European credit transfer system ects – інформаційний пакет освітньо-кваліфікаційний рівень –бакалавр Напрям підготовки 050504 Зварювання Вінниця – 2012 p


Лектори: Федотов Валерій Олександрович, к.т.н., професор 21021 м. Вінниця, ВНТУ, вул. ХмельницькеСторінка14/25
Дата конвертації16.03.2017
Розмір5.62 Mb.
#12357
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   25


Лектори: Федотов Валерій Олександрович, к.т.н., професор

21021 м. Вінниця, ВНТУ, вул. Хмельницьке шосе, 95. Інститут машинобудування та транспорту (ІнМТ), кафедра опору матеріалів та прикладної механіки, тел. :(8-0432)-598-465, (8-0432)- 598-327, (8-0432)- 598-072.
МЕТА: Вивчення найбільш загальних законів руху , взаємодії точок і тіл, пізнання кількісних та якісних закономірностей, що необхідні фахівцю для розуміння основ розрахунку конструкцій, роботи машин, механізмів, приладів та для аналізу явищ, які виникають при їх експлуатації, випробуваннях, ремонтних роботах.
ПРОГРАМА:

Сила, момент сили. Аксіоми статики. Теорія пар сил. Умови рівноваги системи сил. Центр паралельних сил. Умови заміни однієї системи сил іншою їй еквівалентній. Елементи трибології.

Кінематика точки: закони руху, швидкість та прискорення точки. Кінематика тіла: поступальний, обертальний, плоский, складний рух. (2 триместр)

Закони механіки. Динаміка точки. Динаміка матеріальної системи та тіла: поняття про геометрію мас; загальні теореми динаміки; метод кінетостатики. Елементи аналітичної механіки: принцип Лагранжа, загальне рівняння динаміки, рівняння Лагранжа другого роду. (4 триместр).


БІБЛІОГРАФІЯ

1. Павловський М.А. Теоретична механіка: Підручник.– К.: Техніка, 2002.– 512 с.

2. Технічна механіка. Кн. 1. Теоретична механіка: Підручник/ Д.В.Чернілевський, Я.Т.Кіницький, В.М.Колосов та ін. За ред. Д.В.Чернілевського– К.: НМК ВО, 1992.– 384 с.

3. Бутенин Н.В. и др. Курс теоретической механики. В двух томах. Т. 1:Курс теоретической механики.– 4-е изд., исправл.–М.:Наука. Гл. ред. физ.–мат. лит. 1985.–240 с.

4. Бутенин Н.В. и др. Курс теоретической механики. В двух томах. Т.2: Курс теоретической механики.– 3-е изд., исправл.–М.:Наука. Гл. ред. физ.–мат. лит. 1983.–496 с.

5. Яскілка М.Б. Збірних завдань для розрахунково-графічних робіт з теоретичної механіки..: Посібник.– К.: Вища шк.: Веселка, 1999.– 351с.

6. Сборник заданий для курсовых работ з теоретической механики: Учеб. пос. для техн. вузов / Яблонский А.А. и др.: Под ред. А.А. Яблонского.– 4-е изд. перер. и доп.–М.: ВШ. 1985.–367 с.

7. Мещерский Н.В. Сборник задач по теоретической механике: Учеб. пос.–36-е изд. испр./ Под ред. Н.В. Бутенина и др.–М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1986.–448 с. 1. Приятельчук В.О., Риндюк В.І., Федотов В.О. Теоретична механіка. Статика. Розрахунково-графічні та контрольні завдання. Навчальний посібник.–Вінниця: ВДТУ, 2003.–108 с.


МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ. Дисципліна передбачає два модульних контроля у кожному триместрі. Протягом триместру (14 тижнів) студент повинен скласти виконати дві РГР, дві аудиторні контрольні роботи на 6 і 13 тижнях та скласти два колоквіуми на 7 і 14 тижнях.

Оцінки знань формуються па підставі рейтингових балів, які студент отримує в триместрі за результатами виконання колоквіумів, аудиторних контрольних робіт та захисту РГР. За результатами набраних балів, студент отримує оцінку з екзамену або складає його на загальних підставах.

Екзамен проводиться в письмовій формі. Білет має два теоретичних питання та задачу.

Колоквіуми та контрольні роботи, що проводяться у письмовій формі, розраховані на одну академічну годину(45 хв.), а екзамен – на три академічні години (2 год. 45 хв.). Завдання на колоквіум має одне теоретичне питання, а на контрольну роботу пропонується одна задача.


ПЕРЕДУМОВИ: Фізика (механіка), Вища математика (функціональні залежності і теорії границь, векторний аналіз та тензорне числення, диференціальне та інтегральне числення, ряди, функції кількох змінних, комплексні числа, диференціальні рівняння, варіаційне числення).
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Конспект лекцій з курсу теоретичної механіки. Статика / Уклад. В.О. Федотов, В.І. Степанчук.–Вінниця, ВПІ, 1991.–64 с.

 2. Кінематика. Конспект лекцій з курсу теоретичної механіки.../ Уклад. В.І. Степанчук, В.О. Федотов.–Вінниця, ВПІ, 1993.–95 с.

 3. Методичні вказівки до дослідження кінематичного руху точки / Уклад. В.О.Приятельчук.–Вінниця, ВПІ, 1992.– 32 с.

 4. Методичні вказівки до розрахунку збірної конструкції / Уклад. В.О.Приятельчук, В.І. Риндюк.–Вінниця, ВДТУ, 1994.–32 с.

 5. Методичні вказівки для самостійної роботи з теми “Рівновага тіла під дією плоскої системи сил”/ Уклад. Б.А. Земляков, Л.А. Пащенко.– Вінниця, ВДТУ,1997.–62 с.

 6. Методические указания к выполнению курсовых работ по разделам динамики (с использованием численных програм на ЕВМ) / Сост. А.Д.Чернышов, В.И.Рындюк.– Винница, ВПИ, 1986. – 32 с.

 7. Методические указания для исследования движения системы материальных точек для студентов всех специальностей / Сост. А.Н.Гель.– Винница, ВПИ, 1988.– 28 с.

 8. Методические указания к решению творческих задач по теоретической механике для студентов всех специальностей / Сост. А.В.Емельянов, Л.С. Емельянова.– Винница, ВПИ, 1986.– 44 с.


ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА

Метою індивідуальних завдань є вдосконалення знань та умінь, які студенти набувають при вивченні дисципліни в аудиторії. Для розвитку навиків самостійної роботи та практичного використання методів теоретичної механіки студенти виконують чотири РГР і чотири аудиторні контрольні роботи (КР): РГР № 1 і КР (рівновага плоскої системи сил)–розділ “Статика”; РГР № 2 і КР (плоский рух тіла)– розділ “Кінематика”; РГР №3 і КР (динаміка точки)–розділ “Динаміка точки”; РГР № 4 і КР (загальні теореми динаміки або загальне рівняння динаміки)–розділ “Динаміка матеріальної системи”. В РГР входить три-чотири задачі із яких одна обов’язково виконується з використанням ЕОМ.


Екзаменаційна методика: Екзамен в письмовій формі, за призначенням.

Реєстрація на курс: Дирекція ІнМТ, ауд. 1217, тел.: (8-0432)- 598-404.

Реєстрація на іспит: З лектором, персонально чи по телефону.

Дисципліна: Хімія

Факультет: АРВ

Статус дисципліни: обов’язковий

Курс: перший


Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр


2 (ВС)
Лекції (год)

28

2

Практичні заняття(год)


14

1

Лабораторні заняття(год)

28

2

Семінари(год)

-

-

КП (КР) трим.


-

-

РГР


-

-

СРС (інд. заняття)

56

4

Всього(год:кредитів)

126/3,5
Екзамен(трим)

2
Залік(трим)

-
КОД:

НФД.03

Лектори: Гордієнко Ольга Анатоліївна, ст. викладач

21021 м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, Інститут менеджменту, екології, економічної та екологічної кібернетики (ІнМЕЕЕК), кафедра хімії та екологічної безпеки, тел. 8-0432-598-495.
МЕТА: вивчення основних законів хімії, закономірностей перебігу хімічних процесів, будови, структури та властивостей речовин, методів їх отримання, теорії розчинів, основ електрохімії.
ПРОГРАМА:

Основні закони хімії. Будова атомів та періодична система елементів Д.І. Мендєлєєва. Хімічний зв’язок. Просторова конфігурація молекул. Енергетика хімічних процесів. Хімічна кінетика та рівновага. Розчини неелектролітів. Розчини електролітів. Хімія води. Загальна характеристика металів. Хімічні та електрохімічні властивості металів. Хімічні джерела струму. Процеси електролізу. Корозія металів і сплавів.БІБЛІОГРАФІЯ:


 1. Григор’єва В.В., Самійленко В.М., Сич А.М. Загальна хімія. – К. : Вища шк., 1991. – 431с.

 2. Глінка М.Л. Загальна хімія, 5-е вид. – К. : Вища шк., 1982. – 608с.

 3. Коровин Н.В., Масленникова Г.Н., Мингулина Э.И., Филиппов Э.Л. Курс общей химии. – М. : Высш. шк., 1990. – 446с.

 4. Загальна та біонеорганічна хімія/ О.Г. Карнаухов, Д.О. Мельничук, К.О. Чоботько, В.А. Копілевич. – К. : Фенікс, 2001. – 578с.

 5. Романцева Л.М., Лещинская З.Л., Суханова В.А. Сборник задач и упражнений по общей химии. – М. : Высш. шк., 1991. – 288с.

 6. Хімія. Робоча програма і методичні вказівки по виконанню контрольних завдань і лабораторних робіт / Ю.А. Пирогов, П.Я. Пустовар, О.О. Кирєєв, С.М. Вілков. – Харків. : ХІПІ, 1990. – 164с.


МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: Дисципліна передбачає два модульних контроля. Протягом триместру студент повинен виконати 13 лабораторних робіт та скласти 2 письмові колоквіуми на 7 та 14 тижнях. Додатково оцінюються практичні заняття. Оцінки знань формуються на підставі рейтингових балів, які студент отримує протягом триместру за результатами колоквіумів, захисту лабораторних робіт та виконання практичних завдан. На основі цих оцінок студент отримує оцінку з іспиту або складає його на загальних підставах.
ПЕРЕДУМОВИ: Курс базується на знаннях з Хімії, Фізики, Математики на базі середньої школи.

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Протягом лекцій роздаються студентам конспекти лекцій з актуальної тематики.

Для виконання лабораторних робіт використовуються : 1. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу “Хімія” частина 1./ Г.А. Корчинський, В.Г. Заїка. – Вінниця. : ВПІ, 1992. – 81с.

 2. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу “Хімія та хімічні основи екології” частина 2./Г.П. Котлярова, Т.І Ющенко, В.П. Копецький, В.Г. Петрук. - Вінниця. – ВДТУ, 1996. – 81с.

 3. Методичні вказівки до лабораторних робіт з хімічної кінетики./ В.Г. Петрук, М.В. Гандзій. - Вінниця. : ВДТУ, 1997. – 23с.ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА:


Розв’язування задач з таких основних тем:

 1. Основні закони хімії. Будова атомів і молекул. Хімічний зв’язок.

 2. Закономірності протікання хімічних реакцій. Хімічна термодинаміка. Хімічна кінетика і рівновага. Напрямок хімічних реакцій.

 3. Розчини неелектролітів. Способи вираження концентрації розчину. Осмос. Закон Рауля. Пониження температури замерзання та підвищення температури кипіння розчинів.

 4. Розчини електролітів. Електролітична дисоціація. Ступінь і константа дисоціації. Водневий показник рН. Іонний добуток води. Гідроліз солей.

 5. Твердість води та способи її пом’якшення. Методи очистки води.


Екзаменаційна методика: іспит, за призначеннями.

Реєстрація на курс: дирекція ІнМТ, аудиторія 1217, тел. (80432) – 598-404

Реєстрація на іспит: з лектором, персонально чи по телефону.

Дисципліна: Опір матеріалів
Факультет: АРВ
Статус дисципліни: нормативна
Курс: другий
Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

4(ОС)/5(ВС)
Лекції (год)

42/32

3/2

Практичні заняття (год)

28/-

2/-

Лабораторні заняття (год)

-/16

-/1

Семінари (год)

-

-

КП (КР) трим

-

-

РГР

3/3
СРС

38/42

2,7/2,6

Всього (год / кредитів)

108(3 )/ 90(2,5)

7,7/5,6

Екзамен (трим)

4(ОС) / 5 ( ВС)
Залік (трим)

-
КОД:

НФД.07


Лектор: Огородніков Віталій Антонович, д. т. н., проф.,

Грушко Олександр Володимирович, к.т.н., доцент.21021 м. Вінниця, ВНТУ, вул. Хмельницьке шосе, 95, Інститут машинобудування та транспорту (ІнМТ), кафедра опору матеріалів та прикладної механіки, тел. (0432) 598-465, (0432) 598-014.
МЕТА: надання студентам знань законів, принципів, методів та прийомів опору матеріалів, які необхідні майбутньому спеціалісту для розрахунку на міцність, жорсткість і стійкість елементів машин, споруд, конструкцій, що використовуються в машинобудуванні.
ПРОГРАМА:

Внутрішні сили. Напруження силових факторів. Побудова епюр внутрішніх силових факторів. Деформації стержня, точки. Напруження. Закон Гука. Види деформацій. Умови міцності і жорсткості. Напружений стан в точці. Тензор напружень. Гіпотези /теорії/ міцності. Геометричні характеристики плоских перерізів. Розтяг, стиск, зсув, кручення, згин: розрахунки на міцність та жорсткість. (4 триместр)

Статично невизначні системи. Методи розкриття статичної невизначеності. Складний опір. Енергетичні методи визначення переміщень. Спосіб Верещагіна. Метод сил розкриття статичної невизначеності. Методи розрахунку на стійкість стиснутих стержнів. Динамічні навантаження. Удар. Змінні навантаження. Коливання. Розрахунки на міцність по руйнівному навантаженню. Контактні напруження. Поняття про метод кінцевих елементів. (5 триместр).
БІБЛІОГРАФІЯ


  1. Огородніков В.А., Сивак І.О., Бабак М.В. Опір матеріалів з елементами теорії пластичності. Частина 1. Навчальний посібник. — Вінниця: ВДТУ, 2001 — 100 с.

  2. Опір матеріалів. Кн. 2. Опір матеріалів: підручник (за ред. Д.В. Чернілевського) – К.: НМК ВО, 1992 – 272 с.

  3. Огородніков В.А., Грушко О.В., Побережний М.І. Опір матеріалів. Розрахунково-графічні завдання з прикладами розрахунків. Частина 1. Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2003. – 158 с.

 1. Феодосьев В.И. Сопротивление материалов: Учебник для втузов. — М.: Наука, 1986. — 512 с.

 2. Сопротивление материалов: Учебник для вузов / под общ. ред. Г.С. Писаренко. — Киев: Вища школа, 1979 — 696 с.

 3. Сборник задач по сопротивлению материалов. Учеб. пос. под ред. В.К. Качурина – М.: Наука, 1972 – 430 с.

 4. Теорія споруд. Модуль 2. Елементи опору матеріалів. Навчальний посібник / В.А.Огородніков та інші – В.: ВДТУ. 1997. – 92 с.


МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ. Дисципліна передбачає два контрольних модулі у кожному триместрі. Протягом 4 триместру студент повинен виконати 3 РГР та скласти 2 письмові колоквіуми на 7 та 14 тижні. Протягом 5 триместру студент повинен виконати 7 лабораторних робіт і 3 РГР та скласти 2 письмові колоквіуми на 8 та 16 тижні.

Оцінки знань формуються на підставі рейтингових балів, які студент отримує протягом триместру за результатами колоквіумів, захисту лабораторних робіт. На основі цих оцінок студент отримує оцінку з екзамену або складає його на загальних підставах.

Екзамен складається письмово. Завдання містять два практичних та одне теоретичне питання.

Письмові колоквіуми та іспит розраховано на 90 хвилин роботи.


ПЕРЕДУМОВИ: Фізика (механіка), Вища математика (функціональні залежності і теорії границь, векторний аналіз та тензорне числення, диференціальне та інтегральне числення, ряди, функції кількох змінних, комплексні числа, диференціальні рівняння, варіаційне числення), теоретична механіка.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: протягом лекцій роздаються студентам конспекти лекцій актуальної тематики, для підготовки до лабораторних робіт - методичні вказівки.

 1. Методические указания к лабораторным работам по курсу “сопротивление материалов”. Ч.1./В.Г. Нахайчук, И.О. Сивак, В.А. Матвийчук. – Винница: ВПИ, 1987. – 48 с.

 2. Методические указания к лабораторным работам по курсу “сопротивление материалов”. Ч.2. / И.О. Сивак, В.А. Огородников. – Винница: ВПИ, 1988. – 75 с.


ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА

4 триместр.

РГР №1. Побудова епюр внутрішніх силових факторів. Розрахунок статично невизначених систем при розтягу-стиску.

РГР №2. Геометричні характеристики перерізів. Напружений стан в точці.

РГР №3. Розрахунок на кручення. Розрахунок балки на міцність і жорсткість.5 триместр.

РГР №4. Позацентровий стиск. Розрахунок на міцність та жорсткість кривого стержня.

РГР №5. Статично невизначені системи.

РГР №6. Розрахунок на удар. Розрахунок на стійкість.


Екзаменаційна методика: Усний іспит, за призначенням.

Реєстрація на курс: дирекція ІнМТ ауд. 1217,тел. (0432) 598-404.

Реєстрація на іспит: З лектором, персонально чи по телефону.

Зауваження: Лекції підходять для студентів які навчаються за напрямком „Інженерна механіка" .

Дисципліна: Теоретичні основи електротехніки

Факультет: АРВСтатус дисципліни: нормативна

Курс: другий


Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

5 (ВС)
Лекції (год)

40

2,5

Практичні заняття (год)

16

1

Лабораторні заняття (год)

32

2

Семінари (год)

-
КП (КР) трим

-
РГР

-
СРС (інд. заняття)

92

6

Всього (год /кредитів)

180/5
Екзамен (трим)

5
Залік (трим)

-
КОД:

НФД.06
Лектор: Жуков Володимир Олексійович, к.т.н., ст. викладач

21021 м. Вінниця, ВНТУ, вул. Воїнів-інтернаціоналістів, 9, Інститут енергетики, екології та електроспоживання (ІнЕЕЕ), кафедра ЕСА, тел. (8-0432) 598-012.
МЕТА: формування знань студентів у галузі використання електротехнічних й електротехнологічних зварювальних пристроїв.
ПРОГРАМА:

Основні закони та параметри електричних кіл. Електричні кола постійного та змінного струму. Методи розрахунку електричних кіл. Резонансні явища в електричних колах. Кола із взаємною індукцією. Трифазні кола. Чотириполюсники. Несинусоїдальні струми та напругги в електричних колах. Перехідні процеси в електричних колах. Нелінійні електричні кола. Кола із сталлю. Трансформатори. Режими роботи. Схеми заміщення. Робочі характеристики. Потужність, витрати, ккд. Трифазні та спеціальні типи трансформаторів.


БІБЛІОГРАФІЯ

 1. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. – М. : Высшая школа, 19973.

 2. Нейман Л.Р., Демирчяк К.С. Теоретические основы электротехники. М. : Энергоиздат, 2003.

 3. Зевекс Г.В., Ионкин П.А. и др. Основы теории цепей. – М. : Высшая школа, 1975.

 4. Шебес М.Р. Задачник по теории линейных электрических цепей. М. : Вычшая школа, 1982.


МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: Дисципліна передбачає два модульних контроля. Протягом триместру студент повинен виконати 7 лабораторних робіт і практичні роботи та скласти 2 письмові колоквіуми на 8 та 16 тижні.

Оцінки знань формуються на підставі рейтингових балів, які студент отримує протягом триместру за результатами колоквіумів, здачі практичних завдань і захисту лабораторних робіт. На основі цих оцінок студент отримує оцінку за іспит або складає його на загальних підставах. Для контролю використовуються тестові комп’ютерні системи контролю знань.

Іспит складається усно. Завдання містять два теоретичних та одне практичне питання.

Письмові колоквіуми розраховано на 90 хвилин роботи.


ПЕРЕДУМОВИ: Фізика (електрика, магнетизм), Математика (теорія матриць, диференційні рівняння, аналітична геометрія, теорія функцій комплексних змінних, перетворення Фур’є та Лапласа).
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

 1. Карпов Ю.О., Могас И.Є., Мадьяров В.Г. Конспект лекцій з курсу ТОЕ. Частина 1. – Вінниця, ВПІ, 1992.

 2. Карпов Ю.О., Могас И.Є., Мадьяров В.Г. Конспект лекцій з курсу ТОЕ. Частина 2. – Вінниця, ВПІ, 1995.

 3. Ткач В.С. Теоретична електротехніка. Лінійні кола. – К. : Вища школа, 1992.


ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА:

Домашня робота з розрахунку електричних кіл, виконання розрахунково-графічних робіт.


Екзаменаційна методика: Усний іспит, за призначенням.

Реєстрація на курс: дирекція ІнМТ, ауд. 1217, тел.8-0432- 598-404.

Реєстрація на іспит: 3 лектором, персонально чи по телефону

Перелік професійних дисциплін

Перелік професійних нормативних дисциплін

Предмет: Інженерна та комп’ютерна графіка

Факультет: АРВ

Статус дисципліни: нормативна

Курс: перший, другий


Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

1 (ОС)/2(ВС)/4(ОС)
Лекції (год)

28/-/-

2

Практичні заняття (год)

28/28/14

2/2/1

Лабораторні заняття (год)Семінари (год)

-
КП (КР) трим

-
РГР

4/1/1
СРС (інд. заняття)

16/26/40

1/2/3

Всього (год/кредитів)

72(2)/54(1,5)/54(1,5)
Екзамен (трим)

1
Залік (трим)

2,4
КОД:

НПД.05


Лектор: Буда Антоніна Геронівна, к.т.н., доцент.,

Мельник Ольга Петрівна, к.т.н., доцент.


Каталог: files -> INF%20PACK
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя
INF%20PACK -> European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0923-Зварювання Освітньо-кваліфікаційний рівень – інженер
INF%20PACK -> European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 050504-Зварювання Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр
INF%20PACK -> Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет інститут магістратури, аспірантури, докторантури


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   25
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка