Філософія освіти як наукаСкачати 181.5 Kb.
Дата конвертації18.11.2018
Розмір181.5 Kb.
#64779
Тема спецкурсу:

«Ігрова терапія. Теорія і практика психотерапії дітей та підлітків»
Теми для самостійного опрацювання:
Тема: Філософія освіти як наука.

Рекомендована література:

1. Андрущенко В.П. Основні тенденції розвитку вищої освіти України на рубежі століть (Спроба прогностичного аналізу) // Вища освіта України. – 2001. №1. – с. 11-17.

2. Гончаренко С., Мальований Ю. Гуманізація і гуманітаризації освіти // Шлях освіти. – 2001. – №2. – с. 2-7.

3. Гусєв В. Формування інноваційної культури як пріоритет державної інноваційної політики// Освіта і управління. – 2003. – №2. – с. 85-92.

4.Клепко С.Ф. Есе з філософії освіти // Управління школою.- 2005.- № 26-27.

5.Клепко С. Філософія освіти в європейському контексті – Полтава: ПОІППО, 2006. – Режим доступу: http://experts.in.ua/baza/doc/download/klepko2.pdf

6. Корсак К. В ХХІ век – с новой парадигмой национального образования//Персонал.–2000- №1.

7. Кримський С.Б. Запити філософських смислів. Монографія. – К., 2003. –239с.

8 Кузьміна С.Л. Філософія освіти як предмет історико-філософських досліджень – Режим доступу:

9. Лук’янець В.С., Кравченко О.М., Озадовська Л.В. Сучасний науковий дискурс: оновлення методологічної культури. Монографія. – К.: ЗАТ ВІПОЛ. – 2000. – 302с.


10. Лутай В.С. Філософія сучасної освіти. – К.: Магістр–S, 1996. – 256с.
11. Лутай В.С. Реформування вищої освіти на основі становлення філософсько–методологічної парадигми посткласичної науки. Рух на випередження // Вища освіта України. – №2. – 2001. – с.33-43.

10.Неперервна професійна освіта: філософія, педагогічні парадигми, прогноз: Монографія. За ред. Кременя В.Г. – К.: Наукова думка, 2003. – 853с.

11. Попович М.В. Раціональність і виміри людського буття. – К., 1997. – 126 с.
14. Пригожин И. Природа, наука и новая реальность // Философия и жизнь. – 1991. – № с.33-37
15. Савченко О.Я. Від людини освіченої - до людини культури // Рідна школа.- 1996.- № 5-6.

12. Терещенко Ю. Філософська джерельність педагогічної науки// Освіта. – 2003–.№36. – С.3

13. Философия, культура, образование: Материалы «круглого стола» // Вопросы философии. – 1999. - № 3.

14. Фуллан М. Сили змін (продовження). – Львів: Літопис, 2001. – 162с.Тема: Законодавство України про освіту

Рекомендована література:

1. Державна програма " Вчитель" // Інформаційний збірник МОН України. - 2002. -№10.-С.З-32.

2. Закон України "Про освіту" // Освіта України. Нормативно-правові документи. - К.: Міленіум, 2001.-С. 11-38.

3. Закон України "Про загальну середню освіту" // Освіта України. Нормативно-правові документи. - К.: Міленіум, 2001. - С. 103-126.

4. Закони України "Про дошкільну освіту" (2001р.), "Про вищу освіту" (2002 р.). [Online]. Доступ НТТР: http:\\ www.kmu.gov.ua/default.htm

5. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа). Постанова Колегії МОНУ від 22.11.2001 р, №12/5-2. htt://mon.gov.ua

6. Концепція профільного навчання в старшій школі. Рішення Колегії МОНУ від 25.09. 2003Р, № 10X12-2. . htt://mon.gov.ua

7. Концепція Державної програми розвитку освіти на 2001 -2010 роки. Розпорядження КМ України від 12.07.2006 р. № 396-р. htt://mon.gov.ua

8. Національна доктрина розвитку освіти//Указ Президента України від 17.04. 2002 р., № 347. //Офіційний вісник України. - 2002. - №16.

9. Нормативно-правове забезпечення освіти: В 4-х частинах. -Харків: Основа. - 2004.

10. Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні. Указ Президента України від 20.03.2008р. № 244 . htt://mon.gov.ua


Тема: Основні питання дотримання трудового законодавства щодо працевлаштування та атестації педагогічних працівників

Рекомендована література:

1. Кодекс законів про працю України // Право України. - 1996. - №23.

2. Конституція України // Науково-освітній потенціал нації: погляд у XXI ст. / Авт. кол.: В.Литвин (кер.), В. Андрущенко, С. Довгий та ін. - К.: Навч. книга. Кн. 3.: Модернізація в освіті. - 2003.-С. 333-369.

3. Нормативно-правове забезпечення освіти: В 4-х частинах. -Харків: Основа. - 2004.

4. Сухомлинська О. Права дитини в контексті історичних та сьогоднішніх реалій // Педагогічна газета. — 2003. - № 2. - С. 7.

5. Україна. Закони. Основні чинні кодекси і закони України / Уклад. Ю.П. Єлісовенко. -2-ге вид. - К.: Махаон, 2003.-С.596.

6. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа). Постанова Колегії МОНУ від 22.11.2001 р, №12/5-2. htt://mon.gov.ua

7. Концепція профільного навчання в старшій школі. Рішення Колегії МОНУ від 25.09. 2003Р, № 10X12-2. . htt://mon.gov.ua8. Концепція Державної програми розвитку освіти на 2001 -2010 роки. Розпорядження КМ України від 12.07.2006 р. № 396-р. htt://mon.gov.ua
Тема: Культура Київської Русі

Рекомендована література:

 1. Античность как тип культуры.- М., 1988.

 2. Бачинин В.А. Духовная культура личности.- М., 1986.

 3. Грушевський М.С. Історія української літератури: в 6 т. 9 кн. Т.1/ Упоряд. В.В.Яременко; Авт.передмови П.П.Кононенко; Приміт.Л.Ф.Дунаєвської.-К.:Либідь, 1993.-392 с

 4. Емельянов В.В., Никитин П.С. Философская культура молодого специалиста.- М., 1987.

 5. Історія філософії України. Хрестоматія: Навч.посібник/ Упорядники М.Ф.Тарасенко, М.Ю.Русин, А.К.Бичко та ін.-К.:Либідь, 1993.-560с.

 6. Культура українського народу: Навч.посібник/ М.В.Гончаренко, Я.Д.Ісаєвич, Л.М.Новиченко та ін.-К.:Вид-во «Либідь», 1994.

 7. Культурология: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений.- Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2001.- 608 с.

 8. Культурология в вопросах и ответах: Учебное пособие.- 2-изд., перераб. и доп.- Ростов н/Д: Феникс, 2001.-416 с.

 9. Кун Н. А. Легенды и мифы Древней Греции. /Пос. для уч-й/, изд.5. -М.:Просвещение, 1975.- 463 с.

 10. Левчук Л.Т. Історія світової культури.- К., 1994.

 11. Лотоцький А. Історія України.- Івано-Франківськ: Просвіта,1993.

 12. Філософія. Курс лекцій: Навч. посібник/ І.В.Бичко, Ю.В.Осічнюк, В.Г.Табачковський та ін.-К.: Либідь, 1991.- 456 с.

 13. Федів Ю. О.,Мозгова Н. Г. Історія української філософії: Навч.посібн.- К.:Україна, 2000.- 512 с.Тема: Українська культура ХVIІІ – ХІХст.

Рекомендована література:

 1. Бачинин В.А. Духовная культура личности.- М., 1986.

 2. Історія українського мистецтва в 6-ти т., Т.4.-К., 1992.

 3. Огієнко І. Українська культура.-К., 1991.

 4. Лосев І.В. Історія та культура

 5. Культура і побут населення України /авт. В.І.Наулко та інші/.- 2 вид., доп. І перероб.-К.:Либідь, 1993.- 288 с.

 6. Етнографія України /за ред. С.А.Макарчука/.-Львів:Світ, 1994.-520 с.

 7. Історія української та зарубіжної культури: Навч. посібн./Б.І.Білик, Ю.А.Горбань та ін./За ред.С.М.Клапчука, В.Ф.Остафійчука- 3-е вид.-К.,2001.-326 с.


Тема: Освіта в умовах глобалізації

Рекомендована література:

 1. Данильченко В. М. Развитие педагогического стиля деятельности в Глобальном образовании. – Комсомольск-на-Амуре, 2001.

 2. Лиферов А. П. Основные тенденции интегральных процессов в мировом образовании. – М., 1993.

 3. Магеря О. Морально-гуманістичний аспект сучасних глобальних проблем // Освіта і управління. – 2004. – № 2.

 4. Томас Л. Фрідмен. Лексус і оливкове дерево. Зрозуміти глобалізацію.

 5. Томпсон Е. Народна Європа? Соціальні аспекти європейської інтеграції // Глобалізація. Регіоналізація. Регіональна політика: Хрестоматія з сучасної зарубіжної соціології регіонів. − Луганськ: Альма матер-Знання, 2002.Тема: Модернізація освіти в контексті Болонського процесу

Рекомендована література:

 1. Гершунский Б. С. Философия образования для XXI века. – М., 1997.

 2. Головатий М. Обережно – глобалізація // Освта і управління. – 2004. – № 2.

 3. Малькова З. А. Образование в мире на пороге XXI века. – М., 1991

 4. Вульфсон Б.Г. Высшее образование на Западе на пороге XXI века: успехи и нерешенные проблемы. – М.: Педагогика, 1999.

 5. Томпсон Е. Народна Європа? Соціальні аспекти європейської інтеграції // Глобалізація. Регіоналізація. Регіональна політика: Хрестоматія з сучасної зарубіжної соціології регіонів. − Луганськ: Альма матер-Знання, 2002.


Тема: Мультимедійні технології у навчальному процесі

Рекомендована література:

 1. Морзе Н. В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій. – К.: Видавнича група BHV. – 2006. 240 с.

 2. Морзе Н. В., Дементієвська Н. П. Навчання для майбутнього. – К.: Видавнича група BHV. – 2004. 360 с.

 3. Освітні технології: Навч.-метод. Посіб. / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін.; За заг. Ред. О.М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2002. – 255 с. – Бібліогр. В кінці розд.

 4. Левченко О.М. та ін. Основи інтернету / О.М. Левченко, І.О. Завадський, Н.С. Прокопенко: [Навч. Посіб.]. – К.: Вид. група BHV. – 2008. – 320 с.: іл.

 5. Глинський Я.М., Ряжська В.А. Інтернет. Сервіси, HTML і web-дизайн. Навч. Посібн. 2-е доп. Вид. – Львів: Деол, СПД Глинський, 2003. – 192 с.

 6. Коцюбинский А. О., Грошев С. В. Современный самоучитель работы в сети Интернет. Быстрый старт.: Практ. Пособ.. — М.:Издательство ТРИУМФ, 2000 — 320 с.

 7. Симонович С. В., Евсеев Г. А., Мураховский В. И. INTERNET: Лаборатория мастера: Практическое руководство по эффективным приемам работы в Интернете. — М.: АСТ-ПРЕСС: Инфоком-Пресс, 2000.— 720 с.

 8. Стоцкий  Ю. Самоучитель Office 2000. — СПб: Издательство «Питер», 2000. — 608 с.

 9. Глушаков  С. В., Сурядный  А. С. Персональный компьютер для учителя / Харьков: Фолио, 2003. — 507 с.

 10. Організація служби підтримки в школі. – К.: Видавнича група BHV, 2004. – 224 с.


Тема: Комп’ютерні телекомунікації в освітній діяльності

Рекомендована література:

 1. Данилова, Ольга. Мультимедіа власноруч: текст, графіка, аудіо, анімація, відео / О. Данилова, В. Манако, Д. Манако, – К.: Вид. дім «Шкіл. Світ»: Вид. Л. Галіцина, 2006. – 120 с., [4] арк. – (Б-ка «Шкіл. Світу»).

 2. Федько В.В. Глобальна мережа інтернет / В.В. Федько, В.І. Плоткін. – Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2003. – 96 с. – (Комп’ютер для кожного).

 3. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики: Навч. Посіб.: У 3 ч. / За ред. Акад. М.І. Жалдака. – К.: навчальна книга, 2004. – Ч. ІІІ: Методика навчання основних послуг глобальної мережі Інтернет. – 196 с.: іл.

 4. Іванов О. Діагностика та обслуговування комп’ютера в школі. – К.: Ред. Загальнопед. Газ., 2004. – 128 с. – (Б-ка «Шк. Світу»).

 5. Симонович С.В., Евсеев Г.А., Алексеев А.Г. Специальная информатика: Учебное пособие. – М.: АСТ-ПРЕСС: Инфорком-Пресс, 1998. – 480 с.

 6. Симонович С.В., Евсеев Г.А., Алексеев А.Г. WINDOWS: лаборатоия мастера: Практическое руководство по эффективным приемам работы с компьютером. – М.: АСТ-ПРЕСС: Инфоком-Пресс, 2000. – 656 с.

 7. www.ostriv.in.uaТема: Психологія навчальної діяльності

Рекомендована література:

 1. Акмеология: Учебное пособие / А. Деркач, В. Зазыкин. – СПб.: Питер, 2003. – 256 с.

 2. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – К.: Высшая школа, 1989. – 249 с.

 3. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. – Кн.. 1: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади: Наук. видання. – К.: Либідь, 2003. – 280 с.

 4. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. – Кн.. 2: Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади: Наук. видання. – К.: Либідь, 2003. – 344 с.

 5. Бех І.Д. Гуманізація у вихованні підростаючої особистості.–Рідна школа.–1995.–С.23-25.

 6. Бондар С. Компетентність особистості – інтегрований компонент навчальних досягнень учнів // Біологія і хімія в школі. - №2.

 7. Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. Современная версия. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. – 672 с.

 8. Власова О. І. Педагогічна психологія: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2005. – 400 с.

 9. Гогунов Е.Н. Профессионально-психологическая компетентность специалиста по физической культуре и спорту // Теория и практика физической культуры/Научно-теоретический журнал. – Москва-Тольятти-ТГУ, №4-2005.

 10. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. − К.: Академвидав, 2004. − С. 237 − 296.

 11. Педагогические технологии: [учеб. пособ. для студ. пед. спец. / под общ. ред. В. С. Кукушина]. – М.: МарТ, Ростов н/Д : МарТ, 2004. – 336 с. – (Серия “Педагогическое образование”).Тема: Психологічні ознаки особисто-орієнтованої освіти

Рекомендована література:

 1. Бех І.Д. Гуманізація у вихованні підростаючої особистості.–Рідна школа.–1995.–С.23-25.

 2. Подмазин С.И. Личностно-ориентированное образование: Социально-философское исследование. – Запорожье: Просвіта, 2000. – 250 с.

 3. Подмазін С. Гуманізм реальний, або дорогий фактор виробництва. Становлення соціального феномену особистісно орієнтованої освіти//Управління освітою.-№8.–2003.–С.2-3.

 4. Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід. – К.: АПН, 2002. – 136 с.

 5. Цимбалюк І. М. Підвищення професійної кваліфікації: психологія педагогічної праці. − Науково-методичний посібник для підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. − Київ: ТОВ „Видавничий дім „Професіонал”. − 2004. − 150 с.

 6. Чудновский В.Е. Проблема субъективности в свете современных задач психологии воспитания. – Вопросы психологии. –1998. - №4. – с. 15-25.

 7. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – К.: Высшая школа, 1989. – 249 с.

 8. Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. Современная версия. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. – 672 с.

 9. Нартова-Бочавер С. Психология личности и межличностных отношений. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. – 416 с. (Серия «Психология – ХХ век»).

 10. Пєхота О. М. Особистісно орієнтована освіта і технології // Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи: Монографія / За ред. І. А. Зязюна. – К.: ВІПОЛ, 2000. – С. 281.

Тема: Інноваційні процеси в системі освіти: теорія і практика

Рекомендована література:

1. Баханов К. О. Інноваційні системи, технології та моделі навчання історії в школі: [монографія] / Костянтин Олексійович Баханов. – Запоріжжя: Просвіта, 2000. – 160 с.

2. Баханов К. О. Сучасна шкільна історична освіта: інноваційні аспекти: [монографія] / Костянтин Олексійович Баханов. – Донецьк: Юго-Восток, Лтд, 2005. – 384 с.

3. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологи / В. П. Беспалько. – М.: Педагогика, 1989. – 192 с.

4. Буркова Л. Класифікація педагогічних інновацій як елемент механізму керування інноваційним процесом в освіті / Людмила Буркова // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2000. – № 1. – С. 30–37.

5. Буркова Л. Парадигмальний підхід до класифікації сучасних дидактичних теорій / Людмила Буркова // Рідна школа. – 2006. – № 10. – С. 8–11.

6. Буркова Л. Ще раз про педагогічні технології / Людмила Буркова // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2001. – № 2. – С. 54–59.

7. Гришина Т. Технологічний потенціал учителя в аспекті реформування освіти / Тетяна Гришина // Рідна школа. – 2001. – № 8. – С. 13–16.

8. Гришина Т. В. Освітня технологія як об’єкт методичної роботи: [наук.-метод. посіб.] / Тетяна Василівна Гришина. – Х.: Основа, 2003. – 96 с. – (Серія “Бібліотека журн. “Управління школою”” ; Вип. 4).

9. Гузеев В. В. Планирование результатов образования и образовательная технология / В. В. Гузеев. – М. : Народное образование, 2000. – 240 с. – (Серия “Системные основания образовательной технологии”).

10. Даниленко Л. Менеджмент інновацій в освіті / Лідія Даниленко. – К.: Шк. світ, 2007. – 120 с. – (Б-ка “Шк. світу”).

11. Освітні технології: навч.-метод. посіб./ [О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін.]; за заг. ред. О. М. Пєхоти. – К.: А. С. К., 2001. – 256 с.

12. Остапчук О. Методологія інноваційних процесів – крок до розуміння сутності / Олена Остапчук // Рідна школа. – 2004. – № 11. – С. 3–6.

13. Паламарчук В. Ф. Інноваційні процеси в педагогіці / В. Ф. Паламарчук // Педагогічні інновації у сучасній школі: [наук.-метод. зб. / ред. кол.: І. Г. Єрмаков, В. Ф. Паламарчук, Д. І. Румянцева та ін.]. – К.: Освіта, 1994. – С. 5–9.

14. Мариновська О. Зміст та структура готовності вчителів до проектно-впроваджувальної діяльності / Оксана Мариновська // Обрії. – 2006. – № 2. – С. 10–17.

15. Мариновська О. Методика векторного аналізу професійного потенціалу як системного показника готовності вчителя до проектно-впроваджувальної діяльності / Оксана Мариновська // Освіта і управління. – 2006. – Т. 9, число 3–4. –– С. 152–160.Тема: Інноваційні педагогічні технології

Рекомендована література:

1. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: [навч. посіб.] / Ілона Миколаївна Дичківська. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.

2. Єрмаков І. Г. Компетентнісний потенціал проектної діяльності / І. Г. Єрмаков // Проектна діяльність у школі [упоряд.: М. Голубенко]. – К.: Шк. світ, 2007. – С. 5–18.–(Б-ка “Шк. світу”).

3. Єрмаков І. Г. На шляху до школи життєвої компетентності: проектний підхід / І. Г. Єрмаков // Метод проектів: традиції, перспективи, життєві результати: практико зорієнт. зб./ [Шевцова С. М., Єрмаков І. Г., Федоренко О. А. та ін.]; наук. кер. і ред. І. Г. Єрмаков. – К.: Департамент, 2003. – С. 15–29.

4. Єрмаков І. Г. Проектне бачення компетентнісно спрямованої 12–річної середньої школи: практ.-орієнт. посіб. / І. Г. Єрмаков, Д. О. Пузіков. – К.: 2005. – 108 с.

5. Иванова Е. О. Компетентностный подход в соотношении со знаниево-ориентированным и культурологическим [Електронний ресурс] / Е. О. Иванова // Режим доступу: http: // www.eidos.ru/journal/2007/0930-23.htm


6. Кремень В. Особистісно розвивальне навчання як науковий пріоритет / Василь Кремень // Рідна школа. – 1998. – № 11. – С. 53–57.

7. Мариновська О. Сутнісні ознаки готовності вчителя до проектно-впроваджувальної діяльності / Оксана Мариновська // Обрії. – 2006. – № 1. – С. 5–11.

8. Мариновська О. Теорія і практика формування готовності вчителів суспільно-гуманітарного циклу до проектно-впроваджувальної діяльності / Оксана Мариновська, Наталія Уманців // Обрії. – 2007. – № 2. – С. 6–12.

9. Мариновська О. Технологічний підхід в освіті: сутність, специфіка, орієнтири реалізації / Оксана Мариновська // Джерела. – 2005. – № 1–2. – С. 7–15.10. Мариновська О. Школа векторного проект-дизайну: [наук.-метод. посіб.] / Оксана Яківна Мариновська. – Івано-Франківськ : Гостинець, 2008. – 140 с.

11. Мариновська О. Я. Готовність учителя до професійної діяльності як об’єкт психолого-педагогічних досліджень / Оксана Яківна Мариновська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: зб. наук. пр. / ред. кол. О. Г. Мороз, Н. В. Гузій та ін. – К.: НПУ, 2006. – Розд. 1. – С. 27–33. – (Серія 16. “Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики”; вип. 5).

12. Мариновська О. Я. Формування готовності вчителів до проектно-впроваджувальної діяльності: теорія і практика: [монографія] / Оксана Яківна Мариновська. – Івано-Франківськ : Симфонія-форте. – Полтава: Довкілля, 2009. – 500 с.

13. Настільна книга педагога : [посіб. для тих, хто хоче бути вчит.-майстром / упоряд. : В. М. Андрєєва, В. В. Григораш]. – Х: Основа, 2006. – 352 с.14. Освітні інновації та передовий педагогічний досвід в закладах освіти Івано-Франківської області : [наук.-метод. зб. / упоряд.: З. Болюк, Р. Зуб’як, О. Мариновська та ін. / за заг. ред. Болюк З., Мариновської О., Зуб’яка Р.]. – Івано-Франківськ: ОІППО, 2007. – 218 с.


Тема: Особливості ведення документації працівниками психологічної служби навчального закладу

Рекомендована література:

 1. Документація в соціальній роботі. Упоряд.: К. Шендеровський, І. Ткач – К.: Главник, 2006. – С.112. (Бібліотечка соціального працівника).

 2. Документація психолога / Упорядник Т. Гончаренко. – К.: Редакції загально педагогічних газет, 2003. – 120 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

 3. Збірник нормативно-правових документів психологічної служби та ПМПК системи освіти України / Упоряд. Панок В. Г., Цушко І. І., Обухівська А. Г. – К.: Ніка-Центр, 2005. – 436 с.

 4. Збірник нормативно-правових документів психологічної служби та ПМПК системи освіти України / Упоряд. Панок В. Г., Цушко І. І., Обухівська А. Г. – К.: Ніка-Центр, 2006. – 224 с.

 5. Збірник нормативно-правових документів психологічної служби та ПМПК системи освіти України / Упоряд. Панок В. Г., Цушко І. І., Обухівська А. Г. – К.: Шк. світ, 2008. – 256 с.

 6. Практична психологія у системі освіти. Питання організації та методики: М-ли на допомогу шкільним психологам, соціальним педагогам, класним керівникам / За ред.В.Г.Панка. – К.: ІСДС, 1995.– 132с.

 7. Психолог у школі: зміст діяльності й технології. – К.: Главник, 2007. – С. 160 (Серія «Психол. інструментарій»).

 8. Науково-методичні засади діяльності психологічної служби : Навчально-методичний посібник; В 2т. / За ред.В.Панка, І.І.Цушка. – К.:Ніка-Центр, 2005. - Т.1.- 328с.

 9. Проблеми підготовки і підвищення кваліфікації практичних психологів у вищих навчальних закладах. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17травня 2002р.– К.: Ніка-Центр, 2002.– 129с.


Тема: Діагностика внутрісімейних відносин за допомогою проективних

методик

Рекомендована література:

 1. Барко В.І., Панок В.Г., Лазаревський С.В. Психолого-педагогічна діагностика творчого потенціалу особистості учня в навчально-виховному процесі \ Методичні рекомендації для практикуючих психологів – Київ-Тернопіль, 2000.

 2. Болтівець С.І. Педагогічна психогігієна: теорія та методика – К., ред. «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», 2000.

 3. Борисова Е. М., Логинова Г. П., Мдивани М. О. Диагностика управленческих способностей // Вопросы психологии. − 1997. − № 2. − С. 112 − 121.

 4. Документація в соціальній роботі. Упоряд.: К. Шендеровський, І. Ткач – К.: Главник, 2006. – С.112. (Бібліотечка соціального працівника).

 5. Документація психолога / Упорядник Т. Гончаренко. – К.: Редакції загально педагогічних газет, 2003. – 120 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

 6. Жукова А., Психолого-педагогічний супровід / А.Жукова,О.Зданевич,- с.26-28.

 7. Жукова А. Організація психологічного супроводу/А.Жукова, В.Мальцева с.28-29.

 8. Збірник нормативно-правових документів психологічної служби та ПМПК системи освіти України / Упоряд. Панок В. Г., Цушко І. І., Обухівська А. Г. – К.: Ніка-Центр, 2005. – 436 с.

 9. Психологічна служба та ПМПК системи освіти України (2003-2004н.р.)Аналітично-статистичний звіт. – К.: Ніка-Центр,2005.- 268с.


Тема: Використання методів позитивної психотерапії у роботі соціального педагога закладу освіти

Рекомендована література:

  1. Ален Айві. Цілеспрямоване інтерв’ювання і консультування.

  2. Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика. – М.: «Класс», 2001. – 200с.

  3. Кочюнас. Р. Основы психологического консультирования.- М.: Академический проект, 1999. — 240 с.

  4. Кириллов И.О. Позитивная психотерапия – еффективний подход к краткосрочной психотерапии.

  5. Корнбихлер Т. Носсрат Пезешкиан. Восток – Запад: позитивная психотерапия в диалоге культур/Пер.с нем.- Черкассы: «Ваш Дом», Издатель ЧП Дикии А.А., 2004.- 216с.

  6. Елизаров А.Н. Введение в психологическое консультирование

  7. Пезешкиан Н. Еслы ти хочеш иметь то, что никогда не имел, тогда сделай то, чего никагда не делал. – М.: Институт позитивноъ психотерапии, 2005. – 128с.

  8. Пезешкиан Н. Психосоматика и позитивная психотерапия: Пер. с нем. – М.: Медицина, 1996. – 464с.

  9. Пезешкиан Н. 33 и 1 формы партнерства: Пер. с нем.- М.: Институт позитивной психотерапии, 2005.-288с.

  10. Пезешкиан Н., Воронов М. Введение в позитивную психологию и психотерапию. Методические материалы к изучению курса.- Харьков, 2003.

  11. Стаття Кириллова И. Креативний потенциал позитивного мышления.

  12. Таланов.В.Л., Малкина-Пых Ы. Г. Справочник практического психолога. - СПб.: Сова, 2005. – 928с.

  13. Флемминг Фанч. Пути преобразования. Общие модулы процесинга. Учебник по практическим техникам для содействия личностным изменениям.Тема: Сутність адиктивної поведінки та фактори її виникнення

Рекомендована література:

 1. Битенский В.С., Херсонский В.Г., Дворяк С.В., Глушков В.А. Наркомании у подростков. – К., 1980.

 2. Бродский М. М. Возрастная психология. – К., 1999.

 3. Бородкин Ю.С., Грекова Т. Ю. Алкоголизм: причины, следствия, профилактика. – Л., 1987.

 4. Вікова та педагогічна психологія: навч. Посіб. /О.В.Скрипченко., Л.В.Волинська, З.В.Огороднійчук та ін. – К.: Просвіта, 2001. – 416 с.

 5. Возрастная и педагогическая психология /Под ред. А. В. Петровского. – М., 1979.

 6. Кле М. Психология подростка. – М., 1991.

 7. Краковский А. П. О подростках. – М., 1970.

 8. Кулагина И. Ю. Возрастная психология. – М., 1996.

 9. Левин Б.М., Левин М.Б. Не оступись. – М., 1988.

 10. Леонгард К. Акцентуированные личности. – К., 1981

 11. Максимова Н.Ю. Психологія адиктивної поведінки: Навч. Посібн. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2002. – 308 с.

 12. Мир детства. Подросток. – М., 1989.

 13. Профілактика поширення наркозалежності серед молоді: Навчально-методичний посібник / Під ред. В. В. Бурлаки. — Київ: Герб, 2008. — 224 с.

 14. Сімейні групові наради як метод розв’язання конфліктних ситуацій / За заг. ред. І.Д. Звєрєвої. – К., 2003. – 86 с.

 15. Соціальна робота в Україні / За заг. ред. І.Д. Звєрєвої, Г.М. Лактіонової. – К.: Наук. світ, 2003. – 233 с.

 16. Соціальна робота: технологічний аспект / За ред. проф. А.Й. Капської. – К.: ДЦССМ, 2004. – 364 с.

 17. Соціальні служби – родині. Розвиток нових підходів в Україні (перевидання) / За ред. І.М. Григи, Т.В. Семигіної. – К., 2003. – 128 с.

 18. Технології соціально-педагогічної роботи / За ред. А.Й. Капської. – К.: УДЦССМ, 2000. – 372 с.

 19. Трубавіна І.М. Соціально-педагогічна робота з неблагополучною сім’єю: Навч. посіб. – К.: ДЦССМ, 2002. – 132 с.

 20. Шимкене Ж. Робочий матеріал семінару ДХФ ,,Усвідомлене батьківство: досвід, проблеми, перспективи”. – К., 2001. – 14 с.

 21. http://www.nbuv.gov.ua

 22. http://studentam.net.ua/content/view/4367/86/

 23. http://www.tnpu.edu.ua/kurs/80/lect1_4.html

 24. http://www.glavnyk.com.ua/PG_UKR_06_02_2004.htm

 25. http://www.ref.by/refs/89/33496/1.html

 26. http://www.psychiatry.ua/books/youth/paper2.htmТема: Сутність ППД та його місце в освітній інноваційній діяльності

Рекомендована література:

 1. Аврахов Г. Григорій Силович Костюк у портретуваннях звіддалеку [Текст] / Г. Аврахов // Практична психологія та соціальна робота. - 2002. - N9/10. - С. 97-99.

 2. Андрієвська В.В. Пам`ятаємо Вас, Григорію Силовичу [Текст] : (До 100-річчя від дня народження академіка Г.С.Костюка) / Андрієвська В.В. // Практична психологія та соціальна робота. - 2000.-N3. - С.29-31

 3. Балл Г. Григорій Костюк - видатний психолог України [Текст]: (До 100-річчя з дня народження) / Балл Г. // Освіта і управління. - 1999.-N3. - С.218-224.

 4. Балл Г.А. Г.С.Костюк и методологические уроки [Текст] / Балл Г.А. // Психологический журнал. - 2000.-N3. - С.112-116.

 5. Балл Г. Наукова спадщина академіка Григорія Костюка і актуальні проблеми психологічної епістемології [Текст] / Г. Балл // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2003. – Том 6, N3. - С. 49-56

 6. Барабаш О. Всеукраїнська акція “Ранкова зустріч збирає нових друзів” // Освітянське слово. – 2005. - № 31. – С. 4.

 7. Барабаш О. Проект “Ранкові зустрічі у початкових класах: розвиток взаємоповаги та толерантності” // Джерела. – 2005. - № 1-2. – С. 94-105.

 8. Барабаш О. Проект “Ранкові зустрічі у початкових класах” // Вертикаль. Додаток до часопису “Обрії” // 2005. - № 2. – С. 50-55.

 9. Барабаш О. Розвинути соціальні навички дітей // Освіта України. – 2005. - № 84. – С. 3.

 10. Барабаш О. Доброго ранку! Ми раді, що ви тут!//Освітянське слово.– 2005.- № 36.– С. 2-3.

 11. Большая советская энциклопедия. 2-е изд. М., 1955. Т.35: Психика. С.234-236; Психология. С.238-288; Психофизическая проблема. С.248.

 12. Вікова психологія [Электронный ресурс]: навчальний посібник / За ред. Г. С. Костюка. - Київ : Радянська школа, 1976. - 269 с.

 13. Вопросы мышления в советской психологии//Вопросы психологии. 1957. № 5. С.66-91.

 14. Вопросы психологии мышления//Психологическая наука в СССР. М., 1959. С.357-440.

 15. Вопросы психологии мышления [Текст] / Костюк Г.С. // Психологическая наука в СССР.Т.1. - М.,1959. - С.357-440.

 16. Дейкун Д.І., Дроб’язко П.І. Організація праці інспектора – методиста шкіл. – К.: Рад. шк., 1990. – 176 с.

 17. Десятов Т.М., Коберник О.М., Тевлін Б.Л., Чепурна Н.М. Наука управління загальноосвітнім навчальним закладом. – Харків. – 2003.

 18. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2004.- 352 с.

 19. Доброго ранку! Ми раді, що ви тут! Посібник для учителів з проведення ранкової зустрічі. Всеукраїнський фонд “Крок за кроком”, 2004.- 56 с.

 20. До питання про психологічні закономірності [Текст] / Костюк Г.С. // Практична психологія та соціальна робота. - 1999.-N8. - С.2-5.


Тема: Сутність компетентнісного підходу до навчання і виховання

Рекомендована література:

 1. Adult Education: Training of Trainers. - Hungary, 1998.

 2. Белинская Е. П. Исследования личности: традиции и перспективы // Социальная психология в современном мире. - М.: Аспект Пресс, 2002. - С. 42 - 61.

 3. Бобрівський В. Проблеми психолого-педагогічної підготовки вчителя до роботи у сучасній школі // Рідна школа. - №3. – 2002. – С. 22-27.

 4. Брінклі А., Десанте Б., Флемм М. та ін. Мистецтво бути викладачем. - К.: НМЦ «Консорціум із удосконалення менеджмент - освіти в Україні», 2003. -144 с.

 5. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники: Учебное пособие.-2-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд-во «Ось»-89,2000.-224с.

 6. Гаджиева Н.М., Никитина Н.Н., Кислинская Н.В. Основы самосовершенствования: Тренинг самосознания. – Екатенбург: Деловая книга, 1999.

 7. Гоцкало Н. Особистісно зорієнтований підхід у творчій спадщині видатних педагогів // Рідна школа. - №11. – 2002. – С. 42-44.

 8. Джонсон, Девід В. Соціальна психологія: тренінг міжособистісного спілкування / Пер. з анг. В.Хомика. -К.: Вид. дім „КМ Академия",2003.-288с.

 9. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. − К.: Академвидав, 2004. − С. 237 − 296.

 10. Діалогічна взаємодія у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи: Книга для вчителя /За ред. Г. О. Балла, О. В. Киричука. – К.: ІЗМН, 1997. – 136 с.

 11. Драйден Г, Вос Дж. Революция в обучении. - М: «ПАРВИНЗ», 2003. - 672 с.

 12. Емельянов Ю.Н. Активное социально-психологическое обучение. - Л.: Изд. ЛГУ,1985.-166с.

 13. Ермолаева Е. П. Профессиональная идентичность как комплексная характеристика соответствия субъекта и деятельности//Психологическое обозрение.- №2.-1998.-С.35– 40.

 14. Зарецкая И. Цель воспитания – личность, готовая ко взаимодействию со средой//Директор школи. Україна. - №1. - 2003. - С. 57-67.

 15. Зерна педагогічної інновації: (хрестоматія)/Уклад: Л.В. Буркова, Н.Ф. Федорова. - К.: ВАТ Вид-до „Київська правда”, 2002. - 120 с.

 16. Інтерактивні методи навчання/За заг. ред. П.Шевчука та П.Фенриха. - Щеціп: WSAP, 2005.-170 с.

 17. Компетентісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи /Під заг. ред. О.В.Овчарук. - К.: «КІ.С», 2004. -112 с.

 18. Киричук О. Розвиток і самореалізація особистості в умовах освітнього закладу // Рідна школа. - №5. – 2002. – С. 28-30.Тема: Ранкові зустрічі: розвиток соціально-психологічної компетентності школярів

Рекомендована література:

 1. Бернс Д. Хорошое самочуствие. Новая теория настроений. – М., 1995.

 2. Бех І. Інваріанти особистісного підходу до виховання // Завуч. – № 16.-2003.-(Вкладка).

 3. Бизнес-образование: специфика, программы, технологии, организация / Под общ. ред. С.Р.Филоновича. - М.: Издательский дом «ГУ ВШЗ», 2004. - 690 с.

 4. Литовченко Н.Ф. Професійно орієнтований тренінг самопізнання та саморегуляції. Навчально-методичні матеріали для тренінгових занять студентів педагогічних вузів. - Ніжин:НДПУ,2002.- 72с.

 5. Максимова Н., Порох Л. Розвиток творчої особистості школяра як психолого-педагогічна проблема сучасності // Рідна школа. - №11. – 2002. – С. 42-44.

 6. Малихіна О. Особистісно зорієнтована модель навчання та її аксіологічна сутність // Рідна школа. - № 10. – 2002. – С. 13-17.

 7. Мей Р. Искусство психологического консультирования. – М., 2001. – 192с.

 8. Морзе Н., Дементієвська Н. Intel. Навчання для майбутнього. Методичні рекомендації для тренерів - методистів. - 2005. -124 с.

 9. Нейманов Я.М. Образование в XXI веке: тенденции и прогнозы.-М.: Алгоритм, 2002.-480 с.

 10. Освітні технології: Навч.-метод. посіб./За заг. ред. О. М. Пєхоти.–К.: А.С.К., 2002.–С.27-45.

 11. Образование взрослых на рубеже веков: вопросы методологии, теории и практики.- / Под ред. С.Г.Вершловского. - В 4-х томах. - Т. 2. - СПб.: ИОВ РАО, 2000.

 12. Паркин М. Сказки для тренеров. Как использовать сказки, истории и метафори в обучении сотрудников. - М.: «Добрая книга», 2005. – 300 с.

 13. Панок В.Г. Основні напрями професійного становлення особистості практичного психолога у вищій школі//Практична психологія та соціальна робота.–2003.–№4.–С.14.

 14. Петровская Л.А. Компетентность в общении. Социально-психологический тренинг. - М.: Узд - во МГУ, 1989. - 216с.

 15. Педагогічний словник / За ред. М.Д. Ярмаченко.- К.: Пед. думка, 2001.- 516с.

 16. Подмазін С. Гуманізм реальний, або дорогий фактор виробництва. Становлення соціального феномену особистісно орієнтованої освіти // Управління освітою. - №8. – 2003. – С. 2-3.

 17. Порше Дж., Нидерер Дж. Стань тренером для всех и во всем.-Ростов н/Д.: Феникс,2005.-96с.

 18. Протасова Н.Г. Навчально-методичні матеріали до модуля «Особливості навчання дорослих» програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Національної академії державного управління при Президентові України. - К.: Дидактичний центр НАДУ, 2006.

 19. Психология. Словарь / Под общ. ред. А.В.Петровського. – М., 1990. – С.463-464.


Тема: Пісочна терапія: сутність методу, вимоги до проведення, показання та протипоказання щодо його використання

Рекомендована література:

1. Абрамова Г.С. Практикум по психологическому консультированию. – Екатеренбург, 1995.

2. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. – М.: Наука, 1977. – С. 17-39.

3. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания // Избранные психологические труды: В 2-х т. – М.: Педагогика, 1980.- Т.1. – С.16-178.

4. Андреева Г.М. Актуальные проблемы социальной психологии. – М.: МГУ, 1988. – С.91-109.

5. Біла О.Г. Соціально-психологічні детермінанти особистісного становлення психолога-практика // Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наук. пр. Інституту психології Ім.. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – К., 2003. – Т. 5.- - Ч.6. – С. 18-22

6. Бондаренко О.Ф. Психологічна допомога особистості. – Харків, 1996.

7. Верко С.С. Психолог в організації: «за» і «проти» // Актуальні проблеми психології: Соціальна психологія. психологія управління. організаційна психологія. Т.Ч. – К., 2002. С.207-211.

8. Воспитание у детей чувства по методу Марии Монтесори: Дидактические материалы. – К., 1995.

9. Годфруа Ж. Что такое психология. – В 2-х кн. – М.: Мир, 1996. – С.64-128.

10. Государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования: 540000. Педагогические науки. – Санкт-Петербург, 2000.

11. Жіночі права: крок за кроком. – М., 1999.

12. Климов Е.А. Введение в психологию труда. – М., 1988. – 175-186.

13. Конвенція про захист прав та гідностей людини у зв’язку з використанням досягнень медицини та біології: Конвенція про права людини та біомедицину. – ETS – Коротка інформація щодо діяльності системи центрів соціальних служб для молоді // практична психологія і соціальна робота. – 1999. - №7.

14. Ложкин Г.В. Повякель Н.И. Практическая психология конфликта: Учебное пособие. – К.: МАУН, 2000.

15. Ломов Б.Ф. Система наук о человеке // Вопросы общей, педагогической и инженерной психологии. – М.: Педагогика, 1991. – С. 30-50.

16. Галина Бедненко Греческие богини. Архетипы женственности Серия: Библиотека психологии и психотерапии Издательство: Независимая фирма "Класс", 2005 г.
Тема: Значення та основні соціально-психологічні функції ігрової терапії

Рекомендована література:

1. Психотерапия /Под ред. Б.Д.Карвасарского.- С.Петербург: Из-во «Питер», 2000.- 544 с.

2. Бурлачук Л.Б., Грабская Н.А., Кочарян А.С. Основы психотерапии. – Киев: Ника-Центр; Москва: Алетейа, 1999. – 232 с.

3. Осипова А.А. Введение в практическую психокорекцию, групповые методы работи. – М.: МПСИ; Воронеж: МОДЕК, 2000. – 240 с.

5. Осипова А.А. Общая психокоррекция: Учебное пособие. – М.: Творческий центр «Сфера», 2000. –512 с.

6. Рудницький Р.І. Практикум з психотерапії. – Чернівці: БДМА, 2001. - 102 с.

7. Лэндрет Г.Л. Ыгровая терапия: искусство отношений. – М. Междунар.пед. Академия, 1994.

8. Самоукина Н.В. Ыгри в школе и дома. – М. Новая школа, 1995.
Педагогічна практика «Ігрова терапія. Теорія і практика психотерапії дітей та підлітків»

1. Абрамов Г.С. Введение в практическую психологию. – М. , 1995.

2. Аксіологічні основи психологічної культури особистості: навчально-методичний посібник / В.В. Рибалка. – К.: АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих: Ін-т обдарованої дитини; АПН і МОН України, Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, 2009. – 326 с.

3. Бажутина С.Б., Воронина Г.Г., Булак И.П. Практическая психология в вузе и школе. – Луганск, 2000.

4. Битянова М.Р. Организация психологической роботы в школе. – М.,: Совершенство, 1998.-298с.

5. Данчева О.В., Швалб Ю.М, Практична психологія в економіці та бізнесі: навчальний посібник / «відродження», ред.. В.П. Недашківській риска». – М.,1999. – К.: Лібра, 1998. – 270с.

6. Забродин Ю.М. Становление психологии и проблемы психологической службы // Тенденции развития психологической науки / Отв. ред. Б.Ф. Ломов, Л.И. Анцыферова. – М.: Наука, 1989. – С.225-269.

7. Кузменко В.І. Зміст та організація роботи психолога в дошкільному закладі. – К., 1999.

8. Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе. – М.: Сфера, 1996.-240с.

9. Панок В.Г. Концепція національної соціально-психологічної служби // педагогіка і психологія. – 1994. -№2

10. Панок В.Г., Я.В. Чапрак, Д.Д. Романовська. Психоконсультативні стратегії діяльності практичного психолога системи освіти. Навчально-методичний посібник: Чернівці, «Рута», 2010.

11. Панок В.Г., Острова В.Д. Психологічна служба вищого навчального закладу (організаційно-методичні аспекти). - К.: «Освіта України», 2010. – 230 с.12. Положення про психологічну службу системи освіти України // Практична психологія та соціальна робота. – 32.-2000.

10. Рабочая книга школьного психолога / Под ред. И.В. Дубровиной. – М., 1995.
Каталог: predmety -> ocppsr -> media -> files
predmety -> Використання творчості письменників рідного краю на уроках словесності та в позаурочній роботі
files -> Основні напрями діяльності психологічної служби області у 2013-2014 н р. Л. Підлипна, директор оцппср відповідно до листа Міністерства освіти І науки України від 08. 07. 13р. №1/9-479 «Про діяльність психологічної служби у 2013/2014 навчальному
files -> Комплексне вивчення особистості учня опитувальник «девіантна поведінка особистості» Мета
files -> Філософія освіти як наука
files -> Підлітковий суїцид Види профілактики Київ «Редакції загальнопедагогічних газет»
files -> Навчальний посібник для вищих медичних навчальних закладів І ii рівнів акредитації
files -> Профілактика булінгу в учнівському середовищі
files -> Тренінгове заняття «Профілактика впливу молодіжних субкультур на підлітків» Мета
files -> Булінг як соціально-педагогічна проблема
files -> Комплексне вивчення особистості учня опитувальник «девіантна поведінка особистості» Мета

Скачати 181.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка