Фінансовий ринокСкачати 423.67 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації23.03.2017
Розмір423.67 Kb.
  1   2   3

Міністерство освіти і науки України


Київський національний університет технологій та дизайну

КАФЕДРА ФІНАНСІВ


Фінансовий ринок

Викладач


Бадзим Олександр Сергійович

написати 2 питання по заліковці зі сторінки16

(наприклад, Варіант №3 пише 3+13, або 13+23, або 3+23, …)

та зробити 1 задачу зі сторінок14-15 (наприклад, Варіант №3 робить 3 або 13…)

Київ 2007

МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліна "Фінансовий ринок" має на меті сформувати у студентів систему теоретичних і практичних знань з основ функціонування та розвитку фінансового ринку як підсистеми фінансових відносин.Завдання дисципліни полягає у вивченні суті та значення фінансового ринку у сфері економічних відносин, взаємозв'язків між джерелами формування фінансових ресурсів та їх використанням, функціонування фінансових інструментів, суті фінансового посередництва, особливостей обігу різних видів фінансових інструментів, видів форм і методів регулювання фінансового ринку.

Предметом дисципліни є відносини, що виникають у процесі купівлі продажу фінансових ресурсів.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИТема

Лекції

Семінарськ і заняття

Практичні заняття

Самостійна робата студентів

1. Фінансовий ринок: сутність функції та роль в економіці

2. Законодавче регулювання фінансового ринку

3. Інфраструктура фінансового ринку

4. Ризик та ціна капіталу

5. Фондовий ринок

6. Ринок похідних цінних паперів

7. Грошовий ринок і ринок банківських позичок

8. Фондова біржа та біржові операції

9. Валютний ринок

Всього
ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ПО ТЕМАХТема 1. ФІНАНСОВИЙ РИНОК: СУТНІСТЬ ФУНКЦІЇ ТА РОЛЬ В ЕКОНОМІЦІ

Фінансовий ринок як економічний простір, на якому формуються відносини купівлі-продажу фінансових фондів. Місце фінансового ринку у фінансовій системі. Структура фінансового ринку: фондовий ринок, грошовий ринок, ринок банківських позичок.

Суб'єкти відносин — учасники фінансового ринку: держава, емітенти, інвестори, фінансові посередники.

Фінансові інструменти ринку - цінні папери, їх економічна і правова природа. Цінний папір - фінансова вимога. Цінний папір -носій майнових та інших прав інвестора. Процес сек'ютеризації, його значення для фінансового ринку. Впровадження комп'ютеризованих рахунків дебіторів і кредиторів ринку. Електронні цінні папери.

Рівняння балансу руху фондів в економіці. Рух фінансових потоків в економіці. Звіт про рух фінансових фондів та їх використання. Матриця фінансових фондів. Заощадження та інвестиції. Постачальники заощаджень, використання заощаджень, інвестори.

Функції фінансового ринку. Забезпечення руху фінансових потоків, переливу вільних фінансових фондів (заощаджень) в інвестиції.

Внутрішньогалузевий, міжгалузевий та міжнародний рух фінансових потоків. Інтернаціоналізація та глобалізація фінансових ринків. Вплив мережі INTERNET на процеси інтернаціоналізації та глобалізації. Єдина валюта в Європейському Союзі, її вплив на фінансовий ринок.

Формування нагромадження капіталу. Особливості нагромадження капіталу в плановій та ринковій економіках, порівняльний аналіз, переваги та недоліки. Роль фінансового ринку в економіці.

Державне регулювання фінансового ринку, його причини, головні принципи, законодавчі основи.

Тема 2. ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

Розвиток законодавчого регулювання фінансового ринку в країнах з розвинутою ринковою економікою (на прикладі США та Великобританії).

Міжнародні стандарти регулювання фінансового ринку. Рекомендації Групи ЗО щодо введення єдиних міжнародних стандартів1 фінансових ринків. Міжнародне співробітництво з регулювання фінансових ринків. Резолюції Міжнародної організації комісій з цінних паперів (IOSCO). Регулювання фондового ринку в країнах - учасницях Європейського Союзу.

Міжнародні норми банківського регулювання та нагляду. Директиви Базельського комітету з банківського нагляду. Директиви Ради ЄС з регулювання банківської діяльності та нагляду.

Основи правового регулювання фінансового ринку в Україні. Правові норми регулювання фінансового ринку і розвитку його інфраструктури.

Правове регулювання фондового ринку в Україні. Стратегія розвитку фондового ринку. Правові норми захисту майнових прав інвесторів. Права та обов'язки інституційних інвесторів. Забезпечення відкритості, прозорості інформації про емітента. Захист прав емітента.

Правові основи розвитку грошового ринку і ринку банківських позичок в Україні. Особливості формування нормативної бази грошового ринку та ринку банківських позичок в Україні. Правові норми захисту майнових прав інвестора на грошовому ринку.

Захист майнових прав вкладників та акціонерів комерційних банків. Пруденційне банківське регулюванню!.

Правова база оподаткування операцій на фінансовому ринку.

Тема 3. ІНФРАСТРУКТУРА ФІНАНСОВОГО РИНКУ

Поняття інфраструктури фінансового ринку, її склад. Значення інфраструктури для розвитку фінансового ринку. Система інфраструктури фінансового ринку в Україні. Професійна діяльність на рику цінних паперів.

Технологія торгівлі цінними паперами. Техніка проведення аукціонів. Види аукціонів. Біржовий та позабіржовий обіг цінних паперів.

Фінансові інститути як посередники між суб'єктами фінансового ринку. Значення фінансового посередництва: деномінація заощаджень, приймання ризику неповернення виданої позички та виплати процентів, інформаційне забезпечення, консолідація ризиків та ефект росту масштабів угод.

Роль комерційних банків як посередників. Депозитні небанківські інститути. Кредитні спілки. Ощадні інститути. Страхові компанії. Інвестиційні компанії та фонди. Пенсійні фонди, перспективи їх розвитку в Україні. Брокери та ділери по цінних паперах. Фонди грошового ринку. Фінансові компанії. Активи та пасиви фінансових посередників, їх управління. Нетто-процентна маржа. Чисті активи.

Організатори торгівлі цінними паперами: фондові біржі,' позабіржові фондові торговельні системи.

Національна депозитарна система в Україні, сфера її діяльності та учасники. Два рівні депозитарної системи. НБУ - депозитарій та фінансовий агент з обслуговування обігу державних цінних паперів. Депозитарний договір. Облік цінних паперів. Електронний облік цінних паперів. Ліцензії на право здійснення кожного виду депозитарної діяльності. Зберіганні цінних паперів. Номінальні утримувачі. Реєстри та реєстратори власників іменних цінних паперів.

Кліринг. Кліринговий депозитарій, розрахунковий банк.

Інформаційно-аналітичні інститути, їх значення для функціонування фінансового ринку. Фондові індекси та рейтинги. Саморегулівні організації. Розвиток саморегулівних організацій у країнах з розвинутою ринковою економікою, їх функції та значення для розвитку ринку цінних паперів. Саморегулівні організації в Україні.

Органи контролю та нагляду на фінансовому ринку. Контрольні функції Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного банку України, Міністерства фінансів України.

Тема 4. РИЗИК ТА ЦІНА КАПІТАЛУ

Ціноутворення на фінансовому ринку. Ціна кредиту - процент. Структура процентних ставок фінансового ринку. Дохід і ризик цінного паперу. Теорії структури процентних ставок (неупередженого очікування, переваги ліквідності, сегментації ринку).

Розвиток теорій ризику. Причини появи та розвитку теорій ризику. Теорія Г. Марковіца (Нобелівська премія з екнономіки 1990 р.) -вибір раціонального (ефективного) портфеля, що забезпечує отримання очікуваного доходу за мінімального ризику. Виокремлення з обігу цінних паперів цінного паперу без ризику.

Теорія В. Шарпа (Нобелівська премія з екнономіки 1990 p.). Поділ ризику на систематичний та несистематичний. Ефективний портфель -ринковий. Модель оцінки капітальних активів (МОКА) та її фінансове значення. Можливості застосування МОКА в Україні.

Модель арбітражного ціноутворення.

Теорія ефективності фінансового ринку Є.Фами. Сучасна критика теорії.ТЕМА 5. ФОНДОВИЙ РИНОК

Фондовий ринок як частина фінансового ринку. Значення розвитку фондового ринку для процесу нагромадження капіталу. Особливість фондового ринку, його суб'єкти. Функції фондового ринку... Рух довгострокових фінансових фондів. Особливості розвитку фондового ринку в Україні.

Інструменти фондового ринку: облігації та акції як класичні інструменти ринку капіталів, розвиток похідних цінних паперів.

Ринок облігацій. Облігація - борговий цінний папір. Класифікація облігацій. Ринок державних облігацій. Казначейські ноти та бони. Муніципальні облігації та їх особливості. Облігації корпорації. Емісія, реєстрація та розміщення облігацій.

Дохідність облігації: поточна, до часу погашення, повна реалізована. Показник чутливості ціни облігації щодо зміни ринкового доходу (рівняння Макоулі). Рейтинг облігацій.

Ринок акцій. Акція як частка у статутному фонді акціонерного товариства. Класифікація акцій. Емісія, реєстрація та розміщення акцій. Способи розміщення. Виплата дивідендів. Спліт, консолідації, райти, скріпи.

Поточна доходність акції.

Курс (ціна) акції. Ціна акції з рівномірним ростом дивіденду (модель Гордона). Ціна акції з нерівномірним ростом дивіденду. Оцінка дивідендного доходу.

Фундаментальний аналіз ринку цінних паперів, його методи та значення для вивчення ринку і прийняття стратегічних рішень.

Технічний аналіз ринку цінних паперів. Методи аналізу, іїобудова лінійних та стовпчикових графіків. Японські свічки як різновид стовпчикових графіків. Осцилятори. Значення технічного аналізу для прийняття рішень з купівлі-продажу цінних паперів.Тема 6. РИНОК ПОХІДНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Причини появи та розвитку ринку похідних цінних паперів. Хеджування. Види фінансових похідних цінних паперів, їх особливості.

Форвардні контракти та їх особливості. Поняття відкритої позиції, довгої та короткої позиції.

Ф'ючерсні контракти, їх значення, види: короткостроковий процентний ф'ючерс, довгостроковий процентний ф'ючерс, ф'ючерсні контракти на казначейський вексель та індекс. Ф'ючерсні біржі. Роль розрахункової палати біржі. Маржовий рахунок, початкова та варіаційна маржа. Ф'ючерсна ціна. Базис.

Опціони та їх особливості. Нерівномірний розподіл ризику між покупцем і продавцем опціона. Американський та західноєвропейський види опціонів. Опціон на купівлю фінансового активу, на продаж фінансового активу. Ціна опціона — премія. Нижня межа премії -внутрішня вартість опціона, верхня — часова (зовнішня) вартість. Модель Блека-Скоулса для опціона на продаж. Опціони на акції;* облігації, індекси, ф'ючерсні контракти, валюту.

Контракти своп. Процентні свопи. Валютні свопи. Банківський ринок своп, його особливості.

Варанти, права власників. Частки в пулах та взаємних фондах.

Створення ринку "синтетичних" цінних паперів. Фінансовий інжиніринг. Створення нових фінансових інструментів (продуктів). Комбінація опціонів. Стелажна угода. Стренг. Стреп. Стріп. Спред.

Глобальні інвестиційні сертифікати та американські депозитарні розписки, цінні папери українських емітентів на світових фондових ринках.

Тема 7. ГРОШОВИЙ РИНОК І РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПОЗИЧОК

Грошовий ринок і ринок банківських позичок як складові фінансового ринку, їх взаємозв'язок і взаємообумовленість. Особливість грошового ринку як ринку високоліквідних фінансових активів, короткострокових цінних паперів.

Особливість ринку банківських позичок як ринку
короткострокових і середньострокових позичок для фінансування
оборотного (працюючого) капіталу. /

Суб'єкти грошового ринку та ринку банківських позичок: держава (міністерство фінансів та центральний банк), комерційні банки та депозитарні небанківські інститути, господарські одиниці всіх форм власності, фінансові посередники — ділери по державних цінних паперах, дисконтні дома (Великобританія).

Функції грошового ринку. Забезпечення руху короткострокових ліквідних фінансових потоків, купівлі-продажу грошей як засобів платежу. Забезпечення касового виконання державного бюджету.

Інструменти грошового ринку. Вексель - дисконтний фінансовий інструмент. Казначейські векселі, їх особливості та значення для грошового ринку. Дохідність казначейського векселя. Аукціони казначейських векселів. Федеральні фонди. Угоди про продаж з обов'язковим викупом цінних паперів (РЕПО). Сертифікати депозитів, що вільно обертаються. Комерційні цінні папери - прості векселі. Причини зростання обігу сертифікатів депозитів і комерційних векселів. Банківські акцепти, їх зв'язок зі світовою торгівлею.

Функції ринку банківських позичок: кредитування оборотних фондів (працюючого капіталу).

Операції центральних банків на відкритому ринку. Роль казначейських векселів та інших видів короткострокових урядових цінних паперів. Управління грошовим обігом як мета операцій на відкритому ринку, поставлена перед центральним банком. Регулювання' портфеля цінних паперів емісійного банку.

Управління державним боргом як мета операцій на відкритому ринку, поставлена перед Міністерством фінансів.

Взаємодія і взаємозв'язок грошово-кредитної та фінансової політики, значення її для грошового ринку. Види операцій на відкритому ринку.Тема 8. ФОНДОВА БІРЖА ТА БІРЖОВІ ОПЕРАЦІЇ

Фондова біржа - організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами. Історія створення бірж у західних країнах. Організаційна конференція першої фондової біржі в Україні — Української фондової біржі (21 вересня 1991 p.). Реєстрація Української фондової біржі (УФБ) Кабінетом Міністрів України 29 жовтня 1991 р. Розробка та прийняття основних нормативних документів УФБ. Початок роботи УФБ 2 січня 1992 р. Правовий статус УФБ - закрите акціонерне товариство. Нормативна база УФБ.

Розвиток фондових бірж в Україні. Донецька фондова біржа. Київська міжнародна фондова біржа. Українська міжбанківська/валютна біржа. Придніпровська фондова біржа. Кримська фондова біржа.

Основи організації та роботи біржі. Біржовий статут та правила біржі. Біржовий комітет, члени біржі. Котирувальна Жомісія. Лістинг, оснвні вимоги та умови на біржі. Включення до біржового (курсового) бюлетеня та реєстрація.

Брокери, ділери, спеціалісти на фондовій біржі.

Види біржових наказів та угод. Повні й неповні лоти. Накази на купівлю і продаж. Накази на день, тиждень, місяць, відкриті накази. Накази "стоп", накази "на вибір брокера", лімітні накази.

"Короткі накази" - продаж акцій без покриття. Види коротких продажів. Купівлі з використанням маржі. Виконання наказів. Встановлення цін. Кліринг. Клірингові банки. Біржовий бюлетень, його значення для організації торгівлі.

Біржові індекси, їх значення. Індекси зарубіжних фондових ринків: Dow Jones, Standard and Poor's, DAX. Міжнародні індекси. Індекси Міжнародної фінансової корпорації (IFC): IFC Frontier, IFC Global, IFC Investable. Включення України до індексу IFC Frontier на базі індексу ПФТС. Фондові індекси України: Комекс-брок, Wood-15, ProU-50, Індекс ПФТС.

Позабіржова торгівля. Національна асоціація дилерів з цінних паперів у США як регулятор торгівлі на позабіржовому ринку. Автоматичні котирування Національна асоціація дилерів з цінних ' паперів у США NASDAQ, її правила, норми ділової поведінки.

Розвиток позабіржової торгівлі в Україні. Позабіржова фондова торговельна система (ПФТС). Організація торгівлі цінними паперами. Лістинг, кліринг ПФТС.Тема 9. ВАЛЮТНИЙ РИНОК

Поняття валюти і валютних цінностей. Призначення та сфера використання валюти. Види валюти: національна, іноземна, колективна. Суть та види валютних відносин.

Конвертованість валюти. Види конвертованості. Поняття, значення та механізм забезпечення конвертованості валюти.

Валютний курс і курсова різниця. Суть, основи формування та види валютного курсу. Фактори формування валютного курсу. Закономірності динаміки валютних курсів. Паритет купівельної спроможності. Крос-курси та їх визначення. Режими валютних курсів та методи їх регулювання. Валютний коридор. Валютний кошик. Валютний паритет. Валютні обмеження.

Валютне регулювання: суть та необхідність. Механізм
регулювання валютного курсу: девальвація, ревальвація, валютна
інтервенція. Органи валютного регулювання. /

Валютні системи: поняття, структура, призначення. Види валютних систем. Основні елементи національної валютної системи. Розвиток валютної системи України. Європейська валютна система. Еволюція світової валютної системи. Система золотого стандарту. Бреттон-Вудська валютна система. Ямайська валютна система. Характеристика сучасної світової валютної системи та роль МВФ у її функціонуванні.

Валютний ринок: суть та основи функціонування. Об'єкти і суб'єкти валютного ринку. Учасники валютного ринку. Біржова та позабіржова торгівля валютою. Основні види валютних операцій. Роль банків на валютному ринку. Фактори, що впливають на кон'юнктуру валютного ринку. Специфічні риси сучасного світового валютного ринку.

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬТема 1. ФІНАНСОВИЙ РИНОК: СУТНІСТЬ ФУНКЦІЇ ТА РОЛЬ В ЕКОНОМІЦІ

Семінарське заняття

 1. Місце фінансового ринку у фінансовій системі.

 2. Структура фінансового ринку: фондовий ринок, грошовий
  ринок, ринок банківських позичок.

 3. Фінансові інструменти ринку - цінні папери, їх економічна і
  правова природа.

 4. Рівняння балансу руху фондів в економіці. Рух фінансових
  потоків в економіці.

 5. Внутрішньогалузевий, міжгалузевий та міжнародний рух
  фінансових потоків.

Тема 2. ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

Семінарське заняття

 1. Розвиток законодавчого регулювання фінансового ринку в
  країнах з розвинутою ринковою економікою (на прикладі США
  та Великобританії).

 2. Міжнародні стандарти регулювання фінансового ринку.
  Міжнародне співробітництво з регулювання фінансових ринків.

 1. Основи правового регулювання фінансового ринку в Україні.

 2. Міжнародні норми банківського регулювання та нагляду.

 3. Правове регулювання фондового ринку в Україні.

 1. Правові основи розвитку грошового ринку і ринку банківських
  позичок в Україні.

Тема 3. ІНФРАСТРУКТУРА ФІНАНСОВОГО РИНКУ

Семінарське заняття

 1. Поняття інфраструктури фінансового ринку, її склад. Значення
  інфраструктури для розвитку фінансового ринку.

 2. Система інфраструктури фінансового ринку в Україні.

 3. Фінансові інститути як посередники між суб'єктами
  фінансового ринку. Значення фінансового посередництва.

 4. Національна депозитарна система в Україні, сфера її діяльності
  та учасники.

 5. Реєстри та реєстратори власників іменних цінних паперів.

 6. Кліринг. Кліринговий депозитарій, розрахунковий банк.

 7. Інформаційно-аналітичні інститути, їх значення для
  функціонування фінансового ринку.

Тема 4. РИЗИК ТА ЦІНА КАПІТАЛУ

Семінарське заняття

1. Ціноутворення на фінансовому ринку. Ціна кредиту - процент.

Структура процентних ставок фінансового ринку.


 1. Теорії структури процентних ставок (неупередженого
  очікування, переваги ліквідності, сегментації ринку).

 2. Причини появи та розвитку теорій ризику.

 3. Теорія Г. Марковіца - вибір раціонального (ефективного)
  портфеля, що забезпечує отримання очікуваного доходу за
  мінімального ризику.

 4. Теорія В. Шарпа. Модель оцінки капітальних активів (МОКА)
  та її фінансове значення.

 5. Теорія ефективності фінансового ринку Є.Фами. Сучасна
  критика теорії.

Практичне заняття 1

Розв'язування задач: 1. Визначення коефіцієнта бета.

 2. Визначення стандартного відхилення портфеля інвестора.

 3. Визначення доходу по цінному паперу.

 4. Складання графіків лінії ринку цінних паперів та лінії ринку
  капіталів.

Практичне заняття 2

Розгляд ситуацій по вирішенню рівняння регресії та побудові графіка лінії характеристики цінного паперу для визначення доходу за цінним папером та систематичного і несистематичного ризику.
Скачати 423.67 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка