Духовність особистості: методологія, теорія і практика 1 (48)-2012Дата конвертації11.09.2018
Розмір107 Kb.

Духовність особистості: методологія, теорія і практика

1 (48)-2012
УДК 371.134: 811.1/.2 + 81’24 (045)
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ «ІНТЕРНЕТ-ФОРУМ» У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ
С. С. Данилюк
Статтю присвячено висвітленню формування професійної компетентності майбутніх філологів в аспекті використання в едукаційному процесі такої технології, як Інтернет-форум. Крім того, визначено аспекти використання Інтернет-форумів у навчальному процесі. Також наведено типологію Інтернет-форумів й описано особливості кожного із виокремлених їхніх типів.

Ключові слова: технології «Інтернет-форум», професійна компетенція, процес інформатизації.
На сучасному етапі розвитку суспільства спостерігається суттєвий впливна нього інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), які використовуються в усіх сферах людської діяльності. Вони сприяють забезпеченню поширення інформаційних потоків у суспільстві, що має своїм наслідком утворенняглобального інформаційного простору. Комп’ютеризація навчання є невід’ємною та важливою частиною цих процесів.

Діапазон використання комп’ютера в едукаційному процесі є досить широким й охоплює ті сфери, які пов’язані безпосередньо з навчанням. Він варіюється від тестування майбутніх філологів, урахування їхньої успішності, ведення характеристик аж до гри. У навчальному процесі комп’ютер можебути як об’єктом вивчення, так і засобом навчання, тобто можливі два напрями комп’ютеризації навчання. У першому випадку засвоєння знань, навичок і вмінь сприяє усвідомленню можливостей комп’ютера, а також його використанняпри розв’язанні різноманітних завдань, іншими словами, приводить до опанування комп’ютерною грамотністю. У другому випадку комп’ютер є потужним засобом підвищення ефективності навчання. Зазначені два напрямий утворюють основу комп’ютеризації навчання як соціального процесу [3, с. 9].

Проведений аналіз наукової літератури свідчить про те, що у вітчизняній педагогіці практично відсутні дослідження, в яких розкрито потенційні можливості використання ІКТ як засобу формування професійної компетентності фахівця. Безперечну цінність для визначення сутності та змісту ІКТ-компетентності становлять роботи В.А. Адольфа, О.Б. Зайцевої, І.Ф. Ісаєва й ін. Аналіз теоретичних досліджень і практичного досвіду сучасної педагогічної діяльності доводить, що, незважаючи на пильну увагу до підвищення якості професійної підготовки студентів, проблема використання ІКТ як засобу формування професійної компетентності фахівців залишається недостатньо вивченою.

Сутність процесу інформатизації, який набув значного поширення в царині освіти і значною мірою впливає на динаміку розвитку сучасного суспільства, розкрито в роботах як вітчизняних (A.A. Вербицький, Т.П. Вороніна, К.К. Колін й ін.), так і зарубіжних вчених (Д. Белл, А. Тоффлер й ін.).

Професійна діяльність майбутніх фахівців у царині філології має бути адекватною змінам у нових умовах розвитку інформаційного суспільства. Інноваційні процеси в освітньому середовищі висувають на перший план професійну компетентність, яка складається з базової та спеціальної освіти, вміння узагальнювати життєвий і професійний досвід і корелюють із чітким баченнямрезультатів власної професійної діяльності. Сучасні новітні технології вимагають від випускників ВНЗ не просто освіченості, активності пошуку, а й самостійності, впевненості у власних силах, відповідальності, вміння жити та працювати в постійно змінюваних умовах і бути соціально зорієнтованими.

За мету статті поставлено завдання дослідити, як відбувається в едукаційному процесі формування професійної компетентності майбутніх філологів за допомогою використання такої Інтернет-технології, як Інтернет-форум.

Інтернет-форум (англ. forum) – це технологія для спілкування на сайті, котру може бути використано для проведення різних дискусій. Він призначений для обміну повідомленнями з класифікацією за темами для подальшого прочитання.

Інтернет-форуми мають певну тематику, яку визначають учасники. Повідомлення, котре визначає тему, називається заголовним. Відвідувачі Інтернет-форуму можуть відповідати за темою, тобто брати участь у її обговоренні. Як правило, форум поєднує кілька схожих тем, класифікованих за їхньої великій кількості по розділах.

Якщо відвідувач захоче залишити своє повідомлення, йому на деяких Інтернет-форумах доведеться зареєструватися, в будь-якому випадку необхідно повідомити адресу своєї електронної пошти. Через електронну пошту користувач отримує від адміністратора Інтернет-форуму логін і пароль. У більшості форумів реєстрація потрібна лише для користувачів, які редагують або видаляють свої повідомлення [6, с. 36].

Надіслати повідомлення на Інтернет-форум досить просто. Для цього потрібно лише зазначити тему й набрати повідомлення. Контролює зміст повідомлень і правила поведінки учасників Інтернет-форуму спеціальна людина, яку прийнято називати модератором. Він має право видаляти й редагувати повідомлення Інтернет-форуму. Повідомлення зберігаються досить довго, відповісти на будь-яке повідомлення можна у будь-який зручний час. Інтернет-форуми часто використовуються для обговорення тих чи інших подій, а також для проведення прес-конференцій [5, с. 43].

Програмне забезпечення Інтернет-форумів уможливлює різні варіанти налаштувань і, отже, забезпечує відбиття різних структур форуму. Як правило,всі Інтернет-форуми мають сторінку з інформацією про останні повідомлення та сторінку зі статистикою повідомлень за всіма темами. Інтернет-форуми не виключають використання електронної пошти для надсилання відповідей на деякі повідомлення, котрі розміщуються у форумі. Вони мають свої списки розсилання новин усім зацікавленим особам [6, с. 36].Інтернет-форум пропонує набір розділів для обговорення. Робота в ньому полягає у створенні користувачами тем у розділах і подальшому обговоренні всередині цих тем. Окремо взята тема, по суті, є тематичною гостьовою книгою.Поширеною є така ієрархія Інтернет-форуму: розділи → теми → повідомлення. Зазвичай повідомлення містять інформацію «автор - тема - зміст - дата / час». Повідомлення й усі відповіді на нього утворюють «гілку» або «тему» (також уживаються кальки «топік», «топ» від англ. topic; «тред» від англ. thread).

Відхилення від початкової теми обговорення (так званий оффтоп (англ. оff-topic), як і флуд) часто забороняється правилами форуму. За дотриманням правил слідкують модератори й адміністратори – учасники, наділені можливістю редагувати, переміщувати й видаляти чужі повідомлення в певному розділі або темі, а також контролювати доступ до них як окремих зареєстрованих учасників, так іноді й незареєстрованих гостей.

На Інтернет-форумах може застосовуватися надзвичайно гнучке розмежування доступу до повідомлень. Так, на одних Інтернет-форумах читання та створення нових повідомлень доступні будь-яким випадковим відвідувачам (гостям), на інших – необхідна попередня реєстрація. Останній варіант є найпоширенішим. Обидва типи Інтернет-форумів називають відкритими.Використовується й змішаний варіант, коли окремі теми можуть бути доступні для запису всім відвідувачам, а інші – лише зареєстрованим учасникам. Окрім відкритих, існують і закриті Інтернет-форуми, доступ до котрих визначається персонально для кожного учасника адміністраторами. На практиці також нерідко трапляється варіант, коли деякі розділи Інтернет-форуму є загальнодоступними, а решта розділів доступна лише вузькому колу учасників.

При реєстрації в Інтернет-форумі уможливлюється створення профілів – сторінок із відомостями про того чи іншого учасника. У профілі учасники можуть повідомити інформацію про себе, налаштувати свій аватар чи автоматично додати до своїх повідомлень підпис, який може бути статичним текстом або містити графічні картинки, в тому числі так звані юзербари. Більшість Інтернет-форумів має систему особистих повідомлень, що дозволяє зареєстрованим користувачам спілкуватися індивідуально. При створенні нової теми Інтернет-форуму уможливлюється приєднання до неї голосувань чи опитувань. Інші учасники можуть проголосувати або відповісти на поставлене в заголовку теми питання, не створюючи нового повідомлення в темі. Кожен конкретний Інтернет-форум має свою тематику – досить широку, щоб у її межах можна було вести багатопланове обговорення. Також часто декілька Інтернет-форумів поєднують в одному місці, котре також називають форумом (у широкому сенсі). За методом формування набору тем Інтернет-форуми бувають як із динамічним, так і з постійним списком тем. В Інтернет-форумах із динамічнимсписком тем учасники можуть утворювати нову тему в межах тематики форуму.

Зазвичай Інтернет-форум уможливлює пошук по своїй базі повідомлень. Він характеризується відокремленням обговорюваних тем і можливістю спілкування не в режимі реального часу. Це спонукає до серйозніших обговорень, оскільки надає учасникам більше часу на обдумування відповіді. Інтернет-форуми часто використовуються для різноманітних консультацій, у роботі служб технічної підтримки. Нині вони є одним із найпопулярніших способів обговорення питань у глобальній мережі.

Використання Інтернет-форумів має низку застосувань у навчальному процесі. По-перше, уможливлюється організація форуму, наприклад, для позааудиторного обговорення тематики програми навчання. По-друге, тексти повідомлень іншомовних Інтернет-форумів розглядаються і використовуються як мовний матеріал.Інтернет-форуми часто використовуються викладачами для обговорення педагогічних і методичних проблем. Часто таке спілкування використовується в науковому середовищі для обговорення різних ідей, теорій, досліджень. Цікавим для студентів, які займаються самостійними дослідженнями, міг би стати форум, присвячений актуальній тематиці в тій чи іншій галузі знання. Часто в Інтернеті на ґрунті наявних форумів майбутніми філологами стихійно піднімаються проблеми організації свого навчання та проведення наукових досліджень, а також пошуку релевантної інформації (електронних інформаційних ресурсів) [6, с. 36-37].

Інтернет-форуми є частиною інформаційно-комунікаційних технологій і мають великий потенціал при вивченні мови під час впровадження даної методики в навчальний процес. Зупинимося на особливостях дискусійного Інтернет-форуму як виду спілкування у Всесвітній мережі.Віртуальне спілкування має низку особливостей, які докорінно вирізняють його від реального спілкування. Серед них виокремлюють [4]: 1) анонімність, яка часто спонукає обігрування особистісної самопрезентації і надає більш-менш ефективний спосіб керування враженням про себе. Можливість «втекти з власного тіла» є одним із головних чинників, які мотивують участь у віртуальній комунікації. Крім того, анонімність сприяє психологічній розкутості, ненормативності, у вияві більшої свободи висловлювань і вчинків, у програванні нереалізованих у діяльності поза мережею, необмежених соціальними нормами ролей і сценаріїв; 2) своєрідність перебігу процесів міжособистісного сприйняття в умовах обмеження невербальної інформації. На зміну детермінантам, які зумовлюють виникнення первісного потягу до людини в ситуації реального спілкування, – «близькості функціональної дистанції» (тобто територіальної доступності) й фізичної привабливості, – приходить принцип, який визначає не початковий, а подальший розвиток міжособистісних відносин. Мається на увазі схожість настанов, переконань і цінностей. Якщо вони резонують, то великою є ймовірність виникнення не лише взаємності, а й емоційної близькості; 3) добровільність і бажаність контактів, можливість їхнього переривання в будь-який момент; 4) ускладненість емоційного компонента спілкування й, у той самий час, стійке прагнення до емоційного наповнення тексту. З одного боку, воно виражається у створенні спеціальних знаків на позначення емоцій («смайликів») або в описі емоцій словами (в дужках після основного тексту послання). З іншого боку, перенесення невербальних компонентів на сам текст завдяки засобам літературної образності (алегорій, цитат, метафор, посилань тощо).

Виокремлено такі якості, котрі характеризують спілкування в межах Інтернет-форуму [2]: а) простір: у груповій дискусії може взяти участь будь-який бажаючий, який має доступ до мережі; б) час: на відміну від спілкування в режимі реального часу, в учасників дискусії є можливість обміркувати чужі репліки, підготувати й (за бажання) відредагувати свої. Крім того, відсівається велика кількість «формальних» постингів: вітання, розмови «про погоду», тобто топік дописувача відображає, як правило, найактуальніші для нього теми; в) відповідальність: учасник віртуальної групи, з одного боку, робить внесок у розвиток групової динаміки, з іншого – він повністю відповідає за власний психологічний стан. У нього немає впевненості в тому, що хтось допоможе йому в проблемній ситуації, тому, якщо він зацікавлений в якихось змінах, то докладатиме всіх зусиль, аби досягти цих змін засобами групової взаємодії. За ним залишається право вільного входу й виходу з групи незалежновід завершеності його власного гештальта; г) емоційність: сприйняття Всесвітньої мережі як джерела емоційної підтримки залежить від досвіду користування нею: чим більшим у людини є «стаж Інтернету», тим більшою мірою вона сприймає мережу як джерело емоційної підтримки, допомоги у скрутну хвилину. Чим більше часу людина проводить в Інтернеті, тим більша частина її соціальних контактів припадає на сітьових знайомих.

Нині доволі часто фіксується той факт, що, починаючись у межах заданої теми, дискусія в Інтернет-форумах йде від неї в абсолютно інші сфери. Ними, як правило, стають: 1) глобальні буттєві питання (в тому числі й релігійні, філософські, екзистенціальні тощо); 2) психологічні проблеми реального спілкування; 3) агресивне «з’ясування стосунків» між учасниками форуму; 4) прихована й відкрита реклама товарів і послуг.

Присутність ведучого на Інтернет-форумі може бути як явною, так і неявною. Ми вбачаємо його функції у тому, щоб: а) задавати напрямок дискусії,оновлювати обговорювані ресурси сайту; б) акцентувати увагу на проблемних ситуаціях або в міру необхідності провокувати учасників Інтернет-форуму на їхнє створення; в) ставити перед учасниками дискусії завдання, спрямовані на особистісний ріст (осмислення витіснених переживань, виявлення звичних неефективних патернів, загострення уваги на проблемах екзистенціального характеру тощо); г) здійснювати добір літератури й посилань на Інтернет-ресурси з порушених у дискусії напрямів; д) модерувати висловлювання учасників, якщо вони не містять значущої інформації, або засмічують простір Інтернет-форуму рекламою або безглуздими лайками. Однак в останньому випадку, на наш погляд, не слід захоплюватися «модеруванням агресії», оскільки лайка, тим більше адресована комусь, створює широкий простір для поведінкового маневрування всіх учасників Інтернет-форуму.Нині в мережі Інтернет існує безліч ресурсів, які пропонують форум не спілкування. Деякі з них слугують освітній меті. Використання Інтернет-форуму як освітньої технології у процесі професійно орієнтованого навчання майбутніх філологів може розглядатися як [1]: а) варіант організації віртуальних семінарів (для дистанційної форми навчання); б) додатковий вид домашнього завдання (для денної форми навчання); в) обов’язковий контрольний захід для відпрацювання вивченої на заняттях в аудиторії або самостійно теми (для денної і заочної форм навчання); г) спосіб організації самостійної роботи студентів-заочників або студентів дистанційної форми навчання за заданою тематикою в міжсесійний період; д) засіб отримання уявлення про підготовку до сприйняття нового матеріалу (для денної форми навчання) й готовності до проведення заліку чи іспиту (для заочної форми навчання).

Ведення тематичних дискусій на Інтернет-форумі має низку навчальних можливостей, розв’язує деякі навчальні завдання, розкриває важливі принципи організації діяльності, тобто має унікальні особливості в лінгвістичному, методичному, педагогічному аспектах. У міру вивчення майбутніми філологами певних тем на Інтернет-форумі створюються розділи або нові топіки. Це відбувається з ініціативи викладача, проте сам процес створення здійснюється студентами-адміністраторами самостійно. Після створення розділу адміністратор опціонально призначає модератора для цього розділу. Крім того, іноді розділи й теми створюються з ініціативи самих майбутніх філологів, якщо ті вважають це за потрібне.

Таким чином, життєвий цикл Інтернет-форуму контролюється переважно самими студентами, проте викладач стежить за спілкуванням на Інтернет-форумі, за дотриманням правил, а також сам бере участь у більшості дискусій. Рівноправність учасників є лише одним принципом організації діяльності на Інтернет-форумі. До інших ми також відносимо такі принципи: 1) занурення в мовне середовище; 2) багатогранності тематичного спілкування. Цей принцип передбачає, що спілкування на Інтернет-форумі відбувається за різноманітними темами – починаючи з фонетики й завершуючи питаннями релігії; 3) свободи мислення, що передбачає вираження особистої чи суб’єктивної думки в будь-якій доступній формі; 4) виникнення дискусії, які ведуться на Інтернет-форумі відразу групою людей. Кожен учасник висловлює свою думку, сперечається, погоджується чи не погоджується з відповідями інших. Важливим моментом тут є те, що дискусію треба вміло спрямовувати у правильне русло, щоб уникнути відхилення від теми, з’ясування стосунків тощо; 5) інтерактивності, що передбачає, що Інтернет-форум є інтерактивним середовищем, де взаємодія між учасниками відбувається швидко, а теми спілкування постійно змінюються.

Виокремлюють такі типи Інтернет-форумів [1]: 1) консультаційний; 2) тематичний (форум-обговорення); 3) форум-опитування; 4) форум-конкурс робіт. Розглянемо особливості використання кожного з виокремлених типів Інтернет-форумів.Консультаційний Інтернет-форум діє протягом усього семестру та призначений для спілкування в режимі «викладач-студент» із будь-яких питань, які мають значення для студентів заочної та дистанційної форм навчання.

Тематичний Інтернет-форум доцільно використовувати при вивченні тих дисциплін, де є можливість зав’язати дискусію, заперечити опонентові, висловити свою думку. Викладач виносить на форум або дискусійне питання в межах тематики програми дисципліни, або організовує форум-обговорення, посилаючись на конкретний матеріал в Інтернеті, бібліотеці або прикріплений файл, наприклад, текст, подію, відео чи статтю. Роль викладача зводиться при цьому до підбадьорювання студентів, підтримання дискусії.

Щодо форуму-опитування, то якщо необхідно опитати студентів через форум, можна зробити окремий форум для кожного студента. В цьому випадку відповіді студентів доступні лише викладачеві. Однак така організація є доволі незручною для самого викладача, оскільки вимагає індивідуального формулювання питань для кожного форуму та, крім того, для перевірки відповідей також потрібно відкривати кожен окремий форум. Раціональніше організувати форум для групи й, відповідно, і питання та відповіді мають бути доступними всім учасникам цієї групи. Це дозволяє висловитися всім і, крім того, унеможливлює копіювання чужих відповідей у спробі видати їх за свої, що не виключається при виконанні письмових індивідуальних і контрольних робіт.

Під час проведення Інтернет-форуму-конкурсу робіт його можна використовувати і для завантаження файлів студентами. В такому випадку навколо цих файлів можна побудувати навчальне обговорення, дати можливість самим студентам оцінити роботи один одного. Прикладом форумів зазначеного типу є віртуальні конкурси робіт: конкурс презентацій, рефератів, есе й дослідницьких проектів тощо.

Спочатку відкривається тема із запрошенням взяти участь у конкурсі й визначаються його умови, за якими студенти мають створити презентацію з однієї із навчальних дисциплін. Перший етап конкурсу є віртуальним, в якому студенти у відповідь на це повідомлення пишуть тему своєї презентації і прикріплюють файл. Усім бажаючим пропонується переглянути роботи, представлені на форум їхніми колегами, оцінити їх відповідно до визначених критеріїв (інформативність, зміст, оформлення, технічне оформлення тощо) й написати коментарі до повідомлень. За допомогою оцінювання робіт визначається попередній рейтинг і з наданих презентацій обираються найкращі для участі у другому турі. Другий тур проходить очно й полягає у захисті представлених робіт. Цей вид роботи можна організувати як роботу в малих групах [1].

У силу того, що академічна група включає невелику кількість користувачів, залучення на Інтернет-форум групового сайту інших людей убачається розумним кроком. Через розмаїття тем і розділів, які існують на Інтернет-форумі, одна академічна група не може активно підтримувати дискусії у всіх темах, однак за наявності сторонніх користувачів ця перспектива є цілком досяжною. У той час як майбутні філологи виконують навчальні завдання, користувачі, які не є членами тієї чи іншої групи, задовольняють свої потреби в мережному спілкуванні. В межах Інтернет-форуму такі користувачі можуть також бути модераторами тих розділів, які їх зацікавлять.

Зазначимо, що Інтернет-форум веб-сайту академічної групи уможливлює тематичні дискусії англійською мовою. Він є засобом для виконання деяких навчальних завдань лінгвокультурного характеру.

Першим із таких завдань можна вважати обмін культурним і лінгвістичним досвідом, який відбувається під час дискусій. Учасники форуму не лише обмінюються знаннями в тих чи інших галузях під час обговорення, а й надають одна одній новий лексичний і граматичний матеріал.

Крім того, ведення тематичних дискусій передбачає поліпшення навичок писемного мовлення, коментування, аргументації, опису, пояснення, полеміки, інтерв’ювання. Обговорення на Інтернет-форумі відповідають дискусіям у реальному житті, проте час їхнього проведення не обмежується. В межах розвитку писемного мовлення майбутні філологи формують також і навички усного мовлення – формулювання провокаційних запитань, навідних питань, передбачення думки співрозмовника, мовний етикет. Таким чином, відбувається розвиток комунікативної компетенції в цілому, тобто здатність реалізувати лінгвістичну компетенцію в різних умовах мовного спілкування, адже форум пропонує мовне спілкування в писемній формі.

Ведення дискусії на Інтернет-форумі передбачає спілкування двох і більше співрозмовників. Відповідно, увагу кожного учасника розподілено відразу між декількома співрозмовниками. Це, в першу чергу, передбачає свободу, неструктурованість дискусії. Спілкування в різних напрямках, одночасне коментування відразу декількох думок приводить до підвищення інтерактивності спілкування іноземною мовою в мережному середовищі.Використання форумів як частини освітнього процесу має низку переваг. Тематичний форум або форум-конкурс робіт стимулює самостійну активність майбутніх філологів у процесі вивчення нового матеріалу із конкретної тематики, або дозволяє закріпити вже вивчений матеріал, опрацювати його детальніше. Створюється середовище, котре сприяє розвиткові творчих здібностей майбутніх філологів. Ці типи форумів привабливі для тих студентів, хто в силу особливостей свого характеру уникає виступів перед публікою, людей сором’язливих і боязких. Форум-опитування надає свободу вибору виконання завдань, але, в той самий час, дозволяє скеровувати, контролювати й коригувати процес навчання, що впливає на продуктивність і якість виконуваної роботи. Оскільки майбутні філологи не лімітовані межами заняття і їхні відповіді доступні іншим членам групи, це приводить до підвищення самоконтролю у процесі пошуку й вивчення необхідної інформації і, відповідно, також впливає на якість здійснюваної роботи [1].

Таким чином, використання інформаційних технологій в освітньому процесі, в тому числі й Інтернет-форумів, з одного боку, дозволяє налагодити індивідуальне навчання, а з іншого – організувати групову роботу й уможливлює розроблення групових проектів, незалежно від місцеперебуванняучасників. Інтернет-форум є потужним інструментом для автоматизації навичок не лише писемного мовлення, а й підвищення загальномовної компетенції. Інтернет-форум є суто комунікативним засобом для досягнення освітніх цілей. Автентична комунікація – це головна особливість форуму, а оскільки англомовне спілкування є традиційно основною навчальною діяльністю студентів лінгвістичних спеціальностей, то засоби ІКТ (й Інтернет-форуму як однієї із них) уможливлюють організацію едукаційного процесу академічної групи через англомовне спілкування, формування вторинної мовної особистості через автентичну комунікацію.Виявлення й опис переваг і недоліків використання інформаційно-комп’ютерних технологій в едукаційному процесі має перспективу в плані дослідження особливостей використання інших Інтернет-технологій, зокремаблогів, вікі, подкастів, електронної пошти, чатів тощо під час формування професійної компетентності майбутніх філологів.
Література

  1. Бородич С. А. О некоторых особенностях использования Интернет-форума как инструментаобразовательной деятельности [Электронный ресурс] / С. А. Бородич // Научно-издательский центр «Социосфера» : [Сайт]. – Режим доступа: http://sociosphera.ucoz.ru/publ/ konferencii_2012/informacionno_kommunikacionnoe_prostranstvo_i_chelovek/o_nekotorykh_osobennostjakh_ispolzovanija_internet_foruma_kak_instrumenta_obrazovatelnoj_dejatelnosti/76-1-0-1767

  2. Жичкина А. Е. Результаты исследования поведения в Интернете [Электронный ресурс] / А. Е. Жичкина, К. Ю. Ефимов // Флогистон: Психология из первых рук [Сайт]. – Режим доступа: http://flogiston.ru/projects/articles/ oprosrezults.shtml

  3. Колин К. К. Информационное общество / К. К. Колин. – Челябинск : ЧГАКИ, 2010. – 27 с.

  4. Минаков М. Н. Некоторые свойства и особенности Интернета как нового слоя реальности [Электронный ресурс] / М. Н.Минаков //Флогистон: Психологияиз первых рук : [Сайт]. – Режим доступа: http://flogiston.ru/articles/netpsy/minakov

  5. Панюкова С. В.Использование информационных и коммуникационных технологий в образовании / С. В. Панюкова. – М. : Издательский центр «Академия», 2010. – 224 с.

  6. Раицкая Л.К. Дидактические и психологические основы применения технологий Веб 2.0. в высшем профессиональном образовании :монография / Л.К. Раицкая. – М. : МГОУ, 2011. – 173 с.


Статья посвящена освещению формирования профессиональной компетентности будущих филологов в аспекте использования в эдукационном процессе такой технологии, как Интернет-форум. Кроме того, определены аспекты использования Интернет-форумов в учебном процессе. Также приведена типология Интернет-форумов и описаны особенности каждого из выделенных их типов.

Ключевые слова: технологии «Интернет-форум», профессиональная компетенция, процесс информатизации.
The paper deals with the highlighting of the formation of future philologists’ professional competence in the aspect of the usage of such Internet technology as Internet forum in the educational process. Furthermore, the benefits of using Internet forums in the educational process are defined. The typology of Internet forums is offered as well as specific features of each of singled out their types are described.

Keywords: technologies «Internet-forum», professional competense, process of informatization.
Данилюк Сергій Семенович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри практики англійської мови Навчально-наукового інституту іноземних мов Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси, Україна)
Рецензент – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки, дошкільної та початкової освіти Навчально-наукового інституту педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького О.А. Біда.


Каталог: document
document -> Число. Натуральні числа. Римська система числення
document -> Інформатіо-Консорціум
document -> Стилі оформлення бібліографічних посилань для міжнародних публікацій ч. I
document -> Стилі оформлення бібліографічних посилань для міжнародних публікацій Ч. II оксана Кордюкова, Наукова бібліотека Наукма
document -> Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів
document -> І. Тазове передлежання плода. Вивчення наказу моз україни №899 від 27. 12. 2006 р. «Тазове передлежання плода»
document -> Нетрадиційні методи оздоровлення
document -> Маневицький професійний ліцей (№2 10. 2012)
document -> Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кабінет навчальної роботи орієнтована тематика курсових робіт слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Вимоги до змісту та оформлення курсових робіт рівне
document -> Issn 2078-1628 Міністерство освіти І науки України Східноєвропейський університет економіки І менеджменту Вісник


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка