European credit transfer system ects – інформаційний пакет освітньо-кваліфікаційний рівень –бакалавр Напрям підготовки 050504 Зварювання Вінниця – 2012 pСторінка11/25
Дата конвертації16.03.2017
Розмір5.62 Mb.
#12357
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   25

БІБЛІОГРАФІЯ


 1. Андрущенко В. П., Михальченко М. І. Сучасна соціальна філософія. - К.: Генеза, 1996. - 369 с.

 2. Барулин B. C. Социальная философия. Учебник, ч. 1, 2. Изд-во МГУ, 1993. - 240 с.

 3. Горський B.C. Історія Української філософії. Курс лекцій. - К., 1996.

 4. Історія філософії України. Підручник (Тарасенко М. Ф., Русин М. Ю. та ін.).-К., 1994.

 5. Канке В. А. Философия. Исторический и систематический курс. - М. Логос. 1996.

 6. Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук. Мюнхен — Львів. 1995.

 7. Мотрошилова Н. В. Рождение и развитие философских идей (Историко-философские очерки и портреты). - М.: Политиздат, 1991.- 464 с.

 8. Мир философии. Книга для чтения. В 2-х ч. Ч.1. Исходные философские проблемы, понятия и принципы. — М.: Политиздат, 1991. - 672 с.

 9. Нестеренко В. Г. Вступ до філософії: онтологія людини. — К., 1995.

 10. Человек. Общество. Культура. - М.: Политиздат, 1991. - 624 с.

 11. Філософія. Курс лекцій. Навчальний посібник (І. В. Бичко, В. Г. Табачковський, Г .І. Горак та ін.). - К.: Либідь, 1993. - 576 с.

 12. Философия. Уч. пособие. Под ред. Г.В.Осичнюка. — К., 1994.

 13. Философия. Учебник для высших учебных заведений. (Под ред. Кохановского В.) - Ростов-на-Дону., 1995.

 14. Філософія. Навчальний посібник (курс лекцій). За ред. проф. І. Ф. Надольного. - К.: Вікар, 1997. - 620 с.

 15. Філософія. За ред. Г. А. Заїченка та ін. - К.: Вища школа, 1995. - 455 с.


МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: Протягом навчального року студенти проходять 4 модульних контролі. На модульних контролях студентам пропонуються декілька варіантів завдань однакової складності, які охоплюють теоретичні і практичні питання відповідного модулю.
ПЕРЕДУМОВИ: Курс передбачає наявність знань з суспільних дисциплін за середню школу.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Курс в необхідній мірі забеспечений підручниками, навчальними посібниками, тестами.
ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: В кожному з 4-х модулів студенту пропонується написати 3 філософських твори в об”ємі 4-х сторінок шкільного зошита. Теми творів носять проблемний характер і вимагають творчого мислення студентів.

Приклади тем:

1. Якою виступає природа в професійній діяльності вченого-фізика, біолога, лікаря, інженера і які негативні наслідки можуть бути в результаті діяльності цих спеціалістів по відношенню до природи.

2. Які принципи діалектичного мислення ви знаєте? Що означає бути діалектиком? Приведіть приклади діалектичного і догматичного поглядів на якесь соціальне явище.

3. Чи може випадковість стати необхідністю? Якщо так, то при яких умовах? Наведіть приклади явищ природи, суспільства.
Екзаменаційна методика: іспит, за призначеннями.

Реєстрація на курс: дирекція ІнМТ, аудиторія 1217, тел. (80432) – 598-404

Реєстрація на іспит: з лектором, персонально чи по телефону.


Дисципліна: Релігієзнавство

Факультет: АРВСтатус дисципліни: нормативна

Курс: другий


Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

4 (ОС)
Лекції (год)

14

1

Практичні заняття (год)

14

1

Лабораторні заняття (год)

-

-

Семінари (год)

-

-

КП (КР) трим

-

-

РГР

-

-

СРС (інд. заняття)

26

2

Всього (год /кредитів)

54/1,5

4

Екзамен (трим)

-

-

Залік (трим)

4

-

КОД:

НГД.09

Лектор: Андрєєва Марина Валентинівна, ст. викладач

21021 м. Вінниця, ВНТУ, вул. Хмельницьке шосе, 95. Інститут машинобудування та транспорту (ІнМТ), кафедра філософії, тел. :(8-0432)-598-265.
МЕТА: Формування системи знань про релігійні явища, закони та механізми виникнення і функціонування релігії, її основні типи і форми.
ПРОГРАМА:

Релігієзнавство як наука. Структура наукового релігієзнавства. Релігієзнавство і богослов’я. Мета і завдання курсу. Релігієзнавча думка в Україні.

Наукова та богословська інтерпретація поняття “релігія”. Джерела і корені релігії, її функції. Релігійно – церковні процеси сьогодення в Україні.

Проблема походження релігії в науці і богослов’ї. Основні етапи і характер розвитку ранніх форм релігійних вірювань. Типи релігій: родоплеменні, національні, світові. Нетрадиційні релігійні культи.

Національні релігії. Особливості віровчення і культу іудаїзму. Іудаїзм в світі та в Україні і Вінниччині.

Світові релігії: буддизм, християнство, іслам. Релігія в контексті історії українського народу.

Проблема єдиної національної церкви. Шляхи подолання міжконфесійних і міжцерковних конфліктів.

Нетрадиційні культи: соціально – психологічні та історичні витоки нових синкретичних релігійних рухів.

Релігія в системі духовної культури.

Історичні форми вільнодумства та атеїзму.

Релігійно – богословська і науково-природнича картини світу і людини.

Наука і релігія про майбутнє світу (науково і релігійна футурологія). Феномен вірюючих вчених.

Мораль, релігія, атеїзм. Свобода совісті в Україні.
БІБЛІОГРАФІЯ:


 1. Конституція України.- 1996р.

 2. Закон України “Про свободу совісті і релігійні організації.”-К.,1991.

 3. Ю.Калінін,Є Харковченко. Релігієзнавство.-К.,1994.

 4. Історія християнської церкви в Україні. – К. 1992р.

 5. Исидор Епштейн. Иудаизм. – Нью – Йорк, 1979.

 6. Біблія. Книги Старого і Нового заповіту.

 7. Ислам. (спецкурс) – К., КГУ, 1992.

 8. А.Кочетов. Буддизм. – М., 1983.

 9. О.Моця, В.Ричка. Киевская Русь: від язичництва до християнства. К., 1986.

 10. М.Бессонов. Православие в наши дни. – М., 1991.

 11. Православ’я на Подолії. 1995. Кам’янець – Подільський

 12. В.Любащенко. Історія протестантизму в Україні (курс лекцій). – Львів, 1995.

 13. Православ’я на Подолії, 1995. (Протоієрей Володимир Ровінський., протоієрей Олексій Миханчук).

 14. Д.Поспєловський “Русская православная церковь в ХХ веке”, 1995.

 15. В.Ульяновський. История церкви и религиозной мысли в Украине. Т.І, - К, 1994.

 16. І. Огієнко “Українська церква”. Нариси з історії української православної церкви.

 17. О.Воропай Звичаї нашого народу. – К., 1991.


МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: Протягом навчального року студенти проходять 2 модульних контролі. На модульних контролях студентам пропонуються декілька варіантів завдань однакової складності, які охоплюють теоретичні і практичні питання відповідного модулю.
ПЕРЕДУМОВИ: Курс передбачає наявність знань із суспільних дисциплін за середню школу.
Методичне забезпечення : Курс в необхідній мірі забеспечений підручниками, навчальними посібниками, тестами.
ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: В кожному з 2-х модулів студенту пропонується написати реферат з релігієзнавства, пов’язаний з краєзнавством Вінничини чи Поділля. Прикладами тем рефератів можуть бути:

 1. “Католицькі храми в Барському районі”.

 2. “Старообрядницьтво на Вінничині”.

 3. “Нетрадиційні культи на Поділлі” та інші.


Екзаменаційна методика: Диференційований залік.

Реєстрація на курс: дирекція ІнМТ, аудиторія 1217, тел. (80432) – 598-404.

Реєстрація на залік: з лектором, персонально чи по телефону.


Дисципліна: Основи економічної теорії

Факультет: АРВ

Статус дисципліни: нормативна

Курс: третій


Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

7 (ОС)/ 9 (ЛС)
Лекції (год.)

16/14

1/1

Практичні заняття (год.)

16/14

1/1

Лабораторні заняття (год.)

-

-

Семінари (год.)

-

-

Контрольна робота

-

-

РГЗ

-

-

СРС (інд.заняття)

22 /26

1, 5 / 1,75

Всього (год / кредитів)

54(1,5)/54(1,5)
Екзамен (трим.)

9
Залік (трим.)

-
КОД:
НГД.03

Лектори: Бас Віктор Степанович, асистент кафедри ММЕ

21021 м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, Інститут менеджменту, екології, економічної та екологічної кібернетики (ІнМЕЕЕК), факультет фінансового та зовнішньоекономічного менеджменту (ФЗЕМ), кафедра менеджменту та моделювання в економіці, тел. (8-0432) 598-288.
МЕТА: вивчити історичні причині виникнення та етапи розвитку економічної теорії, ознайомити студентів з понятійно-категоріальним апаратом, дією економічних законів суспільного розвитку та основними формами існування економічних відносин, вивчити закономірності та рушійні сили розвитку суспільного виробництва, ознайомити студентів з найважливішими економічними проблемами, які стоять перед Україною та світовим співтовариством.
ПРОГРАМА

Вступ до курсу. Предмет і метод “Основ економічної теорії. Процес суспільного виробництва, його фактори і результати. Економічна система суспільства та власність. Форми суспільного виробництва. Товарне виробництво. Гроші: суть та сучасні особливості. Інфляція. Ринок в системі суспільного виробництва. Конкуренція. Підприємство і підприємництво в ринковій економіці Підприємництво і капітал в ринковій економіці. (7 триместр).

Особливості підприємницької діяльності та функціонування капіталу у різних сферах економіки. Попит та пропозиція як елементи ринкових відносин. Ціноутворення. Фінансово кредитна і податкова системи в ринковій економіці. Відтворення, циклічні коливання, економічний ріст та структурні зміни в економіці. Розподіл і формування доходів населення. Відтворення, зайнятість трудових ресурсів та система соціального захисту населення. Безробіття. Державне регулювання ринкової економіки „Господарський механізм”. Об’єктивні основи формування системи світового господарства. Проблеми інтеграції України у світове господарство. Економічні аспекти глобальних проблем. (9 триместр).

БІБЛІОГРАФІЯ:


Макконнел К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы, политика. В. 2т. М,: Республіка, 1992.

Маркс К. Капітал, т. І., /Маркс К., Енгельс Ф., Твори,- т.23.

Маркс К., Капітал., т.2 /Маркс К., Енгельс Ф., - Твори, - т. 24.

Маркс К., Капітал. т.З /Маркс К., Енгельс Ф., - Твори,-т.25,-ч.І,2.

Башнянин І.І. Політична економія. Підручник. НІКА, 2000, 527 с.

Гальчинський О.С. Основи економічної теорії. Київ, 1998р., 544 с.

Мочерний С.В, Основи економічної теорії.,Тернопіль,1999р.,592 стор.

Мочерний С.В, Політична економія. 2002р.,687 стор.

Основи економічної теорії: політекономічний аспект. За ред. Климко Г.Н., Нестеренко В.П,К., 1997,-743 стор.

Основи економічної теорії: політекономічний аспект. За редакцією Климко Г.Н., К., 2002р. 615 с.

Основи економічної теорії. Підручник. А.А.Чухно, П.Є.Єщенко, К., 2001, 605 стор.

Основи економічної теорії. Під ред. Предборського В.А., К., - 2001, - 488 стор.

Ніколенко Ю.В. Основи--економічної теорії. К., 2003, 500 стор.

Ніколенко Ю.В. Політекономія. К., 2003р., - 500 стор.

Політична економія. Навчальний посібник / К.Т. Кривенко, В.С. Савчук., к., КНЕУ, 2001, - 508 стор.
МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: Дисципліною передбачено два модульних контроля. Наприкінці 7 і 9 триместрів (16 та 14 тиждень) студент має скласти усний колоквіум, на 13 тижні 9 триместру студент повинен написати одну контрольну роботу. Контрольна складається із двох задач.

На колоквіумі студенту задаються два питання.

Іспит складається усно. Завдання містять два теоретичних та одне практичне питання.

Усний колоквіум та іспит розраховано на 45 хвилин роботи.


ПЕРЕДУМОВИ: Основи ринкової економіки.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: протягом лекцій студентам видається методична література з актуальних питань та адреси Інтернет-видань.
ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА:

Основні течії сучасної економічної думки. Система національних рахунків. Економічні потреби та інтереси - рушійні сили соціально-економічного розвитку та прогресу. Людина в системі сучасного суспільного виробництва. Проблеми реформування власності в Україні. Особливості товарного виробництва в сучасних умовах. Соціально-економічні наслідки інфляції в сучасних умовах. Проблеми роздержавлення і приватизації в Україні при переході до ринку. Спільне підприємництво, перспективи його розвитку в Україні. Прискорена амортизація: роль та наслідки. Закон – тенденції норми прибутку до зниження. Закон попиту, пропозиції та механізм його дії в ринковій економіці. Проблеми формування іпотечного кредиту в Україні. Взаємодія податків: державних і місцевого органів. Співвідношення нагромадження і споживання в національному доході України. Мінімальний і оптимальний споживацький бюджет. Сучасне економічне становище народу в різних країнах і в Україні: порівняльна характеристика. Основні напрями здійснюваних радикальних ринкових реформ в Україні. Вплив державного регулювання на конкурсно-ринкову систему розподілу суспільного продукту і споживання. Проблеми економічної інтеграції в сучасних умовах. Міжнародний поділ праці – основа сучасного світового господарства. Конверсія воєнного виробництва та її значення для розв’язання глобальних проблем.


Екзаменаційна методика: іспит, за призначенням.

Реєстрація на курс: дирекція ІнМТ, ауд. 1215, тел.(80432) 598-404.

Реєстрація на іспит: з лектором, персонально чи по телефону.


Дисципліна: Українська мова ( за професійним спілкуванням)

Факультет: АРВ

Статус дисципліни: нормативна

Курс: третій


Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

7 (ОС)/ 9 (ЛС)
Лекції (год.)

-

-

Практичні заняття (год.)

-

-

Лабораторні заняття (год.)

-

-

Семінари (год.)

8/14

0,5/1

Контрольна робота

1 (ОС)

-

РГЗ

-

-

СРС (інд.заняття)

10 /22

1, 75 / 1,57

Всього (год / кредитів)

18(0,5)/54(1,5)
Екзамен (трим.)

9
Залік (трим.)

-
КОД:
НГД.10

Викладач: Дудатьєва Валентина Миколаївна, викладач.

21021, м. Вінниця, вул. Воїнів-інтернаціоналістів, 7, Інститут електроенергетики, та електромеханіки (Ін ЕЕМ), факультет комп’ютеризованих систем автоматизації, електроспоживання та електроприводу (КСАЕСЕП), кафедра українознавства, політології і права, тел. (8-0432) 598-276.
МЕТА: підготовка студентів до спілкування українською мовою в усіх сферах професійної та громадської діяльності в усній та писемній формах, формування мовної компетенції та комунікативних навичок мовців.
ПРОГРАМА:

Предмет і завдання курсу “Українська мова (за професійним спілкуванням)”. Українська мова – національна мова українського народу. Історія походження та розвитку української мови. Літературна мова та діалекти. Поняття про мовний стиль та стилістичну норму. Стилі сучасної літературної української мови, їх призначення, сфера поширення, загальні ознаки та мовні засоби. Сфера використання та особливості наукового та офіційно-ділового стилів як основи мови професійного спілкування. Лексичний склад української мови. Аналіз сучасної української лексики за походженням і вживанням. Проблеми української термінології. Стійкі словосполучення та їх функціонування у мові. Особливості використання частин мови в текстах різних стилів мовлення. Усна форма мовлення. Орфоепічні норми. Підготовка

до публічного виступу. Жанри публічних виступів. Види усного ділового спілкування. Класифікація і призначення сучасних ділових паперів. Складні випадки українського правопису
БІБЛІОГРАФІЯ:


 1. Коваль А.П. Ділове спілкування. –К.,1992.

 2. Русанівський В.М. Культура української мови. – К., 1990.

 3. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Українське ділове мовлення. – К., 1997.

 4. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. – К., 1992.

 5. Український правопис. – К., 1997.

 6. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. – К.,1997.

 7. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – К., 1998.

 8. Козачук Т.О., Шкуратяна Н.Г. Практичний курс української мови. – К., 1993.

 9. Російсько-український словник ділової мови. – К., 1992.


МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: Дисципліна передбачає один модульний контроль. Протягом триместру студенти пишуть три контрольні роботи, наприкінці триместру здають колоквіум.
ПЕРЕДУМОВИ: Дисципліна “Українська мова ( за професійним спілкуванням)”, яка викладається в вищих навчальним закладах України, має узагальнюючий характер і базується на курсі “Українська мова”, який студенти вивчали в середній школі. Дисципліна “Українська мова (за професійним спілкуванням)” є невід’ємною складовою частиною циклу гуманітарних наук, передбаченого навчальними планами вищої школи в Україні.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

 1. Абрамчук О.В., Дудатьєва В.М. Практикум з ділової української мови. Частина 1. – Вінниця, ВДТУ, 2001.

 2. Абрамчук О.В., Дудатьєва В.М. Практикум з ділової української мови. Частина 2. – Вінниця, ВНТУ, 2004.

 3. Олійник Л.І., Змієвська М.Т. Контрольні роботи з української мови.

 4. Частина 2. – Вінниця, ВНТУ,2004.


ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: підготовка до практичних занять та колоквіумів, самостійне опрацювання деяких програмних питань, підготовка до контрльних робіт.

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ: 1. Правила вживання апострофа та м’якого знака.

 2. Зміни приголосних при словотворенні.

 3. Правопис слів іншомовного походження.

 4. Правопис складних слів.

 5. Відмінювання числівників.


Екзаменаційна методика: усний іспит, за призначенням.

Реєстрація на курс: дирекція ІнМТ, ауд. 1217, тел.8-0432- 598-404.

Реєстрація на іспит: з викладачем, персонально чи по телефону.

Предмет: Основи психології та педагогіки

Факультет: ФАРВ

Статус дисципліни: нормативна

Курс: третій


Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

9(ЛС)
Лекції (год.)

14

1

Практичні заняття (год.)Лабораторні заняття (год.)

6

0,5

Семінари (год.)

8

0,5

КП (КР) трим

-
ГРЗ

-
СРС (інд. заняття)

26

2

Всього (год/кредитів)

54/1,5
Екзамен (трим)

-
Залік (трим)

9
КОД:

НГД.07

Лектор: Мацко Лариса Анатоліївна, канд. філос. наук, доцент

Інститут гуманітарно-педагогічних проблем та виховання (ІнГППВ), Кафедра педагогіки, психології та соціології (ППС), корпус 2, ауд. 2254, тел. (8-0432) 598-344
МЕТА: оволодіти основами теоретичних знань з педагогіки та психології, володіння понятійним апаратом цих наук.

формування вмінь та навичок психологічної та педагогічної діагностики та самодіагностики і психокорекції.

отримання уявлення про сутність, форми, методи, засоби навчання та виховання, розуміння і володіння навичками аналізу педагогічних ситуацій в навчально-виховному процесі як в сім’ї, так і в професійній сфері.
ПРОГРАМА:

Вступ. Предмет, завдання курсу “Основи психології та педагогіки”. Структура педагогічної та психологічної науки.

Історія розвитку психології і педагогіки. Сучасні психологічні концепції. Методи дослідження в педагогіці і психології.

Суб’єкт в психології і педагогіці. Поняття “індивід”, “індивідуальність”, “особистість”, “людина”. Соціалізація особистості

Психолого-педагогічні аспекти когнітивної сфери особистості. Пам’ять, увага, уява, мислення і мова

Емоційно-вольова сфера особистості, її прояви в педагогіці і психології. Психічні стани особистості.

Психолого-педагогічні засади самопізнання та самовдосконалення. Наука про мистецтво життя.

Поняття групи в педагогіці і психології. Класифікація соціальних груп і методи дослідження.

Лідерство і його вияви в педагогіці і психології. Основні види лідерів.

Психологічні основи спілкування. Педагогіка спілкування.

Дидактика: сучасні теорії і методи навчання. Основні підходи до класифікації методів навчання.

Психологічні аспекти виховання, сучасні моделі виховання. Виховання як педагогічний процес.

Педагогіка ХХІ ст. – тенденції та перспективи.

Значення психолого-педагогічних знань в професійній діяльності.


БІБЛІОГРАФІЯ:

 1. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення. Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: “ЕксОб”, 2000. – 304с.

 2. Бондарчук Е.И., Бондарчук Л.И. Основы психологии и педагогики: Курс лекций. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: МАУП, 2004. – 168с.

 3. Реан А.А., Бордовская Н.В., Розум С.И. Психология и педагогика. – СПб: Питер, 2001 – 432с.

 4. Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. Посібник. – К.: Либідь, 2002. – 560с.

 5. Басова Н.В. Педагогика и практическая психология – Ростов н/Д: “Феникс”, 1999. – 416с.

 6. Психологія: Підручник/Ю.Л.Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.;

 7. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. – 528с.

 8. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. – 528с.

 9. Цибульська Т.Ф. Загальна та прикладна психологія. Як допомогти собі та іншим. Курс лекцій. – К.: Видавництво “Наукова думка”, 2000. – 190с.

 10. столяренко Л.Д. Основы психологии. 5-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 672с.


МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: Протягом триместру студенти проходять один модульний контроль. На модульному контролі пропонується 15 варіантів питань з педагогіки та психології, що охоплюють переважно теоретичні проблеми відповідних курсу.
ПЕРЕДУМОВИ: Курс передбачає знайомство з такими дисциплінами: Культурологія, Філософія.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Студентам роздаються: методичні видання, що написані по курсу “Психологічні проблеми особистості (культурологічний аспект)” (1993 р.), тести та завдання для лабораторного практикуму з курсу “Психологія особистості (культурологічний аспект)” (1993 р.) та матеріали та завдання для самостійної роботи до вивчення курсу "Психологія особистості (культурологічний аспект)" для студентів бакалаврату всіх спеціальностей трьохступеневої підготовки спеціалістів з вищою інженерною освітою.
ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: пропонуються домашні завдання до тесту Айзенка “Ваш характер”, домашнє завдання “Експертна оцінка типу темпераменту”, домашні завдання по аналізу самооцінки та творчі завдання “Позитивне в негативному”, “Життєвий шлях людини”, “Зебра” (психологічний аналіз переваг і недоліків людини).
Екзаменаційна методика: диференційований залік, за призначенням.

Реєстрація на курс: дирекція ІнМТ, ауд. 1217, тел.8-0432- 598-404.

Реєстрація на залік: з лектором, персонально чи по телефону.

Дисципліна: Політологія.

Факультет: АРВСтатус дисципліни: нормативна

Курс: четвертий


Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

10 (ОС)
Лекції (год)

34

2

Практичні заняття (год)

-

-

Лабораторні заняття (год)

-

-

Семінари (год)

51

3

КП (КР) трим

-
РГР

-
СРС (інд. заняття)

23

1,2

Всього (год /кредитів)

108/3
Екзамен (трим)

10
Залік (трим)

-
КОД:

НГД.04

Лектор: Корнієнко Валерій Олександрович, д.політ.н, професор;

21030, Вінниця, вул. Воїнів – Інтернаціоналістів, 9.

Інститут менеджменту, екології, економічної та екологічної кібернетики (ІнМЕЕЕК), , кафедра українознавства, політології і права, тел.(80432) 598-452
МЕТА: надання знань з політичної науки; ознайомлення з її понятійно – категоріальним апаратом; навчити студентів орієнтуватись в основних світових і вітчизняних політичних школах і концепціях; вміння застосовувати політичні знання у професійній і громадський діяльності.
ПРОГРАМА:

Політика як соціальне явище. Основні віхи світової та вітчизняної політичної думки.. Сутність і технологія політичної влади. Політична система суспільства. Особливості структур і функціонування політичної системи України.

Особа в сфері політики. Політична еліта та політичне лідерство. Демографічні процеси та демографічна політика в сучасному світі. Політичні конфлікти і кризи, шляхи їх подолання. Глобальні проблеми сучасності та їх політичний вимір.
БІБЛІОГРАФІЯ:


 1. Конституція України – К. 1996.

 2. Політологія: історія та методологія . Ф. Кирилюк, К. 2000. 452 с.

 3. Політологія: наука про політику. В. Кремень, К. 2000. 496 с.

 4. Політологія: Підручник. За ред. О. Семкова. Львів, 1993. 364 с.


МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: Вивчення дисципліни передбачає 2 модульних контролі. На модульних контролях проводиться колоквіуми.
ПЕРЕДУМОВИ: Курс передбачає взаємозв’язок с такими дисциплінами: історія України, соціологія, політологія, філософія.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

 1. Методичні вказівки „Теорія соціально – політичних відносин”. Вінниця, ВПІ, 1993;

 2. Методичні вказівки” З історії світової соціально – політичної думки”. Вінниця, 1997;

 3. Методичні вказівки „ Сутність і технологія політичної влади”. Вінниця 1998;

 4. Навчальний посібник „Теорія соціально – політичних відносин” Вінниця, ВДТУ, 1998;

 5. Навчальний посібник „Основні політичні доктрини сучасності”. Вінниця, ВДТУ, 2003.


ІНДИВІДУАЛЬНІ РОБОТИ: реферати на тему:

 1. Сутність політичного життя

 2. Політичні відносини і процеси

 3. Суб’єкт і об’єкт політики

 4. Конституційні права людини і громадянина

 5. Місце і значення політичних систем і режимів в житті держави

 6. Основні напрямки розвитку світового політичного процесу

 7. Місце і роль України в сучасному світі


Екзаменаційна методика: усний іспит за призначенням.

Реєстрація на курс: дирекція ІнМТ, ауд. 1217, тел. 598-404.

Реєстрація на іспит: з лектором, персонально, чи по телефону.

Дисципліна: Правознавство

Факультет: АРВСтатус дисципліни: нормативна

Курс: четвертий


Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

11 (ВС)
Лекції (год)

17

1

Практичні заняття (год)

17

1

Лабораторні заняття (год)

-
Семінари (год)

-
КП (КР) трим

-
РГР

-
СРС (інд. заняття)

38

2

Всього (год /кредитів)

72/2
Екзамен (трим)

-
Залік (трим)

11
КОД:

НГД.06

Лектор: Похило Ірина Данилівна, к. п.н. ст. викладач.

21030, Вінниця, вул. Воїнів – Інтернаціоналістів, 9. Інститут менеджменту, екології, економічної та екологічної кібернетики (ІнМЕЕЕК, кафедра українознавства, політології і права

Тел.(80432) 598-452
МЕТА: вивчення студентами сутності та структури системи права України, усвідомлення ними основних інститутів Конституції України, окремих норм загальних та спеціальних частин цивільного, трудового, сімейного, адміністративного та кримінального права України, формування у них цілісного уявлення про види та форми юридичної відповідальності.
ПРОГРАМА:

Поняття держави і права.

Основні джерела права. Суб’єкти правовідносин. Види правовідносин.

Конституційне право – провідна галузь національного права України.

Права, свободи та обов’язки людини і громадянина.

Вибори і референдуми як форма прямої демократії: правове регулювання.

Конституційний статус органів державного правління та влади.

Судова система України та система прокуратури: структура і функції.

Адміністративно – правові відносини: поняття, зміст, суб’єкти. Поняття та види адміністративних правопорушень. Поняття та види адміністративно правових стягнень, порядок їх накладення.

Цивільне право України. Методи поняття та джерела. Суб’єкти та об’єкти цивільних правовідносин. Види юридичних осіб, порядок їх створення та реєстрації. Спадково право: та його суб’єкти

Трудове законодавство України, предмет правового регулювання, методи та джерела. Трудовий договір . робочий час і час відпочинку. Відпустка.

Кримінальне право: джерела та принципи. Поняття кримінального злочину склад та види. Кримінальні покарання за законами України.

Принципи сімейного права: його джерела та суб’єкти. Права та обов’язки батьків та дітей. Права та обов’язки подружжя.
БІБЛІОГРАФІЯ:


 1. Конституція України – К. 1996.

 2. Коментар до Конституції України.-1996.- 128 с.

 3. Конституційне право України. За ред. В.Я. Тація, В.Ф. Погорілка Ю.М. Тодики.- К.,1999.

 4. Котюк В.О. Основи держави і права.- К., 2001.- 198 с.

 5. Довбиш В.А., Похило І.ЛД., Довбиш В.З. Основи конституційного права України.- Вінниця,2001.- 102 с.

 6. Правознавство / за ред. Кермецмана В., Семерик О.- К.,2002.- 254 с.

 7. Правознавство / за ред. Копейчикова В. В.- К., 2002.- С.368.

 8. Юридична енциклопедія. - Т.1-3.- К.,2001.


МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: Вивчення дисципліни передбачає 2 модульних контролі. На модульних контролях пропонується декілька варіантів однакової складності, які охоплюють теоретичні і практичні питання відповідного курсу.
ПЕРЕДУМОВИ: Курс передбачає вивчення таких дисциплін як: Історія України, Соціологія, Політологія, Філософія.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: протягом лекцій роздаються студентам конспекти лекцій актуальної тематики, посібники, методичні вказівки, ситуаційні задачі.
ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: Роздача ситуаційних практичних завдань, підготовка індивідуальних рефератів на визначені теми.
Екзаменаційна методика: Диференційований залік, за призначенням.

Реєстрація на курс: дирекція ІнМТ, ауд. 1217, тел.8-0432- 598-404.

Дисципліна: Соціологія.

Факультет: АРВСтатус дисципліни: нормативна

Курс: четвертий


Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

11 (ВС)
Лекції (год)

17

1

Практичні заняття (год)

17

1

Лабораторні заняття (год)

8

0,5

Семінари (год)

-
КП (КР) трим

-
РГР

-
СРС (інд. заняття)

30

2

Всього (год /кредитів)

72/2
Екзамен (трим)

-
Залік (трим)

11
КОД:

НГД.08

Лектор: Гречанюк Наталія Максимівна, викладач.

Інститут гуманітарно-педагогічних проблем та виховання (ІнГППВ), Кафедра педагогіки, психології та соціології (ППС), корпус 2, ауд. 2254, тел. (8-0432)598-344, http://socio-lab.vstu.vinnica.ua, mail: soc_lab@vstu.vinnica.ua
МЕТА: озброїти студентів цілісною системою соціологічних знань, викликати інтерес до соціологічних аспектів життєдіяльності суспільства в цілому та виробничих організацій зокрема, показати значення оволодіння соціологічними знаннями для професійної діяльності інженера-організатора виробництва.

Познайомити студентів з основними методами збору та аналізу соціологічної інформації (програма дає можливість студентам практично випробувати такі методи збору інформації, як контент-аналіз документів, різні види опитувань, соціологічні тести, включене та невключене спостереження тощо). Оволодіти навичками самостійного соціологічного аналізу, соціально-психологічного діагностування (важливим елементом програми є самостійна робота студентів над розробкою проектів програм для вивчення громадської думки). В процесі лабораторних робіт провести соціологічне дослідження емпіричного спрямування за визначеною темою.
ПРОГРАМА:

Соціологія як наука. Місце соціології в системі суспільствознавства, її зв'язок з іншими науками. Об’єкт і предмет соціології. Основні методологічні засади соціології як науки. Специфіка соціологічного аналізу соціальних явищ. Предмет, структура, функції соціології. Структура соціологічного знання.

Основні етапи розвитку соціологічної думки (протосоціологічний, академічний, сучасний). Елементи соціального знання в філософському контексті. Становлення і розвиток соціологічної думки в Україні.

Суспільство: сутність, типи, тенденції розвитку. Головні ознаки суспільства та його структурні елементи. Еволюція уявлень про суспільство як соціальну систему: поняття суспільства в античному світі, в соціально-філософській думці ХVІ-ХVIII ст., системно-механістичні та системно-органістичні підходи до аналізу суспільства. Сучасні соціологічні трактовки суспільства. Поняття суспільного життя.

Соціальна структура і соціальна стратифікація. Соціальна спільнота як предмет сфери соціології. Типологія соціальних спільнот. Основні елементи соціальної структури: соціальні групи, соціальні інститути, соціальні організації, особистість. Механізми взаємодії між соціоструктурними елементами суспільства. Соціальна стратифікація як центральне поняття при аналізі соціального.

Основні соціальні інститути. Структура та механізми функціонування соціальних інститутів. Соціальні інститути як регулятори суспільних відносин. Соціальні інститути і соціальні групи. Ознаки, показники та суперечності процесу інституціоналізації. Типи соціальних інститутів.

Конкретні соціологічні дослідження. Соціальні і соціологічні дослідження. Категоріальний апарат соціологічного дослідження. Методологія, метод, методика, процедура, техніка соціологічного дослідження. Види соціологічного дослідження Програмування та організація дослідження.

Вибірка і вибіркове дослідження. Суцільне і вибіркове обстеження. Генеральна і вибіркова сукупність. Одиниця відбору і одиниця спостереження, репрезентативність вибірки. Загальні принципи побудови вибіркової сукупності. Програмні вимоги до вибірки

Опитування, спостереження, аналіз документів та експеримент як метод збору інформації. Загальна характеристика і класифікація методів збору первинної соціологічної інформації. Загальна характеристика соціологічного спостереження. Методи аналізу документів.

Обробка і аналіз соціологічної інформації. Застосування методів статистики при обробці і аналізі даних. Ряди розподілу. Статистичні таблиці. Графічне зображення соціологічних даних.Методологія аналізу соціальних процесів і явищ.


БІБЛІОГРАФІЯ

 1. Захарченко М.В., Погорілий О.І. Історія соціології (від античності до початку ХХ ст.). – К.: Либідь, 1993. – 336 с.

 2. Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження. Курс лекцій. – К.: Наукова думка, 1996. – 232 с.

 3. Піча В.М. Соціологія: навчальний курс. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України. – К.: Каравела, 2000. – 248 с.

 4. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В.Г.Городяненка. – К.: Видавничий центр ”Академія”, 2002. – 560 с.

 5. Соціологія: короткий енциклопедичний словник. Уклад.: В.І.Волович, В.І.Тарасенко, М.В.Захарченко та ін.; за заг. ред. В.І.Воловича. – К.: Укр. центр духовної культури, 1998. – 736 с.

 6. Социология. Наука о обществе. Учебное пособие / Под общ. ред. проф.В.П.Андрущенко, проф. Н.И.Горлача. – Харьков: ИМП “Рубикон”, 1997. – 688 с.

 7. Социологический справочник / Под общ. ред. В.И.Воловича. – К.: Политиздат Украины, 1990. – 382 с.

 8. Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій. Випуск 1–6. – Львів: Кальварія, 1996.

 9. Соціологія: терміни, поняття, персоналії. Навчальний словник-довідник / За заг. ред. В.М.Пічі. – К.: Каравела, 2002. – 480 с.

 10. Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії / Навч. посіб. – К.: Атіка, 2004. – 480 с.


МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: Протягом семестру студенти проходять один модульний контроль. На модульному контролі в усній формі пропонуються питання та завдання, які охоплюють теоретичні і практичні питання відповідного курсу.
ПЕРЕДУМОВИ: Курс передбачає вивчення таких дисциплін як Політологія, Психологія, Філософія, Теорія ймовірності, Математична статистика

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Протягом лекцій роздаються студентам конспекти лекцій актуальної тематики, методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт.

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: важливим елементом програми є самостійна робота студентів над розробкою проектів програм соціологічного дослідження для вивчення громадської думки щодо різноманітних проблем життєдіяльності суспільства (перелік тем у методичних вказівках).
Екзаменаційна методика: Усний диференційований залік, за ризначенням.

Реєстрація на курс: дирекція ІнМТ, ауд. 1217, тел.8-0432- 598-404.

Реєстрація на залік: 3 лектором, персонально чи по телефону.

Перелік гуманітарних дисциплін вибору учбового закладу

Дисципліна: Людина та культура.

Факультет: АРВ

Статус дисципліни: вибіркова

Курс: третій


Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

1 (ОС)
Лекції (год)

-

-

Практичні заняття (год)

14

1

Лабораторні заняття (год)

-

-

Семінари (год)

-

-

КП (КР) трим

-
РГР

-
СРС (інд. заняття)

22

1,5

Всього (год /кредитів)

36/1
Екзамен (трим)

-
Залік (трим)

1
КОД:

ВПД.01

Лектор: Філонов Леонід Володимирович, к. ф. н. доцент.

21021 м.Вінниця, Хм.Шосе, 95. Другий навчальний корпус, Інститут ГППВ, кафедра КМД. тел.(8-0432) 59-80-42, 598-270.
МЕТА: Засвоєння студентами курсу сприяє здобуттю необхідних для інтелігента обсягу і рівня загальнокультурної освіти, забезпечує орієнтацію в культурному просторі, формує світогляд.

Системність набутих знань сприяє розумінню студентами місця в культурі і значення для суспільства тієї галузі професійної реальності до якої вони готуються.

Методологія предмета базується на прийнятих в науці законах єдності творчих процесів створення й сприйняття творів мистецтва. Матеріалом для аналізу художніх засобів виразності є найкращі твори образотворчого мистецтва, літератури, музики, театру, на основі чого виявляється своєрідність шляхів розвитку світової культури.

Глобальні зрушення на планеті, розвиток економічних, політичних, соціальних відносин між країнами вимагають підвищення культури загальнолюдських взаємовідносин, необхідність утвердження цивілізованих норм поведінки, збагачення освіти вищої школи механізмом функціонування у поведінці сучасної молоді, загальноєвропейських норм та правил поведінки.ПРОГРАМА:

Поняття культури. Філософські концепції культури. Основні функції культури. Поняття цивілізації. Культура і цивілізація. Основні етапи розвитку світової цивілізації. Природа і культура. Поняття гуманізму. Гуманізм і культура. Культурна місія університетів.

Культура особистості і її складові. Поняття про внутрішню культуру людини. Мистецтво ґречності. Культура спілкування. Поняття інтелігентності. Мовленнєва культура.

Культура і мистецтво. Види мистецтва. Походження мистецтва та його функції. Роль мистецтва в житті людини. Художній образ і художній твір. Етнічне, національне, загальнолюдське у мистецтві. Художні музеї і їх роль в житті суспільства і особистості.Загальна характеристика світової культури. Історичні типи культур. Великі культури Стародавнього світу. Світові релігії в просторі культури. Своєрідність культур Сходу і Заходу. Європейські культури. Українська культура в контексті світової культури.
БІБЛІОГРАФІЯ

 1. Грищенко В. Людина та культура. К., 2000. – 368 с.

 2. Подольська Є., Лихвар В., Іванова К., Культурологія. – К., 2003. – 288с.

 3. Закович М. Українська та зарубіжна культура. – К., 2002. – 622 с.

 4. Левчук Л. Історія світової культури. – К., 2000. – 368 с.

 5. Кордон М. Українська та зарубіжна культура. – ЦУЛ, 2003. – 508 с.

 6. Полікарпов В. Лекції з історії світової культури. – К., 2000. – 360 с.


МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: При вивченні дисципліни передбачено один модульний контроль. Для виявлення знань студенти тестуються. Для виявлення творчих здібностей пишуть рецензії, творчі роботи.
ПЕРЕДУМОВИ: Курс передбачає знання таких дисциплін середньї школи, як Нова та Новітня історія, Людина і світ, Українська мова.

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

 1. Наочний матеріал в музеях та виставкових залах мистецького центру університету. Ілюстрації та відеофільми. Публікації культурологічних журналів.

 2. Методичні рекомендації до проведення ознайомчої екскурсії в художньому музеї ВДТУ. Укладач Грозна Н.З. – ВДТУ, 1999. – 33 с.


ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: Відвідування музично-драматичного театру ім.. М.Садовського, художнього музею, художнього салону, концертного залу “Плеяда”. Написання після відвідування рецензій та творчих робіт.

Екзаменаційна методика: диференційований залік.

Реєстрація на курс: дирекція ІнМТ, ауд. 1217, тел.8-0432- 598-404.

Реєстрація на залік: з лектором, персонально чи по телефону.

Дисципліна: Практична культурологія

Факультет: АКСУ, АРВ, ББМ, ЕЕЕ, ІПЕМ, КСАЕСЕП, КСМ, КІ, МБЕП, РТТК, ТЕГП, ТАКМ, ФЗЕМ, ФЕЛТ.

Статус дисципліни: нормативна

Курс: 2
Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

4

5
Лекції (год)

-

-
Практичні заняття (год)

3

3

0,5

Лабораторні заняття (год)

-

-
Семінари (год)

-

-
КП (КР) трим

-

-
РГР

-

-
СРС (інд. заняття)

15

33

0,5/2,4

Всього (год /кредитів)

18 (0,5)

36 (1)
Екзамен (трим)

-

-
Залік (трим)

-

5
КОД:


Лектор / викладач/: Буяльська Тамара Болеславівна, професор, к.філ.н.,

Сенькова-Комісарчук Олена Леонідівна, викладач.Інститут/Факультет: 21021, м.Вінниця, Хмельницьке шосе, 95. ІнГППВ, каф. КМД, другий навчальний корпус, ауд. 2360, тел.(80432) 440-042; 440-270.
Мета: Культурологічний практикум введений у ВНТУ з метою розширення художнього досвіду студентів технічного вузу, формування навичок сприйняття та естетичної оцінки творів мистецтва, розвитку естетичних смаків, спонукання до творчої роботи, свідомої оцінки творів мистецтва.
Програма:

Тема 1. Голос флейти. Історія флейти. В програм класичні та сучасні музичні твори. (Викладач ВДПУ). (Питання для творчої роботи. Завдання для самостійної роботи та творчої імпровізації.)

Тема 2. Мистецтво живописного портрету. Жанри живопису. Специфіка портретного живопису. Перегляд документального фільму „Олександр Шилов. Сповідь художника”. Роздуми художника про мистецтво. (Питання для творчої роботи. Завдання для самостійної роботи та творчої імпровізації.)

Тема 3. Самодіяльне мистецтво. Роль і функції. Виступ колективів і учасників художньої самодіяльності. Фрагменти програми „Наші таланти” (Студентська осінь 2003). (Питання для творчої роботи. Завдання для самостійної роботи та творчої імпровізації.)

Тема 4. Мистецтво балету. Історія розвитку балету. Зміст понять „балет”, „хореографія”. Виразні засоби балету. Виступ „Фуєте” (художній керівник Н.М.Москальова). В програмі балетні мініатюри на музику П.Чайковського, А.Адана, А.Глазунова, Ф.Шопена, І.Стравінського, С.Прокоф’єва. (Питання для творчої роботи. Завдання для самостійної роботи та творчої імпровізації.)

Тема 5. День рідної мови (згідно спеціального сценарію). В програмі класична та сучасна українська поезія та музика, фрагменти вистав української драматургії. (Питання для творчої роботи. Завдання для самостійної роботи та творчої імпровізації.)

Тема 6. Людина і природа: проблеми протистояння і гармонії. Проблеми екології в контексті культури і моралі. Перегляд фільму Жан Жако Анно „Ведмідь” (по книзі Д.Кервуда „Король Грізлі”).(Питання для творчої роботи. Завдання для самостійної роботи та творчої імпровізації.).
Бібліографія:

 1. Гаккель Л.Е. Фортепианная музыка ХХ ст. Л.,1976

 2. История русской музики от Древней Руси до Серебряного века. М., 2001

 3. Бокаль В. Культурология. К.2000

 4. Кадцын Н. Музыкальное искусство и творчество слушателя. К. 1984

 5. Кац В.А. Времена – люди, музыка. Документальные повести о музыке и музыкантах. Л. 1983

 6. Пархоменко І.Т. Культурологія. К. 2001

 7. Музична енциклопедія в 6 томах. М., 1982

 8. Щербаківський В. Українське мистецтво. К., 1995

 9. Розповіді про музику і музикантів. М., 1982.

 10. О.В.Лысикова «Музеи мира», М., 2004

 11. Українська народна творчість. К., 2003.


Методи оцінювання: Дисципліна має 2 модулі на яких відбувається підведення підсумків за результатами творчих робіт (по темах занять).

Перший модуль (після ІІ курсу) включає 16 творчих робіт: 6 аудиторних, 2 самостійних – за І курс; 6 аудиторних, 2 самостійних – за ІІ курс.

Другий модуль (на ІV курсі) включає 11 творчих робіт: 6 аудиторних, 2 самостійних – за ІІІ курс; 3 аудиторних – за ІV курс.

Творчі роботи пишуться студентами під враженням прослуханих та переглянутих програм. Кінцева оцінка є сумарною від балів за кожне заняття.


Передумови: Передумов немає.
Методичне забезпечення: заняття культурологічного практикуму проходять за участю художніх колективів ВНТУ, митців та художніх колективів міста Вінниці, Вінницької області. В окремих випадках запрошуються заслужені діячі мистецтв України, художні колективи і майстри з інших регіонів країни. Наочний матеріал: аудіозаписи, відеофільми (документальні, науково-просвітницькі, художні) культурологічного спрямування.
Індивідуальна робота: Відвідування культурно-мистецьких закладів міста, написання творчих робіт у вигляді відгуків, рецензій.
Екзаменаційна методика: Усний диференційний залік.

Реєстрація на курс: Деканат факультету: АКСУ, АРВ, ББМ, ЕЕЕ, ІПЕМ, КСАЕСЕП, КСМ, КІ, МБЕП, РТТК, ТЕГП, ТАКМ, ФЗЕМ, ФЕЛТ.

Реєстрація на залік: з лектором персонально чи по телефону.

Додаткова інформація: Ця дисципліна є передумовою для вивчення теоретичних курсів культурологічного спрямування.

Дисципліна: Етика та культура.

Факультет: АРВ

Статус дисципліни: вибіркова

Курс: третій


Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

7 (ОС)
Лекції (год)

16

1

Практичні заняття (год)

-

-

Лабораторні заняття (год)

-

-

Семінари (год)

16

1

КП (КР) трим

-
РГР

-
СРС (інд. заняття)

22

4

Всього (год /кредитів)

54/1,5
Екзамен (трим)

-
Залік (трим)

7
КОД:

ВПД.02

Лектор: Теклюк Анатолій Іванович, викладач;

21021 м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95. Другий навчальний корпус, Інститут ГППВ, кафедра КМД. тел. (8-0432) 598-042, 598-270.
МЕТА: формування теоретичного базису для адекватної моральної діяльності молодої еліти української нації та формування практичних навичок високоморальної поведінки в науковій, інженерно-технічній, суспільно-політичній сферах і особистому житті людини.
ПРОГРАМА:

Етос і мораль. Моральна свідомість і самосвідомість. Мораль та інституційна регуляція людських відносин. Мораль і право. Мораль і звичай. Структура моральної свідомості. Совість як центральний чинник моральної самосвідомості. Поняття сорому. Честь і гідність.

Основні етапи та напрямки розвитку етики. Розробка проблем етики мислителями античності (софісти, Сократ, кініки, Епікур, Арістотель, Сенека та інші). Проблема співвідношення божественного “визначення” і свободи волі в середньовічній християнській філософії. Раціоналізм етики Нового часу. Етичні концепції І. Канта, Г. Гегеля, А. Шопенгауера, Ф. Ніцше. Розуміння свободи Ж-П. Сартром. Бунтівна людина А. Камю. Етика благоговіння перед життям А. Швейцера.

Моральне зло і добро в історії культури. Зміст ідеї добра. Зло як антиблаго і моральне зло. Види морального зла і єдність його природи. Типові концепції зла. Можливість зла як передумова морального добра. Роль зла в історії. Християнське пояснення зла в світі. Зло і добро в художній літературі.

Етика любові та метафізика свавілля. Пасивна і активна форма симбіотичного зв'язку. Види насильства.

Основні характеристики любові. Любов як вирішення проблеми людського існування. Парадокс знання іншого в любові. Смерть і смисл людського життя. Моральні проблеми евтаназії.

Глобалізація і мораль. Прикмети глобалізації. Регламентованість людської діяльності та денатуралізація людської моралі. Єдиний світовий інформаційний простір і відчуження людини. Міжнародний тероризм з точки зору моралі. Сім'я в контексті глобалізації.

Етика спілкування та ділових відносин. Особливості ділового етикету в різних країнах світу. Ділові переговори як найважливіший етикет бізнесу.БІБЛІОГРАФІЯ


 1. Малахов В. Етика.-К.: Либідь, 2000,  304с.

 2. Гусейнов А., Иррлитц Г. Краткая история этики. - М.: Политиздат, 1987,  576с.

 3. Етика. Навчальний посібник. – К.: Наукова думка, 1992,  284с.

 4. Гусейнов А., Апресян Р. Этика. – М., 2002, - 472с..

 5. Палеха Ю. Ділова етика. – К., 2000. – 256с..

 6. Канке В.А. Этика ответственности. Теория морали будущего.  М.: Логос, 2003,  352с.


МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: Протягом семестру студенти проходять по два модульних контроля у вигляді колоквіуму. На контролях пропонується декілька варіантів однакової складності, які охоплюють теоретичні і практичні питання відповідного курсу.
ПЕРЕДУМОВИ: Курс передбачає вивчення таких дисциплін як Філософія, Історія вітчизняної та зарубіжної культури, Історія України, Релігієзнавство, Психологія особистості та Педагогіка.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: протягом лекцій роздаються студентам конспекти лекцій з актуальної тематики.
ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: Метою індивідуальних завдань є формування у студентів вміння аналізувати головні проблеми етики, ситуації з морального життя суспільства та робити узагальнення на основі отриманих теоретичних знань. Опрацювання класичних філософських, художньо-літературних текстів, присвячених моральній проблематиці, з написанням аналітично-творчих робіт.

Завдання по праці Ніцше Ф. “Так казав Заратустра”.

Завдання по повісті Г. Гессе “Сіддхартха”.

Завдання по роману Е. Берджеса “Механічний апельсин”.Перелік тем рефератів:

Етика в системі філософських наук. Проблема соціальної детермінації моралі. Етнічні особливості моралі. Етичні проблеми національних відносин. Історичність моральних норм і принципів. Антична концепція розуміння добра і зла. Християнська концепція зла. Поняття добра і зла в східній культурі. Ісламські моральні цінності. Моральне вчення Будди. Головні принципи старозавітної моралі. Відмінність моральних концепцій І. Христа та апостола Павла. Моральні принципи в трактуванні Мухаммеда. Основні проблеми етики Відродження. Французькі моралісти про моральні проблеми людського суспільства. Раціоналізація моралі в період Нового часу. Етика І. Канта. Проблеми моралі в філософії Г. Гегеля. Етика А. Шопенгауера. Переоцінка цінностей Ф. Ніцше. Етика ненасильства. Екзистенціоналістські підходи до вирішення етичних проблем. Глобалізація і мораль. Моральні аспекти екологічних проблем. Проблема сенсу життя в різних історичних епохах. Феномен смерті та його вплив на мораль. Совість як центральний чинник моральної самосвідомості. Проблема співвідношення цілей і засобів. Етичні принципи сучасного ділового світу. Трансформація моральних цінностей в сучасному українському суспільстві.


Екзаменаційна методика: диференційований залік, за призначенням.

Реєстрація на курс: дирекція ІнМТ, ауд. 1217, тел.8-0432- 598-404.

Реєстрація на залік: з викладачем, персонально чи по телефону.

Дисципліна: Західноєвропейське мистецтво.

Факультет: АРВ

Статус дисципліни: вибіркова

Курс: третій


Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

7 (ОС)
Лекції (год)

8

0,5

Практичні заняття (год)

-

-

Лабораторні заняття (год)

-

1

Семінари (год)

16

-

КП (КР) трим

-
РГР

-
СРС (інд. заняття)

30

2

Всього (год /кредитів)

54/1,5
Екзамен (трим)

-
Залік (трим)

7
КОД:

ВПД.03

Лектор : Грозна Наталія Зорянівна, ст. викладач.

21021, м.Вінниця, Хмельницьке шосе, 95. ІнГППВ, каф. КМД, другий навчальний корпус, ауд. 2360.
МЕТА: Надання студентам системних знань з дисципліни, досвіду спілкування з творами мистецтва і формування навичок та умінь його сприйняття та аналізу. Це призводить до розуміння основних світоглядних засад європейського мистецтва ідейних основ виникнення різних мистецьких явищ, виявлення закономірностей і своєрідності шляхів розвитку культурного процесу і країнах Західної Європи.
ПРОГРАМА:

 1. Вступ. Предмет, завдання і структура курсу. Основні поняття і категорії.

 2. Мистецтво. Античності. Образ світу античної Греції: основи ідеї. Історичні періоди розвитку мистецтва Давньої Греції, їх характерні риси. Мистецтво Давньої Риму. Значення античного художнього надбання для розвитку західноєвропейської культури.

 3. Мистецтво Середньовіччя. Періодизація середніх віків. Два погляди на середньовіччя та його культуру. Основні ідеї, символи та характерні риси середньовічного образу світу. Готичний храм як відображення образу світу епохи.

 4. Мистецтво епохи Відродження. Соціально-економічні зміни епохи Відродження та їх вплив на людину. Ідейні засади гуманізму. Мистецтво Відродження в Італії, його періодизація, характерні риси. Північне Відродження: його джерела та самобутність. Криза культури Відродження.

 5. Мистецтво 17-20 ст. Трагічність протиріччя людини і світу у світобаченні 17 ст. Голландський жанровий живопис. Культура Просвітництва, основні ідеї. Романтична концепція людини і світу. Художні стилі в мистецтві 19 ст. Модернізм: основні напрямки.


БІБЛІОГРАФІЯ:

 1. Українська та зарубіжна культура. Закович. К., 2004.

 2. Шевнюк О. Українська та зарубіжна культура. К., 2003.

 3. Шейко В.М. Історія художньої культури. Харків, 2001.

 4. Ильина Т. История искусств. Западноевропейское искусство. М., 2003.

 5. Петрухинцев Н. ХХ лекций по истории мировой культуры. М., 2001.


МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: Протягом семестру студенти проходять модульний контроль. На колоквіумі пропонується декілька варіантів однакової складності або варіанти, складність яких відповідає оцінкам. Питання охоплюють лекційний матеріал, практичні заняття і теми. що вивчалися студентами самостійно.
ПЕРЕДУМОВИ: Курс передбачає знання основної термінології, назв епох та їх історичних меж, основних явищ в мистецтві країн Західної Європи, а також ідейних основ і головних проблем розвитку мистецтва регіону. Також передбачається, що студент має оволодіти навичками роботи з підручниками і монографіями, набути досвіду спілкування з творами мистецтва і вміння їх аналізувати.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Конспекти лекцій, методичні рекомендації, наочний матеріал: картини. репродукції, аудіозаписи, відеофільми.

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: Написання рефератів, творчих робіт, створення відеофільмів, альбомів та дисків з наочним матеріалом.
Екзаменаційна методика: диференційований залік за призначенням.

Реєстрація на курс: дирекція ІнМТ, ауд. 1217, тел.8-0432- 598-404.

Реєстрація на залік: з викладачем, персонально чи по телефону.

Дисципліна: Менеджмент і маркетинг.

Факультет: АРВСтатус дисципліни: вибіркова

Курс: четвертий


Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

11 (ВС)
Лекції (год)

17

1

Практичні заняття (год)

8

0,5

Лабораторні заняття (год)

-
Семінари (год)

-
КП (КР) трим

-
РГР

-
СРС (інд. заняття)

11

1

Всього (год /кредитів)

36/1
Екзамен (трим)

11
Залік (трим)

-
КОД:

ВПЦ.03


Лектор: Кавецький Вячеслав Валерійович, ст. викладач каф. ЕПОВ.

21021, м.Вінниця, Хмельницьке шосе 95, Інститут менеджменту, екології, економічної та екологічної кібернетики (ІнМЕЕЕК), факультет інформаційного, промислового та спортивного менеджменту ФІПСМ), кафедра економіки промисловості та організації виробництва, тел. (8-0432) 598-333.
МЕТА: оволодіння студентами спеціальностей машинобудівного профілю загальними принципами менеджменту та маркетингу.
ПРОГРАМА:

Основні завдання дисципліни. Об’єкт вивчення. Предмет дисципліни. Сутність маркетингу. Ринок та його характеристики. Основні етапи, принципи, стратегії, функції і концепції маркетингу. Відмінності концепції маркетингу від концепції збуту. Об’єкти маркетингового дослідження. Соціальні дослідження потреб. Складові компоненти попиту. Закон попиту та пропозиції. Види маркетингу підприємства в залежності між попитом та пропозицією. Крива життєвого циклу товару. Етапи життєвого циклу товару та їх характеристика. Поведінка та стратегія виробника в залежності від етапу розвитку товару. Кон’юнктура товарного ринку. Комплексне дослідження ринку. Сегментація ринку. Вивчення продукції та поведінки конкурентів. Конкурентноздатність товару. Ціноутворення як функція маркетингу. Принципи і методи ціноутворення. Товарорух. Просування товару. Основи організації реклами. Сутність і мета управління виробництвом. Види управління та їх характеристика.

Менеджмент. Види і особливості менеджменту. Управлінські революції. Етапи розвитку менеджменту. Причини розвитку менеджменту. Основні теорії шкіл менеджменту. Поняття функцій менеджменту. Основні характеристики функцій менеджменту. Планування як функція менеджменту. Бізнес-планування. Стратегічні та тактичні плани. Мотивація праці. Сутність мотивації праці. Характеристика основних теорій мотивації праці. Поняття організації як функції менеджменту. Характеристика організаційних структур управління. Сутність та класифікація методів менеджменту. Економічні методи управління. Адміністративні методи управління. Соціально-психологічні методи управління. Сутність та класифікація управлінських рішень. Методи прийняття управлінських рішень. Процес та умови прийняття управлінських рішень.

Інформація, її види та роль у менеджменті. Природа конфлікту та управління конфліктними ситуаціями. Створення сприятливого психологічного клімату в колективі організації. Керівник, менеджер, підприємець. Основні відмінності менеджера та підприємця. Влада та лідерство. Стилі керівництва. Ієрархічні рівні управління підприємством, їх характеристика. Сутність організації управлінської праці. Характеристика управлінської праці. Основні підходи управління організацією. Підвищення ефективності управлінської праці.


БІБЛІОГРАФІЯ:

 1. Шегда А.В. Основы менеджмента: Учебное пособие. – К.: Товариство «Знание», КОО, 1998. – 512 с.

 2. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Е. Основи менеджменту. – Львів: Світ, 1995.- 296 с.

 3. Прауде В.Р., Білий О.Б. Маркетинг: Навч. посібник. – К.: Вища шк., 1994. – 256 с.

 4. Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч. посібник. – К.: Вища шк., 1994. – 327 с.


МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: Для перевірки засвоєння студентами навчального матеріалу проводиться один модульний контроль у вигляді:

 • колоквіум (завдання складаються у вигляді білетів, які містять теоретичні та практичні питання вивченого курсу);

 • іспит (усний, завдання складаються у вигляді білетів, які містять теоретичні та практичні питання вивченого курсу).

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   25
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка