European credit transfer system ects – інформаційний пакет освітньо-кваліфікаційний рівень –бакалавр Напрям підготовки 050504 Зварювання Вінниця – 2012 p


ПЕРЕДУМОВИ: Математика, Основи ринкової економіки, Основи економічних теоній, Історія УкраїниСторінка12/25
Дата конвертації16.03.2017
Розмір5.62 Mb.
#12357
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   25

ПЕРЕДУМОВИ: Математика, Основи ринкової економіки, Основи економічних теоній, Історія України.МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: протягом лекцій студентам видається методична література з актуальних питань.
ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: закріплення навиків застосування системного підходу до вирішення задач організації виробництва, оволодіння методикою організаційних розрахунків.
Екзаменаційна методика: Іспит за призначенням.

Реєстрація на курс: дирекція ІнМТ, ауд. 1217, тел.8-0432- 598-404.

Реєстрація на іспит: 3 лектором, персонально чи по телефону

Перелік фундаментальних дисциплін


Дисципліна: Вища математика

Факультет: АРВСтатус дисципліни: нормативна

Курс: перший, другий


Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

1(ОС)/2(ВС)/4(ОС)/5(ВС)
Лекції (год)

28/28/35/32

2/2/2.5/2

Практичні заняття (год)

28/28/28/32

2/2/2/2

Лабораторні заняття (год)Семінари (год)

-
КП (КР) трим

-
ТР

24/24/42/48

1.7/1.7/3/3

СРС (інд. заняття)

28/28/57/50

2/2/4.1/3.1

Всього (год/кредитів)

(108/3)/(108/3)/

(162/4.5)/(162/4.5)


Екзамен (трим)

1/2/4
Залік (трим)

5
КОД:
Лектори: Михалевич Володимир Маркусович, д. т. н., професор,

Хом’юк Віктор Вікторович, канд. техн. наук, доцент21021 м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, Інститут Машинобудування та транспорту факультет автоматизації та комп'ютеризації машинобудування (ФТАКМ), кафедра прикладної математики, тел. 598-591.
МЕТА: формування особистості студентів, розвиток їх інтелекту, аналітичного та синтетичного мислення, відповідної математичної культури, інтуїції; оволодіння математичним апаратом, необхідним для вивчення загальноінженерних та спеціальних дисциплін, розвиток здібностей свідомого сприйняття математичного матеріалу, характерного для спеціальності інженера; оволодіння основними математичними методами, необхідними для аналізу і моделювання пристроїв, процесів і явищ, пошуків оптимальних рішень з метою підвищення ефективності виробництва і вибору найкращих способів реалізації цих рішень, опрацювання і аналізу результатів експериментів.
ПРОГРАМА:

Визначники, матриці. Системи лінійних рівнянь. Вектори. Скалярний, векторний та мішаний добутки векторів, їх властивості. Рівняння прямої на площині та в просторі. Рівняння площини. Криві другого порядку. Рівняння поверхонь другого порядку. Вступ до математичного аналізу. Границя та неперервність функції. Диференціальне числення функції однієї змінної. Формула Тейлора з залишковим членом у формі Лагранжа. Екстремуми функції. Знаходження найбільшого та найменшого значень функції. Повне дослідження функції та побудова її графіка. (1 трим.)

Комплексні числа та дії над ними. Многочлени. Теорема Безу. Основна теорема вищої алгебри. Розкладання раціональних дробів на найпростіші. Первісна. Невизначений та визначений інтеграли. Методи інтегрування. Невласні інтеграли. Застосування визначених інтегралів. Диференціальні рівняння (ДР). Задача Коші. Основні класи рівнянь, інтегровних в квадратурах. ДР вищих порядків. Лінійні ДР: однорідні та неоднорідні. Системи лінійних ДР. Застосування ДР. (2 трим.)

Числові ряди. Збіжність та сума ряду. Необхідна умова збіжності. Методи дослідження збіжності знакододатних числових рядів. Функціональні ряди. Область визначення, методи її знаходження. Степеневі ряди. Розвинення функцій у степеневі ряди. Ряд Тейлора. Стандартні розвинення функцій у степеневі ряди. Практичні застосування степеневих рядів. Ряди Фур’є за тригонометричними системами. Розвинення функцій в тригонометричний ряд Фур’є. Функції кількох змінних. Частинні похідні. Повний диференціал. Дотична площина та нормаль до поверхні. Екстремуми функції двох змінних. Умовний екстремум. Метод множників Лагранжа. Скалярне поле, похідна за напрямом, градієнт. Кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли: поняття, властивості, обчислення та застосування. (4 трим.)

Предмет теорії ймовірностей. Різні означення ймовірності. Ймовірність суми і добутку подій. Формула повної ймовірності. Формула Байєса. Схема Бернуллі. Поняття випадкової величини. Дискретні та неперервні випадкові величини. Ряд, щільність і функція розподілу. Числові характеристики випадкових величин. Теореми Бернуллі та Чебишова. Центральна гранична теорема Ляпунова. Генеральна сукупність та вибірка. Варіаційний ряд. Гістограма, емпірична функція розподілу, вибіркова середня, дисперсія. Статистичні оцінки генеральної середньої. Довірча ймовірність та довірчий інтервал. Статистична гіпотеза. Поняття про критерії згоди. (5 трим.)

БІБЛІОГРАФІЯ:


 1. Бугров Я.С., Никольский С.М. Высшая математика: Задачник.- М.: Наука, 1982.

 2. Пак В. В., Носенко Ю. Л. Вища математика. – К.: Либідь, 1996.

 3. Щипачев В.С. Высшая математика. - М.: Высш. шк., 1985.

 4. Беклемишева Л. А., Петрович А.Ю., Чубаров И.А. Сборник задач по аналитической геометрии и линейной алгебре. - М.: Наука, 1984.

 5. Головина Л. И. Линейная алгебра и некоторые её приложения. - М: Наука, 1985.

 6. Клетеник Д.В. Сборник задач по аналитической геометрии.- М.: Наука, 1986.

 7. Кулініч Г.Л., Максименко Л.О., Плахотник В.В., Призва Г.Й. Вища математика: основні означення, приклади і задачі. Навч. посібник. Книга 1. –К.: Либідь, 1994. – 312 с.

 8. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов. - М. Наука, 1985. - Т. 1.

 9. Сборник индивидуальных заданий по высшей математике. / Под ред. Рябушко А. П. – Минск, Вышэйш. шк., 1990.

10. Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая математика в упражнениях и задачах. В 2-х частях. М.: Высш. школа, 1986. – 415

11.С.Кулініч Г.Л., Максименко Л.О., Плахотник В.В., Призва Г.Й. Вища математика: основні означення, приклади і задачі. Навч. посібник. Книги 1, 2. –К.: Либідь, 1994. – 312 с.

12.Бугров Я.С., Никольский С.М. Дифференциальные уравнения. Кратные интегралы. Ряды. ФКП - М.: Наука, 1981,0 1985.

13.Васильченко І.П., Данилов В.Я., Лобанов А.І., Таран Є.Ю. Вища математика: основні означення, приклади і задачі. Навч. посібник. Книга 2. –К.: Либідь, 1994. – 280 с.

14.Мантуров О. В. Курс высшей математики. М.: Высш. шк., 1991.

15.Мартыненко В.С. Операционное исчисление.-К: Вища школа, 1990.

16.Васильченко І.П., Данилов В.Я., Лобанов А.І., Таран Є.Ю. Вища математика: основні означення, приклади і задачі. Навч. посібник. Книга 1, 2. –К.: Либідь, 1994. – 280 с.

17.Мантуров О. В. Курс высшей математики. М.: Высш. шк., 1991.

18.Сборник задач по математике для втузов. Ч.3. Теория вероятностей и математическая статистика: Учеб. пособие для втузов / Под ред. А В. Ефимова.– М.: Наука, 1990. – 428 с.

19.Сидоров В.Ю., Федорюк М.В., Шабунин М.И. Лекции по теории функций комплексного переменного –М.: Наука, 1982. – 488 с.


МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: Протягом кожного триместру студент повинен скласти два модульних контроля – 2 письмові колоквіуми та 2 письмові контрольні роботи, а також виконати 2 розрахунково графічної роботи: 1, 2, 3 триместри - на 7 та 14; 5 триместр - на 8 та 16 тижні.

Оцінки знань формуються на підставі рейтингових балів, які студент отримує протягом триместру за результатами складання колоквіумів, контрольних робіт та захисту розрахунково графічних робіт. На основі цих оцінок студент отримує оцінку з іспиту або складає його на загальних підставах.

Іспит складається усно. Завдання містять два теоретичних та два практичних питання. Письмові колоквіуми розраховано на 45 хвилин роботи, іспит розраховано на 90 хвилин роботи.
ПЕРЕДУМОВИ: Базується на знаннях з Алгебри, Геометрії та Інформатики, одержаних у середній школі.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: протягом лекцій студентам видається методична література з актуальних питань та адреси інтернет видань.


 1. Войцехівський О.А. Функції кількох змінних. Посібник. Вінниця, 1999.

 2. Войцеховський О. А. Інтегральне числення. Навч. посібн. Вінниця, ВДТУ, 2000

 3. Волков Ю.І., Найко Д.А. Лінійна алгебра й аналітична геометрія. К.: 1990.

 4. Клочко В.І. Практикум з диференціальних рівнянь: Навчальний посібник. /Вінниця, ВДТУ, 1997. – 182 с.

 5. Клочко В.І., Сироватка А.А. Звичайні диференціальні рівняння: Навчальний посібник. – Вінниця: ВДТУ, 2001.

 6. Михалевич В.М. “Maple. Комп'ютерна підтримка курсу вищої математики в технічному вузі. Частина І. Лінійна й векторна алгебра. Аналітична геометрія”. Навчальний посібник. /Вінниця, ВНТУ, 2004. – 112 с.

 7. Михалевич В.М., Каплун В.А., Панкова Т.Є. Теорія імовірності. Методичні вказівки до виконання типових розрахунків з курсу вищої математики. Вінниця, 1994 р.

 8. Михалевич В.М., Кондратович В.Д., Найко Д.А. Конспект лекцій з курсу "Вища математика". Ряди. Вінниця, 1991 р.


ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: Домашня робота – виконання типових розрахункових завдань з наступних тем: “Елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії”, “Диференціальне числення функцій однієї змінної”, “Інтеграли”, “Диференціальні рівняння”, “Ряди. Операційне числення”, “Функції декількох змінних.Кратні, криволінійні й поверхневі інтеграли”, “Теорія імовірностей”. Передбачається використання пакету DEMO Maple. Самостійне вивчення розділів курсу відповідно до програми дисципліни.
Екзаменаційна методика: іспит, за призначенням у 1, 2, 4 триместрах та диференційований залік у 5.

Реєстрація на курс: дирекція ІнМТ, ауд. 1217, тел. 598-404.

Реєстрація на іспит: з лектором, персонально чи по телефону.


Дисципліна: Фізика

Факультет: АРВСтатус дисципліни: нормативна

Курс: перший, другий


Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

1 (ОС)/ 2(ВС)/ 4(ОС)
Лекції (год)

28/28/28

2/2/2

Практичні заняття (год)

-/14/14

-/1/1

Лабораторні заняття (год)

14/26/14

1/2/1

Семінари (год)

-
КП (КР) трим

-
РГР

-
СРС (інд. заняття)

30/58/52

2/4/4

Всього (год/кредитів)

72(2)/126(3,5)/108(3)
Екзамен (трим)

1, 2, 4
Залік (трим)

-
КОД:

НФД.02

Лектори: Слободяник Анатолій Дмитрович, кандидат техн. наук, доцент.

Стасенко В’ячеслав Анатолійович, кандидат фіз.-мат. наук, доцент.21021 м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, Інститут машинобудування та транспорту (ІнМТ) тел. 598-595, каф. фізики, тел. 598-473.МЕТА: забезпечення фундаментальної фізико-математичної бази, без якої не можлива успішна діяльність інженера.

Вивчення курсу фізики повинно сприяти формуванню у студента наукового світогляду і сучасного фізичного мислення. Він повинен творчо використовувати набуті знання у майбутній фаховій діяльності.


ПРОГРАМА:

Частина 1.

Вступ. Предмет і моделі фізики. Фізичні основи механіки. Елементи кінематики. Динаміка матеріальної точки. Закони Ньютона. Закон збереження енергії в механіці. Динаміка обертального руху. Закон збереження моменту імпульсу. Принцип відносності. Елементи релятивістської динаміки. Механічний принцип відносності. Перетворення Галілея. Постулати Ейнштейна. Перетворення Лоренца. Елементи релятивістської динаміки.

Електростатика. Закон Кулона. Теорема Гауса. Робота сил поля. Потенціал. Зв'язок потенціалу з напруженістю поля. Поляризованість. Діелектрична сприйнятливість.

Електричний струм. Закони Ома в інтегральній та диференціальній формі. Закони Джоуля-Ленца в інтегральній та диференціальній формі. Розгалужені кола. Правила Кірхгофа.

Термоелектронна емісія. Несамостійні і самостійні газові розряди.

Електромагнетизм. Закон Ампера. Закон Біо-Савара-Лапласа. Теорема Гауса. Сила Лоренца. Ефект Холла.

Явище електромагнітної індукції. Закон Фарадея. Правило Ленца. Самоіндукція. Індуктивність. Взаємоіндукція. Трансформатор.

Енергія провідника із струмом. Енергія магнітного поля. Магнітне поле в магнетику. Діамагнетизм. Парамагнетизм. Феромагнетики, їх властивості.

Рівняння Максвелла

Частина 2.

Коливання і хвилі. Енергія гармонічних коливань. Складання коливань.

Загасаючі і вимушені коливання.

Хвилі. Пружні хвилі. Поздовжні і поперечні хвилі. Фазова і групова швидкість хвилі. Електромагнітні хвилі та їх властивості. Вектор Пойнтінга.

Хвильова та геометрична оптика. Волоконна оптика. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. Дифракція від щілини. Дифракційна гратка. Дифракція рентгенівських променів. Формула Вульфа-Брегга. Поняття про голографію. Поляризоване світло. Закон Брюстера. Закон Малюса. Штучна анізотропія.

Квантова фізика. Корпускулярно - хвильовий дуалізм. Закони Кірхгофа, Віна і Стефана-Больцмана. Розподіл енергії в спектрі абсолютно чорного тіла. Гіпотеза і формула Планка. Фотоефект. Рівняння Ейнштейна. Фотони. Імпульс фотона.

Елементи квантової механіки. Гіпотеза і формула де-Бройля. Співвідношення невизначеностей. Хвильова функція. Рівняння Шредінгера. Вільна частинка. Частинка в одномірному "потенціальному ящику”. Гармонічний осцилятор. Тунельний ефект.

Частина 3.

Фізика атомів і ядер. Фізика атомів і молекул. Принцип нерозрізненності частинок. Принцип Паулі. Рентгенівські промені. Закон Мозлі. Квантові генератори.

Атомне ядро. Енергія зв'язку, дефект маси. Ядерні сили. Радіоактивність. Закони радіоактивного розпаду. Елементи радіометрії.

Статистична фізика і термодинаміка. Фізика газів. Функція розподілу. Фазовий простір. Розподіл Фермі-Дірака, Бозе-Енштейна і Максвела-Больцмана. Критерій виродження. Розподіл Максвелпа. Розподіл Больцмана.

Кінетична теорія газів і термодинаміка. Закони термодинаміки. Зворотні і незворотні процеси. Ентропія. Явища переносу в газах..

Фізика твердого тіла. Будова кристалів. Дефекти в кристалах Фонони. Теплоємність кристалів та її залежність від температури. Енергетичні зони. Метали, діелектрики, напівпровідники з точки зору зонної теорії. Носії струму в кристалах. Ефективна маса. Електронні властивості металів. Розподіл електронів за енергіями в металі. Енергія Фермі.

Елементи квантової теорії електропровідності металів. Термоелектричні явища. Надпровідність. Електронні властивості напівпровідників. Фотоелектричні явища в напівпровідниках.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   25
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка