European credit transfer system ects – інформаційний пакет освітньо-кваліфікаційний рівень –бакалавр Напрям підготовки 050504 Зварювання Вінниця – 2012 pСторінка13/25
Дата конвертації16.03.2017
Розмір5.62 Mb.
#12357
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   25

БІБЛІОГРАФІЯ:


 1. Савельев И. В. Курс общей физики: Учеб. Пособие. В 3-х т. Т1. Механика. Молекулярная физика.- М.: Наука, 1986.- 432 с.

 2. Савельев И. В. Курс общей физики: Учеб. Пособие. В 3-х т. Т.2.Электричество и магнетизм. Волны. Оптика.- М.: Наука, 1988.- 496 с.

 3. Савельев И. В. Курс общей физики: Учеб. Пособие. В 3-х т. Т3. Квантовая оптика. Атомная физика. Физика атомного ядра и элементарных частиц.- М.: Наука, 1987.- 320 с.

 4. Чертов А.Г., Воробьев А.А. Задачник по физике: Учеб. пособие.- М.: Высш. шк., 1981.- 496 с.

 5. Зузяк П.М., Слободяник А.Д. Задачі з фізики. Програма курсу, контрольні завдання та методичні поради до розв’язування окремих задач: Навч. Посібник. - Вінниця: ВНТУ, 2003.- 172 с.

 6. Авдєєв С.Г. Лабораторний практикум з фізики: Навч. Посібник. В 3-х частинах. - Вінниця: ВДТУ, 2000.- 172 с.


МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: Протягом кожного триместру студент повинен скласти два модульних контроля, виконавши 8 лабораторних робіт та склавши 2 письмові колоквіуми на 7 та 14 тижні. Додатково оцінюються лабораторні заняття. Оцінки знань формуються на підставі рейтингових балів, які студент отримує протягом триместру за результатами колоквіумів, захисту лабораторних робіт. На основі цих оцінок студент отримує оцінку з іспиту або складає його на загальних підставах.

Іспит складається усно. Завдання містять два теоретичних та одне практичне питання. Письмові колоквіуми та іспит розраховано на 45 хвилин роботи.


ПЕРЕДУМОВИ: Необхідні знання з дисципліни Загальна фізика, Математичний аналіз, Векторна алгебра.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: протягом лекцій студентам видається методична література з актуальних питань та адреси Інтернет-видань.

 1. Авдєєв С.Г. Лабораторний практикум з фізики: Навч. Посібник. В 3-х частинах. - Вінниця: ВДТУ, 2000.- 172 с.

 2. Авдєєв С.Г. Збірник задач з фізики: Навч. Посібник. - Вінниця: ВДТУ, 1998- 128 с.

 3. Зузяк П.М., Слободяник А.Д. Задачі з фізики. Програма курсу, контрольні завдання та методичні поради до розв’язування окремих задач: Навч. Посібник. - Вінниця: ВНТУ, 2003.- 172 с.

 4. Т.Е.Данилюк. Методические рекомендации по решению задач с введеним элементов проблемного характера по курсу физики.- Винница: ВПИ, 1986.- 56 с.

 5. Авдєєв С.Г., Бабюк Т.І. Лекції зфізики. Частина 1: Навч. посібник. - Вінниця: ВНТУ, 2003.- 185 с.

 6. Авдєєв С.Г., Гель П.В., Бабюк Т.І. Резнік С.І. Фізичний практикум. Частина 3. : Навч. посібник. - Вінниця: ВДТУ, 1999.- 136 с.

 7. Бабюк Т.І., Гель П.В., Хрущак. Фізичний практикум. Частина 1. : Навч. посібник. - Вінниця: ВДТУ, 2001.- с.


ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА.

Динаміка матеріальної точки. Закони Ньютона. Інерціальні системи відліку. Маса. Сила. Сили в механіці (гравітаційні, пружні, сили тертя). Імпульс. Закони збереження імпульсу. Центр мас. Робота і потужність. Енергія (кінетична, потенціальна, повна). Закон збереження енергії в механіці.

Речовина в електричному полі. Поляризація діелектриків. Поляризованість. Діелектрична сприйнятливість. Напруженість поля в діелектрику. Діелектрична проникність. Умови на межі двох діелектриків. П'єзоелектричний ефект. Сегнетоелектрики.

Термоелектрона емісія. Струм у вакуумі. Електровакуумні прилади. Електричний струм в газах. Несамостійні і самостійні газові розряди.

Ядерна енергетика. Елементи радіометрії. Експозиційна доза. Поглинена доза.

Закони термодинаміки. Перший закон термодинаміки і його застосування для ізопрцесів. Теплоємність газів. Зворотні і незворотні процеси. Теплова і холодильна машини. Цикл Карно і його к.к.д. Другий закон термодинаміки. Ентропія. Явища переносу в газах.

Фотоелектричні явища в напівпровідниках. Фоторезистори. Фотоелементи.

Домашня робота – розв’язування відповідних задач до кожної теми програми з використанням вказаної літератури [3-4] (1 год/тиждень).


Екзаменаційна методика: іспит, за призначенням.

Реєстрація на курс: дирекція ІнМТ, аудиторія 1217, тел. (80432) – 598-404.

Реєстрація на іспит: з лектором, персонально чи по телефону.


Дисципліна: Інформатика

Факультет: АРВСтатус дисципліни: нормативна

Курс: перший


Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

1 (ОС)/ 2 (ВС)
Лекції (год)

28/12

2/1

Практичні заняття (год)

-/14

-/1

Лабораторні заняття (год)

28/14

2/1

Семінари (год)

-
КП (КР) трим

2
РГР

-
СРС (інд. заняття)

52/32

4/2

Всього (год /кредитів)

108(3)/72(2)
Екзамен (трим)

2
Залік (трим)

1
КОД:

НФД.05

Лектор: Савуляк Валерій Іванович, професор, д.т.н.

Архіпова Тетяна Федорівна, к.т.н., доцент.21021 м. Вінниця, ВНТУ, вул. Хмельницьке шосе, 95, Інститут машинобудування та транспорту (ІнМТ), кафедра технології підвищення зносостійкості, тел. (8-0432) 598-678
МЕТА: надання майбутнім спеціалістам знань, необхідних для використання робочих місць спеціаліста, оснащених засобами реалізації сучасних інформаційних технологій, знайомство з основами програмування та отримання навичок володіння універсальними пакетами прикладних програм.
ПРОГРАМА:

Інформатика і представлення даних. Основні принципи роботи ЕОМ. Структура і пристрої комп’ютерів. Операційні системи. Сервісне програмне забезпечення. Прикладне програмне забезпечення. Основні конструкції мов. Мови високого рівня. Інтеграція середовища. Універсальні пакети прикладних програм.


БІБЛІОГРАФІЯ:

 1. Савуляк В.І., Семичаснова Н.С. Інформатика. Навчальний посібник. Вінниця, 1999. – 139 с.

 2. Фигурнов В.Є. ІВМ РС для пользователя. Краткий курс. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 480 с.

 3. Бурєнніков Ю.А., Савуляк В.І., Іванов М.І. та ін. Система автоматизованого проектування технологічних процесів “Компас ТМ”. Навчальний посібник.: Вінниця, УНІВЕРСУМ. 1999 .- 77 с.

 4. Турбо Pascal 7.0. Весь процес создания програм. М., 1998.

 5. Вильям Орвис. EXCEL для ученых, инженеров и студентов.. – 1999.


МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: Протягом кожного триместру студенти проходять по два модульних контролі на 6 та 13 тижнях, де пропонуються різні варіанти однакової складності, що охоплюють теоретичні і практичні питання відповідного курсу. Для контролю використовуються тестові комп’ютерні системи контролю знань.
ПЕРЕДУМОВИ: Інформатика базується на знаннях, одержаних у середній школі та забезпечує подальші дисципліни спеціальності.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Протягом лекцій роздаються студентам конспекти лекцій актуальної тематики,
ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА:

 1. Мультимедіа блоки. Пам’ять ПК: види та характеристика.

 2. Робота з архівними файлами в DOS та в Norton Commander. Настроювання Norton Commander.

 3. Робота з архівними файлами у Windows. Настроювання Windows. Друкування у Windows.

 4. Обмін даними з текстовими програмами, зокрема з текстовим редактором MS Word for Windows.

 5. Робота з таблицями за допомогою команд меню Данные: сортування, фільтр, форма, підсумки, перевірка.

 6. Спілкування в Internet.

 7. Дослідження заданої підсистеми машини або процесу.

 8. Виконання ескізів, робочого креслення деталі.

Курсова робота – за індивідуальним завданням розробити алгоритм і програму дослідження технологічних процесів виробництва металів та сплавів, нанесення покриттів, тертя та зношування або розв”язання прикладної інженерно-економічної задачі.
Екзаменаційна методика: Іспит та диференційований залік за призначенням.

Реєстрація на курс: дирекція ІнМТ, ауд. 1217, тел.8-0432- 598-404.

Реєстрація на іспит: з лектором, персонально чи по телефону.

Дисципліна: Теоретична механіка

Факультет: АРВ

Статус дисципліни: нормативна

Курс: перший, другий


Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

2 (ВС)/ 4 (ОС)
Лекції (год.)

28/28

2/2

Практичні заняття(год.)

12/28

0,86/2

Лабораторні заняття (год.)

-
Семінари (год.)

-
КП (КР), год.

-
РГР (кількість, год.)

2/2
СРС (год.)

32/52

2,29/3,7

Всього (год./кредитів)

72(2)/108(3)
Екзамен (триместр)

2, 4
Залік (триместр)

-
КОД

НФД.04


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   25
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка