European credit transfer system ects – інформаційний пакет освітньо-кваліфікаційний рівень –бакалавр Напрям підготовки 050504 Зварювання Вінниця – 2012 pСторінка15/25
Дата конвертації16.03.2017
Розмір5.62 Mb.
#12357
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   25

21021, м. Вінниця, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 7, Інститут будівництва, теплоенергетики та газопостачання (ІнБТЕГП), факультет теплоенергетики та газопостачання, кафедра інженерної та комп’ютерної графіки, тел. 598-663, 598-065.МЕТА: Вивчення теоретичних основ побудови і читання проекційних зображень просторових об’єктів, принципів розробки і оформлення технічних креслень згідно стандартів та за допомогою комп’ютерних графічних систем.

ПРОГРАМА:


Прямокутні проекції елементарних геометричних фігур. Методи перетворення комплексного креслення. Криві лінії і поверхні, їх класифікація. Алгоритми розв’язування позиційних та метричних задач.

Система конструкторської документації. Основні правила оформлення графічної конструкторської документації. Нанесення розмірів на кресленнях деталей.

Зображення: вигляди, розрізи, перерізи. Аксонометричні проекції.

Шорсткість поверхонь. Зображення та позначення різьби на кресленнях. Правила оформлення робочого креслення деталі.Типи з’єднань, їх умовні зображення та позначення. Складальні креслення. Специфікація. Читання складального креслення. Використання графічної системи КОМПАС для виконання графічної та текстової конструкторської документації.

БІБЛІОГРАФІЯ


 1. Михайленко В.Є. та інш. Інженерна та комп’ютерна графіка. К., Вища школа, 2000р.-234с.

 2. Михайленко В.Є. та інш. Нарисна геометрія. К. Вища школа, 2004р.-265с.

 3. Потемкин А.И. Инженерная графика КОМПАС-ГРАФИК L. Т. Просто и доступно. С.-П., 2000г.-230с.

 4. Потишко А.В. Справочник по инженерной графике. К., Будівельник, 1993г.-174с.


МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: Протягом першого триместру передбачено два модульних контроля. За триместр студент повинен виконати три розрахунково-графічних завдання, скласти три поточних контрольних роботи на 3, 5 і 12 тижнях, скласти два письмових колоквіуми на 7 і 14 тижнях. Протягом другого триместру передбачено два модульних контроля, студент повинен виконати одну розрахунково-графічну роботу, скласти дві поточні контрольні роботи на 5 і 10 тижнях. Протягом четвертого триместру передбачено один модульний контроль, студент повинен виконати одну розрахунково-графічну роботу, скласти поточну контрольну роботу на 10 тижні. Оцінки знань формуються на підставі рейтингових балів, які студент отримує протягом триместру за результатами колоквіумів, контрольних робіт, виконання та захисту розрахунково-графічних робіт.
ПЕРЕДУМОВИ: Базується на знаннях таких дисциплін, як Математика, Інформатика.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Протягом лекцій студенти забезпечені базовими навчальними посібниками:

 1. Конспект лекцій з курсу “Інженерна графіка” (авт. Шевченко А.В., Пащенко В.Н.), Вінниця, ВПІ - 1990р. - 103с.

 2. Кривые поверхности в инженерной практике” (авт. Кожемяко В.П., Шевченко А.В. Пащенко В.Н.), К. : УМК ВО, 1989г.-126с.

 3. Методичні вказівки до виконання графічних робіт з нарисної геометрії (авт. Вітюк О.П., Кормановський С.І. Пащенко В.Н.), Вінниця, ВДТУ, 1994р.-67с.

 4. Навчальний посібник “Проектування форм технічних деталей та аксонометричні проекції” (авт. Буда А.Г., Король О.В., Пащенко В.Н.) Вінниця, ВДТУ, 2001.


ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: Домашня робота складається з виконання чотирьох розрахунково-графічних завдань і двох розрахунково-графічних робіт:

 • РГЗ 1 “Дослідження багатогранника”;

 • РГЗ 2 “Моделювання кривих поверхонь”;

 • РГЗ 3 “Переріз поверхні площиною”;

 • РГЗ 4 “Перетин поверхонь”;

 • РГР 1 “Нанесення розмірів. Проекційне креслення. Рознімні і не рознімні з’єднання”;

 • РГР 2 “Складальне креслення. Деталювання”.


Екзаменаційна методика: Іспит і 2 диференційованих заліки за призначенням.

Реєстрація на курс: Дирекція ІнМТ, ауд.1217, тел. 0432 598-595.

Реєстрація на іспит: У лектора персонально, чи по телефону.

Дисципліна: Фізико-хімічні та металургійні основи виробництва металів

Факультет: АРВСтатус дисципліни: нормативна

Курс: перший


Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

1 (ОС )
Лекції (год)

42

3

Практичні заняття (год)

-
Лабораторні заняття (год)

28

2

Семінари (год)

-
КП (КР) трим

-
РГР

-
СРС (інд. заняття)

38

3

Всього (год /кредитів)

108/3
Екзамен (трим)

1
Залік (трим)

-
КОД:

НПД.06

Лектор: Шиліна Олена Павлівна, к.т.н., доцент.,

Осадчук Андрій Юрійович, ст. викладач


21021 м. Вінниця, ВНТУ, вул. Хмельницьке шосе, 95, Інститут машинобудування та транспорту (ІнМТ), кафедра технології підвищення зносостійкості, тел. (8-0432) 598-678.МЕТА: надання майбутнім спеціалістам знання із сучасних конструкційних матеріалів, найбільш поширених у машинобудуванні, фізико-хімічним та металургійним основам їхнього виробництва у вітчизняній та світовій практиці.
ПРОГРАМА:

Класифікація металів та сплавів. Метали, сплави та їх маркування. Властивості металів і сплавів,що застосовуються в машинобудуванні. Основи сучасного металургійного виробництва. Поняття про руди різних металів. Принципи отримання металів із руд відновленням, електролізом і металотермією. Виробництво чавуну. Вихідні матеріали для доменної плавки. Основні фізико-хімічні процеси отримання чавуну в сучасних доменних печах. Продукція доменного виробництва Виробництво сталі. Основні фізико-хімічні процеси отримання сталі. Виробництво сталі в кисневих конверторах і електродугових печах. Способи розливання сталі у виливниці. Виробництво сталі в мартенівських печах. Способи підвищення якості сталі. Процес прямого (позадоменного) отримання заліза з руд. Виробництво кольорових металів (міді, алюмінію, магнію, титана та ін.). Основи й сутність ливарного виробництва. Основи обробки металів тиском Прокатне виробництво. Кування та його сутність. Виробництво конструкційних матеріалів методами порошкової металургії.БІБЛІОГРАФІЯ:


 1. Клименко В. М., Шиліна О. П., Осадчук А. Ю. Фізико-хімічні та металургійні основи виробництва металів. Навчальний посібник / Частина перша. Конструкційні матеріали: властивості, класифікація, виробництво. Навчальний посібник. - Вінниця: ВДТУ, 2002.- 95 с.

 2. Технология конструкционных материалов. / Под ред. А. М. Дальского – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1986. – 448 с.

 3. Технология конструкционных материалов. / Под ред. А. М. Дальского – М.: Машиностроение, 1993. – 664 с.

 4. Общая металлургия. / В. Г. Воскобойников, Ф. П. Еднерхо, В. А. Кудрин, А. М. Якушев - М.: металлургия, 1991 – 424 с.

 5. Казаков Н. Ф., Осокин А. М., Шишкова А. П. Технология металлов и других конструкционных материалов. / Под ред. Н. Ф. Козакова – М.: Металлургия. – 688 с.

 6. Литейное производство. / Под ред. И. Б. Куманина М., Машиностроение, 1981. – 316 с.

 7. Шиліна О. П., Клименко В. М. Практикум з конструкційних матеріалів. Навчальний посібник. – Вінниця: ВДТУ, 2001 – 109 с.


МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: Дисципліна передбачає два модульних контроля. Протягом триместру студент повинен виконати 5 лабораторних робіт та скласти 2 письмові колоквіуми на 8 та 17 тижні.

Оцінювання знань формується на підставі рейтингових балів, які студент отримує протягом триместру за результатами колоквіумів та захисту лабораторних робіт. На модульних контролях пропонується декілька варіантів однакової складності, які охоплюють теоретичні і практичні питання відповідного курсу. На основі результатів колоквіумів та лабораторного практикуму студент отримує оцінку іспиту або складає його на загальних підставах.

Іспит складається усно. Завдання містять три теоретичних та одне практичне питання.

Письмові колоквіуми та іспит розраховано на 90 хвилин роботи.


ПЕРЕДУМОВИ: Базується на знаннях з Хімії, Фізики, Математики, одержаних у середній школі та забезпечує всі спеціальні дисципліни спеціальності.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Плакати, кінофільми, електронні версії посібників. Для виконання лабораторних робіт використовують посібник:

 1. Шиліна О. П., Клименко В. М. Практикум з конструкційних матеріалів. Навчальний посібник. – Вінниця: ВДТУ, 2001 – 109 с.


ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: самостійне вивчення розділів курсу відповідно до програми дисципліни.

 1. Будова та принцип роботи повітронагрівників доменної печі.

 2. Виробництво сталі в мартенівських печах.

 3. Процес прямого (позадоменного) отримання залізаз руд.

 4. Розливання сталі. Будова металургійного виливка.

 5. Виробництво алюмінію, магнію, титана, та їхніх сплавів.

 6. Виробництво виливків у пісчано-глиністі форми.

 7. Прокатування безшовних та зварних труб, їхня характеристика та галузь застосування.

 8. Волочіння. Сутність процесу волочіння. Схеми волочіння суцільних і порожнистих профілів. Інструмент й обладнання волочильного виробництва.


Екзаменаційна методика: Іспит за призначенням.

Реєстрація на курс: дирекція ІнМТ, ауд. 1217, тел.8-0432- 598-404.

Реєстрація на іспит: з лектором, персонально чи по телефону.

Дисципліна: Основи обробки матеріалів.

Факультет: АРВСтатус дисципліни: нормативна

Курс: другий


Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

5 (ВС)
Лекції (год)

32

2

Практичні заняття (год)Лабораторні заняття (год)

16

1

Семінари (год)


КП (КР) трим


РГР


СРС (інд. заняття)

60

3,2

Всього (год /кредитів)

108/3
Екзамен (трим)


Залік (трим)

5
КОД:

НПД.10

Лектор: Шиліна Олена Павлівна, к.т.н., доцент.

21021 м. Вінниця, ВНТУ, вул. Хмельницьке шосе, 95, Інститут машинобудування та транспорту (ІнМТ), кафедра технології підвищення зносостійкості, тел. (8-0432) 598-678, 598-262.
МЕТА: надання студентам знань сучасних і розповсюджених в промисловості технологічних методів переробки конструкційних матеріалів в деталі машин механічною обробкою , електрофізичними, електрохімічними та іншими методами.
ПРОГРАМА:

Фізико-механічні та фізико-хімічні процеси формування заготовок та деталей. Класифікація видів металообробки. Класифікація металорізальних верстатів. Інструментальні матеріали їх властивості і вимоги до них. Режими різання. Магнітно-імпульсні, електрогідравлічні, електроерозійні, вибухові методи формування заготовок.


БІБЛІОГРАФІЯ

 1. А. М. Дальский Технология конструкционных материалов. М.:- Машиностроение. 1985

 2. Г. И. Грановский, В. Г. Грановский Резание металлов. М.:- Машиностроение 1985. 304c.

 3. Теорія різання. Ч. 1 „Точіння”. Навчальний посібник /В.О. Кузьменко.- В. – ВДТУ, 1996.- 126с.

 4. А.И. Барботько, А.Г. Зайцев. Теория резания металлов (часть 1 и 2) Воронеж. Изд-во Воронежского университета, 1990 г.

 5. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т., т. ч. (под. ред. А. Г. Касиловой и Р. К. Мещерякова. – не изд. перер. – М. Машиностроение. 1985, 496с.

 6. Прогрессивные режущие инструменты и режимы резания металлов: Справочник. В. И. Баранчиков и др. М.: Машиностроение, 1990 – 400 с.

 7. Н. А. Нефёдов, К. А. Осимов. Сборник задач и примеров по резанию металлов и режущему инструменту – М.: Машиностроение, 1984 – 400 с.


МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: Дисципліна передбачає два модульних контроля. Протягом триместру студент повинен виконати 7 лабораторних робіт і розрахунок режимів різання при точінні та скласти 2 письмові колоквіуми на 8 та 16 тижні.

Оцінки знань формуються на підставі рейтингових балів, які студент отримує протягом триместру за результатами колоквіумів, захисту лабораторних робіт. На основі цих оцінок студент отримує оцінку з заліку або складає його на загальних підставах. . Для контролю використовуються тестові комп’ютерні системи контролю знань.

Залік складається усно. Завдання містять два теоретичних та одне практичне питання.

Письмові колоквіуми розраховано на 90 хвилин роботи.


ПЕРЕДУМОВИ: Фізика, Хімія, Фізико-хімічні та металургійні основи виробництва матеріалів.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Протягом лекцій роздаються студентам конспекти лекцій актуальної тематики, для підготовки до лабораторних робот - методичні вказівки.

 1. О. П. Шиліна, В. М. Клименко Методичні вказівки до лабораторних робіт по ТКМ. Вінниця: ВДТУ 1994 р.

 2. О. П. Шиліна Методичні вказівки до лабораторних робіт по ТРМ. Вінниця ВДТУ 1994р.

 3. О.П.Шиліна Методичні вказівки до тестового контролю знань студентів з дисциплін: “Основи обробки матеріалів”, “Теорія р.ізання металів” для студентів бакалаврського напрямку 6.0923-«Зварювання», 6.0902-«Інженерна механіка”, ВДТУ, 2002.

 4. О.П.Шиліна, В.М.Клименко. Практикум з технології конструкційних матеріалів.Навчальний посібник-Вінниця:ВДТУ. 2001-109сІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА:

 1. Розрахунок режимів різання при свердлуванні, фрезеруванні, шліфуванні.

 2. Фізичні основи процесу різання металів.

 3. Пластична деформація при різанні металів.

 4. Абсолютний та відносний зсув.

 5. Критерії зносу різця.

 6. Вплив геометричних параметрів на температуру та сили різання при фрезеруванні, свердлуванні і шліфуванні.

 7. Визначення режимів різання при обробці зміцнених поверхонь.


Екзаменаційна методика: Усний диференційований залік, за призначенням.

Реєстрація на курс: дирекція ІнМТ, ауд. 1217, тел.8-0432- 598-404.

Реєстрація на залік: 3 лектором, персонально чи по телефону

Дисципліна: Металознавство і термічна обробка зварних з’єднань

Факультет: АРВСтатус дисципліни: нормативна

Курс: другий


Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

5 (ВС)
Лекції (год)

42

3

Практичні заняття (год)Лабораторні заняття (год)

28

2

Семінари (год)

-
КП (КР) трим

-
РГР

-
СРС (інд. заняття)

38

2,7

Всього (год /кредитів)

108/3
Екзамен (трим)

5
Залік (трим)

-
КОД:

НПД.07


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   25
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка