European Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям „ географія”Сторінка15/20
Дата конвертації16.03.2017
Розмір5.42 Mb.
#12354
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

І. Пояснювальна записка

1.1. Мета викладання дисципліни

Сформувати у студентів систематизовані знання і розуміння основних демографічних процесів народжуваності і смертності та їх територіальних особливостей у світі й Україні; простеження шлюбного і сімейного складу населення, виявлення його статево-вікового складу, аналіз міграційної активності людей, класифікація людських рас та їх просторові особливості поширення, розгляд основних етносів і етнічних процесів сучасного світу, географічна і лінгвістична характеристика народів, територіального поділу праці, відтворення трудового потенціалу населення. Дисципліна знайомить студентів із історичним та сучасним станом і тенденціями розвитку географії населення і демографічного потенціалу України, як науки, галузі і виробництва, у світлі існуючих теоретико-методологічних концепцій, розкриває перспективи розвитку демографічної ситуації України та вказує на прикладні сторони застосування отриманих знань. Викладання географії населення слідує із уяви про неї, як про пізнавальну науку, що має за мету відображення і дослідження явищ природи і суспільства – їх розміщення, властивостей, взаємозв’язків, властивостей і змін у часі .

1.2. Завдання вивчення дисципліни • розкрити студентам зміст курсу “Географії населення з основами демографії” як окремої науки;

 • ознайомити студентів з географією населення світу і України, та основними її демографічними показниками, з методикою досліджень населення і його характеристик, трудовим потенціалом населення;

 • навчити студентів розуміти та розрізняти основні демогеографічні показники, а також давати їх оцінку;

 • показати значення географії населення як у наукових дослідженнях, так і в життєдіяльності населення в Україні і в світі;

 • розвинути у студентів уміння давати оцінку розміщенню населення, його складу, природного та механічного руху, відтворенню трудового потенціалу, соціального захисту населення.

1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент в процесі вивчення дисципліни

У результаті вивчення дисципліни „Географія населення з основами демографії” студент повинен:знати:

 • структуру предмету, відмінні риси науки від інших галузей знань та місце її серед них;

 • історичні процеси формування знань та теоретичні концепції розвитку географії населення і трудового потенціалу України;

 • актуальні і перспективні шляхи розвитку світової і вітчизняної географії населення;

 • сутнісні риси демографічних процесів, принципи і підходи до них, , їх властивості;

 • способи і засоби вирішення демографічних проблем;

 • зміст, фактори, види і принципи розміщення населення світу;

 • джерела інформації для вивчення демогеографічних процесів;

вміти:

– описувати демографічні ситуації;

– аналізувати тенденції і чинники розвитку демографічних процесів;

- оцінювати найімовірніші зміни в майбутньому, розробляючи

демографічні прогнози.
ІІ. Змістові модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ), отримування бали, література

Зм 1. Географія населення. Демографічні процеси.

НЕ 1.1. Вступ до курсу. Розселення населення Історичний процес географії населення. Сучасний стан науки.Розміщення населення по території світу

Мета, структура і предмет курсу. Значення курсу для географів різного профілю. Визначення даного предмету. Наукові і практичні завдання «Географія населення з основами демографії»ії населення і трудового потенціалу України”. Історія розвитку демографічної думки в Україні та світі. Географія населення в системі наук. Взаємозв’язки предмету з іншими науками. Методологія та методика проведення демографічних досліджень

З історії світової розміщення населенняї. Історичні віхи розвитку. Розміщення в античний час, середні віки, новий час.

Історія розвитку розміщення населення в Україні: віхи і особливості. Проблеми урбанізації та географія міст.


НЕ 1.2. Відтворення населення та його історичні типи. Народжуваність населення.

Закони народонаселення різних суспільно-економічних формацій. Концепція демографічного переходу. Демографічне постаріння. Поняття режиму відтворення населення.

Народжуваність населення, репродуктивна поведінка, потреба в дітях, планування сім’ї. Показники, що характеризують величину народжуваності та методи її дослідження. Загальна характеристика процесів народжуваності у світі. Регіональний огляд народжуваності.

Історичні типи відтворення населення. Демографічні революції та їх зміст. Демографічний вибух: причини та наслідки.Динаміка народжуваності населення в Україні та її територіальні відміни.

Практична робота № 1. Розселення населення в Україні та регіонах, міське та сільське розселення

Виконання практичноїї роботі згідно методичної інструкції:

- на контурну карту України нанести способом картограми кількість сільського та міського населення різних областей України.

- навчитись способом картограми показувати на карті те чи інше явище

НЕ 1.3. Смертність населення та тривалість його життя

Регіональний огляд смертно-сті у світі. Динаміка смертності в світі й Україні та її територі-альні відміни.

Поняття смертності та методи її дослідження. Тривалість життя і основні причини смертності. Вимірювання смертності. Регіональний огляд смертності у світі. Динаміка смертності в Україні та її територіальні відміни.

Динаміку смертності в різних країнах світу та Україні; причини смертності. Найбільш несприятливі умови для життя населення. Прогноз смертності в країнах світу та в Україні.Практична робота №2. Дослідження розвитку процесу смертності в Україні та визначення основних чинників її зростання.

Виконання практичної роботи згідно методичної інструкції:

- визначення смертності за допомогою таблиць та побудови карт

НЕ 1.4. Природний рух населення. Демографічне прогнозування

Поняття природного руху населення. Чинники, що визначають рівень природного руху населення. Природний приріст та природне скорочення населення. Регіональні відміни в показниках природного руху населення світу та України.

Суть демографічного прогнозу. Класифікація демографічних прогнозів. Методи перспективних розрахунків чисельності населення. Прогноз чисенльності населення України та світу.

Практична робота №3. Складання короткострокових прогнозів чисельності населення для адміністративних одиниць обласного та районного рівня.

Виконання практичноїї роботи згідно методичної інструкції:

- вивчення і визначення способів картографічного зображення чисельності населення на географічних картах;

- побудова порівняльної таблиці.Зм 2. Сучасні напрями і тенденції проектування, складання, видання та використання картографічних творів

НЕ 2.1. Шлюби та сімейний склад населення. Статево-віковий склад населення.

Загальна характеристика шлюбності та шлюбного стану. Шлюбна і статева поведінка. Регіональний огляд шлюбів. Характеристика сімейного стану. Типи сімейних організацій та сімей. Шлюби та сімейний склад населення України.

Структура населення за статтю. Регіональний огляд статевої структури населення. Вікова структура населення. Регіональний огляд вікової структури населення. Особливості статево-вікової структури населення України.Практична робота №4. Дослідження статево-вікового складу населення регіонів України.

Виконання лабораторної роботи згідно методичної інструкції:

- вивчення особливостей статево-вікового складу населення України;

- порівняння статево-вікового складу населення України різних регіонів.НЕ 2.2. Міграції населення. Сучасні міграції населення світу

Поняття про міграції, їх причини та значення. Основні види міграцій. Вимірювання міграцій населення. Історичні особливості міграцій населення світу.

Географія міграційних переміщень населення в світі, в Україні. Особливості внутріукраїнських механічних переміщень населення. Історичні аспекти міграційного руху населення в світі та Україні.

Практична робота №5. Міграції населення та їх вплив на формування трудових ресурсів України.

Виконання практичної роботи згідно методичної інструкції:

- відбір, опрацювання і аналіз джерел інформації;

- побудова географічної карти міграцій світу, України;НЕ 2.3. Трудові ресурси. Відтворення трудового потенціалу України.

Поняття про трудовий потенціал суспільства та трудові ресурси.

Структура зайнятості населення. Чисельність та динаміка трудових ресурсів світу та України зокрема. Територіальні відмінності у використанні трудових ресурсів.

Безробіття та ринок праці. Соціальний захист населення. Трудове законодавство.НЕ 2.4. Расовий склад населення. Релігійний склад населення. Вплив релігії на соціально-економічне життя. Національний та етнічний склад населення.

Людські раси. Їх класифікація та походження. Характеристика людських рас. Географічні особливості розповсюдження людських рас.

Світові та національні релігії. Роль релігій в житті суспільства. Світові та національні релігії. Регіональний огляд релігійних організацій по частинах світу. Релігійний склад населення України. Врахування етнічних особливостей при вивченні географії населення. Етноси та етнічні процеси. Регіональні особливості проявів етнічних процесів. Нація і національність. Географічна класифікація народів Етнолінгвістична класифікація народів. Народи світу. Мови народів світу їх загальна характеристика.

Практична робота №6. Визначення оптимальної етнічної території українців.

Основні напрями проблемного картографування. Дослідження за картами взаємозв’язків української діаспори в різних країнах світу.ДИСЦИПЛІНА «ОСНОВИ ІСТОРІЇ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ»
Кількість годин: 81 год. (2,5 кредити)

Форма контролю – залік


І. Пояснювальна записка

1.1. Мета даного курсу - дати студентам знання про характер взаємодії суспільства і природи, показати, що вони знаходяться у прямій залежності від способу виробництва і рівня розвитку продуктивних сил, від характеру суспільних відносин на кожному етапі розвитку людства.

1.2. Головні завдання курсу - розкрити суть природокористування, вивчити історичні аспекти взаємовідносин суспільства і природного середовища, особливості використання природного середовища та природних ресурсів. Розкрити глобальні та територіальні проблеми і ситуації природокористування.

1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни: студент зобов’язаний оволодіти знаннями про суть природокористування, вивчити історичні особливості взаємовідносин суспільства і природного середовища на кожному суспільно-історичному етапі розвитку, особливості використання природного середовища та природних ресурсів в історичні епохи.
ІІ. Змістові модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)
ЗМ 1. Об’єкт і предмет курсу «основи історії природокористування». Теоретичні та методичні основи предмету. Завдання курсу. Основні методи дослідження.

НЕ 1.1. Об’єкт і предмет курсу «основи історії природо-користування». Теоретичні та методичні основи предмету. Завдання курсу. Основні методи дослідження.

Поняття про об’єкт і предмет історії природокористування. Методологія та методика вивчення предмету «Основи історії природокористування». Завдання курсу «Основи історії природокористування»НЕ 1.2 Історія вчення про природокористування.

Історичні особливості вивчення природокористування в Україні.НЕ 1.3. Взаємодія суспільства з природою як ключова методологічна проблема суспільної географії.

Взаємодія природи і суспільства. Виникнення проблем взаємодії природи і суспільства.НЕ 1.4. Географічні основи взаємодії суспільства і природи.

Територіальні особливості взаємодії природи і суспільства. Виникнення регіональних проблем раціонального природокористування.НЕ 1.5. Оцінка природних умов життя населення.

Оцінка природних умов життя населення. По компонентний вплив природних умов на комфортність життя населення.НЕ 1.6 Особливості природокористування у провідних галузях господарства.

Особливості природокористування у провідних галузях господарства.НЕ 1.7. Особливості природокористування у промисловості й транспорті.

Особливості природокористування у промисловості. Особливості природокористування на транспорті.НЕ 1.8. Геоеколгічні проблеми гірничо видобувної промисловості.

Геоекологічні проблеми гірничовидобувної промисловості.


ЗМ 2.

НЕ 2. 1. Особливості природокористування у сільському господарстві.

Сільське господарство як особлива галузь природокористування.НЕ 2. 2. Особливості розвитку будівництва, будівельної індустрії і їх вплив на природокористування.

Будівельна індустрія як галузь особливого природокористування. Вплив процесу будівництва на природне середовище. Об’єкти будівництва та раціональне природокористування.НЕ 2. 3. Геоекологічні аспекти урбанізації.

Місто і навколишнє середовище. Зеселення території і його вплив на природне середовище. Еколгічні наслідки розвитку поселень та урбанізаціїНЕ 2. 4. Проблеми геоекології і природокористування Світового океану.

Світовий океан як природне середовище. Геоекологія Світового океану. Світовий океан і природокористуванняНЕ 2. 5. Геоекологічні проблеми водоспоживання і водокористування.

Виникнення проблем водоспоживання і водокористування. Основні напрями раціонального водокористування.НЕ 2. 6. Геоекологічні проблеми атмосфери і гідросфери.

Геоекологічні проблеми атмосфери. Геоекологічно проблеми гідросфери.НЕ 2. 7. Проблеми охорони здоров’я і раціональне природокористування.

Охорона здоров’я і раціональне природокористування. Виникнення проблем охорони здоров’я та природокористування.НЕ 2. 8. Екстремальні природні явища й техногенні катастрофи.

Виникнення екстремальних природних явищ та їх причини. Техногенні катастрофи як наслідок господарської діяльності людини.НЕ 2. 9. Геоекологічні проблеми територіальної організації суспільства.

Геоекологічні проблеми територіальної організації суспільства.


Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

 1. Багров М. В., Боков В. О. Черваньов І. І. Загальне землезнавство. – Либідь, 2000. – 464 с.

 2. Безуглий В. В., Козинець С. В. Регіональна економічна і соціальна географія світу: Навч. посіб. Вид. 2-ге, доп., перероб. – К.: ВЦ «Академія», 2007. – 688 с.

 3. Безуглий В. В., Козинець С. В. Регіональна економічна і соціальна географія світу: Посіб. – К.: ВЦ «Академія», 2003. – 688 с.

 4. Безуглий В. В. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: ВЦ «Академія», 2005. – 704 с.

 5. Бурка Й. А. Основи географії будівельної індустрії України. – Чернівці: Рута, 2001. – 175 с.

 6. Економічна і соціальна географія світу. Підручник. Вид.2-е / За ред. Є. П. Качана. – Тернопіль: Астон, 1999. – 368 с.

 7. Природно-ресурсний аспект розвитку України. – К.: Академія, 2001. – 109 с.

 8. Руденко В. П. Географія природно-ресурсного потенціалу України. Підручних – К.: Чернівці: Зелена Буковина, 1999. – 568 с.

 9. Топчієв О. Г. Геоэколгия. – Одесса: Астропринт, 1996. – 391 с.

 10. Топчієв О. Г. Основи суспільної географії. – Навчальний посібник. – Одеса: Астропринт, 2001. – 560 с.

 11. Топчієв О. Г. Сіспільно-географічні дослідження: методологія, методи і методики. Навчальний посібник. – Астропринт. Одеса. – 2006. – 632 с.

 12. Шаблій О. І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії. Львів, Львівський національний університет ім. І. Франка, 2001. – 744 с.

 13. Шаблій О. І. Основи загальної суспільної географії. – Львів: ЛНУ, 2003. – 444 с.

 14. Юрківський В. М. Регіональна економічна і соціальна географія. Зарубіжні країни. – К.: Либідь, 2000. – 416 с.ДИСЦИПЛІНА «ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ»
Кількість годин: 162 год. (4,5 кредити)

Форма контролю – екзамен


Мета викладання дисципліни: формування знань студентів про економічні закони та їх вплив на сучасне господарство, потреби людей та їх відмінність між собою, конкуренцію, її типи та методи, ринок та ринкову інфраструктуру, роль держави у економічному житті суспільства.

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: знань про дію економічних законів; сутність і групи потреб; конкуренцію, її типи, методи та рівні; особливості діяльності торгових та фінансово-кредитних посередників; податкову, соціальну та грошово-кредитну політику держави.


Змістовний модуль 1. Особливості господарювання та структура ринку

НЕ 1.1. Господарювання та економіка.

З чим пов’язана господарської діяльності людини. Економічні блага та їх відмінність між собою. Сутність та види економічних ресурсів. Особливості різних видів економічних ресурсів.

НЕ 1.2. Ринок та його основні елементи: попит, пропозиція, конкуренція.

Що таке попит та які чинник на нього впливають. Що таке пропозиція і від чого вона залежить. Еластичність попиту та пропозиції. Ринкова (рівноважна) ціна. Сутність та функції конкуренції. Типи, методи та рівні ринкової конкуренції.

НЕ 1.3.Основні суб’єкти господарювання та економічні системи.

Основні суб’єкти господарювання. Економічний кругообіг. Сутність та форми грошей. Призначення грошей в економіці. Електронні гроші. Власність економічних суб’єктів. Форми власності. Сутність і типи економічних систем.
Змістовний модуль 2 Зміст виробництва та ринкова інфраструктура

НЕ 2.1. Домашнє господарство в сучасній економіці.

Сутність поняття «домашнє господарство», його головні риси. Економічні функції домогосподарства. Домогосподарство як сфера споживання. Основні форми економічних відносин домогосподарства з державою. Сімейний бюджет. Структура доходів та видатків сім’ї.

НЕ 2.2. Зміст виробництва та його основні фактори

Форми організації виробництва. Продуктивність та інтенсивність праці. Сутність підприємництва та його основні види. Організаційні типи підприємств. Підприємство і власність. Витрати виробництва: їхня сутність, види та структура. Сутність категорій «граничні витрати» і «граничний продукт». Собівартість продукції. Сутність та значення прибутку. Рентабельність підприємства.

НЕ 2.3. Ринкова інфраструктура та ринкові посередники.

Ринкова інфраструктура. Особливості діяльності торгових посередників. Електронна торгівля у сучасному суспільстві. Що таке фінансовий ринок. Фінансово-кредитні посередники. Роль банків у ринковій інфраструктурі. Ринок цінних паперів.
Література


 1. Бєлінський П.І., Зайцев Ю.К. Основи економіки в запитаннях та відповідях. – Ч.1: Мікроекономіка. – Ч.2: Макроекономіка. – Чернівці: Рута, 1997. 204 с.

 2. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань. – Київ: Вища школа, 1999. – 544 с.

 3. Дзьобик С, Ривак О. Основи економічної теорії. – К.: Основи, 1994. – 336 с.

 4. Економіка / За ред.З.Ватаманюка та С.Пінчишина. – Київ: Либідь, 1999. - 384 с.

 5. Задоя А.А., Петруня Ю.Е. Основы экономики. – Киев: Вища школа-Знання, 1998.

 6. Крачило М.П. Основи економічної теорії. – Київ, 1997. – 344 с.

 7. Лебедев О.Т., Каньковская А.Р., Язвенко С.А. Практикум по основам экономики. Уч.пособие для проведення семинарских занятий и самостоятельной работы. – Санкт-Петербург: Изд.дом «МиМ», 1998. – 192 с.

 8. Мочерний С.В. Основи економічних знань. – Київ: Академія, 2000.

 9. Мочерний С.В. Основи економічних знань. – Запитання і відповіді. – Київ, 1996.


Дисципліна „ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ”
Кількість годин: 108 год. (3 кредити)

Форма контролю – екзамен


Мета курсу: ознайомити студентів із структурою суспільно-географічної районології, об’єктом, предметом, методами дослідження, зв’язками з іншими дисциплінами. Дискусійними поглядами різних вчених щодо питань виділення та класифікації виробничо-територіальних комплексів та суспільно-географічних районів.

Розкрити студентам історію формування вітчизняної суспільно-географічної районології, ознайомити з суспільно-географічного районоутворення, структурою суспільно-географічних районів, ієрархічними рівнями та проблемами комплексного розвитку суспільно-географічних районів. В умовах становлення нових економічних відносин.Методика викладання та методи навчання: В процесі викладання даної дисципліни використовуються різноманітні методики викладання та методи навчання. Зокрема. Лекції (вступні, тематичні, підсумкові), модульні контрольні роботи, консультації (індивідуальні, групові, колективні).

Змістовний модуль 1

ЗМ1. Значення суспільно-географічної районології, мета і завдання курсу. Об’єкт, предмет та методи дослідження. Історія формування суспільно-географічної районології та її періоди: описовий, практичний, теоретичний. Розробка наукових основ української та зарубіжної районології. Чинники суспільно-географічного районування. Стадії районоутворення. Розвиток уявлень про суспільно географічний район. Типізація суспільно-географічних районів. Географічний подія праці та його види. Спеціалізація суспільно-географічних районів. Інтеграційні процеси та зв’язки в суспільно-географічних районах.Змістовний модуль 2.

ЗМ2. Структура суспільно-географічного району: галузева, функціональна, територіальна, інституційна. Принципи та критерії районування. Види суспільно-географічного районування. Ієрархічні рівні та типізація районів. Районування в зарубіжних країнах. Сучасні концепції районування. Проблеми комплексного розвитку суспільно географічних районів України на сучасному етапі. Економіко-географічна характеристика Донецького, Придніпровського. Північно-Східного, Столичного, Причорноморського, Центрально-Українського, Карпатського та Північно-Західного суспільно-географічного районів.

В результаті засвоєння курсу студенти повинні знати основні поняття суспільно-географічної районології та уміти застосовувати їх на практиці.

Для якісного засвоєння курсу пропонується наступні джерела:

1. Алаев Э. Б. Социально-экономическая география: понятийно-терминологический словарь / Э. Б. Алаев. – М.: Мысль, 1983. – 350 с.

2. Багров Н. Региональная геополитика устойчивого развития / Николай Багров – К.: Либідь, 2002. – 256 с.

3. Голиков А. Введение в экономическую и социальную географию / Артур Голиков – Харьков: ХГУ, 1992. – 81 с.

4. Голиков А. Математический аппарат в географии и его использование в пространственных исследованиях / Артур Голиков, Игорь Черванев – Харьков: ХГУ, 1977. – 132 с.

5. Громыко Г. Л. Статистика / Л. Г. Громыко – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. – 408 с.

6. Дорогунцов С. І. Теорії розміщення продуктивних сил і регіональної економіки: навч. посібник. / С. І. Дорогунцов, Я. Б. Олійник, А. В. Степаненко – К.: СТАФЕД – 2, 2001. – 143 с.

7. Жупанський Я. І. Соціально-економічна картографія: підручник для студентів географічних, топографо-геодезичних, економічних спеціальностей ВУЗів. – вид. 2-ге / Я. І. Жупанський, П. О. Сухий. – Тернопіль: Астон, 1997. – 274 с.

8. Іщук С. І. Розміщення продуктивних сил і територіальна організація виробництва / С. І. Іщук. – К.: Вид-во Паливода А. , 2002. – 260 с.

9. Маергойз И. М. Территориальная структура хозяйства / И. М. Маергойз – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1986. – 304 с.

10. Методические основы географических исследований природных и общественно-територриальных комплексов: Сб. науч. трудов/ АН УССР. Гео­граф. о-во УССР: отв. ред. М.М. Паламарчук. – К.: Наук. думка, 1989. – 144 с.

11. Національний атлас України / голова редколегії Б. Є. Патон; гол. ред. Л. Г. Руденко. – К.: ДНВП Картографія, 2008. – 604 с.

12. Нагірна В. П. Суспільно-географічні аспекти регіонального розвитку України у руслі сучасних господарських проблем / В. П. Нагірна // Наук. зап. Тернопільського нац. педуніверситету. Серія: Географія. – Тернопіль, 2005. – № 2. – С. 38–42.

13. Немец Л. Н. Устойчивое развитие: социально-географические аспекты (на примере Украины): монография / Л. Н. Немец. – Х.: Факт, 2003. – 383 с.

14. Паламарчук М. М. Економічна і соціальна географія України з осно­вами теорії / М. М. Паламарчук, О. М. Паламарчук. – К.: Знання, 1998. – 415 с.

15. Пістун М. Д. Основи теорії суспільної географії / Микола Данилович Пістун. – К.: Вища школа, 1996. – 231 с.

16. Розміщення і зональна спеціалізація сільського господарства в Українській РСР. – вид. 2-ге, доп. і перероб. / І. Жадан, М. Щур та ін.; за ред. П. Г. Дубінова. – К.: Урожай, 1979. – 292 с.

17. Руденко В. П. Географія природно-ресурсного потенціалу України / Валерій Руденко – К.: ВД «К.-М. Академія»; Чернівці: Зелена Буковина, 1999. – 568 с.

18. Саблук П. Т. Демографічні проблеми українського села: наукова доповідь / П. Т. Саблук, К. І. Якуба. – К.: ІАЕ УААН, 2002. – 37 с.

19. Словник-довідник учня з економічної і соціальної географії світу / [уклад. П. О.Масляк, Я. Б. Олійник, А. В. Степаненко]. – К.: Лібра, 1996. – 328 с.

20. Топчиев А. Г. В поисках современной парадигмы географии / А. Г. Топчиев // Новые геогр. знания и напр. исследований. – К.: ИД Академпериодика, 2006. – С. 113-118.

21. Топчієв О. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики: навч. посібник / Олександр Топчієв. – Одеса: Астропринт, 2005. – 632 с.

22. Тюнен И. Г. Изолированное государство / И. Г. Тюнен. – М.: Экономическая жизнь, 1926. – 322 с.

23. Шаблій О. Математичні методи в економічній географії / Олег Шаблій. – Львів: вид. при ЛДУ ВО Вища школа, 1984. – 136 с.

24. Шаблій О. І. Західноукраїнський район: економіко- і соціально-географічний аналіз / О. І. Шаблій // Пробл. соц.-екон. географії захід. регіону України. – К.: ІСДО, 1993.

25. Шаблій О. Основи загальної суспільної географії: підручник / Олег Шаблій. – Лівів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 444 с.

26. Шаблій О. І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії / О. І. Шаблій. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – 744 с.


Каталог: res -> geo -> infpack
infpack -> Загальний опис
infpack -> Загальний опис
geo -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з навчальної дисципліни
infpack -> Напрям „ географія”
geo -> Програма з геодезії напряму підготовки: 0801 геодезія, картографія І землеустрій для спеціальності: 08010103 землеустрій та кадастр
geo -> Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
infpack -> European Credit Transfer System ects інформаційний пакет
infpack -> European Credit Transfer System ects інформаційний пакет
infpack -> European Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям підготовки 0306 „Менеджмент” Чернівці – 2010 Зміст


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка