European credit transfer system ects – інформаційний пакет освітньо-кваліфікаційний рівень –бакалавр Напрям підготовки 050504 Зварювання Вінниця – 2012 pСторінка21/25
Дата конвертації16.03.2017
Розмір5.62 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

БІБЛІОГРАФІЯ:


 1. Біргер І А. Технічна диагностика. – М.:Машинобудування, 1988

 2. Балтер М.А. Фрактография. Метод диагностики разрушенных деталей.- М.: Машиностроение, 1990.

 3. Денель А.К. Дефектоскопия металов – М.: Металлургия, 1992 г.

 4. Туманов А.Г. Методи досліджень механічних властивостей металів: Довідковий посібник, том 2. – М.: Машинобудування, 1990.


МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: Дисципліна передбачає один модульний контроль. Протягом триместру студент повинен виконати 7 лабораторних робіт та скласти 1 письмовий колоквіум на 16 тижні.

Оцінки знань формуються на підставі рейтингових балів, які студент отримує протягом триместру за результатами колоквіуму, захисту лабораторних робіт. На основі цих оцінок студент отримує оцінку з іспиту або складає його на загальних підставах.

Іспит складається письмово. Завдання містять два теоретичних та одне практичне питання.

Письмові колоквіуми та іспит розраховано на 90 хвилин роботи.


ПЕРЕДУМОВИ: Фізика, Хімія, Матеріалознавство та термічна обробка зварних з’єднань, Триботехніка та основи надійності машин.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Протягом лекцій роздаються студентам конспекти лекцій актуальної тематики,
ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА:

1. Зберігання цехових інструментів та його особливості при використання для замірів.

2. Технологічні методи проведення магнітної дефектоскопії деталей.

3. Технологічні методи проведення струмовихревої дефектоскопії.

4. Капілярні методи проведення непошкоджуючого контролю.

5. Дефектоскопія зварних з’єднань.


Екзаменаційна методика: Усний диференційований залік, за призначенням.

Реєстрація на курс: дирекція ІнМТ, ауд. 1217, тел.8-0432- 598-404.

Реєстрація на залік: 3 лектором, персонально чи по телефону

Перелік професійних дисциплін вільного вибору навчального закладу


Дисципліна: Основи ринкової економіки

Факультет: АРВ

Статус дисципліни: нормативна

Курс: перший


Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

3
Лекції (год)

20

1.42

Практичні заняття (год)Лабораторні заняття (год)Семінари (год)КП (КР) тримРГРСРС (інд. заняття)

16

1.14

Всього (год/кредитів)

36/1
Екзамен (трим)

-
Залік (трим)

3
КОД:

ВПЦ.06.2

Лектор: Бас Віктор Степанович, асистент кафедри ММЕ

21021 м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, Інститут менеджменту (ІнМ), факультет фінансового та зовнішньоекономічного менеджменту (ФЗЕМ), кафедра менеджменту та моделювання в економіці, тел. (8-0432) 598-288.Мета – послідовне формування знань основних принципів роботи ринкової економічної системи.
ПРОГРАМА

Наука економіка. Предмет економічної науки. Методи економічного дослідження та економічне моделювання. Еволюція поглядів на предмет. Економічна теорія та її значення у пізнанні соціально економічних процесів.

Економіка та її роль в суспільному житті. Виробництво і споживання. Виробництво та його фактори. Структура виробництва.

Економічний зміст виробництва. Структурні елементи виробництва.

Основні моделі сучасної економіки.

Форми суспільного господарювання. Товарне виробництво як першооснова ринкової економіки.

Товар і його властивості, вартість товару. Умови виникнення товарного виробництва, його основні характеристики. Товар як основна ланка товарного виробництва.

Гроші. Виникнення і сутність грошей. Їх функції. Розвиток грошової системи в Україні. Види сучасних грошей: готівкові, безготівкові, замінники грошей, міжнародні гроші. Закон грошового обігу.

Структура та механізми функціонування ринкової економіки. Економічні відносини власності. Підприємство як форма діяльності в умовах ринкової економіки. Менеджмент у підприємницькій діяльності. Маркетинг у підприємницькій діяльності. Макроекономіка. Відтворення суспільного продукту.

БІБЛІОГРАФІЯ:


 1. Закон України «Про підприємства в Україні». // Відомості Верховної Ради України. 1991, № 24.

 2. Закон України «Про підприємництво». // Відомості Верховної Ради України 1991, № 14.

 3. Закон України «Про господарські товариства». // Відомості Верховної Ради України 1991, № 49.

 4. Загальна економіка (підручник) // за ред. Радіонової І.Ф. - К.: «АПН» 2000.

 5. Моя економіка (посібник) // за ред. Степаненка С.В. КНСУ, 2000.

 6. Гальчинський А.С., та інші Основи економічних знань. К.: «Вища школа». 1999.

 7. Основи економічної теорії. Підручник. А.А.Чухно, П.Є.Єщенко, К., 2001, 605 стор.

 8. Основи економічної теорії. Під ред. Предборського В.А., К., - 2001, - 488 стор.

 9. Політична економія. Навчальний посібник / К.Т. Кривенко, В.С. Савчук., к., КНЕУ, 2001, - 508 стор.

 10. Ніколенко Ю.В. Політекономія. К., 2003р., - 500 стор.


МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ:

Дисципліна передбачає один модульний контроль. Залік складається усно. Завдання містять два теоретичних питання.

Залік розраховано на 45 хвилин роботи.
ПЕРЕДУМОВИ: Шкільний курс Математики, Історії, Інформатики, Основ економічних знань.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: адреси Інтернет-видань.
Екзаменаційна методика: диференційований залік, за призначенням.

Реєстрація на курс: дирекція ІнМТ, аудиторія 1217, тел. (80432) – 598-404.

Реєстрація на залік: з лектором, персонально чи по телефону..


Дисципліна: Основи охорони праці

Факультет: АРВСтатус дисципліни: вибіркова

Курс: перший


Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

3 (ЛС)
Лекції (год)

20

2

Практичні заняття (год)

Лабораторні заняття (год)

-

-

Семінари (год)КП (КР) трим


РГР


СРС (інд. заняття)

16

1,6

Всього (год /кредитів)

36/1
Екзамен (трим)

3
Залік (трим)КОД:

ВПЦ.06.1

Лектор: Терещенко Олександр Петрович, к.т.н., доц.

Інститут будівництва, теплоенергетики та газопостачання (ІнБТГ)кафедра менеджменту в будівництві, охороні праці та безпеці життєдіяльності, 21021, м. Вінниця, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 7; корпус 3; кімната 3407; тел.: 8-0432-598-252
Мета: Формування у майбутніх фахівців знань щодо стану і проблем охорони праці у виробничій сфері, методів і засобів забезпечення умов виробничого середовища і безпеки праці в галузі згідно з чинними законодавчими та іншими нормативно-правовими актами.
ПРОГРАМА: Загальні та правові питання охорони прац у зварювальному виробництві. Виробнича санітарія та гігієна. Техніка безпеки. Основи пожежної безпеки.
БІБЛІОГРАФІЯ:

 1. Сердюк В.Р. Збірник законодавчих і нормативних актів з питань охорони праці (державні органи влади ). - Вінниця, 1995. - 232 с.

 2. Справочник по охране труда на промышленных предприятиях. К. Н. Ткачук и др. К., Техника, 1991.

 3. Безопасность производственных процессов: Справочник / Под общ. ред. С.В. Белова. - М.: Машиностроение, 1985. — 448 с.

 4. Бондаренко Є,А.,Якубович В.П.Основи охорони праці. Лабораторний практикум.Вінниця,ВДТУ,2000 ч.І.

 5. Дрончак В.О.,Терещенко О.П., Штефан Б.П Основи охорони праці. Лабораторний практикум.Вінниця,ВДТУ,2000 ч.2.

 6. Павлов С.П.,Губонина З.И. Охрана труда в приборостроении. М. Высш. шк., 1986.-216с.


МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: Дисципліна передбачає один модульний контроль. Протягом семестру студенти отримують оцінки з одного модульного контрольного заходу, де пропонується декілька варіантів однакової складності, які охоплюють теоретичні питання курсу (письмове опитування).
ПЕРЕДУМОВИ: Необхідні загальні знання, отримані в курсах фундаментальних дисциплін: Математики, Фізики, Хімії та знання правових дисциплін.
Методичне забезпечення:

 1. Сердюк В.Р. Збірник законодавчих і нормативних актів з питань охорони праці (державні органи влади ). - Вінниця, 1995. - 232 с.

 2. Бондаренко Є,А.,Якубович В.П.Основи охорони праці. Лабораторний практикум.Вінниця,ВДТУ,2000 ч.І.

 3. Дрончак В.О.,Терещенко О.П., Штефан Б.П Основи охорони праці. Лабораторний практикум.Вінниця,ВДТУ,2000 ч.2.


ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: Виносяться, головним чином, теми, за якими виконються лабораторні роботи, тобто викладені у методичних вказівках.

 1. Бондаренко Є,А.,Якубович В.П.Основи охорони праці. Лабораторний практикум.Вінниця,ВДТУ,2000 ч.І.

 2. Дрончак В.О.,Терещенко О.П., Штефан Б.П Основи охорони праці. Лабораторний практикум.Вінниця,ВДТУ,2000 ч.2.


Екзаменаційна методика: Усний іспит за призначенням.

Реєстрація на курс: дирекція ІнМТ, ауд.1211, тел. 598-404.

Реєстрація на іспит: 3 лектором, персонально чи по телефону.


Дисципліна: Спеціальна технологія

Факультет: АРВСтатус дисципліни: вибіркова

Курс: перший


Стаціонарне

навчання


Години на тиждень

Триместр

3 (ЛС)
Лекції (год)

70

7

Практичні заняття (год)

-
Лабораторні заняття (год)

-

-

Семінари (год)

-
КП (КР) трим

-
РГР

-
СРС (інд. заняття)

56

5,6

Всього (год /кредитів)

126/3,5
Екзамен (трим)

3
Залік (трим)

-
КОД:

ВПЦ.06.3
Каталог: files -> INF%20PACK
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя
INF%20PACK -> European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0923-Зварювання Освітньо-кваліфікаційний рівень – інженер
INF%20PACK -> European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 050504-Зварювання Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр
INF%20PACK -> Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет інститут магістратури, аспірантури, докторантури


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка