Фінансова звітність згідно мсфз за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року разом зі Звітом незалежних аудиторів публічного акціонерного товаристваСторінка3/3
Дата конвертації07.09.2018
Розмір0.69 Mb.
#48570
1   2   3

Запаси відображені у фінансовій звітності по нижчій з оцінок (собівартості або чистої вартості реалізації-) - по собівартості (по закупівельній вартості на дату оприбуткування). Для обліку вибуття запасів використовувався ідентифікований метод ( метод партійного обліку запасів по середньо виваженій ціні).

Значну частину запасів складають сировина і матеріали, що є динамічними, швидко обертаються, тому їхня вартість у Балансі відповідає реальній ринковій вартості. Переоцінка вартості запасів не провадилася через відсутність її необхідності.10.ОСНОВНІ ЗАСОБИ

  1. Групи основних засобів

Код рядкаНадійш

лоза


рік

Нарахова но

амортиза ції за рікВтрати

від


зменшен

ня

кориснос тіу тому числі

Залишок на початок року

1 ІереОміпіча

(дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

одержані за

фінансовою

орендою


передані в

оперативну

оренду


первісн

а

(пероці

нена)

вартіст


ь

знос

первісно ї(пере­оціненої

)

вартостізносу

первісна (пере­оцінена) вартість

знос

первісн

ої (пере­оцінено

0

вартост і


зносу

первісн а(пере­оцінена

)

вартість

знос

первісн а(пере­оцінена

) вартістьзнос

первісн а(пере­оцінена

)

вартість

Знос

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Земельні ділянки

100
Інвестиційна нерухомість

105
Будинки, споруди та передавальні пристрої

120

82466

5742
3364


82466

9106

Машини та обладнання

130

2018

1552


4

4

130


2014

1678

Транспортні засоби

140

2301

1824


78

78

84


2223

1830

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

150

190

128

4125

25

26


206

129

Тварини

160
Багаторічні насадження

170

2760

68
115


2760

183

Інші основні засоби

180

840

604

3545

45

173


830

732

Малоцінні необоротні матеріальні активи

200
Тимчасові (нетитульні) споруди

210
Разом__260__90575__9918'>Разом

260

90575

9918

76152

152

3892


90499

13658

На балансі Товариства обліковуються незавершені капітальні інвестції у сумі __2236_ тис.грн. на кінець року та ___2236 тис.грн. - на початок року це є об'єкти незавершеного капітального будівництва

. Підприємством відповідно до МСФЗ обрано виробничий метод нарахування амортизації (метод суми одиниць продукції) основних засобів. За 2013рік нараховано амортизації 2714тис.грн. За 2014рік нараховано амортизації___3892тис.грн.

Протягом 2014 року вибуло основних засобів, які не відповідають вимогам визначення активу (за наявності фізичного та морального зносу) на ____152тис.грн.

Протягом 2014року надійшло основних засобів - 74 тис.грн., в тому числі: будинки, споруди та передавальні пристрої -0,00 тис.грн..;транспортні засоби - 41тис грн. інструменту, приладів,інші-35

Підприємством було прийняте рішення щодо проведення переоцінкі об'єктів ОЗ.Сума дооцінки склала ___0,00_тис.грн.Всі витрати на ремонт основних засобів протягом року віднесені на витрати операційної діяльності.

У Товариства є в наявності орендовані основні засоби.Їх Вартість складає ___3464_тис.грн.11.РЕЗЕРВИ

Резерви визнаються, якщо Товариство в результаті певної події в минулому має юридичні або фактичні зобов’язання, для врегулювання яких з більшим ступенем імовірності буде потрібно відтік ресурсів, і які можна оцінити з достатньою надійністю. Товариство визнає в якості резервів - резерв відпусток, який формується щомісячно виходячи з фонду оплати праці і розрахункового оціночного коефіцієнта. Коефіцієнт розраховується виходячи з даних попередніх звітних періодів з урахуванням поправки на інформацію звітного періоду. Величину забезпечення витрат на оплату відпусток визначати як добуток фактично нарахованої працівникам заробітної плати й норми резервування. Норма резервування визначається як співвідношення річної фактичної суми оплати відпусток і загального фонду заробітної плати за попередній рік.12.КАПІТАЛ

Статутний капітал

ПАТ «ДОНРИБКОМБІНАТ»Статутний капітал Товариства - зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства - відповідає Статуту та відображений в Балансі у розмірі 43193,0 тис.грн.. Статутний капітал Товариства на дату Балансу - 31.12.2013 р. - заявлений дорівнює сплаченому.

Статутний капітал зареєстрований – 43 193 тис. грн.

Капітал у дооцінках інфляційних процедур - 4 635 тис.грн.

Дооцінка основних засобів ,які є власністю держави -942 тис.грн.

Знос при дооцінці цих ОЗ – ( 50) тис.грн.

Таким чином, Капітал у дооцінках складає 5527 тис.грн.

На початок року резервний капітал на підприємстві не сформовано. Протягом року змін у резервному капіталі не відбувалося.
Протягом року Товариством не провадились операції придбання-продажу акцій власної емісії.

На кінець звітного періоду неоплачений капітал відсутній.Нерозподілений прибуток (збиток) на кінець року визначено після завершення підготовки Звіту про фінансові результати і він склав ___(1942) тис.грн.

За 2014 рік – отримано від операційної діяльності збиток у розмірі __0,00_ тис. грн.

Дооцінка необоротних активів ( ОЗ) склала ___ тис.грн.

Уцінка фінансових інструментів склала __0,00_тис.грн.,та коректировка статутного капіталу,згідно МСФЗ -29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» -___0,00 тис.грн. , таким чином, сукупний дохід склав ___ тис. грн..

13.ДОХОДИ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ

Чистий дохід від реалізації продукції за 2014 рік склав __24292_ тис.грн..у статтю "Собівартість реалізованої продукції"" включені матеріальні витрати (сировина, матеріали), пряма заробітна плата з нарахуваннями, виробничі накладні витрати – 24785 тис.грн.у статті "Інші операційні доходи" в сумі __1148 тис.грн. включені доходи, пов'язані з операційною діяльністю підприємства, в тому числі - доходи від операційної оренди активів __тис.грн.;.; інші доходи від операційної діяльності – __0,00 тис.грн

у статтю "Адміністративні витрати" включені адміністративні витрати поточного звітного періоду — __1808 тис.грн.);

у статтю "Витрати на збут" включені витрати, пов'язані зі збутом товарної продукції, що виробляється підприємством - витрати на утримання підрозділів збуту, доставку продукції споживачам -__4616-тис.грн.;

у статті "Інші операційні витрати" в сумі __708_тис.грн. включені витрати, пов'язані з операційною діяльністю підприємства.; сплачені штрафи, пені, неустойки господарської діяльності,

у статті "Інші доходи" в сумі ___15тис.грн. включені доходи, не пов'язані з операційною діяльністю підприємства
у статті "Фінансові витрати" відображені відсотки по банківському кредиту в сумі ___ 765тис.грн.;

у статті "Інші фінансові доходи" відображено додаток на додану вартість сумі ___ 2741тис.грн.;

У статт!»!нш! вирахування з доходу по рядку 030 відображено повернута сумма _ тис грн.,

у статті "Інші витрати" відбиті збитки протягом поточного року, не пов'язані з операційною діяльністю підприємства в сумі __ тис.грн., у тому числі : собівартість списаних необоротних активів ___ тис.грн.;податок на прибуток від звичайної діяльності, розрахований згідно правил податкового обліку та НКУ, у 2014 році відсутній (Товариство - платник фіксованого сіль госпподатку ); Оголошені та не виплачені дивіденди за 2014 рік на підприємстві відсутні.

14.ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Операційні витрати Товариства це є :2013 рік 2014 рік

Тис.грн.

1.Матеріальні витрати 30668 34047

2.Зарплата 9198 8407

3.Відрахування 3590 3294

4.Амортизація 2672 3790

5.Інші операційні витрати 7037 708РАЗОМ : 53165 50246

17.АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ ТА ВИТРАТИ НА ЗБУТ

Склад адміністративних витрат наведений у таблиці:Найменування показника

За звітний період

За попередній

2012 рік період1

2

3

Матеріальні витрати

216

2977

Витрати на оплату праці

756

1487

Відрахування на соціальні заходи

295

989

Амортизація

215

1560

Інші операційни витрати

326

2867

Разом

1808

9880

18. УМОВНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА ІНШІ РИЗИКИ

(a) Податки

Податкове законодавство України, чинне або те, що по суті вступило в силу на кінець звітного періоду, допускають можливість різних тлумачень в застосуванні до операцій та діяльності Товариства. У зв’язку з цим податкові позиції, визначені керівництвом, і офіційна документація, що обгрунтовує податкові позиції, можуть бути успішно оскаржені відповідними органами. Українське податкове адміністрування поступово посилюється, у тому числі підвищується ризик перевірок операцій, що не мають чіткого економічного обгрунтування або виконаних за участю контрагентів, які не дотримуються вимоги податкового законодавства. Податкові перевірки можуть охоплювати три календарних роки діяльності, що безпосередньо передували року перевірки. За певних обставин перевірка може поширюватися на більш ранні періоди. Податкові періоди залишаються відкритими для податкових перевірок з боку влади стосовно податків протягом трьох календарних років, що передують року проведення перевірки. За певних обставин перевірки можуть охоплювати більш тривалі періоди.

(b) Судові позови

Товариство є суб’єктом, або стороною в ряді судових розглядів, що виникають в ході здійснення діяльності. На думку керівництва, не існує поточних судових розглядів або позовів, які можуть зробити істотний вплив на результати діяльності або фінансове становище Товариства.19.ОПЕРАЦІЇ З ПОВ’ЯЗАННИМИ СТОРОНАМИ

Пов’язаними вважаються сторони, які перебувають під спільним контролем або коли одна зі сторін має можливість контролювати іншу сторону або чинити на неї істотний вплив у процесі прийняття фінансових та управлінських рішень, як це визначено МСФЗ (IAS) 24 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін». При визначенні того факту чи є сторони пов’язаними до уваги приймається характер взаємовідносини сторін, а не тільки їх юридична форма. Пов’язані сторони можуть вступати в операції, які не проводились би між непов’язаними сторонами, ціни і умови таких угод можуть відрізнятися від цін і умов угод між непов’язаними сторонами.

У рамках поточної діяльності Товариство не здійснювало суттєвих операцій з пов’язаними сторонами.

20. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ

Істотних подій для розкриття не відбулося.Голова Правління Диброва И.М.

Головний бухгалтер Макогон Ю.П.
Каталог: files -> builders
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя
builders -> Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
builders -> Пт «Ломбард «Криниця та компанія» Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року. Примітки до Звіту про фінансовий стан (форма №1)
builders -> Титульний аркуш
builders -> Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка