European credit transfer system ects – інформаційний пакет освітньо-кваліфікаційний рівень –бакалавр Напрям підготовки 050504 Зварювання Вінниця – 2012 pСторінка16/25
Дата конвертації16.03.2017
Розмір5.62 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   25


Лектор:Архіпова Тетяна Федорівна, к.т.н., доцент.

21021 м. Вінниця, ВНТУ, вул. Хмельницьке шосе, 95, Інститут машинобудування та транспорту (ІнМТ), кафедра технології підвищення зносостійкості, тел. (380-432) 598-678.
МЕТА вивчення дисципліни полягає у пізнанні природи і властивостей матеріалів, а також способів зміни їх властивостей для найбільш ефективного використання в заданих умовах зварювання і експлуатації.
ПРОГРАМА:

Сучасне металознавство і його значення в народному господарстві. Ідеальні і реальні кристали. Види дефектів, їх класифікація, вплив на властивості металів. Плавлення металів, зварювальна ванна. Механізм і закони кристалізації, будова зливка та зварного шва. Деформація та її роль при зварюванні. Будова і властивості деформованих металів. Рекристалізаційні процеси в металах і їх значення при зварюванні. Руйнування металів та його види. Явище крихкості при низьких температурах. Холодні тріщини в зварних з`єднаннях.

Діаграми стану подвійних сплавів. Діаграма FeFe3C.

Теорія термічної обробки металів та сплавів. Теорія термічної обробки сталі. Легування сталей і чавунів. Технологія термічної обробки. Класифікація і характеристика чорних і кольорових сплавів. Металознавство отримання і термічної обробки зварних з’єднань.


БІБЛІОГРАФІЯ

 1. Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение. - М.: Машиностроение, 1990.

 2. Лившиц Л.С. Металловедение для сварщиков. - М.: Машиностроение, 1989.

 3. Земзин В.Н., Шрон Р.З. Термическая обработка и свойства сварных соединений. - М.: Машиностроение, 1988.

 4. Лившиц Л.С., Хакимов А.Н. Металловедение сварки и термическая обработка сварных соединений. - М.: Машиностроение, 1989.

 5. Грабин В.Ф. Металловедение сварки плавлением. - К.: Наук. думка, 1982.

 6. Новиков И.И. Теория термической обработки металлов. - М.: Металлургия, 1986.

 7. Мозберг Р.К. Материаловедение. - М.:Высшая школа, 1991.

 8. Материаловедение : Лабораторный практикум / Худокормова Р.М., Пантелеенко Ф.И. – Минск : Вышейшая школа, 1990.


МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: Дисципліна передбачає два модульних контроля. Протягом триместру студент повинен виконати 9 лабораторних робіт та скласти 2 письмові колоквіуми на 8 та 16 тижні.

Оцінки знань формуються на підставі рейтингових балів, які студент отримує протягом триместру за результатами колоквіумів і захисту лабораторних робіт. На основі цих оцінок студент отримує результуючу оцінку або складає іспит на загальних підставах.

Іспит складається усно. Завдання містять три теоретичних питання.

Письмові колоквіуми та іспит розраховано на 90 хвилин роботи.


ПЕРЕДУМОВИ: Фізика, Хімія, Фізико-хімічні та металургійні основи виробництва матеріалів, Опір матеріалів, Креслення.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Протягом лекцій роздаються студентам конспекти лекцій актуальної тематики, для підготовки до лабораторних робот - методичні вказівки у PDF-форматі.
ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА:

 1. Форми кристалів і вплив реального середовища на процес кристалізації. Утворення дендритної структури.

 2. Побудова кривих охолодження та нагрівання для складних діаграм подвійних сплавів та аналіз перетворень.

 3. Зміна при рекристалізаційних процесах механічних, фізико-хімічних властивостей і розміру зерна. Вплив складу сплаву й ступеня пластичної деформації на перебіг рекристалізаційних процесів.

 4. Різниця між перлітом, сорбітом і троститом. Перетворення при відпуску загартованої сталі. Структури відпущеної сталі. Вплив легуючих елементів на критичні точки сталі і перетворення при відпуску. Відпускна крихкість і її види.

 5. Вплив швидкості охолодження на структуру і властивості сталі та фізичну сутність процесів відпалу, нормалізації, гартування й обробки холодом.

 6. Вплив легуючих елементів на зміну структури і властивостей сталі. Технологічні особливості термічної обробки легованої сталі різних груп.

 7. Сталі і сплави, що мають особливі фізичні властивості: магнітні, із заданими коефіцієнтом теплового розширення чи електричним опором, а також нові сплави на основі титану, нікелю, кобальту і тугоплавких металів. Цинк, олово, свинець і їхні сплави. Галузі застосування сплавів на основі цинку, свинцю, олова. Особливості будови антифрикційних сплавів у зв'язку з вимогами до них.

 8. Можливості використання композитів як жароміцних матеріалів і способи підвищення їхньої жароміцності.

 9. Фізико-механічні властивості й галузі застосування гум різних марок.


Екзаменаційна методика: Усний іспит, за призначенням.

Реєстрація на курс: дирекція ІнМТ, ауд. 1217, тел. 598-404.

Реєстрація на іспит: 3 лектором, персонально чи по телефону

Дисципліна: Основи екології

Факультет: АРВ

Статус дисципліни: обов’язковий

Курс: третій


Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр


7
Лекції (год)

28

2

Практичні заняття(год)


-

-

Лабораторні заняття(год)

-

-

Семінари(год)

-

-

КП (КР) трим.


-

-

РГР


-

-

СРС (інд. заняття)

26

1,86

Всього(год:кредитів)

54/1,5
Екзамен(трим)Залік(трим)

7
КОД:

НПД.02

Лектор: Васильківський І.В., к.т.н., доцент

21021 м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, Інститут менеджменту, екології, економічної та екологічної кібернетики (ІнМЕЕЕК), кафедра хімії та екологічної безпеки, тел. 8-0432-598-495.
МЕТА: формування систематичних знань студентів з основ екології, вивчення основних концепцій та законів біосфери та біогеохімічних кругообігів, особливостей функціонування екосистем, основних джерел забруднення довкілля; явищ, що викликані забрудненням атмосфери, гідросфери, літосфери; методів та засобів охорони навколишнього середовища; закономірностей еволюції біосфери, ноо-сфери; основ екологічного моніторингу та менеджменту природних ресурсів, правових основ захисту довкілля та природокористування; екологічних проблем України та Подільського регіону.
ПРОГРАМА: Наука екологія. Концепція екосистеми. Системний підхід в екології. Екологічні методи та моделі. Основні екологічні змінні та лімітуючі фактори. Перетворення енергії та інформації в екосистемах. Зв'язки екосистем з довкіллям та екологічні кругообіги. Основні типи природних екосистем біосфери. Популяція як компонент екосистеми. Вид та особина в екосистемі. Поведінка екосистем у часі та просторі. Глобальні проблеми екології. Принципи та моделі управління біоресурсами. Структура та функції агроекосистем. Вплив промисловості на екосистеми. Екосистеми урбанізованих територій. Принципи, системи та технології утилізації відходів. Загальні проблеми екології людини. Основи екологічного моніторингу. Космічна екологія. Екологічний менеджмент та маркетинг. Стратегія раціонального природокористування.

БІБЛІОГРАФІЯ:


 1. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології.- К.: Либідь, 1995.-368 с.

 2. Боков В.А., Лущик А.В. Основы экологической безопасности. - Симферополь: СОНАТ, 1998.-224 с.

 3. Джигирей В.С. та ін. Основи екології та охорони навколишнього середовища.-Львів:Афіша, 2000.-272 с.

 4. Кучерявий В.П. Екологія.-Л.: Світ, 2000.-500 с.

 5. Одум Ю. Экология: В 2-х т. М.: Мир, 1986. Т. 1. - 326 с.; Т. 2. - 376 с.

 6. Антропогенные проблемы экологии: Методическое пособие.–К.: Выща школа,1997.–179 с.

 7. Говорун А.Г., Скорченко В.Ф., Худолій М.М. Транспорт і навколишнє середовище. - К.: Урожай, 1992. - 144 с.

 8. Казначеев В.П. Очерки теории и практики экологии человека. - М.: Наука, 183. - 260 с.

 9. Лук’янова Л.Б. Основи екології.-К.: Вища школа, 2000.-327 с.

 10. Основы промышленной экологии: Учебное пособие / Челноков А.А., Ющенко Л.Ф.-Минск.: Высшая школа, 2001.-343 с.

 11. Реймерс Н.Ф. Охрана природы и окружающей человека среды: Словарь- справочник.- М.: Просвещение, 1992. - 320 с.

 12. Филин В.А. Відеоекологія.-М.: МЦ “Видеоэкология”. 1997.-320 с.

 13. Черныш В. Введение в экологическую кибернетику.-М., 1990. 568 с.

 14. Чайка В.Є. Основи екології.-Вінниця: Вид-во ВДСУ, 1995.-192 с.

 15. Чайка В.Є. Урбоекологія.-Вінниця: Вид-во ВДСУ, 1999.-368 с.


МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ:

Дисципліна передбачає два модульних контроля. Протягом 7 триместра студент повинен скласти 2 письмові колоквіуми на 7 та 14 тижнях. Оцінки знань формуються на підставі рейтингових балів, які студент отримує протягом триместру за результатами колоквіумів. На основі цих оцінок студент отримує оцінку з заліку або складає його на загальних підставах.


ПЕРЕДУМОВИ: Курс базується на знаннях з Біології, Фізики, Математики та Географії на базі середньої школи та на знаннях з хімії.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Протягом лекцій роздаються студентам конспекти лекцій з актуальної тематики.

Для підготовки до колоквіуму та заліку використовуються: 1. Євсєєва М.В. Основи екології. Навчальний посібник.– Вінниця: ВДТУ, 2000.

 2. Петрук В.Г., Гаркушевський В.С., Копецький В.П. Методичні вказівки "Радіація і радіоактивне забруднення" з курсу ХОЕ для студентів технічних спеціальностей. – Вінниця: ВДТУ, 1997.


ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА:

 1. Парниковий ефект, його фізичний та хімічний зміст

 2. Озонові дірки, їх властивості.

 3. Методи очищення в різних природних середовищах: механічні, фізико-механічні, хімічні, біологічні, їх суть.

 4. Особливості роботи основних міжнародних екологічних установ, громадських екологічних організацій та рухів.

 5. Основні екологічні проблеми та підприємства-забруднювачі Подільського регіону.

 6. Проблеми утилізації вторинної сировини, непридатних пестицидів та інших відходів у Вінницькій області.

 7. Екологічне анкетування підприємств та організацій Подільського регіону.

 8. Кількісні та якісні оцінки біорізноманіття районів Вінницької обл.


Екзаменаційна методика: диференційований залік, за призначеннями.

Реєстрація на курс: дирекція ІнМТ, ауд. 1217, тел. 80432-598-404

Реєстрація на залік: з лектором, персонально чи по телефону.

Дисципліна: Деталі машин і основи конструювання.

Факультет: АРВ

Статус дисципліни: нормативна

Курс: третій


Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

7(ОС)/9(ЛС)

-

Лекції (год.)

48/-

3/-

Лабораторні заняття (год.)

16/-

1/-

Практичні заняття (год.)

14/-

1/-

Семінари (год)

-

-

РГР

-

-

СРС (інд. заняття без врахування год. на КП (КР), РГР, контрольні роботи)

30/-

2/-

Всього за триместр (год/кредитів)

108(3)/36(1)

7,7

Екзамен (трим)

7

-

Залік (трим)

-

-

КП (КР) (триместр, год/кредитів)

9, 36(1)

2,6

Всього за дисципліною (год/кредитів)

144/4

-

КОД:

НПД.08

-


Лектор: Пішенін Володимир Олексійович, к.т.н., доцент,.

21021 м. Вінниця, ВНТУ, вул. Хмельницьке шосе, 95, Інститут машинобудування та транспорту (ІнМТ), кафедра металорізальних верстатів та обладнання автоматизованого виробництва, тел.(8-0432) 598-523.
МЕТА: Вивчення будови, принципу роботи, розрахунку та проектування деталей і вузлів машин загального призначення. Вивчаються кінематичні розрахунки, розрахунки на міцність та жорсткість, методи конструювання, раціонального вибору матеріалів та способи з’єднання деталей.
ПРОГРАМА:

Вступ. Роль машин у підвищенні продуктивності праці.

Принципи, стадії та форми організації проектування машин.

З’єднання. Зварні з’єднання. Правила конструювання зварних швів.

З’єднання натягом. З’єднання нарізні. Фрикційно-гвинтові (клемові) з’єднанняШпонкові, штифтові та шліцьові з’єднання. Механічний привід та основні типи механічних передач. Розрахунок та конструювання передач. Механіка машин та її основні розділи: поняття машини, енергетичні машини, робочі машини, транспортні машини, технологічні машини, інформаційні машини.

Механізми: мехнізми двигунів та перетворювачів; передавальні механізми; виконавчі механізми; механізми керування, контролю, регулювання; мехнізми подачі, транспортування, живлення та сортування оброблюваних середовищ та об’єктів; механізми автоматичного рахування, зважування, та пакування готової продукції.

Теорія механзмів, основні поняття та визначення. Структурний аналіз та класифікація механізмів. Кінематичні пари і їх класифікація.

Тертя в механізмах. Види тертя.

Основні відомості з теорії зачеплень. Геометричні елементи зубчастих коліс. Проектування кулачкових механізмів.

Призначення та структура механічного привода. Основні характеристики привода. Призначення та класифікація передач (передачі зачепленням та тертям, зубчасті, черв’ячні , хвильові, пасові, ланцюгові, фрикційні).Пасові передачі.Фрикційні передачі. Розрахунок по контактних напругах.

Варіатори швидкості, (лобові, дискові, торові). Діапазон регулювання варіатора.

Зубчасті передачі та їх характеристики. Основні параметри зубчастих передач.

Черв’ячні передачі та їх характеристика, області використання. Види черв’яків. Ланцюгові передачі. Аналіз роботи, кінематика.. Запаси міцності ланцюгів. Навантаження на вали. ККД. Проектування зірочок.

Передачі гвинт-гайка. Області використання. Шарикові передачі гвинт-гайка.

Опори, вали та осі, муфти. Опори в машинах. Класифікація опор.

Підшипники ковзання. Загальні відомості. Вали та осі, їх роль в машинах. Конструктивні різновиди валів та осей. Конструювання валів та осей. Муфти та їх роль в машинах. Класифікація пружин та пружних елементів.

Конструювання корпусних деталей. Класифікація корпусних деталей. Критерії їх працездатності. Розрахунки деталей на надійність.

Принципи та методи конструювання машин.

Задачі конструювання. Економічні основи конструювання машин. Корисна віддача. Довговічність. Експлуатаційна надійність. Утворення похідних машин на базі уніфікації. Зменшення номенклатури об’єктів виробництва. Конструктивна спадкоємність. Вивчення сфери застосування машин. Вибір конструкції. Метод інверсії. Компонування. Загальні правила конструювання машин.

Розрахунок кінематичних ланцюгів.


БІБЛІОГРАФІЯ

 1. Артоболевский И.И. Теория механизмов и машин. — М.: Наука, 1988.

 2. Левитский Н.И. Теория механизмов и машин. — М.: Наука, 1990.

 3. Зубчасті передачі в машинобудуванні: Навч. посібник / В.С. Павленко, Б.Ф. Ліщинський, В.О. Пішенін. — К.: НМК ВО, 1992.

 4. Черв’ячні передачі в машинобудуванні. Навч. посібник / В.С. Павленко, Б.Ф. Ліщинський, В.О. Пішенін. — В.: ВДТУ, 1997.

 5. Иванов М.Н. Детали машин. — М.: Высшая школа, 1991.

 6. Решетов Д.Н. Детали машин. — М.: Машиностроение, 1989 г.

 7. Павлище В.Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин. — К.: Вища шк., 1993.

 8. Чернілевський Д.Н. та інш. Деталі машин. Підручник. — К.: НМК ВО, 1992.

 9. Киркач Н.Ф., Баласанян Р.А. Расчет и проектирование деталей машин: Учебное пособие, 3-е изд., перераб. И доп. — Харьков: изд-во "Основа" при ХТУ, 1991.

 10. Література з курсового проектування:

 11. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя, т. 1-3 — М.: Машиностроение, 1982.

 12. Іванов М.Є. та ін. Пасові та ланцюгові передачі в машинобудуванні. — К.: НМК В7, 1991..

 13. Поляков В.С. и др. Справочник по муфтам. — Л.: Машиностроение 1979.

 14. Проектирование механических передач. С.А. Чернавский и др. — М.: Машиностроение, 1984.


МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: Дисципліна передбачає два модульних контроля. Протягом сьомого триместру студент повинен виконати 8 лабораторних робіт, розв'язати ряд задач на 7-ми практичних заняттях та скласти 2 письмових колоквіуми на 8-му та 16-му тижні за результатами вивчення матеріалу за тематикою лекцій та СРС.

Протягом 9-го триместру студент виконує курсовий проект і захищає його перед спеціально створеною комісією.

Оцінки знань формуються на підставі рейтингових балів, які студент отримує протягом триместру за результатами колоквіумів, захисту лабораторних робіт та роботи на практичних заняттях. На основі цих оцінок студент отримує оцінку з іспиту, або складає його на загальних підставах. Для контролю використовуються тестові комп'ютерні системи контролю знань.

Курсовий проект оцінюється за рейтинговими балами, набраними під час консультацій та поточних перевірок ходу виконання. Остаточно проект оцінюється за результатами захисту.


ПЕРЕДУМОВИ: Дисципліна базується на знаннях, отриманих протягом вивчення наступних дисциплін: Інженерна та ком’ютерна графіка, на основі яких виконуються всі машинобудівні креслення; Теоретичної механіки, яка дає можливість визначати закони руху деталей машин та сили, що діють на ці деталі; Опору матеріалів, де визначаються методи та прийоми розрахунків деталей машин на міцність, жорсткість та стійкість;Фізико-хімічні основи виробництва металів, Матеріалознавство та термічна обробка зварних з’єднань.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

 1. Методические указания по кинематическому расчету привода и выбору электродвигателя при выполнении курсового проекта по деталям машин. Сост. В.С. Павленко и др. — ВПИ, 1982.

 2. Методические указания по выполнению расчетов зубчатых передач. Сост. В.С. Павленко и др. — ВПИ, 1982.

 3. Методические указания по выполению расчетов червячных передач. Сост. В.С. Павленко и др. — ВПИ, 1982.

 4. Методические указания по расчету конических зубчатых передач с круговыми зубъями. Сост. Б.Ф. Лищинский и др. — ВПИ, 1983.

 5. Методические указания к выполнению лабораторных работ по деталям машин. Часть 1, 2. Сост. Г.П. Урлапов и др. — ВПИ, 1984.

 6. Методические указания и задания к курсовому проекту по дисциплине “Детали машин”. Сост. В.С. Павленко и др. Част. 1, 2 — ВПИ, 1987.

 7. Методические указания к расчетам клиноременных передач с использование ЭВМ. Сост. В.С. Павленко и др. — ВПИ, 1989.

 8. Метдические указания к расчетам цепных передач с использованием ЭВМ. Сост. И.В. Яцына и др. — ВПИ, 1989.


ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: Рекомендуються наступні форми організації самостійної роботи студентів:

— самостійне вивчення окремих розділів теоретичного курсу з вивченням питань, що не включені в лекційний курс, вправи та лабораторні роботи.

— самостійна робота студентів з навчаючими програмами тестового контролю знань за окремими розділами курсу;

— участь студентів у дослідницьких роботах кафедри з доповідями на наукових семінарах кафедри та наукових

Робота за індивідуальними завданнями виконується студентом у вигляді курсового проекту.
Екзаменаційна методика: Усний іспит за призначенням. Екзаменаційний білет містить 5 питань та задачу. Письмові колоквіуми та іспит розраховано на 90 хвилин роботи.

Курсовий проект оцінюється за рейтинговими балами, набраними під час консультацій та поточних перевірок ходу виконання. Остаточно проект оцінюється за результатами захистуРеєстрація на курс: дирекція ІнМТ, ауд. 1217, тел. 80432-598-404

Реєстрація на іспит: з лектором, персонально чи по телефону.

Дисципліна: Технологія та обладнання для наплавлення.

Факультет: АРВ

Статус дисципліни: нормативна

Курс: третій


Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

9 (ЛС)
Лекції (год)

24

2

Практичні заняття (год)

14

1

Лабораторні заняття (год)

14

1

Семінари (год)

-
КП (КР) трим

-
РГР

-
СРСР (інд. заняття)

56

4

Всього (год /кредитів)

108/3
Екзамен (трим)

-
Залік (трим)

9
КОД:

НПД.21

Лектор: Шиліна Олена Павлівна, к.т.н., доцент.

21021, м. Вінниця, ВНТУ, Хмельницьке шосе, 95, Інститут машинобудування та транспорту (ІнМТ), факультет автомобій та їх ремонту і відновлення (ФАРВ), кафедра технології підвищення зносостійкості. р.т. (8-0432 ) 598-262; 598-678.
МЕТА: полягає у наданні студентам знань із розробки та удосконалення технологій наплавлення і створення покриттів з різноманітними властивостями та технічно грамотному виборі способів наплавлення, наплавочних матеріалів, режимів наплавлення, устаткування й нормування наплавочних операцій.
ПРОГРАМА:

Способи наплавлення та галузі їх раціонального використання. Вибір складу наплавленого металу та методів його легування. Технологія наплавлення металу різного складу. Обладнання для наплавлення. Підготовка деталей під наплавлення. Використання наплавлення для надання особливих експлуатаційних властивостей поверхневих шарів деталей.

Охорона праці та техніка безпеки при виконанні робіт по наплавленню
БІБЛІОГРАФІЯ


 1. Технология электрической сварки металов и сплавов плавлением /Под ред. Б.Е.Патона . - М.: Машиностроение , 1974, - 768 с./

 2. Акулов А. И., Бельчук А.К., Демьянович В.Г. Технология и оборудование сварки плавлением.- Учебник для ВУЗов.- М.: Машиностроение., 1977-432 с.

 3. Разиков М.И., Толстов И.А. Справочник мастера наплавочного участка, М.: Машиностроение, 1966, - 200 с.

 4. Справочник сварщика ./ Под ред. В.В. Степанова - 4-е изд., перераб. и доп., - М.: Машиностроение, 1982, -560 с.

 5. Шебеко Л.П. Оборудование и технология дуговой автоматической и механизированой сварки: Учебник для сред. ПТУ - М.: Высшая школа 1986,- 276 с.

6. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологія та обладнання для наплавлення» для студентів бакалаврського напрямку – 6.0923 – «Зварювання» спеціальності- 7.092303 – «Технологія і устаткування та підвищення зносостійкості машин і конструкцій» / Шиліна О.П., Осадчук А.Ю. ВДТУ, 2002.

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: Протягом триместру студент складає два модульних контроля та повинен виконати 5 лабораторних і практичних робіт робіт та скласти 2 письмові колоквіуми на 7 та 14 тижні.

Оцінки знань формуються на підставі рейтингових балів, які студент отримує протягом триместру за результатами колоквіумів, захисту лабораторних та практичних робіт. На основі цих оцінок студент отримує оцінку з заліку або складає його на загальних підставах.

Залік складається письмово. Завдання містять два теоретичних та одне практичне питання.

Письмові колоквіуми та залік розраховано на 90 хвилин роботи.


ПЕРЕДУМОВИ: Фізика, Хімія, Фізико-хімічні та металургійні основи виробництва матеріалів, Металознавство і термічна обробка зварних з’єднань, Термодинаміка і теплові процеси зварювання, Теорія зварювальних процесів.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Протягом лекцій роздаються студентам конспекти лекцій актуальної тематики, для проведення лабораторних робіт методичні вказівки:

1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологія та обладнання для наплавлення» для студентів бакалаврського напрямку – 6.0923 – «Зварювання» спеціальності- 7.092303 – «Технологія і устаткування та підвищення зносостійкості машин і конструкцій» / Шиліна О.П., Осадчук А.Ю. ВДТУ, 2002.


ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: самостійне вивчення розділів курсу відповідно до програми дисципліни.

 1. Розрахунок режимів наплавлення.

 2. Вибір раціонального способу наплавлення.

 3. Обладнання для попереднього нагріва деталей.

 4. Електроди для виконання наплавочних робіт.

 5. Технологія наплавлення спеціальними методами.

 6. Використання наплавлення.

 7. Апаратура для багато електродного наплавлення.

 8. Розрахунок режимів наплавлення електрошлаковим методом.


Екзаменаційна методика: Диференційований залік, за призначенням.

Реєстрація на курс: дирекція ІнМТ, ауд. 1217, тел.8-0432- 598-404.

Реєстрація на залік: 3 лектором, персонально чи по телефону.

Дисципліна: Стандартизація

Факультет: АРВ

Статус дисципліни: нормативна

Курс: третій (триместр 7)


Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Курс

3
Триместр

7(ОС)
Лекції (год)

12

0,75

Практичні заняття (год)Лабораторні заняття (год)

16

1

Семінари (год)

-
КП (КР) триместр

-
РГР

-
СРС (інд. заняття)

62

3,75

Всього (год /кредитів)

90/2,5
Екзамен (триместр)

-
Залік (триместр)

7
КОД:

НПД.25

Лектор: Мироненко Олег Макарович, старший викладач

21021 м. Вінниця, ВНТУ, вул. Хмельницьке шосе, 95, Інститут машинобудування та транспорту (ІнМТ), кафедра технології та автоматизації машинобудування, тел. 598-391.
МЕТА: прищепити майбутнім інженерам мащинобудівних підприємств знання, які дозволяють розв’язати одну із основних проблем машинобудування – підвищення якості машин, це залежить від рівня підготовки фахівців щодо точності виготовлення машин, взаємозамінності, стандартизації і технічного вимірювання.
ПРОГРАМА: основи побудови єдиної системи допусків і посадок, нормування точності розмірів деталей, аналіз розмірних ланцюгів, нормування шорсткості, відхилення форми і взаємного розташування, взаємозамінность, стандартизація і технічні вимірювання.
БІБЛІОГРАФІЯ:

 1. В.І.Гаврилюк, М.Л.Кукляк Взаємозамінность, стандартизація і технічні вимірювання. – К.:УМКВО, 1990

 2. А.И.Якушев и др. Взаємозамінность, стандартизація і технічні вимірювання. Учебник для вузов, М.:Машиностроение, 1987

 3. В.Д.Мягков Допуски и посадки: Справочник в 2-х частях. – Л.: Машиностроение, 1982

 4. Методичні вказівки по виконанню лабораторних робіт з дисципліни ВС і ТВ, ВДТУ.

 5. В.О.Глушич, В.А.Дусанюк, А.А.Козлов, Т.М.Москалюк, О.М.Переяславський Методичні вказівки та завдання до курсової роботи з дисципліни „Взаємозамінность, стандартизація і технічні вимірювання”. – Вінниця, 1994.

 6. А.А.Козлов, В.О.Глушич та ін. Методичні вказівки до самостійної роботиі дипломного проектування з дисципліни „Взаємозамінность, стандартизація і технічні вимірювання”, „Розрахунок розмірних ланцюгів” . – Вінниця, ВПІ, 1993.


МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: Дисципліна передбачає два модульних контроля. Протягом триместру студент повинен виконати 6 лабораторних робіт, 1 контрольну роботу, скласти 2 письмові колоквіуми на 8 та 16 тижнях.

Оцінки знань формуються на підставі рейтингових балів, які студент отримує протягом триместру за результатами колоквіумів, захисту лабораторних робіт, котрольних робіт. На основі цих оцінок студент отримує залік або складає його на загальних підставах.

Залік складається письмово. Завдання містить два теоретичних питання та одне практичне питаня.

Письмові колоквіуми та залік розраховано на 45 та 90 хвилин роботи відповідно.


ПЕРЕДУМОВИ: Фізика, Хімія, Інженерна та комп’ютерна графіка, Математика, Матеріалознавство і термічна обробка зварних з’єднань.
Методичне забезпечення: При проведені лекцій використовуються слайди, для підготовки лабораторних робіт – методичні вказівки.
ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: виконання домашніх завдань по класифікації посадок, допусках і посадках конусів, розрахунок перехідної посадки (2год/тиждень).

Екзаменаційна методика: письмовий диференційований залік.

Реєстрація на курс: дирекція ІнМТ, ауд. 1217, тел. (8-0432) 598-404.

Реєстрація на залік: 3 лектором, персонально чи по телефону.

Дисципліна: Зварювання плавленням.

Факультет: АРВСтатус дисципліни: нормативна

Курс: третій


Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

7 (ОС)
Лекції (год)

24

2

Практичні заняття (год)

-

__

Лабораторні заняття (год)

22

1,5

Семінари (год)

-
КП (КР) трим

-
РГР

-
СРС (інд. заняття)

80

4,5

Всього (год /кредитів)

126/3,5
Екзамен (трим)

7
Залік (трим)

-
КОД:

НПД.15

Лектор: Шиліна Олена Павлівна, к.т.н., доцент.

21021 м. Вінниця, ВНТУ, вул. Хмельницьке шосе, 95, Інститут машинобудування та транспорту (ІнМТ), кафедра технології підвищення зносостійкості, тел. .(8-0432) 598-678.
МЕТА: вивчення техніко-технологічних характеристик засобів зварювання плавленням і зварювальних матеріалів; будови і принципів роботи й експлуатації основних типів універсального зварювального устаткування; техніки, режимів і технології зварювання плавленням.
ПРОГРАМА:

Основні поняття та класифікація процесів зварювання плавленням. Техніко-економічна характеристика типових і спеціальних способів дугового зварювання покритими електродами, в захисних газах та під флюсом, шлакового, плазмового, електронно- та фотоннопроменевого зварювання. Зварювальні матеріали та обладнання. Основи технології зварювання сплавів на основі заліза, нікелю, міді, алюмінію, титана та інших металів в однорідних і різнорідних сполученнях. Основи технології наплавлення. Методи проектування технології зварювання плавленням.
Каталог: files -> INF%20PACK
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя
INF%20PACK -> European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0923-Зварювання Освітньо-кваліфікаційний рівень – інженер
INF%20PACK -> European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 050504-Зварювання Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр
INF%20PACK -> Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет інститут магістратури, аспірантури, докторантури


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   25
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка