European credit system інформаційний пакет факультету фізичного виховання напрям підготовки 010201 Фізичне вихованняДата конвертації23.12.2016
Розмір2.18 Mb.
Факультет фізичного вихованняEUROPEAN CREDIT SYSTEM

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ


Напрям підготовки 6.010201 Фізичне виховання*

2010


ІІІ. ФАКУЛЬТЕТ

А. Загальний опис факультету
Факультет фізичного виховання, вул. Остроградського, 2

м. Полтава, Україна

36003

тел. (05322) 2-94-17е-mail: tttnnn_81@mail.ru

1. Координатор ЕСТS від факультету Нагорна Тамара Віталіївна, декан факультету, кандидат історичних наук, завідувач кафедрою правознавства (тел. (05322) 2-56-96, е-mail: tttnnn_81@mail.ru).

З координатором особисто можна зв’язатися щоденно, окрім суботи та неділі,


з 9 до 16 години за київським часом.

У разі відсутності координатора заміщує Свєртнєв Олександр Анатолійович, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедрою методики викладання спортивних дисциплін (тел. (05322) 2-09-27, е-mail: 505303@mail.ru)

2. Структура факультету

2.1. Кафедра біологічних основ фізичного виховання.

Кількість штатних працівників: 7

З них:


 • кандидатів наук, доцентів – 3;

 • викладачів без наукового ступеня – 4.

2.2. Кафедра методики викладання спортивних дисциплін.

Кількість штатних працівників: 12

З них:


 • кандидатів наук, доцентів – 2;

 • викладачів без наукового ступеня – 10.

2.3. Кафедра теорії та методики фізичного виховання.

Кількість штатних працівників: 11

З них:


 • кандидатів наук, доцентів – 5;

 • викладачів без наукового ступеня – 6.

3. Умови для навчання:

 • ігровий зал (640 кв.м);

 • тренажерний зал (115 кв.м);

 • гімнастичний зал (153 кв.м.);

 • зал кік-боксингу та єдиноборств (254 кв.м.);

 • майданчик зі штучним покриттям (924 кв.м.);

 • 2 волейбольні та 1 баскетбольний плоскісні майданчики (744 кв.м.);

 • плавальний басейн СДЮСШ №3 (500 кв.м.);

 • танцювальний клас (288 кв.м.);

 • бібліотека та 3 читальні зали:

 • 2 комп’ютерні класи;

 • безкоштовний безлімітний вихід в Інтернет;

 • кабінети: анатомії людини, історії олімпійського руху, методики навчання ігрових видів спорту;

 • медичний пункт;

 • гуртожиток;

 • профілакторій;

 • їдальня, буфет.

4. Програми навчання

За освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” із напряму підготовки Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини: вчитель фізичної культури з можливістю продовження навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”; термін навчання: 4 роки на базі повної загальної середньої освіти;

За освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” зі спеціальності «Фізичне виховання»: кваліфікація: вчитель фізичної культури з можливістю набуття однієї із додаткових кваліфікацій: вчитель фізичної культури, організатор спортивно-масової роботи, організатор туристичної роботи.

5. Основні методи навчання: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемного викладу, частково-пошуковий, дослідницький, евристичні, інтерактивні.

Основні способи оцінювання: поточний контроль, семестрові заліки та екзамени, захист індивідуальних завдань, курсових робіт, комплексні (ректорські) контрольні роботи, виконання нормативів, державна атестація.

6. Шкала виставлення оцінокОцінка ECTS

Зміст оцінки

За 100-бальною шкалою

Національна шкала

Екзамен

Залік

A

Відмінно – відмінний рівень компетентностей з незначними недоліками, які не мають принципового значення

90 – 100 балів

відмінно

зараховано

B

Дуже добре – високий рівень компетентностей з деякими недоліками

83 – 89 балів

добре

C

Добре – добрий рівень компетентностей з деякими недоліками

75 – 82 балів

D

Задовільно – посередній рівень компетентностей з недоліками, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності

68 – 74 балів

задовільно

E

Достатньо – мінімальний рівень компетентностей, допустимий для подальшого навчання або професійної діяльності

60 – 67 балів

FX

Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень компетентностей, можливе повторне складання за умови належного самостійного доопрацювання

35 – 59 балів

незадовільно

не зараховано

F

Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу – дуже низький рівень компетентностей, необхідне повторне вивчення дисципліни

0 – 34 балівБ. Ступенева структура


 1. Кваліфікації (освітня і професійна)

Навчання на факультеті здійснюється за такою системою:Перший ступінь – бакалаврат. Термін навчання – 4 роки. Впродовж перших двох років студенти вивчають фундаментальні дисципліни відповідно до обраної спеціальності. Після другого курсу, продовжуючи вивчати обов’язкові дисципліни державного стандарту, кожен студент обирає одну із допустимих спеціалізацій (вивчає певний блок дисциплін за вибором студента).

По завершенню першого ступеня студенти отримують базову вищу освіту з відповідного напряму підготовки і кваліфікацію, передбачену освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра (з фізичного виховання) і можуть продовжити навчання на другому ступені.

На другому ступені навчання здійснюється або за програмою освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”.

Навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні “спеціаліст” передбачає підготовку фахівця з повною вищою освітою, якому, крім основної, присвоюється одна із можливих додаткових кваліфікацій.Випускники факультету фізичного виховання, які виявили здібності до науково-дослідної роботи та отримали диплом спеціаліста мають можливість продовжити навчання в аспірантурі університету за спеціальностями:


 • 13.00.01 Загальна педагогіка, історія педагогіки.

 • 13.00.07 Теорія і методика виховання.

 • 13.00.09 Теорія навчання.

2. Діаграма структури навчання

План напряму підготовки

План напряму підготовки 6.010201 Фізичне виховання*№ п/п

НАЗВА ДИСЦИПЛІН

Форми підсумкового контролю

Обсяг роботи студентів

Кредитів

Всього годин

Аудиторні заняття

Індивідуальна робота

Самостійна робота

Екзамени

Заліки

Курсові роботи

Практики

Лекції

Практичні, семінарські

Лабораторні

1

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

Нормативна частина циклу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕ 01. Історія України

2

 

 

 

3

108

34

16

 

29

29

 

ГЕ 02. Українська мова (за професійним спрямуванням)

5

 

 

 

3

108

18

54

 

18

18

 

ГЕ 03. Філософія

4

 

 

 

3

108

26

26

 

28

28

 

ГЕ 04. Історія української культури

5

 

 

 

2

72

14

16

 

21

21

 

ГЕ 05. Іноземна мова

2

1

 

 

5

180

 

84

 

48

48

 

Разом нормативна частина циклу

 

 

 

 

16

576

92

196

 

144

144

1.2.

Вибіркова частина циклу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕ 06. Дисципліни за вибором студентів

 

5,6,

7,8


 

 

8

288

64

56

 

84

84

 

Разом вибіркова частина циклу

 

 

 

 

8

288

64

56

 

84

84

 

Всього за циклом гуманітарної та соціально-економічної підготовки

 

 

 

 

24

864

138

248

 

239

239

2

Цикл математичної та природничо-наукової підготовки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Нормативна частина циклу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 01Анатомія людини з основами спотривної морфології

3

1

 

 

4,5

162

34

 

42

44

42

 

ПМ 02 Фізкультурно-спортивні споруди

 

1

 

 

2

72

22

14

 

18

18

 

ПМ 03 Біомеханіка

3

 

 

 

4,5

162

36

 

34

46

46

 

ПМ 04 Основи медичних знань

 

2

 

 

3

108

24

 

20

32

32

 

ПМ 05 Фізіологія людини

4

 

 

 

4

144

36

 

30

39

39

 

ПМ 06 Фізіологічні основи фізичного виховання і спорту

5

 

 

 

2

72

18

 

16

19

19

 

ПМ 07 Біохімія

4

 

 

 

4

144

28

 

36

40

40

 

ПМ 08 Гігієна

6

 

 

 

3

108

26

 

22

30

30

 

ПМ 09 Лікувальна фізкультура

7

 

 

 

3

108

22

 

28

29

29

 

ПМ 10 Масаж

 

7

 

 

2

72

12

 

22

19

19

 

ПМ 11 Основи екології

 

2

 

 

1,5

54

12

12

 

15

15

 

ПМ 12 Нові інформаційні технології і ТЗН

 

6

 

 

2

72

10

 

20

21

21

 

Разом нормативна частина циклу

 

 

 

 

35,5

1278

280

26

270

352

350

2.2.

Вибіркова частина циклу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 13 Дисципліни, які визначає ВНЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 13.01 Економічна теорія

 

5

 

 

3

108

22

26

 

30

30

 

ПМ 13.02 Спортивна медицина

 

8

 

 

2

72

12

 

22

19

19

 

ПМ 14. Дисципліни за вибором студентів

 

6,7

 

 

3

108

22

22

 

32

32

 

Разом вибіркова частина циклу

 

 

 

 

8

288

56

48

22

81

81

 

Всього за циклом математичної та природничо-наукової підготовки

 

 

 

 

43,5

1566

336

74

292

433

431

3

Цикл професійної та практичної підготовки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

Нормативна частина циклу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професійно-педагогічна підготовка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПП 01. Психологія

3

2

 

 

6

216

50

24

26

58

58

 

ПП 02. Педагогіка

5

4,6

 

 

7,5

270

78

24

24

72

72

 

ПП 03. Вікова фізіологія і валеологія

1 

 

3

108

24

6

18

30

30

 

ПП 04 Теорія та методика викладання спортивних ігор

6

2,4

 

 

14

504

38

184

 

141

141

 

ПП 05 Теорія і методика викладання рухливих ігор і забав

2

 

 

 

3

108

16

36

 

28

28

 

ПП 06 Теорія і методика викладання легкої атлетики

8

1,4

 

 

10,5

378

32

138

 

104

104

 

ПП 07 Теорія і методика викладання плавання

3

1

 

 

6

216

24

72

 

60

60

 

ПП 08 Теорія і методика викладання лижного спорту

2

 

 

 

3

108

12

42

 

27

27

 

ПП 09 Теорія і методика викладання футболу

 

7

 

 

3

108

12

38

 

29

29

 

ПП 10 Теорія і методика викладання атлетизму

 

6

 

 

3

108

10

40

 

29

29

 

ПП 11 Ритміка і хореографія

 

8

 

 

3

108

12

38

 

29

29

 

ПП 12 Теорія і методика викладання гімнастики

8

3,5

 

 

11

396

28

148

 

110

110

 

Курсова робота з методики фізичного виховання

 

 

8

 

1

36

 

 

 

36

 

 

Професійна науково-предметна підготовка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПП 13 Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

 

3

 

 

2

72

18

16

 

19

19

 

ПП 14 Вступ до спеціальності

1

 

 

 

2

72

24

12

 

18

18

 

ПП 15 Теорія і методика фізичного виховання

5

3

 

 

8

288

64

64

 

80

80

 

ПП 16 Історія фізичної культури

1

 

 

 

2

72

18

18

 

18

18

 

ПП 17 Організація краєзнавчо-туристичної діяльності

 

5

 

 

3

108

12

38

 

29

29

 

ПП 18 Організація і методика масової фізичної культури

7

 

 

 

3

108

20

30

 

29

29

 

ПП 19 Управління у сфері фізичної культури

7

 

 

 

1,5

54

14

12

 

14

14

 

ПП 20 Спортивна метрологія

 

1

 

 

2

72

14

 

18

20

20
 

ПП 21 Спортивно-педагогічне вдосконалення

 

8

 

 

10

360

 

168

 

96

96

 

Курсова робота з теорії фізичного виховання

 

 

6

 

1

36

 

 

 

36

 

 

Практична підготовка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогічна практика

 

 

8

 

9

324

 

 

 

 

324

 

Державна атестація

 

 

 

 

3

108

 

 

 

 

108

 

Разом нормативна частина циклу

 

 

 

 

120,5

4338

520

1148

86

1112

1472

3.2.

Вибіркова частина циклу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПП 22. Дисципліни та практики, які встановлює ВНЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПП 22.01. Основи педмайстерності

 

3

 

 

2

72

8

4

20

20

20

 

ПП 22.02. Методика виховної роботи

 

3

 

 

2

72

12

 

22

19

19

 

ПП 22.03. Основи побудови загальної теорії та управління підготовкою спортсменів

 

8

 

 

3

108

26

24

 

29

29

 

ПП 22.04. Педагогічні методи дослідження у фізичному вихованні

 

5

 

 

1,5

54

12

14

 

14

14

 

ПП 22.05 Актуальні проблеми видів спорту

8 

 

10

360

60

102

 

99

99

 

ПП 22.06. Професійний спорт8

 

 

2

72

16

16

 

20

20

 

ПП 22.07. Олімпійський спорт

7

 

 

 

3

108

26

24

 

29

29

 

Психологічна практика

 

 

4

 

1,5

54

 

 

 

 

54

 

Практика з фізичного виховання і туризму

 

 

4

 

3

108

 

 

 

 

108

 

Педагогічна з педмайстерністю практика

 

 

5

 

3

108

 

 

 

 

108

 

Практика з фахових методик

 

 

6

 

3

108

 

 

 

 

108

 

Практика в дитячих таборах

 

 

6

 

4,5

162

 

 

 

 

162

 

ПП 23. Дисципліни за вибором студентів

 

3,4,

4,6,7


 

 

13,5

486

86

122

 

124

154

 

Разом вибіркова частина циклу

 

 

 

 

52

1872

246

306

42

354

924

 

Всього за циклом професійної та практичної підготовки

 

 

 

 

172,5

6210

766

1454

128

1466

2396

 

Підготовка бакалавра:

 

 

 

 

240

8640

1240

1776

420

2138

3066

 

Кількість екзаменів

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість заліків

 

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість курсових робіт (всього)

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість практик (всього)

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до навчального плану (орієнтований перелік дисциплін за вибором студентів)

 

ГЕ 06.01. Соціологія (економіка)

 

5

 

 

2

72

16

14
21

21

 

ГЕ 06.02. Правознавство (основи конституційного права)

 

8

 

 

2

72

16

14
21

21

 

ГЕ 06.03. Логіка

 

6

 

 

2

72

16

14
21

21

 

ГЕ 06.04. Релігієзнавство (історія науки і техніки)

 

7

 

 

2

72

16

14
21

21

 

ПМ 10.01 Спортивна травматологія

 

7

 

 

1,5

54

12

10
16

16

 

ПМ 10.02 Біологічні аспекти спортивного орієнтування

 

6

 

 

1,5

54

10

12
16

16

 

ПП 23.01.1 Технології тестування рухових здібностей

 

6

 

 

3

108

24

22
31

31
 

ПП 23.01.2 Теорія і методика європейського танцю

 

6

 

 

3

108

24

22
31

31

 

ПП 23.02.1 Нетрадиційні види рухової активності

 

7

 

 

3

108

20

26
31

31

 

ПП 23.02.2 Теорія і методика класичного танцю

 

7

 

 

3

108

20

26
31

31

 

ПП 23.03.1 Настільний теніс

 

4

 

 

2

72

6

24
21

21

 

ПП 23.03.2 Європейський латиноамериканський секвей

 

4

 

 

2

72

6

24
21

21

 

ПП 23.04.1 Міні-футбол

 

3

 

 

3

108

10

36
31

31

 

ПП 23.04.2 Теорія і методика спортивного танцю

 

3

 

 

3

108

10

36
31

31

 

ПП 23.05.1 Самооборона

 

4

 

 

1

36

2

14
10

10

 

ПП 23.05.2 Костюм та сценічне оформлення

 

4

 

 

1

36

2

14
10

10

 

ПП 15.07 Оглядові лекції

 

8

 

 

1,5

54

24


30


Індивідуальні розділи програми навчання
Напрям підготовки 6.010201 Фізичне виховання*
Ідентифікація.

ГЕ 01. Історія України

Опис. Змістові модулі.

1. Історія України від найдавніших часів до кінця XVIII cт. 2. Новітня історія України.Рівень:

А) Попередні умови: курс історії в обсязі шкільної програми.

Б) Цілі та завдання: подати наукову періодизацію історії України, характерні риси основних періодів української історії, їхні особливості, визначальні події та явища в кожному з них; узагальнити досвід державотворення на українських землях, традиції української державності, значення боротьби українського народу за її відродження та збереження; розкрити історію соціально-економічних і суспільно-політичних процесів в Україні, основні етапи українського національно-визвольного руху, його конкретний зміст і організаційні форми, визначити роль і місце в українській історії видатних історичних осіб; висвітлити зміст і особливості розвитку української матеріальної та духовної культури, її взаємозв’язок зі світовою культурою; показати найважливіші події та явища української історії в контексті світової історії, роль України в системі міжнародних відносин.

В) Бібліографія: 1. Бойко О.Д. Історія України. Навчальний посібник. К., 2009.

 2. Білоцерківський В.Я. Історія України. Навчальний посібник.. – К., 2007.

 3. Гудзь В.В. Історія України: Підручник для студ. вищих навч. закл. неіст. спец. К.: Слово, 2003. 616 с.

 4. Історія України (компаративні нариси): Посіб. для учнів та студ./ О.А.Білоусько, А.М.Киридон, П.В.Киридон, П.А.Кравченко; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленко. – Полтава: АСМІ, 2002. 524 с.

 5. Історія України /ред. Ю.Зайцев. Львів: Світ, 1996.

 6. Історія України: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл./ Ред. М.О.Скрипник. К.: Центр навч. л- ри, 2003. 367 с.

 7. Яковенко Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII ст. – К., 2005.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Обов’язкова дисципліна.Викладацький склад:

Л. І. Шаповал (кандидат історичних, доцент); О.В. Коваленко (кандидат історичних наук, старший викладач).Тривалість:

108 год., кредити ECTS – 3, семестр – 1.

3 год. на тиждень, 17 тижнів на засвоєння.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (вступні, тематичні, інформативні, комплексні), семінарські заняття.

Б) Методи навчання: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемне викладання, частково-пошуковий тощо.

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний (індивідуальні завдання, тести та модульні контрольні роботи, виконані студентами на практичних заняттях);

 • підсумковий – екзамен І семестр.

Мова. Українська.
Ідентифікація.

ГЕ 02. Українська мова (за професійним спрямуванням)

Опис. Змістові модулі.

1. Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного спілкування. 2. Професійна комунікація. 3. Наукова комунікація як складова фахової діяльності.Рівень:

А) Попередні умови: курс української мови за шкільною програмою.

Б) Цілі та завдання: узагальнення й систематизація знань, набутих у школі, формування мовної особистості, обізнаної з культурою усного і писемного мовлення, підвищення рівня мовної грамотності, комунікативної компетентності студентів, практичне оволодіння основами офіційно-ділового, наукового, розмовного стилів української мови, забезпечення професійного спілкування на належному мовному рівні.

В) Бібліографія: 1. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування. – К.: Каравела, 2008.

 2. Український правопис. – К.: Наукова думка, 2008.

 3. Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення. – К.: Арій, 2009.

 4. Шевчук С.В., Лобода Т.М. Практикум з української мови: Модульний курс. – К.: Алєрта, 2009.

 5. Культура фахового мовлення / За ред. Н.Д. Бабич. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2005.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Обов’язкова дисципліна.Викладацький склад:

Н.В. Котух (кандидат пед. наук, доцент); С.О. Педченко (кандидат філолог. наук, ст. викладач), Н.П. Лебідь (ст. викладач), С.П. Галаур (асистент).Тривалість:

108 год., кредити ECTS – 3, семестри – 3, 4, 5.

1 год. на тиждень у 3 і 5 семестрах, 2 год. на тиждень у 4 семестрі,

46 тижнів на засвоєння.Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції, практичні заняття.

Б) Методи навчання: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемний, частково-пошуковий, дослідницький, спостереження над мовним матеріалом, ділові ігри, робота з підручником, метод вправ.

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний (домашні самостійні завдання, тести та контрольні роботи, виконані студентами на практичних заняттях, диктанти, правописний коментар текстів);

 • модульний (тести, тематичне опитування за змістом модуля);

 • підсумковий – залік у 3, 4 семестрах, екзамен у 5 семестрі.

Мова. Українська.
Ідентифікація.

ГЕ 03. філософія

Опис. Змістові модулі.

1. Історія систем мислення. 2. Буття світу, буття людини у світі.Рівень:

А) Попередні умови: курс “Людина і світ” в обсязі шкільної програми.

Б) Цілі та завдання: сприяння у виробленні світоглядної орієнтації, усвідомлення свого місця та ролі в суспільстві, сенсу соціальної та особистої активності, формування культури мислення, вміння аналізувати інформацію; розвиток уміння логічного мислення та коректного ведення дискусії, усвідомлення філософських аспектів власної наукової діяльності.

В) Бібліографія: 1. Ільїн В.В. Філософія: Підручник: В 2-х ч. / В.В. Ільїн, Ю.І. Кулагін. – К.: Альтерпрес, 2002.

Ч.1. Історія розвитку філософської думки. – 2002. – 464 с.

 1. Ільїн В.В. Філософія: Підручник: В 2 ч. / В.В. Ільїн, Ю.І. Кулагін. – К.: Альтерпрес, 2002.

Ч. ІІ. Актуальні проблеми сучасності. – 2002. – 480 с.

 1. Історія філософії: Підручник / Ярошовець В.І., Бичко І.В., Бугров В.А. та ін..; за ред. В.І. Ярошовця. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2002. – 774 с.

 2. Кредитно-модульний курс з фiлософiї: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Є.А. Подольська; Харк. гуманіт. ун-т “Нар. укр. акад.”. – 2-ге вид., переробл. та допов. – К.: Инкос, 2006. – 623 с.

 3. Кремень В.Г. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / В.Г. Кремень, В.В. Ільїн. – К.: Книга, 2005. – 528 с

 4. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації. / В.Л. Петрушенко. – 3-тє видання, перероб. і доповн. – Львів: “Новий Світ – 2000”, 2003. – 506 с.

 5. Філософія: навч. посіб. / Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко та ін.; за ред. І.Ф. Надольного. − 7-ме вид., стер. − К.: Вікар, 2005. – 516 с.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Обов’язкова дисципліна.Викладацький склад:

П.А. Кравченко (доктор філос. наук, професор), В.М. Вакуліна (кандидат філос. наук, доцент), Ю.Ю. Пономарьов (кандидат філос. наук, доцент), Л.А. Усанова (кандидат філос. наук, доцент), А.П. Шебітченко (кандидат філос. наук, доцент), С.М. Москаленко (кандидат філос. наук, ст. викладач), Д.І. Слободянюк (ст. викладач), О.Д. Сіпіна (асистент), Я.Є. Блоха (асистент), В.Ю. Вощенко (асистент), І.М. Руденко (асистент).Тривалість:

108 год., кредити ECTS – 3, семестр – 3.

3 год. на тиждень, 17 тижнів на засвоєння.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні заняття.

Б) Методи навчання: створення проблемної ситуації, створення ситуації успіху, робота в малих групах, аналіз дилеми (проблеми), дебати тощо.

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний (тести та модульні контрольні роботи, виконані студентами на практичних заняттях);

 • підсумковий – екзамен 3 семестр.

Мова. Українська.
Ідентифікація.

ГЕ 04. Історія Української культури

Опис. Змістові модулі.

1. Культура України від найдавніших часів до кінця ХVІІІ століття. 2. Українська культура ХІХ – початку ХХ століття.Рівень:

А) Попередні умови: нормативний курс історії України в обсязі університетської програми.

Б) Цілі та завдання: оволодіння студентами системою знань, формування у них загальнолюдських і національних цінностей та компетенцій у сфері культури України, педагогічний супровід процесів самоідентифікації, творчої самореалізації і духовного самовдосконалення майбутніх фахівців у ході освоєння закономірностей і кращих зразків української культурно-мистецької спадщини.

В) Бібліографія: 1. Крвавич Д.П. Українське мистецтво: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. У 3 ч. Ч.1./ Д.П. Крвавич, В.А. Овсійчук, С.О. Черепанова. – Л.: Світ. – 2003. – 256 с.

 2. Крвавич Д.П. Українське мистецтво: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. У 3 ч. Ч.2/ Д.П. Крвавич, В.А. Овсійчук, С.О. Черепанова. – Л.: Світ. – 2004. – 268 с.

 3. Абрамович С.Д. Світова та українська культура [Текст] : Навч посіб. для студ. вузів / С.Д. Абрамович. – Л: Світ. – 2004. – 344 с.

 4. Українська культура: Історія і сучасність [Текст] : Навч. посіб. – Львів: Світ. – 1994. – 455 с.

 5. Українська художня культура [Текст] : Навч. посіб. / За ред. І.Ф.Ляшенка. – К.: Либідь. – 1996. – 416 с.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Обов’язкова дисципліна.Викладацький склад:

А.І. Литвиненко (кандидат мистецтвознавства, доцент); Г.М. Полянська (кандидат мистецтвознавства, доцент); Т.Я. Руденко (кандидат архітектури, доцент); Р.В. Коровіна (ст. викладач).Тривалість:

72 год., кредити естs – 2, семестр – 5

2 год. на тиждень, 14 тижнів на засвоєння.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (проблемні, аналітичні, оглядові), практичні та семінарські заняття, індивідуальні консультації.

Б) Методи навчання: евристична бесіда, ділова гра, складання мистецьких портфоліо, аналіз мистецьких творів, колективний переглія і обговорення фільмів та телепередач, створення фотоальбомів.

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний (тести, контрольні роботи, індивідуальні творчі завдання, реферати);

 • підсумковий – екзамен у 5 семестрі.

Мова. Українська.
Ідентифікація.

ГЕ 05. іноземна мова

Опис. Змістові модулі.

1. Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка. 2. Освіта. 3. Спеціальна освіта. 4. Спеціалізовані школи.Рівень.

А) Попередні умови: базові знання з іноземної мови на рівні вимог повної загальної середньої освіти.

Б) Цілі та завдання: формування необхідного рівня знань та набуття практичних навичок ділового спілкування, читання та перекладу оригінальної іншомовної літератури з фаху, написання анотації (реферату) ділового листа.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Обов’язкова дисципліна.Викладацький склад:

Н.Г. Вишня (кандидат філолог. наук, доцент); С.І. Алексеєнко (кандидат філолог. наук, доцент); Л.Л. Король (кандидат пед. наук, ст. викладач).Тривалість:

180 год., кредити ЕСТS – 5, семестри – 1, 2.

3 год. на тиждень у 1 семестрі, 2 год. на тиждень у 2 семестрі, 34 тижні на засвоєння.

Форми і методи навчання.

А) Форми навчання: практичні заняття.

Б) Методи навчання: візуальні, аудіовізуальні з широким використанням інтерактивних методик, ділових ігор.

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний (опитування, тестування, контрольні роботи);

 • підсумковий – залік у І семестрі, екзамен у 2 семестрі.

Мова. Англійська, німецька, французька.

Ідентифікація.

ПМ 01. Анатомія людини з основами спортивної морфології

Опис. Змістові модулі.

 1. Опорно-руховий апарат.

 2. Органи та системи організму.

 3. Спортивна морфологія.

Рівень:

А) Попередні умови: курс анатомії людини в об’ємі шкільної програми.

Б) Мета та завдання: оволодіння студентами факультету фізичного виховання ґрунтовно знаннями з анатомії людини, які б сприяли формуванню гармонійної особистості учнів, зміцненню та збереженню їх здоров'я;

застосування методів і теоретичних положень детального оволодіння будовою тіла людини.

В) Бібліографія:


 1. Билич Г.Л., Крыжановский В.А. Биология. Полный курс. В 3-х томах.Т-1. Анатомия. – Москва .: ОНИКС 21век, 2004. 862 с.

 2. Гайда С.П. Анатомія і фізіологія людини . – К.: Вища школа, 1980. - 216 с.

 3. Мак. Комас. А. Дж. Скелетные мышцы. – К.: Олимпийская литература, 2001.– 408с.

 4. Никитюк Б.А., Гладышева А.А. Анатомия и спортивная морфология (практикум). - М.: 1989.

 5. Туманян Г.С., Мартиросов Э.Г. Телосложение и спорт. - М.: 1976.

 6. Хоменко Б.Г. Анатомія людини. Практикум. – К.: Вища школа, 1991.184 с.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Обов’язкова дисципліна.Викладацький склад:

О.В.Харченко (кандидат медичних наук, доцент).Тривалість:

162 год., кредити ECTS – 4 – 5, семестр – 1 – 3.

2 год. на тиждень, 38 тижні на засвоєння.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні), лабораторні заняття.

Б) Методи навчання: самонавчання, пояснювально-інформативний, репродуктивний, пояснювально-ілюстративний, інструктивно-практичний тощо.

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний (домашні самостійні завдання, тести та контрольні роботи, виконані студентами на лабораторних заняттях);

 • підсумковий – екзамен 3 семестр.

Мова. Українська.

Ідентифікація.

ПМ 02. фІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНІ СПОРУДИ І ОБЛАДНАННЯ

Опис. Змістові модулі.

1. Основні історичні відомості про спортивні споруди

2. Спортивні споруди видів спорту відповідно до шкільної програми.

Рівень:

А) Попередні умови: знати основні спортивно-технологічних та санітарно-гігієнічні правила будівництва та технічної експлуатації спортивних споруд, вміння вірно доглядати за цими спорудами та підтримувати їх в нормальному робочому стані.

Б) Цілі та завдання: володіння необхідним обсягом знань про норми будівництва спортивних споруд основних типів, спортивних споруд, які повинна мати кожна школа, а також навчальні заклади, де проходять заняття з фізичної культури, відомості про їхні розміри, специфіку споруди, основного обладнання і умови експлуатації.

В) Бібліографія: 1. Физкультурные и спортивные сооружения /Под ред. Л.В. Аристовой. – М., 1999.

 2. Физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения: Нормы, правила, рекомендации по реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию /Под общей ред. Л.В. Аристовой. – М.: Советский спорт, 1998.

 3. Вайнбаум Я.С., Коваль В.И., Родионова Т.А. Гигиенические основы проектирования, строительства и эксплуатации спортивных сооружений. Гигиена физического воспитания и спорта- М. 2002, 133-146

 4. Гусев В. Спортивный зал у навчальному закладі „Здоров’я та фізична культура”2005, № 5, с6-8

 5. Бурлаков И.Р. Спортивные сооружения и комплексы: Учебное пособие /Бурлаков И.Р., Неминущий Г.П. – Ростов-на-Дону, 1997

 6. Игнатьев А. Планування ат побудова спортивних майданчиків з використанням нестандартного обладнання в умовах сільської школи. Методичний посібник ПДПУ Полтава 2005, 76 с.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Обов’язкова дисципліна.Викладацький склад:

Ю.В. Зайцева (викладач).Тривалість:

72 год., кредити ECTS – 2, семестр – 1.

2 год. на тиждень, 17 тижнів на засвоєння.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні заняття.

Б) Методи навчання: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, частково-пошуковий, дослідницький тощо.

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний (усне опитування, домашні самостійні завдання, тести та контрольні роботи, виконані студентами на практичних заняттях);

 • підсумковий – залік 1 семестр.

Мова. Українська
Ідентифікація.

ПМ 03. БІОМЕХАНІКА

Опис. Змістові модулі.

 1. Основи загальної біомеханіки.

 2. Диференціальна біомеханіка.

 3. Основи спеціальної біомеханіки.

Рівень:

А) Попередні умови: курс медико-біологічних дисциплін: анатомія, фізіологія, спортивна морфологія

Б) Мета та завдання:ознайомити майбутніх вчителів з основами техніки рухових дій і тактики рухової діяльності, озброїти теоретичними знаннями і практичними навичками, що необхідні для науково-обгрунтованого здійснення навчального та тренувального процесу.

В) Бібліографія: 1. Донской Д.Д., Зациорский В.М. Биомеханика. Ученик для институтов физической культури. М.: Физкультура и спорт 1979.

 2. Дубровский В.И., Федорова В.Н. Биомеханика. Ученик для вислих и средних учених заведений. М.: Владос 2003.

 3. Донской Д.Д., Зациорский В.М. Биомеханика. М.: Физкультура и спорт, 1979. – 254 с.

 4. Козловський Ю.Г. Початкова підготовка бігунів на середні та довгі дистанції. К.: Здоров’я, 1982. – 176 с.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Обов’язкова дисципліна.Викладацький склад:

П.В.Хоменко (кандидат педагогічних наук, доцент).Тривалість:

162 год., кредити ECTS – 4 - 5, семестр – 2 – 3.

2 год. на тиждень, 34 тижні на засвоєння.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні), лабораторні заняття.

Б) Методи навчання: самонавчання, пояснювально-інформативний, репродуктивний, пояснювально-ілюстративний, інструктивно-практичний тощо.

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний (домашні самостійні завдання, тести та контрольні роботи, виконані студентами на лабораторних заняттях);

 • підсумковий – екзамен 3 семестр.

Мова. Українська.
Ідентифікація.

ПМ 04. Основи медичних знань

Опис. Змістові модулі.

І – Перша допомога в загрозливих для життя станах які виникають при захворюваннях та отруєннях;

ІІ – Перша допомога при інфекційних захворюваннях;

ІІІ – Невідкладна допомога при травмах і нещасних випадках.Рівень:

А) Попередні умови: курс біології, ОБЖД, основи здоров'я в об’ємі шкільної програми.

Б) Цілі та завдання: формування у студентів уяви про основні причини прояви захворювань та невідкладних станів; засвоєння медико-біологічних основ здоров’я і його прикордонних станів; оволодіння основними навичками по наданню першої медичної допомоги при невідкладних станах які загрожують життю.

В) Бібліографія:

1. Гребенев А.Я., Шептулин А.А. Основы общего ухода за больными. – М.: Медицина, 1991.

2. Дубровский В.И. Основы медицинских знаний и профилактика болезней. – М.: Владос, 2003.

3. Коденко Я.В.. Основи медичних знань. – К., 2004.

4. Петрик О.Г. Медична допомога при травмах. – Львів, 1992.

5. Козорез Е.С. Кожно-венерические заболевания – М.: Владос, 2005.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Обов’язкова дисципліна.Викладацький склад:

С.А.Підлужна (старший викладач), І.Є.Шапаренко (викладач)Тривалість:

108 год., кредити ECTS – 3, семестр – 1 – ІІ.

2 год. на тиждень, 22 тижнів на засвоєння.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні, проблемні), лабораторні заняття.

Б) Методи навчання: самонавчання, пояснювально-інформативний, репродуктивний, пояснювально-ілюстративний, інструктивно-практичний тощо.

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний (самостійні завдання, тести та контрольні роботи, виконані студентами на практичних заняттях);

 • підсумковий – залік 2 семестр.

Мова. Українська.

Ідентифікація.

ПМ 05. ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

Опис. Змістові модулі.

1. Загальна фізіологія. 2. Фізіологія вісцеральних систем: крові, кровообігу, дихання. 3. Фізіологія вісцеральних систем: енергетичний обмін, терморегуляція, травлення, виділення. 4. Вища інтегративні функції.Рівень:

А) Попередні умови: вільне володіння основними анатомічними поняттями; розуміння основних складових будови тіла; сформованість базових знань та вмінь з фундаментальних медико - біологічних дисциплін.

Б) Цілі та завдання: оволодіти знаннями про вікові особливості функцій організму та їх регуляцію; знати механізми нервової й гуморальної регуляції фізіологічних функцій організму та його систем; Інтерпретувати механізми й закономірності функціонування збудливих структур організму; аналізувати стан сенсорних процесів у забезпеченні життєдіяльності людини; пояснювати фізіологічні основи методів дослідження функцій організму; пояснювати механізми інтегративної діяльності організму.

В) Бібліографія: 1. Кучеров І.С. Фізіологія людини і тварин. – К.: Вища школа, 1991.

 2. Кучеров І.С., Шабатура М.Н., Давиденко І.М. Фізіологія людини. – К.: Вища школа, 1981.

 3. Ноздрачов А. Д. Общий курс физиологии человека и животных. - М: Высшая школа. - Ч. 1 – 2, 1991.

 4. Солодков А.С., Сологуб Е.Б. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная. – М.: Тера – Спорт, Олимпия Пресс. - 2001, 520 с.

 5. Філімонов В.І., Наливайко Д.Г., Рейцес В.С., Шевчук В.Г. Нормальна фізіологія. – К.: Здоров’я, 1994. - 608с.

 6. Кучерук О.С., Плахтій П.Д. Фізіологія людини. – Кам′янець-Подільський, 1997. – 215 с.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Обов’язкова дисципліна.Викладацький склад:

О.В. Квак (канд. біол. наук, доцент).Тривалість:

144 год., кредити ECTS – 4, семестри – 3 і 4.

2 год. на тиждень, 31 тиждень на засвоєння.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні заняття.

Б) Методи навчання: мозкові атаки, методи самонавчання, евристична бесіда тощо.

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний (домашні самостійні завдання, тести та контрольні роботи, виконані студентами на практичних заняттях);

 • підсумковий – екзамен 4 семестр.

Мова. Українська
Ідентифікація.

ПМ 06.ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ

Опис. Змістові модулі. 1. Загальна фізіологія фізичного виховання. 2. Фізіологія рухової діяльності.

Рівень:

А) Попередні умови: вільне володіння основними фізіологічними поняттями; розуміння основних механізмів регуляції соматичних та вегетативних систем організму; сформованість базових знань та вмінь з фундаментальних медико - біологічних дисциплін.

Б) Цілі та завдання: аналіз вікових особливостей функцій організму та їх регуляція; вивчення механізмів нервової й гуморальної регуляції фізіологічних функцій організму та його систем у стані спокою та при фізичному навантаженні; фізіологічне обґрунтування процесу фізичного виховання у загальноосвітньому навчальному закладі.

В) Бібліографія: 1. Кучеров І.С., Шабатура М.Н., Давиденко І.М. Фізіологія людини. – К.: Вища школа, 1981.

 2. Солодков А.С., Сологуб Е.Б. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная. – М.: Тера – Спорт, Олимпия Пресс. - 2001, 520 с.

 3. Фомин Н.А. Физиология человека . - М.: Просвещение, 1982.

 4. Плахтій П.Д. Фізіологічні основи фізичного виховання школяра. – Кам′янець-Подільський, 2001. – 236 с.

 5. Смирнов В.М., Дубровский В.И. Физиология физического воспитания и спорта. – М.: Владос – пресс, 2002. – 608 с.

 6. Левитський П.М. Лабораторні заняття з фізіології фізичних вправ та спорту. – К.: Вища школа, 1972. – 103 с.

 7. Руководство к практическим занятиям по физиологии человека /[Солодков. А.С., Левшин И.В., Бахурин В.А. и др.]; под. ред. А.С.Солодкова. – М.: Из-во Советский спорт, 2006. – 192 с.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Обов’язкова дисципліна.Викладацький склад:

О. В. Квак (канд. біол. наук, доцент).Тривалість:

72 год., кредити ECTS – 2, семестр – 5.

2 год. на тиждень, 15 тиждень на засвоєння.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні, проблемні), лабораторні заняття.

Б) Методи навчання: методи самонавчання, евристична бесіда тощо.

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний (домашні самостійні завдання, тести та контрольні роботи, виконані студентами на практичних заняттях);

 • підсумковий – екзамен 5 семестр.

Мова. Українська

Ідентифікація.

ПМ 07. БІОХІМІЯ

Опис. Змістові модулі.

1. Введення в біохімію. 2. Метаболізм білків, жирів, вуглеводів. 3. Біохімія фізичних вправ. 4. Біохімічні основ фізичного виховання.Рівень:

А) Попередні умови: курс хімії та біології в об’ємі шкільної програми.

Б) Цілі та завдання: вивчення особливостей проходження процесів обміну речовин під час виконання фізичних вправ і використання біохімічних законів діяльності організму для удосконалення методів навчання та тренування у фізичному вихованні і спорті, встановлення принципів раціонального харчування дітей і дослідження шляхів підвищення працездатності.

В) Бібліографія: 1. Волков Н.И. и др.. Биохимия мышечной деятельности. - К.: Олимпийская литература, 2000 г. – 503 с.

 2. Явоненко Л.Ф., Б.В. Яковенко Биохимия. - Университетская книга, 2001 г. – 374 с.

 3. Проскурина И.К. Биохимия. - М.: Владос, 2002 г. – 240 с.

 4. Губський Ю.І. Біологічна хімія. – Київ-Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – 508 с.

 5. Кучеренко Н.Е. Биологический справочник. - К: Высшая школа, 1979. – 345 с.

 6. Біохімія: Збірник задач і вправ / М.Є.Кучеренко та ін. - К.: Либідь, 1995. - 133 с.

 7. Боєчко Ф.Ф. Біологічна хімія. – К. : Вища школа, 1995. – 536 с.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Обов’язкова дисципліна.Викладацький склад:

О.В. Квак (канд. біол. наук, доцент).Тривалість:

144 год., кредити ECTS – 4, семестри – 3 і 4.

2 год. на тиждень, 31 тиждень на засвоєння.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні заняття.

Б) Методи навчання: мозкові атаки, ділові ігри, методи самонавчання, евристична бесіда тощо.

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний (домашні самостійні завдання, тести та контрольні роботи, виконані студентами на практичних заняттях);

 • підсумковий – екзамен 4 семестр.

Мова. Українська
Ідентифікація.

ПМ 08. гігієна

Опис. Змістові модулі.

1. Гігієна зовнішнього середовища.

2. Шкільна гігієна.

3. Гігієна фізичного виховання і спорту.Рівень:

А) Попередні умови: володіння основними фізіологічними поняттями; знання вікових особливостей організму що росте; володіння основами медичних знань та екології.

Б) Цілі та завдання: формування загальнонаукового світогляду і виховання гігієнічної культури, необхідної майбутньому вчителю; забезпечення оптимальних умов для нормального фізичного розвитку, збереження і зміцнення здоров’я людини; оволодіння навичками правильної організації занять фізичними вправами.

В) Бібліографія: 1. Даценко І.І. Гігієна та екологія людини: Навчальний посібник. – Львів: Афіша, 2000.

 2. Дубровский В.И. Гигиена физического воспитания и спорта. – М., Владос,2003

 3. Калинский М.И., Пшендин А.И. Рациональное питание спортсмена. – К.,Здоров’я, 1985

 4. Кардашенко В.Н. Гигиена детей и подростков. – М., 1988.

 5. Куценко Г.Н. Основи гігієни. – М., 1980.

 6. Хрипкова А.Г., Антропова М.В. Возрастная физиология и школьная гигиена. – М.: Просвещение, 1990

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Обов’язкова дисципліна.Викладацький склад:

С.А.Підлужна (старший викладач).Тривалість:

108 год., кредити ECTS – 3, семестр – 5 – 6.

2 год. на тиждень, 24 тижнів на засвоєння.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні, проблемні), лабораторні заняття.

Б) Методи навчання: самонавчання, пояснювально-інформативний, репродуктивний, пояснювально-ілюстративний, інструктивно-практичний тощо.

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний (самостійні завдання, тести та контрольні роботи, виконані студентами на практичних заняттях);

 • підсумковий – екзамен 6 семестр.

Мова. Українська
Ідентифікація.

ПМ 09. лікувальна фізкультура

Опис. Змістові модулі.

І Лікувальна фізична культура при захворюваннях і порушеннях опорно-рухового апарата

ІІ Лікувальна фізична культура при травматичних пошкодженнях

ІІІ Лікувальна фізична культура при захворюваннях внутрішніх органівIV Лікувальна фізична культура при оперативних втручаннях та ураженнях нервової системи

Рівень:

А) Попередні умови: володіння основами медичних знань, основними фізіологічними поняттями; основи гігієни та методики фізичного виховання.

Б) Цілі та завдання: оволодіння принципами та методиками застосування фізичних вправ лікувальної гімнастики при захворюваннях і травматичних пошкодженнях; уміння складати комплекси фізичних вправ лікувальної гімнастики при різних захворюваннях та ураженнях.

В) Бібліографія:

 1. Дубогай О.М., Завацький В.1., Короп Ю.О. Методика фізичного
  виховання студентів, віднесених за станом здоров'я до спеціальної
  медичної групи: Навч. посібник для студент, вищих і серед, спец,
  навч. закладів. - Луцьк: Надстир'я, 1995. - 220.

 2. Клапчук В.В., Дзяк Г.В. Лікувальна фізкультура та спортивна
  медицина. - К., 1995.

 3. Лечебная физическая культура при заболеваниях органов
  пищеварения / Сост. Л.В.Белогурова. - Донецк: ДонГУ, 1993.

 4. Лечебная физическая культура: Справочник / Епифанов В.А.,
  Мошков В.Н., Антуфьева Р.И. и др. Под ред. В.А.Епифанова. -
  М.: Медицина, 1987. - 528 с,

 5. Лечебная физическая культура: Учебник для ин-тов физкультуры
  /Под ред. С.Н.Попова. - М.: Физкультура и спорт, 1988. - 271 с.

 6. Попова С.Н. Лечебная физическая культура. - М.: Медицина.
  1998.

 7. Язловецький В.С. Основи лікувальної та оздоровчої фізичної культури. – К., 2000.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Обов’язкова дисципліна.Викладацький склад:

С.А.Підлужна (старший викладач), Н.М.Шарлай (викладач)Тривалість:

108 год., кредити ECTS – 3, семестр – 6 – 7.

2 год. на тиждень, 25 тижнів на засвоєння.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні, проблемні), лабораторні заняття.

Б) Методи навчання: самонавчання, пояснювально-інформативний, репродуктивний, пояснювально-ілюстративний, інструктивно-практичний тощо.

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний (самостійні завдання, тести та контрольні роботи, виконані студентами на практичних заняттях);

 • підсумковий – екзамен 7 семестр.

Мова. Українська
Ідентифікація.

ПМ 10. МАСАЖ

Опис. Змістовні модулі.

1. Загальні основи теорії, методики та організації масажу. 2. Особливості застосування масажу у спортивні діяльності.Рівень:

А) Попередні умови: початковий рівень

Б) Цілі та завдання курсу:

надати студентам знання, вміння та навички з організації та проведення прийомів та методик масажу та способах їх використання у фізкультурній та спортивній діяльності.В) Бібліографія:

1. Бирюков Л. А. Массаж,— М.: ФиС, 1988.

2. Буровых А. В., Зотов В. П. Восстановительный массаж.— Киев: Здоровье, 1981.

3. Куничев Л. А. Лечебный массаж.— Л.: Медицина, 1983.

4. Саркизов-Сераяини И. М. Спортивный массаж.— М.: ФиС, 1963.

5. Тюрин А. М.. Васичкин В. И. Техника массажа.— Л.: Медицина, 1986.Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Обов’язкова дисциплінаВикладацький склад:

Ст. викладач Голуб Л.О.Тривалість:

72 год., кредити ECTS – 1,5, семестр – 7.

2 год. На тиждень, 17 тижнів на засвоєння.

Форми і методи навчання:

А) форми навчання: лекції, лабораторні заняття, самостійна та індивідуальна робота.

Б) методи навчання: методи самонавчання, евристична бесіда тощо

Оцінювання.

Контроль знань: • поточний (домашні самостійні завдання, а саме описання методик массажу реферати, тести та контрольні роботи, виконані студентами на практичних заняттях);

 • підсумковий – залік 7 семестр.

Мова. Українська.
Ідентифікація.

ПМ 11. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ

Опис. Змістові модулі.

1.Основи загальної та соціальної екології.Рівень:

А) Попередні умови: нормативні курси біології, географії та хімії шкільного курсу.

Б) Цілі та завдання: пізнання законів розвитку й функціонування біосфери як цілісної системи під впливом природних і, головне, антропогенних факторів, а також визначення шляхів ефективного співіснування техносфери й біосфери, ознайомлення з основними екологічними проблемами, пов’язаними з діяльністю людини, вивчення сучасного екологічного стану біосфери, атмосфери, гідросфери та літосфери.

В) Бібліографія: 1. Бачинський Г.О. Основи соціоекології. – К.: Вища школа, 1995.

 2. Бачинський Г.О. Соціоекологія: теоретические и прикладные аспекты. – К.:Наук. Думка, 1991.

 3. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології. – К.: Либідь, 1993.

 4. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С. Основи екологічних знань. – К.: Либідь, 1997.

Обовязкова чи вибіркова дисципліна.

Обов’язкова дисципліна.Викладацький склад:

Н.О. Смоляр (кандидат біологічних наук, доцент), І.С. Беседіна (кандидат біологічних наук, доцент), В.В. Попельнюх (кандидат біологічних наук, доцент), Т.В. Шкура (кандидат біологічних наук, доцент), І.А. Грицай (кандидат біологічних наук, старший викладач), О.Р. Ханнанова (асистент)Тривалість:

54 год., кредити естs – 2, семестр – 1, 2.

1 год. на тиждень, 17 тижнів на засвоєння.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (проблемні, аналітичні, оглядові), практичні заняття, індивідуальні консультації.

Б) Методи навчання: евристична бесіда, мозкові атаки, описовий, порівняльний, мікроскопічний, науковий, методи самонавчання, евристична бесіда тощо.

Оцінювання. Контроль знань:


 1. поточний (тести, контрольні роботи, індивідуальні творчі завдання, реферати, електронні презентації);

 1. підсумковий – залік у 1-му семестрі.

Мова. Українська


Ідентифікація.

ПМ 12. НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ

Опис. Змістові модулі.

1. Види інформаційних технологій і технічних засобів, їх застосування в навчальному процесі.

2. Комп’ютерна техніка як засіб навчання.

Рівень:

А) Попередні умови: курс інформатики в об’ємі шкільної програми. Володіння основами базових знань з психології, педагогічної майстерності, методики проведення занять у загальноосвітній школі.

Б) Цілі та завдання: вивчення студентами нових інформаційних технологій, технічних засобів їх реалізації і їх застосування для підвищення ефективності навчання. Оволодіння навичками експлуатації персональних комп’ютерів, апаратів статичної проекції, аудіо- та відеоапаратури. Набути навички використання ресурсів мережі Інтернет для пошуку наукової і навчальної інформації, виготовлення дидактичних матеріалів, наочних посібників, презентацій і їх використання в навчальному процесі.

В) Бібліографія: 1. Інформатика. Компютерна техніка. Компютерні технології: Підручник. / [В. А. Баженов, П. П. Лізунов, А. С. Резніков та ін.] – 2-ге вид. – К.: Каравела, 2007. – 640 с.

 2. Дибкова Л. М. Інформатика і компютерна техніка. / Дибкова Л. М. – К.: Академвидав, 2005. – 415 с.

 3. Технические средства обучения в общеобразовательной школе / [Рах Г. И. Дрига И. И., Кузнецов Э. И., Жданов С. А.]. – М.: Просвещение, 1993. – 287 с.

 4. Пометун О. Інтерактивні методики та системи навчання / Пометун О. – К.: Шк. Світ, 2007. – 112 с.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Обов’язкова дисципліна.Викладацький склад:

С. І. Скриль (канд. Фіз.-мат. Наук, доцент); А. М. Гетало (ст. викладач); Я.Ю.Дима (асистент); П. П. Артюшенко (ассистент).Тривалість:

72 год., кредити ECTS – 2, семестр – 3, 4.

2 год. на тиждень, 15 тижнів на засвоєння.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні), лабораторні заняття.

Б) Методи навчання: словесні, наочні, практичні, репродуктивні, проблемні, мозкові атаки, тренінги, метод проектів, методи самонавчання, евристична бесіда тощо.

Оцінювання. Контроль знань: поточний і модульний (тести, перевірка практичних навичок роботи, виконаних студентами на лабораторних заняттях, перевірка виконання індивідуального завдання); підсумковий – тестове завдання 3, 4 семестр.

Мова. Українська.
Ідентифікація.

пм 13.01. Економічна теорія

Опис. Змістові модулі.

1. Загальні основи економічної теорії. Ринкова економіка. 2. Теорія мікро- та макроекономіки.Рівень:

А) Попередні умови:

вільне володіння основними загальнонауковими методами пізнання, фактами і теоріями історичного розвитку суспільства; сформованість засобів пізнавальної та практичної діяльності, а також елементів суспільної культури, соціальної поведінки громадян, соціальних норм, гуманістичних та демократичних цінностей.Б) Цілі та завдання: вивчення фундаментальних економічних категорій, які пояснюють функціонування економічних систем та процеси, що супроводжують виробництво, розподіл, обмін і споживання економічних благ, поведінку економічних суб’єктів різних рівнів, основні проблеми економіки та способи їх вирішення.

В) Бібліографія:

 1. Базилевич В.Д. Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2006. – 631 с.

 2. Ватаманюк З., Панчишин С., Ватаманюк О. Вступ до економічної теорії. Курс лекцій. – Львів: Новий світ – 2000, 2005. – 352 с.

 3. Основи економічної теорії: Підручник / А.А. Чухно, П.С. Єщенко, Г.Н. Климко та ін.; За ред. А.А. Чухна. – К.: Вища шк., 2001. – 606 с.

 4. Яковенко Л.І. Економічна теорія: Навчальний посібник для студентів. – Полтава: Скайтек, 2005. – 201 с.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Обов’язкова дисципліна.Викладацький склад:

Л.І. Яковенко (доктор економічних наук, професор), В.С. Жученко (доктор економічних наук, професор), Т.А. Непокупна (кандидат економічних наук, доцент), С.В. Степаненко (кандидат економічних наук, доцент), Т.В. Бровко (старший викладач), О.В. Пащенко (кандидат економічних наук, старший викладач), Б.О. Шевченко (асистент).Тривалість:

108 год., кредити ECTS – 3, семестр – 5, 4 год. на тиждень, 15 тижнів засвоєння, підсумковий контроль – залік.Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні заняття.

Б) Методи навчання: ділові ігри, розв’язання економічних задач, мозкові атаки, методи самонавчання, евристична бесіда тощо.

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний (домашні самостійні завдання, тести та контрольні роботи, виконані студентами на семінарських заняттях);

 • підсумковий – екзамен 6 семестр.

Мова. Українська

Ідентифікація.

ПМ 13.02.СПОРТИВНА МЕДИЦИНА

Опис. Змістові модулі.

 1. Фактори, що впливають на фізичну діяльність та здоров’я спортсменів. 2. Спортивна фармакологія (фармакологічні засоби, що застосовуються для стимулювання працездатності та відновлення). Спортивні травми.

Рівень:

А) Попередні умови: курси дисциплін медико-біологічного циклу попередніх курсів навчання.

Б) Мета та завдання: оволодіння студентами факультету фізичного виховання знаннями, які б сприяли формуванню гармонійної особистості учнів, зміцненню та збереженню їх здоров'я; ґрунтовне оволодіння знаннями щодо запобігання хвороб в спорті.

В) Бібліографія: 1. Дубровский В.И. Спортивная медицина. – М.: Владос, 1999.

 2. Журавлёва А.И., Граевская Н.Д. Спортивная медицина и лечебная физкультура.

 3. М.: Медицина, 1993. – 432 с.

 4. Земцовский Э.В. Спортивная кардиология. – СПб.: Гиппократ, 1995. – 447 с.

 5. Макарова Г.А. Спортивная медицина: Учебник. – М.: Советский спорт, 2003.

 6. Спортивная медицина. Практические рекомендации/ Под ред. Р.Джексона. – К.:Олимпийская литература, 2003.

 7. Спортивная медицина. Практические рекомендации / Под ред. Р.Джексона. - К: Олимпийская литература, 2003.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Вибіркова дисципліна.Викладацький склад:

О.В.Харченко (кандидат медичних наук, доцент).Тривалість:

72 год., кредити ECTS – 2, семестр – 8.

4 год. на тиждень, 9 тижні на засвоєння.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні), лабораторні заняття.

Б) Методи навчання: самонавчання, пояснювально-інформативний, репродуктивний, пояснювально-ілюстративний, інструктивно-практичний тощо.

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний (домашні самостійні завдання, тести та контрольні роботи, виконані студентами на лабораторних заняттях);

 • підсумковий – залік 8 семестр.

Мова. Українська
Ідентифікація.

ПМ 14. 01. СПОРТИВНА ТРАВМАТОЛОГІЯ

Опис. Змістові модулі.

 1. Загальна характеристика спортивного травматизму.

 2. Пошкодження шкіри, травми опорно-рухового апарату, нервової системи, внутрішніх органів, носа, вуха, гортані, зубів і очей.

Рівень:

А) Попередні умови: курси анатомії та фізіології людини в об’ємі програми 1 та 2 курсів навчання.

Б) Мета та завдання: оволодіння студентами факультету фізичного виховання знаннями, які б сприяли запобіганню виникнення хвороб, фізичних дефектів, зміцненню та збереженню їх здоров'я; ґрунтовно оволодіти знанням механізмів виникнення спортивного травматизму.

В) Бібліографія: 1. Детская спортивная медицина / Под. Ред. С.Б. Тихвинского,

С.В. Хрущёва. – М.: Медицина, 1991. – 559с.

 1. Дубровский В.И. Спортивная медицина. – М.: Владос, 1999.

 2. Журавлёва А.И., Граевская Н.Д. Спортивная медицина и лечебная физкультура.

М.: Медицина, 1993. – 432 с.

 1. Земцовский Э.В. Спортивная кардиология. – СПб.: Гиппократ, 1995. – 447 с.

 2. Макарова Г.А. Практическое руководство для спортивных врачей. – Краснодар,

2000. – 678 с.

6. Макарова Г.А. Спортивная медицина: Учебник. – М.: Советский спорт, 2003.

7. Спортивная медицина. Практические рекомендации/ Под ред. Р.Джексона. – К.:

Олимпийская литература, 2003.

8. Спортивная медицина. Справочное издание. – М.: Терраспорт, 2003. – 240 с.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Вибіркова дисципліна.Викладацький склад:

О.В.Харченко (кандидат медичних наук, доцент).Тривалість:

54 год., кредити ECTS – 1,5, семестр – 7.

2 год. на тиждень, 11 тижні на засвоєння.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні), практичні та лабораторні заняття.

Б) Методи навчання: самонавчання, пояснювально-інформативний, репродуктивний, пояснювально-ілюстративний, інструктивно-практичний тощо.

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний (домашні самостійні завдання, тести та контрольні роботи, виконані студентами на практичних та лабораторних заняттях);

 • підсумковий – залік 7 семестр.

Мова. Українська.

Ідентифікація.

ПМ 14.02. Біологічні аспекти спортивного відбору та орієнтації

Опис. Змістові модулі.

1. Біологічні аспекти спортивного відбору та орієнтаціїРівень:

А) Попередні умови: сформованість базових знань з анатомії, фізіології людини та вікової фізіології; володіння основами антропометричних вимірювань та принципів тестування.

Б) Цілі та завдання: розкрити загальні принципи спортивного відбору, з’ясувати фізіологічні, біохімічні та морфологічні критерії відбору, опанування методики проведення спортивного відбору та орієнтації.

В) Бібліографія: 1. Волков В.М., Филин В.П. Спортивный отбор. - М.: Физкультура и спорт, 1982. - 166 с.

 2. Сергієнко Л.П. Спортивний відбір: теорія та практика. У 2 кн. – Підручник. Тернопіль : Навчальна книга. – Богдан, 2010. 784 с.

 3. Шварц В.Б., Хрущев С.В. Медико-биологические аспекты спортивной ориентации и отбора. – М.: Физкультура и спорт, 1984. – 151 с.

 4. Генетические, психофизические и педагогические технологии подготовки спортсменов. Сборник трудов /Под ред. В.А. Рогозкина. - СПб.: СПбНИИФК, 2006. – 143 с.

 5. Дж. Д. Мак - Дугал. Физиологическое тестирование спортсмена высокого класса. К., Олимпийская литература.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

За вибором.Викладацький склад:

І.Є. Шапаренко (викладач).Тривалість:

54 год., кредити ECTS – 1,5, семестр – VI.

2 год. на тиждень, 11 тижнів на засвоєння.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні), практичні заняття.

Б) Методи навчання: самонавчання, пояснювально-інформативний, репродуктивний, пояснювально-ілюстративний, інструктивно-практичний тощо.

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний (самостійні завдання, тести та контрольні роботи, виконані студентами на практичних заняттях);

 • підсумковий – залік VI семестр.

Мова. Українська


Ідентифікація.

ПП 01 ПСИХОЛОГІЯ

Опис. Змістові модулі.

1 . Вступ до психології. 2. Особистість у діяльності та спілкуванні. 3. Психічні процеси. 4. Вступ до вікової психології. 5. Психологічні особливості розвитку дитини в онтогенезі. 6. Вступ до педагогічної психології.Рівень:

А) Попередні умови: курс біології у об’ємі шкільної програми та курс загальної психології.

Б) Цілі та завдання: ознайомлення студентів з основними особливостями вступу до психології, зокрема: загальної, вікової та педагогічної, з’ясування особливостей розвитку особистості у діяльності та спілкуванні на різних вікових етапах і в умовах навчання та виховання, ознайомлення студентів з особливостями розвитку психічних процесів особистості взагалі та на різних вікових періодах.

В) Бібліографія:

1. Божович Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте. – М., 1968. – 265с.

2. Вікова психологія / За ред. Г.С.Костюка. – К.: Радянська школа, 1976. – 269с.

3. Зимняя И.А. Педагогическая психология. – Ростов на Дону: Феникс, 1997. – 246с.


 1. Скрипченко О., Долинська Л., Огороднійчук З. та ін. Загальна психологія: Курс лекцій. – К., 1997.

 2. М’ясоїд П.А. Загальна психологія. Навч. посіб. – К.: Вища школа. – 276с.

 3. Психологія. Підручник / За ред. Ю.Л.Трофімова. – К.: Либідь, 1999. – 558с.

Обовязкова чи вибіркова дисципліна. Обов’язкова дисципліна.

Викладацький склад:

Ю.І.Калюжна (канд. психол. наук, доцент), О.Д.Кравченко (ст. викл.), Т.А.Яновська (канд. психол. наук, ст. викл.), Н.О.Чайкіна (канд. психол. наук, доцент), А.С.Харченко (канд. психол. наук, доцент), Н.О.Юдіна (канд. психол. наук, доцент).Тривалість:

216 год., кредити ECTS – 6, семестр 2, 3.

2 год. на тиждень, 26 тижнів на засвоєння.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні, проблемні, комбіновані), практичні та лабораторні заняття.

Б) Методи навчання: пояснювально – ілюстративні та інтерактивні методи (методи еврістичних бесід, ділових ігор, дискусії, мозкового штурму тощо ).

Оцінювання . Контроль знань:


 • Поточний ( тести, самостійні та контрольні роботи, виконані студентами на практичних заняттях)

 • Підсумковий - залік у 2 семестрі та екзамен у 3 семестрі.

Мова. Українська.

Ідентифікація.

ПП 02. педагогіка

Опис. Змістові модулі.

1. Історико-теоретичні основи педагогіки. Основи національної української педагогіки. 2. Єдність навчання, виховання і самовиховання у цілісному педагогічному процесі. Теорія навчання і освіти особистості. 3. Урок. Диференціація та індивідуалізація навчання. 4. Сутність, принципи, засоби виховання та самовиховання. 5. Зміст процесу виховання в історико-педагогічному розвитку. 6. Особистісно орієнтована педагогічна діяльність у загальноосвітньому навчальному закладі. Проблеми освітнього менеджменту та модернізації національної освіти.Рівень:

А) Попередні умови: курс загальної, вікової та педагогічної психології; базові знання з історії, філософії, вікової фізіології та шкільної гігієни.

Б) Цілі та завдання: забезпечення високого рівня історико-теоретичних узагальнень з педагогіки, перенесення їх на вивчення фахових методик і спеціальних дисциплін; оволодіння знаннями про взаємодію з особистістю учня як суб’єкта спілкування, діяльності та відносин.

В) Бібліографія: 1. Бойко А.М. Виховання людини: нове і вічне. – Полтава: Техсервіс, 2006.

 2. Бойко А.М. Індивідуальні тьюторські завдання для самостійної роботи студентів ІІ-V курсів (Інтегрований курс теорії та історії педагогіки): Навч. посіб. / Автор-укладач А.М. Бойко. – Київ : КНТ – Полтава: ПНПУ, 2010.

 3. Бех І.Д. Виховання особистості: Підручник. – К.: Либідь, 2008.

 4. Зайченко І.В. Історія педагогіки. У двох книгах. Книга I. Історія зарубіжної педагогіки. Книга II. Школа, освіта і педагогічна думка в Україні. Навч. посіб. – К.: ”Слово”, 2010.

 5. Педагогіка: Інтегрований курс теорії та історії. Навч.-метод. посіб. У 2 ч. / За ред. А.М.Бойко. – Ч. 1. – К.: 2002.

 6. Педагогіка. Інтегрований курс теорії та історії. Навч.-метод. посіб. У 2 ч. / За ред. А.М. Бойко. – Ч. 2. – К.: ВІПОЛ, Полтава: АСМІ, 2004.

 7. Персоналії в історії національної педагогіки. 22 видатних українських педагоги: Підручник / За ред. А.М.Бойко – К.: Професіонал, 2004.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Обов’язкова дисципліна.Викладацький склад:

Ж.В. Борщ (канд. пед. наук, доцент), О.Ю. Ільченко (канд. пед. наук, доцент).Тривалість:

270 год., кредити ECTS – 7,5; семестр – 4, 5, 6. 4 семестр – 3 год. на тиждень, 14 тижнів на засвоєння; 5 семестр – 3 год. на тиждень, 15 тижнів на засвоєння; 6 семестр – 2 год. на тиждень, 14 тижнів на засвоєння.Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні, інтерактивні, лекція-бесіда, лекція-екскурсія, лекція-візуалізація), семінарські і лабораторні заняття.

Б) Методи навчання: діалог та полілог; виконання проектних завдань; професійний тренінг; ділові ігри; написання педагогічних творів-есе; розроблення таблиць, схем педагогічних явищ і процесів; обґрунтування науково-практичних моделей і проектів діяльності; театралізація знань, моделювання ситуацій; індивідуальний та груповий інтелектуальний штурм; складання програм власного особистісного самовдосконалення і професійного самотворення; розробка методичного портфоліо.

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний (відповідь на поставлене викладачем проблемне питання з теми модуля; тематичний фіксований виступ на занятті; участь у дискусії; виконання практично-дослідницьких вправ; виконання письмової роботи (тестові завдання, модульні контрольні роботи); конспект першоджерел до однієї із тем змістового модуля; анотація прочитаної наукової праці з теми модуля.

 • підсумковий – залік – 4, 6 семестр; екзамен – 5 семестр.

Мова. Українська

Ідентифікація.

ПП 03. ВІКОВА ФІЗІОЛОГІЯ ТА ВАЛЕОЛОГІЯ

Опис. Змістові модулі.

1. Особливості розвитку дитячого організму;

2.Соціальні умови здорового способу життя

Рівень:

А) Попередні умови: курс біології, ОБЖД, основи здоров'я в об’ємі шкільної програми.

Б) Цілі та завдання: розкрити основні закономірності росту і розвитку дитячого організму на різних етапах онтогенезу; формування валеологічного світогляду і поведінки студентів, виховання свідомого та дбайливого ставлення до власного здоров’я дітей як головної умови повної реалізації творчого і фізичного потенціалу особистості; дати майбутньому педагогу знання про особливості організму і його взаємовідношення із навколишнім середовищем; формування валеологічної культури майбутнього вчителя.

В) Бібліографія: 1. Апанасенко Г.Л., Попова Л.О. Медична валеологія. – К.: Здоров’я, 1998. – 248 с.

 2. Безруких М.М., Соньки В.Д, Фарбер Д.А. Возрастная физиология (физиология развития ребенка). -М., 2002.

 3. Гриньова М.В. Методика викладання валеології: Навчально - методичний посібник. – Полтава: АСМІ. – 2 003. – 220 с.

 4. Кисельов Ф.С. Анатомія і фізіологія дитини з основами шкільної гігієни. - К.: Радянська школа, 1967.

 5. Кучеров І.С., Шабатура М.Н., Давиденко І.М. Фізіологія людини. Навч. посібн. для студентів факультету фізвиховання педуніверситетів. – К.: Вища школа, 1981. – 406 с.

 6. Маруненко М.І., Невєдомська Є.Є., Бобрицька В.І. Анатомія і вікова фізіологія з основами шкільної гігієни. – К.: Професіонал, 2004. – 480 с.

 7. Матюшонок П. Я. Физиология и гигиена детей и подростков. - Минск, 2000.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Обов’язкова дисципліна.Викладацький склад:

Т.М. Денисовець (старший викладач); І.Є. Шапаренко (викладач).Тривалість:

108 год., кредити ECTS – 3, семестр – 1.

2,4 год. на тиждень, 17 тижнів на засвоєння.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні, проблемні), практичні, лабораторні заняття.

Б) Методи навчання: самонавчання, пояснювально-інформативний, репродуктивний, пояснювально-ілюстративний, інструктивно-практичний тощо.

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний (самостійні завдання, тести та контрольні роботи, виконані студентами на практичних заняттях);

 • підсумковий – екзамен 1 семестр.

Мова. Українська.

Ідентифікація.

ПП 04. Теорія та методика викладання СПОРТИВНИХ ІГОР – БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, ГАНДБОЛ

Опис. Змістові модулі.

1. Теорія і методика викладання баскетболу. 2.Теорія і методика викладання волейболу. 3. Теорія і методика викладання гандболу.Рівень:

А) Попередні умови: сформованість базових знань, умінь і навичок з теорії та методики фізичного виховання; достатній рівень розвитку фізичних якостей; володіння на елементарному рівні основними техніко-тактичними діями баскетболіста, волейболіста і гандболіста.

Б) Цілі та завдання: формування стійкого інтересу студентів до занять фізичною культурою і здорового способу життя; формування знань, умінь і навичок з теорії та методики викладання спортивних ігор в закладах освіти; оволодіння основними техніко-тактичними діями баскетболіста, волейболіста і гандболіста; оволодіння основами організації і проведення змагання зі спортивних ігор.

В) Бібліографія: 1. Артюх В. У. Баскетбол. — Львов, 1996. — 140 с.

 2. Железняк Ю. Д. Волейбол в школе. — М.: ФиС, 1989. — 198 с.

 3. Игнатьева В. Я. Гандбол. — М.: Физкультура, образование и наука, 1996. — 315 с.

 4. Мазола Р. С. Індивідуальне тренування баскетболістів. — Львів, 1993. — 89 с.

 5. Матвеев Л. П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов. — К.: Олимп. лит., 1999. — 318 с.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Обов’язкова дисципліна.Викладацький склад:

С.Л. Ломан (ст. викладач), А.І. Воліченко (ст. викладач), Н.В. Власенко (ст. викладач).Тривалість:

504 год., кредити ECTS – 14, семестр – 1,2,3,4,5,6.

2 год. на тиждень, 93 тижні на засвоєння.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні заняття.

Б) Методи навчання: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемного виконання, частково-пошуковий, дослідницький тощо.

Оцінювання. Контроль знань, умінь і навичок:


 • поточний (домашні самостійні завдання, тести та контрольні роботи, виконані студентами на практичних заняттях);

 • підсумковий – екзамен 6 семестр.

Мова. Українська.

Ідентифікація.

ПП 05 тЕОРІЯ І МЕТОДИКА викладання рухливих ігор і забав

Опис. Змістові модулі.

1 Методика навчання і організація навчального процесу ігрової діяльності 2. Загальні поняття про фізичну підготовку і методику розвитку рухових якостей засобами рухливих ігор.Рівень:

А) Попередні умови: загальні уявлення про гру, місце гри на уроці фізичної культури, ігри, які проводяться з дітьми різного шкільного віку на рівні їх змісту.

Б) Цілі та завдання: оволодіння студентами основами педагогічної діяльності в галузі фізичного виховання, а саме системою знань, умінь та навичок у галузі організації та методики навчання рухливих ігор і забав; розвиток креативних здібностей, прагнення до самоосвіти.

В) Бібліографія:

1. Глязер С. Зимние игры и развлечения: [сборн. подвиж. и спртив. игр и развлеч.]/ С.Глязер. - М. «Физк. и спорт», 1973.

2. Жуков М.Н. Подвижные игры: [учеб. для студ. пед вузов. –2-е. изд, стер.] / М.Н. Жуков – М.: Академия, 2000. – 239с.

3. Осокина Т.И. Игры и развлечения детей на воздухе: [учеб.для студ.пед.вузов. – 2-е изд. дораб.] / Т.И. Осокина. – М. Просвещение,1993. – 84с.

4. Приступа С. “Українські народні рухливі игры, розваги: методологія, теория та практика”. / С. Приступа О. Слимаківський, М. Лукьянченко. – Дрогобич вид. ”Измерение” 1999.- 118с.

5. Питомець О. П. Рухливі ігри: [навч.-метод. посібник для студ. вищих пед. навч. закладів фізкульт. Профілю] / О.П.Питомець. – Нац. Пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2007. — 110с.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Обов’язкова дисципліна.Викладацький склад:

О.К. Корносенко ( викл. каф. ТМФВ)Тривалість:

108 год., кредити ECTS – 3, семестр – 3,

2,4 год. на тиждень, 17 тижнів на засвоєння.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні), практичні заняття, самостійна та індивідуальна робота.

Б) Методи навчання: активні методи навчання: проектів, проблемний метод, метод ситуативних завдань, самостійна робота.

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний (експрес-контроль підготовки студента до заняття; оцінка роботи студента упродовж заняття);

 • підсумковий – екзамен 2 семестр.

Мова. Українська

Ідентифікація.

ПП 06. Теорія і методика викладання легкої атлетики

Опис. Змістові модулі.

1. Легка атлетика в системі фізичного виховання.

2. Основи техніки бігу.

3. Особливості техніки та методика навчання стрибка у довжину способом «зігнувши ноги»

4. Особливості техніки та методика навчання метанню малого м’яча та методика навчання стрибка у висоту способом «переступання».

5. Особливості техніки та методика навчання бар’єрного бігу

6. Особливості техніки та методика навчання штовханню ядра.

Рівень:

А) Попередні умови: техніку видів легкої атлетики, що вивчаються; методику початкового навчання легкоатлетичним вправам; основи

методики спортивного тренування легкоатлетів; методику проведення уроку з легкої атлетики у школі, ДЮСШ, дитячих таборах методику планування навчального матеріалу з легкої атлетики у школах та ДЮСШ.

Б) Цілі та завдання: оволодіння практичним програмним матеріалом, розвиток умінь його оптимального вибору для організації та проведення різних форм занять легкою атлетикоюВ) Бібліографія:

1. Гогін О.В. Курс лекцій для студентів факультетів фізичного виховання - Х.: ОВС, 2001.- 210 с.

2. Легкая атлетика, правила соревнований. — М.: Терра спорт, 2000. — 72 с.

3. Легкая атлетика, Учебник для институтов физической культуры, под ред. Н. Г. Озолина и Д. П. Маркова, 2 изд., М., 2002. – 342 с.

4. Максименко Г.М. Навчальний посібник для студентів фак. фіз. виховання пед. Інститутів К,: Вища школа, 1992 укр. - 56 с.

5. Попов В. Б. Средства и методы спортивной тренировки легкоатлета. Физ. культура в шк.. 2001 . N 3. - С. 62-69.

6. Попов В.Б. - 555 Специальных упражнений в подготовке легкоатлетов Москва 2002 – 156 с.

7. Учебник тренера по легкой атлетике. Л.С.Хоменкова. -2002. – 234 с.Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Обов’язкова дисципліна.Викладацький склад:

О.О. Свириденко (ст. викладач); О.В. Ковалів (ст. викладач).Тривалість:

378 год., кредити ECTS – 10,5, семестри – 1,2,3,4,5,6,7,8.

2 год. на тиждень, 85 тижнів на засвоєння.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні заняття.

Б) Методи навчання: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемного виконання, частково-пошуковий, дослідницький тощо.

Оцінювання. Контроль знань:

поточний (проведення підготовчої частини уроку, усне опитування). • модульний здача нормативів, тестування з теми модуля

 • підсумковий – залік у формі усної перевірки знань та здачі контрольних нормативів (1 і 4 семестри), екзамен у формі усної перевірки знань – відповіді на питання (згруповані по 3 питання в кожному білеті) (8 семестр).

Мова. Українська

Ідентифікація.

ПП 07. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПЛАВАННЯ

Опис. Змістові модулі.

1. Плавання в системі фізичного виховання. 2. Техніка плавання способом кроль на грудях. 3. Техніка плавання способом кроль на спині. 4. Техніка плавання способи брас. 5. Прикладне плаванняРівень:

А) Попередні умови: сформованість базових знань, умінь і навичок з теорії і методики викладання плавання; достатній рівень розвитку фізичних якостей; оволодіння технікою плавання спортивних та прикладних способів плавання.

Б) Цілі та завдання: оволодіти необхідним обсягом знань, навичок, та вмінь з техніки спортивних та прикладних способів плавання. Володіння методикою навчання техніки спортивних та прикладних способів плавання. Застосування отриманих знань в загальноосвітніх навчальних закладах.

В) Бібліографія: 1. Булгакова Н.Ж. Плавание.-М.: Физкультура и спорт, 1984.

 2. Парфенов В.А. Плавание. – К.: «Вища школа», 1978.

 3. Никитский Б.Н. Плавание. Учебник для педагогических институтов – М.: Просвещение, 1981.

 4. Викулов А.Д. Плавание.: Учебное пособие для высш. уч. заведений. – М.: «Владос-Пресс»,2003.

 5. Плавание. Учебник для вузов /под ред.. Булгаковой Н.Ж. – М.: Физкультура и спорт, 2001.

 6. Плавание. Учебник для вузов / под общ. Ред.. Платонова В.Н. – К.: Олимпийская література, 2000.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Обов’язкова дисципліна.Викладацький склад:

О.С. Кречетов (ст. викладач); Е.В. Бондал (викладач).Тривалість:

216 год., кредити ECTS – 6, семестр – 1,2,3.

2 год. на тиждень, 42 тижні на засвоєння.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні), практичні заняття.

Б) Методи навчання: практичні методи навчання.

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний (домашні самостійні завдання, тести та здача контрольних нормативів);

 • підсумковий – екзамен 3 семестр.

Мова. Українська.

Ідентифікація.

ПП 08. Теорія І методика викладання ЛИЖНОГО СПОРТУ

Опис. Змістові модулі.

1. Загальні основи теорії та історії лижного спорту. 2. Основи техніки пересування на лижах.Рівень:

А) Попередні умови: курс лижної підготовки в об’ємі шкільної програми з фізичної культури.

Б) Цілі та завдання: формування стійкого інтересу студентів до занять фізичною культурою і здорового способу життя; формування знань, умінь і навичок з теорії та методики викладання лижного спорту в закладах освіти; оволодіння основними техніко-тактичними діями лижника; оволодіння основами організації і проведення змагань з лижних гонок.

В) Бібліографія: 1. Бергман Б.И. Лыжный спорт. – М.: ФиС, 1989.

 2. Евстратов В.Д., Чукардин Г.Б., Сергеев Б.И. Техника лыжных ходов // Лыжный спорт. – М.: ФиС, 1989. – С. 67-78.

 3. Ермаков В.В. Техника лыжных ходов. Смоленск, 1990.

 4. Кальюсто Ю. Основы техники лыжных ходов. Учебно-методическое пособие. – Тартурский университет. – Тарту, 1990.

 5. Камаев О.И. Теоретико-методические основы многолетней подготовки юных лыжников-гонщиков. – Харьков: ХаГИФК, 1999.

 6. Лижні гонки. Правила змагань. Федерація лижного спорту України. –Київ. 1999.

 7. Фомин С. К. Лыжный спорт. Методическое пособие для учителей физической культуры и тренеров. – Киев: «Радянська школа», 1988.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Обов’язкова дисципліна.Викладацький склад:

Н.В. Власенко (ст. викладач); Г.В. Кириленко (ст. викладач).Тривалість:

108 год., кредити ECTS – 3, семестр – 2.

8 год. на тиждень, 7 тижнів на засвоєння.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні заняття.

Б) Методи навчання: пояснювально-ілюстративний, вдосконалення та закріплення рухових дій, метод використання слова.

Оцінювання. Контроль знань, умінь і навичок:


 • поточний (домашні самостійні завдання, тести та контрольні роботи, виконані студентами на практичних заняттях);

 • підсумковий – екзамен 2 семестр.

Мова. Українська.

Ідентифікація.

ПП 09. Теорія та методика викладання футболу

Опис. Змістові модулі.

1. Загальна характеристика навчально-тренувальної роботи у футболі. 2. Основи техніки і технічної підготовки у футболі. 3. Основи тактики і тактичної підготовки у футболі. 4. Основи фізичної підготовки у футболі.Рівень:

А) Попередні умови: сформованість базових знань, умінь і навичок з теорії та методики фізичного виховання; достатній рівень розвитку фізичних якостей; володіння на елементарному рівні основними техніко-тактичними діями футболіста.

Б) Цілі та завдання: формування стійкого інтересу студентів до занять фізичною культурою і здорового способу життя; формування знань, умінь і навичок з теорії та методики викладання футболу в закладах освіти; оволодіння основними техніко-тактичними діями футболіста; оволодіння основами організації і проведення змагання з футболу.

В) Бібліографія: 1. Васьков Ю.В. Уроки футболу в загальноосвітній школі / Ю.В. Васьков, І.М. Пашков. – Х.: Торсінг, 2003. – 224 с.

 2. Крисфилд Д. В. Футбол : Пер. с англ. / Д.В. Крисфилд. – М. : АСТ: Астрель, 2006. – 296 с.

 3. Прохорчук О. Футбол у школі / Олександр Прохорчук. – К. : Шк. світ, 2009. – 120 с.

 4. Свєртнєв О. А. Короткий словник футбольних термінів / Полт. держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка / Олександр Анатолійович Свєртнєв. – Полтава, 2007. – 36 с.

 5. Соломонко, В. В. Футбол : Підруч. для студ. вузів фіз. вих. і спорту / В.В. Соломонко, Г.А. Лисенчук, О.В. Соломонко. – К. : Олімп. л-ра, 1997. – 288 с. – Бібліогр.: с.279-280.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Обов’язкова дисципліна.Викладацький склад:

О. А. Свєртнєв (канд. пед. наук).Тривалість:

108 год., кредити ECTS – 3, семестр – 6, 7.

2 год. на тиждень, 25 тижнів на засвоєння.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні заняття.

Б) Методи навчання: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемного виконання, частково-пошуковий, дослідницький тощо.

Оцінювання. Контроль знань, умінь і навичок:


 • поточний (домашні самостійні завдання, тести та контрольні роботи, виконані студентами на практичних заняттях);

 • підсумковий – залік 7 семестр.

Мова. Українська

Ідентифікація.

ПП 10. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ АТЛЕТИЗМУ

Опис. Змістові модулі.

1.Основи теорії і методики атлетизму. 2.Основи теорії і методики пауерліфтингу.Рівень:

А) Попередні умови: базові знання в рамках шкільної програми з фізичної культури.

Б) Цілі та завдання: сформувати системи знань з історії розвитку атлетизму; системи підготовки спортсменів та засобів відновлення організму; ознайомити з основами техніки та методики навчання силовим видам спорту; навчити застосовувати набуті знання у професійній діяльності.

В) Бібліографія:1.Виноградов Г. П. Атлетизм: Теория и методика тренировки : учебник для высших учебных заведений / Г. П. Виноградов. – М.: Советский спорт, 2009. – 328 с.

2.Дворкин Л. С. Силовые единоборства. Атлетизм, культуризм, пауэрлифтинг, гиревой спорт / Л. С. Дворкин. – ростов н/Д, 2001. – 384 с.

3.Олешко В.Г. Силові види спорту. – К.: Олімпійська література, 1999. – 287 с.

4.Стеценко А. І. Пауерліфтинг. Теорія і методика викладання: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Черкаси: Вид. Від ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. - 460 с.

5.Чепаков Е. М. Атлетическая гимнастика: учебное пособие / Е. М. Чепаков; СПб гос. Ун-т технологии и дизайна. – СПб., 2005. – 64 с.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Обов’язкова дисципліна.Викладацький склад:

І.І.Мдівнішвілі (старший викладач).Тривалість:

108 год., кредити ECTS – 3, семестр – 5, 6.

2 год. на тиждень, 34 тижні на засвоєння.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції, практичні заняття.

Б) Методи навчання: практичні, наочні, словесні.

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний ( самостійні завдання, тести та виконання студентами силових вправ на практичних заняттях);

 • підсумковий – залік 6 семестр.

Мова. Українська

Ідентифікація.

ПП 11 Ритміка та хореографія

Опис. Змістові модулі.

1.Загальна характеристика музично-ритмічного виховання. 2. Особливості проведення занять музичної ритміки в школі. 3. Особливості музичного супроводу на заняттях. 4. Загальна характеристика засобів музично-ритмічного виховання.Рівень:

А) Попередні умови: попереднє оволодіння курсом дисципліни « Нетрадиційні види рухової активності »

Б) Цілі та завдання: оволодіння студентами та опанування техніки окремих рухів, підвищення рівня функціональних та рухових можливостей, виховання почуття «культури рухів», оволодіння уміннями та навичками у проведенні занять різної спрямованості, а також активізація творчої пізнавальної діяльності у сфері фізичної культури.

В) Бібліографія: 1. Виру А.А. Аэробные упражнения – М.: Физкультура и спорт, 1988.

 2. Лисицкая Т.С. Ритмика + пластика – М.: Физкультура и спорт, 1987.

 3. Сосина В.Ю. Азбука ритмической гимнастики – К.: Здоров’я, 1986.

 4. Лисицкая Т.С. Гимнастика и танец – М.: Советский спорт, 1990.

 5. Хоули Э.Т., Френкс Б.Д. Оздоровительный фитнесс – К.: Олимпийская литература, 2000.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Обов’язкова дисципліна.Викладацький склад:

С. В. Синиця ( викл.каф. ТМФВ); Зленко О. В ( викл.каф. ТМФВ)Тривалість:

108 год., кредити ECTS – 3, семестр – 7, 8.

год. на тиждень, тижні на засвоєння.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні), практичні заняття, самостійна та індивідуальна робота.

Б) Методи навчання музичні ігри, «танцювальна абетка», методи самонавчання, азбука музично-ритмічного заняття, тощо.

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний (домашні самостійні завдання, а саме написання комплексів вправ різної спрямованості, реферати, тести та контрольні роботи, виконані студентами на практичних заняттях);

 • підсумковий – залік 8 семестр.

Мова. Українська

Ідентифікація.

ПП 12. теорія і методика викладання гімнастики

Опис. Змістові модулі.

1.Ведення у предмет. 2. Вправи масової гімнастики на видах гімнастичного багатоборства за шкільною програмою (1-4 класи). 3. Гімнастична термінологія. 4. Методичні особливості навчання та застосування окремих груп гімнастичних вправ (ЗРВ, СТРОЙОВІ ВПРАВИ). 5. Методичні особливості навчання та застосування окремих груп гімнастичних вправ (ПРИКЛАДНІ, АКРОБАТИЧНІ ВПРАВИ, СТРИБКИ, ВПРАВИ У РІВНОВАЗІ). 6. Вправи масової гімнастики на видах гімнастичного багатоборства. 7. Особливості організації навчально-виховного процесу з гімнастики у школі (1-а частина). 8. Особливості організації навчально-виховного процесу з гімнастики у школі (2-а частина). 9. Структура процесу навчання гімнастичним вправам. 10. Особливості прояву фізичних якостей у гімнастиці. Їх характеристика. 11. Методика розвитку фізичних якостей засобами гімнастики.Рівень:

А) Попередні умови: розділ «Гімнастика» за шкільною програмою з фізичного виховання.

Б) Цілі та завдання: оволодіння основними засобами масових видів гімнастики, методикою навчання гімнастичним вправам, розвитку фізичних якостей засобами гімнастики; інтегрування отриманих знань у професійно-педагогічні уміння та навички.

В) Бібліографія: 1. Брыкин А.Т., Смолевский В.М. Гимнастика: учебник для техникумов физической культуры.- М.: ФИС.- 1986.

 2. Гимнастика: Учеб. для студ.высших учеб. заведений/ Ред.М.Л.Журавин, Н.К.Меньшиков. – 2- е изд., стер. – М.: Академия, 2002. – 448 с

 3. Лящук Р.П., Огнистий А.В. Гімнастика: навчальний посібник (у двох частинах).- Тернопіль: ПДПУ.-2000, 2001.- 164 с., 212 с.

 4. Петров ПК. Методика преподавания гимнастики в школе: учебник для студентов высших учебных заведений.-М.: Гуманитарно-изд. центр ВЛАДОС.-2000. - 448 с.

 5. Худолій О.М. Основи методики викладання гімнастики. - Харків.- 1998.

 6. Худолій О.М. Основи методики викладання гімнастики: Навч. посіб.: В 2 ч. Ч.1. – 3-є вид., випр. і допов. – Х.: "ОВС", 2004. – 414 с.: іл.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Обов’язкова дисципліна.Викладацький склад:

М.М.Воєнчук (ст. викладач); О.К.Корносенко (викладач)Тривалість:

396 год., кредити ECTS – 11, семестр – 1-8.

4 год. на тиждень, 119 тижнів на засвоєння.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні заняття.

Б) Методи навчання: інформаційно-рецептивний, репродуктивний, проблемного викладу, частково-пошуковий, показу, практичний.

Оцінювання. Контроль знань: поточний (проміжний) за темами модулів (усне та письмове опитування, конспектування, реферування, виконання робіт з використанням демонстраційного матеріалу, розробка дидактичних матеріалів); модульний (у вигляді контрольних робіт, тестових завдань, виконання окремих гімнастичних елементів (зв'язок)); підсумковий – залік – 3,5 семестри, екзамен – 8 семестр.

Мова. Українська

Ідентифікація.
ПП 13 Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

Опис. Змістові модулі 1).Наукові основи безпеки життєдіяльності.

2).Людина в системі "людина-середовище". 3).Середовище в системі "людина-середовище". 4).Забезпечення безпечної життєдіяльності. 5).Правове забезпечення та управління безпекою життєдіяльності.Рівень:

А) Попередні умови: предмет «Основи здоров’я», а також знання з предметів «Біологія», «Хімія», «Фізика» в обсязі шкільної програми.

Б) Цілі та завдання: вивчення загальних закономірностей виникнення небезпек, їх властивостей, наслідків впливу їх на організм людини, основ захисту здоров’я та життя людини і середовища її проживання.

В) Бібліографія:

1.Безпека життєдіяльності Навч. посібник.. /Є.П. Желібо, Н. М. Заверуха, В.В. Зацарний. /Ред. Є.П. Желібо:– Львів: Новий Світ, 2001. – 320 с.

2.Джигирей В. С.. Безпека життєдіяльності./ Джигирей В. С., Жидецький – Львів: Афіша, 1999. – 254 с.

4. Пістун І. П. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. /Пістун І. П – Суми: Університет. книга, 1999. – 301 с.

5. Заплатинський В. М. Безпека життєдіяльності: Опорний конспект лекцій /Заплатинський В. М. – К.: Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 1999. – 207 с.

6.Яким Р.С. Безпека життєдіяльності людини / Яким Р.С. – Львів: Бескет Біт, 2005.–304с.Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Обов’язкова дисциплінаВикладацький склад: доц. Ю.В. Калязін., ст. викл. С.В. Пилипенко, ст.викл. А.М. Хлопов.

Тривалість

54 год., кредити ЕCTS – 1,5.,

2год на тиждень, 17 тижнів засвоєння.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції, практичні заняття.

Б) Методи навчання: пояснення, бесіда, диспут, демонстрація, ілюстрація, практичні виконання прав, методи самонавчання, евристичний метод то що.

Оцінювання.

Контроль знань: • поточний (домашні самостійні завдання, індивідуальна робота, контрольні роботи на практичних заняттях;

 • підсумковий – залік 3 або 4 семестри.

Мова. Українська.

Ідентифікація.

ПП 14. Вступ до спеціальності

Опис. Змістові модулі.

1. Фізична культура як суспільне явище та галузь діяльності. 2.Система вищої освіти та кадрове забезпечення галузі фізичної культури і спорту.Рівень:

А) Попередні умови: Знання шляхів розвитку фізичної культури і спорту як складової частини загальної культури, становлення і розвиток фізичної культури і спорту в зарубіжних країнах та в Україні з стародавніх часів і до нашого часу.

Б) Цілі та завдання: сформувати у першокурсника систему знань та уявлень про сферу майбутньої професійної діяльності та професії фахівців галузі фізичної культури.

В) Бібліографія:

1. Введение в теорию физической культури: Учеб. Пос. для институтов физической культури / Под ред. Л.П.Матвеева. – М.: ФиС, 1983. - 128 с.

2. Герцик М.С., Вацеба О.М. Вступ до спеціальностей галузі “Фізичне виховання і спорт”: Навч. пос. – 3-є вид. – Х.: ОВС, 2004. – 176 с.

3. Гуськов С.И. Государство и спорт (о государственной политике зарубежных стран в области физического воспитания и спорта). – М.: ФиС, 1996. - 176 с.

4. Цільова комплексна програма "Фізичне виховання - здоров'я нації». – К., 1998.-48с.Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Обов’язкова дисципліна.Викладацький склад:

В.Д.Бардінова (канд. пед. наук, доцент).Тривалість:

54 год., кредити ECTS – 1,5, семестр – 1.

2 год. на тиждень, 13 тижнів на засвоєння.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні заняття.

Б) Методи навчання: мозкові атаки, метод проектів, ділові ігри, методи самонавчання, евристична бесіда тощо.

Оцінювання. Контроль знань:


 1. поточний (домашні самостійні завдання, тести та контрольні роботи, виконані студентами на семінарських заняттях);

 • підсумковий – екзамен 1 семестр.

Мова. Українська

Ідентифікація.

ПП 14. Вступ до спеціальності

Опис. Змістові модулі.

1. Фізична культура як суспільне явище та галузь діяльності. 2.Система вищої освіти та кадрове забезпечення галузі фізичної культури і спорту.Рівень:

А) Попередні умови: Знання шляхів розвитку фізичної культури і спорту як складової частини загальної культури, становлення і розвиток фізичної культури і спорту в зарубіжних країнах та в Україні з стародавніх часів і до нашого часу.

Б) Цілі та завдання: сформувати у першокурсника систему знань та уявлень про сферу майбутньої професійної діяльності та професії фахівців галузі фізичної культури.

В) Бібліографія:

1. Введение в теорию физической культури: Учеб. Пос. для институтов физической культури / Под ред. Л.П.Матвеева. – М.: ФиС, 1983. - 128 с.

2. Герцик М.С., Вацеба О.М. Вступ до спеціальностей галузі “Фізичне виховання і спорт”: Навч. пос. – 3-є вид. – Х.: ОВС, 2004. – 176 с.

3. Гуськов С.И. Государство и спорт (о государственной политике зарубежных стран в области физического воспитания и спорта). – М.: ФиС, 1996. - 176 с.

4. Цільова комплексна програма "Фізичне виховання - здоров'я нації». – К., 1998.-48с.Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Обов’язкова дисципліна.Викладацький склад:

В.Д.Бардінова (канд. пед. наук, доцент).Тривалість:

54 год., кредити ECTS – 1,5, семестр – 1.

2 год. на тиждень, 13 тижнів на засвоєння.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні заняття.

Б) Методи навчання: мозкові атаки, метод проектів, ділові ігри, методи самонавчання, евристична бесіда тощо.

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний (домашні самостійні завдання, тести та контрольні роботи, виконані студентами на семінарських заняттях);

 • підсумковий – екзамен 1 семестр.

Мова. Українська

Ідентифікація.

ПП 15 ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Опис. Змістові модулі.

1. Вступ в теорію і методику фізичного виховання. 2. Загальні основи побудови процесу фізичного виховання. 3.Основи методики навчання руховим діям. 4. Розвиток фізичних якостей. 5. Форма організації занять в фізичному вихованні. 6. Управління процесом фізичного виховання. 7. Рухова активність і здоров'я дітей і підлітків. 8. Методика фізичного виховання дітей дошкільного і шкільного віку. 9. Основи фізичного виховання школярів з ослабленим здоров'я. 10. Фізичне виховання дорослого населенняРівень:

А) Попередні умови: вивчення курсу «Вступ до спеціальності».

Б) Цілі та завдання:

навчити майбутніх учителів фізичного виховання: 1. формувати мотивацію до навчальної діяльності використовуючи різноманітні засоби і методи фізичного виховання при проведенні різних форм занять фізичними вправами;

 2. конкретизувати тематику і зміст різних форм занять фізичними вправами, відповідно до освітніх завдань і вікових особливостей учнів;

 3. забезпечувати необхідні передумови для ефективного навчання руховим діям;

 4. визначати порядок побудови процесу навчання конкретним руховим діям;

 5. розподіляти процес навчання рухових дій на етапи і у відповідності до них визначати завдання навчання; добирати і застосовувати ефективні методи, засоби, регулювати навантаження у процесі навчання руховим діям, визначати причини появи помилок та виправляти їх;

 6. оцінювати ступінь володіння руховими діями;

 7. поєднувати процес навчання рухових дій з вихованням особистості;

 8. навчати руховим діям паралельно з набуттям, уточненням і закріпленням знань та удосконаленням фізичних якостей.

В) Бібліографія:

 1. Круцевич Т.Ю. Теория и методика физического воспитания

 2. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. – Ч.1. – Тернопіль: Богдан, 2001. – 272 с.

 3. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. – Ч.2. – Тернопіль: Богдан, 2002. – 248 с.

 4. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры: Учебн. для ИФК. - Москва: Физкультура и спот, 1991.

 5. Теория и методика ФВ. / Под общ. ред. Л.П. Матвеева и А.Д. Новикова. - Москва: Физкультура и спорт, 1976, т.1. - С.175-201.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Обов’язкова дисципліна.Викладацький склад:

С.В.Кіприч (канд. пед. наук, доцент).Тривалість:

288 год., кредити ECTS – 8, семестр – 2-5

2 год. на тиждень, 63 тижні на засвоєння.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні, проблемні), практичні заняття.

Б) Методи навчання: методи самонавчання, евристична бесіда тощо.

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний: рейтингова система оцінювання навчальної роботи студента - це така методика визначення якості його роботи та рівня здобутих протягом навчання знань, умінь і навичок, яка передбачає оцінювання в балах усіх результатів, досягнутих студентом. Кожний студент отримує на всіх без винятку заняттях оцінку за кожний вид роботи (тобто оцінок на занятті може бути не одна, а декілька), причому питома вага різних видів роботи диференціюється.

 • підсумковий – залік у ІІІ семестрі – у формі тестування, екзамен у V семестрі – у формі усної перевірки знань - білети сформовані по три питання ( за відповідь на кожне питання – 10 балів)

Мова. Українська
Ідентифікація.

ПП 16 Історія фізичної культури

Опис. Змістові модулі.

Модуль І.Світова історія фізичної культури. Модуль2. Історія фізичної культури і спорту в Україні. Модуль 3. Особливості розвитку міжнародного олімпійського рухуРівень:

А) Попередні умови: Знання шляхів розвитку фізичної культури і спорту як складової частини загальної культури, становлення і розвиток фізичної культури і спорту в зарубіжних країнах та в Україні з стародавніх часів і до нашого часу.

Б) Цілі та завдання: накопичення та огляд фактів галузі фізичної культури, їх інтерпретація з точки зору сучасних вимог, вивчення загальних закономірностей виникнення і розвитку фізичної культури і спорту в житті людського суспільства як органічну частину всієї людської культури, виховання, освіти й оздоровлення людини, підготовки їх до трудової та військової діяльності.

В) Бібліографія:

1.Голощапов Б.Р. История физической культуры и спорта: Учебное пособие для студентов вузов - 2-е изд. Перераб. - М. Академия, 2004,312с.

2.Кунн Л. Всеобщая история физической культуры и спорта. -Лен - д : Радуга, 1982 3.Філь С.М. Історія фізичної культури: Навчальний посібник /С.М. Філь, О.М. Худолій, Г.В. Малка. За редакцією С.М. Філя, Х.:"ОВС", 2003.-160с.

3.Купинко Н.Ф. История и организация физической культуры /Учебное пособие. 1982г. М. Просвещение, 223с.

4.Штейнбах В.Л. От Олимпии до Москвы. - М.: Детская литература, 1980Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Обов’язкова дисципліна.Викладацький склад:

М. Ю. Мороз (канд. пед. наук, доцент каф. ТМФВ).Тривалість:

72 год., кредити ECTS – 2, семестр – 1.

2 год. на тиждень, 31 тиждень на засвоєння.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), семінарські заняття.

Б) Методи навчання: мозкові атаки, , методи самонавчання, евристична бесіда тощо.

Оцінювання. Контроль знань:


 1. поточний (домашні самостійні завдання, тести та контрольні роботи, виконані студентами на практичних заняттях);

 • підсумковий – екзамен 1 семестр.


Ідентифікація.
ПП 17. ОРГАНІЗАЦІЯ КРАЄЗНАВЧО-ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Опис. Змістовні модулі.

1. Методичні основи організації та проведення туристичної роботи.2. Організаційні основи туристичної роботи. 3. Особливості проведення туристичних походів різного типу. 4. Організація та проведення масових туристичних заходів.Рівень:

А) Попередні умови: розділ «Туризм» в об’ємі шкільної програми

Б) Цілі та завдання курсу: формування системи знань з організації краєзнавчо-туристичної діяльності; навчання практичним навичкам з туристичної техніки та спортивного орієнтування; формування вмінь з організації туристично-краєзнавчої роботи у школі; набуття знань з організації заходів безпеки у туристичних походах.

В) Бібліографія:

    1. Дехтяр В.Д. Основи оздоровчо-спортивного туризму: навч. посіб. – к.: Науковий світ, 2003. – 203 с.

    2. Костриця М.Ю., Обозний В.В. Шкільна краєзнавчо-туристична робота. – К.: Вища школа, 1995.

    3. Організація і проведення туристко-краєзнавчих подорожей: навч.посіб. / Б.П.Пангелов. – К.: Академвидав, 2010. – 248 с.

4. Щур Ю.В., Дмитрук О.Ю. Спортивно-оздоровчий туризм: Навч посібник. – К.: Альтерпрес, 2003. – 232 с.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Обов’язкова дисципліна.Викладацький склад:

Ст. викладач Голуб Л.О.Тривалість:

108 год., кредити ECTS – 3, семестр – 4,5.

2 год. на тиждень, 25 тижнів на засвоєння.

Форми і методи навчання:

А) форми навчання: лекції, практичні заняття, самостійна та індивідуальна робота.

Б) методи навчання: метод проектів, ділові ігри, методи самонавчання, евристична бесіда тощо

Оцінювання.

Контроль знань: 1. поточний (домашні самостійні завдання, тести та контрольні роботи, виконані студентами на практичних заняттях);

 • підсумковий – залік 5 семестр

Мова.

Українська.Ідентифікація.
ПП 18. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА МАСОВОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Опис. Змістовні модулі.

1. Загальні основи теорії, методики та організації оздоровчої фізичної культури. 2. Теоретико-методичні питання організації та впровадження виробничої фізичної культури. 3. Теоретичні та методичні аспекти оздоровчо-рекреативної фізичної культури.Рівень:

А) Попередні умови: теорія та методика фізичного виховання

Б) Цілі та завдання курсу: сформувати у студентів необхідний обсяг знань, умінь та навичок, які допоможуть реалізувати основні завдання з організації фізкультурно-оздоровчої роботи з особами різного віку та стану здоров’я.

В) Бібліографія:

1. Теорія і методика фізичного виховання / підручник за ред.. Т.Ю. Круцевич. – К.: Олімп. л-ра, 2008. – Т.2. – 390 с.

2. Оздоровительная физическая культура: учеб. для студентов вузов / А.Г.Фурманов, М.Б. Юспа – Мн., Тесей, 2003. – 528 с.

3. Рекреація у фізичній культурі різних групп населення: навч. посібник / Т.Ю. Круцевич, Г.В. Безверхня. – К.: Олімп. л-ра, 2010. – 248 с.

4. Фізична рекреація: навч. Посібник / Є.Н. Приступа та ін.. – Дрогобич: Коло, 2010. – 448 с.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Обов’язкова дисципліна.Викладацький склад:

Ст. викладач Голуб Л.О.Тривалість:

108 год., кредити ECTS – 3, семестр – 6,7.

2 год. на тиждень, 25 тижнів на засвоєння.

Форми і методи навчання:

А) форми навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна та індивідуальна робота.

Б) методи навчання: метод проектів, ділові ігри, методи самонавчання, евристична бесіда тощо

Оцінювання. Контроль знань:


 1. поточний (домашні самостійні завдання, тести та контрольні роботи, виконані студентами на практичних заняттях);

 • підсумковий – екзамен 7 семестр.

Мова.

Українська.Ідентифікація.

ПП 19 УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ

Опис. Змістові модулі.

Модуль 1. Зародження та розвиток міжгалузевої науки управління та система управління в Україні

Модуль2. Організація, принципи, функції, методи та управління персоналом у сфері фізичного виховання і спорту.

Модуль 3. Історія та сучасні особливості міжнародного спортивного руху.Рівень:

А) Попередні умови: Знання шляхів становлення і розвитку управлінської сфери фізичної культури і спорту в зарубіжних країнах та в Україні .

Б) Цілі та завдання: накопичення та огляд фактів галузі фізичної культури, їх інтерпретація з точки зору сучасних вимог, вивчення загальних закономірностей розвитку управлінської діяльності на теренах України і ряду інших країн.
В) Бібліографія:

1. Алексеев С. В. Международное спортивное право / С. В. Алексеев.–М.: ЮНИТИ, 2008.–894с.2. Вилкин Я. Р. Управление физкультурным движением и спортивный мэнэджмэнт: учеб. пособ. / Я. Р. Вилкин.–Минск: АФВиС Республики Беларусь, 1996.–112с.

3. Жданова О. М. Управління сферою фізичного виховання і спорту. / О. М. Жданова.–Львів: Коло, 2009.–226с.

4. Малинин А. Б. Управление деятельностью спортивных школ: учеб. пособ./А. Б. Малинин . – М.: Из–ство ГЦОЛИФК, 1989.–83с.

5. Теория и практика управление персоналом: Учеб.–метод. Пособие / Авт.–сост. Щекин Г. В., –К.: МАУП, 1998.–255с.Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Обов’язкова дисципліна.Викладацький склад:

Ю. М. Мороз (канд. пед. наук, доцент кафедри ТМФВ);Тривалість:

54 год., кредити ECTS – 1,5, семестр – 7.

2 год. на тиждень, 13 тижнів на засвоєння.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), семінарські заняття.

Б) Методи навчання: мозкові атаки, методи самонавчання, евристична бесіда, тощо.

Оцінювання. Контроль знань:


 1. поточний (домашні самостійні завдання, тести та контрольні роботи, виконані студентами на семінарських заняттях);

 • підсумковий – екзамен 7 семестр.

Ідентифікація.

ПП 20. Спортивна метрологія

Опис. Змістові модулі.

1. Отримання обєктивної інформації.

2. Контроль над фізичною підготовленістю та підготовкою.

Рівень:

А) Попередні умови: сформованість базових знань, умінь і навичок з основ та особливостей контролю у фізичному вихованні та спорті.

Б) Цілі та завдання: володіння необхідним обсягом знань, які дозволяють самостійно проводити комплексний контроль у фізичному вихованні та спорті й використовувати його результати у плануванні.

В) Бібліографія: 1. Годик М.А. Спортивна метрологія. – М.: ФИС, 1988. – 192 с.

 2. Сергієнко Л. П. Тестування рухових здібностей школярів. – К.: Олімпійська література, 2001. – 438 с.

 3. Смирнов Ю.И., Полевщиков М. М. Спортивная метрология: Учеб. Для студ. Пед. Вузов. М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 232 с.

 4. Коренберг В. Б. Спортивная метрология. – М.: Физическая культура, 2008. – 368 с.

 5. Начинская С. В. Спортивная метрология. Учебное пособие. М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 240 с.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Обов’язкова дисципліна.Викладацький склад:

І.В. Тараненко(викладач).Тривалість:

72 год., кредити ECTS – 2, семестр – І.

2 год. на тиждень, 16 тижнів на засвоєння.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), лабораторні заняття.

Б) Методи навчання: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемного виконання, частково-пошуковий, дослідницький тощо.

Оцінювання. Контроль знань:


 1. поточний (домашні самостійні завдання, тести та контрольні роботи, виконані студентами на практичних заняттях);

 • підсумковий – залік І семестр.

Мова. Українська

Ідентифікація.

ПП 21. СПОРТИВНО-ПЕДАГОГІЧНЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Опис. Змістові модулі.

1. Історія видів спорту та перспективи розвитку. 2. Основи навчання техніки, тактики ігрової та змагальної діяльності. 3. Спортивний відбір і орієнтація у різних видах спорту. 4. Базова фізична, психологічна, спеціальна підготовка. 5. Побудова тренувальних програм та їх індивідуалізація. 6. Інтеграція результатів навчання в цілісну, ігрову, змагальну діяльність.Рівень:

А) Попередні умови: сформованість базових знань, умінь і навичок з теорії та методики фізичного виховання; достатній рівень розвитку фізичних якостей; володіння технікою та тактикою ігрових та індивідуальних видів спорту.

Б) Цілі та завдання: формування стійкого інтересу студентів до занять фізичною культурою і здорового способу життя; формування знань, умінь і навичок з видів спорту в закладах освіти; оволодіння основними техніко-тактичними діями; оволодіння основами організації і проведення змагань.

В) Бібліографія: 1. Андреев С.Н. Футбол в школе: Книга для учителя.- М. Просвещение 1986.

 2. Булгакова Л.Ж. Плавание: учебник для институтов физической культуры, 1979 г.

 3. Инясевский К.А. Плавание. Методическое пособие для преподавателей и студентов вузов, 1978 г.

 4. Никитский Б.Н. Плавание. Учебник для факультетов физического воспитания пед. институтов, 1967 г.

 5. Фирсов З.П. Плавание для всех, 1983 г.

 6. Айриянц А.П. Волейбол. Уче6ник для спортивных факулътeтов инcтитутов физической культуры.- М.: ФиС, 1968.

 7. Демчишин А.А., Пилипчук В.С. Підготовка волейболістів. -К.: Вища школа, 1982.

 8. Эгорин А.Н. Советы тренерам.- М.: ФиС, 19.57.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Обов’язкова дисципліна.Викладацький склад:

О.І. Кириленко (ст. викладач); А.І. Воліченко (ст. викладач); С.Л. Ломан (ст. викладач); О.В. Ковалів (ст. викладач); О.О. Свириденко (ст. викладач); С.М. Новік (викладач).Тривалість:

438 год., кредити ECTS – 12, семестр – 1,2,3, 4,5,6,7,8.Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: практичні заняття.

Б) Методи навчання: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемного виконання, частково-пошуковий, дослідницький тощо.

Оцінювання. Контроль знань:


 1. поточний (домашні самостійні завдання, тести та контрольні роботи, виконані студентами на практичних заняттях);

 • підсумковий – залік 8 семестр.

Мова. Українська
Ідентифікація.
ПП 22.01 ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
Опис. Змістові модулі:

1. Майстерність управління собою в педагогічній взаємодії. 2. Майстерність педагогічної взаємодії.Рівень:

А) Попередні умови: загальна середня освіта.

Б) Цілі та завдання : розпізнавати, розуміти і оцінювати найсуттєвіші характеристики педагогічної діяльності ; орієнтуватися у критеріях, які розкривають рівень майстерності вчителя ; організовувати і аналізувати педагогічну взаємодію на засадах гуманності ; професійно грамотно конструювати і реалізувати педагогічну розповідь і бесіду, обираючи доцільні засоби для ефективної взаємодії ; орієнтуватися у системі вправ для професійного зростання ; володіти технікою управління своїм психічним станом та прийомами налагодження контакту ; усвідомити необхідність об’єктивного самоаналізу, самовиховання, праці над професійною майстерністю .

В) Бібліографія 1. Педагогічна майстерність: Підручник /За ред. І.А.Зязюна. 2-е вид., допов. і переробл. – К. Вища школи, 2004.

 2. Педагогічна майстерність: Хрестоматія /За ред. І.А.Зязюна. - К.: Вища школа, 2006.

 3. Педагогічна майстерність: Тести. – Ч. 1. Комплект завдань для контролю знань. Ч. 2. Дешифратори. Ч. 3. Комплект методик професійного самопізнання вчителя /За ред. Л.В.Крамущенко, В.А.Семиченко, Н.М.Тарасевич. – Полтава, 1996..

 4. Словник термінології з педагогічної майстерності. – Полтава: Полтава, 1995. – 64 с.

 5. Методичні рекомендації до лабораторних занять з основ педагогічної майстерності: Для студентів заочного відділення та екстернату / Укладачі : Пивовар Н.М., Штепа О.Г. /За ред. проф.М.В.Гриньової. – Полтава, 2004. – 64 с.

 6. Н.М.Тарасевич. Основи педагогічної майстерності: Навчальний посібник: дидактичний супровід 1 модуля курсу. – Полтава: ІОЦ ПДПУ, 2007. і Навчальний посібник: дидактичний супровід ІІ модуля курсу . – Полтава, 2007.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна:

Вибіркова дисципліна.Викладацький склад:

Н.М.Кривонос ( канд. пед. наук, проф.); Л.В. Малаканова (канд. пед. наук, доцент); А.В. Ткаченко (канд. пед. наук, доцент); О.Г.Штепа (канд. пед. наук, доцент); М.О. Герасименко (доцент) ; Н.М. Пивовар (доцент) ; Г.Ю. Сорокіна (канд. пед. наук, ст. викладач); Ю.О. Клименко (ст. викладач); Ю.В. Боловацька (асистент) ; Ю.П. Кращенко (асистент) ; Н.В. Бєляєва (асистент) ; І.В. Кривошапка (асистент).Тривалість:

72 год., кредити ECTS – 2, семестри -2, 3.

2 год. на тиждень, 16 тижнів на засвоєння.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: ( лекції аналітичні, проблемні), практичні заняття.

Б) Методи навчання : дискусія, вправляння, моделювання, мікровикладання.

Оцінювання. Контроль знань :


 • поточний ((за результатами виконання індивідуальної творчих завдань і аналізу самостійної роботи).

 • підсумковий ( залік у 3 семестрі).

Мова :

Українська.Ідентифікація.

ПП 22. 02. методика виховної роботи

Опис. Змістові модулі.

1. Загальні теоретико-методичні основи організації педагогічної діяльності сучасного вчителя-вихователя. 2. Класне керівництво у контексті особистісно-гуманістичної парадигми виховання.Рівень:

А) Попередні умови: – базові знання з інтегрованого курсу теорії та історії педагогіки; курс загальної, вікової та педагогічної психології.

Б) Цілі та завдання: цілісне становлення професійно компетентної особистості вчителя-вихователя; розкриття концепції класного керівництва у світлі нової філософії освіти; підготовка майбутніх фахівців до самостійного, творчого і дійового вирішення практичних питань виховання учнів; оволодіння студентами виховною системою загальноосвітнього навчального закладу.

В) Бібліографія: 1. Бойко А.М. Виховання людини: нове і вічне. – Полтава: Техсервіс, 2006.

 2. Бойко А.М. Індивідуальні тьюторські завдання для самостійної роботи студентів ІІ-V курсів (Інтегрований курс теорії та історії педагогіки): Навч. посіб. / Автор-укладач А.М. Бойко. – Київ : КНТ – Полтава: ПНПУ, 2010.

 3. Бех І.Д. Виховання особистості: Підручник. – К.: Либідь, 2008.

 4. Педагогіка. Інтегрований курс теорії та історії. Навч.-метод. посіб. У 2 ч. / За ред. А.М. Бойко. – Ч. 2. – К.: ВІПОЛ, Полтава: АСМІ, 2004.

 5. Грищенко Л.И. Теория и методика воспитания. Личностно-социальный подход. – М.: Академия, 2005.

 6. Дем'янюк Т.Д. Організація виховного процесу в сучасному загальноосвітньому навчальному закладі: Наук.-метод. посіб./ Ін-т інноваційних технологій змісту освіти. – Суми: Антей, 2006.

 7. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання. – К.: Вища шк., 2005.

 8. Рожков М.И., Байбородова Л.В. Организация воспитательного процесса в школе. – М.: Академия, 2000.

 9. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: В 2 т. – М.: НИИ школьных технологий, 2006.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Дисципліна за вибором.Викладацький склад:

Н.М. Пусепліна (канд. пед. наук, доцент).Тривалість:

72 год., кредити ECTS – 2; семестр – 3.

2 год. на тиждень, 17 тижнів на засвоєння.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), лабораторні заняття.

Б) Методи навчання: діалог та полілог; виконання проектних завдань; професійний тренінг; ділові ігри; написання педагогічних творів-есе; розроблення таблиць, схем педагогічних явищ і процесів; обґрунтування науково-практичних моделей і проектів діяльності; театралізація знань, моделювання ситуацій; індивідуальний та груповий інтелектуальний штурм; складання програм власного особистісного самовдосконалення і професійного самотворення; розробка методичного портфоліо.

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний (тематичний фіксований виступ на занятті; участь у моделюванні педагогічної взаємодії; виконання письмової роботи (тестові завдання, модульні контрольні роботи); підготовка методичних матеріалів для здійснення виховної роботи у сучасних начально-виховних закладах.

 • підсумковий – залік 3 семестр.

Мова. Українська
Ідентифікація.

ПП 22.03. ОСНОВИ ПОБУДОВИ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ПІДГОТОВКОЮ СПОРТСМЕНІВ
Опис. Змістові модулі.

І модуль. Розвиток вітчизняної теорії та методики дитячого й юнацького спорту. Основні положення системи управління підготовкою юних спортсменів. Визначення спортивної придатності.

ІІ модуль. Система тренувальних і змагальних навантажень юних спортсменів. Засоби, методи і умови спортивної підготовки. Система комплексного контролю в управлінні підготовкою юних спортсменів. Сучасний тренер у педагогічній системі.

Рівень:

А) Попередні умови. Знання та вміння з індивідуальних розділів: „Теорії та методики спортивного тренування ”, „Управління фізичною культурою та спортом”.

Б) Цілі та завдання: зміст курсу навчальної дисципліни спрямований на розкриття закономірностей побудови та управління процесом спортивної підготовки дітей, підлітків та юнацтва. Дисципліна забезпечує необхідний об’єм педагогічних знань й умінь, які визначають основні сторони діяльності тренера дитячо-юнацького спорту. Завдання дисципліни полягає в узагальнені та систематизуванні сучасних даніих науки і практики у галузі управління підготовкою юних спортсменів з метою підвищення ефективності роботи ДЮСШ та підсилення їх внеску у систему підготовки спортивного резерву.

В) Бібліографія:

1. Платонов В.Н. Общая теорія підготовки спортсменов в олимпийском спорте. – К. : Олімпійська література, 1997. – 580 с.

2. . Платонов В.Н., Булатова М.М. Фізична підготовка спортсмена. – .:Олімпійська література, 1997. – 320 с.

3. Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки. – М. : Физкультура и спорт, 1999. – 280 с.

4. Современная система спортивной подготовки / Под. общ. ред. В.Л.Сыча, А.С. Хоменкова, Б.Н. Шустина. – М.: СААМ, 2001. – 446 с.

5. Озолин Н.Г. Современная система спортивной тренировки. – М. : Физкультура и спорт, 2002. – 478 с.

Вибіркова дисципліна.

Викладацький склад:

Бондаренко В. В., канд. пед. н., ст. викладачТривалість:

108 год., кредити ECTS – 3,0. Семестр – 7,8.

2 год. на тиждень, 18 тижнів на засвоєння.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, консультації.

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний (опитування, тестування)

 • підсумковий – залік

Мова. Українська

Ідентифікація.

ПП 22.04. Педагогічні методи дослідження У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ

Опис. Змістові модулі.

Змістовний модуль 1. Організаційні основи наукових досліджень

Тема 1. Наука - продуктивна сила розвитку суспільства

Змістовний модуль 2. Методика проведення наукового дослідження

Тема 2. Організація та проведення наукового дослідження

Тема 3. Інформаційне забезпечення наукових досліджень

Змістовний модуль 3.Технологія оформлення результатів наукового дослідження

Тема 4.Оформлення та форми впровадження результатів наукового дослідження

Тема5.Курсова, дипломна, магістерська роботи: написання, оформлення, захист.

Рівень:

А) Попередні умови: курс дисципліни «Вступ до спеціальності».

Б) Цілі та завдання: вивчення студентами основних положень та відомостей про роль і місце педагогічної науки у розвитку суспільства, про закономірності розвитку педагогічної науки, про організацію та шляхи забезпечення наукових досліджень в системі освіти, зокрема у галузі фізичної культури та спорту.

В) Бібліографія:

1.Білуха М.Т. Основи наукових досліджень: Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.- К: Вища школа, 1997.- 271 с.

2.Доброхот М.І. Сучасне і майбутнє української науки //Текст промови на ІІІ Всесвітньому форумі українців 18-20 серпня 2001 р., м.Київ //Освіта і управління.- т.4 № 3-4.- 2001.- С.7-13

3.Шейко В.М., Кушнаренко П.М.Організація та методика науково-дослідницької діяльності //Підручник.-Київ: «Знання-Прес», 2002.- 293с

4.Уваров А.А. Дипломне и курсове работы .- М.: Дело и Сервис.- 2000.- 77 с.

5.Олійник П.М. Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи зі спеціальності.- К.: КУТЕП.- 2001.- 21 с

6.Мороз І.В. Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимоги до їх написання, оформлення і захисту.- К.. 1997.- 56 с.Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Нормативна дисципліна.Викладацький склад:

Кириленко Л.Г. ( доц. каф. ТМФВ)Тривалість:

54 год., кредити ECTS – 1,5, семестр – 5,

2 год. на тиждень, 8 тижнів на засвоєння.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні), практичні заняття, самостійна та індивідуальна робота.

Б) Методи навчання: словесні, наочні, практичні.

Оцінювання. Контроль знань:

Поточний контроль: усне опитування на лабораторних заняттях, експрес-тести

Модульний контроль: тестовий контроль з тем змістового модуля

Підсумковий контроль: залік у 5 семестрі

Мова. Українська.

Ідентифікація.

ПП 22.05. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИДІВ СПОРТУ

Опис. Змістовні модулі.

1. Олімпійські та не олімпійські види водного спорту. 2. Побудова та методичне забезпечення тренувального процесу в настільному тенісі. 3. Тенденції розвитку волейболу в світі. 4. Футбол – як олімпійський та не олімпійський вид спорту; різноплановість підготовки футболістів. 5. Тенденції розвитку баскетболу в світі. 6. «Дочірні» з баскетболом види спорту. 7. Зміст та завдання тренувального процесу в гандболі; види підготовки. 8. Розвиток фізичних якостей засобами гандболу.Рівень:

а) Попередні умови: вільне володіння спортивною термінологією; засвоєння основних тактичних приймів та основних елементів техніки видів спорту; знання правил з видів спорту; сформованість базових знань по організації та проведенню змагань та побудові навчального процесу з видів спорту.

б) Цілі та завдання: визначення тенденції розвитку видів спорту, поглиблене ознайомлення з різновидами видів спорту (олімпійські та не олімпійські), оволодіння студентами навичками в організації та проведенні змагань з «дочірніх» видів спорту, вміти використовувати засвоєні знання, вміння та навички для побудови, організації та корегування навчального та навчально-тренувального процесу, оволодіння необхідних знань для проведення наукових спостережень та досліджень.

в) Бібліографія:

1. Беляев А. В., Савина М. В., Волейбол: учебник для высших учебных заведений физической культуры. М.: Физкультура, образование, наука, 2000.

2. Спортивные игры: техника, тактика, методика обучения. / Под ред. Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова. - М.: Академия, 2000.

3. Байгулов Ю.П. Настольный теннис, вчера, сегодня, завтра М.: , ФиС, 2000.

4.Соломонко В.В., Лисенчук Г.А., Соломонко О.В., Футбол.- К., Олимпийская література,1977.-288с.

5.Максименко І. Г. Планирование и контроль тренировочного процесса в спортивных играх.- Луганск: Знание, 2000.- 276с.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Вибіркова дисципліна.Викладацький склад:

О.А. Свєртнев (канд. пед. наук, ст. викл.), О.С. Кречетов (ст.. викл.), О.І. Кириленко (ст. викл.), С.Л. Ломан (ст. викл.), Г.В. Кириленко (ст. викл.).Тривалість:

360 год., ЕСТS – 10, семестри – 4,5,7,8.

2,4 год. на тиждень, 55 тижнів на засвоєння.

Форми і методи навчання:

а) форми навчання: лекції ( інформативні, аналітичні ), семінарські та практичні заняття.

б) методи навчання: аналітичний метод, метод моделювання ігрових ситуацій, методи самонавчання, метод тестів, письмове опитування, тощо.

Оцінювання:

а) поточний: опитування за темами лекцій, самостійна та індивідуальна робота, письмове опитування.

б) модульний: тестові завдання, захист індивідуальних завдань.

в)підсумковий: іспит у 8 семестрі.

Мова: Українська

Ідентифікація.

ПП 22.06. ПРОФЕСІЙНИЙ СПОРТ

Опис. Змістові модулі.

1. Місце та роль професійного спорту в міжнародному спортивному русі. 2. основні фактори розвитку професійного спорту у високорозвинених країнах. 3. Система відбору та підготовки спортсменів у професійному спорті.Рівень:

А) Попередні умови: вивчення курсу «Вступ до спеціальності»

Б) Цілі та завдання: вивчення студентами основних положень та відомостей про роль та місце спортивної науки у розвитку суспільства, про організацію та шляхи забезпечення досліджень в системі спорту.

В) Бібліографія:

1. Матвеев Л. П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов. — К.: Олимп. лит., 1999. — 318 с.

2. Романов А.О. Любительский и профессиональный спорт. М.: Знание, 1974.

3. Фомин Ю.А. Профессионализация современного большого спорта // Теория и практика физической культуры. 1989.

4. Фомин Ю.А. Профессиональные тенденции в современном спорте и их социальные последствия // Тенденции изменения бюджета времени трудящихся. М.: ИСИ АН СССР, 1979.Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Дисципліна за вибором ВНЗ.Викладацький склад:

С.В.Кіприч (канд. пед. наук, доцент).Тривалість:

72год., кредити ECTS – 2, семестр – 8.

4 год. на тиждень, 9 тижнів на засвоєння.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні заняття.

Б) Методи навчання: методи самонавчання, евристична бесіда тощо.

Оцінювання. Контроль знань:


 1. поточний (домашні самостійні завдання, тести та контрольні роботи, виконані студентами на практичних заняттях);

 • підсумковий – залік 8 семестр.

Мова. Українська

Ідентифікація.

ПП 22.07. ОЛІМПІЙСЬКИЙ СПОРТ

Опис. Змістові модулі. 1. Значення, зміст та завдання предмета. 2. Олімпійські ігри Стародавньої Греції. 3. Відродження олімпійського руху. 4. Міжнародна олімпійська система: принципи, структура і функціонування олімпійського спорту. 5.Соціально-політичні, організаційно-правові та економічні основи олімпійського спорту. 6. Актуальні проблеми сучасного олімпійського спорту. 7.Олімпійський спорт в Україні.

Рівень:

А) Попередні умови: вивчення курсу «Вступ до спеціальності»

Б) Цілі та завдання: сформувати у студентів вміння застосовувати набуті знання у професійній діяльності, для орієнтації в сучасних тенденціях розвитку фізичної культури та спорту, оцінки спортивних явищ та подій; визначати пріоритетність розвитку видів Олімпійського спорту.

В) Бібліографія:

1. Новосьолов М., Суник О. Олімпійські ігри.- К.: КДІФК, 1961.- 56 с.

2. Олимпийская энциклопедия. - М.: Советская энциклопедия, 1980. - 72 с.

3. Платонов В. Н., Гуськов С. И. Олимпийский спорт: В 2 кн. — К.: Олимп. лит., 1994. — Кн. 1,2.

4. Хавин Б.Н. Всё об Олимпийских играх. - М.: Физкультура и спорт, 1979.-608 с.

5. Энциклопедия олимпийского спорта.- Т.1,2,3,4,5. - Киев, Олимпийская литература.-2002.-496 с.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Дисципліна за вибором ВНЗ.Викладацький склад:

С.В.Кіприч (канд. пед. наук, доцент).Тривалість:

108 год., кредити ECTS – 3, семестр – 6,7.

2 год. на тиждень, 25 тижнів на засвоєння.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні, проблемні), практичні заняття.

Б) Методи навчання: методи самонавчання, евристична бесіда тощо.

Оцінювання. Контроль знань:


 1. поточний (домашні самостійні завдання, тести та контрольні роботи, виконані студентами на практичних заняттях);

 • підсумковий – екзамен 7 семестр.

Мова. Українська

Ідентифікація.

ПП 23.01.1. Технології тестування рухових здібностей

Опис. Змістові модулі.

  1. Основи теорії тестування рухових здібностей.

  2. Тестування рухових здібностей школярів у зарубіжних країнах.

  3. Тестування розвитку рухових якостей школярів.

Рівень:

А) Попередні умови: сформованість базових знань, умінь і навичок з основ теорії та методики тестування рухових здібностей, обробки результатів тестування, а також застосування цих результатів на практиці для визначення рівня підготовленості дітей та підлітків.

Б) Цілі та завдання: володіння необхідним обсягом знань, які дозволяють самостійно складати та добирати комплекси тестів, володіти методикою проведення тестових вправ і використовувати результати у плануванні.

В) Бібліографія: 1. Благуш П. К теории тестирования двигательных способностей. – М.: ФИС, 1982. –166 с.

 2. ВавиловЮ.Н., КакоринаЕ.П.,Вавилов К.Ю.Президенские состязания.// Физ. культура в школе. – 1997. – №7

 3. Гуськов С.И. Кофман Л.Б.Спорт и американская школа. – М., 1995.

 4. Линець М.М., Андрієнко Г.М. Витривалість, здоров’я, працездатність. – Львів, 1993.

 5. Лях В.И. Теория тестов и тестирование физической подготовленности учащихся // Физ. культура в школе. – 2007. – №6.

 6. Определение физической подготовленности школьников. /Под. Ред. Сермеева Б.В. – М.: Педагогика, 1973.

 7. Платонов В. М., Булатова М.М. Фізична підготовка спортсмена. – К.: Олімпійська література, 1995. – 320 с.

 8. Сергієнко Л. П. Тестування рухових здібностей школярів. – К.: Олімпійська література, 2001. – 438 с.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Вибіркова дисципліна.Викладацький склад:

І.В. Тараненко(викладач).Тривалість:

108 год., к