European credit transfer system ects – інформаційний пакет освітньо-кваліфікаційний рівень –бакалавр Напрям підготовки 050504 Зварювання Вінниця – 2012 pСторінка10/25
Дата конвертації16.03.2017
Розмір5.62 Mb.
#12357
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   25

Практ/


сем.

СРС

НПД.23 Технологічні процеси комплексів зміцнення та відновлення

2

72

17

17

0

38

НПД.24Контроль якості покриття

1

36

17

7

0

12

ВПЦ.03 Менеджмент та маркетинг

1

36

17

0

8

11

Блок-1ВПЦ.05 Міцність напилених та наплавлених деталей

3

108

24

34

7

43

ВПЦ.06 Гідравліка та гідро пневмоавтоматика

2,5

90

17

8

17

48

ВПЦ.09 Дифузійні та електрохімічні процеси відновлення

3

108

17

34

0

57

Блок-2ВПЦ.05 Напруження та деформації при зварюванні

3

108

24

34

7

43

ВПЦ.06 Гідравліка та гідропневмопривод обладнання

2,5

90

17

8

17

48

ВПЦ.09 Газо термічна обробка матеріал

3

108

17

34

0

57

НПЦ Практика

0,5

18

Консультації

1

36

Сесія

1

36

Рік 4, триместр 12(літо)

НПЦ Практика

1,5

54

Бакалаврська робота

1

36

Державні іспити

2

72
Разом


60

Скорочення:

НГД – навчальні гуманітарні дисципліни;

НФД – навчальні фундаментальні дисципліни;

НПД – навчальні професійні дисципліни;

ВПД – вибіркові професійні дисципліни;

ВПЦ – вільний професійний цикл;

НПЦ – нормативний професійний цикл

Індивідуальні розділи курсу

Перелік гуманітарних дисциплін
Нормативні гуманітарні дисципліни


Дисципліна: Історія України

Факультет: АРВ

Статус дисципліни: нормативна

Курс: перший


Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

1 (ОС)/ 2 (ВС)
Лекції (год.)

14/14

1

Практичні заняття (год.)

-
Лабораторні заняття (год.)

-
Семінари (год.)

14/14

1

КП (КР) трим.

-

-

РГЗ

-

-

СРС (інд.заняття)

26/26


1,9

Всього (год / кредитів)

108/3
Екзамен (трим.)

2
Залік (трим.)

-
КОД:
НГД.01

Лектор: Мельников Дмитро Олександрович, к.і.н., доцент .

21021, м. Вінниця, вул. Воїнів-інтернаціоналістів, 7, Інститут електроенергетики, та електромеханіки (Ін ЕЕМ), факультет комп’ютеризованих систем автоматизації, електроспоживання та електроприводу (КСАЕСЕП), кафедра українознавства, політології і права, тел.(8-0432) 598-276.
МЕТА: ознайомлення студентів з історією розвитку українського народу; формування в них уявлення про основні етапи розвитку державної ідеї та традиції державного будівництва на українських землях; формування національної самосвідомості, національної історичної пам’яті, розуміння національного відродження в контексті історичного досвіду; усвідомлення студентами місця України в загальноєвропейському історичному процесі.


ПРОГРАМА: Курс “Історія України”, його предмет і завдання. Місце курсу в системі гуманітарних наук Методологія історії. Джерела вивчення історії України. Походження та основні етапи формування українського етносу. Первісне суспільство і перші державні утворення на території України. Київська Русь та її місце в історії українського народу. Політична роздрібненість. Галицько-Волинська держава – спадкоємниця Київської Русі. Українські землі у складі Литви і Польщі. Виникнення українського козацтва. Українська національна революція середини ХП століття. Україна наприкінці ХVII - у XVIII столітті. Україна в ХІХ столітті. Україна в період утвердження і розвитку капіталізму та першої світової війни. Українська національно –демократична революція /І9І7-І920 рр./. Україна в складі СРСР /1922-1939 рр./ Україна в роки другої світової війни /1939-1945рр./ Радянська Україна в 1945 – 1991 рр. Національно-державне відродження українського народу. Україна в сучасному світі.дову європейської та світової цивілізації.БІБЛІОГРАФІЯ:

 1. Акт проголошення незалежності України: Прийнятий Верховною Радою України 24 серпня 1991 року // Голос України. – 1991. - №165.

 2. Історія України / Кер. авт. кол. Ю. Зайцев. – Львів, 1996

 3. Аркас М. Історія України – Русі. – Одеса, 1994

 4. Бойко О. Д. Історія України: посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К., 2001

 5. Дорошенко Д. І. Історія України в 2-х томах. Т. 1-2 – К., 1991

 6. Історія України: нове бачення. – К., 1996

 7. Крип’якевич І. П. Історія України. – Львів, 1992

 8. Литвин В., Смолій В., Шпакуватий М. Україна: ХХ століття: У 2 книгах. – К., 2002

 9. Полонська-Василенко Н. Історія України у 2-х книгах. Книги 1-2. – К. 1995

 10. Світлична В. В. Історія України: Навчальний посібник. – К., 2002

 11. Субтельний О. Україна: Історія. – К. 1991.


МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: Протягом триместру студенти проходять по два модульні контролі в формі тестування. Тести включають питання різного ступеню складності. Максимальна кількість балів, яку студент може набрати, правильно відповівши на всі питання тесту, дорівнює 75-85%. Можлива і припустима заміна тестування колоквіумами чи, в окремих випадках, контрольними роботами.
ПЕРЕДУМОВИ: Дисципліна ”Історія України”, яка викладається в вищих навчальних закладах, має узагальнюючий характер. Передбачається, що студенти певною мірою засвоїли курс історії України середньої школи. Крім того, дисципліна “Історія України” є невід’ємною складовою циклу гуманітарних наук, передбаченого навчальними планами вищої школи в Україні.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Методичні рекомендації “Плани семінарських занять з історії України та методичні рекомендації до них для студентів всіх спеціальностей ступеневої підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою”. – Вінниця ВДТУ, 1996.
ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: передбачає підготовку до семінарських занять, написання рефератів, підготовку до написання контрольних робіт та тестування.

Тематика рефератів: 1. Духовна та матеріальна культура Київської Русі.

 2. Християнська церква в Київській Русі.

 3. Галицько-Волинське князівство – спадкоємець державних та соціокультурних традицій Київської Русі.

 4. Культура України в XIV – XVI ст.

 5. Культура України в XIV – XVI ст.

 6. Історичний портрет князя Дмитра Вишневецького.

 7. Запорізька Січ – християнська козацька республіка.

 8. Історичний портрет гетьмана Сагайдачного.

 9. Роль Запорізької Січі в історії українського народу.

 10. Богдан Хмельницький – полководець, державний діяч, дипломат.

 11. Пилип Орлик та його Конституція.

 12. Ліквідація Запорізької Січі та історична доля українського козацтва.

 13. Володимир Антонович – історик та громадський діяч.

 14. М. І. Міхновський – апостол українського самостійництва.

 15. Українські січові стрільці : хто вони?

 16. Політичний портрет М. С. Грушевського.

 17. Політичний портрет В. К. Винниченко.

 18. Політичний портрет Павла Скоропадського.

 19. Сталінізм і Україна.

 20. Як починалася Друга світова війна.

 21. Політичний портрет С. Бандери.

 22. М. С. Хрущов на Україні.

 23. Дисидентський рух в Україні: проблеми становлення і розвитку.

 24. Демократизація політичної системи в Україні.

 25. Конституція України: загальна характеристика.

 26. Українська національна символіка: традиції та сучасність.


Екзаменаційна методика: усний іспит, за призначенням.

Реєстрація на курс: дирекція ІнМТ, ауд. 1217, тел.8-0432- 598-404.

Реєстрація на іспит: з лектором, персонально чи по телефону.

Дисципліна: Українська та зарубіжна культура

Факультет: АРВ

Статус дисципліни: нормативна

Курс: перший


Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

1 (ОС)/ 2 (ВС)/ 4(ОС)
Лекції (год.)

14/7/7

1/0,5/0,5

Практичні заняття (год.)

-

-

Лабораторні заняття (год.)

-
Семінари (год.)

-/14/14

-/1/1

КП (КР) трим.

-

-

РГЗ

-

-

СРС (інд.заняття)

4/15/15


0,3/1/1

Всього (год / кредитів)

18(0,5)/36(1)/36(1)
Екзамен (трим.)

-
Залік (трим.)

2, 4
КОД:
НГД.05

Лектор: Харьков Михайло Григорович, ст. викладач

21021 м.Вінниця, Хмельницьке шосе, 95. Другий навчальний корпус, Інститут ГППВ, кафедра КМД. тел. 598-042.
МЕТА: Формування у студентів цілісного уявлення про культуру як специфічного суспільного явища, про структуру та функції культури, про роль цінностей культури в духовному житті людини, спеціаліста зокрема; пізнання загальних закономірностей культурної еволюції, сутності загальнолюдських та національних цінностей, взаємозв’язків і взаємозбагачення європейських культур в контексті світової культури.
ПРОГРАМА:

Теоретичні засади вивчення української культури. Загальні відомості про історико-етнічний розвиток українців.

Українська культура в історичному контексті. Найдавніше мистецтво та культура Київської Русі. Розвиток національних рис в культурі України ХІV-ХVI ст. Барокова доба в українській культурі ХVII-ХVIII ст. Культурно-національне відродження ХIХ ст. Українська культура ХХ ст. Мистецька спадщина Поділля.

Формування російської культури. Російська культура ХIV-ХV ст. Культура Росії ХVII-ХVIII ст. Російське мистецтво ХIХ ст. Культура ХХ ст. в Росії.


БІБЛІОГРАФІЯ

 1. Теорія та історія світової та вітчизняної культури. Курс лекцій. К., 1993. – 390 с.

 2. Закович М. Українська та зарубіжна культура. – К., 2000. – 622 с.

 3. Греченко В.,Чорний І. Історія світової та української культури.–К., 2000 – 464 с.

 4. Кордон М. Українська та зарубіжна культура. – ЦУЛ, 2003. – 508 с.

 5. Русская культура в кн. Быстрова А.Н. Мир культуры. – 2002 М. – с. 497-711. Изд. Ф.Конюхова ЮКЗА. Новосибирск.

 6. История и культурология . М.: Логос. – 2002. – с. 260-428.


МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: протягом триместру студенти проходять один модульний контроль. На модульних контролях пропонуються варіанти тестових, творчих та реферативних робіт.
ПЕРЕДУМОВИ: Курс передбачає вивчення таких дисциплін як Історія України, Історія Росії, Народознавство, Етнологія, Людина і культура, Людина і світ.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Протягом лекцій роздаються студентам конспекти лекцій актуальної тематики.

 1. Методичні рекомендації до вивчення культурологічних дисциплін. Зінько О.В. Культура Поділля. – ВДТУ, 1999. – 36 с.;

 2. Зінько О.В., Круковська О.М. Звичаєве право. – ВДТУ, 1999. – 36 с.;

 3. Зінько О.В., Грозна Н.З Останній кошовий – Калнишевський. Методичні рекомендації для музейного практикуму – ВДТУ, 2000. – 43 с.;

 4. Харьков М.Г. Руская литература. Частина 1,2. Навчальний посібник. – Вінниця: ВДТУ, 2003.


ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: Відвідування музеїв та виставкових залів мистецького центру університету, театральних вистав за тематикою курсу музично-драматичного театру ім. М. Садовського, концертного залу “Плеяда”.
Екзаменаційна методика: диференційований залік.

Реєстрація на курс: дирекція ІнМТ, ауд. 1217, тел.8-0432- 598-404.

Реєстрація на залік: з лектором, персонально чи по телефону.


Дисципліна: Англійська мова

Факультет: АРВ

Статус дисципліни: нормативна

Курс: перший, другий, третій, четвертий


Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

1/2

4/5

7/9

10/11/12

1/2

4/5

7/9

10/11

Лекції (год)

-

-

-

-

-

-

-

-

Практичні заняття (год)

28/14

28/16

16/28

17/17

2/1

2/1

1/1

1/1

Лабораторні заняття (год)

-

-

-

-

-

-

-

-

Семінари (год)

-

-

-

-

-

-

-

-

КП (КР) триместр

-

-

-

-

-

-

-

-

РГР

-

-

-

-

-

-

-

-

СРС (Інд. заняття)

8/22

8/20

20/8

37/37

0.57/1.57

0.57/1.25

1.25/0.57

2.2/2.2

Всього (год/кредитів)

36/1, 36/1

36/1, 36/1

36/1, 36/1

54/1.5, 54/1.5

Екзамен (триместр)

-

-

-

12

Залік (триместр)

2

5

9

-

КОД:

НГД.11


Викладачі: Веремієнко Сергій Якович, викладач

21021 м.Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, Інститут менеджменту, екології, економічної та екологічної кібернетики (ІнМЕЕЕК), кафедра технічного перекладу, корпус 2, телефон (8-0432) 598-478.


МЕТА: Закріплення програми середньої школи, вивчення нового лексико-граматичного матеріалу, необхідного для спілкування в найбільш поширених повсякденних ситуаціях; оволодіння лексико-граматичним мінімумом для реферування і анотування наукової і технічної літератури та науково-технічного перекладу.


ПРОГРАМА:

Фонологічні особливості сучасної англійської мови та правила читання. Основи синтаксису: типи речень, порядок слів у реченні. Система часових форм дієслова (активний, пасивний стан), неособові форми дієслова, інфінітивні, герундіальні та дієприкметникові звороти. Іменник, прикметник, прислівник та їх граматичні форми. Види займенників та прийменників.

Правила читання математичних символів та виразів. Різні види читання та основні принципи анотування та реферування науково-технічної літератури.

Розвиток навичок монологічного та діалогічного мовлення на матеріалі розмовних тем “Студентське життя”, “Мій університет”, “Моя спеціальність”, “Моє рідне місто”, “Поїздка за кордон”, “Велика Британія”, “США”, “Наукові досягнення та видатні діячі науки” тощо.


БІБЛІОГРАФІЯ:

 1. Е.В.Синявская, Э.С.Улановская, О.И.Тынкова. Английский язык – учебник для технических вузов.- М., Высшая школа, 1990, 463с.

 2. В.Н.Бгашев, Е.Ю.Долматовская, Г.А.Ручкина, Р.Н.Швыйковская. Английский язык для машиностроительных специальностей вузов. –М., Высшая школа, 1990, 416с.

 3. Н.Н.Носова, Г.Е.Пинзул – Пособие по английскому языку для машиностроительных вузов. – М., Висшая школа., 1990, 160с.

 4. Журнали “Machinery” (машиностроение).

 5. Журнали “Machinery and metalworking” (машиностроение и металллообработка.

 6. С.И.Кречетников, Е.М.Шелдаков-Греков, Ж.Н.Симачевская. Англо-русский словарь по машиностроению и металлообработке, – М., Советская энциклопедия, 1999, 661.

 7. Б.В.Гольд, Р.В.Купель, С.А.Шершер - Англо-русский словарь по автомобильной технике и автосервису, Новая звезда лтд., Минск, 1997, 703 с.

 8. В.Т.Бусла – Словник англійсько-український українсько-англійський, Перун, Київ, 1997, 441с.


МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: Протягом семестру студенти проходять по два модульних контроля. На модульних контролях пропонуються лексико-граматичні тести, контрольні переклади, контрольно-тренувальні вправи. Рубіжний контроль на 1, 2 , 3 курсах – диференційований залік, в кінці 4 курсу – державний іспит.
ПЕРЕДУМОВИ: Курс передбачає знання лексико-граматичного матеріалу, що відповідає рівню загальної середньої освіти.

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Г.М. Багнюк, Л.Е. Габрійчук, В.В. Науменко. Контрольні роботи з англійської мови. – Вінниця, ВДТУ, 2002.-58с.

 2. Методические указания к обучению лексики на ІІІ этапе обучения английскому языку в техническом вузе по специальности 1609 «Автомобили и автомобильное хозяйство» - ВПИ, Винница, 1985, 68с.

 3. Н.М.Гадайчук, В.В.Науменко – Двигуни внутрішнього згорання – тексти для читання англійською мовою – ВДТУ, Вінниця, 2001, 51 с.


ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: Домашні завдання включають лексико-граматичні вправи, читання текстів, виконання перекладів, складання діалогів, повідомлень, анотацій тощо різноманітної тематики.
Екзаменаційна методика: В кінці 1, 2, 3 курсів призначаються диференційовані заліки, в кінці 4 курсу – державний іспит, який включає 3 завдання: читання та переклад із словником оригінального тексту з фаху; анотування загальнонаукового тексту; розмовну тему та співбесіду.

Реєстрація на курс: дирекція Ін МТ, ауд.1217, тел.(8-0432) 598-565.

Реєстрація на залік: З викладачем, персонально чи по телефону.


Дисципліна: Німецька мова

Факультет: АРВ

Статус дисципліни: нормативна

Курс: перший, другий, третій, четвертий


Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

1/2

4/5

7/9

10/11/12

1/2

4/5

7/9

10/11

Лекції (год)

-

-

-

-

-

-

-

-

Практичні заняття (год)

28/14

28/16

16/28

17/17

2/1

2/1

1/1

1/1

Лабораторні заняття (год)

-

-

-

-

-

-

-

-

Семінари (год)

-

-

-

-

-

-

-

-

КП (КР) триместр

-

-

-

-

-

-

-

-

РГР

-

-

-

-

-

-

-

-

СРС (Інд. заняття)

8/22

8/20

20/8

37/37

0.57/1.57

0.57/1.25

1.25/0.57

2.2/2.2

Всього (год/кредитів)

36/1, 36/1

36/1, 36/1

36/1, 36/1

54/1.5, 54/1.5

Екзамен (триместр)

-

-

-

12

Залік (триместр)

2

5

9

-

КОД:

Викладачі: Кравець Тетяна Анатоліївна, викладач

21021 м.Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, Інститут менеджменту, екології, економічної та екологічної кібернетики (ІнМЕЕЕК), кафедра технічного перекладу, корпус 2, телефон (8-0432) 598-478.
МЕТА: Закріплення програми середньої школи, вивчення нового лексико-граматичного матеріалу, необхідного для спілкування в найбільш поширених повсякденних ситуаціях; оволодіння лексико-граматичним мінімумом для реферування і анотування наукової і технічної літератури та науково-технічного перекладу.
ПРОГРАМА:

Фонологічні особливості сучасної німецької мови, правила читання. Основи синтаксису: типи речень, порядок слів у реченні. Морфологія: частини мови та їх граматичні форми. Система часів дієслова. Модальні дієслова.

Різні види читання та принципи анотування та реферування текстів загальнонаукового та науково-технічного характеру.

Розвиток навичок монологічного та діалогічного мовлення на матеріалі розмовних тем “Моя країна”, “Мій університет”, “Моя спеціальність”, “Моє рідне місто”, “Поїздка за кордон”, “Наукові досягнення та видатні діячі науки”.


БІБЛІОГРАФІЯ:

 1. Ю.В.Гнаткевич, Л.Ф.Бондаренко, З.Э.Кузьменко, О.В.Петренко. «Учебник немецкого языка», Киев, «Выща школа», 1989.

 2. Е.Н.Канищева, М.Ф.Баринова, Л.С.Журина. «Сборник общенаучных и общетехнических текстов на немецком языке для неязыковых вузов». Москва, Высшая школа, 1980.

 3. Журнали: “Mashine + Werkzend”, “Mashinen – bautechnik”.

 4. Немецко-русский политехнический словарь. Техника, Москва - Берлин, 1986.


МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: Протягом семестру студенти проходять по два модульних контроля. На модульних контролях пропонуються лексико-граматичні тести, контрольні переклади, контрольно-тренувальні вправи. Рубіжний контроль на 1, 2, 3 курсах – диференційований залік, в кінці 4 курсу – державний іспит.
ПЕРЕДУМОВИ: Курс передбачає знання лексико-граматичного матеріалу, що відповідає рівню загальної середньої освіти.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Методичні вказівки до розвитку навичок з граматики німецької мови для студентів І курсу усіх спеціальностей (ч, І, ІІ), Вінниця, ВПІ, 1990.

 2. Н.Я.Передєла, “Методичні вказівки до вивчення граматики німецької мови”, Київ, НМКВО, 1991.

 3. Ковальчук Л.А. Методичні рекомендації до роботи над оригінальною технічною літературою. Вінниця, ВПІ, 1990.


ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: Домашні завдання включають лексико-граматичні вправи, читання текстів, виконання перекладів, складання діалогів, повідомлень, анотацій тощо різноманітної тематики.
Екзаменаційна методика: В кінці 1, 2, 3 курсів призначаються диференційовані заліки, в кінці 4 курсу – державний іспит, який включає 3 завдання: читання та переклад із словником оригінального тексту з фаху; анотування загальнонаукового тексту; розмовну тему та співбесіду.

Реєстрація на курс: дирекція Ін МТ, ауд.1217, тел.(8-0432) 598-565.

Реєстрація на залік: З викладачем, персонально чи по телефону.


Дисципліна: Французька мова

Факультет: АРВ

Статус дисципліни: нормативна

Курс: перший, другий, третій, четвертий


Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

1/2

4/5

7/9

10/11/12

1/2

4/5

7/9

10/11

Лекції (год)

-

-

-

-

-

-

-

-

Практичні заняття (год)

28/14

28/16

16/28

17/17

2/1

2/1

1/1

1/1

Лабораторні заняття (год)

-

-

-

-

-

-

-

-

Семінари (год)

-

-

-

-

-

-

-

-

КП (КР) триместр

-

-

-

-

-

-

-

-

РГР

-

-

-

-

-

-

-

-

СРС (Інд. заняття)

8/22

8/20

20/8

37/37

0.57/1.57

0.57/1.25

1.25/0.57

2.2/2.2

Всього (год/кредитів)

36/1, 36/1

36/1, 36/1

36/1, 36/1

54/1.5, 54/1.5

Екзамен (триместр)

-

-

-

12

Залік (триместр)

2

5

9

-

КОД:

Викладачі: Старовойт Юрій Леонідович, філол.н., доцент

Хоменко Надія Павлівна, ст.викладач21021 м.Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, Інститут менеджменту, екології, економічної та екологічної кібернетики (ІнМЕЕЕК), кафедра технічного перекладу, корпус 2, телефон (8-0432) 59-84-78.
МЕТА: Закріплення знань програми середньої школи, вивчення нового лексико-граматичного матеріалу, необхідного для спілкування в найбільш поширених повсякденних ситуаціях; оволодіння лексико-граматичним мінімумом для реферування і анотування наукової і технічної літератури та науково-технічного перекладу.
ПРОГРАМА:

Фонологічні характеристики сучасної французької мови. Основи синтаксису: типи речень та їх структура. Морфологічні особливості частин мови. Артикль, заміна артикля прийменником. Іменник, прикметник, прислівник, їх граматичні особливості. Утворення часових дієслівних форм активного і пасивного стану. Безособові дієслова. Способи дієслова. Типи займенників, Займенникові дієслова.

Дериваційні моделі частин мови. Способи терміноутворення. Читання математичних символів та виразів.

Читання, анотування та реферування загальнонаукової та науково-технічної літератури.

Розвиток навичок монологічного та діалогічного мовлення на матеріалі розмовних тем “Студентське життя”, “Мій університет”, “Моя спеціальність”, “Моє рідне місто (село)”, “Поїздка за кордон”, “Міжнародне співробітництво”, “Франція: політичний устрій, історія, культура”, “Наукові досягнення та видатні діячі науки” тощо.
БІБЛІОГРАФІЯ:


 1. Мельникова Т.В. Посібник з французької мови для технічних вузів. – К.: Вища школа, 1986 – 255с.

 2. Леонова Е.П. Учебник по французскому языку. – М.: Высшая школа, 1994- 233с.

 3. Коржавин Т.А. Учебник по техническому переводу. – М.: Высшая школа, 1981- 270с.

 4. Журнали: “Machine outil”.


МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: Протягом семестру студенти проходять по два модульних контроля. На модульних контролях пропонуються лексико-граматичні тести, контрольні переклади, контрольно-тренувальні вправи. Рубіжний контроль на 1, 2, 3 курсах – диференційований залік, в кінці 4 курсу – державний іспит.
ПЕРЕДУМОВИ: Курс передбачає знання лексико-граматичного матеріалу, що відповідає рівню загальної середньої освіти.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Старовойт Ю.Л. Розмовляємо французькою. Навчальний посібник. – Вінниця, ВНТУ, 2004.ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: Домашні завдання включають лексико-грама-тичні вправи, читання текстів, виконання перекладів, складання діалогів, повідомлень, анотацій тощо різноманітної тематики.
Екзаменаційна методика: В кінці 1, 2, 3 курсів призначаються диференційовані заліки, в кінці 4 курсу – державний іспит, який включає 3 завдання: читання та переклад із словником оригінального тексту з фаху; анотування загальнонаукового тексту; розмовну тему та співбесіду.

Реєстрація на курс: дирекція Ін МТ, ауд.1217, тел.(8-0432) 598-565.

Реєстрація на залік: З викладачем, персонально чи по телефону.


Дисципліна: Філософія.

Факультет: АРВ

Статус дисципліни: нормативна

Курс: другий


Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

4 (ОС)/5(ВС)
Лекції (год)

14/16

1/1

Практичні заняття (год)

14/16

1/1

Лабораторні заняття (год)

-

-

Семінари (год)

-

-

КП (КР) трим

-
РГР

-
СРС (інд. заняття)

26/22

2/1,5

Всього (год /кредитів)

54(1,5)/54(1,5)
Екзамен (трим)

5
Залік (трим)

-
КОД:

НГД.02

Лектор: Гончар Любов Павлівна, к.ф.н., доцент.

Інститут радіотехніки, зв'язку та приладобудування, факультет радіотехніки та телекомунікацій, кафедра філософії (Ф), 21021, м.Вінниця, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 9; корпус 4, ауд.4416, тел. 8-0432-598-012.
МЕТА: Забезпечити глибоке засвоєння специфіки філософського осягнення дійсності, високу світоглядно-методологічну культуру студентів, дати можливість студентам отримати необхідні знання сучасного рівня розвитку світової філософії та оволодіти вмінням застосовувати філософські знання в безпосередній практичній і науковій діяльності.
ПРОГРАМА:

Предмет та функції філософії: світогляд; поняття і проблематика філософії, її історичні корені; специфіка філософського знання; основні напрями і функції філософії.

Основні течії та етапи розвитку філософії: стародавні Китай, Індія, Греція; середньовіччя та Новий час; класична німецька філософія.

Основні напрями філософії ХХ ст.

Становлення і розвиток філософської думки на Україні. Новітня українська філософія.

Філософське розуміння світу: Категорії і поняття філософії. Матеріалістична і ідеалістична картини світу. Проблема єдності світу в філософських системах.

Природа як світ людини

Поняття діалектики в історії філософії. Діалектика і детермінізм. Принцип всезагального зв’язку як аспект єдності світу.

Принципи і закони діалектики. Категорії діалектики.

Єдність і багатоманітність людського буття і проблема його достатньості. Духовні виміри людського буття. Структура і функції суспільної свідомості. Форми суспільної свідомості.

Пізнавальне відношення людини до світу. Проблема істини і її критеріїв. Діалектика відносної і абсолютної істини. Особливості наукового пізнання.

Проблема свободи особистості у філософії.

Суспільство, його походження. Проблема соціогенезу. Держава: сутність, форми устрою, форми правління, політичний режим.

Культура як світ людини.

Сенс історії та майбутнє людства. Футурологічні теорії розвитку суспільства.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   25
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка