European credit transfer system ects – інформаційний пакет освітньо-кваліфікаційний рівень –бакалавр Напрям підготовки 050504 Зварювання Вінниця – 2012 pСторінка25/25
Дата конвертації16.03.2017
Розмір5.62 Mb.
#12357
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

БІБЛІОГРАФІЯ


 1. Металловедение и термическая обработка стали : Справ. изд. В 3-х т. / Под ред. Бернштейна М.Л., Рахштадта А.Г. - Т.1. Методы испытаний и исследования. В 2-х кн. Кн. 1. – М.: Металлургия, 1991. – 304 с.

 2. Металловедение и термическая обработка стали : Справ. изд. В 3-х т. / Под ред. Бернштейна М.Л., Рахштадта А.Г. - Т.1. Методы испытаний и исследования. В 2-х кн. Кн. 2. – М.: Металлургия, 1991. – 462 с.

 3. Сварочные деформации и напряжения. Винокуров В.А. «Машиностроение», 1968, 236 стр

 4. Сагалевич В. М. Методы устранения сварочных деформаций и напряжений. М., «Машиностроение», 1974. 248 с. с ил.

 5. Черепин В.Т., Васильев М.А. Методы и приборы для анализа поверхности материалов. – К. : Наукова думка, 1982. –399 с.

 6. Талыпов Г. Б. Сварочные деформации и напряжения. Л.- «Машиностроение», 1973. 280 с.


ПЕРЕДУМОВИ: Фізика; Хімія; Фізико-хімічні основи виробництва металів; Металознавство і термічна обробка зварних з’єднань; Деталі машин і основи конструювання; Теорії зварювальних процесів і зварювальні джерела живлення; Триботехніка і основи надійності машин; Основи інженерії поверхні; Матеріали для напилення, наплавки та трибоматеріалозравство, Технологія та обладнання для напилення
Методичне забезпечення: Протягом лекцій роздаються студентам конспекти лекцій актуальної тематики, рисунки до лекцій, електронні варіанти лекцій та теоретичної складової лабораторних робіт.
ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: Самостійне вивчення розділів курсу відповідно до програми курсу (3 год/тиждень)

 1. Принципи знешкодження напружень та деформацій прокатуванням.

 2. Вплив прокатування, яке відбувається з метою знешкодження напружень та деформацій, на міцність.

 3. Обладнання дл я прокатування зварних швів.

 4. Вплив швидкості навантаження на величену питомої енергії деформування.

 5. Знешкодження деформацій зварювання у конструкціях.

 6. Використання методів вимірювання теплових властивостей для дослідження металів і сплавів. Використання об’ємних методів при дослідженнях фазових і структурних перетворень.

 7. Знешкодження зварювальних деформацій, напружень та переміщень методами термообробки та нагріву.

 8. Розрахунок параметрів попередньої деформацій для пластин.

 9. Стабільність розмірів зварних з’єднань в продовж часу. Дослідження деформації в продовж часу.

 10. Ізотермічні пружньо-пластичні деформації.


МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: Дисципліна передбачає два модульних контроля. Протягом триместру студент повинен виконати 7 лабораторних робіт, 3 практичних роботи та скласти 2 письмові колоквіуми на 8 і 17 тижнях.

Оцінки знань формуються на підставі рейтингових балів, які студент отримує протягом триместру за результатами колоквіумів, захисту лабораторних робіт. На основі цих оцінок студент отримує оцінку іспита або складає його на загальних підставах.

Іспит складається усно. Завдання містять три теоретичних питання.

Письмові колоквіуми та іспит розраховано на 90 хвилин роботи.


Екзаменаційна методика: Усний іспит за призначенням.

Реєстрація на курс: дирекція ІнМТ, ауд. 1217, тел.8-0432- 598-404.

Реєстрація на іспит: 3 лектором, персонально чи по телефону


Дисципліна: Гідравліка, гідро- та пневмопривод обладнання

Факультет: АРВ

Статус дисципліни: вибіркова

Курс: четвертий


Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

11(ВС)
Лекції (год)

17

1

Практичні заняття (год)

17

1

Лабораторні заняття (год)

8

0,44

Семінари (год)

-
КП (КР) триместр

-
РГР

-
СРС (інд. заняття)

48

2,4

Всього (год /кредитів)

90/2,5
Екзамен (триместр)

-
Залік (триместр)

11
КОД:

ВПЦ.06

Лектор: Бурєнніков Юрій Анатолійович, к.т.н., професор

21021 м. Вінниця, ВНТУ, вул. Хмельницьке шосе, 95, Інститут машинобудування та транспорту (ІнМТ), кафедра технології та автоматизації машинобудування, тел. 598-391.
МЕТА: теоретична та практична підготовка інженерів-механіків на рівні спеціалістів, які проектувати, експлуатувати та ремонтувати технологічні машини, в тому числі металорізальні вестати та верстатні комплекси, в яких в якості передавача енергії використовуються гідравлічні та пневматичні проводи.
ПРОГРАМА: гідропривід – перетворювач потоку енргії(ПЕ). Критерії ефективності ПЕ. Принцип дії, ККД гідро-пневмопривода. Основні властивості рідин та газів. Основні рівняння гідростатики. Енергетичні характеристики потоку рідини. Дроселюючі елементи гідроприводів. Трубопроводи. Структура виконавчого контура гідроприводу. Типи насосів. Загальні характеристики, конструкції, ККД насосів. Гідродвигуни, гідромотори, їх характеристики. Гідроциліндри, загальні характеристики, конструкції. Гідроапаратура: гідророзподільники, регулятори тиску, запобіжні клапани, регулятори витрат, дросельні розподільники, пропорційна регулююча гідроапаратура. Обслуговуюча гідроапаратура: фільтри, балки, гідроакумулятори. Регулювання швидкості об’ємного гідроприводу, методи регулювання. Слідукуючі гідроприводи. Пневмопровід, його призначення. Керуючі елементи пневмопроводу. Особливості розрахунку. Пневмоавтоматика.
БІБЛІОГРАФІЯ:

 1. Башта С.С., Руднев Б.Б., Некрасов О.В. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы. – М.: Машиностроение, 1992

 2. Федорець В.О. Гідроприводи та гідропневмоавтоматика. – 1995

 3. Левицький Б.Ф., Лещий Н.П. Гідравліка: загальний курс. Підручник – 1996

 4. Мандрус В.І., Лещий Н.П., Звягін В.М. Машинобудівна гідравліка: задачі та приклади розрахунків. Навчальний посібник – 1995

 5. Марутов В.О. Гідравлічний привід верстатного та промислового устаткування. Навчальний посібник – 1993

 6. Перекрестов А.В. Задачи по объемному гидроприводу. Учебное пособие – 1993

 7. Абрамов Б.И., Колисниченко К.А., Маслов В.Г. Элементы гидропривода. – Киев: Техника, 1987

 8. Васильченко В.А. Гидравлические приводы мобильных машин. Справочник. – М.: Машиностроение, 1988

 9. Свешников В.К., Усов А.А. Станочные гидроприводы. Справочник. – М.: Машиностроение, 1988


МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: Дисципліна передбачає два модульних контроля. Протягом триместру студент повинен виконати 6 лабораторних робіт, провести практичні розрахунки під час практичних занять, скласти 2 письмові колоквіуми на 8 та 16 тижнях.

Оцінки знань формуються на підставі рейтингових балів (за теоретичний курс та виконання курсової роботи окремо), які студент отримує протягом триместру за результатами колоквіумів, захисту лабораторних робіт та практичних розрахунків, щовиконані при проведені практичних занять. На основі цих оцінок студент отримує оцінку з іспиту або складає його на загальних підставах.

Для контролю теоретичних та практичних знань використовуються комп’ютерні системи контролю знань.

Іспит складається усно. Завдання містить три теоретичних питання та одне практичне питаня(задача).

Письмові колоквіуми та іспит розраховано на 60 хвилин роботи.
ПЕРЕДУМОВИ: Фізика, Вища математика, Теоретична механіка, Теорія машин і механізмів, Опір матеріалів, Основи конструювання машин, Технологічні основи машинобудування, Інформатика, Обладнання та транспорт механооброьних цехів.
Методичне забезпечення: Протягом лекцій роздаються студентам конспекти лекцій актуальної тематики для підготовки до лабораторних робіт, на практичних заняттях – методичні вказівки.
ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: проектування елементів гідроприводу технологічних машин, розрахунок циліндрів, вибір гідромоторів, проектування запобіжних клапанів, розрахунок параметрів гнучких рукавів (3,4год/тиждень).
Екзаменаційна методика: Усний диференційований залік, за призначенням.

Реєстрація на курс: дирекція ІнМТ, ауд. 1217, тел.8-0432- 598-404.

Реєстрація на залік: 3 лектором, персонально чи по телефону

Зауваження: Лекції підходять для студентів, які навчаються за напрямком „Інженерна механіка" .Дипципліна: Газотермічна обробка матеріалів.

Факультет: АРВСтатус дисципліни: вибіркова

Курс: четвертий


Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

11 (ВС)
Лекції (год)

17

1

Практичні заняття (год)

-
Лабораторні заняття (год)

34

2

Семінари (год)

-
КП (КР) трим

-
РГР

-
СРС (інд. заняття)

57

3

Всього (год /кредитів)

108/3
Екзамен (трим)

-
Залік (трим)

11
КОД:

ВПЦ.09

Лектор: Шиліна Олена Павлівна, к.т.н., доцент.

21021 м. Вінниця, ВНТУ, вул. Хмельницьке шосе, 95, Інститут машинобудування та транспорту (ІнМТ), кафедра технології підвищення зносостійкості, тел. (8-0432) 598-678.

МЕТА: отримати теоретичні та практичні знання сутністі газових методів напилення, різки й зварювання; фізичних основ напилення, різки, зварювання; взаємозв’язок цих явищ із властивостями;основні властивості та призначення сучасних матеріалів для напилення та газового зварювання.

ПРОГРАМА:

Горючі гази та апаратура для їх, отримання, зберігання та використання. Газове полумя. Газове зварювання, наплавка і поверхнева обробка. Характеристика технологічних процесів зварювання, наплавлення та поверхневої обробки. Режими зварювання та наплавлення. .Присадковий матеріал. Флюси. Структурні перетворення у зварювальному з’єднанні типи зварних з’єднань. Кисневе різання металів та неметалевих матеріалів. Визначення, класифікація та галузь використання способів різання.БІБЛІОГРАФІЯ

 1. Р.Б. Євсеев Д.Л. Глизманенко. Оборудование и технология газопламенной обработки металов и неметалических матерыалов – М.: Машиностроение 1994.

 2. Порошковая металлургия и напыленные покрытия. Учебник для вузов. В.Н. Анциферов, Г.В. Бобров, Л.К. Дружинин и др. Под ред. Митина В.С.- М. -: Металлургия, 1987, - 792 с.

 3. Хасуй Ащуси. Техника напыления / Пер. с япон. - М.: Машиностроение, 1995, 288 с.

 4. Борисов Ю.С., Харламов Ю.А.,Сидорченко С.Л., Ардатовская Е.Н.Газотермические покрытия из порошковых материалов. - Киев: Наукова думка, 1987, 544 с.


ПЕРЕДУМОВИ: Фізика; Хімія; Фізико-хімічні основи виробництва металів; Металознавство і термічна обробка зварних з’єднань; Деталі машин і основи конструювання; Теорії зварювальних процесів і зварювальні джерела живлення; Триботехніка і основи надійності машин; Основи інженерії поверхні; Матеріали для напилення, наплавки та трибоматеріалознавство, Технологія та обладнання для напилення
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Протягом лекцій роздаються студентам конспекти лекцій актуальної тематики, методичні розробки до виконання лабораторних робіт.

 1. Шиліна О.П., Осадчук А.Ю. Газотермічна обробка матеріалів. Навчальний посібник. ВДТУ, 2004.


ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА:

1.Розрахунок режимів газового напилення та різання металів.

2.Методи очищення газів, та теплова взаємодія металу і полум’я.

3.Дефекти зварних з’єднань; техніка та технологія утворення швів.

4. Зварювання пластмас.

5. Технологія металізації.

6. Спеціалізовані газо ріжучі машини.

7. Різання листової сталі.

8. Повітряно-дугове різання вуглецевим електродом.
МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: Дисципліна передбачає два модульних контроля. Протягом триместру студент повинен виконати 10 лабораторних робіт та скласти 2 письмові колоквіуми на 8 та 17 тижні.

Оцінки знань формуються на підставі рейтингових балів, які студент отримує протягом триместру за результатами колоквіумів, захисту лабораторних робіт. На основі цих оцінок студент отримує оцінку заліка або складає його на загальних підставах.

Диференційний залік складається письмово. Завдання містять два теоретичних та одне практичне питання.

Письмові колоквіуми та залік розраховано на 90 хвилин роботи.Екзаменаційна методика: Диференційований залік, за призначенням.

Реєстрація на курс: дирекція ІнМТ, ауд. 1217, тел.8-0432- 598-404.

Реєстрація на залік: 3 лектором, персонально чи по телефону.

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ

БАКАЛАВРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ (БДР)

НА КАФЕДРІ ТПЗ


 1. Загальні положення

Згідно зі змінами до Закону України „Про вищу освіту”, починаючи

2005 диплом бакалавра надаватиме право працювати на посаді спеціаліста. Це передбачає, окрім складання державних іспитів, виконання та захист бакалаврської дипломної роботи. У зв’язку з цим у ВНТУ з 2004-2005 навчального року в програму підготовки бакалаврів усіх напрямів підготовки введено обов’язкове виконання і захист бакалаврської дипломної роботи. 1. Загальна характеристика БДР

Бакалаврська дипломна робота – кваліфікаційна робота, що разом зі складеними державними екзаменами підтверджує досягнення бакалавром базового рівня вищої освіти. Вона є завершальним етапом підготовки фахівців денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050504 – „Зварювання”.

Мета БДР – підтвердження вміння творчого використання набутих знань та вмінь в науково-дослідницькому або науково-практичному напрямках, вміння розробляти і моделювати об’єкт (технічний об’єкт чи технологічний процес), виявляти та аналізувати його характерні властивості, розробляти методику, систематизувати, узагальнювати та оформляти результати наукових або практичних досліджень.

В процесі виконання БДР здійснюється поглиблене вивчення обраного і закріпленого завданням напрямку розвитку сучасної техніки, відбувається систематизація, закріплення та поглиблення теоретичних знань, практичних навичок студента в плані базової підготовки відповідно до профілю бакалаврату на рівні, передбаченому відповідною кваліфікаційною характеристикою.

2. Напрямки та характер БДР

2.1. Тема та зміст БДР повинні відповідати освітньо-кваліфікаційним характеристикам рівня бакалавр 6.050504 – „Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості деталей машин і конструкцій”.

2.2. Не допускається підміна БДР реферуванням літературних джерел.

2.3. БДР може бути узагальненням виконаних раніше курсових робіт (курсових проектів), результатом науково-дослідницької та конструкторсько-технологічної практики, підсумком робіт, виконаних в рамках дисципліни ОНДР тощо.

Можуть бути рекомендовані роботи, пов’язані з конструкторсько-технологічним проектуванням (дослідженням) окремих функціональних вузлів конкретних приладів (пристроїв), з розробкою та вдосконаленням технологічних процесів, алгоритмів та програмного забезпечення відповідно до профілю спеціальності, з аналізом економічного стану виробництва та ін.

Перевагу слід віддавати реальним БДР, що виконуються на конкретні замовлення. БДР може продовжуватись на 5-му курсі як дипломний проект (робота) або переростати у магістерську дисертаційну роботу.

2.4. Тематика БДР формується випускною кафедрою протягом осіннього семестру 4-го курсу і розміщується на стенді кафедри для ознайомлення і обрання теми студентами.

Прикладом теми БДР є:


 • Аналіз конструкції, матеріалу та якості поверхонь вала коробки передач на відповідність службовому призначенню та визначення методу його відновлення;

 • Плазмова обробка стальних поверхонь.

2.5. Обсяг БДР визначається випускними кафедрами, рекомендований максимальний обсяг текстового матеріалу – 40-60 аркушів формату А4, а обсяг ілюстративних матеріалів – не більше 3-х аркушів формату А1. Ілюстративний матеріал може бути виконаний і продемонстрований під час захисту у вигляді комп’ютерних файлів.

2.6. Структура БДР містить такі основні складові частини:

- Титульний лист (див. зразок);

- Індивідуальне завдання (див зразок);

- ВСТУП (постановка задачі);

- ЗМІСТОВА ЧАСТИНА;

- ВИСНОВКИ

- Список використаної літератури;

- ДОДАТКИ.

2.7. Подання до захисту ксерокопійованої (сканованої) БДР в цілому або окремих її частин не допускається.
 1. Організація виконання і захисту БДР

  1. Формування і видачу завдань та контроль виконання БДР здійснює кафедра ТПЗ.

  2. До керівництва БДР залучаються, як правило, професора або доценти.

  3. Керівникам БДР виділяється 4 години для керівництва роботою. Один керівник може, як правило, керувати роботами не більше 5-6 студентів.

  4. Рецензування БДР здійснюється в межах університету викладачами споріднених кафедр. Для рецензування однієї роботи виділяється 1,5 години.

  5. Захист БДР здійснюється на засіданнях державних екзаменаційних комісій, створених на факультетах наказом ректора.

  6. Головою ДЕК із захисту БДР може призначатись директор інституту, його заступник з навчально-методичної роботи, які мають наукові ступені та вчені звання. Членам ДЕК виділяється 0,5 години для захисту однієї БДР. На день планується до захисту до 12-ти БДР.

  7. Випускною кафедрою розроблені та затверджені критерії оцінювання якості БДР і доведені до студентів одночасно з видачею завдання. Разом із завданням до студента також доводяться (а в необхідних випадках видаються) відповідні додаткові матеріали: нормативи, технічні умови, вихідні креслення, схеми тощо. Керівник БДР знайомить студентів з графіком роботи та консультацій на весь період виконання БДР.

  8. До захисту БДР допускаються студенти, яку склали заплановані державні іспити. На захист подаються:

 • БДР в одному примірнику;

 • Витяг з засідання кафедри про затвердження теми БДР;

 • Відгук керівника;

 • Рецензія.

Виконання і захист БДР здійснюється державною мовою.

3.10. Процедура захисту БДР: • представлення студента та поданих документів;

 • виступ студента;

 • відповіді студента на запитання членів ДЕК;

 • виступ керівника;

 • зачитування рецензії та відповідь студента на зауваження рецензента;

 • обговорення БДР та захисту її студентом і прийняття рішення ДЕК з оцінкою за 5-бальною шкалою;

 • оголошення рішення ДЕК.

  1. БДР здаються до архіву в день захисту відповідно до списку, в якому вказуються ініціали та прізвище студента, група, тема БДР. Список підписується секретарем державної комісії з обов’язковим вказанням дати. Роботи зберігаються в архіві три роки.

  2. У випадку, коли ДЕК за результатами голосування визнає БДР такою, що не відповідає вимогам, студент підлягає відрахуванню. При цьому йому видається академічна довідка встановленого зразка. Він може виконати нову БДР і подати її до захисту протягом наступного навчального року з оплатою витрат ВНТУ згідно з кошторисом.

 1. Оформлення БДР

БДР виконується відповідно до ДСТУ 3008-95. „Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення.” Можливо використання Методичних вказівок до оформлення дипломних проектів (робіт) для студентів всіх спеціальностей. Текст БДР, відомості про джерела, включені до списку, необхідно складати відповідно до стандартів:

ГОСТ 7.1-84 „Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления”;

ГОСТ 7.12-93 „Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила”;

ДСТУ 3582-97 „Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила”.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка