Довідка про стан викладання історії та рівень навчальних досягнень учнів із предмету в зош №3, сш №4, зош №6, зош №9 Згідно плану роботи управління освіти І науки таСкачати 272.88 Kb.
Дата конвертації06.06.2017
Розмір272.88 Kb.
#21414
ТипДовідка
Довідка

про стан викладання історії та рівень навчальних досягнень учнів із предмету

в ЗОШ №3, СШ №4, ЗОШ №6, ЗОШ №9
Згідно плану роботи управління освіти і науки та відповідно до наказу управління освіти і науки Новоград-Волинської міської ради №126 з 12.04.10 р. по 23.04.10 р. інформаційно-методичним центром вивчався стан викладання історії та рівень навчальних досягнень учнів з предмету у таких загальноосвітніх навчальних закладах міста: ЗОШ №3, СШ №4, ЗОШ №6, ЗОШ №9. Вивчення даного питання мало на меті:

 • вивчення рівня сформованості в учнів основних груп компетентностей з історії, передбачених державними стандартами загальної освіти;

 • виявити рівень знань, умінь, навичок учнів з історії;

 • ознайомлення з системою роботи вчителя, науково-теоретичним рівнем викладання предмету.

Проаналізовано кадрове забезпечення викладання історії, програмно-методичне забезпечення, організацію навчально-виховного процесу, результативність навчання з історії, шкільну документацію.

Історію у вищезгаданих загальноосвітніх навчальних закладах міста викладають переважно спеціалісти вищої кваліфікаційної категорії: Бобинець В.В. (ЗОШ №3), Мартинюк Т.В. (СШ №4), Дроздюк О.М. (СШ №4), Кубашевич О.А.(СШ №4), Чернявська О.П. (ЗОШ №6);

2 вчителі І кваліфікаційної категорії (Музичук О.П. (ЗОШ №3), Жабровець Л.О. (ЗОШ №9);

2 вчителі мають ІІ кваліфікаційну категорію (Дереженко О.М. (ЗОШ №9) та Пастарчук О.В.

(ЗОШ №9);

1 вчитель має кваліфікаційну категорію «спеціаліст» Кузьменко Л.П. (СШ №4)

Викладання історії в ЗОШ №3, СШ №4, ЗОШ №6, ЗОШ №9 здійснюється згідно чинної програми МОН України (Київ, «Ірпінь» 2005 р.). Календарно-тематичне планування вчителів складено з врахуванням програмових вимог, визначені уроки узагальнення та повторення. У СШ №4 навчальний матеріал викладається за синхронним плануванням шкільних історичних курсів (згідно рекомендацій ЖОІППО). Ведення журналів відповідає вимогам, ведеться тематичний облік знань. Навчальні досягнення учнів оцінюються відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з історії.

З метою оцінки стану викладання предмету та визначення рівня навчальних досягнень учнів з історії були відвідані уроки вчителів, проведено контрольні роботи для учнів.

Аналіз якості знань, умінь та навичок учнів з історії здійснювався на основі:


 • відвідування уроків;

 • проведення контрольних робіт та зрізів знань з історії;

 • ознайомлення з поточною та підсумковою успішністю учнів по класних журналах;

 • перегляду учнівських зошитів з історії;

 • бесід з вчителями історії та адміністрацією школи;

 • самоаналізу роботи вчителя.

Вчителі займаються самоосвітою, курси підвищення кваліфікації проходять завчасно, приймають участь у роботі міського методичного об’єднання вчителів історії. Педагоги у своїй роботі використовують фахові журнали та газети (видавництво «Шкільний світ»). Значну увагу надають організації позакласної роботи з предмету (предметні тижні, місячники, тематичні заходи) та роботі з обдарованими дітьми (проектна діяльність, МАН).
ЗОШ №3
Історію в ЗОШ №3 викладають два вчителі: Бобинець Володимир Васильович (вища кваліфікаційна категорія) та Музичук Олександр Петрович (І кваліфікаційна категорія). Основне навантаження в Бобинця В.В. (6-11 класи). Вчителі працюють за програмами та підручниками, рекомендованими МОН України. Шкільна документація ведеться згідно вимог, у календарно-тематичному плануванні сплановані уроки узагальнення та тематичного обліку знань. Чітко організований навчально-виховний процес, учні дисципліновані та розуміють вимоги вчителів. Вчителі історії вдало поєднують традиційні (лекція, бесіда, коментоване читання, хронологічні і термінологічні диктанти) та інноваційні (робота в парах, робота в малих групах, «коло ідей», «займи позицію») методи навчання. На всіх уроках історії використовуються настінні карти. Переважна більшість уроків проходить у кабінеті історії, наочні матеріали якого потребують оновлення та доповнення.

Відвідані уроки Бобинця В.В. свідчать про високий професіоналізм та ерудицію вчителя. Володимир Васильович намагається зацікавити учнів історією, переконує їх у необхідності історичних знань, показує практичне значення знань з історії України та всесвітньої історії, наголошує, що формування історичних компетентностей є необхідним елементом вихованості та освіченості людини. Уроки Бобинця В.В. побудовані на поєднанні особистісно-орієнтованого, діяльнісного та компетентнісного підходів до навчання. Вчитель систематично використовує інформаційні та методичні матеріали фахових періодичних видань («Шкільний світ», «Основа»). Важливим критерієм оцінки роботи вчителя та учнів на уроці є не стільки обсяг матеріалу, що вивчається, скільки формування в учнів вмінь аналізувати та узагальнювати історичну інформацію, робити відповідні висновки. Тому у старших класах Володимир Васильович надає перевагу лекційно-семінарській формі занять. Вчитель не синхронізує програмовий матеріал, як рекомендує ЖОІППО, але завжди намагається проводити паралелі Домашні завдання учнів різноманітні, з урахувань знань та здібностей учнів: прочитати параграф підручника, додаткову літературу, підготувати повідомлення Формування в учнів духовності та патріотизму є неодмінною складовою кожного уроку історії.


Результати та аналіз контрольних робіт

(вчитель Бобинець В.В.)


Навчальні досягнення учнів

6 клас

Всесвітня історія7 клас

Історія України8 клас

Історія України
К-сть учнів

%

К-сть учнів

%

К-сть учнів

%

Початковий рівень

1

5

-

-

-

-

Середній рівень

9

47

5

28

5

30

Достатній рівень

6

32

11

61

6

35

Високий рівень

3

16

2

11

6

35

Якісний показник

48 %

73 %

70 %


Узагальнений якісний показник навчальних досягнень учнів з історії – 64 %.
Аналізуючи контрольні роботи учнів, які складалися з тестів, завдань на встановлення хронологічної послідовності, теоретичних питань, можна зробити висновок, що більшість учнів справилися з тестовою частиною роботи. Проте найскладнішими виявилися завдання на встановлення причинно-наслідкових зв’язків з відповідними висновками.

Робота вчителя була б продуктивнішою, якби більше уваги приділялося роботі з обдарованими дітьми. Адже, вагомих результатів за підсумками міських та обласних олімпіад ще немає. Необхідно залучати учнів до конкурсу-захисту в МАН, предметних турнірів.

З метою підготовки до ЗНО для учнів 11-го класу організований факультатив з історії України. Традиційними позакласними заходами в школі є тижні історії.
СШ №4
Історію в СШ №4 викладають досвідчені вчителі вищої кваліфікаційної категорії (Мартинюк Т.В., Дроздюк О.М., Кубашевич О.А.) та Кузьменко Л.П. (педагогічний стаж 8 місяців). Згідно навчального плану години розподілені таким чином: Кузьменко Л.П. має навантаження в 6-х, 9-х та 10-х класах; Мартинюк Т.В. – 5-х, 7-х, 9-х, 11-х класах; Дроздюк О.М. – 8-х, 9-х класах; Кубашевич О.А. – в 6-х, 7-х класах.
Кузьменко Леся Петрівна має добру науково-теоретичну підготовку. Надає перевагу комбінованому типу уроку. Використовує елементи інтерактивних технологій навчання. Практикує роботу в малих групах. Уроки Лесі Петрівни забезпечують засвоєння учнями основних понять, передбачених програмою з історії. Учителька навчає учнів працювати з підручником, аналізувати історичні документи, порівнювати історичні явища та процеси, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки шляхом заповнення таблиць чи схем. Використовуючи настінний картографічний матеріал та атласи, формує в учнів просторову компетентність та картографічні уміння.
Результати та аналіз контрольних робіт

(вчитель Кузьменко Л.П.)

9-і класи. Всесвітня історія


Клас

Початковий рівень

Середній

рівень


Достатній рівень

Високий

рівень


Якісний показник

9-а

-

44 % (11 учнів)

40 % (10 уч.)

16 % (4 учні)

56 %

9-г

21 % (6 уч.)

29 % (8 учнів)

43 % (12 уч.)

7 % (2 учні)

50 %


Узагальнений якісний показник навчальних досягнень учнів 9-х класів з історії – 53 %.
Учні засвоїли більшість історичних термінів і понять, визначають основні особливості розвитку світових країн в останній чверті ХІХ, аналізують реформаторську діяльність політичних діячів даного періоду. Складними виявилися питання, що стосувалися особливостей та причин колоніальної експансії європейців.

Аналізуючи педагогічну діяльність вчителя, варто зауважити, що вчителю необхідно надавати більше самостійності учням. При плануванні навчально-виховного процесу, вибору форм та методів роботи враховувати вікові та психологічні особливості учнів. Практикувати проведення різних типів уроків. Вдосконалювати методику оцінювання навчальних досягнень учнів.


Дроздюк Олександр Миколайович – досвідчений вчитель історії: викладає навчальний програмовий матеріал на науковому рівні, вміє захопити учнів емоційною розповіддю, повідомленнями цікавих фактів з життя історичних постатей. Навчально-виховний процес чітко спланований. Проте переважають уроки комбінованого типу, вивчення нового матеріалу відбувається переважно у формі лекції. Відвідані уроки Дроздюка О.М. свідчать про належний рівень підготовки вчителя до навчально-виховного процесу з історії. Календарно-тематичне планування складено відповідно до вимог навчальної програми з історії МОН України. Ведеться тематичний облік знань.

Значну увагу вчитель приділяє роботі з термінами, поняттями. Завжди намагається встановлювати міжпредметні зв’язки, особливо із уроками зарубіжної літератури, української літератури, географії. Олександр Миколайович систематично організовує самостійну роботу учнів з підручником та роботу в зошитах.


Результати та аналіз контрольних робіт

(вчитель Дроздюк О.М.)

9-в клас. Всесвітня історія

За списком – 30 учнів, виконували роботу – 23 учні.Початковий рівень

Середній

рівень


Достатній рівень

Високий

рівень


Якісний показник

-

65 % (15 учнів)

31 % (7 учнів)

4 % (1 учень)

35 %

8-і класи. Всесвітня історія

Клас

Початковий рівень

Середній

рівень


Достатній

рівень


Високий

рівень


Якісний показник


8-а

-

65 % (15 учнів)

30,5 % (7 учнів)

4,5 % (1учень)

35 %

8-б

7 % (2 учні)

41, 5 % (12 уч.)

48 % (14 учнів)

3,5 % (1учень)

51,5 %

8-в

7,5 % (2 уч.)

70 % (19 учнів)

15 % (4 учні)

7,5 % (2 учні)

22,5 %

8-г

18 % (3 уч.)

76 % (13 учнів)

6 % (1 учнів)

-

6 %


Узагальнений якісний показник навчальних досягнень учнів 8-9 класів з історії – 30 %.
Результати контрольних робіт свідчать, що учні 8-х класів володіють історичною термінологією в межах програми, переважна більшість школярів виконали завдання на встановлення хронологічної відповідності. Значній частині учнів не вдалося проаналізувати реформаторську діяльність політичних діячів та їх вплив на подальший розвиток країни.

Дроздюк О.М. великого значення надає роботі з обдарованими дітьми: на базі шкільного музею духовності та патріотизму учні займаються науково-дослідницькою роботою з історичного краєзнавства та археології. Вихованці Олександра Миколайовича беруть участь у конкурсі-захисті МАН, Всеукраїнському конкурсі з українознавства. Але результативність участі учнів у міських олімпіадах незначна.

Суттєвих недоліків у навчально-виховному процесі не виявлено. Проте, вчителю необхідно більше уваги приділяти питанню самоосвіти: вивчати та впроваджувати інноваційні педагогічні технології. Практикувати різні типи уроків, урізноманітнювати форми вивчення нового матеріалу, закріплення та повторення. Необхідно на кожному уроці історії використовувати картографічні матеріали. Надавати більше самостійності учням.
Кубашевич Ольга Антонівна працює за синхронним плануванням шкільних історичних курсів (історії України та всесвітньої історії). Для вивчення нового матеріалу вчителька використовує традиційні і нетрадиційні форми роботи, активні та інтерактивні методи навчання. Для тематичного оцінювання та самостійних робіт використовує зошити з друкованою основою В. В. Воропаєва «Історія України + Всесвітня історія» ( у форматі ЗНО). Всі учні забезпечені атласами і контурними картами. Ольга Антонівна створила власну бібліотечку методичних посібників, фахових журналів, додаткової літератури. Використовує матеріали з Інтернету. Уроки забезпечені навчально-наочними посібниками: настінні карти (багато застарілих), картини, ілюстрації, навчальні фільми («Жанна Д'арк», «Вікінги», «Гарібальді»), навчальні відеокасети з усього курсу історії України, навчальні диски з історії України.
Результати та аналіз контрольних робіт

(вчитель Кубашевич О.А.)

7-і класи. Всесвітня історія


Клас

Початковий рівень

Середній

рівень


Достатній

рівень


Високий

рівень


Якісний показник


7-а

-

18 % (5 учнів)

53,5% (15 уч.)

28 % (8 учнів)

82 %

7-б

-

25 % (3 учні)

33 % (4 учні)

42 % (5 учнів)

75%

Узагальнений якісний показник навчальних досягнень учнів 7-х класів з історії – 78,5 %.
Тематичне оцінювання показало, що учні добре засвоїли тему, володіють історичною термінологією, знають хронологію та карту, мають навички роботи з історичними документами, знають історичних діячів, вміють встановлювати причинно-наслідкові зв'язки.

Відвідані уроки. засвідчують глибоку, ґрунтовну підготовку вчителя до уроків: продуманий кожний етап уроку, швидкий темп уроку, доброзичлива атмосфера, форми і методи навчання підібрані відповідно до вікових особливостей учнів. Кубашевич О.А. переконана, що навчання повинне формувати здатність творчо мислити, вміння зіставляти й аналізувати факти, аргументовано захищати власну точку зору, критично ставитися до джерел інформації, вчитися розуміти інших людей і співробітничати з ними.

Учні Кубашевич О.А беруть участь у Всеукраїнській олімпіаді з історії. В 2005-2006 н. р. - II місце, 9 клас, 2006-2007 н. р. - II місце, 10 кл, 2007-2008 н. р. - II місце 11 клас. Останні два роки Ольга Антонівна вчила учнів 5-6 класів, тому участі в олімпіаді вони не брали.

В 2009-2010 н. р. вчителька представила на міську та обласну педагогічну виставку навчально-методичний посібник «Проектно-технологічна діяльність на уроках історії».


Мартинюк Тетяна Володимирівна досвідчений творчо працюючий вчитель, дає учням ґрунтовні знання. На кожну тему є розроблені вчителем папки з додатковою інформацією, наочними посібниками, роздатковим матеріалом. Проводить різні типи уроків, в тому числі і нетрадиційні («Уявна екскурсія», «Ярмарок», «Подорож», «Прес-конференція»). Велику увагу приділяє роботі з підручником, історичними джерелами інформації. При вивченні нового матеріалу вчителька використовує методи наочного навчання, словесного навчання та практичного (це різні види робіт з картою, підручником, схемами, таблицями, складання планів, конспектів, запитань, відповіді на запитання, розв’язання тестів). Домашні завдання мають різносторонній характер – це і випереджуюче читання параграфа, відповіді на запитання, складання планів, конспектів, повідомлення, реферати, робота з документами, проектами, презентації. Працюючи за принципом особистісно-орієнтованого навчання, вчителька намагається диференціювати класні та домашні завдання.

Уроки історії, які проводить Тетяна Володимирівна насичені науковою і пізнавальною інформацією, формують в учнів інтерес і повагу до історії нашого народу, народів світу. Урокам притаманна оптимальна структура, логічність, послідовність. При плануванні уроків обов’язково враховуються вікові особливості учнів, їх інтереси, працездатність. Вдало організовується робота в малих та великих групах. Традиційними стали такі інтерактивні методи як «Два – чотири – всі разом», «Коло ідей», «Мозковий штурм», «Прес», «Мікрофон», «Акваріум», «Займи позицію», «Дискусія», «Дебати», «Гронування» та інше. Учні виступають співавторами уроку та активними його учасниками.


Результати та аналіз контрольних робіт

(вчитель Мартинюк Т.В.)

7-в клас. Історія України.

Початковий рівень

Середній

рівень


Достатній

рівень


Високий

рівень


Якісний показник


-

14 % (3 учні)

62% (13 учнів)

24 % (5 учнів)

86 %

Учні засвоїли основні поняття та важливі історичні дати. Орієнтуються в історичних подіях, знають історичні постаті та їх роль в історії України. Не всі учні змогли правильно розкрити теоретичне питання про причини занепаду Галицько-Волинського князівства.

Мартинюк Т.В. завідуюча кабінетом історії, який забезпечений необхідною довідковою літературою, методичними посібниками, словниками, опорними конспектами з історії України та всесвітньої історії, зошитами для тематичного оцінювання з історії України та всесвітньої історії для учнів 5-7 класів, тестами для підготовки до ЗНО для 11 класів. В кабінеті є тематична картотека, відеотека, карти, таблиці, методична література.

Щодо позакласної роботи, то цей напрямок педагогічної діяльності теж на належному рівні: вчителька викладає курс з історії рідного краю, проводить виховні заходи в рамках тижня історії, до державних свят, зустрічі з ветеранами. Є значні успіхи у роботі з обдарованими дітьми: щороку учні Мартинюк Т.В. є переможцями міського етапу олімпіади з історії та учасниками обласної олімпіади; Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт в МАН України (у 2009-2010 н.р. учениця 11 класу виборола диплом ІІІ ступеня на обласному етапі конкурсу-захисту робіт в МАН).

Мартинюк Т.В. у 2009 р. взяла участь у створенні навчально-методичного посібника «Історія міста Новограда-Волинського».

Відвідані уроки показали, що всі вчителі історії СШ №4 мають достатню теоретичну підготовку, володіють інноваційними формами і методами організації навчально-виховного процесу. Рівень знань, вмінь та навичок учнів з історії, передбачених програмою МОН України, у значної частини учнів сформований переважно на достатньому рівні. В процесі перевірки суттєвих недоліків у навчально-виховному процесі не виявлено. Проте, не всі педагоги застосовують картографічний матеріал, сучасні технічні засоби навчання.

Узагальнений якісний показник навчальних досягнень учнів з історії по школі – 62 %.


ЗОШ №6
Чернявська Олена Петрівна – провідний спеціаліст з історії в ЗОШ №6, вчитель вищої кваліфікаційної категорії, керівник міського методичного об’єднання вчителів історії. Навчально-виховний процес з історії здійснюється відповідно до критеріїв та вимог навчальних програм, використовуються різноманітні форми та методи навчання. Чернявська О.П. глибоко продумує тематичне і поурочне планування. Плануючи місце кожного року в системі інших, вміло впроваджує в практику уроки вивчення нового матеріалу, вдосконалення знань, умінь і навичок, контролю і корекції знань учнів. На уроках історії використовуються інтерактивні методи роботи: «мозковий штурм», «мікрофон», «ажурна пилка», «карусель» тощо. Поряд з фронтальною роботою на уроці Олена Петрівна застосовує диференційований підхід до учнів, індивідуальні та групові методи навчання. Належна увага на уроках приділяється проблемно-пошуковим методам навчання, проводиться робота з картою, атласами, словникова робота, використовуються наочні матеріали. На уроках панує творча атмосфера, під час якої учні самостійно і з власної позиції оцінюють ту чи іншу історичну подію, історичну добу з позиції сучасності.

Практикуються інтегровані уроки з історії України та української літератури. Уроки історії, які проводить Олена Петрівна сприяють розвитку особистості учнів на основі знань минулого та уміння орієнтуватися у важливих подіях сучасності, формують творче мислення учнів, учать критично аналізувати історичні події. Саме такі уроки формують повагу до історії та культури українського народу, почуття національної гідності.Результати та аналіз контрольних робіт

(вчитель Чернявська О.П.)

Історія України

Клас

Початковий рівень

Середній

рівень


Достатній

рівень


Високий

рівень


Якісний показник

7-б

-

29 %

38 %

33 %

71 %

8-б

-

27,5 %

50 %

22,5 %

72,5 %

Узагальнений якісний показник навчальних досягнень учнів 7-8 класів з історії – 71,8 %.

Чернявська О.П. проводить відповідну позакласну роботу в рамках тижня суспільних наук. У роботі з обдарованими дітьми надає перевагу підготовці учнів до олімпіад. Але за останні роки значних успіхів немає. Необхідно виявляти та залучати обдарованих дітей до роботи в МАН, проектної діяльності, конкурсів учнівської творчості.

В ЗОШ №6 є історичний кабінет. Кабінет забезпечений навчальними картами, проте деякі з них потребують оновлення. Є електронні атласи для курсу всесвітньої історії (8-9кл.) та історії України (8кл.), дидактичні матеріали,підручники для вивчення курсу «Історія рідного краю» у 7-9 класах.
ЗОШ №9
У школі працюють три вчителі історії: Жабровець Л.О., Пастарчук О.В. та Дереженко О.М. Перевірка виявила, що всі вчителі історії користуються календарно-тематичними планами, складеними з урахуванням методичних рекомендацій МОН України. Поурочні плани вчителів відображають наступне:


 • диференційовану роботу з учнями на уроці;

 • чітко поставлену мету уроку;

 • прогнозування навчальної діяльності на уроці та її остаточний результат;

 • використання наочності, різнорівневих матеріалів;

 • застосування інноваційних методів роботи.

Відвідані уроки показали, що вчителі добре знають вимоги програми шкільних історичних курсів, мають відповідну науково-теоретичну підготовку, володіють різними формами і методами викладання. Учителі добре знають критерії оцінювання навчальних досягнень знань учнів, дотримуються їх у роботі, забезпеченні фаховою літературою, удосконалюють свою педагогічну майстерність шляхом самоосвіти.

Продуманими та змістовними є уроки Жабровець Любов Олександрівни, які вирізняються логікою, раціональністю вибору структури уроку, оптимальністю застосування форм, методів, прийомів навчальної роботи з учнями на різних етапах уроку, диференціацією навчальної діяльності учнів, науковістю викладання та доступністю сприйняття учнями програмового матеріалу. Слід зазначити й ефективне використання наочності, інтерактивних технологій, дидактичних матеріалів. Вчитель вміло розвиває мислення, культуру мовлення, чіткість і точність думки учнів.


Учителі Пастарчук Олена Валеріївна та Дереженко Оксана Миколаївна, сумлінно готуючись до уроків, використовують різні методи, форми та засоби навчання, розвивають в учнів навички самостійної роботи, забезпечують науковість викладання, розвивають уміння висловлювати, обґрунтовувати власні судження, практично використовувати набуті знання. Водночас вчителям слід звернути увагу на прогнозування навчальної діяльності на кожному етапі уроку, ширше використовувати міжпредметні зв’язки, проблемне навчання.

Урахування вікових особливостей, індивідуальних здібностей учнів спостерігається на уроках усіх вчителів методичного об’єднання.

Водночас слід більше уваги приділити впровадженню інноваційних технологій у навчальний процес, ширше практикувати диференціацію домашніх завдань.

Цікавим та позитивним є досвід вчителя Жабровець Л.О., яка на своїх уроках розвиває загально навчальні вміння та навички учнів, визначаючи головне і важливе в змісті засвоюваного матеріалу, його безпосереднє засвоєння на уроці. Її уроки сприяють розвитку таких людських рис, як сила волі, працелюбність, чесність, загальнолюдські моральні цінності. Часто на уроках використовується додаткова інформація, колективна робота з підручником, аналіз історичних документів, ілюстрацій. На уроках проводяться графічні диктанти, складаються порівняльні таблиці (хронологічні, синхронні), міні-повідомлення, ребуси, кросворди.

Водночас цей досвід Жабровець Л.О. передає молодим колегам – Пастарчук О.В. та Дереженко О.М., які мають ще невеликий стаж роботи, але намагаються працювати в режимі підвищення своєї педагогічної майстерності.

Дереженко О.М. підготувала переможницю міської олімпіади з історії – Ковальчук Анну (8-Б класу ІІІ місце, 200-2010 н.р.).

В школі працює факультатив з історії в 11-х класах. Учні займаються науковою роботою (наприклад: досліджують теми «Духовні святині м. Новограда-Волинського», «Голодомор 1932-1933 рр. на Звягельщині» та інші). Діє музей Бойової слави (зав. Музеєм – вч. Жабровець Л.О.). Учні-екскурсоводи проводять екскурсії по музею, особливо до пам’ятних знаменних дат.

Проводиться робота з обдарованими дітьми. 2008-2009 н.р. – Афанасьєва Ірина посіла ІІ місце в міській олімпіаді з історії; учні вибороли І місце серед шкіл міста та ІІІ місце серед шкіл району в конкурсі «Козацький край».

Шкільний кабінет історії наповнений підручниками з історії рідного краю, довідковою літературою, картами, схемами, таблицями, юридичною літературою, довідниками, портретами історичних постатей. Створена тематична картотека. Вчителі поповнюють кабінет історії новими дидактичними матеріалами.

Результати та аналіз контрольних робіт

Вчитель

Клас

Початковий рівень

Середній

рівень


Достатній

рівень


Високий

рівень


Якісний показник


Жабровець Л.О.

6-б

15% (3 учні)

30 % (6 учнів)

40 % (8 учнів)

15 % (3 учні)

55 %

Пастарчук О.В.

7-а

22 % (4 учні)

38,5 % (7 уч.)

33 % (6 учнів)

5,5 % (1 учень)

38,5 %

Дереженко О.М.

8-в

-

20 % (5учні)

67 % (16 уч.)

13 % (3учні)

80 %

Дереженко О.М.

8-б

-

43 % (6 учнів)

43 % (6 учнів)

14 % (2 учні)

57 %


Узагальнений якісний показник навчальних досягнень учнів з історії по школі – 58 %.
В 6 класі учні в цілому засвоїли програмовий матеріал, вміють застосовувати та пояснювати головні питання та терміни, аналізувати розвиток найдавніших цивілізацій світу, перебіг війн, творення імперій. Але допускають помилки при складанні схем управління республікою в Римі та Греції, виконанні завдань на «стрічці часу, пошуку спільних рис розвитку стародавніх держав світу».

В 7 класі учні орієнтуються в хронологічних межах курсу історії середніх віків, мають уявлення про головні події, повсякдення життя людей епохи. Але не усі учні добре засвоїли термінологічний апарат, не чітко аргументують власні думки, слабо застосовують дати (наприклад: коли було велике переселення народів, хрестові походи і т.д.).

У 8-х класах учні показали вміння давати оцінку явищам, подіям, історичним діячам. Найкраще справилися з основними подіями Національно-визвольної війни 1648-1657 рр. під проводом Б.Хмельницького, співставили події з датами. Але не чітко аналізують зміст договорів (Зборівського, Білоцерковського), погано складають історичний портрет, не справляються з проблемними завданнями високого рівня.

Отже, вчителям слід наполегливіше працювати по формуванню навчальних умінь на уроках історії, усвідомлення учнями сутності історичних явищ, об’єктивних причинно-наслідкових, хронологічних зв’язків, вчити робити учнів висновки, узагальнення, порівняння, виокремлювати основні, найсуттєвіші історичні події.


Висновок
Навчально-виховний процес з історії в ЗОШ №3, СШ №4, ЗОШ №6, ЗОШ №9 ведеться на належному науково-методичному рівні. Шкільна документація ведеться згідно вимог. Календарні плани відповідають навчальній програмі з історії МОН України. Проводиться тематичний облік знань.

Вчителі займаються самоосвітою, курси підвищення кваліфікації проходять завчасно, приймають участь у роботі міського методичного об’єднання вчителів історії. Педагоги у своїй роботі використовують фахові журнали та газети (видавництво «Шкільний світ» та «Основа»).

Відвідані уроки показали, що всі вчителі мають достатню теоретичну підготовку, володіють інноваційними формами і методами організації навчально-виховного процесу, використовують краєзнавчі матеріали. На уроках створюється доброзичлива робоча атмосфера. На високому науково-методичному рівні проводяться уроки історії в ЗОШ №3 (вчитель Бобинець В.В.), СШ №4 (вчителі Мартинюк Т.В. та Кубашевич О.А.), ЗОШ №6 (Чернявська О.П.), ЗОШ №9 (Жабровець Л.О.) Значний педагогічний потенціал мають Дереженко О.М. (вчитель ЗОШ №9), Кузьменко Л.П. (вчитель СШ №4).

Рівень знань, вмінь та навичок учнів з історії, передбачених програмою МОН України, у значної частини учнів сформований переважно на достатньому рівні.

Разом з тим, аналіз контрольних робіт засвідчив, що учні орієнтуються в основних історичних поняттях і подіях, можуть характеризувати історичні особистості та їх роль в історії. Складнішими виявилися завдання, що потребують узагальнення, оцінки історичних явищ, подій, розв’язання певної проблеми.

В процесі перевірки суттєвих недоліків у навчально-виховному процесі не виявлено. Проте, не всі педагоги застосовують картографічний матеріал, сучасні технічні засоби навчання, інноваційні методи навчання. Для деяких вчителів складним є викладання історії за синхронним плануванням шкільних історичних курсів згідно рекомендацій ЖОІППО).

Для вивчення історії всі учні (5 – 11 кл.) забезпечені підручниками. Школи в основному забезпечені настінним картографічним матеріалом, який значно застарів та потребує оновлення. У ЗОШ №3, СШ №4, ЗОШ №6, ЗОШ №9 є кабінети історії.

Проблемою залишається викладання «Історії рідного краю», адже цей предмет з року в рік вводиться переважно у 7-8 класах, хоча програма передбачає (0,5 год за рахунок варіативної частини навчальних планів) вивчення історії рідного краю у 7 - 11 класах. Тільки в СШ №4 курс «Історія рідного краю» вивчається з 7-го по 11-й клас.

Вчителі історії ЗОШ №3 (Бобинець В.В.), СШ №4 (Мартинюк Т.В.), ЗОШ №6 (Чернявська О.П.), ЗОШ №9 (Пастарчук О.В.) у 2009 р. взяли активну участь у створенні навчально-методичного посібника «Історія міста Новограда-Волинського».

Рекомендації

І. Вчителям історії:


 • на засіданні міського методичного об’єднання вчителів історії проаналізувати матеріали перевірки стану викладання історії та рівня навчальних досягнень учнів з предмету, визначити шляхи удосконалення викладання історії;

 • працювати у напрямку формування в учнів історичних компетентностей (просторової, картографічної, хронологічної, логічної, інформаційної, аксіологічної та мовної);

 • перейти на синхронний виклад програмового матеріалу шкільних історичних курсів (згідно рекомендацій ОІППО).

 • вчителям історії посилити роботу з обдарованими дітьми шляхом залучення учнів до проектної діяльності, роботи в МАН, різноманітних конкурсів та турніру юних істориків;

 • продовжувати працювати у напрямку використання особистісно орієнтованих технологій навчання;

 • впроваджувати у навчально-виховний процес інноваційні педагогічні технології, використовувати комп’ютерні технології навчання;

 • активізувати роботу з представлення власних робіт на педагогічних виставках, надання матеріалів до друку у фахових виданнях.


ІІ. Адміністрації ЗОШ №3, СШ №4, ЗОШ №6, ЗОШ №9:


 • сприяти покращенню навчально-матеріальної бази з історії;

 • при розробці навчальних планів на 2010-2011 н. р. врахувати необхідність викладання курсу «Історія рідного краю» з ІІ семестру в 7-11 класах за рахунок варіативного компоненту робочих навчальних планів в обсязі 1 навчальної години на тиждень;

 • продовжувати підписку фахових журналів та газет.


ІІІ. Інформаційно-методичному центру:


 • спрямувати роботу ММО вчителів історії на попередження вищезазначених помилок при виконанні учнями завдань;

 • надавати методичну допомогу вчителям в організації навчально-виховного процесу з історії та роботі з обдарованими дітьми;

Вик. С.А. Бондарчук, методист ІМЦ

Каталог: Nakaz
Nakaz -> Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20. 04. 2011 №462
Nakaz -> Наказ №650 Про затвердження Інструкції з оформлення документів у системі мвс україни
Nakaz -> Деякі корисні адреси Назва сайту
Nakaz -> Про затвердження програм навчальної дисципліни «Українська мова
Nakaz -> Наказ №374 Про прийняття міждержавних стандартів як національні методом підтвердження та скасування відповідних міждержавних стандартів
Nakaz -> Наказ №444 Про затвердження Настанови з організації професійної підготовки та післядипломної освіти осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту
Nakaz -> Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів

Скачати 272.88 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка