Довідка Про підсумки вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів початкових класів з предмета «Я у світі» На виконання Закону України «Про освіту»Скачати 25.99 Kb.
Дата конвертації11.03.2019
Розмір25.99 Kb.
ТипДовідка
Довідка

Про підсумки вивчення стану викладання та рівня навчальних

досягнень учнів початкових класів з предмета «Я у світі»
На виконання Закону України «Про освіту», відповідно до наказу по Гереженівському НВК від 05.10.2016р. № 80 «Про вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з предмета «Я у світі» у початкових класах з _ жовтня по _ жовтня 2016 року вивчався стан викладання предмета «Я у світі».

Навчальний предмет «Я у світі» реалізує галузь «Суспільствознавство» Державного стандарту початкової загальної освіти і спрямовується на соціалізацію особистості молодшого школяра, його патріотичне і громадянське виховання.Метою предмета є особистісний розвиток учня, формування його соціальної і життєвої компетентностей на основі поетапного засвоєння різних видів соціального досвіду, який охоплює загальнолюдські, загальнокультурні і національні цінності, соціальні норми, громадянську активність, практику прийнятої в суспільстві поведінки, толерантного ставлення до відмінностей культур, традицій, різних точок зору.

Ця мета досягається шляхом реалізації таких завдань:

 • формування життєвих, соціальних, громадянських компетентностей молодших школярів у їх ставленні до природи, суспільства, інших людей і самих себе, а також найважливіших людських якостей, необхідних у власному житті, в різних сферах діяльності й співіснуванні з іншими живими істотами;

 • виховання гуманної, соціально активної особистості, яка усвідомлює свою належність до різних елементів етносоціального й соціально-культурного середовища, здатної розуміти значення життя як найвищої цінності; усвідомлювати преваги чеснот, норм, установок та якостей, притаманних громадянинові демократичного суспільства;

 • оволодіння способами діяльності і моделями поведінки, які відповідають чинному законодавству України, враховують інтереси і потреби громадян, передбачають повагу і взаєморозуміння між людьми;

 • розвиток навичок взаємодії у сім’ї, колективі, суспільстві через активне спілкування з соціальним оточенням, накопичення досвіду комунікативної діяльності, толерантної поведінки, співпереживання і солідарності з іншими людьми;

 • формування основ споживчої культури, вміння самостійно прийняти рішення щодо власної поведінки у різноманітних життєвих ситуаціях;

 • випробування соціальних ролей, де можна виявити навички соціально бажаної поведінки як громадянина, члена громади, дитячого колективу, як споживача, як учасника соціальних, культурних, природозахисних акцій тощо.

Під час вивчення розглядалися такі питання: кадрове забезпечення; програмно-методичне забезпечення викладання предмета; навчально-матеріальна база; здійснення навчально-виховного процесу та результативність викладання; методична робота із забезпечення належного рівня викладання предмета.

Програмно – методичне забезпечення викладання предмета

Навчальний процес у НВК організовано відповідно до Типових навчальних планів і програм, затверджених Міністерством освіти і науки України. За навчальним планом на вивчення «Я у світі» в 3-4-х класах відведено по 1 годині. Додаткових годин на вивчення предмета Робочим навчальним планом не передбачено.Кадровий аспект

Предмет «Я у світі» у 3-4-х класах викладають 2 учителі: Бурлаченко Майя Миколаївна, вчитель вищої кваліфікаційної категорії і Коробань Ольга Михайлівна, вчитель першої кваліфікаційної категорії.

Ці дані свідчать про те, що кадровий склад педагогічних працівників забезпечує викладання предмета на належному науково-методичному рівні. У ході перевірки предмета з учителями були проведені індивідуальні бесіди, методичні консультації з питання організації роботи з учнями шестирічного віку.

Усі вчителі на уроках дотримуються принципів особистісно-орієнтованого навчання, використовують в системі активні та інтерактивні форми навчання, різноманітні завдання на розвиток у молодших школярів логічного й творчого мислення, в системі привчають дітей працювати з тестами, пропонують вихованцям завдання з урахуванням індивідуальних особливостей та ігрові ситуації, в яких діти можуть випробувати себе в різних соціальних ролях.

Матеріально – технічна база з предмета

Аналіз матеріальної бази та матеріального забезпечення предмета показав, що підручниками з учнів НВК забезпечені на 100 %. Але комп’ютерне забезпечення викладання предмета недостатнє: • кабінети незабезпечені комп’ютерною технікою;

 • необхідність у створенні належної кількості мультимедійних презентацій;

 • відсутність обладнання, наочності.

Тому в подальшому слід звернути увагу на поповнення матеріальної бази та методичного забезпечення викладання предмета:

 • наявність комп’ютерного забезпечення викладання предмета.

Співбесіди з викладачами та вивчені документи показали, що вчителі добре ознайомлені з навчальними програмами, методичними рекомендаціями щодо викладання предмету «Я світі» у поточному навчальному році, інструкціями та нормативами оцінювання навчальних досягнень учнів з предмета. Програми з предмета виконуються в повному обсязі та своєчасно згідно з календарними планами вчителів.

Ведення класних журналів відповідає вимогам науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у загальноосвітніх навчальних закладах, ведуться згідно з Інструкцією з ведення класного журналу учнів 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів», наказом Міністерства освіти і науки України від 08.04.2015 № 412.Методична робота вчителів з предмета

Наслідки вивчення стану викладанням предмета, результати моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів з предмета «Я у світі» свідчать про те, що вчителі мають достатню науково-теоретичну підготовку, володіють викладанням предмета, забезпечують опанування учнями системи знань і вмінь, передбачених програмою.

Педагоги використовують репродуктивні, пошукові, словесно-дослідницькі методи роботи. Вони активно застосовують фронтальні, індивідуальні, групові, парні форми роботи, залучаючи постійно до роботи всіх учнів класу. Нерідко вчителі початкових класів уроки проводять у нестандартній формі, наприклад: уроки-мандрівки, уроки-ігри, уроки-тренінги.

Заняття вчителів початкових класів відзначають чіткість, доступність, зрозумілість викладення нового матеріалу, широке використання наочності: малюнків, ілюстрацій, дидактичного матеріалу. На заняттях ведеться робота щодо реалізації здоров’язберігаючої компетентності: раціонально розподілений час уроку побудовано з урахуванням часового сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу, передбачено проведення фізкультхвилинки, для якої підібрано загальнорозвивальні вправи, на покращення кровообігу головного мозку, на формування правильної осанки.Бурлаченко М. М. на своїх уроках використовує такі форми роботи, як бесіда, спостереження, проблемні ситуації. Вчитель широко використовує наочність, що дозволяє учням краще засвоїти навчальний матеріал: малюнки з героями відомих учням казок або мультфільмів, картинки. Учитель старанно готується до уроку, підбирає цікавий матеріал, продумує форми його проведення. Педагог намагається використати різні форми роботи: гра, бесіда, спостереження, змагання, використовує форми диференційованого навчання та індивідуального підходу.

Учитель Коробань О. М. наполегливо працює над формуванням в учнів розвитку логічного мислення, мовлення, уміння робити правильні висновки. Вчитель залучає багато цікавого матеріалу, використовує ігрові форми роботи, працює над забезпеченням змістових та мотиваційних зв’язків предмета з навчальним матеріалом інших предметів початкової школи (фізична культура, природознавство, читання). На уроках використовується багато прислів’їв, загадок, віршів, які спрацьовують на позитивний результат, дають можливість учням легко засвоювати навчальний матеріал. Слід відзначити виховний аспект уроків Ольги Михайлівни.

Коробань О. М. на своїх уроках використовує інтерактивні форми роботи,що забезпечують індивідуалізацію сприйняття, активну участь кожного учня і групову взаємодію:

 • Займи позицію «Я згодний з…» або «Я не розділяю позицію…»

 • Творча гра «Найкраще я вмію…»

Вчителі широко використовують в своїй роботі форми проектної діяльності. Наприклад, під час вивчення теми «Людське «Я»» учитель Бурлаченко М. М. разом з учнями створює проект за темою, використовуючи такі форми роботи:

 • Робота в парі: Розгляньте малюнки. Розкажіть про дітей за планом: хто вони, де живуть, чим займаються, які вони за характером. Чим схожі на вас, а чим - відрізняються;

 • Робота в групі: Прочитайте оповідання «Бо я – людина» та обміркуйте його. Чому дідусь уважає себе людиною? Як проявилася його людяність?;

 • Проведення тесту «Так чи ні».

За результатами тестових робіт встановлено, що успішність учнів 3 класу достатня і висока. Учні 4 класу продемонстрували високий,доста статній та середній рівень знань з предмета. Учителям слід у подальшому слід продовжити виявляти високий рівень вимог і викладання предмета, забезпечуючи цим самим високий рівень знань учнів з предмета.

На підставі вищезазначеного можна зробити висновки:

 • викладання предмета «Я у світі» в 3-4-х класах ведеться згідно з програмами Міністерства освіти і науки України, які виконуються в повному обсязі;

 • оцінювання навчальних досягнень учнів проводиться згідно з критеріями оцінювання, рекомендованими Міністерством освіти і науки України;

 • уроки з даного предмета вчителі проводять на високому та достатньому методичному рівні;

 • документація ведеться згідно з вимогами щодо ведення ділової документації;

 • учителі 3-4-х класів використовують різноманітні форми і методи навчання, що підвищують ефективність навчально-виховного процесу;

 • застосування наочності, дидактичного матеріалу на уроці;

 • активізація роботи щодо формування в учнів навичок самостійної роботи;

 • удосконалення методів роботи з урахуванням вікових особливостей учнів та рівня підготовки

 • несистематичність використання інформаційно-комп’ютерних технологій;

 • недостатня робота вчителів щодо вдосконалення методичного супроводу викладання предмета: роздатковий і дидактичний матеріал, мультимедійні презентації з даного предмета.

Отже, виходячи з вищезазначеного, можна зробити такі рекомендації:

 1. Удосконалювати форми та методи роботи з учнями на уроці, враховуючи вікові особливості учнів та рівень підготовки класів.

 2. Учителям початкової школи продовжувати роботу з формування відповідної лексики з предмета;

 3. Учителям 3-4-х класів активізувати роботу щодо використання інформаційно-комп’ютерних технологій на уроках та у позаурочній діяльності.

 4. Учителям 3-4-х класів звернути увагу на проведення інтегрованих уроків, удосконалення методичного супроводу викладання предмета.

 5. Посилити роботу з обдарованими учнями. Продумати цікаві форми організації роботи для таких учнів.


Заступник директора з навчальної виховної роботи Н. М. Біла
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс

Скачати 25.99 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка