European credit transfer system ects – інформаційний пакет освітньо-кваліфікаційний рівень –бакалавр Напрям підготовки 050504 Зварювання Вінниця – 2012 pСторінка22/25
Дата конвертації16.03.2017
Розмір5.62 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25Лектор:Архіпова Тетяна Федорівна, к.т.н., доцент.

21021 м. Вінниця, ВНТУ, вул. Хмельницьке шосе, 95, Інститут машинобудування та транспорту (ІнМТ), кафедра технології підвищення зносостійкості, тел. 598-678.
МЕТА: надати майбутнім спеціалістам знання з основ електрозварювання.
ПРОГРАМА: Основні властивості металів та способи їх визначення. Зварювальні перетворювачі і агрегати. Зварювальні пости та інструменти. Зварювальні матеріали. Зварні з’єднання та шви. Технологія ручного дугового зварювання. Деформації і напруги при зварюванні. Термічна обробка зварних з’єднань. Високопродуктивні способи зварювання. Дефекти і контроль якості зварювання.

БІБЛІОГРАФІЯ:


 1. Савуляк В.І., Осадчук А.Ю. Ручне електродугове зварювання.- Навч. посібник.- Вінниця ВНТУ.- 2004.

 2. Сварочные работы. Настольная книга электрогазосварщика. –Киев: Основа,2001.

 3. Геворкян В.Г. Основы сварочного дела – М: Высшая школа. – 1988.

 4. Справочник сварщика. –М. Машиностроение. 1982.

 5. Биковський О.І., Піньковський І.В. Довідник зварювальника. Київ: Техніка. 2002.

 6. Сварка, резка, пайка металов. – М : Аделант, 2001.

 7. Молодык Н.В., Зенкин А.С. Восстановление деталей машин: справочник. – М.- Машиностроение. – 1989.

 8. О.І. Сідашенко, О.А. Науменко, А.Я. Поліський та ін. Ремонт машин. – К. – Урожай. – 1994.

 9. Сидоров А.И. Восстановление машин напылением и плавкой. – М. – Машиностроение. 1987.


МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: Дисципліна передбачає два модульних контроля. Оцінки знань формуються на підставі рейтингових балів, які студент отримує протягом триместру за результатами колоквіумів. На основі цих оцінок студент отримує оцінку з іспиту або складає його на загальних підставах.

Іспит складається письмово. Завдання містять два теоретичних та одне практичне питання.

Письмові колоквіуми та іспит розраховано на 90 хвилин роботи.
ПЕРЕДУМОВИ: Фізика, Хімія, Креслення, Фізико-хімічні та металургійні основи виробництва металів.
Методичне забезпечення: Протягом лекцій роздаються студентам конспекти лекцій актуальної тематики та навчальний посібник.
ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: самостійне вивчення розділів курсу відповідно до програми дисципліни:


 1. Зварювання в захисних газах.

 2. Термічна обробка зварних з’єднань.

 3. Високопродуктивні методи зварювання.


Екзаменаційна методика: іспит за призначенням.

Реєстрація на курс: дирекція ІнМТ, ауд. 1217, тел. 598-404.

Реєстрація на іспит: 3 лектором, персонально чи по телефону


Дисципліна: Основи науково-дослідної роботи

Факультет: АРВ

Статус дисципліни: нормативна

Курс: другий


Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

5(ВС)/7(ОС)/10(OС)
Лекції (год)

8/8/8

0,5

Практичні заняття (год)

8/8/8

0,5

Лабораторні заняття (год)Семінари (год)

-
КП (КР) трим

-
РГР

-
СРС (інд. заняття)

2/20/20

0,1/1/1

Всього (год/кредитів)

18(0,5)/36(1)/36(1)
Екзамен (трим)Залік (трим)

5/7/10
КОД:

ВПД.05

Лектор: Савуляк Валерій Іванович професор, д.т.н.

Гайдамак Олег Леонідович старший викладач, к.т.н.,

Осадчук Андрій Юрійович, старший викладач

21021 м. Вінниця, ВНТУ, вул. Хмельницьке шосе, 95, Інститут машинобудування та транспорту (ІнМТ), кафедра технології підвищення зносостійкості, тел. (8-0432) 598-678.
МЕТА ДИСЦИПЛІНИ: надати майбутнім спеціалістам навички й знання з методологічних основ наукового пізнання та навички творчого підходу до розв’язання поставленої технічної задачі.
ПРОГРАМА:

Наукове пізнання та теорія пізнання. Наукове дослідження та їхня мета. Об'єкт і предмет наукового дослідження. Етапи становлення й розвитку науки. Сутність поняття „наука”. Основні мета та завдання науки. Поняття наукової ідеї.

Наукова гіпотеза. Наукові закони. Теорія в науці. Наукова концепція. Поняття в науці. Наукознавство. Розділи наукознавства та їхня характеристика. Роль класифікації наук у наукознавстві. Фундаментальні науки та їхня класифікація. Прикладні науки та їня мета. Наукові розробки. Природничі науки. Національна класифікація наук. Основні риси працівника науки.

Основні якості, що відповідають статусу науковця.

Етапи експерименту: постановка задачі, визначення мети експерименту, вибір факторів i визначення їх рівнів, класифікація факторів, планування експерименту, підготовка i проведення експерименту. Методологія експерименту. Методи оццінки вимірювань. Засоби вимірювань. Проведення експерименту.

Обробка результатів за класичним планом, за рангалізованим планом. Математичне моделювання та оптимізація рішень. Методи графічного відображення результатів вимірювання. Методи підбору емпіричних формул. Кореляційний аналіз. Симплексний метод пошуку оптимальних значень параметрів у системі.

Перевірка адекватності теоретичної залеяжості експериментом. Основні принципи оптимального планування експеримету. Аналіз та оформлення наукових дослідів. Аналіз теоретично-експериментальних дослідів та оформлення висновків та пропозицій.
БІБЛІОГРАФІЯ:


 1. Основи научных исследований и технического творчества./ И. В. Белый и др. – Киев: Вища школа. 1989. – 200 с.

 2. Основы технического творчества./ А. В. Чус, В. Н. Данченко – Киев, Донецк: Вища школа. 1983. – 184 с.

 3. Основы инженерного творчества: Учеб. Пособие для студентов втузов. М.: Машиностроение. 1988.

 4. Методические указания по проведению патентных исследований. М. Всесоюзный научно-исследовательский институт патентной информации. 1988. – 175 с.


МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: Дисципліна передбачає один модульний контроль. Протягом триместру студент повинен виконати 8 практичних робіт, написати реферат на індивідуальну тему про перспективи розвитку сучасних технологій інженерії поверхні та скласти 1 письмовий колоквіум на 14 тиждні.

Оцінки знань формуються на підставі рейтингових балів, які студент отримує протягом триместру за результатами практичних робіт, колоквіуму та захисту реферату. На основі цих оцінок студент отримує оцінку з іспиту або складає його на загальних підставах.

Залік в кожному з семестрів складається усно. Завдання містять два теоретичних та одне практичне питання.

Письмовий колоквіум та іспит розраховано на 90 хвилин роботи.


ПЕРЕДУМОВИ: Необхідні знання з таких дисципліни:

5 триместр – Креслення, Фізико-хімічні та металургійні основи виробництва металів;

7 триместр – Фізика, Хімія, Вища математика, Фізико-хімічні та металургійні основи виробництва матеріалів, Металознавство і термічна обробка зварних з’єднань, Термодинаміка і теплові процеси зварювання, Теорія зварювальних процесів;

11 триместр – Теорія зварювальних процесів, Технологія та обладнання для наплавлення, Зварювання плавленням, Зварювання тиском, Триботехніка і основи надійності машин, Технологія та обладнання для напилення, Автоматичне керування зварюванням, Газотермічна обробка матеріалів, Основи інженерії поверхні деталей машин та механізмів, Матеріали для напилення, наплавлення та трибоматеріалознавство.


МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: протягом лекцій студентам видається методична література з актуальних питань та адреси інтернет видань.
ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: Домашня робота - розв’язання задач планування експериментів для визначення невідомих характеристик i властивостей об'єктів, перевірки гіпотез, створення моделей тощо, формування програми генерації послідовностей випадкових чисел з певним законом, статистичної обробки послідовностей вимірювання, обгрунтування вибору засобів вимірювання, визначення випадкових похибок.
Екзаменаційна методика: Диференційований залік за призначенням.

Реєстрація на курс: дирекція ІнМТ, ауд. 1217, тел.8-0432- 598-404.

Реєстрація на залік: з лектором, персонально чи по телефону.

Перелік професійних дисциплін вільного вибору студента


Дисципліна: Заготівельні процеси в машинобудуванні

Факультет: АРВСтатус дисципліни: вибіркова

Курс: другий


Стаціонарне навчання

Години на тижденьТриместр

5 (ВО )
Лекції (год)

16

1

Практичні заняття (год)Лабораторні заняття (год)

16

1

Семінари (год)

-
КП (КР) трим

-
РГР

-
СРС (інд. заняття)

22

1,5

Всього (год /кредитів)

54/1,5
Екзамен (трим)

-
Залік (трим)

5
КОД:

ВПЦ.01

Лектор: Гайдамак Олег Леонідович, ст. викладач, к.т.н.

21021 м. Вінниця, ВНТУ, вул. Хмельницьке шосе, 95, Інститут машинобудування та транспорту (ІнМТ), кафедра технології підвищення зносостійкості, тел. (8-0432) 598-678.
МЕТА: надання майбутнім спеціалістам знання з сучасних раціональних та розповсюджених в промисловості технологічних методів виробництва заготовок деталей машин.
ПРОГРАМА:

Основні технологічні процеси виготовлення заготовок. Фактори, що впливають на вібір способу одержання заготовок. Виробництво заготовок литтям. Ливарні сплави. Основи конструювання заготовок литтям. Виробництво заготовок пластичним деформуванням.БІБЛІОГРАФІЯ:.


 1. М.Г. Афонькин, М.В. Магницкая. Производство заготовок в машиностроении. – Л.: Машиностроение, 1987 – 254 с.

 2. Справочник технолога – машиностроителя. ( Под. ред. А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова). 4-е издание. – М.: Машиностроение, 1985 – т.1. – 650с.

 3. А.П. Емельянова. Технология литейной формы. – М.: Машиностроение, 1986 – 221с.

 4. А.Н. Брюханов. Ковка и объемная штамповка. – М.: Машиностроение, 1975 – 405с.


МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: Протягом семестру студенти проходять по два модульних контролі. На модульних контролях пропонується декілька варіантів однакової складності, які охоплюють теоретичні і практичні питання відповідного курсу.
ПЕРЕДУМОВИ: Хімія, Фізика, нарисна геометрія, креслення, фізико-хімічні та металургійні основи виробництва металів.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Протягом лекцій роздаються конспекти лекцій актуальної тематики та навчальний посібник:

 1. Боженко Л.І. Технологія виробництва заготовок у машинобудуванні. – Київ, НМК ВО, 1990. – 264 с.


ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА:

 1. Характеристика ливарних сплавів. Вплив на якість виливка і вибір способу лиття.

 2. Призначення припусків на механічну обробку.

 3. Технологічні можливості лиття в оболонкові форми.

 4. Галузь застосування відцентрового лиття.

 5. Форми перетину поковок, радіуси округлень.

 6. Особливості процесу штампування на молотах.

 7. Класифікація порошкових заготовок.

 8. Реферати по темам: “Розробка технологічного процесу виливка”, та “Основи проектування заготовки горячим об’ємним штампуванням”


Екзаменаційна методика: Диференційований залік за призначенням.

Реєстрація на курс: дирекція ІнМТ, ауд. 1217, тел.8-0432- 598-404.

Реєстрація на залік: 3 лектором, персонально чи по телефону


Дисципліна: Спецкурс вищої математики

Факультет: АРВСтатус дисципліни: вибіркова

Курс: третій


Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

9(Л)
Лекції (год)

14

1

Практичні заняття (год)

14

1

Лабораторні заняття (год)Семінари (год)

-
КП (КР) трим

-
ТРСРС (інд. заняття)

26

1.9

Всього (год/кредитів)

54/1.5
Екзамен (трим)Залік (трим)

9
КОД:

ВПЦ.02

Лектор: Михалевич Володимир Маркусович, д. т. н., професор

21021 м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, Інститут машинобудування та транспорту (ІнМТ), факультет автоматизації та комп'ютеризації машинобудування (ФТАКМ), кафедра прикладної математики, тел. 598-591.
МЕТА: Формування знань і навичок щодо створення математичних моделей, пошуку екстремуму функцій, використання методів та алгоритмів оптимізації та апроксимації.

В задачі курсу входить ознайомлення студентів з методами побудови математичних моделей, формального опису процесів і об’єктів, алгоритмам оптимізації отриманих лінійних моделей та їх застосування для розв’язування практичних задач оптимізації. Ознайомлення з розв’язуванням задач оптимізації та апроксимації за допомогою сучасних прикладних програм

Матеріал курсу ґрунтується на знаннях, одержаних студентами при вивчені курсів “Вища математика”, “Інформатика”, природничонаукових та загально-професійних дисциплін.
ПРОГРАМА: Постановка задач лінійного програмування. Графічний метод розв’язання двомірних задач лінійного програмування. Поняття допустимого, базисного та оптимального розв’язків. Алгоритм симплекс-методу розв’язання канонічної задачі лінійного програмування. Поняття про спеціальні задачі лінійного програмування. Транспортна задача. Побудова лінійних та нелінійних апроксимацій за методом найменших квадратів. Поняття про інтерполяцію кубічними сплайнами. Використання математичних пакетів.


Каталог: files -> INF%20PACK
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя
INF%20PACK -> European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0923-Зварювання Освітньо-кваліфікаційний рівень – інженер
INF%20PACK -> European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 050504-Зварювання Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр
INF%20PACK -> Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет інститут магістратури, аспірантури, докторантури


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка