European credit transfer system ects — інформаційний пакет кафедра загальної педагогіки І психології розробникСкачати 377.31 Kb.
Дата конвертації23.12.2016
Розмір377.31 Kb.
Міністерство освіти І науки УКРАЇНИ

Черкаський національний університет

імені Богдана Хмельницького

Навчально-науковий інститут педагогічної освіти,

соціальної роботи і мистецтва
EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM
ECTS — ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ

Розробник: кандидат педагогічних наук, доцент Захаренко С.О.
Спеціальність:

Мова і література (англійська, німецька, переклад)


Назва дисципліни:

ПЕДАГОГІКА
Мета викладання дисципліни.

Вивчення дисципліни дасть змогу ознайомити студентів з предметом та основними категоріями педагогіки, основними методами науково-педагогічних досліджень; особливостями розвитку учня (дитини), як суб’єкта процесу виховання та навчання; специфікою педагогічної професії, роллю та завданнями вчителя; формування у майбутніх вчителів уміння застосовувати набуті знання при розв’язанні педагогічних задач і ситуацій; ознайомлення майбутніх вчителів з основними поняттями теорії управління загальноосвітніми навчальними закладами, науковими основами організації педагогічної праці в ньому (внутрішньо-шкільне керівництво, контроль, організація методичної роботи, впровадження передового педагогічного досвіду); формування уміння приймати нестандартні рішення.

Завдання вивчення дисципліни:

Основними завданнями вивчення дисципліни «Педагогіка» є:– формування системи базових теоретичних знань, необхідних для виконання функціональних обов’язків;

– формування основ педагогічного мислення, здатності осмислювати й аналізувати педагогічну дійсність;

– формування готовності до педагогічної праці на гностичному, комунікативному, операційному рівнях;

– формування свідомого ставлення до сутності та соціального значення педагогічної діяльності;

Тематика та зміст семінарських занять

Тема 1. Предмет педагогіки як науки. Методи педагогічного дослідження


1. Предмет та завдання педагогіки.

2. Основні категорії педагогіки

3. Структура педагогічної науки.

4. Зв’язок педагогіки з іншими науками.

5. Методи педагогічного дослідження

Тема 2. Розвиток особистості та фактори, що його зумовлюють

1. Поняття про особистість. Фактори розвитку.

2. Біологічне і соціальне у розвитку людини.

3. Акселерація та ретардація в розвитку людини.

4. Вікова періодизація дітей.

Тема 3. Освіта і виховання у системі факторів становлення громадянина

1. Мета, зміст та завдання навчання і виховання.

2. Конвенція про права дитини.

3. Законодавство України про освіту як спосіб регулювання суспільних відносин у галузі навчання і виховання.Тема 4. Наукові основи процесу навчання. Закономірності та принципи навчання

1. Дидактика як наукова дисципліна. Категорії дидактики.

2. Поняття про форму навчання. Розвиток форм навчання.

3. Функції навчання.

3. Закономірності та принципи навчання.

4. Структура навчання. навчання.Тема 5. Методи та засоби навчання

1. Мотиви навчальної діяльності. Класифікація мотивів.

2. Методи та прийоми навчання. Класифікація методів.

3.Засоби навчання.

4. Функції, вміння, якості сучасного вчителя.

Тема 6. Організація процесу навчання

1. Урок як основна форма навчання. Психолого-педагогічні вимоги до уроку.

2. Типи і структура уроків.

3. Підготовка вчителя до уроку.

4. Позаурочні форми організації навчання, вимоги до них та загальна характеристика.

5. Алгоритм аналізу уроку.Тема 7. Контроль і оцінка знань

1. Суть і функції контролю навчальної діяльності учнів.

2. Види та методи контролю.

3. Суть і функції оцінки знань.

4. Дидактичні вимоги до оцінки знань.

Тема 8. Сутність та особливості виховання як процесу формування особистості

1. Суть виховання і його особливості.

2. Виховання як процес формування особистості. Історичний та суспільний характер виховання.

3. Виховання. Самовиховання. Перевиховання.

4. Критерії вихованості школярів.

Тема 9. Закономірності, принципи та методи виховання

1. Основні закономірності виховання. Мотиви процесу виховання.

2. Сучасна класифікація принципів виховання та їх характеристика.

3. Методи вихованняТема 10. Форми організації виховного процесу

1. Характеристика форм організації виховного процесу.

2. Засоби виховання.

3. Організація та проведення виховного заходу.

4. Авторитарна і гуманістична концепція виховання.

Тема 11. Основи родинного виховання

1. Витоки формування поглядів на родинне виховання.

2. Проблеми родинного виховання.

3. Функції, завдання і методи сімейного виховання.

4. Шляхи реалізації проблем родинного виховання у творчій спадщині О.А. Захаренка.

Тема 12. Основи школознавства

Управління освітою в Україні. Навчально-виховні заклади системи освіти України.

Основи керівництва школою.

Планування роботи школи. Методична робота у школі.

Система внутрішньо-шкільного контролю.

Тема 13. Позакласна виховна робота як фактор всебічного розвитку учнів

1.Із історії позакласного, позашкільного виховання.

2. Напрями та форми позакласної роботи.

3. Педагогічне керівництво позакласною діяльністю учнів.

4. Система позаурочної виховної роботи і організатор.

5. Дитячі об’єднання.

Тема 14. Організація позакласної виховної роботи

1.Загальна методика позакласної виховної роботи.

2. Година класного керівника.

3. Методика підготовки і проведення диспуту.

4. Усний журнал у школі. Шкільний вечір.

5.Форми і методи роботи з батьками.

Тема 15. Діяльність класного керівника в системі виховної роботи школи

1. Основні напрями роботи класного керівника.

2. Вивчення учнів – запорука успішного виховного процесу.

3. Методичний арсенал педагогічних впливів класного керівника.Тема 16. Комунікативний вплив класного керівника

1. Класний керівник як ореанізатор інтегрованого виховного впливу

2. Саморегуляція психічного стану педагога під час виховного процесу.

3. Класний керівник як драматург і режисер педагогічної дії.

4. Планування роботи класного керівника.

Тема 17. Дитячий колектив як інструмент виховання

1. Історичні передумови становлення і розвитку сучасної теорії дитячого

колективу.

2. Структура дитячого колективу.

3. Розвиток дитячого колективу.

4. Проблеми входження дитини в систему колективних відносин.Тема 18. Управління дитячим колективом

1. Особливості управління виховним процесом у дитячому колективі.

2. Шляхи управління дитячим колективом.

3. Основні умови ефективного управління дитячим колективом.

4. Формування особистості школяра в системі колективних відносин.

Тема 19. Виховний процес у сучасній авторській школі

1. Розвиток авторських шкіл в історії вітчизняної освіти.

2. Зміст, принципи, педагогічні технології авторських шкіл України.

3. Новаторські педагогічні системи О.А. Захаренка і М.П. Гузика.4. Трансформація авторських шкіл в сучасних умовах.

Самостійна робота
Тема 1. Предмет педагогіки як науки. Методи педагогічного дослідження

1.1. Джерела розвитку та становлення педагогічної науки, освіти.

1.2. Критерії ефективності та надійності педагогічного дослідження.

Тема 2. Розвиток особистості

2.1. Теорії інтелекту

2.2. Діагностика інтелектуального розвитку особистості.

Тема 3. Освіта і виховання у системі факторів становлення громадянина

3.1. Основні положення Закону України «Про освіту».

3.2. Зміст освіти. Державні стандарти. Навчальні програми.

Тема4. Наукові основи процесу навчання. Основні дидактичні теорії.

4.1. Проблематика та стан дидактичних досліджень.

4.2.Таксонометрія.

Тема 5. Методи та засоби навчання

5.1. Аксіоматичний метод в педагогіці.

5.2. Методи проблемного навчання. Способи побудови проблемної ситуації.

5.3. Особливості керування пізнавальною діяльністю учнів при розв'язуванні проблемних завдань.

Тема 6. Організація навчання. Форми навчання

6.1. Опрацювати дидактичні структури уроків різного типу

6.2. Форми навчання в історії вітчизняної і зарубіжної школи

Тема 7. Контроль і оцінка знань

7.1. Моніторинг якості навчання.

7.2. Таксонометричні параметри мети та результативності навчання.

Тема 8. Сутність та особливості виховання як процесу формування особистості

8.1. Типи виховання. Специфічні особливості виховання.

8.2. Порівняльна характеристика навчального та виховного процесів.

8.3. Сучасні технології виховної роботи

Тема 9 . Принципи та методи виховання

9.1. Технологія проведення лекцій, розповідей, бесід, диспутів, рольових ігор.

9.2. Громадська думка як форма групової вимоги.

9.3 Створення виховуючих ситуацій.

Тема 10. Форми організації виховного процесу

10.1. Концепції національного виховання.

10.2 Краєзнавча робота як системоутворюючий фактор реалізації комплексного підходу у вихованні.

10.3. Проблема соціалізації особистості. Роль соціального осередку у вихованні..

Тема 11. Основи родинної педагогіки. Школа і сім'я: умови ефективної взаємодії

11.1 Види хибного авторитету. А.С.Макаренко, В.О.Сухомлинський, О.А.Захаренко про авторитет батьків.

11. 2. Особистість, соціальна група та колектив

11.3. Проблема соціалізації особистості

11.4. Врахування національних традицій у виховній роботі.

Тема 12. Дитячий колектив: становлення і розвиток

12.1. Класний керівник як координатор виховного процесу.

12.2. Етапи розвитку дитячого колективу.

12.3. Формальна і неформальна структура дитячого колективу.

12.4. Система виховної роботи у навчально-виховному закладі та її організація.

Тема 13. Позакласна виховна робота як фактор всебічного розвитку учнів

1. Позакласна виховна робота у колонії ім. М. Горького та комуні ім. Ф. Дзержинського.

2. Позашкільні виховні заклади Черкащини: мета, зміст, форми діяльності.

3. Система виховної роботи школи, класу.

Тема14. Організація позакласної виховної роботи

14.1. Організація і проведення виставки учнівських робіт.

14.2. Роль класного керівника при роботі учнівських будівельних бригад (на матеріалах досвіду Сахнівської середньої школи).

14.3. Учнівське самоврядування – важливий елемент виховної роботи школи.

Тема 15. Виховний процес у сучасній авторській школі

1. Позашкільні заклади системи освіти України, їх функції та напрямки.

2. Специфіка виховної роботи у дитячих оздоровчих таборах.

3. Чи були альтернативними авторські школи В.О. Сухомлинського і О.А. Захаренка існуючим?

Тема 16. Дитячий колектив: становлення і розвиток

16.1. Класний керівник як координатор виховного процесу.

16.2. Етапи розвитку дитячого колективу.

16.3. Формальна і неформальна структура дитячого колективу.

Тема 17. Управління дитячим колективом

17.1. Етапи розвитку дитячого колективу.

17.2. Формальна і неформальна структура дитячого колективу.

17.3. Управління неформальними об’єднаннями школярів.

Тема 18. Діяльність класного керівника в системі виховної роботи школи

18.1. Завдання та функціональні обов’язки класного керівника

18.2. Система виховної роботи в навчально-виховних закладах.

18.3. Організація позакласної виховної роботи у школи, у якій Ви навчалися.

Тема 19. Комунікативний вплив класного керівника

19.1. Бар’єри спілкування.

19. 2. Фізична м’язова напруга у виховному процесі та способи її нівелювання.

19.3. Застосування театральної педагогіки у діяльності класного керівника.

Індивідуальні завдання

 1. Педагогіка – людині, людина – педагогіці

 2. Народна педагогіка й педагогічна наука

 3. Педагогічна система: традиції та новаторство

 4. Проблеми народності в педагогічній спадщині К.Д. Ушинського

 5. Предмет, завдання та перспективи розвитку педагогіки

 6. Етапи розвитку педагогіки як науки

 7. Чинники, що визначають формування особистості

 8. Рушійна сила розвитку особистості

 9. Концепції розвитку особистості

10. Характеристика природних і соціальних умов, що забезпечують ефективність формування особистості

 1. Роль активності в процесі формування особистості

 2. Теорії розвитку особистості

 3. Теорії інтелекту та їх вплив на позицію школи, вчителя

 4. Особливості фізіологічного й соціально-психологічного розвитку дітей різних вікових груп та врахування їх в навчально-виховній роботі

 5. Діяльність особистості як фактор її розвитку

 6. Соціальна зрілість особистості

 7. Методи педагогічного дослідження та особливості їх

використання у вивченні педагогічних явищ

 1. Роль спостереження у вивченні педагогічних процесів

 2. Особливості застосування експерименту в педагогічній діяльності

 3. Методи опитування та їх застосування у педагогіці

 4. А. Дістервег про вчителя та його професійну підготовку

 5. Пам’ятки педагогічної літератури Київської Русі

 6. К.Д. Ушинський як засновник педагогічної психології

 7. Педагогічні погляди Г.С. Сковороди на предмет виховання

 8. Освітньо-виховний ідеал Т.Г. Шевченка

 9. Б.Д. Грінченко і національна школа

 10. М.П. Драгоманов як діяч вітчизняної освіти та культури

 11. Педагогічні погляди та педагогічна діяльність С.Ф.Русової

 12. Г.Г. Ващенко про мету національного виховання.

 13. Педагогічна система А.С. Макаренка

 14. Гуманістичні ідеї В.О. Сухомлинського

32. Педагогічна діяльність О.А. Захаренка в Сахнівській школі О.А. Захаренка

33. Педагогічні проблеми на сторінках періодичних видань

34. Визначальні етапи розвитку і становлення дидактики в історії педагогічної науки

35. Актуальні проблеми розвитку дидактики в системі національної педагогічної думки

36. Тенденції розвитку сучасної дидактики у зарубіжній педагогіці

37. Процес навчання як дидактична система

38. Навчання і розвиток особистості

39. Компоненти процесу навчання та провідна роль діяльності вчителя

40. Вікові особливості пізнавальної діяльності учнів

41. Методи контролю і самоконтролю у навчанні

42. Методи розвитку творчих здібностей учнів

43. Контроль у навчально-виховному процесі та педагогічні вимоги

до нього

44. Передовий педагогічний досвід, фактор розвитку теорії і практики навчання і виховання учнів

45. Історичний шлях становлення класно-урочної системи навчання

46. Урок у сучасній школі: проблеми і перспективи

47. Позакласна робота з предмету як складова навчального процесу

48. В. О. Сухомлинський про шляхи пілвищення ефективності уроку

49. Контроль та облік знань в досвіді роботи Ш.О. Амонашвілі

50. Опорні сигнали в системі роботи В.Ф. Шаталова

51. Творчий підхід до використання методів навчання в сучасній школі

52. Виховні аспекти навчального процесу

53. Психолого-педагогічні вимоги до сучасного уроку

54. Виховна функція оцінки55. Модульно-рейтингова система навчання
Тематика рефератів


 1. Виховання як історична категорія

 2. Взаємозв’язок теорії та практики виховання

 3. Сучасні підходи до здійснення виховного процесу

 4. Соціальні умови – важливий чинник формування особистості

 5. Соціалізація і виховання: загальне та особливе

 6. Комплексний підхід до виховного процесу

 7. Духовність в сучасному світі

 8. Аналіз типів виховання в залежності від мети виховання

 9. Проблема співвідношення між метою та результатом виховання

 10. А.С. Макаренко про систему методів вихованняА.С. Макаренко про шляхи формування дисципліни вихованців

 11. А.С. Макаренко про тон і стиль в системі формування особистості

 12. В.О. Сухомлинський про розвиток творчих здібностей дітей

 13. В.О. Сухомлинський про місце казки у вихованні дітей

 14. Питання інтелектуального розвитку дітей у системі навчально-виховної роботи

 15. В. О. Сухомлинський про шляхи і засоби формування у вихованців поваги до людей.

 16. В.О. Сухомлинський про роль і місце колективу у формуванні особистості

 17. Питання педагогічного такту в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського

 18. В.О. Сухомлинський про педагогічну майстерність учителя-вихователя

 19. Питання педагогіки співробітництва у практиці В.О. Сухомлинського

 20. Проблема педагогічного спілкування в педагогіці

 21. Педагогічне спілкування як основа педагогічної майстерності вчителя

 22. Техніка педагогічного спілкування

 23. Мовний етикет і культура спілкування

 24. Стиль педагогічного спілкування

 25. Конфліктні ситуації і шляхи їх подолання

 26. Залежність успішності учнів від характеру педагогічного спілкування

 27. Особливості спілкування підлітків

 28. Особливості спілкування юнаків і дівчат (старшокласників)

 29. Особливості спілкування вчителя з педагогічно занедбаними школярами

 30. Індивідуальний підхід до учнів в досвіді роботи Ш. О. Амонашвілі

 31. Процес розвитку учнівського колективу. Діяльність класного керівника на різних етапах розвитку колективу

 32. Роль А.С. Макаренка в створенні теорій колективу

 33. Роль В.О. Сухомлинського в створенні теорії учнівського колективу

 34. Місце і роль традицій в створенні колективу учнів

 35. Взаємодія різних видів колективу та формування особистості

 36. Формування особистості в умовах різновікового колективу

 37. Педагогічна взаємодія у шкільному об’єднанні підлітків

 38. Технологія організації різнопланової діяльності школярів

 39. Форми і засоби переконання

 40. Значення прикладу в переконанні

 41. Виховання та розвиток волі

 42. Взаємостосунки батьків і дітей як психологічна проблема

 43. Роль Біблії у формуванні загальнолюдських цінностей

 44. Вплив соціальних та біологічних факторів на процес виховання

 45. Соціальне середовище та його вплив на процес виховання

 46. Соціалізація особистості як результат виховної роботи школи та родини

 47. Зміст виховної роботи в сучасній школі

 48. Сучасні передові технології у виховній роботі школи

 49. Виховання та процес розвитку особистості

 50. Методи виховання. Проблема оптимального вибору

 51. Проблема вивчення рівня вихованості особистості

 52. Проблема вивчення рівня вихованості учнівської групи

 53. Педагогічна занедбаність як соціально-педагогічне явище

 54. Важковиховуваність як психолого-педагогічна та соціальна проблема

 55. Створення ситуації успіху в навчанні як спосіб стимуляції навчальної діяльності учнів

 56. Засади і особливості соціальної педагогіки

 57. Організація роботи позашкільних дитячих виховних закладів

 58. Роль дитячих і юнацьких організацій у формуванні національної самосвідомості та громадянських якостей в учнівської та студентської молоді

 59. Використання народних традицій у вихованні учнів

 60. Проблеми гуманізму в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського

 61. Духовність і краса педагогічної праці

 62. Становлення творчої професійної діяльності

 63. Педагогічна майстерність – мистецтво навчання і виховання

 64. Ознаки творчої педагогічної діяльності вчителя


Контрольні питання 1. Предмет, завдання, основні категорії педагогіки та її місце в системі гуманітарних наук.

 2. Основи національного виховання. Концепція національного виховання.

 3. Документи, які відображають питання едукаційного процесу: Закон України «Про освіту», Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ ст.), Національна доктрина розвитку освіти України.

 4. Система педагогічних наук. Природничо-наукова основа педагогіки. Джерела розвитку педагогіки.

 5. Методи науково-педагогічного дослідження. Комплексний підхід до дослідження педагогічних явищ.

 6. Вчення про розвиток особистості, її основоположне значення для педагогічної науки. Закономірності процесу розвитку. Рушійні сили розвитку. Основні фактори розвитку та формування особистості.

 7. Суспільний та історичний характер виховання.

 8. Роль спадковості та середовища в розвитку та формуванні особистості.

 9. Виховання як провідний фактор розвитку та формування особистості. Соціальна сутність особистості. Роль активності особистості в її формуванні та розвитку.

 10. Вікова періодизація розвитку дитини. Розвиток теорії вікової періодизації в історії педагогіки.

 11. Розвиток демократичних ідей в історії педагогіки (Я.А.Коменський, І.Г.Песталоцці, К.Гельвецій, Г.С.Сковорода та ін.)

 12. Внесок видатних українських педагогів в розвиток педагогічної науки.

 13. Предмет, основні категорії та завдання дидактики як теорії освіти та навчвння.

 14. Концепція загальної середньої освіти. Сутність та зміст політехнічної освіти. Класики педагогіки про полетехнічну освіту.

 15. Проблема визначення змісту освіти. Критерії змісту освіти. Основні напрямка формування змісту освіти. Особливості визначення змісту освіти в школах різного типу.

 16. Нормативні документи, що відображають зміст освіти. Навчальні плани та програми.

 17. Сутність навчання як процесу, його рушійні сили та закономірності. Структура діяльності вчителя.

 18. Психофізіологічні основи навчання. Структура процесу засвоєння знань.

 19. Мета навчання. Фактори, що її визначають. Єдність освітньої, розвиваючої та виховної функцій навчання.

 20. Принципи навчання. Фактори що впливають на реалізацію принципів навчання. Правила навчання. Типові помилки вчителя при реалізації принципів навчання.

 21. Проблемне навчання,його роль та місце в сучасній школі.

 22. Програмоване навчання. Комп’ютеризація навчання.

 23. Мотивація навчання як педагогічна проблема. Прийоми формування позитивного ставлення до навчання та пізнавальних мотивів навчання.

 24. Поняття про методи та прийоми навчання. Вибір оптимального методу. Порівняльна характеристика методів навчання.

 25. Характеристика методів навчання в залежності від джерела одержання знань (словесних: монологічних, діалогічних;наочних та практичних).

 26. Характеристика методів навчання в залежності від типу пізнавальної діяльності учнів.

 27. Контроль та облік знань, умінь та навичок учнів, його функції. Вимоги до контролю. Види контролю.

 28. Технологія контролю знань та умінь учнів в процесі навчання.

 29. Форми та методи контролю.

 30. Оцінка та облік результатів навчальної діяльності учнів.

 31. Сучасні методики оцінювання знань.

 32. Педагогічна діагностика успішності учнів.

 33. Педагогічні вимоги до оцінки знань, умінь та навичок учнів.

 34. Стандарти в навчанні та критерії оцінювання знань в різних системах контролю. Рівень знань учнів як показник ефективності навчально виховного процесу.

 35. Форми організації навчання. Загальна характеристика.

 36. Урок – одна з основних форм організації навчання. Типологія та структура уроку.

 37. Сучасні вимоги до уроку. Педагогічний аналіз уроку. Ефективність уроку та фактори що впливають на неї. Прогнозування уроку.

 38. Фронтальна, групова, індивідуальна форми організації учбової діяльності учнів на уроці.

 39. Основи планування навчального процесу.

 40. Методична робота в школі. Методична рада. Впровадження в практику наукових досягнень та передового педагогічного досвіду.

 41. Позаурочні форми організації навчання; вимоги до організації та керівництва пізнавальною діяльністю учнів на позаурочних учбових заняттях.

 42. Внесок педагогів-новаторів М.П. Гузика, В.Ф. Шаталова, С.М. Лисенкової, Ш.А. Амонашвілі, О.А. Захаренка та ін. в розробку теорії і практики навчання.

 43. Проблема використання активних методів навчання в середній школі. Різновиди та методика використання дидактичних ігор.

 44. Система підготовки вчителя до уроку. Аналіз уроку. Самоаналіз уроку.

 45. Сутність процесу виховання, діалектика та рушійні сили. Мета виховання та її зміни в історії педагогіки. Виховання як суспільне явище. Психофізіологічні основи виховання.

 46. Взаємозв’язок та взаємообумовленість виховання і самовиховання.

 47. Виховання та перевиховання. Педагогічна занедбаність та важковиховуваність як педагогічне явище.

 48. Принципи виховання, їх характеристика.

 49. Загальні поняття про методи та засоби виховання. Класифікація методів.

 50. Методи формування свідомості особистості.

 51. Методи організації діяльності. Проблема формування умінь та навичок поведінки.

 52. Проблема використання стимулів у вихованні. Методи стимулювання у вихованні.

 53. Структура учнівського колективу. Методика вивчення учнівського колективу.

 54. Методика вивчення особистості учня.

 55. Характеристика основних напрямків виховної роботи в школі. Комплексний системний підхід у вихованні.

 56. Завдання, зміст, методи, форми морального виховання учнів.

 57. Виховання свідомої дисципліни. Класики педагогіки про виховання відомої дисципліни.

 58. Основи трудового виховання. Шляхи підвищення його ефективності. Адреси ППД(передовий педагогічний досвід) трудового виховання.

 59. Система профорієнтації учня. Форми та методи профорієнтаційної роботи.

 60. Система виховної роботи класного керівника. Специфіка її завдань, змісту та форми в різних вікових групах. Планування виховної роботи.

 61. Педагогічні вимоги. Зміст та система педагогічних вимог, що регулюють взаємодію вчителя-вихователя та учнів.

 62. Позакласна та позашкільна робота. Діяльність заступника директора з виховної роботи, соціального педагога, практичного психолога та класного керівника.

 63. Методи та форми спільної виховної роботи школи, сім’ї та громадськості. А.С.Макаренко, В.О.Сухомлинський, О.А.Захаренко про батьківську педагогіку.

 64. Виховання дітей в сім’ї. морально-психологічний клімат сім’ї та методики його вивчення. Класики педагогіки про сімейне виховання.

 65. Критерії вихованості учнів. Психолого-педагогічний аналіз вчинків.

 66. Педагогічне спілкування. Аналіз типових конфліктів вчителя та учнів.

 67. Динаміка та етапи розвитку учнівського колективу. Система перспективних ліній. Традиції колективу.

 68. Особистість у колективі, її статус. Характер міжособистісних відносин.

 69. Наукові основи керівництва та управління школою. Структура керівних органів у школі. Основні принципи їх діяльності.

 70. Роль та функції учителя в суспільстві. Класики педагогіки про вчителя. Атестація вчителя.

 71. Основні типи закладів освіти, їх характеристика.

 72. Проблеми народної освіти та школознавства на сучасному етапі. Органи управління освітою, їх функції. Державно-громадська система керівництва школою.

 73. Керівництво та управління школою. Функції директора, його заступників в управлінні шкільним життям. Рада школи. Організація внутрішкільного контролю.

 74. Планування роботи школи. Види планів. Шкільна документація.

Базова література
1. Алексенко Т. Педагогічні проблеми сучасної молодої сім’ї. – К.: Рад. школа, 2007. – 320 с.

2. Бех І. Д. Особистістю зорієнтоване виховання. К.: Вища школа, 2008. – 235 с.

3. Галузинський В.Н., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. – К.: Вища школа, 2005. – 400 с.

4. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: підручник. – К.: Академвидав, 2012. – 352 с.

5. Касяненко М.Д. Педагогіка співробітництва: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 1993. – 320 с.

6. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: підручник. – К.: Знання-Прес, 2003. – 418 с.

7. .Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання: Навчальний посібник / Харк. держ. пед. Ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків: «ОВС», 2002. – 400 с.

8. Новые педагогическиеи информационные технологии в системе образования/ Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина и др.; Под ред. Е.С. Полат . – М.: Изд. Центр «Академия», 2005. – 272 с.

9. Пащенко М.І., Красноштан І.В. Педагогіка: Навчальний посібник.– К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 228 с.

10. Психолого-педагогический практикум: учебное пособие для студ. высш. учеб. Заведений / Л.С. Подымова, Л.И. Духова и др.; под ред В.А. Сластенина. – М.: Изд. Центр «Академия», 2008. – 224 с.

11. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2007. – 560 с.

12. Сисоєва С.О., Поясок Т.Б. Педагогіка і психологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю традиційної та дистанційної форм навчання. – К.: Міленіум, 2005. – 520 с.

13. Щербань П. М. Прикладна педагогіка: Навч.-метод. посіб. – К.: Вища шк., 2002. – 215 с.: іл.
Назва дисципліни:

ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Мета викладання дисципліни.

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи педагогічної культури» є підготовка спеціалістів за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр. Вона має ознайомити студентів з основами педагогічної майстерності, педагогічної техніки, забезпечити формування необхідних виконавчих та організаторських умінь майбутніх педагогічних працівників. Дисципліна має формувати творчу особистість.Завдання вивчення дисципліни

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи педагогічної культури» є: 1. Ознайомити студентів із суттю та особливостями культурно-педагогічного простору, компонентами педагогічної культури вчителя-вихователя.

 2. Поглибити знання студентів з питань теорії виховання і навчання: застосування методів і засобів, використання педагогічно доцільних форм виховання, організації і проведення виховних заходів, навчальних занять.

 3. Сформувати систему теоретичних знань та практичних умінь, необхідних для виконання функціональних обов’язків вчителя-вихователя, здатності плідно і творчо працювати.

 4. Виробити у студентів уміння аналізувати педагогічні ситуації, діяти адекватно обставинам, передбачувати можливі наслідки.


Тематика та зміст семінарських занять
Тема 1. Феномен педагогічної культури

1. Сутнісне значення поняття «Педагогічна культура».

2. Функції педагогічної культури.

3. Рівні педагогічної культури.

4. Педагогічна культура як вимога діяльності в сфері навчання і виховання.

Тема 2. Парадигми та соціальні інститути педагогічної культури

1. Парадигми педагогічної культури.

2. Сім’я як інститут педагогічної культури.

3. Педагогічна культура вітчизняної школи.

4. Компоненти педагогічної культури вчителя.

Тема 3. Культура педагогічного спілкування як складова педагогічної культури вчителя

1. Сутність і змістовна характеристика педагогічного спілкування.

2. Розвиток уявлень про педагогічне спілкування.

3. Комунікативна компетентність вчителя.

4. Діалогічна природа педагогічного спілкування.

Тема 4. Логіка і компоненти педагогічного спілкування

1. Механізми і елементи комунікативної взаємодії.

2. Етапи педагогічного спілкування.

3. Стадії спілкування при проведенні уроку.

4. Взаємовідносини з учнями – фундамент педагогічного процесу.

Тема 5. Творчий компонент педагогічної культури вчителя

1. Суть і особливості педагогічної творчості.

2. Творчий потенціал видатних педагогів минулого.

3. Співтворчість вчителя і учня.

4. Моделі творчої поведінки вчителя.

Тема 6. Культура мовної поведінки вчителя

1. Проблеми мовної активності вчителя.

2. Прихована діалогічність та логічна перспектива мовного висловлювання.

3. Компоненти мовної техніки вчителя.Тема 7. Культура саморегуляції і самовиховання вчителя

1. Діагностика рівня емоційної стабільності і здатності до керування самопочуттям.

2. Саморегуляція та психологічне налаштування.

3. Аутогенне тренування як засіб емоційного комфорту вчителя.4. Теорії управління внутрішнім станом Е. Берна, Х. Сільва, Дж. Кехо.
Самостійна робота
Тема 1. Феномен педагогічної культури

1.1. Основні парадигми шкільного виховання в країнах світу: соціологізаторство та (біо)-психологізм.

1.2. Виховання як процес соціалізації особистості. Роль соціальної групи в вихованні особистості.

Тема 2. Парадигми та соціальні інститути педагогічної культури


2.1. Концепції виховання: педагогічні технології виховання (Р.та Дж. Байярд) та “школа як родина” (У. Колі): порівняльний аналіз.

2.2. Пріоритети та проблеми шкільного виховання. Практика шкільного виховання. Роль педагога в вихованні.

Тема 3. Культура педагогічного спілкування як складова педагогічної культури вчителя

3.1. Розповідь вчителя як фрагмент педагогічної діяльноті.

3.2. Розвиток уявлень про педагогічне спілкування.

Тема 4. Логіка і компоненти педагогічного спілкування

4.1 Комунікативність вчителя.

4.2. Увага та уява вчителя у спілкуванні.

Тема 5. Творчий компонент педагогічної культури вчителя

5.1. Елементи акторської майстерності в педагогічній діяльності.

5. 2. Творчий задум уроку як діалогу вчителя з учнями.

Тема 6. Культура мовної поведінки вчителя

1. Аналіз рівня педагогічної майстерності вчителя.

2. Компоненти мовної техніки вчителя.

Тема 7. Культура саморегуляції і самовиховання вчителя

1. Майстерність вчителя у керуванні психічним самопочуттям.

2. Програма психологічного налаштування на виконання різних робіт на уроці.

Індивідуальні завдання

 1. Сутнісне значення поняття «Педагогічна культура».

 2. Функції педагогічної культури.

 3. Рівні педагогічної культури.

 4. Педагогічна культура як вимога діяльності в сфері навчання і виховання.

 5. Парадигми педагогічної культури.

 6. Роль та функції учителя в суспільстві. Класики педагогіки про вчителя.

 7. Сім’я як інститут педагогічної культури.

 8. Педагогічна культура вітчизняної школи.

 9. Компоненти педагогічної культури вчителя.

 10. Сутність і змістовна характеристика педагогічного спілкування.

 11. Розвиток уявлень про педагогічне спілкування.

 12. Комунікативна компетентність вчителя.

 13. Діалогічна природа педагогічного спілкування.

 14. Механізми і елементи комунікативної взаємодії.

 15. Етапи педагогічного спілкування.

 16. Стадії спілкування при проведенні уроку.

 17. Взаємовідносини з учнями – фундамент педагогічного процесу.

 18. Суть і особливості педагогічної творчості.

 19. Творчий потенціал видатних педагогів минулого.

 20. Співтворчість вчителя і учня.

 21. Моделі творчої поведінки вчителя.

 22. Проблеми мовної активності вчителя.

 23. Прихована діалогічність та логічна перспектива мовного висловлювання.

 24. Компоненти мовної техніки вчителя.

 25. Взаємозв'язок та взаємообумовленість виховання і самовиховання. Стимулювання самовиховання.

 26. Соціальна група та її вплив на особистість. Види груп. Динаміка розвитку групи.

 27. Педагогічне спілкування. Аналіз типових конфліктів вчителя і учнів.

 28. Система освіти на Україні.

 29. Основні типи закладів освіти, їх характеристика.

 30. Основні напрями перебудови вищої та середньої спеціальної освіти на Україні.

 31. Проблеми освіти та школознавства на сучасному етапі.

 32. Органи управління освітою, їх функції.

 33. Керівництво та управління школою. Функції директора, його заступників в управлінні шкільним життям. Рада школи. Організація внутрішкільного контролю.

 34. Функції вчителя, вихователя. Вимоги до вчителя. Основні психолого-педагогічні якості вчителя.

 35. Стиль педагогічної діяльності.

 36. Педагогічний колектив, проблеми його функціонування. Норми педагогічної етики.

 37. Вимоги до організації навчально-виховного процесу в закладах освіти.


Тематика рефератів


 1. Культура як історичне явище, що розвивається із зміною соціально-економічних

 2. формацій.

 3. Педагогічна культура вчителя як основа його професійної компетентності у творчій спадщині В.О. Сухомлинського.

 4. Культура вчителя у системі педагогічних поглядів В. Сухомлинського.

 5. Сутність педагогічної культури.

 6. Педагогічна культура вчителя в контексті сучасної культуно-освітньої ситуації .

 7. Ретроспектива і перспектива ідеалу вчителя.

 8. Педагогічна культура як складова фахової комунікативної культури майбутнього вчителя.

 9. Світоглядна культура сучасного вчителя: проблеми формування.

 10. Формування культури спілкування суб’єктів навчально-виховного процесу.

 11. Педагогічна культура спілкування вчителя у навчально-виховному процесі ЗОШ.

 12. Комунікативні вміння вчителя в сучасній школі.

 13. Педагогічна майстерність як мистецька дія.

 14. «Комунікативна атака» у формуванні навичок педагогічного спілкування.

 15. Дидактично-виховні функції педагогічного спілкування.

 16. Проблема педагогічної творчості у спадщині В.О. Сухомлинського.

 17. Історія розвитку педагогіки творчості.

 18. Формування та розвиток творчої особистості.

 19. Педагогічні технології творчого розвитку учнів та вчителів.

 20. Поняття і функції мовної поведінки вчителя.

 21. Культура мовлення вчителя: аналіз наукових розвідок О.М. Біляєва.

 22. Основні ознаки культури мови і мовлення вчителя.

 23. Засоби психологічного налаштування вчителя на наступну діяльність.


Контрольні питання
1. Матеріальна культура і культура духовна.

2. Педагогічна культура як технологія педагогічної діяльності.

3. Когнітивний блок педагогічної культури.

4. Функції педагогічної культури.

5. Взаємозв’язок між педагогічними та суспільними цінностями.

6. Рівні педагогічної культури.

7. Революцій в освіті.

8. Філософські паратигми і типи педагогічної культури.

9. Гуманістична педагогіка і педагогіка співробітництва

10. Соціальний інститут.

11. Педагогічна культура суспільства.

12. Педагогічна культура сучасної сім’ї.

13. Педагогічна культура сучасної школи.

14. Емоційна напруга та операційна напруга.

15. Суб’єкт-суб’єктну взаємодія вчителя і учня.

16. Педагогічне спілкування.

17. Функції спілкування.

18. Бар’єри педагогічного спілкування.

19. Умови ефективної взаємодії вчителя і учня у педагогічному спілкуванні.

20. Особистісно-орієнтований стиль спілкування вчителя.

21. Комунікативний і предметний аспекти педагогічного спілкування.

22. Педагогічна компетенція і педагогічна компетентність.

23. Педагогічна комунікабельність.

24. «Ефект Пігмаліона» у вчительській діяльності.

25. «Комунікативна атака» у педагогічному спілкуванні.

26. Творчість у педагогічній діяльності.

27. Умови педагогічної творчості.

28. Творча спадщина видатних педагогів минулого: В.М. Сороки-Росинського, А.С. Макаренка, О.А. Захаренка, В.О. Сухомлинського, І.Г. Ткаченка.

29. Емпатія, артистизм, почуття гумору у педагогічному спілкуванні.

30. Педагогічний такт; вміння стимулювати дитячу уяву; вміння викликати позитивну емоційну реакцію у формуванні творчого потенціалу учня.


Базова література

1. Амонашвили Ш. А. Психологические основы педагогики сотрудничества: книга для учителя. – К.: Рад. шк., 1991. – 380 с.

2. Зязюн І. А. Педагогіка добра: ідеали і реалії: Науково-методичний посібник, – К.: МАУП, 2000. – 312 с.

3. Зязюн І. А. Педагогічна майстерність як мистецька дія // Рідна школа. –1995. – № 7-8. – С. 39-41.

4. Зязюн І. А., Сагач Г. М. Краса педагогічної дії. – К.: МАУП, 1997. – 320 с.

5. Педагогічна майстерність / за ред. І. А. Зязюна. – К.: Педагогіка, 1997. – 218 с.

6. Кан-Калик В. А. Учителю о педагогическом общении. – М.: Совет. педагогика, 1987. – 240 с.

7. Кан-Калик В.А., Никандров Н.Д. Педагогическое творчество. – М.: Высшая школа, 1990. – 196 с.

8. Сухомлинський В. А. Как воспитать настоящего человека. - К., 1975. – 344 с.

9. Рева Ю. Співтворчість учителя і учнів // Завуч. – 2002. – квітень (№ 10). – С. 12-14.

10. Мижериков В.А., Єрмоленко М.Н. Введение в педагогическую профессию: учебное пособие. – М.: Высшая школа, 1999. – 288 с.

11. Дибський С. Педагогічна культура вчителя. – К.: «Академвидав», 2008. – 205 с.12. Дейнеко С. В. Педагогічна компетентність учителя. – К.: Управління школою, 2007. – 186 с.

13. Пилипенко В. Акмеологія професійної культури педагога.– К.: Шкільний світ. - 2007. – 156 с.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення

Скачати 377.31 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка