European Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям „ географія”


ДИСЦИПЛІНА «МЕТОДИ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»Сторінка14/20
Дата конвертації16.03.2017
Розмір5.42 Mb.
#12354
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20

ДИСЦИПЛІНА «МЕТОДИ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»
Кількість годин: 135 год. (4 кредити)

Форма контролю – екзамен


І. Пояснювальна записка

  1. Мета даного курсу – ознайомити студентів з теоретико-методологічними та методичними питаннями суспільно-географічних досліджень, із загальнонауковими та спеціальними методами досліджень., з

  2. Головні завданнями , що мають бути вирішені в процесі викладання дисципліни є допомогти студентам опанувати основними науково-методичними знаннями суспільно-географічних досліджень; вільно володіти методичними схемами та методиками досліджень основних компонентів територіальної організації життєдіяльності суспільства, основних видів господарської діяльності.

  3. Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни:

 • знати теоретичні основи методології суспільно-географічних досліджень;

 • вільно володіти основними термінами з курсу;

 • вміти аналізувати зібрану інформацію та формулювати висновки.

ІІ. Змістовні модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)

Змістовний модуль 1. Методологія та методи суспільно-географічних досліджень.

НЕ 1.1. Загальнонаукові аспекти теорії та методології наукових досліджень..

Теоретичні основи наукових досліджень. Функції наукової теорії. Поняття методології та методики наукових досліджень. Основи методології наукових досліджень на емпіричному та теоретичному рівнях пізнання. Понятійно-термінологічний апарат.НЕ 1.2. Методологія суспільної географії.

Парадигми і концепції суспільної географії. Методологія, основні наукові принципи, підходи та методи наукових досліджень, їх характеристика. Об’єкт і предмет суспільної географії. Основні методологічні принципи наукових досліджень. Основні загальнонаукові підходи в наукових дослідженнях.НЕ 1.3. Методи суспільно-географічних досліджень.

Наукові методи та їх систематика. Загальнонаукові методи . Картографічний метод. Метод формалізації. Математичні методи. Системний метод. Метод класифікації та типізації.НЕ 1.4. Картографічний метод в суспільно-географічних дослідженнях.

НЕ 1.5. Інформаційне забезпечення наукового дослідження.

Суть і види науково-технічної інформації. Методи пошуку і збору наукової інформації. Аналіз та інтерпретація. Організація роботи з науковою літературою.НЕ 1.6. Методологічний огляд суспільно-географічних досліджень.

Особливості і принципи суспільно-географічних досліджень. Об’єкти суспільно-географічних досліджень. Польові та камеральні дослідження. Збирання суспільно-географічних даних.Змістовний модуль 2. Методики суспільно-географічних досліджень.

НЕ 2. Геодемографічні дослідження.

Методика аналізу геодемографічних процесів. Аналіз територіальної диференціації геодемографічних процесів. Геодемографічний прогноз. Методика геодемографічного районування.НЕ 2.2. Соціально-географічні дослідження.

Вимір людського розвитку. Показники якості життя населення. Дослідження рівня життя населення.НЕ 2.3. Географічні дослідження міст.

Цільові настанови та тематичні напрямки досліджень. Методологічні проблеми геоурбаністики. Розселення населення у місті. Оцінка якості міського середовища для життєдіяльності населення.НЕ 2.4. Дослідження промислових підприємств і вузлів.

Цільові настанови та тематичні напрямки досліджень. Промислових підприємств і вузлів. Інформаційна база досліджень. Паспортна характеристика промислового підприємства.НЕ 2.5. Дослідження сільського господарських підприємств.

Цільові настанови досліджень. Вихідні матеріали. Програма дослідження сільського господарського підприємства. Економічні показники сільськогосподарського підприємства.НЕ 2.6. Дослідження водогосподарських підприємств.

Цільові настанови і напрямки досліджень. Водогосподарський комплекс та його складові.НЕ 2.7. Рекреаційно-географічні дослідження.

Цільові настанови рекреаційно-географічних досліджень. Особливості рекреації як виду економічної діяльності. Систематика і класифікація рекреаційно-туристичної діяльності. Територіальна організація рекреаційного господарства.НЕ 2.8. Географічні дослідження для формування екологічних мереж.

Концепція природних каркасів екологічної безпеки територій та відповідні напрямки географічних досліджень. Екологічні мережі. Складові елементи регіональної екологічної мережі. Напрямки формування регіональної екологічної мережі.НЕ 2.9. Дослідження лісогосподарських комплексів.

Лісове господарство як вид економічної діяльності. Дослідження лісопромислових комплексів.Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

 1. Алаев З.Б. Социально-экономическая география: понятийно-терминологический словарь. - М.: Мьісль, 1983. - 350 с.

 1. Багров НБ. Региональная геополітика устойчивого развития К: Либыдь, 2002. - 256 с.

 1. Голиков А.П., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Вступ до економічної і соціальної географії. - К.: Либідь, 1997. - 320 с.

 2. К. Кілінська. Науково-дослідна робота студентів в Україні.-Чернівці, Вид-во ЧДУ, 1997.

 3. Методи географічних досліджень (Блок. Методи соціально-економіко-географічних досліджень). Конспект лекцій / Укл. Коновалова Н.І. - Чернівці: Рута, 2004. - 40 с.

 4. Методологія і методика наукових досліджень із соціально-економічної географії: Конспект лекцій / Укл. Н.І.Коновалова, М.М.Цепенда. - Чернівці: Рута, 2007. - 50с.

 5. 8.Мороз С.А., Онопрієнко В.І., Бортник С.Ю. Методологія географічної науки. – К.: Заповіт, 1997.-334 с.

 6. Топчієв О.Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики: Навчальний посібник. - Одеса: Астропринт, 2005. - 632 с.


ДИСЦИПЛІНА „КОНСТРУКТИВНА ГЕОГРАФІЯ”
Кількість годин: 135 год. (4 кредити)

Форма контролю – залік


Пояснювальна записка

1.1. Мета курсу – ознайомити студентів із структурою конструктивно-географічних досліджень у системі географічних наук на шляху до інформаційного суспільства, еволюцією методів географічних досліджень та дискусійними моментами теоретичних питань, методології, методики і методів дослідження природи Землі, в т.ч. й географічних досліджень на рубежі ХХ-ХХІ століть.


1.2. Головні завдання курсу:

ознайомити студентів із історією становлення конструктивної географії та конструктивно-географічних досліджень в Україні;

ознайомити із основними прийомами і методами конструктивно-географічних робіт з метою формування у них еколого-географічного світогляду;

дати аналіз значних комплексних проблем природокористування з метою підвищення ефективності використання природних ресурсів на основі парадигми підтримуваного (збалансованого) розвитку;

надати студентам системні знання у галузі раціонального природокористування і географічного ресурсознавства, класифікації природних ресурсів, моніторингу і прогнозування руйнівних природних і техногенних явищ в нинішніх умовах незбалансованої взаємодії суспільства і природи.
1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

знати і розуміти роль географії у розвитку суспільства, сучасні завдання географії та її сучасну парадигму;

знати і розуміти причини виникнення та історію розвитку конструктивної географії, об‘єкт і предмет її дослідження;

знати і розуміти основні проблеми мінерально-сировинного комплексу України, суть його конструктивно-географічних досліджень та новітні концепції його розвитку;

знати перелік природно-заповідних територій України, вміти аналізувати стан біорізноманіття;

вміти здійснювати розрахунок техногенного навантаження на довкілля;

знати і розуміти основні етапи взаємодії суспільства і природи, характеристику основних природних ресурсів;

знати і розуміти суть моніторингу, його види і рівні, суть забруднення довкілля, його види і засоби протидії;

знати і розуміти основні конструктивно-географічні проблеми територіальної організації виробництва і населення, методи їх дослідження;

вміти визначати середній річковий стік та визначати водноресурсний потенціал річкової водогосподарської системи;

вміти аналізувати мінерально-сировинний та енергетичний потенціал.

ІІ. Змістові модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ), література:


ЗМ 1.

НЕ 1.1. Роль географії на сучасному етапі розвитку природи і суспільства та її основні завдання в інформаційному суспільстві у межах пострадянського простору. [1, 2, 3, 8, 20, 24]

Роль географії на сучасному етапі розвитку суспільства і природи. Розвиток географії в інформаційному просторі. Нові завдання географії на шляху до інформаційного суспільства у межах пострадянського простору. Сучасна парадигма географії.

НЕ 1.2. Конструктивна географія у системі географічних наук, її предмет і об'єкт вивчення, історія становлення та основні проблеми. [7, 10, 13, 14, 17, 22, 27]

Причини виникнення, історія становлення та еволюція визначень конструктивної географії. Структура конструктивної географії, предмет і об'єкт її досліджень та основні проблеми. Конструктивно-географічні дослідження в ландшафтознавстві і в екологічній безпеці. Еволюція методів географічних досліджень.

НЕ 1.3. Конструктивно-географічні напрями раціонального природокористування у зв'язку з розвитком мінерально-сировинної бази України. [18, 19, 21]

Сучасні мінерально-сировинні ресурси України та необхідність їх конструктивно - географічного вивчення. Конструктивно-географічні дослідження мінерально-сировинних ресурсів регіону на базі природничих економіко-географічних, соціально-географічних та еколого-географічних досліджень. Концепція розвитку мінерально-сировинних ресурсів регіону на базі конструктивно-географічних досліджень та її складові.
ЗМ 2.

НЕ 2.1. Проблеми взаємодії суспільства і природи на різних етапах їх розвитку. [10, 15, 16, 29]

Етапи взаємодії суспільства і природи та її сучасні напрямки. Природні умови і природні ресурси та географічний кадастр природних ресурсів. ПРП і ресурсні цикли у системі раціонального природокористування. Загальна характеристика мінеральних, водних, земельних, біологічних і кліматичних ресурсів.

НЕ 2.2. Конструктивно-географічні проблеми моніторингу природного середовища у системі раціонального природокористування. [23, 26, 27, 29]

Поняття моніторингу, його види і рівні. Забруднення довкілля, його види і засоби протидії. Руйнівні стихійні природні явища; методи їх попередження і прогнозування. Конструктивно-географічні проблеми збереження біорізноманіття.

НЕ 2.3. Конструктивно-географічні проблеми територіальної організації виробництва і населення. [5, 15, 23, 25, 28]Наукове обгрунтування та науково-методичні основи нормування антропогенного навантаження на природне середовище. Географічні дослідження та обгрунтування схем раціонального планування сільських і міських територій. Природно-господарські територіальні агроландшафтні і водогосподарські системи, особливості їх організації, функціонування і моделювання. Поняття про меліоративну географію та меліоративні системи.
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела літератури:

 1. Александрова Т.Д. Традиційні і нові дослідження взаємодії природи і суспільства у російській географії. / УГЖ., 2005. №1. – С.21-25

 2. .Багров М.В. География на рубеже тысячелетий (Некоторые мысли, раздумья о результатах работы ХII съезда Русского географического общества. / УГЖ., 2006. №1. – С.13-16.

 3. Багров М.В. Концептуальний погляд на роль і завдання географії в інформаційному суспільстві. / УГЖ., 2006. №4. – С.9-14.

 4. Веклич М.Ф. Історія та прогноз розвитку природи і довкілля: Теоретичні засади. / УГЖ., 2001. №3. – С.45-51.

 5. Горев Л.Н., Пелещенко В.И., Кирничный В.В. Методика оптимизации природной среды обитания. – К.: 1992. – 528с.

 6. Котляков В.М. Роль географії на сучасному етапі розвитку природи і суспільства. / УГЖ., 2006. №4. – С.6-9.

 7. Моделирование в географии. / Сб. тр. под ред. В.А.Жука. – М.: Изд. МГУ, 1986. – 112с.

 8. Основы конструктивной географии. Под ред. И.П.Герасимова и Преображенского В.С. – М.: Просвещение, 1986. – 287с.

 9. Пащенко В.М. Методологічні й теоретичні новації у дослідженні природи в Україні. / УГЖ., 2001. №3. – С.107-175.

 10. Пащенко В.М. Методологічні, теоретичні і мета теоретичні узагальнення і новації у природничо-географічних науках. / УГЖ., 2001. №3. – С.38-44.

 11. Петлін В.М. Бути чи не бути конструктивній географії. / УГЖ., 2005. №1. – С.18-21.

 12. Потапенко В.Г. Екологічна безпека як напрямок досліджень сучасної конструктивної географії (методологічні підходи). Україна: географічні проблеми сталого розвитку. Зб. наук. праць. В 4-х т. – К.: ВГЛ Обрії, 2004. – Т.2. – С.26-28.

 13. Природні ресурси України. Коротун І.М., Коротун Л.К., Коротун С.І. Навч.посіб. – Рівне: ТОВ “Принтгауз”, 2000. – 192с.

 14. Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України. У 3-х частинах. – К.: ВД М.Академія. – Чернівці: Зелена Буковина, 1999. – 568с.

 15. Руденко В.П., Чернюх О.І. Становлення конструктивно-географічних напрямів раціонального природокористування в Україні у першій половині ХХ ст.: Монографія. – Чернівці: Рута, 2004. – 216с.

 16. Руденко Л.Г. Палієнко В.П. та ін. Підходи, принципи та методи конструктивно-географічних досліджень природокористування у зв’язку з розвитком мінерально-сировинної бази України. / УГЖ., 2004. №3. – С.13-19.

 17. Руденко Л.Г., Палієнко В.П. та ін. Конструктивно-географічні напрями регіонального природокористування у зв’язку з розвитком мінерально-сировинної бази України (концептуальний аспект). / УГЖ., 2003.№4.–С.11-18.

 18. Сивий М.Я. Конструктивно-географічні засади дослідження мінерально-сировинних ресурсів регіону. / УГЖ., 2005. №1. – С.38-46.

 19. Экзарьян В.Н. Геоэкология и охрана окружающей среды. – М.: Экология, 1997.

 20. Водне господарство в Україні. / За ред. А.В.Яцика, В.М.Корєва. – К.: Генеза, 2000. – 456с.

 21. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища. Навч. посіб. – К.: Т-во "Знання" КОО, 2000. – 203с.

 22. Руденко Л.Г. Нові завдання географії на шляху до інформаційного суспільства. / УГЖ., 2006. №4. – С.15-19.

 23. Судо М.М. Геоэкология. – М.: МНЕПУ, 1999. – 116с.

 24. Топчиев А.Г. Геоэкология: географические основы природопользования. – Одесса. Астропринт., 1996. – 392с.

 25. У пошуках сучасної парадигми географії. / УГЖ., 2006. №4. – С.19-22.

 26. Черваньов І.Г. Географія у фундаментальних науках про світ і прагматичній сфері буття. Україна: географічні проблеми сталого розвитку. Зб. наук. праць. В 4-х т. – К.: ВГЛ Обрії, 2004. Т.1. – С.157-166.

 27. Шмендій В.М., Солошин І.О. Управління природоохоронною діяльністю. Навч. посіб. – К.: Центр навч. літ., 2004. – 296с.

 28. Яцик А.В. Екологічна безпека в Україні. – К.: Генеза, 2001. – 216с.

 29. Яцык А.В., Шмаков В.М. Гидроэкология. – К.: Урожай, 1992. – 192с.


ДИСЦИПЛІНА «Географія природно-ресурсного потенціалу України»
Кількість годин: 135 год. (4 кредити)

Форма контролю – екзамен


Пояснювальна записка

1. Мета навчальної дисципліни – навчити студентів пізнавати, засвоювати та практично використовувати закони і закономірності збалансованого, згармонізованого освоєння, охорони та відтворення природно-ресурсного потенціалу (ПРП) території (акваторії) України на всіх рівнях та етапах його використання людиною і суспільством в цілому.
2. Головні завдання курсу:

- засвоїти теоретико-методологічні основи географії ПРП України;

- творчо осмислити та вміти реалізовувати на практиці методику еколого-економічної оцінки ПРП України;

- оволодіти інструментарієм управління адаптацією соціально-економічних структур національного господарського комплексу до можливостей екосистем;

- вміти обґрунтувати шляхи подолання наявних екологічних катаклізм та будувати екологічно безпечну житєдіяльність.
3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

- знання основних законів та закономірностей розвитку географії ПРП України як науки;

- розуміння причинно-наслідкових просторових (геотериторіальних) та часових зв'язків розвитку та структури природно-ресурсних комплексів та систем України на різних ієрархічних рівнях;

- уміння творчо осмислювати, узагальнювати та розвивати наукові ідеї, концепції і парадигми та їх практично реалізовувати господарській практиці збалансованого природокористування.


Змістові модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ),
ЗМ 1. Теоретико. Теоретико-методологічні основи географії ПРП території (акваторії)

НЕ 1.1. Вступ. Предмет, мета, завдання курсу.

Сутність дисципліни, її місце в системі наук, зміст та структура курсу. [1, 2, 3, 4].НЕ 1.2. Методологічні основи географії ПРП.

Єдина методологічна основа оцінки. Критерій та узагальнюючий показник. Сукупна продуктивність природних ресурсів. Вартісна основа оцінки. Фактичний і потенційний ефект від освоєння природних ресурсів. [1,2,3,4,5].НЕ 1.3. Оцінка абсолютної ентропії розвитку ПРП

Визначення рівнів географічної різноманітності ПРП методом розрахунку абсолютної ентропії. Виявлення закономірностей розміщення ПРП природних районів України. [1, 5, 17].НЕ 1.4. Теоретичні засади географії ПРП України

Вибір оптимальних територіальних об’єктів оцінки. Основні методи оцінки. Основні напрями господарського використання результатів оцінки. [1, 2, 4, 16, 17].].НЕ 1.5. Історія зародження та розвитку вчення про ПРП України

Становлення та розвиток вчення про ПРП у працях вітчизняних вчених. Розвиток вчення про ПРП у працях зарубіжних вчених. [1, 5, 17].НЕ 1.6. Банки даних оцінки ПРП

Основні тематичні природно-ресурсні масиви: мінеральних, водних, земельних, лісових, фауністичних, природно-рекреаційних ресурсів. [1, 4, 28].


ЗМ 2. Загальні методичні положення оцінки ПРП України

НЕ 2.1. Мінеральний потенціал України

Специфічні особливості мінеральних ресурсів як об’єкту еколого-економічної оцінки. Методика еколого-економічної оцінки мінерального потенціалу. Основні результати та напрями використання оцінки мінерального потенціалу в господарській практиці. [6, 12, 13, 16, 20].НЕ 2.2. Водний потенціал України

Специфічні особливості водних ресурсів як об’єкту еколого-економічної оцінки. Методика оцінки водного потенціалу. Основні результати та напрями використання оцінки водного потенціалу України. [1, 4, 8, 20, 16].НЕ 2.3. Земельний потенціал України

Специфічні особливості земельних ресурсів як об’єкту еколого-економічної оцінки. Методика еколого-економічної оцінки земельного потенціалу України. Основні результати та напрями використання оцінки земельного потенціалу в господарській практиці. [18, 20, 21, 25, 16]НЕ 2.4. Лісовий потенціал України

Специфічні особливості лісових ресурсів як об’єкту еколого-економічної оцінки. Методика еколого-економічної оцінки лісового потенціалу України. Основні результати та напрями використання оцінки лісового потенціалу в господарській практиці. [1, 4, 8, 12, 20, 28].НЕ 2.5. Фауністичний потенціал України

Специфічні особливості фауністичних ресурсів як об’єкту еколого-економічної оцінки. Методика еколого-економічної оцінки фауністичного потенціалу України. Основні результати та напрями використання оцінки фауністичного потенціалу в господарській практиці. [1, 4, 16, 18, 19, 20, 28].НЕ 2.6. Природно-рекреаційний потенціал України

Специфічні особливості природно-рекреаційних ресурсів як об’єкту еколого-економіч-ної оцінки. Методика еколого-економічної оцінки природно-рекреаційного потенціалу України. Основні результати та напрями використання оцінки природно-рекреаційного потенціалу в господарській практиці. [1, 4, 9, 16, 22, 28].


ЗМ 3. Конструктивно - географічні та прикладні аспекти оцінки ПРП України

НЕ 3.1.Системно-структурний аналіз ПРП України

Аналіз компонентної, функціональної, територіальної та організаційної структури ПРП України. [1,13,17, 16, 24].НЕ 3.3. Картографічне моделювання ПРП України

Основні картографічні моделі величини, структури, продуктивності, типів ПРП природних районів України. [14, 15, 28].НЕ 3.4. Типологія та природно-ресурсне районування України

Класифікація та типологія ПРП України. Природно-ресурсне районування України. [13, 16,17].НЕ 3.6.Прогнозування розвитку ПРП України

Коротко, середньо- та довгострокове прогнозування розвитку ПРП держави. Фактор часу та невизначеності в освоєнні ПРП України. [1,16,22,27].НЕ 3.7 Основні напрями використання результатів оцінки ПРП України

Використання оцінки ПРП для: визначення національного багатства держави; оцінки сукупного ресурсного потенціалу;

визначення загальної та ресурсної ефективності природокористування; розрахунку ПРП геосистем і т.і. [1,2,4,23,32]

НЕ 3.9. Основні напрями раціоналізації природокористування в Україні

Адаптація структури існуючих ТВК до структури ПРП регіону. Еколого-економічне стимулювання розвитку природокористування. Розробка кадастрів ПРП. [1,4,22,34,16]


Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література – до змістового модулю 1:

1. Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України. У 3-х частинах. – К. - Чернівці: ВД КМ Академія - Зелена Буковина, 1999. - 568 с.

2. Дорогунцов С.І., Муховиков А.М., Хвесик М.А. Оптимізація природокористування: В 5-ти т.: Навч. посібник. Т.1. Природні ресурси: еколого-економічна оцінка. – К.: Кондор, 2004. – 291с.

3. Менеджмент природоохоронної діяльності. Вибрані програми нормативних і спеціальних курсів. – Частина 1. За ред. акад. УЕАН В.П.Руденка. - Чернівці: Рута, 1996. - 100 с.

4. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України. – К.: РВПС України, 1999. – 716с.

5. Руденко В.П., Чернюх О.І. Становлення конструктивно-геограафічних напрямів раціонального природокористування в Україні у першій половині ХХ ст. – Чернівці: Рута,2004. – 216 с.

6. Мінеральні ресурси України та світу на 01.01.2004 р./ Держ. ком. прир. ресурс. Укр. Голов. ред. Д.С.Гурський; ред. - уклад. Ю.І.Третьяков. – К., 2005. – 461 с.

7. Бодюк А.В. Фіксальні аспекти економічного природокористування.- Ірпінь, 2004.- 569 с.

8. Коротун І.М., Коротун Л.К., Коротун С.І. Природні ресурси України: Навч. посібник. Рівне, 2000. – 192 с.

9. Методика формування стратегій сталого соціально-економічного розвитку курортно-рекреаційних територій і туристичних центрів / Гулич О.І., Гринів Л.С., Герасимчук Н.М. - Л.: Ін-т регіон. дослідж. НАН України, 2007.- 52 с.

10. Бойко І.Д. Економіка та географія природокористування: конспект лекцій. – Чернівці: ЧНУ, 2007. – 94 с.

11. Садченко О.В. Економіко-географічний підхід до оцінки земельної ренти // Земельні відносини і просторовий розвиток в Україні: Матеріали міжнародної наукової конференції К., 2006. – Ч.2. – С.97-100.

12. Нікітін В.В. Ресурсний потенціал становлення громадянського суспільства в Україні. – Х.: Магістр, 2006. – 247 с.

13. Руденко В.П., Вацеба В.Я., Соловей Т.В. Природно-ресурсний потенціал природних регіонів України. - Чернівці: Рута, 2001.-268с.

14. Руденко В.П., Трофимчук О.М. Український природно-ресурсний потенціал: Серія оцінкових картосхем. Част.2. - К.: ІДНС, 2000.-186с.

15. Руденко В.П. Український природно-ресурсний потенціал: Серія оцінкових картосхем: Ч.3. – Чернівці: Рута, 2005. -248с. (Модулі 1-3).

16. Руденко В.П.Географія природно-ресурсного потенціалу України: Тестові завдання. – Чернівці: Рута, 2007. – 36 с.

17. Руденко В.П. Географическое разнообразие природно-ресурсного потенциала природных регионов Украины. – Красноярск: КГТЭИ, 2007. – 168 с.

18. Новаковський Л.Я., Шквир М.І. Регіональна земельна політика. - Київ: Урожай, 2006. – 178 с.

19. Сундук А.М. Регіональний вимір економічної безпеки України. – К.: Логос, 2007. – 182 с.

20. Данилишин Б.М., Чернюк Л.Г., Фащевський М.І. Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів: методологія і практика / За ред. д.е.н. проф. Б.М.Данилишина. - Черкаси: ЧДТУ, 2006. – 315 с.

21. Третяк А.М., Бабміндра Д.І. Земельні ресурси України та їх використання. – К., 2003. – 216 с.

22. Державнв регіональна політика України: особливості та сучасні пріоритети: Монографія / За ред.. З.С. Варналія. – К.: НІСД, 2007. – 768 с.

23. Піріашвілі Б.З., Чиркін Б.М., Чукаєва І.К. Перспективний паливно-енергетичний баланс-основа формування енергетичної стратегії України до 2030 року. – К.: Наук. світ, 2008. – 240 с.

ДИСЦИПЛІНА „Географія населення з основами демографії”
Кількість годин: 135 год. (4 кредити)

Форма контролю – екзамен


Каталог: res -> geo -> infpack
infpack -> Загальний опис
infpack -> Загальний опис
geo -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з навчальної дисципліни
infpack -> Напрям „ географія”
geo -> Програма з геодезії напряму підготовки: 0801 геодезія, картографія І землеустрій для спеціальності: 08010103 землеустрій та кадастр
geo -> Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
infpack -> European Credit Transfer System ects інформаційний пакет
infpack -> European Credit Transfer System ects інформаційний пакет
infpack -> European Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям підготовки 0306 „Менеджмент” Чернівці – 2010 Зміст


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка