Форма № н 04 Державний заклад Південноукраїнський національний педагогічний університетСкачати 452.83 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації20.03.2017
Розмір452.83 Kb.
#12977
ТипРобоча програма
  1   2   3   4


Форма № Н - 3.04
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет

імені К.Д. Ушинського»

Кафедра _____політичних наук і права_____


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор з навчальної та

науково-педагогічної роботи

____________ .А.Копусь____

“_ _”серпня_____2015_ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


_______________ ГС.05 Основи підприємницької діяльності ________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки_________6.030102 "ПСИХОЛОГІЯ"

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність ____________________________________________________________

спеціалізація_______________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інститут, факультет: Факультет психологічної освіти

2015 рік


Робоча програма "Основи підприємницької діяльності" для студентів

(назва навчальної дисципліни)

за напрямом підготовки: 6.030102 "ПСИХОЛОГІЯ", 2015р.
Розробники: доц., к.е.н. О.В. Полуяктова

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри політичних наук і права

Протокол від. “ ” серпня 2015року №
Завідувач кафедри політичних наук і права:

_______ (Наумкіна С.М.)

“ ” серпня 2015 року.
Схвалено науково методичною комісією Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського за напрямом підготовки: 6.030102 "ПСИХОЛОГІЯ"

Протокол від. “ ” серпня 2015 року №


“ ” серпня 2015 року Голова _______________ (О.А. Копусь)
Вчений секретар науково-методичної комісії Т.Ю. Осипова

ПНПУ, 2015 рік

ПолуяктоваО.В 2015 рік

  1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань:

0301Соціально-політичні науки
Нормативна

(за вибором)

Напрям підготовки:

6.030102 "ПСИХОЛОГІЯ"
Модулів – 1
Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

4

4

Індивідуальне науково-дослідне завдання: реферати.

Семестр

Загальна кількість годин - 90


7

7-8

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання - 1

самостійної роботи студента - 1
Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


20

12

Практичні, семінарські

14

4

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

50

68

Індивідуальні завдання:

6 год.


Вид контролю:
іспит


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання: 61% / 39%

для заочної форми навчання: 11% / 89%

  1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета та завдання навчальної дисципліни. Головною метою викладання дисципліни «Основи підприємницької діяльності» є отримання студентами базових знань із питань організації та функціонування підприємницької діяльності, менеджменту і біржової справи – складових основ підприємництва в умовах ринкових економічних відносин. А на основі цього підготовка висококваліфікованих , добросовісних, чесних та економічно свідомих підприємців – основної фігури підприємницької діяльності.
Завданням вивчення дисципліни «Основи підприємницької діяльності» є обґрунтування послідовних кроків у підприємницькій діяльності – від розроблення маркетингової стратегії під час використання факторів процвітання фірми; від інвестиційного задуму до форм його фактичного втілення в умовах ринкового середовища, що динамічно змінюється, а саме:

– з‘ясування сутності ринкових економічних відносин та їх відмінності від командно-адміністративної системи управління;

– набуття навичок в організації підприємницької й управлінської діяльності.

Предметом вивчення дисципліни є підприємницька діяльність фірми, підприємства, організації. Це вивчення комплексної системи підприємницької діяльності та способів досягнення успіхів у підприємництві як альтернатива “тінізації” економіки та збереження інтелектуального потенціалу та виходу економіки України з тривалого кризового стану.

Системний підхід до викладання курсу «Основи підприємницької діяльності» уможливить формування належних знань та вмінь.
В результаті вивчення курсу «Основи підприємницької діяльності» студенти повинні знати:

 зміст основних проблем підприємницької діяльності;

 концепцію ринкової системи господарювання, механізм функціонування ринку;

 методи організації підприємницької та управлінської діяльності;

 методику оцінки ефективності діяльності підприємства – підприємницького бізнесу.

Студенти повинні вміти:

 оцінювати результативність підприємницької діяльності підприємства в умовах ринку;

 складати документацію при організації підприємства;

 виділяти слабкі та сильні сторони підприємницької та управлінської діяльності;

 розробляти заходи, приймати рішення та готувати проект наказу (розпорядження) щодо підвищення ефективності підприємницької діяльності.
  1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1


Тема 1. Загальна характеристика підприємництва

Виникнення та еволюція поняття “підприємництва”. Комплексна характеристика сутності підприємництва та його значення в сучасних умовах. Основні властивості підприємництва. Підприємництво як явище і як процес. Принципи підприємницької діяльності. Функції підприємництва.


Тема 2. Суб‘єкти підприємницької діяльності

Фізичні особи як суб‘єкти підприємницької діяльності. Юридичні особи як суб‘єкти підприємницької діяльності. Функції підприємця. Права та обов’язки підприємця. Особистісні якості, властиві підприємцям. Принципи діяльності українських підприємців.


Тема 3. Логіка підприємницької діяльності

Логіка підприємницької діяльності та її зміст. Підприємницька ідея та джерела її виникнення. Методи пошуку підприємницьких ідей. Мотиваційні фактори підприємництва. Оцінка ефективності підприємницького задуму.


Тема 4. Типологія підприємництва

Сутність типології підприємництва. Класифікація підприємництва. Типи та види підприємництва. Виробнича підприємницька діяльність та її основні форми. Сутність посередницького підприємництва. Види підприємницької діяльності на ринку цінних паперів. Підприємницька діяльність на ринку банківських послуг. Характеристика страхової діяльності.


Тема 5. Правові основи та організаційні форми підприємницької діяльності

Правове забезпечення підприємництва. Характеристика організаційних форм підприємницької діяльності, їх переваги та недоліки.


Тема 6. Підприємство в ринкових умовах

Ознаки та функції підприємства. Класифікація підприємств. Види підприємств відносно форм власності. Добровільні об‘єднання підприємств. Види господарських товариств. Характеристика акціонерних товариств. Характеристика асоціацій (спілок) підприємців.


Тема7. Технологія заснування власної справи

Умови та принципи заснування власної справи. Ідеї та цілі заснування власної справи. Етапи заснування власної справи. Купівля діючого підприємства. Продаж підприємства в ході здійснення процедур банкрутства підприємства-боржника. Оренда підприємства як форма заснування власної справи. Державна реєстрація суб‘єктів підприємницької діяльності. Постановка на облік підприємств в податкових органах. Відкриття рахунків у кредитних організаціях (банках).


Тема 8. Ліцензування та патентування підприємницької діяльності

Поняття ліцензії та ліцензування. Види діяльності, що підлягають ліцензуванню. Порядок отримання ліцензії суб‘єктами підприємницької діяльності. Види патентів. Порядок отримання патентів суб‘єктами підприємницької діяльності.


Змістовий модуль 2
Тема 9. Підприємницька таємниця

Сутність підприємницької таємниці. Дані, які складають підприємницьку таємницю. Загрози безпеці підприємства внаслідок недостатнього захисту підприємницької таємниці. Основні елементи механізму захисту підприємницької таємниці. Характеристика комерційної таємниці в межах трудових відносин.


Тема 10. Ризики у підприємницькій діяльності

Сутність підприємницького ризику. Функції підприємницьких ризиків. Типи та види ризиків, які виникають у підприємницьких організаціях. Фактори, які впливають на виникнення підприємницького ризику. Процес управління підприємницьким ризиком. Витрати, які виникають при настанні підприємницьких ризиків.


Тема 11.Організація договірних взаємовідносин у підприємництві

Договір як форма закріплення партнерських зв’язків. Види договорів у ринковій економіці. Оферта як форма укладання договору. Структура та зміст договору. Формування умов договору підприємцем. Напрямки і форми співробітництва партнерів.


Тема 12. Підприємницький успіх та культура бізнесу

Характеристика підприємницького успіху. Професійна культура підприємницької діяльності. Ділова етика підприємця. Соціальна відповідальність бізнесу.

Змістовий модуль 3
Тема 13. Загальна характеристика міжнародної підприємницької діяльності

Тенденції розвитку міжнародних економічних відносин. Міжнародний бізнес: поняття, мотивація, суб’єкти, типи і види. Вивіз капіталу та його форми. Цілі державного регулювання міжнародної підприємницької діяльності. Державні та міжнародні органи регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Методи та рівні державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.


Тема 14. Оцінка та шляхи підвищення ефективності підприємницької діяльності

Методичні основи аналітичної оцінки ефективності підприємницької діяльності. Шляхи підвищення ефективності підприємництва: вибір ефективних форм підприємницької діяльності, активізація інноваційно-інвестиційної діяльності, підвищення конкурентоспроможності продукції, оптимізація поточних витрат і розмірів підприємства.


Тема 15. Припинення діяльності підприємницьких організацій

Форми та порядок ліквідації підприємств. Черговість задоволення вимог кредиторів у разі припинення підприємницької діяльності. Сутність та форми реорганізації підприємств. Досудова санація. Порядок визнання підприємства банкрутом. Фінансове оздоровлення підприємства-боржника. Зовнішнє управління підприємством-боржником. Банкрутство індивідуального підприємця.


Тема 16. Відповідальність суб‘єктів підприємницької діяльності

Сутність та види відповідальності підприємців. Заходи забезпечення виконання підприємницьких зобов‘язань. Адміністративна відповідальність за здійснення правопорушень у галузі підприємницької діяльності.4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма навчання

заочна форма навчання

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1 Загальна характеристика підприємництва

Тема 1. Загальна характеристика підприємництва

6

2


4

4

4

Тема 2. Суб‘єкти підприємницької діяльності

4
22

4

4

Тема 3. Логіка підприємницької діяльності

4

2


2

4

4

Тема 4. Типологія підприємництва

4
22

6

2


4

Тема 5. Правові основи та організаційні форми підприємницької діяльності

4

2


2

6
24

Тема 6. Підприємство в ринкових умовах

4
22

4

4

Тема7. Технологія заснування власної справи

6

2


4

6

2


4

Тема 8. Ліцензування та патентування підприємницької діяльності

4

2


2

6

2


4

Разом за змістовним модулем I

36

10

620

40

6

232

Змістовний модуль 2. Шляхи підвищення ефективності підприємницької діяльності

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення

Скачати 452.83 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка