European Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям „ географія”


Структура спеціальності “Економічна і соціальна географія” (7.070502 8.070502)Сторінка2/20
Дата конвертації16.03.2017
Розмір5.42 Mb.
#12354
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Структура спеціальності

“Економічна і соціальна географія” (7.070502 8.070502)


похідної освітнього напряму «Географія» (6.040104)
Спеціальність створена з метою підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями (ОКР):

“Спеціаліст” – Викладач-географії. Географ-економіст. (7.070502)

“Магістр” – Магістр з географії. Географ-економіст. (8.070502)

Основою підготовки спеціаліста та магістра за спеціальністю «Економічна і соціальна географія» є отримання базової вищої освіти за ОКР «бакалавр» за освітнім напрямом «Географія» (6.040104).

Загальне призначення та галузі майбутньої роботи:

Бакалавр – молодший фахівець: вчитель географії (перш за все економічної та соціальної), геоекології, основ охорони природи і раціонального природо-користування, основ екологічних знань, основ економічних знань, туризму в загальноосвітніх школах, коледжах, гімназіях та ліцеях; старший лаборант вузу та експедиції, технік науково-дослідних та проектних державних, комерційних, геоінформаційних та інших установ природознавчого, економічного, адміністративно-управлінського, екологічного і природоохоронного профілів.

Спеціаліст – висококваліфікований економіко-географ з питань регіонального розвитку, зокрема географічного і техніко-економічного обґрунтування розміщення виробництва, об’єктів соціальної та екологічної сфер для роботи у науково-дослідницьких, проектних та прогнозно-планових державних і приватних установах, в обласних, районних і міських управлінських структурах (адміністраціях), в організаціях самоврядування – з метою складання і наукового обґрунтування комплексних прогнозів та індикативних планів соціально-економічного розвитку міст, адміністративних областей і районів; вчитель географії, геоекології, основ охорони природи і раціонального природокористування, основ екологічних знань, основ економічних знань, туризму;

Магістр – молодший науковий співробітник науково-дослідницьких, економіко-географ – у проектних і прогнозно-планових установах; викладач економічної і соціальної географії, геоекології, основ охорони природи і раціонального природокористування, основ екологічних знань, основ економічних знань, туризму у вузах, загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладах; менеджер та експерт у державних установах регіонального профілю.

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра за напрямом 0401 “Географія” спеціальністю 6.040104 “Географія” затверджена за погодженням департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України від 21 квітня 2008 року. Зазначена програма розроблялася на основі державного освітнього стандарту.

Освітньо-професійна програма підготовки економіко-географа передбачає вивчення студентом нормативних (обов’язкових) та вибіркових дисциплін, які згруповані у цикли: гуманітарної, соціально-економічної та вибіркової (природничо-вибіркової, професійної і практичної підготовки), самостійного вибору ВНЗ та вільного вибору студента. Невід’ємною складовою освітньо-професійної підготовки бакалавра, спеціаліста, магістра географії є обов’язкові польові навчальні, виробничі та педагогічні практики, якими логічно завершується вивчення географічних дисциплін природничо-наукової і професійно-практичної підготовки; основ викладання географії; здійснюється набуття необхідних практичних навичок і умінь.

Загальний обсяг годин для підготовки бакалавра географії становить 7506 годин (240 кредитів), з яких нормативні дисципліни складають 5211 годин (161,5 кредита), вибіркові – 2376 годин (69,5 кредита), решта – 540 години (15 кредитів) припадає на навчальні та виробничі практики. Розподіл годин за циклами дисциплін наступний:


 • дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки – 1377 години (40,5 кредити);

 • дисципліни природничо-наукової підготовки – 1998 години (59 кредитів);

 • професійно-орієнтовані дисципліни – 1836 години (62 кредита);

 • дисципліни самостійного вибору ВУЗу та вільного вибору студентів – 2376 години (69,5 кредита).

До обсягу нормативних професійно-орієнтованих дисциплін входять навчальні топографічна, геологічна, геоморфологічна, ґрунтознавча та соціально-економіко-географічна практики. На навчальні практики відведено 226 годин (6 кредитів). Освітньо-професійна програма включає в себе виробничу та педагогічну практики, що входять до обсягу вибіркових професійно-орієнтованих дисциплін. На зазначені практики відведено 324 години (9 кредитів).

Після бакалаврату випускники мають право і можливості для продовження освіти за програмами спеціаліста та магістра.

На вивчення дисциплін освітньо-кваліфікаційного рівня – “спеціаліст” відводиться 1188 годин (33 кредити) після бакалаврату. Програма формується із обов’язкових гуманітарних, соціально-економічних і професійно орієнтованих дисциплін, на вивчення яких відводиться 504 години (14 кредитів) та вибіркових природничо-наукових і професійно-орієнтованих дисциплін для вищезазначеної спеціальності, навчальний час яких становить 468 годин (13 кредитів). Практична підготовка передбачає педагогічну практику – 6 кредитів (216 годин).

Дисципліни освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” включають в себе 13,5 кредитів вивчення обов’язкових курсів та 19,5 кредитів (702 години), відведених на вибіркові дисципліни. До останніх входить педагогічна (3 кредити) та асистентська (3 кредити) практики.

Нормативний термін освоєння освітньо-професійної програми підготовки бакалавра географії за спеціальністю 8.070502 “Економічна і соціальна географія” при денній формі навчання – 8 семестрів, спеціаліста і магістра – 2 семестри на базі бакалавра. У таблицях 1-3, представлений розподіл навчальних дисциплін за семестрами.

­

Таблиця 1Кваліфікаційний рівень: 6.070500 – бакалавр

Назва дисципліни

Шифр дисципліни

О/В

Години

Кредити

1 курс, 1 семестр

Українська мова (за проф. спрямув.)

6.040104.1.05

О

54

1,5

Культурологія

6.040104.1.11

О

54

1,5

Іноземна мова (за проф. спрямув.)

6.040104.1.06

О

54

1,5

Вища математика з основами мат. статистики

6.040104.2.01

О

162

4,5

Загальне землезнавство

6.040104.2.05

О

108

3

Основи екології

6.040104.2.14

О

108

3

Топографія з основами геодезії

6.040104.2.15

О

108

3

Фізичне виховання

6.040104.1.02

О

36

1

Охорона праці

6.040104.3.22

О

54

1

Фізика з основами геофізики

6.040104.2.03

О

81

2,5

1 курс, 2 семестр

Історія України

6.040104.1.09

О

108

3

Іноземна мова (за проф. спрямув.)

6.040104.1.06

О

36

1

Інформатика

6.040104.2.02а

О

81

2,5

Геологія загальна та історична

6.040104.2.06

О

108

3

Хімія з основами геохімії

6.040104.2.04

О

81

2,5

Ґрунтознавство з основами географії грунтів

6.040104.2.10

О

108

3

Основи раціонального природокористування і охорона природи

6.040104.2.18

О

108

2,5

Фізичне виховання

6.040104.1.02

О

36

1

Топографічна практика

6.040104.НП.1

О

54

1,5

Геологічна практика

6.040104.НП.2

О

18

1

Економічна

6.040104.НП.3

О

18

1

2 курс, 3 семестр

Іноземна мова (за проф. спрямув.)

6.040104.1.06

О

54

1,5

Основи геоінформатика

6.040104.2.25

О

81

1,5

Правознавство

6.040104.1.08

О

81

2,5

Метеорологія та кліматологія

6.040104.2.07

О

108

3

Загальна гідрологія

6.040104.2.08

О

108

3

Основи океанології

6.040104.2.09

О

54

1,5

Картографія

6.040104.2.16

О

54

1,5

Фізична географія материків і океанів

6.040104.3.01

О

144

4

Екологія людини

6.040104.3.11

О

54

1,5

Фізичне виховання

6.040104.1.02

О

36

1

2 курс, 4 семестр

Філософія

6.040104.1.10

О

108

3

Іноземна мова (за проф. спрямув.)

6.040104.1.06

О

36

1

Біогеографія

6.040104.2.11

О

108

3

Ландшафтознавство

6.040104.2.13

О

108

3

Фізична географія материків і океанів

6.040104.3.01

О

180

5

Основи ландшафтної екології

6.040104.3.10

О

54

1,5

Основи моніторингу

6.040104.3.17

О

54

1,5

Географія будівельної індустрії України

6.040104.4.01

В

108

3

Методи суспільно-географічних досліджень

6.040104.4.02

В

135

4

Конструктивна географія

6.040104.4.12

В

135

4

Фізичне виховання

6.040104.1.02

О

36

1

Соціально-економіко-географічна практика

6.040104.НП3.1

О

126

3,5

3 курс, 5 семестр

Психологія

6.040104.1.01

О

81

2,5

Релігієзнавство

6.040104. 1.12

О

81

2,5

Економічна теорія

6.040104.1.07

О

108

3

Дистанційне зондування Землі

6.040104.2.17

О

54

1,5

Регіональна економічна і соціальна географія

6.040104.3.02

О

154

4

Основи менеджменту

6.040104.3.14

О

54

1,5

Основи медичних знань

6.040104.4.09

В

162

4,5

Географія сільського господарства

6.040104.5.01

В

108

3

Географія ПРП України

6.040104.4.04

В

135

4

Географія промисловості

6.040104.5.04

В

108

3

Фізичне виховання

6.040104.1.02

О

36

1

3 курс, 6 семестр

Регіональна економічна і соціальна географія

6.040104.3.02

О

180

5

Фізична географія України

6.040104.3.03

О

108

3

Рекреаційна географія

6.040104.3.08

О

54

1,5

Географічні інформаційні системи

6.040104.3.13

О

54

1,5

Основи маркетингу

6.040104.3.15

О

54

1,5

Основи географічного моделювання

6.040104.3.19

О

54

1,5

Педагогіка

6.040104.3.20

О

54

1,5

Географія населення з основами демографії

6.040104.4.05

В

135

4

Основи історії природокористування в Україні

6.040104.4.13

В

81

2,5

Соціально-економічна статистика

6.040104.5.03

В

189

5,5

Фізичне виховання

6.040104.1.02

О

36

1

Виробнича практика

6.040104.НП4.1

В

108

3
4 курс, 7 семестр

Соціологія

6.070502.1.03

О

81

2,5

Географія світового господарства

6.070502.3.05

О

54

2

Основи соціальної географії

6.070502.3.07

О

54

2

Історична географія з основами етнографії

6.070502.3.12

О

54

2

Основи викладання географії

6.070502.3.21

О

54

2

Економіка та географія природокористування

6.070502.4.14

В

81

2,5

Соціально-економічна картографія

6.070502.4.07

В

108

3

Основи педагогічної майстерності

6.070502.4.08

В

54

2

ТЕО виробництва

6.070502.4.11

В

108

3

Суспільно-географічне прогнозування

6.070502.5.02

В

181

3

Cуспільно-географічне районування

6.070502.4.06

В

108

3

Педагогічна практика

6.070502.НП4.2

В

108

3

4 курс, 8 семестр

Політологія

6.070502.1.04

О

108

3

Теорія і методологія географічної науки

6.070502.2.19

О

108

3

Безпека життєдіяльності

6.070502.2.20

О

54

1,5

Економічна і соціальна географія України

6.070502.3.04

О

108

3

Основи суспільної географії

6.070502.3.06

О

54

2

Екологічна експертиза і аудит

6.070502.3.16

О

54

2

Географічне прогнозування

6.070502.3.18

О

54

2

Основи економічних знань

6.070502.4.03

В

162

4,5

Управління розвитком території

6.070502.4.10

В

108

3

Суспільно-географічне прогнозування

6.070502.5.02

В

170

3

Виробнича практика

6.070502.НП4.1

В

108

3

Таблиця 2Кваліфікаційний рівень: 7.070502 – спеціаліст

5 курс, 1 семестр

Цивільна оборона

7.070502.С.1а

О

54

2

Охорона праці в галузі

7.070502.С.2а

О

36

1

Політична географія та геополітика

7.070502.С.3а

О

81

2,5

Історія географія в Україні

7.070502.С.4а

О

81

2,5

Прикладна екологія та збалансоване природокористування

7.070502.С.6б

В

108

3

Економічне районування

7.070502.С.8б

В

108

3

Географія рекреації та туризму

7.070502.С.10б

В

108

3

Методика викладання основ економічних знань

7.070502.С.11б

В

108

3

5 курс, 2 семестр

Інтелектуальна власність

7.070502.С.5а

О

36

1

Основи географії будівельно-індустріальних комплексів

7.070502.С.7б

В

135

4

Новітні напрямки географічних наук

7.070502.С.9б

В

108

3

Педагогічна практикаВ

432

12

Дипломна робота

Таблиця 3

Кваліфікаційний рівень: 8.070502 – магістр5 курс, 1 семестр

Цивільна оборона

8.070502.М.1а

О

54

2

Охорона праці в галузі

8.070502.М.2а

О

36

1

Педагогіка і психологія ВШ

8.070502.М.7а

О

108

3

Системний аналіз природоохоронної діяльності

8.070502.М.4б

В

108

4

Менеджмент природоохоронної діяльності

8.070502.М.8б

В

90

2,5

Географія людської діяльності

8.070502.М.9б

В

108

4

Методика організації наукової роботи у ВШ

8.070502.М.10б

В

108

4

Методика викладання географії у вищій школі

8.070502.М.11б

В

54

2

5 курс, 2 семестр

Географія глобальних проблем людства

8.070502.М.3а

О

90

3

Інтелектуальна власність

8.070502.М.5а

О

36

1

Економічна і соціальна екологія

8.070502.М.4а

О

81

2,5

Вища школа і Болонський процес

8.070502.М.12б

О

36

1

Асистентська практикаВ

432

12

Магістерська робота
Опис індивідуальних розділів програми навчання


Напрям «Географія»

зі спеціальності

“ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ”

за освітньо-кваліфікаційним рівнем –бакалавр

спеціаліст

магістр

Нормативні (обов’язкові) дисципліниІ. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
ДИСЦИПЛІНА «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ»
Кількість годин: 144 год. (4 кредитів)

Форма контролю – залік.


Мета курсу: покращення фізичного, психічного, духовного та соціального здоров’я студентської молоді, розвиток головних життєво-важливих рухових якостей (витривалість, сила, швидкість, гнучкість, спритність) та рухових здібностей; послідовне формування фізичної культури особистості.

Мета дисципліни «Фізичне виховання» реалізується шляхом застосування комплексного підходу до розв’язання навчальних, оздоровчих і виховних завдань: • формування знань, щодо функціональної спрямованості фізичних вправ, їх ефективного використання для зміцнення здоров’я, проведення активного відпочинку та здорового способу життя;

 • набуття знань з фізичного виховання, гігієни, основ здоров’я;

 • формування навичок занять самостійних занять фізичними вправами, розвитку фізичних якостей, корекції постави, профілактики травматизму та надання першої медичної допомоги;

 • удосконалення функціональних можливостей організму, розвиток основних систем життєзабезпечення;

 • подальше виховання інтересу, потреби і звички до занять фізичними вправами;

 • профілактика асоціальної поведінки студентської молоді засобами фізичного виховання.

У процесі вивчення дисципліни «Фізичне виховання» студенти повинні знати:

 • основи здорового способу життя;

 • основні методи самоконтролю у процесі фізичного удосконалення;

 • складати комплекс ранкової гігієнічної гімнастики;

 • основи професійно-прикладної фізичної підготовки;

 • основи системи забезпечення працездатності та її відновлення засобами фізичної культури і спорту;

 • нетрадиційні системи зміцнення здоров'я і фізичного удосконалення;

 • основи раціонального харчування.

Уміти:

 • складати і проводити комплекси вправ з професійно-прикладної підготовки для робітників розумової праці.

Оволодіти:

 • руховими вміннями та навичками з розділів програми: легка атлетика, баскетбол, волейбол, футбол, гандбол, спортивна боротьба, плавання, основна гімнастика, атлетична гімнастика.

 • ефективними допоміжними засобами і прийомами підвищення працездатності і прискорення її відновлення при розумовій і фізичній праці;

 • удосконаленням і корегуванням статури засобами традиційних і нетрадиційних систем фізичних вправ;

 • удосконаленням індивідуальної системи засобів і прийомів підвищення та відновлення працездатності при різноманітних видах праці.

Дисципліна «Фізичне виховання» в умовах кредитно-модульної системи передбачає залучення студентів до різних видів навчальної діяльності, в процесі якої вони набирають відповідну кількість балів, яка впливає на оцінювання рівня засвоєння студентом матеріалу даної дисципліни.

Дисципліна «Фізичне виховання» розрахована на 1-3 курси, поділена на 6 змістових модулів, кожний курс навчання закінчується модуль-контролем (залік).

Досягнення мети і вирішення завдань фізичного виховання студентів забезпечуються за допомогою двох взаємозалежних змістових дидактичних компонентів: обов’язкового базового, що формує основи фізичної культури особистості фахівців відповідного рівня освіти і обов’язково додаткового внесеного в розклад, що спирається на базовий і доповнює його з урахуванням професійної фізичної підготовки, індивідуальних мотивів, інтересів і потреб стану здоров’я.Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

1. Закон України “Про фізичну культуру і спорт” // Перелік документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу і поза навчальної роботи з фізичного виховання у вищих навчальних закладах освіти І, ІІ, ІІІ та IV рівнів акредитації. – К., 1999. – С. 3-4.

2. Матвєєв Л.П. Основи загальної теорії спорту та системи підготовки спортсменів. – К.:

Олімпійська література, 1999. – 318 с.

3. Державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України. – К., 31 с.

4. Цільова комплексна програма “Фізичне виховання – здоров’я нації”. – К., 1998. – 46 с.

5. Линець М.М. Основи методики розвитку рухових якостей. – Львів: Штабар, 1997. –

207 с.

6. Мухін В.М. Фізична реабілітація. – К.: Олімпійська література, 2000. – 423 с.7. Платонов В.Н., Гуськов С.И. Олимпийский спорт: Учебник в 2-х кн. – К.: Олимпийская

литература, 1994. – Т.1. – 493 с. – Т.2. – 382 с.

8. Приступа Є.Н., Пилат В.С. Традиції української національної фізичної культури (частина 1.). – Львів: Троян, 1991. – 104 с.

ДИСЦИПЛІНА «Українська мова за професійним спрямуванням»


Кількість годин: 54 год. (1,5 кредита)

Форма контролю – екзамен


Розширення сфери вживання української літературної мови активізувало завдання навчитися вільно володіти всіма ресурсами мови, набути міцні навички орфографії, пунктуації і стилістики, дбати про високий рівень культури усного і писемного мовлення ділової людини.

Мета курсу – коригування знань студентів у тих практичних аспектах української мови, які постійно „працюють” у їхній галузі фахових знань (терміновживання, культура усного та писемного мовлення офіційно-ділового та наукового стилів тощо); підвищення загального мовного рівня студентів.

Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни

Студент повинен розуміти необхідність для кожної ділової людини:

– досконалого володіння українською мовою як визначальним складником фахової культури спеціаліста;

– удосконалення навичок використання різних стилів у власному мовленні;

– засвоєння всіх норм сучасної української літературної мови;

– володіння основними комунікативними ознаками культури мовлення діловою людиною;

– розвитку навичок ораторського мистецтва та культури писемного мовлення в офіційно-діловому та науковому стилях;

– засвоєння умінь укладання документів.

Студент повинен знати:

– основні ознаки стилів сучасної української літературної мови;

– орфографічні, морфологічні, лексичні, стилістичні, синтаксичні та пунктуаційні норми сучасної української літературної мови;

– жанри професійного спілкування та їх основні комунікативні ознаки;

– основи культури усного і писемного професійного мовлення;

– етикет ділового спілкування;

– загальні вимоги до складання та оформлення професійних текстів і документів.

Студент повинен уміти:

– володіти культурою діалогічного та полілогічного мовлення;

– здійснювати структурно-стилістичний аналіз і корегувати тексти відповідно до норм української літературної мови;

– сприймати, відтворювати і створювати наукові фахові тексти та різноманітні професійні документи;

– застосовувати українську термінологію свого фаху в різноманітних комунікативних ситуаціях професійної діяльності;

– користуватися загальномовними та спеціальними словниками;

– виконувати роль, відведену в ході ділового спілкування;

– підготувати і виголосити публічний виступ (доповідь, промова, звинувачення, захист, дискусія тощо);

– дотримуватися мовного етикету відповідно до комунікативної ситуації.ЗМ І. СУСПІЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ МОВИ. СТИЛІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

НЕ 1.1. Суспільне значення української мови, її правовий статус (мова як компонент професійної культури спеціаліста; мова та її функції; основні етапи становлення української мови; державотворча роль мови; історія української мови як державної; основи мовної політики і чинники прискорення процесів упровадження державної мови; літературна мова як вища форма розвитку мови; форми сучасної української літературної мови; поняття мовної норми; основні мовні норми) – 2 год. (пр.).

НЕ 1.2. Стилі сучасної української літературної мови (основні ознаки функціональних стилів сучасної української мови; функціонування та особливості наукового стилю; функціонування та особливості офіційно-ділового стилю; функціонування та особливості публіцистичного стилю) – 2 год. (пр.).

НЕ 1.3 Особливості наукової та офіційно-ділової лексики сучасної української мови (основні етапи становлення і розвитку сучасної української термінології; типи термінологічних словників; ознаки науково-термінологічної та виробничо-професійної лексики; історичне формування мови ділових паперів; мовні кліше і штампи) – 2 год. (пр.).


Каталог: res -> geo -> infpack
infpack -> Загальний опис
infpack -> Загальний опис
geo -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з навчальної дисципліни
infpack -> Напрям „ географія”
geo -> Програма з геодезії напряму підготовки: 0801 геодезія, картографія І землеустрій для спеціальності: 08010103 землеустрій та кадастр
geo -> Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
infpack -> European Credit Transfer System ects інформаційний пакет
infpack -> European Credit Transfer System ects інформаційний пакет
infpack -> European Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям підготовки 0306 „Менеджмент” Чернівці – 2010 Зміст


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка