Філософія, її походження, проблематика та функціїСторінка35/36
Дата конвертації16.03.2017
Розмір8.34 Mb.
#12345
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36

?

Отже, науково-технічний прогрес, судячи з усього, поки що йтиме невпинно, з нарощуванням темпів. Але він вимагатиме від країн, • що займають у ньому передові рубежі:

^ 1) комплексного разе 'язання проблем життя в умовах тех­нологічної революції;

*Ь2) поступового залучення до науково-технічного поступу широкого світового загалу, бо інформаційно-те хно логічні пере­творення не можуть мати локального характеру. Політика в постіндустріальпому суспільстві може справді перетворити­ся у "соціальну технологію ";

%3) пріоритетного розв'язання гуманітарних проблем, бо йдеться про перехід до інтелектуальніших і потужніших засобів життєдіяльності. Деякі дослідники вважають, що за таких умов може суттєво зрости значення релігії, традиційних сусп­ільних та загальнолюдських цінностей.

Це тенденції, які можна побачити в розгортанні "нової хвилі" за оптимістичного погляду на неї. А за песимістичного? Ну зви­чайно, найпесимістичніший погляд переростас в апокаліптич-ний: він пророкує поступову загибель людства у другій половині ХХТ ст., частково від негативних екологічних наслідків техніч­ного поступу, частково — від неспроможності опанувати сили, пробуджені ним. Полегшені варіанти песимізму передбачають поступове втягування людства в безвихідь і суттєве обмеження технічного розвитку. Хворе людство на хворій планеті почина­тиме своє пристосування до життя спочатку.<*■ Але обидва прогнози і оптимістичний, / песимістичний — потребу­ють дій, мужності, наснаги і бажання долати життєві перешкоди. Це також один із підсумкових висновків аналізу сучасної ситуації у науково-технічному розвитку.

Г*'Лїз№1[

Висновки


і& Філософія науки п техніки надзвичайно важливий у сучасних умовах напрям філософських досліджень, що має свої корені у філософській традиції, але відбиває факт зро­стання впливу науково-технічного поступу па всі сфери людського життя і водночас змушує по-іншому підходити

й до розгляду деяких традиційних філософських проблем. Уколі найперших проблем філософії науки і техніки знахо­дяться: усвідомлення сутності науки та техніки, їх зв язків із підвалинами людського способу буття та поступом су­спільства, осмислення перспектив розвитку індустріальної цивілізації.

Резюме


® Феномен техніки с проявом того особливого становища людини у світі, що визначається намаганням самоутвердитись у бутті через опануван­ня за допомогою скінченного, алгоритмізованого, раціонального, механ­ічного, складносполученого нескінченним, спонтанним, самодос­татнім, безперервним і цілісним.

© Технічна творчість людини лише тоді набуває характеру безперервного поступу, коли вона поєднується з розвитком науки. Але, перехрещую­чись, шляхи розвитку науки й техніки не зливаються остаточно, зали­шаючись автономними сферами людської діяльності, У XX ст. зв 'язок науки й техніки стає ще тіснішим; розвиток науки й техніки має дедалі більший вплив на розвиток суспільства, що вимагає змін у міжіндивіду-альпих стосунках. Він впливає також на розвиток знання, норм моралі.® Найважливішою особливістю сучасного науково-технічного розвитку є вступ його в період “третьої хвилі”, тобто а період технологічної ре­волюції, що пов'язана з фронтальним впровадженням комп'ютерної та електроино-оочис.повальної техніки, а урахуванням у технічній твор­чості антропологічних та екологічних чинників, із використанням біо­генної інженерії, космічної техніки і природних джерел енергії; "тре­тю хвилю" часто характеризують як повернення до передіндустр'шльиих форм людської .життєдіяльності на новому рівні.

@ До особливостей сучасних процесів науково-технічного розвитку можна віднести також суттєве зростання самосвідомості науки п технічної діяльності, розречевлення діяльності внаслідок зростання значення інфор­маційних процесів, ускладнений діяльності внаслідок її інтелектуалізації. Тенденції сучасного науково-технічного розвитку молена оцінювати оп­тимістично та песимістично, але в будь-якому разі розвиток науки п тех­ніки потребує глибокого вивчення, розуміння та енергійних дій.[~7~] Питання для обговорення на семінарському занятті

/. Філософія науки і техніки як напрям сучасної філософії: причини виник­нення та пробіематика.

Заключне

слово


Перегляд найважливіших проблем сучасної філософії та особли­востей філософського осмислення світу, проведений у даному по­сібнику, навіть у такому скороченому варіанті засвідчує, що філо­софія постає своєрідним інтелектуальним "початком" ("архе") людини; це є діалог людини із самою собою, їїсамозасвідчення. Усві-домлення цього моменту дозволяє виділити у змісті філософії дві найважливіші сторони:

V предметно-іиформативну: вона пов 'язана із необхідністю про­сто знати певні теми, проблеми, категорії фііософії, провідну струк­турну визначеність її тем та проблем, орієнтуватись в історії фпю-софії, у її змістовій та історичній диференціації;V буттсво-екзистениіальну: будь-яка справжня філософія здійснює певніш прорив у нові виявлення чи нові ракурси буття як в його природно-космічних, так І в екзистенціально-особистісних вимірах.

Безумовно, завдання посібника, тіш більше скороченого, полягає в окресленні першої сторони фіюсофіїяк сфери знання. Але викона­ти це завдання поза певними живими зв 'ямами з другою стороною навряд чи можливо. Тому посібник має ще одне завдання - пробуди­ти иітерес до філософії І перевести ЇЇ вивчення у самостійне мірку­вання як світоглядного, так і особистішого самовиховного станів. Важливо збагнути, що факт зустрічі людини із світом — це реаль­не диво, оскільки лише людині відкривається буття як горизонт її пізнання, діяльності, самоздіпсиення.

Список літератури наприкінці посібника допоможе сіпати на цей іилях кожній людині, що зацікавиться фіюсофією серйозно.

в.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З КУРСУ "ФІЛОСОФІЯ".

1Поняття світогляду, його складові та значення у житті людини.

2Вихідні особливості людського становища в світі; необхідність людсь­кого самовизначення.

3Типологія світогляду. Світогляд і філософія.

4Особливості міфології як світогляду. Причини "міфологічного ренесан­су" у XX ст.

5Характерні риси філософського мислення.

6 Структура та функції філософського знання.

7Проблема "Схід-Захід" у розвитку сучасної цивілізації.

8Особливості західного та східного філософського мислення.

9 Канонічні джерела, світоглядні іаеї та філософські школи Староданньої Індії.

10Канонічні джерела, світоглядні ідеї та філософські школи Стародав­нього Китаю.

11Особливості, умови виникнення та етапи розвитку античної філософії.

12 Ідеї, провідні школи та представники античної натурфілософії.

13 Оцінка діяльності давньогрецьких софістів, їх ідеї та представники.

14 Життя та філософська діяльність Сократа.

15Теорія ідей Платона; її прояви у вченні Платона про людину та держа­ву.

16Вихідні ідеї філософії Арістотеля.Арістотель про світоустрій.

17Логічне вчення Арістотеля: арісто гелеві етика, полі іика та поетика.

18 Загальні особливості, ідейні здобутки та основні філософські школи завершального циклу розвитку античної філософії.

19 Радикальні зміни у світогляді при переході від античності до європейсь­кого середньовіччя.

20Місце філософії в духовному житті середньовіччя та її завдання в цей історичний період.

21Християнська патристика: ідеї, представники та роль у духовному роз­витку Середньовіччя.

22Порівняльна характеристика вихідних ідей схоластики й містики; їх представники.

23Основні проблеми, ідеї та представники схоластики і містики зрілого Середньовіччя; вихідні ідеї "томізму".

24. Суперечливий характер духовних процесів європейського Відроджен­ня; явища "титанізму" та "фаустівського духу".

25. Напрями, ідеї та представники філософії європейського Відродження.

26. Європа Нового часу: загальна характеристика епохи та особливості розвитку філософії.

27. Мислення "здорового глузду" в Європі Нового часу; вихідні особли­вості новоєвропейського світогляду. . 28Методологічні ідеї Ф.Бекона та Р.Декарта.

29. Гносеологічні ідеї Дж. Локка, Дж. Берклі, Д.Юма.

30 Учення Б.Спінози та Г. Лейбніца про субстанцію.

31Вихідні Ідеї європейського Просвітництва.

32Б. Паскаль про становище людини у світі.

33Особливості і а здобутки німецької класичної філософії.

34Вихідні ідеї філософії І.Канта. Етапи його філософської діяльності."Коперніканський переворот" І.Канта у філософії.

35І.Кант про рівні та форми пізнання.

36"Категоричний імператив" І. Канта та його сучасна оцінка.

37Особливості та ідейні здобутки філософії Г.Гегеля. Система філософії Гегеля.

38Антропологічний принцип філософії Л.Фейєрбаха.

39Порівняльна характеристика вихідних ідей класичної та некласичної філософій.

40ІдеїА.Шопенгауера та С.К"єркегора.

41Ф.Ніцше: ідеї "філософії життя". Ф.Ніцше та ніцшеанство. Напрями розроблення "науковоїфілософії" у XIX ст. Загальні особливості та провідні напрями філософії XX ст. Ідеї, представники та здобутки неопозитивізму та постпозитивізму. Ідеї та представники Львівск о-Варшавської філософської школи логіч­ного позитивізму.

Ідеї та представники філософії екзистенціалізму. Ідеї філософської антропології та персоналізму у філософії XX ст. Ідеї фрейдизму та неофрейлизму та їх вплив на громадську думку XX ст. Філософія історії та культурологія у філософії XX ст. Релігійна філософія XX ст.

Загальні особливості української філософії та основні етапи її розвитку. Особливості виникнення філософської думки в Україні. Філософські ідеї та джерела часів Київської Русі.

Український гуманізм та його особливості. Братські школи та поява професійної філософії в Україні.

Роль перших вищих навчальних закладів в розвитку української куль­тури і філософії.

Життя та філософська діяльність Г.Сковороди. Г.Сковорода про людсь­ке самопізнання, світоустрій та співвідношення "голови і серця". Університетська філософія в Україні XIX ст.

Філософські Ідеї в українській літературі XIX ст.: М.Гоголь, Т.Шев­ченко, І.Франко.

і8. Філософські засади громалсько-полп ичних рухів в Україні XIX ст.

59. Загальні особливості розвиі ку української філософії у XX ст.

60. Фундаментальне значення проблеми буття для філософи.

61. Людські виміри проблеми буття. Буля як цінність та міра моральної відповідальності сучасної людини.

62. Категоріальні визначення буття у класичній та некласичній філософіях.

63. Особливості некласичного філософського розуміння буття.

64. Сучасна наука про рівні та форми виявлення буття.

65. Зміст та значення "антропного принципу" у сучасній науковій картині світу.

66. Проблема онтологічного статусу свідомості та її вихідні ознаки.

67. Основні концепції походження свідомості та їч порівняльна характери-тика.

68. Предметність свідомості. Роль людської свідомості у взаєминах люди­ни і світу.

69. Структура та функції свідомості.

70. Ідеальність свідомості. Свідомість, мова та знакова діяльність. Мислен­ня та творчість.

71. Співвідношення понять буття, життя людини та її існування.

72. Сучасні концепції походження людина та їх оцінка.

73. Співвідношення понять "людина-індивід-особа-особистість-індивіду-альність".

74. Структура людської особистості, її основні прояви. Поняття самості в структурі особистості.

75. Поняття цінностей. Вихідні цінності людського буття.

76. Поняття та прояви свободи. Свобода як людська цінність.

77. Проблеми смерті, безсмертя та сенсу життя в їх філософському окрес­ленні.

78. Поняття пізнання. Видипізнаннятаїх співвідношення.

79. Порівняльна характеристика наукового та художньо-мистецького пізнання.

80. Рівні та форми пізнання. Пізнання як процес.

81. Особливості та роль чуттсвого пізнання у формуванні знань.

82. Раціональне пізнання, його форми та евристична роль.

83. Поняття істини в пізнанні. Істина і правда.

84. Особливості методологічної ситуації в сучасній філософії.

85. Сутність та структура методу як способу організації людської діяльності.

Поняття методу, методології та методики.

86. Проблема методу та методології в сучасній філософії.

87. Методи і форми наукового пізнання.

88. Предмет і завдання філософії історії як особливого напряму філософсь­ких досліджень. Історія як особливий вид реальності,

89. Проблема спрямованості історичного процесу та значення її вирішень для життєвого орієнтування людини.

90. Проблема смислу історії. Співвідношення прогресу та регресу в істо-ричномупроцесі.

91. Проблема суб'єкту історії та її можливі вирішення.

92. Рушійні сили історії, їїумови. чинники га фактори.

93. Оіггологіясоціального. Поняттятазмістсоціальних якостей.

94. Поняті я суспільства. Співвідношення суспільства і природи.

95. Суспільство як система, основні сфери суспільного життя та їх взаємозв'язок.

96. Людина і суспільство; основні аспекти співвідношення.

97. Духовне життя суспільства, його особливості та складові.

98. Особливості проявів проблеми культури у XX ст. Культура та людина.

99. Суттєві ознаки культури, їх зміст та значення.

100.Поняття цивілізації та її ознаки. Роль цивілізації в розвитку суспільних

процесів.

101. Культура та цивілізація: причини їх відмінностей та проблеми взаємодії. 102.Глобальні проблеми сучасної цивілізації, їх зміст та характеристика.

103. Роль фп юсофїї в розвитку особистості. Філософія - л юдське самопізнання-людське самовдосконалення.

104. Поняття техніки, її основні складові та зв'язок із пізнанням.

105.Особливості історичного розвитку науки; класична і некпасична наука. 106.Роль техніки в історичному розвитку суспільства. Технічний прогрес як

засада виділення історичних епох. 1О7.Сучасні оцінки ролі техніки в розвитку суспільства; їх критичний аналіз.

ЛІТЕРАТУРА З ФІЛОСОФІЇ,

ВИДАНА В 1990-Х-2002 рр. УКРАЇНСЬКОЮ І РОСІЙСЬКОЮ МОВАМИ

Підручники, навчальні посібники, монографіїІ.Августип Блаженньт. Исповедь. М., 1992.

2. Августин Блаженний. О граде Божием: В 4 т. М, 1994.

З.АвдеевР.Ф. Философия информационнойщгоилизации:Уч.пособие.М.,1994.

4. АяексеевП.В., ПшіинА.В. Философия.Учебник. М., 1996.

5. Андрущенко В., Губерський Л., Зуев В. Проблема гуманізму в сучасній філософії. К., 1994.

6. Апдрущенко В.П'., Михальчєнко М.ї. Сучасна соціальна філософія. К., 1996.

7. Аитологиямировой философии. Т.І. М., 1969-1972.

8. Аристотель. Метафизика. М., 1991. 4.1.

9. Арутюнов В.Х. Філософія. Навч.-метод, посіб. для самост.вивч. дисцип­ліни. 2-е вид., перероб. і допов. К., 2001.

10. Ариес Ф. Чсювек перед лицом смерти. М., 1992. ] Х.АсмусВ.Ф. Античнаяфилософия. М., 1999.12. Багпай Ж. Внутренний опьіт. СПб., 1997.

13. Бергсон А. Два источника морали и религии. М., 1994.

14. БердяевН.А. Самопознанис. М., 1991. 15.БердяевН,А. Смьісл истории. М., 1990.

16. БердяевН.А. Философия неравенегва: Письмо к недругам посоциаль-ной философии//Русское зарубежье: Из истории социальной и правовой мьіс-ли. Л., 1991.

17. Бобров В.В. Введенис в философию: Учебное пособие. М. Новосибирск, 2000. ІІ.БогутаИ.И. История философии в кратком изложении. М., 1995.

19. Бойко Ю. Шлях націй. Париж-Київ-Львів, 1992.

20. Бойченко І.В. Філософія історії: Підручник. К., 2000.

21. БрагшшЛ.И. Культура Возрождения. М., 1990.

22. Братко-Кутшіський О. Феномен України. К., 1996.

23. БултювМ.О. Ноосфера і проблема людства// Філософія. Світ людини. К.,1999.

24. БулгаковС.ІІ. Философия хозяйства//Соч. вдвухтомах.Т.1. М.,1993.

25. Буркхардт Г. Непонятная чувственность // ^то человек: Антология. М., 1995.

26. £>7“шОРічтаанітаогічшшіростірдумки//Фшссоф^

27. Ващенко Г. Виховний ідеал. Полтава, 1994.

28. Вебер М. Протестантская зтика и дух капитализма // Вебер М. Избранньїепроизведения. М., 1990.

29. ВернадскийВ.И. Несколькословоноосфере//Русскийкосмизм: Анто­логия философекой ммели. М., 1993.Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти

Ш-ІУ рівнів акредитації (Протокол № 14.2-525 від 20.04.2001 р. )

Рецензенти: І Ф.Надольшй, доктор філософських наук, професор Української

академії державного управління при Президентові УкраїниЕ П Семенюк, доктор філософських наук, професор, завідувач

кафедри філософії Українського лісотехнічного університетуВ.П.Лисий, доктор філософських наук, професор Львівського

національного університету ім. І.Франка

Петрушенко В.Л.

П312 Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів виших закладів освіти Ш-ГУ рівнів акредитації.2-е видання, виправ­лене і доповнене - К.: "Каравела"; Львів: "Новий світ-2000", 2002.

-544 с.

І5ВК 966-95596-8-5 "Каравела". ІЗВИ 966-7827-12-7 "Новий світ-2000".Навчальний посібник є коротким за змістом і доступним за формою викладом історії світової та вітчизняної філософської думки, основних теоретичних проблем сучасної філософії (онтології, пізнання, природи свідомості, людського буття та ін.). Велика увага в книзі приділена філософи історії культури, науки, техніки. Посібник побудовано у відповідності з учбовою програмою курсу. Він забезпечує використання повного комплексу основних методів навчання: словесного, наочного і практичного.

Призначений для студентів і аспірантів, широкого кола зацікавлених філософією. удк 1 (07)

ББК 87 я 73

ЗМІСТ


Переднє слово...............................................................................................8

ТЕМАІ. ФІЛОСОФІЯ, ЇЇ ПОХОДЖЕННЯ,

ПРОБЛЕМАТИКА ТА ФУНКЦІЇ.........................................12

1.1. Особливості становища людини в світі та необхідність

її самовизначення............................................................................. 14

1.2. Поняття та типологія світогляду. Світогляд і філософія.............. 18

1.3. Особливості історичного виникнення філософії.

Філософія і міфологія.......................................................................23

1 А. Проблема визначення предмету філософії. Характерні

риси філософського мислення. Співвідношення

філософії, науки, релігії та мистецтва.............................................26

1.5. Структура та функції філософського знання. Провідні

позиції у філософії............................................................................31

ТЕМА2. ФІЛОСОФІЯ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ.............................38

2.1. Проблема “Схід—Захід” в сучасній філософії та культурології. Особливості східного та західного типів філософствування.........41

2.2. Джерела, провідні ідеї та напрями філософської думки Стародавньої Індії............................................................................45

2.3. Канонічні джерела, провідні ідеї та напрями філософії Стародавнього Китаю.....................................................................51

ТЕМАЗ. АНТИЧНА ФІЛОСОФІЯ.........................................................58

3.1. Поняття античної філософії. Етапи її розвитку та загальні особливості.......................................................................................60

3.2. Розвиток ідей у натурфілософських (“фізичних”) школах Стародавньої Греції.........................................................................63

3.3. Ідеї та представники високої класики в розвитку античної філософії...........................................................................................68

3.4. Завершальний цикл розвитку античної філософії: школи,

ідеї, представники............................................................................73

ТЕМА 4. ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА ФІЛОСОФІЯ

СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ.................................................................78

4.1. Зміни у світогляді під час переходу від античності

до європейського Середньовіччя.....................................................80

4.2. Вихідні ідеї середньовічної патристики. Місце філософії

у духовному житті Середньовіччя...................................................83

4.3. Схоластика І містика як провідні напрями середньовічної філософії...........................................................................................88

ТЕМА5. ФІЛОСОФІЯ ВІДРОДЖЕННЯ..............................................96

5.1. Поняття “Відродження” та характерні риси духовного

життя цієї доби..................................................................................98

5.2. Провідні напрями ренесансного філософствування: гуманістичний антропологізм, неоплатонізм,

натурфілософія...............................................................................100

5.3. Філософські ідеї пізнього Відродження........................................106

ТЕМА б. ФІЛОСОФІЯ НОВОГО ЧАСУ...............................................114

6.1. Панорама соніокультурних та духовних процесів у Європі Нового часу та особливості розвитку філософії.......................... 116

6.2. Методологічні пошуки Ф.Бекона та Р.Декарта..........................118

6.3. Теорія пізнання Т.Г. Гоббса та Дж. Локка. Скептицизм

П. БейлятаД. Юма, сенсуалістські максими Дж. Берклі............124

6.4. Б. Спіноза та Г. Лейбніа - тотожність і відмінність їх вчень

про субстанцію...............................................................................129

6.5. Б.Паскаль та філософія Просвітництва про місце і роль

людини у світі.................................................................................133

ТЕМА 7. НІМЕЦЬКА КЛАСИЧНА ФІЛОСОФІЯ.............................. 140

7.1. Німецька класична філософія як особливий етап

розвитку новоєвропейської філософії...........................................142

7.2. ІммануїлКант — творець німецької класичної філософії. Основні ідеї І. Канта......................................................................144

7.3. Філософські ідеї Й.-Г. Фіхте та Ф.-В.-Й. Шеллінґа...................... 149

7.4. Філософія Гсгеля як найвище досягнення німецької класичної

філософії.........................................................................................151

7.5. Антропологічний принцип філософії Л.Фейєрбаха.....................157

ТЕМА 8. ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ПРОЦЕС

У ЄВРОПІ XIX ст.................................................................. 162

8.1. Зміна парадигми філософського мислення у XIX — напоч.ХХст..................................................................................164

8.2. Вихідні ідеї філософії А. Шопенгауера та С. К'єркегора...........166

8.3. Ідеї розроблення “наукової філософії” у європейській філософії XIX ст............................................................................. 170

8.4. Фрідріх НІцше та ідеї “філософії життя”..................................... 173

ТЕМА 9. ЗАРУБІЖНА ФІЛОСОФІЯ XX ст.........................................178

9.1. Загальні особливості духовних процесів та розвитку
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка