European credit transfer system ects – інформаційний пакет освітньо-кваліфікаційний рівень –бакалавр Напрям підготовки 050504 Зварювання Вінниця – 2012 pСторінка24/25
Дата конвертації16.03.2017
Розмір5.62 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

БІБЛІОГРАФІЯ:


 1. Авдеев М.В., Воловик В.Л., Ульман И.С. Технология ремонта машин иоборудования.-Агроиздат.-1990.

 2. Воловик ЕЛ. Справочник по востановлению деталей.- М. -Колос.-1991.

 3. Технология ремонта атомобилей //под ред. Л.В. Деххтеринского.-М.-Транспорт.-1989.

 4. Канарчук В.Є., Лудченко О.А., Чигринець А.Д. Основи технічного обслуговування і ремонту автомобілів. У 3 кн. Кн.3. Ремонт автотранспортних засобів: Підручник. – К. : Вища шк., 1994 – 599 с.

 5. Мірошник В. О., Фабровський Є. М. Ремонт меліоративних і будівельних машин. Практикум. -Київ. –Виша школа. -1995.

 6. Молодик Н.В., Зенкин А. С. Востановление транспортной техники: справочник. -М. -Машиностроение. -1989.

 7. Руденко П.А., Молодык Н.В. Повышение качества востановления деталей машин. -Киев. -Урожай. -1990.

 8. 0.І. Сідашенко, О.А. Науменко, А. Я. Поліський та ін. Ремонт машин.- К.- Урожай.-1994.

 9. О.І. Сідашенко, О.А. Науменко, А. Я. Поліський та ін.Практикум з ремонту машин. -К. - Урожай.-1995.

 10. Тельнов Н.Ф., Бадаров Е.И. Ремонт машин. - Москва. -Агропромиздат. -1992.

 11. Токаренко В.М. Технологія автодорожнього машинобудування і ремонту машин. Курсовий проект. - Київ. -Вища школа. -1992.

 12. Ульман И.Е. Ремонт машин. -Москва. -Колос. -1986.


МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: Дисципліна передбачає два модульних контроля. Протягом триместру студент повинен виконати 7 лабораторних та 4 практичних роботи та скласти 2 письмові колоквіуми на 8 та 16 тижні.

Оцінки знань формуються на підставі рейтингових балів, які студент отримує протягом триместру за результатами колоквіумів, захисту лабораторних робіт. На основі цих оцінок студент отримує оцінку з заліку або складає його на загальних підставах.

Залік складається усно. Завдання містять два теоретичних та одне практичне питання.

Письмові колоквіуми розраховано на 90 хвилин роботи.


ПЕРЕДУМОВИ: Фізика, Хімія, Опір матеріалів, Матеріалознавство та термічна обробка зварних з’єднань, Теорія зварювальних процесів, Зварювання плавленням, Фізико-хімічні та металургійні основи виробництва металів.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Протягом лекцій роздаються студентам конспекти лекцій актуальної тематики.
ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: самостійне вивчення розділів курсу відповідно до програми дисципліни:

 1. Критерії вибору раціональних технологічних процесів.

 2. Оптимізація маршрутів відновлення поверхонь.

 3. Раціональні уніфіковані технології.

 4. Особливості проектування типових технологічних процесів з використанням обчислювальної техніки.

 5. Економічний ефект від типізації і стандартизації технологічних процесів.

 6. Розрахунок економічної ефективності варіантів технологічних процесів.

 7. Пошук аналога діючого технологічного процесу.

 8. Нормування технологічного процесу.

 9. Ступінь деталізації опису технологічних процесів.

 10. Аналіз вихідних даних.


Екзаменаційна методика: Диференційований залік за призначенням.

Реєстрація на курс: дирекція ІнМТ, ауд. 1217, тел.8-0432- 598-404.

Реєстрація на залік: 3 лектором, персонально чи по телефону.

Дисципліна: Комптерне моделювання технологічних процесів.

Факультет: АРВСтатус дисципліни: вибіркова

Курс: четвертий


Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

10 (ОС)
Лекції (год)

18

1

Практичні заняття (год)

-
Лабораторні заняття (год)

28

2

Семінари (год)

-
КП (КР) трим

-
РГР

-
СРС (інд. заняття)

44

3

Всього (год /кредитів)

108/3
Екзамен (трим)

-
Залік (трим)

10
КОД:

ВПЦ.07
Лектор: Савуляк Валерій Іванович, д.т.н., професор.

21021 м. Вінниця, ВНТУ, вул. Хмельницьке шосе, 95, Інститут машинобудування та транспорту (ІнМТ), кафедра технології підвищення зносостійкості, тел. (8-0432) 598-678.

МЕТА: надання знань необхідних для комп’ютерного моделювання технології відновлення, зміцнення та зварювання; володіння універсальними пакетами прикладних програм.
ПРОГРАМА:

Вступ. Поняття моделі. Класифікація моделей металів і сплавів, процесів зварювання, відновлення та зміцнення.

Технічне, математичне, методичне та програмне забезпечення моделювання технологічних процесів.

Технічне забезпечення. ПЕОМ. Призначення функціональних блоків та систем. Архітектура комп'ютера. Центральні пристрої. Зовнішні пристрої: клавіатура, миша, монітор, накопичувачі на гнучких і жорстких дисках, CD-ROM, принтер, сканер, плотер. Мультимедіа блоки. Пам’ять ПК: види та їх характеристика. Виведення результатів моделювання .

Комп'ютерні мережі. Інтернет-технології. Комп’ютерна мережа Internet: основні поняття, пошук інформації, електрона пошта. Спілкування в Internet.

Математичні моделі ТП. Планування та обробка експерименту. Регресійна модель технологічного процесу.

Математичні моделі металів і сплавів. Моделювання стабільних станів сплавів з використанням законів термодинаміки. Феноменологічні моделі.

Моделювання технологічних процесів синтезу покриття. Моделювання фазових рівноваг. Рушійні сили та кінетика синтезу.

Моделювання теплових процесів в матеріалах. Рівняння теплового балансу. Моделювання процесів дифузії. Закони Фіка.

Моделювання процесу дугового електрозварювання. Електричні поля, мосоперенесення, теплові поля, кристалізація, термічні напруги.

Моделювання процесів тертя на поверхні з композиційних матеріалів.

Табличні процесори. Програма Excel та її основні можливості. Використання Excel в наукових та інженерних додатках: основні відомості про клітини та посилання; використання операторів та функцій робочого листа в обчисленнях. Розв’язання задач лінійної алгебри, аналітичної геометрії та математичного аналізу. Створення діаграм та графіків. Робота з таблицями за допомогою команд меню Данные: сортування, фільтр, форма, підсумки, перевірка.

Універсальні системи для математичних розрахунків: MathCAD, Maple, Mathematica, MatLAB та ін. Пакет MathCAD: Побудова та дослідження моделей машин та процесів, розв’язання лінійних, нелінійних рівнянь та систем лінійних рівнянь; дослідження функцій; побудова графіків за результатами експериментів.
БІБЛІОГРАФІЯ


 1. Савуляк В.І., Жуков А.О., Чорна Г.О. Побудова та аналіз моделей металевих сплавів. Вінниця.: Універсум. 1999, 200с.

 2. Буренніков Ю.А. Савуляк В.І. та ін. Система автоматизованого проектування технологічних процесів “Компас ТМ”. Навчальний посібник. Вінниця.: Універсум. 1999, 77с.

 3. Савуляк В.І., Семічаснова Н.С. Інформатика. Вінниця.: Універсум. 1998, 150с.

 4. Савуляк В.І. Синтез зносостійких композиційних матеріалів та поверхневих шарів з екзотермічних компонентів. Вінниця.: Універсум. 2002, 160 с.

 5. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. М.: Финансы и статистика, 1991, 283с.

 6. Турбо Pascal 7.0. Весь процесс создания программ. М., 1998.

 7. Глинський Я.М. Практикум з інформатики. Львів, 1998 р. 168 с.

 8. Вильям Орвис. EXCEL для ученых, инженеров и студентов. - 1999.

 9. Борисов Ю.С., Харламов Ю.А.,Сидорченко С.Л., Ардатовская Е.Н. Газотермические покрытия из порошковых материалов. - Киев: Наукова думка, 1987, 544 с.


ПЕРЕДУМОВИ: Курс передбачає вивчення таких дисциплін як Фізика; Хімія; Математика, Інформатика, Фізико-хімічні основи виробництва металів; Основи обробки металів; Металознавство і термічна обробка зварних з’єднань; Деталі машин і основи конструювання; Теорії зварювальних процесів і зварювальні джерела живлення; Триботехніка і основи надійності машин; Основи інженерії поверхні, Основи газодинаміки та тепломасопереносу при напиленні, Матеріали для напилення, наплавки та трибоматеріалозравство.
МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: Дисципліна передбачає два модульних контроля. Протягом триместру студент повинен виконати 7 лабораторних робіт та скласти 2 письмові колоквіуми на 9 та 17 тижні.

Оцінки знань формуються на підставі рейтингових балів, які студент отримує протягом триместру за результатами колоквіумів, захисту лабораторних самостійних робіт. На основі цих оцінок студент отримує оцінку з іспиту або складає його на загальних підставах.

Іспит складається усно. Завдання містять два теоретичних та одне практичне питання.

Письмові колоквіуми та іспит розраховано на 90 хвилин роботи


МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Протягом лекцій роздаються студентам конспекти лекцій актуальної тематики, електронні версії типових програм.
ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА:

 1. Термодинамічні моделі, основні поняття.

 2. Системне програмне забезпечення ЕОМ.

 3. Самостійна робота в інтернеті.

 4. Рівняння Хіллерта

 5. Рівняння теплового та масового балансів.

 6. Моделювання процесів дифузії.

 7. Моделі тертя

В межах самостійної роботи розробити модель-алгоритм і програму дослідження технологічного процесу, або розв'язання прикладної інженерно-економічної задачі. Завдання видається індивідуально.
Екзаменаційна методика: Диференційований залік, за призначенням.

Реєстрація на курс: дирекція ІнМТ, ауд. 1217, тел.8-0432- 598-404.

Реєстрація на залік: 3 лектором, персонально чи по телефону


Дисципліна: Електронні та іонні технології зміцнення та відновлення.

Факультет: АРВСтатус дисципліни: вибіркова

Курс: четвертий


Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

10 (ОС)
Лекції (год)

34

2

Практичні заняття (год)

-
Лабораторні заняття (год)

17

1

Семінари (год)

-
КП (КР) трим

-
РГР

-
СРС (інд. заняття)

39

2.2

Всього (год /кредитів)

90/2,5
Екзамен (трим)

-
Залік (трим)

10
КОД:

ВПЦ.08
Лектор: Архіпова Тетяна Федорівна, к.т.н., доцент.

21021 м. Вінниця, ВНТУ, вул. Хмельницьке шосе, 95, Інститут машинобудування та транспорту (ІнМТ), кафедра технології підвищення зносостійкості, тел. (8-0432) 598-678.

МЕТА: надання знань необхідних для розробки та удосконалення технологічних процесів зміцнення і відновлення з використанням енергії електронних і іонних пучків для отримання, обробки та цілеспрямованої зміни властивостей матеріалів, виготовлення та відновлення різних виробів та покращення їх параметрів;

для розрахунків та проектування обладнання і устаткування;


ПРОГРАМА:

Технологічні процеси розмірної обробки матеріалів (електронно-променеве різання), електронно-променеве переплавлення (ЕПП), електронно-променеве напилення (ЕПН) та модифікації поверхні (ЕПМ).

Обладнання та устаткування яке використовується для здійснення цих технологічних процесів. Вибір технологічних параметрів розмірної обробки, переплавлення, напилювання та модифікації поверхонь при виготовленні та відновленні деталей машин та апаратів.

Технологія вакуумно-конденсаційного нанесення покриттів з застосуванням іонних пучків. Засоби та технологічні особливості вакуумно-конденсаційного напилювання термічним випаровуванням, вибуховим розпиленням матеріалу, іонним розпиленням та реакційним напилюванням матеріалу.

Обладнання, його основні елементи та їх класифікація.

Охорона праці та техніка безпеки при виконанні технологічних процесів зміцнення і відновлення деталей.


БІБЛІОГРАФІЯ

 1. Аброян И.А., Анронов А.Н., Титов А.И. Физические основы электронной и ионной технологии. Учебник для вузов. Под ред. Аброяна И.А.- М. -: Высшая школа, 1987, - 321 с.

 2. Электронно-лучевая сварка /Назаренко О.К., Кайдалов А.А., Ковбасенко С.И. и др. / Под ред. Б.Е. Патона - Киев: Наукова думка: 1987, - 256 с.

 3. Автоматичне регулювання електронно-променевого зварювання /Коваль А.В., Оболонський О.П., Салан В.І. - К.: Наукова думка, 1976, 116 с.

 4. Линч Н., Николайдес А. Задачи по физической электронике. – М.: Мир, 1984, 131с.


ПЕРЕДУМОВИ: Курс передбачає вивчення таких дисциплін як Фізика; Хімія; Фізико-хімічні основи виробництва металів; Основи обробки металів; Металознавство і термічна обробка зварних з’єднань; Деталі машин і основи конструювання; Теорії зварювальних процесів і зварювальні джерела живлення; Триботехніка і основи надійності машин; Основи інженерії поверхні, Основи газодинаміки та тепломасо переносу при напиленні, Матеріали для напилення, наплавки та трибоматеріалознавство.
МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ:

Дисципліна передбачає два модульних контроля. Протягом триместру студент повинен виконати 8 лабораторних робіт та скласти 2 письмові колоквіуми на 9 та 17 тижні.

Оцінки знань формуються на підставі рейтингових балів, які студент отримує протягом триместру за результатами колоквіумів, захисту лабораторних робіт. На основі цих оцінок студент отримує оцінку з заліку або складає його на загальних підставах.

Залік складається письмово. Завдання містять два теоретичних та одне практичне питання.

Письмові колоквіуми та іспит розраховано на 90 хвилин роботи
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Протягом лекцій роздаються студентам конспекти лекцій актуальної тематики.
ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: Самостійно користуючись базами даних ЕОМ, технічною та довідковою літературою обирати матеріал для обробки, оцінювати орієнтовний хімічний склад напиленого шару та його основні фізико-механічні властивості.

Реферати на тему:

1. Дослідження та розрахунок чутливості до магнітного відхилення електронно-променевої установки.

2. Дослідження та розрахунок чутливості до електростатичного відхилення електронно-променевої установки.

Екзаменаційна методика: Диференційований залік, за призначенням.

Реєстрація на курс: дирекція ІнМТ, ауд. 1217, тел.8-0432- 598-404.

Реєстрація на залік: 3 лектором, персонально чи по телефону


Дисципліна: Міцність напилених та наплавлених деталей

Факультет: АРВСтатус дисципліни: вибіркова

Курс: четвертий


Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

11 (ВС)
Лекції (год)

24

1,5

Практичні заняття (год)

7
Лабораторні заняття (год)

34

2

Семінари (год)

-
КП (КР) трим

-
РГР

-
СРС (інд. заняття)

43

2,7

Всього (год /кредитів)

108/3
Екзамен (трим)

11
Залік (трим)

-
КОД:

ВПЦ.05
Лектор:Архіпова Тетяна Федорівна, к.т.н., доцент.

21021 м. Вінниця, ВНТУ, вул. Хмельницьке шосе, 95, Інститут машинобудування та транспорту (ІнМТ), кафедра технології підвищення зносостійкості, тел. (380-432) 598-678.
МЕТА вивчення дисципліни полягає у пізнанні природи і характеристик міцності напилених і наплавлених деталей, а також способів їх оцінки для найбільш ефективного використання в заданих умовах експлуатації.
ПРОГРАМА:

Пружні і непружні властивості. Пружна післядія і релаксація напружень.

Пластична деформація і зміцнення. Механізми пластичної деформації. Причини і механізми зміцнення при пластичному деформуванні.

Руйнування. Види руйнування. Вплив структури і хімічного складу на процесс руйнування.

Механічні випробовування: при статичному навантаженні (розтяг, стискання, кручення, згин). Твердість. Динамічні і технологічні випробовування.

Втомні характеристики, тріщини втоми і живучість деталей.
БІБЛІОГРАФІЯ

 1. Сулима А.М., Шулов В.А., Ягодкин Ю.Д. Поверхностный слой и эксплуатационные свойства деталей машин. – М. : Машиностроение, 1990.

 2. Бернштейн М.Л., Займовский В.А. Механические свойства металлов. - М.: Металлургия, 1989.

 3. Испытание материалов : Справочник (под ред. Х. Блюменауэра). - М.: Металлургия, 1989.

 4. Жуковец И.И. Механические испытания металлов. - М.: Высшая школа, 1986.

 5. Лившиц Л.С., Хакимов А.Н. Металловедение сварки и термическая обработка сварных соединений. - М.: Машиностроение, 1989.

 6. Методы испытания, контроля и исследования машиностроительных материалов. Справочное пособие в 3-х т. Под общ. ред. А.Т. Туманова. Т.1. Физические методы исследования материалов. – М. : Машиностроение, 1991.

 7. Методы испытания, контроля и исследования машиностроительных материалов. Справочное пособие в 3-х т. Под общ. ред. А.Т. Туманова. Т.2. Методы исследования механических свойств металлов. – М. : Машиностроение, 1994.


МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: Дисципліна передбачає два модульних контроля. Протягом триместру студент повинен виконати 8 лабораторних робіт та скласти 2 письмові колоквіуми на 8 та 16 тижні.

Оцінки знань формуються на підставі рейтингових балів, які студент отримує протягом триместру за результатами колоквіумів і захисту лабораторних робіт. На основі цих оцінок студент отримує результуючу оцінку або складає іспит на загальних підставах.

Іспит складається усно. Завдання містять три теоретичних питання.

Письмові колоквіуми та іспит розраховано загалом на 150 хвилин роботи.


ПЕРЕДУМОВИ: Фізика, Хімія, Фізико-хімічні та металургійні основи виробництва матеріалів, МіТОЗЗ, ТЗП, Опір матеріалів, Креслення.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Протягом лекцій роздаються студентам конспекти лекцій актуальної тематики, для підготовки до лабораторних робот - методичні вказівки у PDF-форматі.
ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: самостійне вивчення розділів курсу відповідно до програми дисципліни. (2,7 год/тиждень).

 1. Елементарний і узагальнений закони Гука.

 2. Ефект Баушингера.

 3. Пластична деформація і текстуроутворення в полікристалах.

 4. Сповільнене руйнування.

 5. Основні механізми повзучості і релаксації напружень.

 6. Ріст втомних тріщин і живучість металів.

 7. Особливі види зношування. Особливості будови антифрикційних сплавів у зв'язку з вимогами до них.

 8. Можливості використання композитів як жароміцних матеріалів і способи підвищення їхньої жароміцності.


Екзаменаційна методика: Іспит за призначенням.

Реєстрація на курс: дирекція ІнМТ, ауд. 1217, тел.8-0432- 598-404.

Реєстрація на іспит: 3 лектором, персонально чи по телефону


Дисципліна: Гідравліка та гідро пневмоавтоматика

Факультет: АРВ

Статус дисципліни: вибіркова

Курс: четвертий


Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

11(ВС)
Лекції (год)

17

1

Практичні заняття (год)

17

1

Лабораторні заняття (год)

8

0,44

Семінари (год)

-
КП (КР) триместр

-
РГР

-
СРС (інд. заняття)

48

2,4

Всього (год /кредитів)

90/2,5
Екзамен (триместр)

-
Залік (триместр)

11
КОД:

ВПЦ.06

Лектор: Бурєнніков Юрій Анатолійович, к.т.н., професор

21021 м. Вінниця, ВНТУ, вул. Хмельницьке шосе, 95, Інститут машинобудування та транспорту (ІнМТ), кафедра технології та автоматизації машинобудування, тел. 598-391.
МЕТА: теоретична та практична підготовка інженерів-механіків на рівні спеціалістів, які проектувати, експлуатувати та ремонтувати технологічні машини, в тому числі верстатні комплекси, в яких в якості передавача енергії використовуються гідравлічні та пневматичні проводи.
ПРОГРАМА: гідропривід – перетворювач потоку енргії(ПЕ). Критерії ефективності ПЕ. Принцип дії, ККД гідро-пневмопривода. Основні властивості рідин та газів. Основні рівняння гідростатики. Енергетичні характеристики потоку рідини. Дроселюючі елементи гідроприводів. Трубопроводи. Структура виконавчого контура гідроприводу. Типи насосів. Загальні характеристики, конструкції, ККД насосів. Гідродвигуни, гідромотори, їх характеристики. Гідроциліндри, загальні характеристики, конструкції. Гідроапаратура: гідророзподільники, регулятори тиску, запобіжні клапани, регулятори витрат, дросельні розподільники, пропорційна регулююча гідроапаратура. Обслуговуюча гідроапаратура: фільтри, балки, гідроакумулятори. Регулювання швидкості об’ємного гідроприводу, методи регулювання. Слідукуючі гідроприводи. Пневмопровід, його призначення. Керуючі елементи пневмопроводу. Особливості розрахунку. Пневмоавтоматика.
БІБЛІОГРАФІЯ:

 1. Башта С.С., Руднев Б.Б., Некрасов О.В. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы. – М.: Машиностроение, 1992

 2. Федорець В.О. Гідроприводи та гідропневмоавтоматика. – 1995

 3. Левицький Б.Ф., Лещий Н.П. Гідравліка: загальний курс. Підручник – 1996

 4. Мандрус В.І., Лещий Н.П., Звягін В.М. Машинобудівна гідравліка: задачі та приклади розрахунків. Навчальний посібник – 1995

 5. Марутов В.О. Гідравлічний привід верстатного та промислового устаткування. Навчальний посібник – 1993

 6. Перекрестов А.В. Задачи по объемному гидроприводу. Учебное пособие – 1993

 7. Абрамов Б.И., Колисниченко К.А., Маслов В.Г. Элементы гидропривода. – Киев: Техника, 1987

 8. Васильченко В.А. Гидравлические приводы мобильных машин. Справочник. – М.: Машиностроение, 1988

 9. Свешников В.К., Усов А.А. Станочные гидроприводы. Справочник. – М.: Машиностроение, 1988


МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: Дисципліна передбачає два модульних контроля. Протягом триместру студент повинен виконати 6 лабораторних робіт, провести практичні розрахунки під час практичних занять, скласти 2 письмові колоквіуми на 8 та 16 тижнях.

Оцінки знань формуються на підставі рейтингових балів (за теоретичний курс та виконання курсової роботи окремо), які студент отримує протягом триместру за результатами колоквіумів, захисту лабораторних робіт та практичних розрахунків, щовиконані при проведені практичних занять. На основі цих оцінок студент отримує оцінку з іспиту або складає його на загальних підставах.

Для контролю теоретичних та практичних знань використовуються комп’ютерні системи контролю знань.

Іспит складається усно. Завдання містить три теоретичних питання та одне практичне питаня(задача).

Письмові колоквіуми та іспит розраховано на 60 хвилин роботи.
ПЕРЕДУМОВИ: Фізика, Вища математика, Теоретична механіка, Теорія машин і механізмів, Опір матеріалів, Основи конструювання машин, Технологічні основи машинобудування, Інформатика, Обладнання та транспорт механооброьних цехів.
Методичне забезпечення: Протягом лекцій роздаються студентам конспекти лекцій актуальної тематики для підготовки до лабораторних робіт, на практичних заняттях – методичні вказівки.
ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: проектування елементів гідроприводу технологічних машин, розрахунок циліндрів, вибір гідромоторів, проектування запобіжних клапанів, розрахунок параметрів гнучких рукавів (3,4год/тиждень).
Екзаменаційна методика: Усний диференційований залік, за призначенням.

Реєстрація на курс: дирекція ІнМТ, ауд. 1217, тел.8-0432- 598-404.

Реєстрація на залік: 3 лектором, персонально чи по телефону

Зауваження: Лекції підходять для студентів, які навчаються за напрямком „Інженерна механіка" .Дисципліна: Дифузійні та електрохімічні процеси відновлення

Факультет: АРВ

Статус дисципліни: вибіркова

Курс: четвертий

Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

11
Лекції (год.)

17

1

Практичні заняття (год.)

-

-

Лабораторні заняття (год.)

34

2

Семінари (год.)

-

-

КП (КР) (трим., кільк. год.)

-

-

РГР (трим., кільк. год.)

-

-

СРС (інд. заняття)

57

5

Всього (год./кредитів))

108/3кр
Екзамен (трим)

-
Залік (трим)

11
КОД

ВПЦ 09


Лектор: Архіпова Тетяна Федорівна, к.т.н., доцент.

21021 м. Вінниця, ВНТУ, вул. Хмельницьке шосе, 95, Інститут машинобудування та транспорту (ІнМТ), кафедра технології підвищення зносостійкості, тел. (8-0432) 598-678.
Мета: надати майбутнім спеціалістам знання з вивчення дифузійних та електрохімічних процесів, що застосовуються в авторемонтному виробництві для зміцнення та відновлення спрацьованих поверхонь деталей, підвищення їх зносостійкості, в декоративних цілях і для попередження корозії.
Програма:

Основні види дефектів та пошкоджень. Методи очищення поверхонь від жиру і мастила. Хромування. Залізнення (осталювання). Покриття на залізоцинковій, залізонікелевій, залізомарганцевій та інших основах.

Дифузійна металізація: алітирування, хромування, сіліцирування, борування. Показники твердості, жаростійкості (окалиностійкості), зносостійкості, корозійної стійкості сталевих деталей.

Класифікація видів електрохімічних покрить. Підготовка поверхонь перед єлектролітичним хромуванням і нікелюванням. Матеріали анодів, футеровки внутрішніх поверхонь електролітичних ван і ізоляції підвісрк, що використовуються при ванних процесах. Електроліти для залізнення. Електролітичне натирання. Автоматизація і механізація гальванічних і хімічних процесів. Хімічні процеси протикорозійного захисту поверхонь відновлюємих деталей. Організація робочих місць і техніка безпеки.


БІБЛІОГРАФІЯ:

 1. Арзамасов Б.И. Химико- термическая обработка металлов в акти-визированных газовых средах. – М.: Машиностроение, 1981. – 257 с.

 2. Лахтин Ю.М., Арзамазов Б.И. Химико-термическая обработка металлов. – М.: Металлургия, 1985. –252 с.

 3. Вайнер Я.В., Дасоян М.А. Технология электрохимических покрытий. – Л.: Машиностроение, 1992. – 464 с.

 4. Лайнер В.И. Защитные покрытия металлов. - М.: Металлургия, 1994. -559 с.

 5. Мелков М.П. Твердое осталивание автотракторных деталей. – М.: Машиностроение, 1992. – 272 с.

 6. Петров Ю.Н. Гальванические покрытия при восстановлении деталей. – М.: Машгиз, 1995. – 158 с.

 7. Гальванотехника: Справ. изд. Ажогин Ф.Ф., Беленький М.А., Галль И.Е. и др. – М.: Металлургия, 1987 . – 736 с.

 8. Справочник по анодированию. - М.: Машиностроение, 1988. 224 с.

 9. Щербак М.В., Толстая М.А., Анисимов А.П. Основы теории и практики электрохимической обработки металлов и сплавов. – М.: Машиностроение, 1991. – 257 с.


Методи оцінювання:

Протягом триместру студенти проходять по два модульних контролі на 8 та 16 тижнях. На модульних контролях пропонується декілька варіантів однакової складності, які охоплюють теоретичні й практичні питання відповідного курсу.

Оцінки знань формуються на підставі рейтингових балів, які студент отримує протягом триместру за результатами колоквіумів, захисту лабораторних робіт. На основі цих оцінок студент отримує оцінку з диференційного заліку або складає його на загальних підставах.

Диференційний залік складається усно. Завдання містять два теоретичних та одне практичне питання.


Передумова: Фізика, Хімія, Фізико-хімічні та металургійні основи виробництва металів, Опір матеріалів, Основи теорії зварювання, Зварювання плавленням.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

 1. Протягом лекцій роздаються студентам конспекти лекцій актуальної тематики.

 2. Креслення ремонті. Методичні вказівки з виконання ремонтних креслень.

 3. Відновлення деталей машин. Методичні вказівки.


Індивідуальна робота:

 1. Шатунно-поршневий комплект. Визначення дефектів та пошкоджень. Визначення придатності для подальшої експлуатації. Визначення найбільш ефективних методів відновлення типових дефектів

 2. Дискові лущильники. Визначення дефектів та пошкоджень. Визначення придатності для подальшої експлуатації. Визначення найбільш ефективних методів відновлення типових дефектів.


Екзаменаційна методика: Усний диференційований залік за призначенням.

Реєстрація на курс: дирекція Ін-т ауд. 1217, тел. (8-0432) 598-565.

Реєстрація на залік: 3 лектором, персонально чи по телефону.


Дисципліна: Напруження та деформації при зварюванні

Факультет: АРВСтатус дисципліни: вибіркова

Курс: четвертий (триместр11)


Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

11 (ВС)
Лекції (год)

24

1,5

Практичні заняття (год)

7

0,5

Лабораторні заняття (год)

34

2

Семінари (год)

-
КП (КР) трим

-
РГР

-
СРС (інд. заняття)

43

3

Всього (год /кредитів)

108/3
Екзамен (трим)

11
Залік (трим)

-
КОД:

ВПЦ.05
Лектор: Заболотний Сергій Антонович, к.т.н., ст.викладач

21021 м. Вінниця, ВНТУ, вул. Хмельницьке шосе, 95, Інститут машинобудування та транспорту (ІнМТ), кафедра технології підвищення зносостійкості, тел. 598-678.
МЕТА: надати майбутнім спеціалістам знання з теорії методів дослідження напружень та деформацій за для забезпечення високої якості продукції, економії матеріалів та високої продуктивності праці і полягає у пізнанні природи винекнення деформації та напружень при зварюванні, покладених в основу відповідних методів дослідження.
ПРОГРАМА:

Теплові процеси при зварюванні та властивості металів. Залежність ділатометричних кривих від термічних циклів. Основні причини утворення зварювальних деформацій та напружень. Закономірности протікання термомеханічних процесів при зварюванні. Утворення напряжень при однопрохідному зварюванні встик. Методы визначення одноосних напряжень. Напряження у безкінечній пружній пластині від миттєвого линійного джерела. Напруження у бескінечній пластині при нагреванні її лінійним джерелом, що рухається. Результати досліджень зварювальних напружень. Залишкові повздовжні напруження у сталях та сплавах. Зона пластичних деформацій при зварюванні у стик. Усадкова сила. Поперечні напруження при однопрохідному зварюванні у стик. Вплив звязків на разподілення залишкових напружень. Напруження при багатошаровому зварюванні у стик. Напруження при электрошлаковому зварюванні. Напруження в кутових, напусткових та таврових зварних з’єднаннях. Напруження при симметричному нагріві. Наближені методи розрахунку зварювальних деформацій та переміщень. Процеси утворення зварювальних деформацій та переміщень. Границі використання спрощених методів розрахунку деформаций та переміщень. Деформації та переміщення у зварних з’єднаннях та конструкціях. Повздовжні та поперечні деформації при зварюванні у стик вільних та закріплених деталей. Часові та температурні деформації при зварюванні у стик. Особливості деформацій від переривчастих швів, точкових зварних з’єднань . Жолоблення балочних конструкцій. Деформації конструкцій тяжкогого машинобудування. Втрата стійкості у тонколистових елементах конструкцій. Експериментальні методи визначення зварювальних напружень та деформацій. Моделювання зварювальних напружень та деформацій. Визначення деформацій у процесі зварювання. Механічні методи визначення залишкових напружень. Визначення залишкових переміщень. Знешкодження зварювальних деформацій, напружень та переміщень. Необхідність знешкодження зварювальних деформацій та напружень.
Каталог: files -> INF%20PACK
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя
INF%20PACK -> European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0923-Зварювання Освітньо-кваліфікаційний рівень – інженер
INF%20PACK -> European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 050504-Зварювання Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр
INF%20PACK -> Міністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет інститут магістратури, аспірантури, докторантури


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка