Філософія освіти як наукаДата конвертації18.11.2018
Розмір192 Kb.
#64789
ТипЗакон
Тема спецкурсу: «Превентивне виховання в системі роботи соціального педагога закладу освіти»

Теми для самостійного опрацювання:

Тема: Філософія освіти як наука.

Рекомендована література:

1. Гончаренко С., Мальований Ю. Гуманізація і гуманітаризації освіти // Шлях освіти. – 2001. – №2. – с. 2-7.

2. Гусєв В. Формування інноваційної культури як пріоритет державної інноваційної політики// Освіта і управління. – 2003. – №2. – с. 85-92.

3. Клепко С.Ф. Есе з філософії освіти // Управління школою.- 2005.- № 26-27.

4. Режим доступу: http://experts.in.ua/baza/doc/download/klepko2.pdf

5. Корсак К. В ХХІ век – с новой парадигмой национального образования//Персонал.–2000- №1.

6. Кримський С.Б. Запити філософських смислів. Монографія. – К., 2003. –239с.

7. Кузьміна С.Л. Філософія освіти як предмет історико-філософських досліджень – Режим доступу: http://www.library.ukma.kiev.ua/e-lib/NZ/NZV63_2007_philos/02_kyzmina_sl.pdf

8. Лук’янець В.С., Кравченко О.М., Озадовська Л.В. Сучасний науковий дискурс: оновлення методологічної культури. Монографія. – К.: ЗАТ ВІПОЛ. – 2000. – 302с.

9. Лутай В.С. Філософія сучасної освіти. – К.: Магістр–S, 1996. – 256с.

10. Україна. Закони. Основні чинні кодекси і закони України / Уклад. Ю.П. Єлісовенко. -2-ге вид. - К.: Махаон, 2003.-С.596.


Тема: Охорона прав дітей. Нове в законодавстві

Рекомендована література:


 1. Андрущенко В.П. Основні тенденції розвитку вищої освіти України на рубежі століть (Спроба прогностичного аналізу) // Вища освіта України. – 2001. №1. – с. 11-17.

 2. Державна програма " Вчитель" // Інформаційний збірник МОН України. - 2002. -№10.-С.З-32.

 3. Закон України "Про освіту" // Освіта України. Нормативно-правові документи. - К.: Міленіум, 2001.-С. 11-38.

4. Закон України "Про загальну середню освіту" // Освіта України. Нормативно-правові документи. - К.: Міленіум, 2001. - С. 103-126.

5. Закони України "Про дошкільну освіту" (2001р.), "Про вищу освіту" (2002 р.). [Online]. Доступ НТТР: http:\\ www.kmu.gov.ua/default.htm

6. Закон України "Про захист суспільної моралі" від 20.11.2003 р. № 1296-1V // Офіційний вісник України. - 2003.- № 55. - С.69-79.

7. Закон України "Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх" від 25 січня 1995 р. II Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 6. - С. 35-37.8. Клепко С. Філософія освіти в європейському контексті – Полтава: ПОІППО, 2006. – Режим доступу: http://experts.in.ua/baza/doc/download/klepko2.pdf

9. Концепція подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2006-2010 р.р. //' Вісник України. - 2005.—№ 49.

10. Сухомлинська О. Права дитини в контексті історичних та сьогоднішніх реалій // Педагогічна газета. — 2003. - № 2. - С. 7.
Тема: Основні питання дотримання трудового законодавства щодо працевлаштування та атестації педагогічних працівників

Рекомендована література:

1. Діти вулиці: від усвідомлення проблеми до її вирішення // Практична психологія та соціальна робота. — 2002. —№ 8. - С. 66-67.

2. Закон України "Про попередження насильства в сім'ї" від 15.11.2001 р. № 2789-Ш // Урядовий кур'єр. - 2001. -№ 16.- С. 3-4.

3. Збірник нормативно-правових актів у сфері захисту прав дітей. - Дитячий Фонд ООН "ЮНІСЕФ".- 2002.- 198 с.

4. Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності. -К.: Основа, 2007.-944 с.

5.Конвенція про права дитини: 36. документів. - К.: Представництво ЮНІСЕФ в Україні. - 2001.-С. 5-22.

6.Кодекс законів про працю України // Право України. - 1996. - №23.

7.Конституція України // Науково-освітній потенціал нації: погляд у XXI ст. / Авт. кол.: В.Литвин (кер.), В. Андрущенко, С. Довгий та ін. - К.: Навч. книга. Кн. 3.: Модернізація в освіті. - 2003.-С. 333-369.

8.Концепція подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2006-2010 р.р. //' Вісник України. - 2005.—№ 49.

9.Концепція інформатизації загально­освітніх навчальних закладів, комп'ютеризація сільських шкіл//Освіта України.-2001.- №44 (272).

10.Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа). Постанова Колегії МОНУ від 22.11.2001 р, №12/5-2. htt://mon.gov.ua

11..Концепція профільного навчання в старшій школі. Рішення Колегії МОНУ від 25.09. 2003Р, № 10X12-2. . htt://mon.gov.ua

12.Концепція Державної програми розвитку освіти на 2001 -2010 роки. Розпорядження КМ України від 12.07.2006 р. № 396-р. htt://mon.gov.ua

13. Національна доктрина розвитку освіти//Указ Президента України від 17.04. 2002 р., № 347. //Офіційний вісник України. - 2002. - №16.

14.Нормативно-правове забезпечення освіти: В 4-х частинах. -Харків: Основа. - 2004.

15. Охорона праці. Збірник нормативно-правових актів України: Довідкове видання / За ред. С.О.Борисенко - Харків: Бурун Книга, 2006. - 384с.

16.Охорона праці в навчальних закладах//Практика управління закладом освіти.-2007.- № 7.-112 с.

17. Постанови Кабінету Міністрів України: "Про затвердження положення про загальноосвітній навчальний заклад" №964 від 14 червня 2000 р. , "Про розвиток сільської загальноосвітньої школи" №1305 від 20 липня 1999 р., "Про затвердження комплексного плану заходів щодо розвитку середньої освіти" №348 від 11 березня 2000р. [Online]. Доступ НТТР: http:\\ www.ministry.edu-ua.net

18.Про Національну програму правової освіти населення: Указ Президента України № 992 від 18.10. 2001 р., // Державний вісник України. - 2001. - №15. - С. 12-24

19.Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні. Указ Президента України від 20.03.2008р. № 244 . htt://mon.gov.ua

20.Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - №6. - С. 35.

21. Про охорону дитинства: Закон України / / Директор школи. - 2002. - №8. - С.7-10. 29.Праця дітей: Проблема та дія у відповідь. - К.: Міленіум, 2002 - 166с.Тема: Україна на початку третього тисячоліття

Рекомендована література:

 1. Античность как тип культуры.- М., 1988.

 2. Грушевський М.С. Історія української літератури: в 6 т. 9 кн. Т.1/ Упоряд. В.В.Яременко; Авт.передмови П.П.Кононенко; Приміт.Л.Ф.Дунаєвської.-К.:Либідь, 1993.-392 с

 3. Емельянов В.В., Никитин П.С. Философская культура молодого специалиста.- М., 1987.

 4. Історія філософії України. Хрестоматія: Навч.посібник/ Упорядники М.Ф.Тарасенко, М.Ю.Русин, А.К.Бичко та ін.-К.:Либідь, 1993.-560с.

 5. Історія українського мистецтва в 6-ти т., Т.4.-К., 1992.

 6. Теорія та історія світової і вітчизняної культури.-К.

 7. Культура українського народу: Навч.посібник/ М.В.Гончаренко, Я.Д.Ісаєвич, Л.М.Новиченко та ін.-К.:Вид-во «Либідь», 1994.

 8. Лотоцький А. Історія України.- Івано-Франківськ: Просвіта,1993.

 9. Етнографія України /за ред. С.А.Макарчука/.-Львів:Світ, 1994.-520 с.

 10. Лосев І.В. Історія та культура

 11. Середня освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання / За заг. ред. В.С Журавського. - К.: Форум, 2004.-1084 с.


Тема: Культура Середньовіччя. Епоха Відродження

Рекомендована література:

 1. Культурология: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений.- Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2001.- 608 с.

 2. Бачинин В.А. Духовная культура личности.- М., 1986.

 3. Культурология в вопросах и ответах: Учебное пособие.- 2-изд., перераб. и доп.- Ростов н/Д: Феникс, 2001.-416 с.

 4. Кун Н. А. Легенды и мифы Древней Греции. /Пос. для уч-й/, изд.5. -М.:Просвещение, 1975.- 463 с.

 5. Левчук Л.Т. Історія світової культури.- К., 1994.

 6. Філософія. Курс лекцій: Навч. посібник/ І.В.Бичко, Ю.В.Осічнюк, В.Г.Табачковський та ін.-К.: Либідь, 1991.- 456 с.

 7. Федів Ю. О., Мозгова Н. Г. Історія української філософії: Навч.посібн.- К.:Україна, 2000.- 512 с.

 8. Храпченко М. Б. Познание литературы и искусства: Теория. Пути современного развития. АН СССР.- М.:Наука, 1987.- 575 с.

 9. Культура і побут населення України /авт. В.І.Наулко та інші/.- 2 вид., доп. І перероб.-К.:Либідь, 1993.- 288 с.

 10. Історія української та зарубіжної культури: Навч. посібн./Б.І.Білик, Ю.А.Горбань та ін./За ред.С.М.Клапчука, В.Ф.Остафійчука- 3-е вид.-К.,2001.-326 с.

 11. Історія світової культури.-К.:Либідь, 1994.

 12. Історія світової культури –2-ви., доп., К.:Либідь-1999.-367 с.

 13. Історія світової культури – К.:Либідь- 2000.

 14. В.С.Полікарпов. Лекції з історії світової культури: Навч.пос.. К./Харків: Знання/Основа.-1999.-336с.

 15. Українська зарубіжна культура:Навч.пос., 3-е вид./За ред. Н.М.Заковича.-М., 2002.

 16. Дмитриєва Н.А. Краткая история искусств.-М., 1985.

 17. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури.-Х., 1991.

 18. Огієнко І. Українська культура.-К., 1991.


Тема: Освіта в умовах глобалізації

Рекомендована література:

 1. Гершунский Б. С. Философия образования для XXI века. – М., 1997.

 2. Головатий М. Обережно – глобалізація // Освта і управління. – 2004. – № 2.

 3. Данильченко В. М. Развитие педагогического стиля деятельности в Глобальном образовании. – Комсомольск-на-Амуре, 2001.

 4. Лиферов А. П. Основные тенденции интегральных процессов в мировом образовании. – М., 1993.Тема: Мультимедійні технології у навчальному процесі

Рекомендована література:

 1. Морзе Н. В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій. – К.: Видавнича група BHV. – 2006. 240 с.

 2. Морзе Н. В., Дементієвська Н. П. Навчання для майбутнього. – К.: Видавнича група BHV. – 2004. 360 с.

 3. Освітні технології: Навч.-метод. Посіб. / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін.; За заг. Ред. О.М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2002. – 255 с. – Бібліогр. В кінці розд.

 4. Левченко О.М. та ін. Основи інтернету / О.М. Левченко, І.О. Завадський, Н.С. Прокопенко: [Навч. Посіб.]. – К.: Вид. група BHV. – 2008. – 320 с.: іл.

 5. Глинський Я.М., Ряжська В.А. Інтернет. Сервіси, HTML і web-дизайн. Навч. Посібн. 2-е доп. Вид. – Львів: Деол, СПД Глинський, 2003. – 192 с.

 6. Коцюбинский А. О., Грошев С. В. Современный самоучитель работы в сети Интернет. Быстрый старт.: Практ. Пособ.. — М.:Издательство ТРИУМФ, 2000 — 320 с.

 7. Симонович С. В., Евсеев Г. А., Мураховский В. И. INTERNET: Лаборатория мастера: Практическое руководство по эффективным приемам работы в Интернете. — М.: АСТ-ПРЕСС: Инфоком-Пресс, 2000.— 720 с.

 8. Стоцкий  Ю. Самоучитель Office 2000. — СПб: Издательство «Питер», 2000. — 608 с.

 9. Глушаков  С. В., Сурядный  А. С. Персональный компьютер для учителя / Харьков: Фолио, 2003. — 507 с.

 10. Організація служби підтримки в школі. – К.: Видавнича група BHV, 2004. – 224 с.


Тема: Комп’ютерні телекомунікації в освітній діяльності

Рекомендована література:

 1. Данилова, Ольга. Мультимедіа власноруч: текст, графіка, аудіо, анімація, відео / О. Данилова, В. Манако, Д. Манако, – К.: Вид. дім «Шкіл. Світ»: Вид. Л. Галіцина, 2006. – 120 с., [4] арк. – (Б-ка «Шкіл. Світу»).

 2. Федько В.В. Глобальна мережа інтернет / В.В. Федько, В.І. Плоткін. – Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2003. – 96 с. – (Комп’ютер для кожного).

 3. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики: Навч. Посіб.: У 3 ч. / За ред. Акад. М.І. Жалдака. – К.: навчальна книга, 2004. – Ч. ІІІ: Методика навчання основних послуг глобальної мережі Інтернет. – 196 с.: іл.

 4. Іванов О. Діагностика та обслуговування комп’ютера в школі. – К.: Ред. Загальнопед. Газ., 2004. – 128 с. – (Б-ка «Шк. Світу»).

 5. Симонович С.В., Евсеев Г.А., Алексеев А.Г. Специальная информатика: Учебное пособие. – М.: АСТ-ПРЕСС: Инфорком-Пресс, 1998. – 480 с.

 6. Симонович С.В., Евсеев Г.А., Алексеев А.Г. WINDOWS: лаборатоия мастера: Практическое руководство по эффективным приемам работы с компьютером. – М.: АСТ-ПРЕСС: Инфоком-Пресс, 2000. – 656 с.

 7. www.ostriv.in.uaТема: Психологія навчальної діяльності

Рекомендована література:

 1. Акмеология: Учебное пособие / А. Деркач, В. Зазыкин. – СПб.: Питер, 2003. – 256 с.

 2. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – К.: Высшая школа, 1989. – 249 с.

 3. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. – Кн.. 1: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади: Наук. видання. – К.: Либідь, 2003. – 280 с.

 4. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. – Кн.. 2: Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади: Наук. видання. – К.: Либідь, 2003. – 344 с.

 5. Бех І.Д. Гуманізація у вихованні підростаючої особистості.–Рідна школа.–1995.–С.23-25.

 6. Бондар С. Компетентність особистості – інтегрований компонент навчальних досягнень учнів // Біологія і хімія в школі. - №2.

 7. Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. Современная версия. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. – 672 с.

 8. Власова О. І. Педагогічна психологія: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2005. – 400 с.

 9. Гогунов Е.Н. Профессионально-психологическая компетентность специалиста по физической культуре и спорту // Теория и практика физической культуры/Научно-теоретический журнал. – Москва-Тольятти-ТГУ, №4-2005.

 10. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. − К.: Академвидав, 2004. − С. 237 − 296.

 11. Педагогические технологии: [учеб. пособ. для студ. пед. спец. / под общ. ред. В. С. Кукушина]. – М.: МарТ, Ростов н/Д : МарТ, 2004. – 336 с. – (Серия “Педагогическое образование”).


Тема: Психологічні ознаки особистісно-орієнтованої освіти Рекомендована література:

 1. Бех І.Д. Виховання особистості: Сходження до духовності: Наукове видання. – К.: Либідь, 2006. – 272 с.

 2. Вертгеймер М. Продуктивное мышление. – М.: Прогресс, 1987

 3. Гоцкало Н. Особистісно зорієнтований підхід у творчій спадщині видатних педагогів // Рідна школа. - №11. – 2002. – С. 42-44.

 4. Дем’янюк Т.Д. Організація виховного процесу в сучасному загальноосвітньому навчальному закладі: науково-методичний посібник. – Суми: ТОВ Видавництво „Антей”, 2006. – 384 с.

 5. Діалогічна взаємодія у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи: Книга для вчителя /За ред. Г. О. Балла, О. В. Киричука. – К.: ІЗМН, 1997. – 136 с.

 6. Зимняя И.А. Педагогическая психология. Учебное пособие. Ростов-на-Дону, 1997

 7. Киричук О. Розвиток і самореалізація особистості в умовах освітнього закладу // Рідна школа. - №5. – 2002. – С. 28-30.

 8. Компетентнісна освіта // «Відкритий урок», № 3-4, 2004

 9. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / Під заг. ред. О.В.Овчарук. – К.: “К.І.С.”, 2004. –112 с. http://www.undp.org.ua/files/en_33582maket_competence_eng_ost.pdf

 10. Лукіна Т. Як учні застосовують свої знання в житті. // Журнал “Управління освітою”. 2007, квітень.Тема: Інноваційні процеси в системі освіти: теорія і практика

Рекомендована література:

1. Баханов К. О. Інноваційні системи, технології та моделі навчання історії в школі: [монографія] / Костянтин Олексійович Баханов. – Запоріжжя: Просвіта, 2000. – 160 с.

2. Баханов К. О. Сучасна шкільна історична освіта: інноваційні аспекти: [монографія] / Костянтин Олексійович Баханов. – Донецьк: Юго-Восток, Лтд, 2005. – 384 с.3. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологи / В. П. Беспалько. – М.: Педагогика, 1989. – 192 с.

4. Буркова Л. Класифікація педагогічних інновацій як елемент механізму керування інноваційним процесом в освіті / Людмила Буркова // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2000. – № 1. – С. 30–37.

5. Буркова Л. Парадигмальний підхід до класифікації сучасних дидактичних теорій / Людмила Буркова // Рідна школа. – 2006. – № 10. – С. 8–11.

6. Буркова Л. Ще раз про педагогічні технології / Людмила Буркова // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2001. – № 2. – С. 54–59.

7. Гришина Т. Технологічний потенціал учителя в аспекті реформування освіти / Тетяна Гришина // Рідна школа. – 2001. – № 8. – С. 13–16.

8. Гришина Т. В. Освітня технологія як об’єкт методичної роботи: [наук.-метод. посіб.] / Тетяна Василівна Гришина. – Х.: Основа, 2003. – 96 с. – (Серія “Бібліотека журн. “Управління школою”” ; Вип. 4).

9. Гузеев В. В. Планирование результатов образования и образовательная технология / В. В. Гузеев. – М. : Народное образование, 2000. – 240 с. – (Серия “Системные основания образовательной технологии”).

10. Даниленко Л. Менеджмент інновацій в освіті / Лідія Даниленко. – К.: Шк. світ, 2007. – 120 с. – (Б-ка “Шк. світу”).

11. Освітні технології: навч.-метод. посіб./ [О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін.]; за заг. ред. О. М. Пєхоти. – К.: А. С. К., 2001. – 256 с.

12. Остапчук О. Методологія інноваційних процесів – крок до розуміння сутності / Олена Остапчук // Рідна школа. – 2004. – № 11. – С. 3–6.

13. Паламарчук В. Ф. Інноваційні процеси в педагогіці / В. Ф. Паламарчук // Педагогічні інновації у сучасній школі: [наук.-метод. зб. / ред. кол.: І. Г. Єрмаков, В. Ф. Паламарчук, Д. І. Румянцева та ін.]. – К.: Освіта, 1994. – С. 5–9.

14. Мариновська О. Зміст та структура готовності вчителів до проектно-впроваджувальної діяльності / Оксана Мариновська // Обрії. – 2006. – № 2. – С. 10–17.

15. Мариновська О. Методика векторного аналізу професійного потенціалу як системного показника готовності вчителя до проектно-впроваджувальної діяльності / Оксана Мариновська // Освіта і управління. – 2006. – Т. 9, число 3–4. –– С. 152–160.
Тема: Інноваційні педагогічні технології

Рекомендована література:

1. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: [навч. посіб.] / Ілона Миколаївна Дичківська. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.

2. Єрмаков І. Г. Компетентнісний потенціал проектної діяльності / І. Г. Єрмаков // Проектна діяльність у школі [упоряд.: М. Голубенко]. – К.: Шк. світ, 2007. – С. 5–18.–(Б-ка “Шк. світу”).

3. Єрмаков І. Г. На шляху до школи життєвої компетентності: проектний підхід / І. Г. Єрмаков // Метод проектів: традиції, перспективи, життєві результати: практико зорієнт. зб./ [Шевцова С. М., Єрмаков І. Г., Федоренко О. А. та ін.]; наук. кер. і ред. І. Г. Єрмаков. – К.: Департамент, 2003. – С. 15–29.

4. Єрмаков І. Г. Проектне бачення компетентнісно спрямованої 12–річної середньої школи: практ.-орієнт. посіб. / І. Г. Єрмаков, Д. О. Пузіков. – К.: 2005. – 108 с.

5. Иванова Е. О. Компетентностный подход в соотношении со знаниево-ориентированным и культурологическим [Електронний ресурс] / Е. О. Иванова // Режим доступу: http: // www.eidos.ru/journal/2007/0930-23.htm


6. Кремень В. Особистісно розвивальне навчання як науковий пріоритет / Василь Кремень // Рідна школа. – 1998. – № 11. – С. 53–57.

7. Мариновська О. Сутнісні ознаки готовності вчителя до проектно-впроваджувальної діяльності / Оксана Мариновська // Обрії. – 2006. – № 1. – С. 5–11.

8. Мариновська О. Теорія і практика формування готовності вчителів суспільно-гуманітарного циклу до проектно-впроваджувальної діяльності / Оксана Мариновська, Наталія Уманців // Обрії. – 2007. – № 2. – С. 6–12.

9. Мариновська О. Технологічний підхід в освіті: сутність, специфіка, орієнтири реалізації / Оксана Мариновська // Джерела. – 2005. – № 1–2. – С. 7–15.10. Мариновська О. Школа векторного проект-дизайну: [наук.-метод. посіб.] / Оксана Яківна Мариновська. – Івано-Франківськ : Гостинець, 2008. – 140 с.

11. Мариновська О. Я. Готовність учителя до професійної діяльності як об’єкт психолого-педагогічних досліджень / Оксана Яківна Мариновська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: зб. наук. пр. / ред. кол. О. Г. Мороз, Н. В. Гузій та ін. – К.: НПУ, 2006. – Розд. 1. – С. 27–33. – (Серія 16. “Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики”; вип. 5).

12. Мариновська О. Я. Формування готовності вчителів до проектно-впроваджувальної діяльності: теорія і практика: [монографія] / Оксана Яківна Мариновська. – Івано-Франківськ : Симфонія-форте. – Полтава: Довкілля, 2009. – 500 с.

13. Настільна книга педагога : [посіб. для тих, хто хоче бути вчит.-майстром / упоряд. : В. М. Андрєєва, В. В. Григораш]. – Х: Основа, 2006. – 352 с.14. Освітні інновації та передовий педагогічний досвід в закладах освіти Івано-Франківської області : [наук.-метод. зб. / упоряд.: З. Болюк, Р. Зуб’як, О. Мариновська та ін. / за заг. ред. Болюк З., Мариновської О., Зуб’яка Р.]. – Івано-Франківськ: ОІППО, 2007. – 218 с.
Тема: Діагностика та профілактика професійного вигорання педагогів

Рекомендована література:

 1. Барко В.І., Панок В.Г., Лазаревський С.В. Психолого-педагогічна діагностика творчого потенціалу особистості учня в навчально-виховному процесі \ Методичні рекомендації для практикуючих психологів – Київ-Тернопіль, 2000.

 2. Борисова Е. М., Логинова Г. П., Мдивани М. О. Диагностика управленческих способностей // Вопросы психологии. − 1997. − № 2. − С. 112 − 121.

 3. Документація в соціальній роботі. Упоряд.: К. Шендеровський, І. Ткач – К.: Главник, 2006. – С.112. (Бібліотечка соціального працівника).

 4. Документація психолога / Упорядник Т. Гончаренко. – К.: Редакції загально педагогічних газет, 2003. – 120 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

 5. Жукова А., Психолого-педагогічний супровід / А.Жукова,О.Зданевич,- с.26-28.

 6. Жукова А. Організація психологічного супроводу/А.Жукова, В.Мальцева с.28-29.

 7. Збірник нормативно-правових документів психологічної служби та ПМПК системи освіти України / Упоряд. Панок В. Г., Цушко І. І., Обухівська А. Г. – К.: Ніка-Центр, 2005. – 436 с.

 8. Збірник нормативно-правових документів психологічної служби та ПМПК системи освіти України / Упоряд. Панок В. Г., Цушко І. І., Обухівська А. Г. – К.: Ніка-Центр, 2006. – 224 с.

 9. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління: Навчальний посібник. – Івано-Франківськ: "Плай", 2001. – 695с.

 10. Психология работы с персоналом в трудах отечественных специалистов / Сост. и общая редакция Л.В.Винокурова. – СПб.: Питер, 2001. – 512с.

 11. Психолог у школі: зміст діяльності й технології. – К.: Главник, 2007. – С. 160 (Серія «Психол. інструментарій»).

 12. Психологічна служба система освіти України (2002-2003н.р.): Аналітично-статистичний звіт.– К .: Ніка-Центр, 2004.– 228с.Тема: Діагностика внутрісімейних відносин за допомогою проективних

методик

Рекомендована література:

 1. Болтівець С.І. Педагогічна психогігієна: теорія та методика – К., ред. «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», 2000.

 2. Коломінський Н. Л. Психологія менеджменту в освіті (соціально-психологічний аспект). − К.: МАУП, 2000. − 286 с.

 3. Науково-методичні засади діяльності психологічної служби : Навчально-методичний посібник; В 2т. / За ред.В.Панка, І.І.Цушка. – К.:Ніка-Центр, 2005. - Т.1.- 328с.

 4. Организационная психология / Сост. и общая редакция Л.В.Винокурова, И.И.Скрипюка. – СПб.: Питер, 2001. – 512с.

 5. Практична психологія у системі освіти. Питання організації та методики: М-ли на допомогу шкільним психологам, соціальним педагогам, класним керівникам / За ред.В.Г.Панка. – К.: ІСДС, 1995.– 132с.

 6. Проблеми підготовки і підвищення кваліфікації практичних психологів у вищих навчальних закладах. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17травня 2002р.– К.: Ніка-Центр, 2002.– 129с.

 7. Психологія професійної діяльності і спілкування / За ред. Л.Е.Орбан, Д.М.Гриджука. – К.: "Преса України", 1997. – 192с.Тема: Особливості ведення документації працівниками психологічної служби навчального закладу

Рекомендована література:

 1. Ален Айві. Цілеспрямоване інтерв’ювання і консультування.

 2. Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика. – М.: «Класс», 2001. – 200с.

 3. Психологічна служба та ПМПК системи освіти України (2003-2004н.р.)Аналітично-статистичний звіт. – К.: Ніка-Центр,2005.- 268с.

 4. Робота психолога з педколективом / Упоряд. Т. Гончаренко. – К.: Вид. дім. «Шкіл. світ»: Вид. Л. Галіцина, 2005. – 120 с. – (Б-ка «Шк.. світу»).

 5. Сівак С. С., Сівак О. О. Педагогічна атестація в школі. Методика психодіагностичного забезпечення. (Бібліотека директора і шкільного психолога.) – Тернопіль: Підручники і посібники, 1997. – 16 с.

 6. Стратегія розвитку психологічної служби системи освіти України: Методичний посібник. – К.: Ніка-Центр, 2004.–128с.

 7. Кочюнас. Р. Основы психологического консультирования.- М.: Академический проект, 1999. — 240 с.

 8. Кириллов И.О. Позитивная психотерапия – еффективний подход к краткосрочной психотерапии.

 9. Корнбихлер Т. Носсрат Пезешкиан. Восток – Запад: позитивная психотерапия в диалоге культур/Пер.с нем.- Черкассы: «Ваш Дом», Издатель ЧП Дикии А.А., 2004.- 216с.

 10. Елизаров А.Н. Введение в психологическое консультирование

 11. Пезешкиан Н. Еслы ти хочеш иметь то, что никогда не имел, тогда сделай то, чего никагда не делал. – М.: Институт позитивноъ психотерапии, 2005. – 128с.

 12. Пезешкиан Н. Психосоматика и позитивная психотерапия: Пер. с нем. – М.: Медицина, 1996. – 464с.

 13. Пезешкиан Н. 33 и 1 формы партнерства: Пер. с нем.- М.: Институт позитивной психотерапии, 2005.-288с


Тема: Використання методів позитивної психотерапії у роботі соціального педагога закладу освіти

Рекомендована література:

  1. Ален Айві. Цілеспрямоване інтерв’ювання і консультування.

  2. Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика. – М.: «Класс», 2001. – 200с.

  3. Кочюнас. Р. Основы психологического консультирования.- М.: Академический проект, 1999. — 240 с.

  4. Кириллов И.О. Позитивная психотерапия – еффективний подход к краткосрочной психотерапии.

  5. Корнбихлер Т. Носсрат Пезешкиан. Восток – Запад: позитивная психотерапия в диалоге культур/Пер.с нем.- Черкассы: «Ваш Дом», Издатель ЧП Дикии А.А., 2004.- 216с.

  6. Елизаров А.Н. Введение в психологическое консультирование

  7. Пезешкиан Н. Еслы ти хочеш иметь то, что никогда не имел, тогда сделай то, чего никагда не делал. – М.: Институт позитивноъ психотерапии, 2005. – 128с.

  8. Пезешкиан Н. Психосоматика и позитивная психотерапия: Пер. с нем. – М.: Медицина, 1996. – 464с.

  9. Пезешкиан Н. 33 и 1 формы партнерства: Пер. с нем.- М.: Институт позитивной психотерапии, 2005.-288с.

  10. Пезешкиан Н., Воронов М. Введение в позитивную психологию и психотерапию. Методические материалы к изучению курса.- Харьков, 2003.

  11. Стаття Кириллова И. Креативний потенциал позитивного мышления.

  12. Таланов.В.Л., Малкина-Пых Ы. Г. Справочник практического психолога. - СПб.: Сова, 2005. – 928с.

  13. Флемминг Фанч. Пути преобразования. Общие модулы процесинга. Учебник по практическим техникам для содействия личностным изменениям.Тема: Сутність адиктивної поведінки та фактори її виникнення

Рекомендована література:

 1. Битенский В.С., Херсонский В.Г., Дворяк С.В., Глушков В.А. Наркомании у подростков. – К., 1980.

 2. Бродский М. М. Возрастная психология. – К., 1999.

 3. Бородкин Ю.С., Грекова Т. Ю. Алкоголизм: причины, следствия, профилактика. – Л., 1987.

 4. Вікова та педагогічна психологія: навч. Посіб. /О.В.Скрипченко., Л.В.Волинська, З.В.Огороднійчук та ін. – К.: Просвіта, 2001. – 416 с.

 5. Возрастная и педагогическая психология /Под ред. А. В. Петровского. – М., 1979.

 6. Кле М. Психология подростка. – М., 1991.

 7. Краковский А. П. О подростках. – М., 1970.

 8. Кулагина И. Ю. Возрастная психология. – М., 1996.

 9. Левин Б.М., Левин М.Б. Не оступись. – М., 1988.

 10. Леонгард К. Акцентуированные личности. – К., 1981

 11. Максимова Н.Ю. Психологія адиктивної поведінки: Навч. Посібн. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2002. – 308 с.

 12. Мир детства. Подросток. – М., 1989.

 13. Профілактика поширення наркозалежності серед молоді: Навчально-методичний посібник / Під ред. В. В. Бурлаки. — Київ: Герб, 2008. — 224 с.

 14. Сімейні групові наради як метод розв’язання конфліктних ситуацій / За заг. ред. І.Д. Звєрєвої. – К., 2003. – 86 с.

 15. Соціальна робота в Україні / За заг. ред. І.Д. Звєрєвої, Г.М. Лактіонової. – К.: Наук. світ, 2003. – 233 с.

 16. Соціальна робота: технологічний аспект / За ред. проф. А.Й. Капської. – К.: ДЦССМ, 2004. – 364 с.

 17. Соціальні служби – родині. Розвиток нових підходів в Україні (перевидання) / За ред. І.М. Григи, Т.В. Семигіної. – К., 2003. – 128 с.

 18. Технології соціально-педагогічної роботи / За ред. А.Й. Капської. – К.: УДЦССМ, 2000. – 372 с.

 19. Трубавіна І.М. Соціально-педагогічна робота з неблагополучною сім’єю: Навч. посіб. – К.: ДЦССМ, 2002. – 132 с.

 20. Шимкене Ж. Робочий матеріал семінару ДХФ ,,Усвідомлене батьківство: досвід, проблеми, перспективи”. – К., 2001. – 14 с.

 21. http://www.nbuv.gov.ua

 22. http://studentam.net.ua/content/view/4367/86/

 23. http://www.tnpu.edu.ua/kurs/80/lect1_4.html

 24. http://www.glavnyk.com.ua/PG_UKR_06_02_2004.htm

 25. http://www.ref.by/refs/89/33496/1.html

 26. http://www.psychiatry.ua/books/youth/paper2.htm


Тема: Сутність ППД та його місце в освітній інноваційній діяльності

Рекомендована література:

 1. Аврахов Г. Григорій Силович Костюк у портретуваннях звіддалеку [Текст] / Г. Аврахов // Практична психологія та соціальна робота. - 2002. - N9/10. - С. 97-99.

 2. Андрієвська В.В. Пам`ятаємо Вас, Григорію Силовичу [Текст] : (До 100-річчя від дня народження академіка Г.С.Костюка) / Андрієвська В.В. // Практична психологія та соціальна робота. - 2000.-N3. - С.29-31

 3. Балл Г. Григорій Костюк - видатний психолог України [Текст]: (До 100-річчя з дня народження) / Балл Г. // Освіта і управління. - 1999.-N3. - С.218-224.

 4. Балл Г.А. Г.С.Костюк и методологические уроки [Текст] / Балл Г.А. // Психологический журнал. - 2000.-N3. - С.112-116.

 5. Балл Г. Наукова спадщина академіка Григорія Костюка і актуальні проблеми психологічної епістемології [Текст] / Г. Балл // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2003. – Том 6, N3. - С. 49-56

 6. Барабаш О. Всеукраїнська акція “Ранкова зустріч збирає нових друзів” // Освітянське слово. – 2005. - № 31. – С. 4.

 7. Барабаш О. Проект “Ранкові зустрічі у початкових класах: розвиток взаємоповаги та толерантності” // Джерела. – 2005. - № 1-2. – С. 94-105.

 8. Барабаш О. Проект “Ранкові зустрічі у початкових класах” // Вертикаль. Додаток до часопису “Обрії” // 2005. - № 2. – С. 50-55.

 9. Барабаш О. Розвинути соціальні навички дітей // Освіта України. – 2005. - № 84. – С. 3.

 10. Барабаш О. Доброго ранку! Ми раді, що ви тут!//Освітянське слово.– 2005.- № 36.– С. 2-3.

 11. Большая советская энциклопедия. 2-е изд. М., 1955. Т.35: Психика. С.234-236; Психология. С.238-288; Психофизическая проблема. С.248.

 12. Вікова психологія [Электронный ресурс]: навчальний посібник / За ред. Г. С. Костюка. - Київ : Радянська школа, 1976. - 269 с.

 13. Вопросы мышления в советской психологии//Вопросы психологии. 1957. № 5. С.66-91.

 14. Вопросы психологии мышления//Психологическая наука в СССР. М., 1959. С.357-440.

 15. Вопросы психологии мышления [Текст] / Костюк Г.С. // Психологическая наука в СССР.Т.1. - М.,1959. - С.357-440.

 16. Дейкун Д.І., Дроб’язко П.І. Організація праці інспектора – методиста шкіл. – К.: Рад. шк., 1990. – 176 с.

 17. Десятов Т.М., Коберник О.М., Тевлін Б.Л., Чепурна Н.М. Наука управління загальноосвітнім навчальним закладом. – Харків. – 2003.

 18. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2004.- 352 с.

 19. Доброго ранку! Ми раді, що ви тут! Посібник для учителів з проведення ранкової зустрічі. Всеукраїнський фонд “Крок за кроком”, 2004.- 56 с.

 20. До питання про психологічні закономірності [Текст] / Костюк Г.С. // Практична психологія та соціальна робота. - 1999.-N8. - С.2-5.Тема: Сутність компетентнісного підходу до навчання і виховання

Рекомендована література:

 1. Adult Education: Training of Trainers. - Hungary, 1998.

 2. Белинская Е. П. Исследования личности: традиции и перспективы // Социальная психология в современном мире. - М.: Аспект Пресс, 2002. - С. 42 - 61.

 3. Бобрівський В. Проблеми психолого-педагогічної підготовки вчителя до роботи у сучасній школі // Рідна школа. - №3. – 2002. – С. 22-27.

 4. Брінклі А., Десанте Б., Флемм М. та ін. Мистецтво бути викладачем. - К.: НМЦ «Консорціум із удосконалення менеджмент - освіти в Україні», 2003. -144 с.

 5. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники: Учебное пособие.-2-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд-во «Ось»-89,2000.-224с.

 6. Гаджиева Н.М., Никитина Н.Н., Кислинская Н.В. Основы самосовершенствования: Тренинг самосознания. – Екатенбург: Деловая книга, 1999.

 7. Гоцкало Н. Особистісно зорієнтований підхід у творчій спадщині видатних педагогів // Рідна школа. - №11. – 2002. – С. 42-44.

 8. Джонсон, Девід В. Соціальна психологія: тренінг міжособистісного спілкування / Пер. з анг. В.Хомика. -К.: Вид. дім „КМ Академия",2003.-288с.

 9. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. − К.: Академвидав, 2004. − С. 237 − 296.

 10. Діалогічна взаємодія у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи: Книга для вчителя /За ред. Г. О. Балла, О. В. Киричука. – К.: ІЗМН, 1997. – 136 с.

 11. Драйден Г, Вос Дж. Революция в обучении. - М: «ПАРВИНЗ», 2003. - 672 с.

 12. Емельянов Ю.Н. Активное социально-психологическое обучение. - Л.: Изд. ЛГУ,1985.-166с.

 13. Ермолаева Е. П. Профессиональная идентичность как комплексная характеристика соответствия субъекта и деятельности//Психологическое обозрение.- №2.-1998.-С.35– 40.

 14. Зарецкая И. Цель воспитания – личность, готовая ко взаимодействию со средой//Директор школи. Україна. - №1. - 2003. - С. 57-67.

 15. Зерна педагогічної інновації: (хрестоматія)/Уклад: Л.В. Буркова, Н.Ф. Федорова. - К.: ВАТ Вид-до „Київська правда”, 2002. - 120 с.

 16. Інтерактивні методи навчання/За заг. ред. П.Шевчука та П.Фенриха. - Щеціп: WSAP, 2005.-170 с.

 17. Компетентісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи /Під заг. ред. О.В.Овчарук. - К.: «КІ.С», 2004. -112 с.

 18. Киричук О. Розвиток і самореалізація особистості в умовах освітнього закладу // Рідна школа. - №5. – 2002. – С. 28-30.Тема: Ранкові зустрічі: розвиток соціально-психологічної компетентності школярів

Рекомендована література:

 1. Бернс Д. Хорошое самочуствие. Новая теория настроений. – М., 1995.

 2. Бех І. Інваріанти особистісного підходу до виховання // Завуч. – № 16.-2003.-(Вкладка).

 3. Бизнес-образование: специфика, программы, технологии, организация / Под общ. ред. С.Р.Филоновича. - М.: Издательский дом «ГУ ВШЗ», 2004. - 690 с.

 4. Литовченко Н.Ф. Професійно орієнтований тренінг самопізнання та саморегуляції. Навчально-методичні матеріали для тренінгових занять студентів педагогічних вузів. - Ніжин:НДПУ,2002.- 72с.

 5. Максимова Н., Порох Л. Розвиток творчої особистості школяра як психолого-педагогічна проблема сучасності // Рідна школа. - №11. – 2002. – С. 42-44.

 6. Малихіна О. Особистісно зорієнтована модель навчання та її аксіологічна сутність // Рідна школа. - № 10. – 2002. – С. 13-17.

 7. Мей Р. Искусство психологического консультирования. – М., 2001. – 192с.

 8. Морзе Н., Дементієвська Н. Intel. Навчання для майбутнього. Методичні рекомендації для тренерів - методистів. - 2005. -124 с.

 9. Нейманов Я.М. Образование в XXI веке: тенденции и прогнозы.-М.: Алгоритм, 2002.-480 с.

 10. Освітні технології: Навч.-метод. посіб./За заг. ред. О. М. Пєхоти.–К.: А.С.К., 2002.–С.27-45.

 11. Образование взрослых на рубеже веков: вопросы методологии, теории и практики.- / Под ред. С.Г.Вершловского. - В 4-х томах. - Т. 2. - СПб.: ИОВ РАО, 2000.

 12. Паркин М. Сказки для тренеров. Как использовать сказки, истории и метафори в обучении сотрудников. - М.: «Добрая книга», 2005. – 300 с.

 13. Панок В.Г. Основні напрями професійного становлення особистості практичного психолога у вищій школі//Практична психологія та соціальна робота.–2003.–№4.–С.14.

 14. Петровская Л.А. Компетентность в общении. Социально-психологический тренинг. - М.: Узд - во МГУ, 1989. - 216с.

 15. Педагогічний словник / За ред. М.Д. Ярмаченко.- К.: Пед. думка, 2001.- 516с.

 16. Подмазін С. Гуманізм реальний, або дорогий фактор виробництва. Становлення соціального феномену особистісно орієнтованої освіти // Управління освітою. - №8. – 2003. – С. 2-3.

 17. Порше Дж., Нидерер Дж. Стань тренером для всех и во всем.-Ростов н/Д.: Феникс,2005.-96с.

 18. Протасова Н.Г. Навчально-методичні матеріали до модуля «Особливості навчання дорослих» програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Національної академії державного управління при Президентові України. - К.: Дидактичний центр НАДУ, 2006.

 19. Психология. Словарь / Под общ. ред. А.В.Петровського. – М., 1990. – С.463-464.Тема: Соціально-педагогічний супровід важковиховуваних підлітків

Рекомендована література:

 1. Гильбух Ю.З. Темперамент и познавательные способности школьника. - К.: Им. психологии АПН Украины, 1993.

 2. Грецов А.Г. Тренінг спілкування підлітків. - СПб.: Питер, 2006. -160 с.

 3. Дети социального риска и их воспитание: Учебно-метод. Пособие / Под науч. ред. Л. М. Шипициной. – СПб.: Изд-во «Речь», 2003. 144 с.

 4. Дубовина И. В. Школьная психологическая служба: Вопросы теории и практики. – М. Педагогика, 1991.

 5. Захаров А. Неврозы у детей и подростков: анамнез, этиология, патогенез. – Л.: Медицина, 1988.

 6. ЗСЖ як соціально – педагогічна умова становлення особистості у підлітковому віці // Управління школою. – № 29 (149). – С. 49.

 7. Кондрашенко В. Т. Девиантное поведение у подростков. – М.: 1999.

 8. Кряжева НЛ. Развитие эмоционального мира детей. Популярное пособие дни родителей и педагогов. - Ярославль: "Академия развития", 1997.

 9. Кукулевська Е. Інтерактивні форми роботи з батьками // Психолог. - 2003. іми 18-19.-С.27-28.

 10. Лозинський В.С. Сучасні аспекти формування здорового способу життя // Стратегія формування зорового способу життя. – К., 2000. – с. 30-32.

 11. Максименко С.Д. Актуальні питання профілактики наркоманії // Практична психологія та соціальна робота. – 2004 . - № 10. – с. 1-3.

 12. Максимова Н., Мілютіна К., Піскун В. Основи дитячої патопсихології: Навч. посібник. – К.:Перун,1996.

 13. Методичні поради до проведення занять з морального виховання. – Хмельницький, 1992.

 14. Методика позбавлення неповнолітніх наркогенних звичок. // Методичний посібник. – К., 1995.

 15. На допомогу соціальним педагогам: Практично-метод. зб. для соціальних педагогів по роботі із дітьми, батьки яких знаходяться довгий час за кордоном. – Чернівці «Буковинська Партнерська Агенція», 2004.


Тема: Технології превентивного виховання у роботі соціального педагога

Рекомендована література:

 1. Національна програма виховання дітей та учнівської молоді вУкраїні //Освіта України - №94, 2004 р.

 2. Овчарова Р. В. Технологии практического психолога образования. – М.: Сфера. 2000.

 3. Оржеховська В.М., Виноградова-Бондаренко В.Є. Дитяча бездоглядність та безпритульність: історія, проблеми, пошуки / Навч. посіб. - К, 2004. - 172 с.

 4. Оржеховська В. Формування соціальної відповідальності учнів у сучасній школі. // Педагогіка і психологія. – 1996. – №4.

 5. Оржеховська В.М.Профілактика правопорушень серед неповнолітніх/Навчально-методичний посібник.-К.,1996.

 6. Оцінка рівня охоплення учнівської та студентської молоді профілактичними програмами / Ганюков О., Березіна Н., Варбан М. – Київ: МБФ «Альянс», 2005.– 50с.

 7. Педагогічні основи організації здорового способу життя учнівської молоді // Навчально-методичний посібник. – Хмельницький, 1997.

 8. Приходько В. Технології превентивного виховання у роботі соціального педагога/ Соціальний педагог, 2008. ― № 3. ― С. 40-53.

 9. Петровская Л. А. Теоретические и методические вопросы социально-психологического тренинга. - М.: Изд-во МГУ, 1982. - 168 с.

 10. Превентивная педагогика: Учебное пособие КондрашоваЛ.В.. - К.: Вища школа, 2005.

 11. Політика та програма боротьби з ВІЛ/ СНІД на робочих місцях / Варбан М.Ю., Демченко І.Л. – Київ: МБФ « Міжнародний Альянс з ВІЛ / СНІД в Україні», 2005.– 45с.

 12. Посібник для регіональних тренерів, які працюють за у рамках «Шкільної програми профілактики вживання тютюну, алкоголю і наркотиків» за навчальним посібником «Корисні звички» (за проектом «ХОУП»). – Київ, 2005. – 35с.

 13. Посібник для регіональних тренерів, які працюють за у рамках «Шкільної програми профілактики ВІЛ/СНІДу та вживання психоактивних речовин» за навчальним посібником «Цікаво про корисне» (за проектом «ХОУП»). – Київ, 2005. – 35с.

 14. Планування виховної роботи в середніх закладах освіти // Методичні рекомендації МО України. / ІЗ МО України. – 1998. – №14.

 15. Превентивна освіта в інтеграції класичних педагогічних підходів / Педагогіка і психологія. – № 1(42), 2004.

 16. Психологія соціальної роботи/ Під заг. ред. М. А. Гуліної. – СПб.: Питер, 2002, 352 с.

 17. Психологія і педагогіка життєтворчості. – К., 1996.

 18. Романовська Д.Д., Собкова С.І. Психологічний супровід організації роботи з батьками в освітніх навчальних закладах. Методичний посібник. – Чернівці, 2003 р., 124 с.

 19. Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей: Популярное пособие для родителей и педагогов.-Ярославль:"Академия развития", 1997.

 20. Скрипко Л.В. Школьный психолог и педагогический коллектив // Практична психологія та соціальна робота. - 1998. - № 4. - С. 8-10.

 21. Смирнова П. П. Психологическая коррекция агресивного поведения детей. – Ростов-на-Дону: Феникс. – 2003. – 6-30 с.

 22. Стародубцева И В. Воспитание и педагогическое сопровождение детей, попавших в трудную жизненную ситуацию // Проблеми освіти. – 2004. – Вип. 40. С. 76-82

 23. Тагирова Г.С. Психолого-педагогическая коррекционная работа с трудними подростками.- Педагогическое общество России, 2003

 24. Фопель К. Создание команды. Психологические игры и упражнения / Пер. с нем. – М.: Генезис, 2003. – 400 с.

 25. Фролова О.Г. Злочинність і система кримінальних покарань. Навчальний посібник. – К.: «АртЕк», 1997. – 208 с.


Педагогічна практика «Превентивне виховання в системі роботи соціального педагога закладу освіти»

Рекомендована література:

 1. Авдуевская (Белинская) Е.П., Баклушинский С.А. Особенности социализации подростка в условиях быстрых социальных изменений // Ценностно-нормативные ориентации старшеклассника: Труды по социологии образования. – Т. ІІІ. Выпуск IV. – М., 1995. – С.118-132.

 2. Василькова Ю.В. Методика и опыт работы социального педагога. – М., 2001.

 3. Закон України “Про соціальну роботу з дітьми та молоддю” від 21 червня 2001 року № 2558-ІІІ.

 4. Документація в соціальній роботі. Упоряд.: К. Шендеровський, І. Ткач – К.: Главник, 2006. – С.112. (Бібліотечка соціального працівника).

 5. Документація психолога / Упорядник Т. Гончаренко. – К.: Редакції загально педагогічних газет, 2003. – 120 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

 6. Жукова А., Психолого-педагогічний супровід / А.Жукова,О.Зданевич,- с.26-28.

 7. Жукова А. Організація психологічного супроводу/А.Жукова, В.Мальцева с.28-29.

 8. Збірник нормативно-правових документів психологічної служби та ПМПК системи освіти України / Упоряд. Панок В. Г., Цушко І. І., Обухівська А. Г. – К.: Ніка-Центр, 2005. – 436 с.

 9. Збірник нормативно-правових документів психологічної служби та ПМПК системи освіти України / Упоряд. Панок В. Г., Цушко І. І., Обухівська А. Г. – К.: Ніка-Центр, 2006. – 224 с.

 10. Збірник нормативно-правових документів психологічної служби та ПМПК системи освіти України / Упоряд. Панок В. Г., Цушко І. І., Обухівська А. Г. – К.: Шк. світ, 2008. – 256 с.

 11. Науково-методичні засади діяльності психологічної служби: Навчально-методичний посібник; В 2т. / За ред.В.Панка, І.І.Цушка. – К.:Ніка-Центр, 2005. - Т.1.- 328с.

 12. Организационная психология / Сост. и общая редакция Л.В.Винокурова, И.И.Скрипюка. – СПб.: Питер, 2001. – 512с.

 13. Практична психологія у системі освіти. Питання організації та методики: М-ли на допомогу шкільним психологам, соціальним педагогам, класним керівникам / За ред.В.Г.Панка. – К.: ІСДС, 1995.– 132с.

 14. Звєрєва І.Д., Козубовська І.В., Керецман В.Ю., Пічкар О.П. Соціальна робота з дітьми і молоддю. – Ужгород, 2000.

 15. Іванова В.В. Причини та форми агресивної поведінки підлітків // Практична психологія та соціальна робота. – 2000. – № 5. – С. 14-16.

 16. Капська А.Й. Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми та молоддю: навчально-методичний посібник. – К.: УДЦССМ, 2001.

 17. Каган В.Е. Психогенные формы школьной дезадаптации // Вопросы психологии. – 1984. - №4.

 18. Комплексна програма ЦССМ “Профілактика негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі”. – К.:УДЦССМ, 2000.

 19. Концепція превентивного виховання дітей та молоді. – К., 1998.

 20. Кондратьєв М. Ю. Подросток в замкнутом круге общения. — М., 1997.

 21. Кондрашенко В.Т. Девиантное поведение у подростков. – Минск, 1988. – 244 с.

 22. Клейберг Ю.А. Психология девиантного поведения. – М., 2001. – 454 с.

 23. Личко А. Е., Битенский В. С. Подростковая наркология. — Л.: Медицина, 1991.

 24. Лекции по технологии социальной работы. В 3-х частях / Под ред. Е.И.Холостовой. – М.: СТИ, 1998.

 25. Лютий В. Соціальна робота з групами девіантної поведінки. – К., 2000.

 26. Лютий Социальная профилактика негативных явлений: Дети в кризисных ситуациях: профилактика негативных явлений и социально-психоло-гическая помощь / Под общ.ред. И.Д.Зверевой. –К.:Наук. Світ, 2001.

 27. Максимова Н.Ю. Психологічна профілактика схильності до алкоголю та наркотиків і психокорекцій на робота з підлітками групи ризику // Практична психологія та соціальна робота. – 2000. – № 2. – С. 2-4.

 28. Мелехов А. Помощь на краю бездны // Семья и школа. – 2000. – № 1. – С. 14-15.

 29. Методичні рекомендації до комплексної програми “Профілактика негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі” / Павленко А.М., Пінчук І.М., Шанренко Л.П. – К.: УДЦССМ, 2001. – 72 с.

 30. Методичні рекомендації соціальним працівникам щодо соціального супроводу прийомних сімей / Н. М. Комарова, Т. М. Бевз, Л. С. Волинець та ін. - К., 1999.

 31. Молодёжь и наркотики (социология наркотизма) / Под ред. В. А. Соболева, И. П. Рущенко. — Харьков: Торсинг, 2000. — 432 с.

 32. Мостова Т. По той бік дитинства: (Безпритульні діти) // Освіта України. – 2002. – 1 жовтня. С. 6.Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога. – М.: Творч. центр “Сфера”, 2001.

 33. Первые итоги. Из опыта работы специализированных учреждений по социальной реабилитации дезадаптированных детей и подростков / Под ред. Г.М.Иващенко. – М.: НИИ семьи, 1997.

 34. Платонова Н.М. Основы социальной педагогики. – С-Пб, 1997.

 35. Профилактика наркомании: организационные и методические аспекты. Итоговые материалы международного проекта/Сост. И. П. Рущенко.– Харьков: Финарт, 2002. – 240 с.

 36. Психологическая профилактика дезадаптации учащихся в начале обучения в средней школе / Под ред. Л.П.Пономаренко. – Одесса: АстроПртнт, 1999.

 37. Предупреждение подростковой и юношеской наркомании / Под ред. С. В. Березина, К. С. Лисецкого, И. Б. Орешниковой. — М.: Институт психотерапии, 2000.

 38. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. – СПб.: Питеp, 2000. – 656 с.

 39. Соціальна педагогіка. Навчальний посібник / За ред. А. Й. Папської. - К., 2000.

 40. Соціальне сирітство в Україні: експертна оцінка та аналіз існуючої в Україні системи утримання та виховання / Авт. кол. Л. С. Волинець, Н. М. Комарова, І. Б. Іванова та інші. - К., 1998.

 41. Соціально-психологічні особливості профілактики адитивної поведінки серед дітей та молоді. – К., 2000.

 42. Теорія і практика соціальної роботи: профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі. Робочі матеріали. – К., 2000.

Каталог: predmety -> ocppsr -> media -> files
predmety -> Використання творчості письменників рідного краю на уроках словесності та в позаурочній роботі
files -> Основні напрями діяльності психологічної служби області у 2013-2014 н р. Л. Підлипна, директор оцппср відповідно до листа Міністерства освіти І науки України від 08. 07. 13р. №1/9-479 «Про діяльність психологічної служби у 2013/2014 навчальному
files -> Комплексне вивчення особистості учня опитувальник «девіантна поведінка особистості» Мета
files -> Філософія освіти як наука
files -> Підлітковий суїцид Види профілактики Київ «Редакції загальнопедагогічних газет»
files -> Навчальний посібник для вищих медичних навчальних закладів І ii рівнів акредитації
files -> Профілактика булінгу в учнівському середовищі
files -> Тренінгове заняття «Профілактика впливу молодіжних субкультур на підлітків» Мета
files -> Булінг як соціально-педагогічна проблема
files -> Комплексне вивчення особистості учня опитувальник «девіантна поведінка особистості» Мета


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка