Двнз київський національний економічний університетСторінка1/14
Дата конвертації29.01.2017
Розмір1.26 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

ДВНЗ «київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Факультет міжнародної економіки та менеджменту

Кафедра іноземних мов

ЗАТВЕРДЖУЮ”


Проректор з науково-педагогічної роботи
_______________________ А.М.Колот
“_____”_________________ 2012 р.


Методичні матеріли

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни

“Ділова іноземна мова”

(поглиблене вивчення)

для бакалаврів за напрямом підготовки 6401- Правознавство

Юридичного факультету


Укладачі: к.ф.н.,доцент Шевченко О.Л.,к.п.н.,доцент Капустіна О.В.,

к.п.н.,доцент Чеботарьова Л.І., ст.викладач Боровецька Л.В.

.

Декан факультету________________Д.Г.Лук’яненко


“___”_____________2012 р.


Завідувач кафедри

Іноземних мов ________________О.Л.Шевченко

“___”____________2012 р.


Київ 2012


З М І С Т
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ОХОПЛЮЮТЬ ЗМІСТ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІНИ............................................................................................ 3 - 28

Приклади типових завдань,

що виносяться на іспит .................................................................... 29 - 41

Карта самостійної роботи студентів........................................ 54

Порядок поточного і підсумковогооцінювання знань з дисципліни.................................................. 55 – 58

ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА…………………………………. 59

Список рекомендованої літератури.......................................... 60 - 62

ДОДАТОК........................................................................................................ 63

Перелік питань, що охоплюють змістРОБОЧОЇ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІНИ
Комплексне вивчення ділової іноземної мови для студентів спеціальності “Правознавство” спрямоване на подальший розвиток комунікативних навичок згідно з профілем факультету, в усіх видах мовленнєвої діяльності в обсязі загальноюридичної, фахової та загальноекономічної тематики.

Курс граматики вивчається в тісному зв’язку з лексикою і будується концентрично. Вивчаються труднощі граматики та стилістичне застосування різних граматичних форм на базі підручників, що готують студентів до складання міжнародних тестів. Студенти самостійно опрацьовують відповідні розділи цих підручників, після чого складають лексико-граматичні тести.Мета дисципліни – розвиток у студентів професійно-комунікативної іншомовної компетенції на рівні В2+ -С1, у всіх видах мовленнєвої діяльності, таких як говоріння, аудиювання, читання та писемне мовлення в професійних сферах спілкування, отриманої в процесі оволодіння діловою іноземною мовою на рівні “БАКАЛАВР”. Професійно-комунікативна іншомовна компетенція включає професійне володіння іноземною мовою, тобто коректне з точки зору норми та стилю ситуативно і контекстно адекватне користування мовленням як засобом усної та писемної комунікації в усіх сферах професійного спілкування. Для дійсно ефективної участі в акти комунікації студенти повинні оволодіти лінгвістичною (граматичною, лексичною, орфографічною), соціолінгвістичною та прагматичною компетенціями.

Після опанування дисципліною студент уміє:
 1. критично читати та повністю розуміти оригінальні тексти з побутової, країнознавчої, суспільно-політичної, економічної та фахової тематики; оцінювати точність викладення матеріалу, відокремлюючи факти і думки, об’єктивні і суб’єктивні твори; інтерпретувати різноманітні графічні дані;

 2. вільно володіти усним монологічним та діалогічним мо­вленням у межах вищезазначеної тематики; гнучко та ефективно використовувати мову для фахових цілей; легко спілкуватись та брати участь у складних групових обговореннях навіть на абстрактні, складні і незнайомі теми;

 3. сприймати іноземне мовлення, яке виголошено в нор­мальному темпі; слідкувати за поширеною промовою, навіть недостатньо структурованою; розпізнавати широкий спектр ідеоматичних виразів і колоквіалізмів; розуміти аудіо – та відео матеріали з великою кількістю ідеом і сленгових виразів; виводити приховану інформацію за допомогою перехресних посилань;

 4. володіти навичками перекладу як з іноземної мови на рід­ну, так і з рідної на іноземну в межах суспільно-політичної, за­гальноекономічної, країнознавчої та фахової тематики;

 5. вилучати, інтерпретувати здобуту інформацію із оригінальних суспільно-політичних, економічних та фахових текстів і репрезентувати їх у відповідній формі (реферат, анотація, переказ, доповідь, ece і т. ін. в усній та письмовій формі) як рідною, так і іноземною мовами;

 6. складати та писати резюме, ділові листи, контракти та інші ділові документи відповідно до специфіки професійної діяльності.


ГРАМАТИЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ
Граматична компетенція формується протягом всіх років навчання в рамках дисципліни «Ділова іноземна мова». Граматичний матеріал тісно пов'язаний з лексичним. Основна увага приділяється стилістичному і прагматичному використанню граматичних структур в реальній мовній комунікації, а також різним варіантам англійської та французької мов.
РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ
Після опанування граматикою студент уміє:
- демонструвати знання видо-часових форм і категорій стану дієслів; основних категорій іменника, прикметника, прислівника: типів речень; функцій артиклів і ефективно застосовувати ці знання в спілкуванні;

- розуміти розбіжності в правописі і значенні слів іноземної та української мов;

- складати розповідні, питальні, спонукальні речення залежно від мети спілкування і характеру акту мовлення;

- використовувати основні часові аспектні форми дієслів для позначення дій, що належать до сфери теперішнього, минулого і майбутнього часу (відповідно до мети комунікації і ситуації мовлення);

- коректно використовувати всі граматичні форми іменника, прикметника, прислівника;

- використовувати модальні дієслова, розуміти і відрізняти найменші відтінки їх значень;

- правильно і доречно використовувати вербальні конструкції з ними в спілкуванні на різних рівнях і в різних ситуаціях;

- знати категорії способу і вміти виражати відношення змісту повідомлення до дійсності, використовуючи доречні способові форми;

- правильно і вільно використовувати граматичні структури, передбачені програмою в усному і писемному мовленні;

- демонструвати знання синтаксичної організації іноземної мови в спілкуванні;

- розуміти, що іноземна мова складається з інтегрованих систем.

ЗМІСТ ГРАМАТИКИ

Англійська мова.

Речення.

Порядок слів. Типи речень. Розповідні, питальні, спонукальні речення. Типи питань (основне/просте, (так/ні), спеціальне, альтернативне, зворотне). Стверджувальні і негативні речення.Іменник.

Власні і загальні іменники; такі, що мають або не мають ознаки обчислюваності, абстрактні і конкретні, речовинні іменники. Категорія числа. Регулярні форми множини (закінчення іменників на -у, -th, -f), закінчення -о, -es, що додаються до форм однини. Нерегулярні форми множини: мутація (foot-feet), закінчення, множини -en. Незмінні форми однини. Незмінні форми множини. Іменники, що не мають ознаки обчислювання. Категорія відмінка. Форми родового відмінка: -s, -of. Значення родового відмінка. Абсолютний генітив.Артикль.

Означений і неозначений артиклі. Форми. Система використання артиклів. Артиклі з іменниками, які мають/не мають категорію обчислюваності. Різні функції артикля із загальними іменниками. Артиклі з числівниками. Артиклі з географічними назвами і власними назвами. Артиклі з абстрактними іменниками. Артиклі з унікальними іменниками. Артиклі з назвами їжі, транспортних засобів, частин доби, з порами року, з назвами частин людського тіла. Артиклі з такими іменниками як "школа", "місто", "шпиталь", "церква". Артиклі з іменниками типу "погода", "порада", "новини". Паралельні конструкції, наприклад "день за днем", "рука об руку" тощо.Головні часові форми в сфері теперішнього часу.

Простий теперішній, тривалий теперішній, перфект.

Формування і використання Present Simple (простий теперішній час) для позначення:

- загального повідомлення без посилання на час;

- постійно тривалої дії у теперішньому часі;

- звичної дії;

- посилання на майбутній час, з використанням прислівників, які позначають дію в майбутньому;

- дії, що відбувається в теперішньому часі з використанням дієслів, що позначають пізнавальні відношення, бажання, емоції, відчуття.

- сприйняття, відображення, зовнішності;

- дії у майбутньому, описаної у підрядному реченні часу та умови.

Формування і використання Present Continuous (тривалий теперішній час) для позначення:

- дії, що тривають під час мовлення;

- тривалості;

- короткочасності, особливо з дієсловами стану;

- близького майбутнього (be + going to + inf);

- дії у майбутньому, позначеної дієсловом руху;

- події, що повторювалася в недалекому минулому і можливо буде повторюватись у найближчому майбутньому (з прислівниками частотності always, continually, forever тощо).

Формування та використання Present Perfect (перфектний теперішній час) для вираження:

- першості, попередності;

- дії в минулому, яка пов'язана з теперішніми умовами;

- тривалості, дії чи стану, що почалися в минулому і продовжуються до тепер.

Основні часові форми дієслів в сфері минулого.

Простий минулий час, тривалий минулий час, перфектний минулий час.

Формування і використання Past Simple (простий минулий час) для позначення:

- дії, що завершилися в минулому;

- події, стану, звички, що мали місце в минулому.

Формування і використання Past Continuous (тривалий минулий час) для позначення:

- одиничної дії або серії повторюваних дій, що відбувалися в певний момент часу в минулому;

- дії, що мали відбутися в найближчому майбутньому (be + going + inf);

- повторюваної дії (з використанням прислівників частотності).

Формування і використання Past Perfect (перфектний минулий час) для позначення:

- дії у минулому, щоб підкреслити першочерговість подій;

- першочерговості.Основні часові форми сфери майбутнього.

Простий майбутній час, тривалий майбутній час, перфектний майбутній час.

Формування і використання Future Simple (простий майбутній час) для позначення:

- передбачених подій;

- намірів суб'єктів мовлення.

Формування і використання Future Continuous (тривалий майбутній час) для позначення:

- запланованих або очікуваних дій у майбутньому;

- майбутніх дій, які є передумовами майбутніх подій.

Формування і використання Future Perfect (перфектний майбутній час) для позначення майбутньої дії, що буде розглядатись як завершена в минулому з позиції певного позначеного моменту в майбутньому.

Дієслова" to be"," to have ", конструкції „ there is/are" в основних часових аспектних формах і під час формування питальних і негативних речень.

Формування і застосування The Present Perfect Contіnuous (перфектно-подовжений розряд презента) для позначення:


 • тимчасового стану, що триває певний період, включаючи момент мовлення;

 • тимчасової властивості, що триває певний період часу;

 • тимчасової діяльності, що має певний результат.

Формування і застосування The Past Perfect Contsnuous (перфектно-подовжений розряд претеріату) для позначення тимчасової діяльності, що тривала певний період часу і закінчилася в минулому.
Категорія пасивного стану.

Формування, значення, використання.Прикметник.

Ступені порівняння. Синтаксичні структури порівняння.Займенник.

Особові займенники в називному і об'єктному відмінках. Присвійні займенники. Неозначені займенники „some, any, no" та їх похідні. Кількісні займенники „much, many, little, few".Прислівник.

Ступені порівняння прислівників.Пряма і непряма мова.

Правила узгодження часів. Повідомлення, питання, вигуки, команди в непрямій мові.Модальні дієслова.

Модальність. Способи і засоби її вираження. Семантичні, морфологічні і синтаксичні особливості модальних дієслів. Модальні дієслова з різними формами інфінітиву:

- can/could для вираженням можливості, дозволу, нагоди, теоретичної вірогідності;

- may/might для вираження можливості, дозволу;

- must/need not для вираження зобов'язання, необхідності, висновків;

- ought to/should для позначення зобов'язання, висновків, майбутньої дії, бажання;

- will/would для вираження майбутнього часу, передбачених/запланованих дій, бажань, намірів, наполягань;

- shall/should для вираження передбачення, бажання, зобов'язаності;

- маргінальні (пограничні) модальні допоміжні слова used to, dare, need, be to, have/got to.

Неособові дієслівні форми.

Основні характеристики. Семантичні особливості. Інфінітив. Форми і функції в англійському реченні. Інфінітив з/без частки «to». Предикативні конструкції з інфінітивом. Герундій. Форми і функції герундія в реченні. Конструкції з герундієм. Дієприкметник. Дієприкметник теперішнього і минулого часу. Форми і функції в реченні. Конструкції з дієприкметником.Категорія способу.

Умовний спосіб, використання для вираження нереальної дії у: • підрядному реченні нереальної умови/обставини;

 • підрядному реченні після «wish»;

 • підрядному реченні порівняння і в предикативному підрядному реченні, що починається з «as if» as «though»;

 • емфатичні конструкції типу «it is (high) time, it is about time”

Просте речення.

Структурні і семантичні види простого речення. Інверсія.Головні члени речення.

Підмет. Структурні і семантичні типи підмета. Присудок. Типи присудка. Узгодження присудка з підметом.Другорядні члени речення.

Їх типи.


Складні речення.

Типи складних речень. Складносурядні та складнопідрядні речення


Французька мова

Іменник.

Іменники власні й загальні. Рід і число.Артикль.

Означений та неозначений артикль. Частковий артикль. Артикль перед власними назвами. Артикль перед назвами місяців, порами року, днями тижня. Невживання артикля.Дієслово.

 • Типи відмінювання. Дієслова І, ІІ і ІІІ груп. Заперечна й питальна форми дієслова. Граматичні категорії дієслова. Спосіб і час. Утворення часових дієслівних форм. Прості й складні форми. Утворення простих форм. Утворення складних форм. Вживання часів і способів. Indicatif Présent. Imparfait. Le passé composé et le Passé simple. Le plus que parfait. Le passé antérieur. Le passé immédiat. Le passé immédiat dans le passé. Le futur simple. Le futur dans le passé. Le Futur antérieur. Le Futur antérieur dans le passé. Le futur immédiat. Le Futur immédiat dans le passé. Наказовий спосіб. Умовний спосіб: Conditionnel présent et Conditionnel passé. Subjonctif présent. Subjonctif passé

 • Активна і пасивна форми. Зворотна форма дієслова. Безособові дієслова.

 • Неособові форми дієслів. L’infinitif. Le participe présent. Le participe passé. Узгодження Participe passé. Participe passé composé. Le Gérondif.

 • Правила узгодження часів.

Прикметник.

Рід і число. Ступені порівняння та порівняльні структури. Місце прикметників у реченні. Узгодження прикметників.Прислівник.

Семантична класифікація прислівників. Особливості вживання. Утворення прислівників. Ступені порівняння прислівників. Місце прислівників у реченні.Займенник.

Особові займенники: Особові незалежні займенники. Особові придієслівні займенники. Придієслівні займенники-додатки. Нейтральний займенник le. Особово-зворотний займенник. Прислівникові займенники en, y. Місце займенників en, y у реченні. Вказівні займенники. Присвійні займенники. Відносні займенники. Складні відносні займенники. Питальні займенники. Неозначені займенники.Прийменник

Сполучник. Сурядні сполучники. Підрядні сполучники.

Речення

Просте речення.

Структурні й семантичні види простого речення.

Порядок слів. Типи речень. Типи запитань. Інверсія. Головні члени речення. Узгодження присудка з підметом. Другорядні члени речення. Їх типи. Виокремлення членів речення. Mise en relief.Складні речення.

 • Типи складних речень. Типи складносурядних та складнопідрядних речень. Пряма і непряма мова.


ЛЕКСИЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ
Мета - набуття лексичної компетенції тобто, засвоєння програмного лексичного матеріалу, сформованість у студентів лексичних навичок, а саме навичок інтуїтивно-правильного утворення, вживання і розуміння іншомовної лексики на основі мовленнєвих лексичних зв’язків між словами іноземної мови. У студентів мають бути сформовані наступні види навичок:

 1. Навички правильного вживання лексичних одиниць активного

мінімуму в говорінні та письмі згідно із ситуаціями спілкування та цілями комунікації, що передбачає оволодіння такими операціями:

а) виклик лексичних одиниць з довготривалої пам’яті;

б) зовнішньо-мовленнєве відтворення лексичних одиниць у потоці мовлення;

в) миттєве сполучення даної одиниці з іншими словами, що створюють синтагму і фразу за правилами лексичної сполучуваності.

2. Навички розпізнавання і розуміння лексичних одиниць активного і пасивного мінімумів при читанні та аудіюванні.

3. Навички обґрунтованої здогадки про значення лексичних одиниць, що відносяться до потенційного словника при читанні та аудіюванні.

4. Навички користування різними видами словників (двомовних, одномовних, фразеологічних, тематичних, країнознавчих).

Програмний лексичний матеріал, необхідний для забезпечення англомовного спілкування студентів у різних галузях фахової усної та писемної комунікації, представлено в навчальному лексичному мінімумі дисципліни «Ділова іноземна мова». (Див. Модулі).ОРФОГРАФІЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ
Головна мета – сформованість у студентів стійких орфографічних навичок письма. Студенти мають володіти труднощами, які пов’язані з вивченням особливостей звуко-буквенних відповідностей в англійській мові.

Студенти повинні вміти орфографічно правильно оформлювати всі види писемного мовлення, які передбачені робочою програмою з «Ділової іноземної мови». Задля цього студенти повинні знати і застосовувати на практиці основні принципи орфографічної системи іноземної мови (фонетичний, морфологічний, традиційний, ідеографічний), які необхідні студентам для подолання труднощів в оволодінні графемно-фонемною системою іноземної мови.

Каталог: 665844
665844 -> Навчальний матеріал Естетика
665844 -> Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни
665844 -> Навчальний посібник 2015 р. Зміст розділ наука та історія її розвитку
665844 -> Навчально-методичний комлекс
665844 -> Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 03050401, 03050401 „Економіка підприємства
665844 -> Основна мета аналітичної роботи
665844 -> Міністерство праці та соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни
665844 -> Держаний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Факультет
665844 -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка