European credit transfer system ects – інформаційний пакет освітньо-кваліфікаційний рівень –бакалавр Напрям підготовки 050504 Зварювання Вінниця – 2012 pСторінка23/25
Дата конвертації16.03.2017
Розмір5.62 Mb.
#12357
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

БІБЛІОГРАФІЯ:


 1. Акулич И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах. М.: Высш. Шк., 1986. – 319 с.

 2. Волков В.А. . Елементи лінійного програмування. "Просвещение", М , 1975.

 3. Карандаєв І.С. . Рішення подвійних задач в оптимальному плануванні. " Статистика", М., 1976.

 4. Кузнецов Ю.Н., Кузубов В.І., Волощенко А.Б. Математичне програмування. "Вища школа", М., 1976.

 5. Матросов А.В. Maple 6. Решение задач высшей математики и механики. – СПБ.: БХВ-Петербург, 2001. – 528 с.

 6. Орвис В. EXCEL для ученых, инженеров и студентов. - 1999.

 7. Сборник задач по математике для втузов. Ч.4. Методы оптимизации. / Под ред. А В. Ефимова. – М.: Наука, 1990.


МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ:

Дисципліна передбачає один модульний контроль. Протягом триместру студент повинен скласти 1 письмовий колоквіум та 1 письмову контрольну роботу - на 13 тижні.

Оцінки знань формуються на підставі рейтингових балів, які студент отримує протягом триместру за результатами складання колоквіума, контрольної роботи та активності роботи на протязі семестру. На основі цих оцінок студент отримує оцінку з заліку або складає його на загальних підставах.

Залік складається усно. Завдання містять один теоретичний та два практичних питання. Письмовий колоквіум та контрольна робота розраховані на 45 хвилин роботи, залік розраховано на 90 хвилин роботи.ПЕРЕДУМОВИ:


Матеріал курсу базується на знаннях, одержаних студентами при вивчені курсів “Вища математика”, “Інформатика”, природничонаукових та загально-професійних дисциплін.

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: протягом лекцій студентам видається методична література з актуальних питань та адреси інтернет видань.

 1. Хом’юк І.В., Карпенко В.Л., Хом’юк В.В. Математичне програмування. Частина 1.Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2003.-89 с.

 2. Михалевич В.М. “Maple. Комп'ютерна підтримка курсу вищої математики в технічному вузі. Частина І. Лінійна й векторна алгебра. Аналітична геометрія”. Навчальний посібник. /Вінниця, ВНТУ, 2004. – 111 с.


ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: Домашня робота – виконання домашніх завдань з наступних тем: “Графічний метод розв’язання двомірних задач лінійного програмування”, “симплекс-методу розв’язання канонічної задачі лінійного програмування”, “Побудова лінійних та нелінійних апроксимацій за методом найменших квадратів”. Передбачається використання пакету DEMO Maple. Самостійне вивчення розділів курсу відповідно до програми дисципліни (1.9 год/тиждень).
Екзаменаційна методика: диференційований залік, за призначенням.

Реєстрація на курс: дирекція ІнМТ, ауд. 1217, тел. 598-404.

Реєстрація на залік: з лектором, персонально чи по телефону.


Дисципліна: Технологія механічної обробки матеріалів

Факультет: АРВСтатус дисципліни: вибіркова

Курс: четвертий


Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

10 (ОС)
Лекції (год)

26

2

Практичні заняття (год)

9
Лабораторні заняття (год)

18

1

Семінари (год)

-
КП (КР) трим

-
РГР

-
СРС (інд. заняття)

55

4

Всього (год /кредитів)

108/3
Екзамен (трим)

10
Залік (трим)

-
КОД:

ВПЦ.04

Лектор: Шиліна Олена Павлівна, к.т.н., доцент.,

Осадчук Андрій Юрійович, старший викладач21021 м. Вінниця, ВНТУ, вул. Хмельницьке шосе, 95, Інститут машинобудування та транспорту (ІнМТ), кафедра технології підвищення зносостійкості, тел. 598-678.
МЕТА: надати майбутнім спеціалістам знання з проектування виробничих та технологічних процесів механічної обробки деталей машин перед нанесенням покрить та після для забезпечення високої якості продукції, економії матеріалів та високої продуктивності праці і полягає у пізнанні основ побудови оптимальних виробничих та технологічних процесів, підбор необхідного обладнання, оформлення технологічної документації.
ПРОГРАМА:

Виробничий та технологічний процеси. Способи й методи обробки деталей. Технологічність конструкцій. Виробництво заготовок. Базування деталей. Основні принципи проектування технологічного процесу. Похибки обробки й причини їхньої появи. Визначення похибок статистичними методами. Механічна обробка перед нанесенням покрить. Особливості механічної обробки після нанесення покрить. Принципи формування виробничого процесу відновлення поверхонь. Економічна доцільність виробничого та технологічного процесівБІБЛІОГРАФІЯ:


 1. Маталин А. А. Технология машиностроения. – Л.: Машиностроение, Ленингр. отделение, 1989. – 496 с.

 2. Балакшин Б. С. Основы технологии машиностроения. М.: Машиностроение, 1989. – 559 с.

 3. Корсаков В. С. Основы технологии машиностроения. - М.: Машиностроение, 1990

 4. Данилевский В. В. Технология машиностроения. - М.: Высшая школа, 1992

 5. Маталин А. А. Технология механичеcкой обработки. Л.: Машиностроение, 1990

 6. Горбацевич А. Ф., Шкред В. А. Курсовое проектирование по технологии машиностроения. – М.; Высшая школа, 1989. – 256 с.

 7. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. / Под ред. А. Г. Косиловой и Р. К. Мещерякова. – М.: Машиностроение, 1989.

 8. Тылкин М. А. Справочник термиста ремонтной службы. - М.:Металлургия, 1991. - 648 с.

 9. Косилова А. Г., Мещеряков Р. К., Калинин М. А. Точность обработки, заготовки и припуски в машиностроении. Справочник технолога. М.: Машиностроение, 1989. – 288 с.


МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ:

Дисципліна передбачає два модульних контроля. Протягом триместру студент повинен виконати 6 лабораторних робіт та скласти 2 письмові колоквіуми на 7 та 14 тижні.

Оцінювання знань формується на підставі рейтингових балів, які студент отримує протягом триместру за результатами колоквіумів, захисту лабораторних робіт. На модульних контролях пропонується декілька варіантів однакової складності, які охоплюють теоретичні й практичні питання відповідного курсу. На основі результатів колоквіумів та лабораторного практикуму студент отримує оцінку іспиту або складає його на загальних підставах.

Іспит складається усно. Завдання містять три теоретичних та одне практичне питання.

Письмові колоквіуми та іспит розраховано на 90 хвилин роботи.
ПЕРЕДУМОВИ: Фізико-хімічні та металургійні основи виробництва металів Опір матеріалів, Матеріалознавство та термічна обробка зварних з’єднань, Триботехніка та основи надійності машин, Технологія та обладнання для наплавлення.
Методичне забезпечення: Протягом лекцій роздаються студентам конспекти лекцій актуальної тематики, методичні вказівки:


 1. Зайцев О. В., Байло В. Г., Осадчук А. Ю Механічна обробка матеріалів (лабораторний практикум): навчальний посібник Вінниця, ВДТУ. – 1998. –114 с.


ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: самостійне вивчення розділів курсу відповідно до програми дисципліни.

Розрахунок режимів механічної обробки відновлених поверхонь.


Екзаменаційна методика: іспит за призначенням.

Реєстрація на курс: дирекція ІнМТ, ауд. 1217, тел. 598-404.

Реєстрація на іспит: 3 лектором, персонально чи по телефону


Дисципліна: Математичні методи моделювання технологічних процесів.

Факультет: АРВСтатус дисципліни: вибіркова

Курс: четвертий


Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

10 (ОС)
Лекції (год)

18

1

Практичні заняття (год)

-
Лабораторні заняття (год)

28

2

Семінари (год)

-
КП (КР) трим

-
РГР

-
СРС (інд. заняття)

44

3

Всього (год /кредитів)

90/2,5
Екзамен (трим)

-
Залік (трим)

10
КОД:

ВПЦ.07

Лектор: Савуляк Валерій Іванович, д.т.н., професор.

21021 м. Вінниця, ВНТУ, вул. Хмельницьке шосе, 95, Інститут машинобудування та транспорту (ІнМТ), кафедра технології підвищення зносостійкості, тел. 598-678.
МЕТА: надання знань необхідних для математичного моделювання технології відновлення, зміцнення та зварювання; володіння методами аналітичного дослідження моделей.
ПРОГРАМА:

Вступ. Поняття моделі. Класифікація моделей металів і сплавів, процесів зварювання, відновлення та зміцнення.

Реологічні моделі процесів та об’єктів. Математичне та методичне забезпечення моделювання технологічних процесів.

Математичні моделі ТП. Планування та обробка експерименту. Регресійна модель технологічного процесу.

Математичні моделі металів і сплавів. Моделювання стабільних станів сплавів з використанням законів термодинаміки. Феноменологічні моделі.

Моделювання технологічних процесів синтезу покриття. Моделювання фазової рівноваги. Рушійні сили та кінетика синтезу.

Моделювання теплових процесів в матеріалах. Рівняння теплового балансу. Моделювання процесів дифузії. Закони Фіка.

Моделювання процесу дугового електрозварювання. Електричні поля, масоперенесення, теплові поля, кристалізація, термічні напруги.

Моделювання процесів тертя на поверхні з композиційних матеріалів.

Універсальні системи для математичних розрахунків: MathCAD, Maple, Mathematica, MatLAB та ін. Пакет MathCAD: Побудова та дослідження моделей машин та процесів, розв’язання лінійних, нелінійних рівнянь та систем лінійних рівнянь; дослідження функцій; побудова графіків за результатами експериментів.


БІБЛІОГРАФІЯ:

 1. Савуляк В.І., Жуков А.О., Чорна Г.О. Побудова та аналіз моделей металевих сплавів. Вінниця.: Універсум.1999, 200с.

 2. Буренніков Ю.А. Савуляк В.І. та ін. Система автоматизованого проектування технологічних процесів “Компас ТМ”. Навчальний посібник. Вінниця.: Універсум.1999, 77с.

 3. Савуляк В.І. Синтез зносостійких композиційних матеріалів та поверхневих шарів з екзотермічних компонентів. Вінниця.: Універсум.2002, 160 с.

 4. Вильям Орвис. EXCEL для ученых, инженеров и студентов. - 1999.

 5. Борисов Ю.С., Харламов Ю.А.,Сидорченко С.Л., Ардатовская Е.Н. Газотермические покрытия из порошковых материалов. - Киев: Наукова думка, 1990, 544 с.


ПЕРЕДУМОВИ: Курс передбачає вивчення таких дисциплін як Фізика; Хімія; Математика, Інформатика, Фізико-хімічні основи виробництва металів; Основи обробки металів; Металознавство і термічна обробка зварних з’єднань; Деталі машин і основи конструювання; Теорії зварювальних процесів і зварювальні джерела живлення; Триботехніка і основи надійності машин; Основи інженерії поверхні, Основи газодинаміки та тепломасопереносу при напиленні, Матеріали для напилення, наплавки та трибоматеріалозравство.
МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ:

Дисципліна передбачає два модульних контроля. Протягом триместру студент повинен виконати 7 лабораторних робіт та скласти 2 письмові колоквіуми на 9 та 17 тижні.

Оцінки знань формуються на підставі рейтингових балів, які студент отримує протягом триместру за результатами колоквіумів, захисту лабораторних самостійних робіт. На основі цих оцінок студент отримує оцінку з заліку або складає його на загальних підставах.

Залік складається усно. Завдання містять два теоретичних та одне практичне питання.

Письмові колоквіуми та залік розраховані на 45 хвилин роботи.
Методичне забезпечення: Протягом лекцій роздаються студентам конспекти лекцій актуальної тематики, електронні версії типових програм.
ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА:


 1. Термодинамічні моделі, основні поняття.

 2. Системне програмне забезпечення ЕОМ.

 3. Самостійна робота в інтернеті.

 4. Рівняння Хіллерта.

 5. Рівняння теплового та масового балансів.

 6. Моделювання процесів дифузії.

 7. Моделі тертя.

 8. В межах самостійної роботи розробити математичну модель технологічного процесу, або розв'язання прикладної інженерно-економічної задачі. Завдання видається індивідуально.


Екзаменаційна методика: Усний диференційований залік, за призначенням.

Реєстрація на курс: дирекція ІнМТ, ауд. 1217, тел. 598-404.

Реєстрація на залік: 3 лектором, персонально чи по телефону

Дисципліна: Математичні методи моделювання технологічних процесів.

Факультет: АРВСтатус дисципліни: вибіркова

Курс: четвертий


Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

10 (ОС)
Лекції (год)

34

2

Практичні заняття (год)

-
Лабораторні заняття (год)

17

1

Семінари (год)

-
КП (КР) трим

-
РГР

-
СРС (інд. заняття)

39

3

Всього (год /кредитів)

90/2,5
Екзамен (трим)

-
Залік (трим)

10
КОД:

ВПЦ.08

Лектор: Архіпова Тетяна Федорівна, к.т.н., доцент

21021 м. Вінниця, ВНТУ, вул. Хмельницьке шосе, 95, Інститут машинобудування та транспорту (ІнМТ), кафедра технології підвищення зносостійкості, тел. (8-0432) 598-678.
Мета: надати майбутнім спеціалістам знання з вивчення окремих питань з матеріалознавства покриття, взаємозв’яку між складом, структурою і властивостями покрить, що застосовуються в авторемонтному виробництві для зміцнення та відновлення спрацьованих поверхонь деталей, підвищення їх зносостійкості..
Програма:

Резерви підвищення якості покриттів деталей. Технологічні процеси, що забезпечують підвищення міцності деталей засобами впливу на поверхневий шар металу.

Напруження і деформації, що виникають при зварюванні і наплавленні. Зварювальні напруження за класифікацією Окерблома. Вплив технологічних факторів на експлуатаційні властивостей деталей (міцність, твердість, ударна в’язкість, опір зрізу, зносостійкість). Мікроструктура покриття у порівнянні з мікроструктурою серцевини на прикладі деталей після електродугового оплавлення. Резерви підвищення ефективності відновлення деталей після електродугового наплавлення способом розпиленого металу. Зміна мікроструктури покриття після зміцнювальної обробки. Методи випробування поверхневих шарів на міцність зчеплення при одновісному розтягу і крученні. Мікроструктура, залишкові напруження і зносостійкість металу, утвореного термічним розпиленням.
БІБЛІОГРАФІЯ:


 1. Арзамасов Б.И. Химико- термическая обработка металлов в активизиро-ванных газовых средах. – М.: Машиностроение, 1991. – 257 с.

 2. Лахтин Ю.М., Арзамазов Б.И. Химико-термическая обработка металлов. М.: Металлургия, 1990. –252 с.

 3. Войнов Б.А. Износостойкие сплавы и покрытия. – М.: Машиностроение, 1990. – 120 с.

 4. Лайнер В.И. Защитные покрытия металлов. -М.: Металлургия, 1994. –

559 с.

 1. Воловик Е.Л. Справочник по восстановлению деталей. –М.: Колос, 1992. – 272 с.

 2. Лившиц П.С. Металловедение для сварщиков.– М.: Машиностроение, 1991 . – 263 с.


Методи оцінювання:

Протягом триместру студенти проходять по два модульних контролі на 8 та 17 тижнях. На модульних контролях пропонується декілька варіантів однакової складності, які охоплюють теоретичні й практичні питання відповідного курсу.

Оцінки знань формуються на підставі рейтингових балів, які студент отримує протягом триместру за результатами колоквіумів, захисту лабораторних робіт. На основі цих оцінок студент отримує оцінку з диференційного заліку або складає його на загальних підставах.

Диференційний залік складається усно. Завдання містять два теоретичних та одне практичне питання.


Передумова: Фізика, Хімія, Фізико-хімічні та металургійні основи виробництва металів, Опір матеріалів, Теорії зварювальних процесів, Зварювання плавленням.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

1.Протягом лекцій роздаються студентам конспекти лекцій актуальної тематики.

2.Креслення ремонті. Методичні вказівки з виконання ремонтних креслень.

3.Дефектування деталей машин. Методичні вказівки.


Індивідуальна робота:

 1. Шатунно-поршневий комплект.

 2. Визначення дефектів та пошкоджень.

 3. Визначення придатності для подальшої експлуатації.

 4. Визначення найбільш ефективних методів відновлення типових дефектів

 5. Дискові лущильники.

 6. Визначення дефектів та пошкоджень.

 7. Визначення придатності для подальшої експлуатації.

 8. Визначення найбільш ефективних методів відновлення типових дефектів.


Екзаменаційна методика: диференційний залік за призначенням.

Реєстрація на курс: дирекція ІнМТ ауд. 1217, тел. (8-0432) 598-565.

Реєстрація на залік: 3 лектором, персонально чи по телефону.

Дисципліна: Проектування технологічних процесів відновлення поверхонь

Факультет: АРВСтатус дисципліни: вибіркова

Курс: четвертий


Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

10 (ОС)
Лекції (год)

26

1,5

Практичні заняття (год)

9

0,6

Лабораторні заняття (год)

18

1

Семінари (год)

-
КП (КР) трим

-
РГР

-
СРС (інд. заняття)

55

3

Всього (год /кредитів)

108/3
Екзамен (трим)

-
Залік (трим)

10
КОД:

ВПЦ.04
Лектор: Гайдамак Олег Леонідович, к.т.н., доцент.

21021 м. Вінниця, ВНТУ, вул. Хмельницьке шосе, 95, Інститут машинобудування та транспорту (ІнМТ), кафедра технології підвищення зносостійкості, тел. (8-0432) 598-678.
МЕТА: надати майбутнім спеціалістам знання з вибору й проектуванню технологічних процесів відновлення за умови забезпечення високої якості продукції, економії матеріалів, енергії та високої продуктивності праці.
ПРОГРАМА:

Види технологічних процесів. Ступінь диференціації технологічних процесів. Коефіцієнт закріплення операцій. Нормативно-технологічна документація. Основи вибору оптимальних варіантів технологічних процесів ремонту та відновлення. Технологічні способи ремонту (відновлення) деталей машин та апаратів. Механічна обробка відновлених деталей. Механізація та автоматизація ремонтного виробництва.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка