Екологічних інвестицій україни


Проблема зміни клімату в контексті внутрішньої політикиСторінка12/13
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.94 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Проблема зміни клімату в контексті внутрішньої політики


Зважаючи на те, що у теперішній час проблема зміни клімату знаходиться на найвищих щаблях глобальних викликів ХХІ століття і пріоритетів міжнародної політки, в багатьох країнах світу вона розглядається як одна із ключових складових національної безпеки у довготривалій перспективі.

На жаль, в Україні до цього часу питанню зміни клімату не приділяється достатньої уваги та відсутня цілісна державна політика. Дії держави в цьому питанні носять фрагментарний несистемний характер, що націлений в першу чергу на спроби отримання моментальних вигід без довгострокового планування.

У цьому контексті, одним із аспектів державної політики щодо зміни клімату повинна стати зважена та дієва внутрішня політика щодо заходів, спрямованих на стабілізацію та скорочення викидів ПГ.

  1. Державне регулювання викидів парникових газів та діяльності з питань зміни клімату


На даний час в Україні відсутнє цілеспрямоване державне регулювання викидів ПГ. В той же час, основні ПГ (вуглекислий газ, метан та закис азоту) підпадають під дію загального законодавства про охорону атмосферного повітря. Проте основний ПГ – вуглекислий газ - не підпадає під дію законодавства про сплату збору за забруднення навколишнього природного середовища, хоча за двома іншими газами (метан та закис азоту) такий збір стягується. Плата ж за викиди метану та закису азоту в перерахунку на еквівалент вуглекислого газу становлять близько 0,9-1,1 грн/т СО2-екв., що незрівнянно мало порівняно з цінами на європейському ринку – 160 грн/т СО2-екв. (15 євро/т СО2-екв.).

Що стосується обліку викидів ПГ, викиди основних з них (вуглекислий газ, метан та закис азоту) підпадають під дію постанови Кабінету Міністрів України про затвердження державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря. Проте дані, що зібрані, не охоплюють всіх джерел викидів та покривають лише близько 1/3 викидів.Зважаючи на викладене вище, необхідно розробити та запровадити дієву систему державного регулювання викидів ПГ шляхом:

 • законодавчого визначення державних пріоритетів у сфері викидів ПГ;

 • налагодження системи державного обліку викидів ПГ;

 • запровадження механізмів обмеження викидів та стимулювання скорочень.

Успіх у мінімізації ризиків, пов’язаних із зміною клімату, визначається наявністю цілісної державної політики у сфері запобігання антропогенному впливу на кліматичну систему і адаптації до негативних наслідків.

За роки, що пройшли від набуття Україною державної незалежності, зазначена діяльність проводилась постійно, проте не завжди ефективно, без забезпечення спадкоємності і послідовності. За цей час було прийнято Закони України «Про ратифікацію Рамкової конвенції ООН про зміну клімату» (1996 р.) та «Про ратифікацію Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату» (2004 р.), створено Міжвідомчу комісію із забезпечення виконання (Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1999 р. № 583), забезпечено підготовку і надання до секретаріату РКЗК ООН щорічних національних кадастрів антропогенних викидів і поглинання ПГ та національних повідомлень з питань зміни клімату, успішно реалізовано низку грантів, наданих урядами США, Канади, ЄС, низкою інших країн, міжнародними організаціями для підсилення потенціалу України у вирішенні питань зміни клімату.

До 2007 р. єдиним відповідальним за цю діяльність центральним органом виконавчої влади було Міністерство охорони навколишнього природного середовища України. Проте завантаженість великою кількістю інших державних задач, перманентні реструктуризації міністерства, зміни не тільки у вищому керівництві, але й у штаті виконавців всіх рівнів унеможливили розбудову міцної інституційної структури, спроможної вирішувати питання зміни клімату належним чином.

Великим проривом у цьому контексті було створення у 2007 році Національного агентства екологічних інвестицій України (Нацекоінвестагентство). Практично за півроку були побудовані необхідні передумови для забезпечення участі України в економічних механізмах Кіотського протоколу, включаючи дотримання відповідності міжнародним критеріям прийнятності для участі у цих механізмах; розроблені відповідні нормативно-правові документи; забезпечена активна участь представників України у поточному міжнародному переговорному процесі.

З моменту утворення і до кінця квітня 2010 року діяльність Нацекоінвестагентства здійснювалась під керівництвом Мінприроди України, яке має у своєму складі відповідний підрозділ. Указ Президента України «Про координатора заходів щодо виконання зобов’язань України за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та Кіотським протоколом до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату» (12.04.2005 р. № 1239/2005) визначив таким координатором виключно Мінприроди України. Все це стримувало ініціативу Нацекоінвестагентства та можливість оперативного і ефективного вирішення ним питань, що виникають. Таким чином, у державному управлінні питаннями зміни клімату існував певний дуалізм.

Крім того, Нацекоінвестагентство не має фінансування для проведення науково-дослідних робіт. Мінприроди протягом 2007-2009 рр. замовляло роботи, пов’язані з діяльністю Нацекоінвестагентства, забезпечувало їх фінансування і приймало результати робіт без участі Нацекоінвестагентства.

Визнаючи виключну важливість і безпрецедентність завдань, доручених Нацекоінвестагентству, новий Уряд України у квітні 2010 р. підпорядкував його безпосередньо Кабінету Міністрів України.

Слід зазначити, що за роки свого існування Нацекоінвестагентство створило певні умови для залучення інвестицій в економіку України через механізми Кіотського протоколу: • отримано статус прийнятності для запровадження гнучких механізмів Кіотського протоколу та проводиться весь комплекс робіт, необхідних для підтримання зазначеного статусу.

 • розроблені та прийняті нормативно-правові акти щодо реалізації механізму торгівлі квотами на викиди ПГ та схеми цільових екологічних (зелених) інвестицій, а також механізму спільного впровадження.

У 2009 р. Нацекоінвестагентством залучено до Державного бюджету України 320 мільйонів євро для фінансування проектів цільових екологічних («зелених») інвестицій. У той же час, за підтримки Нацекоінвестагентства підприємствами України залучено близько 600 мільйонів гривень за механізмом спільного впровадження.

У Табл. 2 наведені дані щодо балансу вуглецевих одиниць (ОВК – одиниці встановленої кількості, ОСВ – одиниці скорочення викидів.

На поточний час Україною укладено 11 Рамкових Меморандумів про взаєморозуміння щодо видів діяльності, передбачених статтями 6 (спільне впровадження) та 17 (торгівля) Кіотського протоколу – (з Дойче Банком АГ; Канадою; США; Французькою Республікою; Данією; Нідерландами; Японією; Італією; Міжнародним Банком Реконструкції та Розвитку як розпорядником Іспанського Вуглецевого Фонду, Італійського Вуглецевого Фонду, Датського Вуглецевого Фонду, Вуглецевого Фонду Європи, «Парасолькового» Вуглецевого Фонду та Спільного Вуглецевого Фонду, GDA-POA Альянсом; Іспанією).

Проекти Меморандумів з Португальською Республікою, Німеччиною та Австрійською Республікою знаходяться на стадії підготовки до підписання. Проекти Меморандумів з Португальською Республікою та Австрійською Республікою узгоджені із зацікавленими міністерствами.

Таблиця 2.

Баланс вуглецевих одиниць України у 2008-2009 рр.
2008

2009

Залишок на початок року

4 604 184 663

4 581 869 404

ОВК (продаж, ст. 17- торгівля)
32 000 000

ОВК (конвертація ОСВ, ст. 6- спільне впровадження)
3 238 322

ОВК (ранні кредити)

2 586 512

2 155 683

ОВК (застава)

19 733 247Перебудова економіки за сценарієм низьковуглецевого розвитку, реалізація у глобальному масштабі заходів щодо скорочення викидів ПГ створюють можливості для розвитку нових секторів і видів діяльності, ведуть до структурної перебудови в енергетиці та інших галузях і супроводжуються низкою позитивних економічних і екологічних наслідків. Станом на 2005 р. (за даними Доповіді Стерна) світовий ринок відновлюваної енергії оцінювався у 38 млрд доларів на рік і впевнено зростав. У середині ХХІ сторіччя очікується зростання ринку низьковуглецевої енергетики до 500 млрд доларів на рік. Розвиток зазначеного ринку сприятиме як скороченню викидів ПГ, так і створенню нових робочих місць у самій енергетиці, суміжних галузях, включаючи наукові дослідження і розробки.

Заходи щодо скорочення викидів ПГ супроводжуються зниженням викидів традиційних забруднюючих речовин (SO2, NOx, важкі метали, поліароматичні вуглеводні, тверді частки тощо), що позитивно вплине на стані здоров’я населення і довкілля, особливо у промислових регіонах. За даними Європейського екологічного агентства, скорочення викидів традиційних, шкідливих для здоров’я забруднюючих речовин внаслідок виконання країнами Європи заходів щодо скорочення викидів ПГ, необхідних для утримання зростання глобальної температури в межах 2оС, матиме наслідком скорочення видатків на охорону здоров’я у цих країнах на 16-46 млрд євро на рік.

Додаткові зиски можуть бути пов’язані також із:


 • появою нового джерела фінансування модернізації виробництва;

 • підвищенням капіталізації українських підприємств за рахунок появи у їхній діяльності «вуглецевої складової». Це означає підвищення кредитоспроможності та інвестиційної привабливості підприємств та проектів, які реалізуються ними;

 • розвитком інфраструктури вуглецевого ринку, в тому числі у секторі послуг: аудит, консалтинг, страхування, кредитування тощо), що сприятиме підвищенню зайнятості населення;

 • створенням стимулів для розвитку і впровадження наукоємних технологій, що також сприятиме підвищенню зайнятості населення і підсиленню наукового потенціалу держави;

 • можливою появою додаткового джерела фінансування некомерційної, але необхідної діяльності з питань зміни клімату (інституційні проблеми, адаптація до негативних наслідків зміни клімату, підготовка кадрів, просвіта тощо) за рахунок певних відрахувань від діяльності, пов’язаної із функціонуванням вуглецевого ринку.  1. Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка