Фінансова звітність згідно мсфз за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року разом зі Звітом незалежних аудиторів публічного акціонерного товаристваСторінка1/3
Дата конвертації07.09.2018
Розмір0.69 Mb.
#48570
  1   2   3
Фінансова звітність згідно МСФЗ

за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року

разом зі Звітом незалежних аудиторів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ДОНРИБКОМБІНАТ»м. Cловянськ
2015 рік

ЗМІСТ

2. ОСНОВА СКЛАДАННЯ ОКРЕМОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 18

Свідоцтво АПУ про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів Свідоцтво № 0025 від 26.01. 2001р.

Свідоцтво АПУ про відповідність системи контролю якості № 0032 від 29 квітня 2010 р.
Україна 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12, тел.: 38 (063) 333-38-83;38 (050) 470-70-72,

e-mail: sochinska@mail.ru сайт: www.ukrvostokaudit.com.ua

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

(АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК)щодо фінансової звітності

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ДОНРИБКОМБІНАТ»

станом на 31 грудня 2014 року
Адресат :
Звіт незалежного аудитора призначається для Керівництва та Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНРИБКОМБІНАТ», фінансовий звіт якого перевіря­ється і може бути викорис­таний для подання до Національної комісії з цінних папе­рів та фондового ринку при розкритті інформації емітентом.
ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Опис перевіреної фінансової інформації
Ми провели аудит фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНРИБКОМБІНАТ», до складу якої входить:

- форма № 1 „Баланс” (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2014 р.,

- форма № 2 „Звіт про фінансові результати” (Звіт про сукупний дохід) за 2014 р.,

- форма № 3 „Звіт про рух грошових коштів” (за прямим методом) за 2014 р.,

- форма № 4 „Звіт про власний капітал” за 2014 р.,

- форма (вільна) «Примітки до річної фінансової звітності» за 2014 р.


Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНРИБКОМБІНАТ» несе відповідальність за cкладання та достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності,що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та ви­користання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помил­ки; вибір та застосування відповідних принципів бухгалтерського обліку, облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.
Відповідальність аудитора.
Відповідальністю аудиторів є висловлення думки щодо фінансової звітності на основі результатів аудиту, який було проведено відповідно до Міжнародних стандартів аудиту.

Ці стандарти вимагають від аудиторів дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиту для отримання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналізу якості ведення податкового обліку, аудитори не виключають, що подальшою податковою перевіркою можуть бути виявлені викривлення.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та їх розкриття у фінансовій звітності. Вибір процедур залежав від судження аудитора та включав оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглянув заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включав також оцінку відповідності використання облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Під час аудиту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНРИБКОМБІНАТ» було зібрано та систематизовано достатній обсяг доказів, які є достатніми і прийнятними для висловлення нашої думки.


АУДИТОРСЬКА ДУМКА
Підстави для висловлення аудиторської думки
Складання аудиторського висновку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНРИБКОМБІНАТ» щодо повного комплекту фінансової звітності регламентується МСА №700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА № 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора».

Ми надали безумовно-позитивний висновок щодо повного комплекту фінансової звітності за рік, який закінчився 31.12.2014 року.


Загальний висновок аудитора .
Висновок незалежного Аудитора складено у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (надалі – МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 229/7 від 31 березня 2011 року, в тому числі у відповідності із МСА № 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності».

Концептуальною основою фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНРИБКОМБІНАТ» є концептуальна основа загального призначення, яка відповідає загальним потребам широкого кола користувачів у фінансовій інформації у відповідності з принципами безперервності, послідовності, суттєвості, порівнянності інформації, структури та змісту фінансової звітності.

На думку Аудитора, фінансова звітність надає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНРИБКОМБІНАТ» станом на 31 грудня 2014 року, її фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, звіт про власний капітал за 2014 рік,а також інші Примітки до цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання
Негативні явища, які вже відбуваються в Україні, а саме політична нестабільність, падіння ВВП та високий рівень інфляції, коливання, погіршення інвестиційного клімату можуть вплинути на діяльність Товариства та його прибутковість у майбутньому.

Дана річна фінансова звітність не включає коригування, які б могли мати місце, якби Товариство не в змозі продовжувати свою діяльність в майбутньому.

Генеральний директор

ТОВ «АФ «УКРВОСТОКАУДИТ»

сертифікат серії А № 000039, виданий рішенням Аудиторської палати України № 61 від 18.12.1997 року, дію сертифікату продовжено рішенням Аудиторської палати України №115 від 31.10.2002 р. до 04.11.2016 р.


27 березня 2015 р.

__________________

Г.В.Сочинська

Україна, 83017, м. Київ,

Вул. Мельникова ,буд. 12

ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА ЗА ПІДГОТОВКУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ДОНРИБКОМБІНАТ»

станом на 31 грудня 2014 року
Нижченаведена заява, яка повинна розглядатися спільно з описом обов'язків незалежних аудиторів ТОВ « АФ « УКРВОСТОКАУДИТ», які містяться в представленому висновку незалежних аудиторів, зроблено з метою розмежування відповідальності керівництва та вказаних незалежних аудиторів, щодо фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНРИБКОМБІНАТ».

Керівництво Товариства відповідає за підготовку фінансової звітності, достовірно відображає у всіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2014 року, а також рух грошових коштів та зміна в чистих активах, що належать учасникам, за рік, що закінчився на цю дату у відповідності до Міжнародних фінансової звітності («МСФЗ»).

При підготовці фінансової звітності керівництво несе відповідальність за:

• Вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне застосування;

• Застосування обґрунтованих оцінок і припущень;

• Дотримання відповідних МСФЗ і розкриття всіх істотних відхилень у примітках до фінансової звітності;

• Підготовку фінансової звітності, виходячи з припущення, що Товариство буде продовжувати свою діяльність у доступному для огляду майбутньому, за винятком випадків, коли таке допущення неправомірно.
Керівництво також несе відповідальність за:
• Розробку, впровадження та забезпечення функціонування ефективної та надійної системи внутрішнього контролю на Товаристві;

• Підтримання системи бухгалтерського обліку, що дозволяє в будь-який момент підготувати з достатнім ступенем точності інформацію про фінансове становище і забезпечити відповідність фінансової звітності вимогам МСФЗ;

• Вживання заходів в межах своєї компетенції для забезпечення зберігання активів Товариства;
• Запобігання та виявлення фактів шахрайства та інших зловживань.
Фінансова звітність за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2014 року, була затверджена «20» лютого 2015 року від імені керівництва Товариства:


Голова ПравлінняГоловний бухгалтерДиброва И.М.

Макогон Ю.П.

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ПАТ «ДОНРИБКОМБІНАТ»

станом на 31 грудня 2014 року
Коди
Дата (рік, місяць, число)

2014

12

31

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНРИБОКОМБІНАТ»

за ЄДРПОУ

00476625

Територія ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

за КОАТУУ

0124783801

Організаційно-правова форма господарювання

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності Прісноводне рибництво

за КВЕД

03.22

Середня кількість працівників 368Адреса м.Мирне,Словянський р-н,

ДОНЕЦЬКА обл., 84173

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)


Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
-
за міжнародними стандартами фінансової звітності
V

Баланс ( Звіт про фінансовий стан )

на "31" грудня 2014 р.


Форма № 1 Код за ДКУД

1801001Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи1000первісна вартість

1001накопичена амортизація

1002Незавершені капітальні інвестиції

1005

2 236

2 236

Основні засоби

1010

80 657

76 841

первісна вартість

1011

90 575

90 499

Знос

1012

9 918

13 658

Інвестиційна нерухомість

1015Первісна вартість інвестиційної нерухомості

1016Знос інвестиційної нерухомості

1017Довгострокові біологічні активи

1020Довгострокові біологічні активи

1021Первісна вартість довгострокових біологічних активів

1022Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств1030інші фінансові інвестиції

1035Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

11 944

11 944

Відстрочені податкові активи

1045Гудвіл

1050Відстрочені аквізиційні витрати

1060Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065Інші необоротні активи

1090Усього за розділом I

1095

94 837

91 021

II. Оборотні активи

Запаси


1100

20 005

19 040

Виробничі запаси

1101

920

1 096

Незавершене виробництво

1102

19 008

17 930

Готова продукція

1103

77

14

Товари

1104Поточні біологічні активи

1110Депозити перестрахування

1115Векселі одержані

1120Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами1130

3 254

3 460

з бюджетом

1135у тому числі з податку на прибуток

1136Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів

1140Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків

1145Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

20

17

Поточні фінансові інвестиції

1160Гроші та їх еквіваленти

1165

216

129

Готівка

1166

10

5

Рахунки в банках

1167

206

124

Витрати майбутніх періодів

1170Частка перестраховика у страхових резервах

1180у тому числі в:

резервах довгострокових зобов’язань1181резервах збитків або резервах належних виплат

1182резервах незароблених премій

1183інших страхових резервах

1184Інші оборотні активи

1190

8 225

8 234

Усього за розділом II

1195

31 720

30 880

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

-

-


Баланс

1300

126 557

121 901

Пасив


Код рядка


На початок звітного року


На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал1400

43 193

43 193

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401Капітал у дооцінках

1405Додатковий капітал

1410

5 527

5 478

Емісійний дохід

1411Накопичені курсові різниці

1412Резервний капітал

1415Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

2 544

(1 942)

Неоплачений капітал

1425Вилучений капітал

1430Інші резерви

1435Усього за розділом I

1495

51 264

46 729

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов'язання1500Пенсійні зобов’язання

1505Довгострокові кредити банків

1510

3 477

3 477

Інші довгострокові зобов'язання

1515

2 523

2 523

Довгострокові забезпечення

1520Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521Цільове фінансування

1525Благодійна допомога

1526Страхові резерви

1530у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань

1531резерв збитків або резерв належних виплат

1532резерв незароблених премій

1533інші страхові резерви

1534Інвестиційні контракти

1535Призовий фонд

1540Резерв на виплату джек-поту

1545Усього за розділом II

1595

6 000

6 000

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків1600Векселі видані

1605Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов'язаннями1610товари, роботи, послуги

1615

53 858

53 858

розрахунками з бюджетом

1620

111

470

у тому числі з податку на прибуток

1621

38
розрахунками зі страхування

1625

196

548

розрахунками з оплати праці

1630

585

257

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1635Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками

1640Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків

1645

15

10

Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю

1650Поточні забезпечення

1660Доходи майбутніх періодів

1665Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670Інші поточні зобов'язання

1690

14 528

14 057

Усього за розділом IІІ

1695

69 293

69 172

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800Баланс

1900

126 557

121 901


Керівник

________________

Диброва И.М.
(підпис)

Головний бухгалтер

________________

Макагон Ю.П.
(підпис)
Коди
Дата (рік, місяць, число)

2014

12

31

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ДОНРИБОКОМБІНАТ»

за ЄДРПОУ

00476625


Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )

за 2014 рік

Форма № 2 Код за ДКУД

1801003


І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ


Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року


1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

2000

24 292

23 971

Чисті зароблені страхові премії

2010премії підписані, валова сума

2011премії, передані у перестрахування

2012зміна резерву не зароблених премій, валова сума

2013зміна частки перестраховиків у резерві иезароблених премій

2014Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 

2050

(24 7585)

(25 203)

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070Валовий:  

     прибуток 2090     збиток 

2095

(493)

(1 232)

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов 'язань

2105Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110зміна інших страхових резервів, валова сума

2111зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112Інші операційні доходи 

2120

1 148

3 853

у тому числі: дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування

2123Адміністративні витрати 

2130

(1 808)

(2 013)

Витрати на збут

2150

(4 616)

(5 000)

Інші операційні витрати 

2180

(708)

(2 867)

у тому числі:

витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182Фінансовий результат від операційної діяльності:  

     прибуток 2190     збиток  

2195

(6 477)

(7 259)

Дохід від участі в капіталі 

2200Інші фінансові доходи 

2220

2 741

2 572

Інші доходи 

2240

15

4 548

у тому числі:

дохід від благодійної допомоги

2241Фінансові витрати 

2250

(765)

(795)

Втрати від участі в капіталі 

2255Інші витрати 

2270
(158)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275Фінансовий результат до оподаткування:

Прибуток


2290Збиток

2295

(4 486)

(1 092)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305Чистий фінансовий результат:  

     прибуток 2350     збиток 

2355

(4 486)

(1 092)


II. СУКУПНИЙ ДОХІД


Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року


1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405Накопичені курсові різниці

2410Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415Інший сукупний дохід

2445Інший сукупний дохід до оподаткування

2450Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

2455Інший сукупний дохід після оподаткування

2460Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

( 4 486)

(1 092)


III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ


Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року


1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

34 047

30 668

Витрати на оплату праці

2505

8 407

9 198

Відрахування на соціальні заходи

2510

3 294

3 590

Амортизація

2515

3 790

2 672

Інші операційні витрати

2520

708

7 037

Разом

2550

50 246

53 165


ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ


Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року


1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій 

2600

34 554 688

34 554 688

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 

2605Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

2610

(0,13)

(0,03)

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

2615Дивіденди на одну просту акцію 

2650

-

-Керівник

________________

Диброва И.М.
(підпис)

Головний бухгалтер

________________

Макогон Ю.П.
(підпис)
Коди
Дата (рік, місяць, число)

2014

12

31

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ДОНРИБОКОМБІНАТ»

за ЄДРПОУ

00476625


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2014 рік


Форма № 3 Код за ДКУД

1801004


Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період 


попереднього року1

2

3

4І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

27 353

33 355Повернення податків і зборів

3005

у тому числі податку на додану вартість

3006

Цільового фінансування

3010

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

Надходження від повернення авансів

3020

23

65Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

Надходження від операційної оренди

3040

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

Надходження від страхових премій

3050

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

Інші надходження

3095

77

400Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)3100

(15 266)

(15 101)Праці

3105

(3 926)

(7 209)Відрахувань на соціальні заходи

3110

Зобов'язань з податків і зборів

3115

(4 186)

(5 417)Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

Витрачання на оплату авансів

3135

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

(3 227)

(895)Витрачання на оплату цільових внесків

3145

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами

3150

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

Інші витрачання

3190

(935)

(5 128)Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-87

70II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій


3200

-необоротних активів

3205

Надходження від отриманих:

Відсотків3215

Дивідендів

3220

Надходження від деривативів

3225

Надходження від погашення позик

3230

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

-

-Інші надходження

3250

Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій3255

необоротних активів

3260

Виплати за деривативами

3270

Витрачання на надання позик

3275

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

Інші платежі

3290

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Власного капіталу


3300

Отримання позик

3305

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

Інші надходження

3340

Витрачання на:

Викуп власних акцій3345

Погашення позик

3350

Сплату дивідендів

3355

Витрачання на сплату відсотків

3360

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

Інші платежі

3390

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-87

70Залишок коштів на початок року

3405

216

146Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

Залишок коштів на кінець року

3415

129

216

Керівник

________________

Диброва И.М.
(підпис)

Головний бухгалтер

________________

Макогон Ю.П.
(підпис)
Коди
Дата (рік, місяць, число)

2014

12

31

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ДОНРИБОКОМБІНАТ»

за ЄДРПОУ

00476625


Звіт про власний капітал

за 2014 рік


Форма № 4 Код за ДКУД

1801005(підпис)Стаття

Код рядка

Зареєст-рований (пайовий)

капітал

Капітал у дооцінках

Додат-ковий капітал

Резер-вний капітал

Нероз-

поділе-

ний прибуток (непокритий збиток)

Неопла-чений капітал

Вилу-чений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

43 193
5 527
2 54451 264

Коригування:

Зміна облікової політики4005

Виправлення помилок

4010

Інші зміни

4090

Скоригований залишок на початок року

4095

43 193
5 527
2 54451 264

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

(4 486)(4 486)

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

Накопичені курсові різниці

4113

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

Інший сукупний дохід

4116

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)4200

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

Відрахування до резервного капіталу

4210

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

Внески учасників : Внески до капіталу

4240

Погашення заборгованості з капіталу

4245

Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)

4260

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

Вилучення частки в капіталі

4275

Зменшення номіналь­ної вартості акцій

4280

Інші зміни в капіталі

4290(49)

(49)

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

Разом змін у капіталі

4295(49)
(4 486)(4 535)

Залишок на кінець року

4300

43 193
5 478
(1 942)46 729


Керівник

________________

Диброва И.М.
(підпис)

Головний бухгалтер

________________

Макогон Ю.П.
(підпис)

ПРИМІТКИ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

ПАТ «ДОНРИБКОМБІНАТ»

ЗА РІК, ЗАКІНЧИВШИЙСЯ 31 ГРУДНЯ 2014 РОКУ.

(У тисячах українських гривень)
  1. ЗВИЧАЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Опис про підприємство

Юридична адреса та фактичне місцезнаходження Товариства: Україна, 84173, Донецька обл., Слов”янський район, селище Мирне.

Основна діяльність: 03.22 РИБНИЦТВО, МОРСЬКЕ І ПРІСНОВОДНЕ РИБНИЦТВО
УМОВИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

Економіка України проявляє деякі характерні особливості, властиві ринкам, що розвиваються. Податкове, валютне і митне законодавство України допускають можливість різних тлумачень і створюють додаткові труднощі для компаній, що здійснюють свою діяльність в Україні.

У зв’язку з політичною напругою в Україні яка сталося на початок 2014 року та триває тойчас Товариства зіткнулися із погіршенням ділової активності у ряді галузей економіки,що спричинило зниження доходів підприємств і населення, а девальвація національної валюти призвела до збільшення фінансового навантаження на підприємства. Наслідком впливу вказаних чинників стало значне погіршення якості робочих активів Товариства.

Таким чином, негативні явища, які вже відбуваються в Україні, а саме політична нестабільність, падіння ВВП та високий рівень інфляції, коливання, зростання частки проблемних активів і погіршення інвестиційного клімату значно вплинуть на діяльність Товариства та його прибутковість.
Каталог: files -> builders
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя
builders -> Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
builders -> Пт «Ломбард «Криниця та компанія» Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року. Примітки до Звіту про фінансовий стан (форма №1)
builders -> Титульний аркуш
builders -> Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка