European credit transfer system ects – інформаційний пакет освітньо-кваліфікаційний рівень –бакалавр Напрям підготовки 050504 Зварювання Вінниця – 2012 pСторінка18/25
Дата конвертації16.03.2017
Розмір5.62 Mb.
#12357
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   25

БІБЛІОГРАФІЯ:


 1. Надежность й долговечность машин / под ред. Костецкого Б.И. -
  Киев. - Техника. -1975.

 2. Ермолов Л.С. Основьї надежности сельскохозяйственной техни-
  ки,-Москва.-Колос,- 1984.

 3. Пронников А.С. Надежность машин.- Москва.- Машинострое-
  ние.- 1978.

 4. Трение изнашивание й смазка ( в двух книгах) / под ред. Краге-
  льского И.В.- Москва,-Машиностроение.- 1978.

 5. Гаркунов Д.Н. Триботехника.- Москва.- Машиностроение. - 1989.

 6. Методичні вказівки з курсу "Триботехніка".- ВДТУ.

 7. Авдуевский А.Р. Надежность машин в 10 томах.- Москва.-Ма
  шиностроение.- 1987.

 8. Крагельский Й. В. Трение й износ. - Москва.- Машиностроение.- 1989.

 9. Решетов Д.Н. Работоспособность й надежность деталей машин.-Москва.- Высшая школа.- 1974.

 10. Костецкий Качество поверхности й трение в машинах,- Киев.-Виша школа.- 1995.


МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: Протягом триместру студент складає два модульних контроля та повинен виконати 7 лабораторних робіт та скласти 2 письмові колоквіуми на 8 та 16 тижні.

Оцінки знань формуються на підставі рейтингових балів, які студент отримує протягом триместру за результатами колоквіумів, захисту лабораторних робіт. На основі цих оцінок студент отримує оцінку з іспиту або складає його на загальних підставах.

Іспит складається письмово. Завдання містять два теоретичних та одне практичне питання.

Письмові колоквіуми та іспит розраховано на 90 хвилин роботи.


ПЕРЕДУМОВИ: Хімія, Фізика, Вища Математика, Фізико-хімічні та металургійні основи виробництва металів, Опір матеріалів, Технологія конструктивних матеріалів та матеріалознавство, Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання, Термодинаміка і теплові процеси зварювання.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Протягом лекцій роздаються студентам конспекти лекцій актуальної тематики та рукопис методичних вказівок до виконання лабораторних робіт.
ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: самостійне вивчення розділів курсу відповідно до програми дисципліни.

 1. Значення якості та надійності машин в підвищенні ефективності використання техніки.

 2. Науково-технічний прогрес і перспективи розвитку науки про надійність та триботехніку.

 3. Взаємозв'язок основних понять про якість і надійність.

 4. Збір статистичної інформації про надійність виробів.

 5. Плани випробовування.

 6. Адгезійне порушення фрикційного зв'язку.

 7. Прискорені та імітаційні випробовування.

 8. Попередження відмов не зв'язаних з тертям.

 9. Технологічні методи підвищення надійності машин.

 10. Зношування при фрейтинг-корозії.

 11. Електроерозійне зношування деталей машин.

 12. Види мащення за типом поділу поверхонь тертя.

 13. Вплив термообробки поверхні на експлуатаційні показники деталей.

 14. Усунення пошкоджених зон поверхонь перед ремонтом і відновленням.

 15. Вплив форми спряжених поверхонь на швидкість зношення.

 16. Граничний стан деталей і спряжень під час ремонту та відновлення.


Екзаменаційна методика: іспит за призначенням.

Реєстрація на курс: дирекція ІнМТ, ауд. 1217, тел.8-0432- 598-404.

Реєстрація на іспит: 3 лектором, персонально чи по телефону

Дисципліна: Зварювальні джерела живлення

Факультет: АРВСтатус дисципліни: нормативна

Курс: третій (триместр 7)


Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

7 (ОС)
Лекції (год)

16

1

Практичні заняття (год)

-

-

Лабораторні заняття (год)

16

1

Семінари (год)

-
КП (КР) трим

-
РГР

-
СРС (інд. заняття)

58

3,625

Всього (год /кредитів)

90/2,5
Екзамен (трим)

7
Залік (трим)

-
КОД:

НПД.13

Лектор:Заболотний Сергій Антонович, к.т.н., ст. викладач.

21021 м. Вінниця, ВНТУ, вул. Хмельницьке шосе, 95, Інститут машинобудування та транспорту (ІнМТ), кафедра технології підвищення зносостійкості, тел. 598-678.
МЕТА: надати майбутнім спеціалістам знання зварювальних джерел живлення – їх будови, конструкції, принципу дії в різних режимах, раціонального використання у виробництві, правильної їх експлуатації, усунення ряду несправностей, які зустрічаються у процесі виконання робіт..
ПРОГРАМА:

Теоретичні основи фізичних властивостей електричної зварювальної дуги. Динамічні процеси, що відбуваються під час дугового зварювання плавкими електродами. Умови стійкої роботи енергетичної системи джерело живлення - зварювальна дуга. Теоретичні основи роботи і типові конструкції зварювальних однопостових і багатопостових генераторів. Основи роботи і типові конструкції зварювальних трансформаторів. Зварювальні випрямні установки. Осцилятори, стабілізатори горіння й інше допоміжне обладнання. Монтаж зварювального обладнання, його характерні несправності, методи їх знаходження та усунення.


БІБЛІОГРАФІЯ

 1. Повстень В.О., Посвятенко Е.К. Фізичні основи та джерела живлення зварювальної дуги. – К. : Арістей, 2004. – 168 с.

 2. О.Н.Браткова. Источники питания сварочной дуги. – М.: Высшая школа, 1982. – 359 с.

 3. Борисов Ю.М., Липатов Д.Н. Общая электротехника. – М. : Высшая школа, 1976. – 320 с.

 4. Лесков Г.И. электрическая сварочная дуга. – М. : Машиностроение, 1970. – 213 с.

 5. Патон Б.Е., Лебедев В.К. электрооборудование для дуговой и шлаковой сварки. 1968. – 503 с. – М. : Машиностроение, 1966. – 312 с.


МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: Дисципліна передбачає два модульних контроля. Протягом триместру студент повинен виконати 7 лабораторних робіт та скласти 2 письмові колоквіуми на 8 та 16 тижні.

Оцінки знань формуються на підставі рейтингових балів, які студент отримує протягом триместру за результатами колоквіумів, захисту лабораторних робіт. На основі цих оцінок студент отримує оцінку з іспиту або складає його на загальних підставах.

Іспит складається письмово. Завдання містять два теоретичних та одне практичне питання.

Письмові колоквіуми та іспит розраховано на 90 хвилин роботи.


ПЕРЕДУМОВИ: Фізика, Хімія, Фізико-хімічні та металургійні основи виробництва матеріалів, Металознавство і термічна обробка зварних з’єднань, Термодинаміка і теплові процеси зварювання, Зварювання плавленням, Теорія зварювальних процесів.
Методичне забезпечення: Протягом лекцій роздаються студентам конспекти лекцій актуальної тематики, рисунки до лекцій, рукописи методичних вказівок до лабораторних робіт.

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА:


 1. Сучасний стан конструювання та випуску зварювальних генераторів, трансформаторів та випрямляючих установок для дугового зварювання.

 2. Умови стійкої роботи енергетичної системи джерело живлення - зварювальна дуга. Коефіцієнт стійкості системи Кс.

 3. Способи регулювання зварювального струму та напруги холостого ходу генераторів поіменованих систем, переваги та недоліки кожного способу регулювання зварювального струму і напруги холостого ходу.

 4. Динамічна характеристика однопостових зварювальних генераторів. Поняття ПР % і ПВ %. Принципові та електромагнітні схеми сучасних зварювальних генераторів. Регулятори зварювального струму та напруги холостого ходу.

 5. Методи регулювання зварювального струму в кожній системі трансформатора. Система трансформатора, форма його зовнішньої характеристики та можливі способи регулювання зварювального струму. Переваги та недоліки окремих систем трансформаторів.

 6. Питання експлуатації та техніки безпеки при використанні осциляторів.


Екзаменаційна методика: Усний іспит, за призначенням.

Реєстрація на курс: дирекція ІнМТ, ауд. 1217, тел. (380-432) 598-404.

Реєстрація на іспит: 3 лектором, персонально чи по телефону

Дисципліна: Теорія зварювальних процесів

Факультет: АРВСтатус дисципліни: нормативна

Курс: третій (триместри 7, 9)


Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

7 (ОС)/9 (ЛС)
Лекції (год)

24/40

1,5/3

Практичні заняття (год)

-/14

/1

Лабораторні заняття (год)

16/14

1/1

Семінари (год)

-
КП (КР) трим

-
РГР

-
СРС (інд. заняття)

68/40

4/3

Всього (год /кредитів)

108(3)/108(3)
Екзамен (трим)

9
Залік (трим)

7
КОД:

НПД.11

Лектор: Савуляк Валерій Іванович, д.т.н., професор;

Заболотний Сергій Антонович, к.т.н., ст.викладач.21021 м. Вінниця, ВНТУ, вул. Хмельницьке шосе, 95, Інститут машинобудування та транспорту (ІнМТ), кафедра технології підвищення зносостійкості, тел. 598-678.
МЕТА: надати майбутнім спеціалістам знання з теорії процесів зварювання задля забезпечення високої якості продукції, економії матеріалів та високої продуктивності праці і полягає у пізнанні природи фізико-хімічних процесів при зварюванні та властивостей зварних з’єднань, а також способів зміни їх властивостей для найбільш ефективного використання у заданих умовах експлуатації.

ПРОГРАМА:


Фізичні основи процесу зварювання металів. Провідність твердих тіл, рідин та газів. Електричний розряд у газах. Елементарні процеси в плазмі дуги. Елементи термодинаміки плазми. Явища переносу, баланс енергії і температура у стовпі дуги. Приелектродні області дугового розряду. Магнітогідродинаміка зварювальної дуги. Перенос металу у зварювальній дузі. Зварні дуги змінного струму. Плазмові зварювальні дуги. Елементи хімічної термодинаміки. Рівновага фізико-хімічних систем. Явища у рідких середовищах і на поверхнях поділу фаз. Дифузія в металах. Хімічна спорідненість елементів до кисню. Основи вчення про корозію металів. Корозія зварених з’єднань. Умови плавлення металу та існування його у рідкому стані. Газова фаза у зоні зварювання плавленням. Шлакова фаза при зварюванні плавленням. Взаємодія між розплавленим металом, газовим середовищем і шлаком (розкиснення, легування і рафінування металу). Процеси кристалізації металу при зварюванні. Технологічна міцність зварених з’єднань.
БІБЛІОГРАФІЯ

 1. Теория сварочных процессов / Под ред. В. В. Фролова – М.: Высшая школа, 1988. – 559 с.

 2. Багрянский К.В., Добротина З.А., Хренов К.К. Теория сварочных процессов. – М. : Высшая школа, 1986. – 424 с.

 3. Багрянский К.В., Добротина З.А., Хренов К.К. Теория сварочных процессов. – Харьков, Изд-во Харьковского университета, 1988. – 503 с.

 4. Петров Г.Л., Тумарев А.С. Теория сварочных процессов. – М. : Высшая школа, 1987. – 389 с.


МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: Дисципліна передбачає 4 модульних контроля. Протягом 7 і 9 триместрів студент повинен виконати 10 лабораторних робіт, 4 практичних роботи та скласти 4 письмові колоквіуми на 8 та 16 тижні (7 та 14).

Оцінки знань формуються на підставі рейтингових балів, які студент отримує протягом триместру за результатами колоквіумів, захисту лабораторних робіт. На основі цих оцінок студент отримує залік (7 триместр), оцінку з іспиту (9 триместр) або складає їх на загальних підставах.

Іспит складається усно. Завдання містять два теоретичних питання і одну задачу.

Письмові колоквіуми та іспит розраховано на 90 хвилин роботи.


ПЕРЕДУМОВИ: Фізика, Хімія, Фізико-хімічні та металургійні основи виробництва матеріалів, Металознавство і термічна обробка зварних з’єднань, Термодинаміка і теплові процеси зварювання.
Методичне забезпечення: Протягом лекцій роздаються студентам конспекти лекцій актуальної тематики, рисунки до лекцій, електронні варіанти лекцій та лабораторних робіт.
ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: Самостійне вивчення відповідних розділів згідно з програмою (4 і 3 години на тиждень відповідно у 7 і 9 триместрах).

 1. Класифікація способів зварювання та їх суть

 2. Оцінка енергетичної ефективності процесів зварювання. Вимоги до джерел енергії

 3. Зони дугового розряду: катодна, анодна, стовп розряду. Анодна та катодна плями. Вольт-амперна характеристика дуги.

 4. Випромінювання плазми.

 5. Ефективний потенціал іонізації.

 6. Вплив газового середовища на параметри дуги.

 7. Плівкові та оксидні катоди. Емісійна плямистість. Емісія діелектричних шарів. Іонна емісія та поверхнева іонізація.

 8. Обертова дуга. “Конусна” та “біжуча” обертові дуги.

 9. Імпульсне керування переносом металу у дузі.

 10. Види неплавких електродів. Аргоно-дугове зварювання W-електродом. W-дуга в гелії. Баланс енергії W-дуги.

 11. Використання плазмової дуги.

 12. Використання електронно-променевих процнсів для зварювання.

 13. Використання когерентного випромінювання для зварювання, різання та зміцнення матеріалів.

 14. Вплив тиску і температури на положення хімічної рівноваги. Рівняння ізобари реакції Вант-Гоффа. Принцип ле Шательє.

 15. В’язкість рідин. Внутрішнє тертя. Абсолютна в’язкість. Крихкий, в’язкий та рідкотекучий стани шлакової фази. Віскозіметрія падаючою кулькою та циліндром, що обертається.

 16. Способи підвищення стійкості зварених з’єднань проти корозії.

 17. Вплив кисню, азоту та водню на властивості сталі. Оксид вуглецю та його вплив на властивості сталі.

 18. Характеристика найважливіших простих оксидів, що входять до складу шлакової фази: SiO2, MnO, FeO, TiO2, CaO, Al2O3, P2O5.

 19. Вторинна кристалізація в металі шва. Вплив багатошарових швів на їх структуру і властивості. Мікроструктура основного металу в зоні термічного впливу.

 20. Холодні тріщини при зварюванні. Причини виникнення холодних тріщин.


Екзаменаційна методика: Усний диференційований залік (7 триместр) і усний іспит (9 триместр), за призначенням.

Реєстрація на курс: дирекція ІнМТ, ауд. 1217, тел. 598-404.

Реєстрація на залік: 3 лектором, персонально чи по телефону

Дисципліна: Основи інженерії поверхні деталей машин та механізмів

Факультет: АРВСтатус дисципліни: нормативна

Курс: четвертий


Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

10 (ОС)
Лекції (год)

34

2

Практичні заняття (год)

-
Лабораторні заняття (год)

17

1

Семінари (год)

-
КП (КР) трим

-
РГР

-
СРС (інд. заняття)

39

2

Всього (год /кредитів)

90/2,5
Екзамен (трим)

10
Залік (трим)

-
КОД:

НПД.19

Лектор: Савуляк Валерій Іванович, професор, д.т.н.,

Осадчук Андрій Юрійович, ст. викладач21021 м. Вінниця, ВНТУ, вул. Хмельницьке шосе, 95, Інститут машинобудування та транспорту (ІнМТ), кафедра технології підвищення зносостійкості, тел. (8-0432) 598-678.
МЕТА: надати майбутнім спеціалістам знання з основ інженерії поверхні деталей машин і механізмів, вибору методів поверхневого зміцнення, нанесення зміцнюючих захисних покрить і полягає у пізнанні природи та фізичних і хімічних властивостей поверхонь, а також способів їхньої зміни для найбільш ефективного використання в заданих умовах експлуатації.
ПРОГРАМА:

Вимоги до властивостей поверхонь деталей машин та механізмів. Класифікація покриття за функціональним призначенням. Основи фізики і хімії поверхні. Основи напилення. Нанесення покриттів у вакуумі. Основи наплавлення. Захист деталей машин і механізмів від корозійного, ерозійного та кавітаційного руйнувань.

Термічні та гідродинамічні параметри взаємодії часток з поверхнею виробу. Залежність к.к.д. нагріву виробу від дистанції напилення та потужності дуги.


  1. Температура контакту. Удар часток об основу.

  2. Утворення покриття. Просторочасові умови. Взаємодія часток в плямі напилення. Продуктивність процесу напилення.

  3. Енергія активації та об`ємна взаємодія. Енергія активації процесу міцного з`єднання напилених часток. Залежність часу приварювання часток від температури та тиску в контакті. Види об`ємної взаємодії.

  4. Формування шару покриття. Вплив різних факторів на механізми формування покриття. Причини низької міцності покрить. Залишкові напруження в покриттях. Технологічні методи регулювання залишкових напружень.

  5. Регулювання властивостей покрить. Методи регулювання взаємодії матеріалів в процесі напилення. Методи підготовки поверхні під напилення. Вплив на міцність покриття параметрів процесу. Зміна міцності покриття в залежності від дистанції напилення.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   25
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка