового спілкування. Пропоненти освітніх відео й аудіоматеріалів [2] стверджують, що встановлювати контакт із студентами з допомогою технології, яка їм найбільш подобається (комп’ютер), є ефективним засобом залучення їх до процесу навчання;

4) формує у студентів готовність до самооцінки та самовдосконалення, що стає передумовою їх подальшого професійного розвитку;

5) у випадку виконання проекту (створення власного відео чи подкасту), формує у майбутніх фахівців навички командної роботи, міжособистісного спілкування, які є необхідними для повноцінного функціонування як у навчальному середовищі, так і за його межами.

Беручи до уваги вищезазначене, використання аудіовізуальних матеріалів з ресурсу Youtube у процесі викладання англійської мови спеціального вжитку надає можливість викладачам вищої професійної школи:


  • "вичерпувати" з Інтернету безмежну кількість автентичних аудіо та відео матеріалів, які можуть використовуватися як навчальні, тобто добирати в Інтернеті автентичний зміст навчання (мовленнєві матеріали).

  • розробляти власні комплекси ресурсних матеріалів на основі якісно нових навчальних завдань [5].

Отже, впровадження та систематичне використання нових форм навчальної діяльності, нових типів завдань і вправ, заснованих на динамічній презентації сучасних аудіовізуальних матеріалів з ресурсу Youtube – слайд-презентацій, телекомунікаційних дискусій та дебатів за участю експертів і т.п., дозволяє істотно оптимізувати навчальний процес й фундаменталізувати загальнопрофесійну підготовку майбутніх фахівців, зокрема у галузі міжнародної економіки, що наразі є актуальним завданням вищої професійної освіти.

Розглянемо приклади розроблених нами завдань до аутентичних аудіовізуальних матеріалів з Інтернет ресурсу Youtube, які ми використовували у розрізі відповідних модулів на практичних заняттях із «Ділової англійської мови» та «Фахової англійської мови» для студентів напряму підготовки «Міжнародна економіка» у ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК».Приклад 1. Модуль «Глобалізація»

Watching the Video «Economic and Political Changes»

(Interview with Martin Wolf, Associate editor and chief economics commentator at the Financial Times)

available at: http://www.youtube.com/watch?v=Bqt1_a80VWE&feature=channel&list=UL
Before You Watch

 1. Answer the questions. Justify your opinion using the Useful Language phrases.


1. How has trade in merchandise and services changed over the past two decades in Ukraine? What have been the major trends?

2. How, do you think, is FDI related to foreign trade? Is Ukraine a politically favourable area for FDI?

3. It is commonly accepted that the firms protect their domestic markets by investing overseas. To what extend do you agree with this? Would investing by Ukrainian companies into the foreign ones be the means of protecting our domestic producers?

4. What recent political and economic reforms encourage foreign companies invest into Ukrainian business?
While You Watch
 2. Watch the interview with Martin Wolf, Associate editor and chief economics commentator at the Financial Times and say whether the speaker is generally in favour or against globalisation. Explain your opinion.
 3. Read the list of evidences below. Watch the video and tick those of them the speaker uses to support his argument(s).

1.Ease of communication means

2.A decrease of life expectancy

3.Increasing economy dependence of trade

4.Predominance of trade in services

5.Rising life-standards

6.Easier access to qualified medical care

7.Expansion of FDI

8.The collapse of prices for computers, computing and communications

9.A considerable increase in demand for recourses

10.A sharp jump in labour migration

11.Lower interest rates for credits provided to finance international trade

12.Domestic currency appreciation

13.An increase in cross-border flows of narcotics, diseases, etc.

14.The rise of new great powers

Каталог: media -> library -> category -> statti
statti -> Велика Хартія Епохи Знань” як дорожня карта встановлення світового панування
statti -> Панчук Ірина Олегівна, магістр права, здобувач кафедри історії та теорії держави і права Національного університету «Острозька академія»
statti -> Особливості правової ідеології у перехідних суспільствах (транзитних демократіях): в контексті досвіду вітчизняного державотворення
statti -> Аналіз політико-правових аспектів громадянської правосвідомості
statti -> Системний підхід до забезпечення продовольчої безпеки
statti -> Понятійні аспекти продовольчої безпеки як складової національної безпеки України
statti -> Стратегія функціонування системи економічної безпеки підприємства
statti -> Ресурсне забезпечення продовольчої безпеки
statti -> Аналіз інноваційного розвитку промислових підприємств


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка