Форма № н 04 Державний заклад Південноукраїнський національний педагогічний університетСкачати 452.83 Kb.
Сторінка3/4
Дата конвертації20.03.2017
Розмір452.83 Kb.
#12977
ТипРобоча програма
1   2   3   4

Всього


90

20

14
6

50

90

12

4
6

68  1. Теми семінарських занять для заочної форми навчання.

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Правові основи та організаційні форми підприємницької діяльності

2

2

Оцінка та шляхи підвищення ефективності підприємницької діяльності

2
Всього

4

Теми семінарських занять для денної форми навчання

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Змістовна характеристика підприємницької діяльності. Суб’єкти підприємницької діяльності
2

Логіка підприємницької діяльності. Види підприємницької діяльності

2

3

Види підприємницької діяльності: посередництво. Види підприємницької діяльності: фінансове підприємництво
4

Види підприємницької діяльності: страхування. Правові основи підприємництва

2

5

Організаційні форми підприємницької діяльності. Підприємство як організаційна структура підприємництва

2

6

Технологія заснування власної справи. Ліцензування та патентування підприємницької діяльності

2

7

Підприємницька таємниця. Характеристика ризиків, що супроводжують підприємницьку діяльність
8

Договірні взаємовідносини у підприємництві. Успіх у підприємницькій діяльності

2

9

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств
10

Оцінка ефективності підприємницької діяльності

2

11

Шляхи припинення підприємницької діяльності
12

Відповідальність суб’єктів підприємництва

2

Разом

14

  1. Самостійна робота

№ з/п

Назва теми

Кількість годин денна (заочна)

1.

Загальна характеристика підприємництва. Суб’єкти підприємницької діяльності

4 (4)

2.

Підприємницьке середовище

2 (4)

3.

Мале підприємництво

2 (4)

4.

Логіка підприємницької діяльності. Типологія підприємництва

2 (4)

5.

Менеджмент у підприємництві

2 (4)

6.

Правові основи та організаційні форми підприємницької діяльності. Підприємство в ринкових умовах

2 ( 4)

7.

Технологія заснування власної справи. Ліцензування та патентування підприємницької діяльності

4 (4)

8.

Види підприємницької діяльності: посередництво, фінансове підприємництво, страхування

2 (6)

9.

Підприємницька таємниця. Ризики у підприємницькій діяльності

4(6)

10.

Організація договірних взаємовідносин у підприємництві

4 (4)

11.

Підприємницький успіх та культура бізнесу

4 (4)

12.

Маркетингова діяльність підприємства

4 (4)

13.

Стратегія підприємництва.

4 (4)

14.

Система планування підприємницької діяльності

4 (4)

15.

Інвестиційна політика в сфері підприємництва

4 (4)

16.

Загальна характеристика міжнародної підприємницької діяльності

2 (4)

17.

Оцінка та шляхи підвищення ефективності підприємницької діяльності
18.

Припинення діяльності підприємницьких організацій. Відповідальність суб’єктів підприємницької діяльності
19.

Культура та етичні норми здійснення підприємницької діяльності
20.

Форми спільного міжнародного підприємництва
21.

Державна підтримка та сприяння розвитку підприємництва
Всього

50 (68)


7. Індивідуальні завдання
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ
Тема 1. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦТВА
1. До наведених видів діяльності доберіть назву основних функцій та завдань підприємництва та розкрийте їх зміст:

а) найефективніше використання різноманітних ресурсів;

б) вибір сфери та масштабів діяльності;

в) фінансування та інвестування;

г) продукування нових ідей, створення нових товарів;

д) вибір місця розташування підприємства.

2. У яких сферах найбільш розвинене підприємництво? Які на ваш погляд, визначальні сфери недостатньо охоплені підприємницькою діяльністю і чому? Відповідь обґрунтувати.

3. Як змінювались визначення понять “підприємець”, “підприємництво” в контексті історичної еволюції? Чим відрізняються ці визначення залежно від конкретно-історичного ступеня розвитку суспільства? Побудуйте хронологічну схему історичного розвитку поняття “підприємництво”.

4. У чому полягає сутність понять “підприємець”, “підприємництво” та “підприємливість”? Що спільного у цих поняттях і в чому їх відмінності? Побудуйте схему взаємозв’язку і взаємозумовленості цих понять.

5. Сформувати загальну схему здійснення підприємницької діяльності.

6. Визначити, які з наступних умов є принципами підприємницької діяльності:

– вільний найм працівників;

– дотримання конкурентного режиму господарювання;

– дотримання принципу найменшого ризику;

– вільний вибір діяльності;

залучення на добровільних засадах майна та коштів юридичних осіб і громадян;

– вільне розпорядження прибутком, що залишається після внесення платежів, встановлених законодавством;

– підписання установчого договору та затвердження статуту;

– самостійне формування програми діяльності та вибір постачальників і споживачів вироблюваної продукції;

– встановлення цін відповідно до законодавства;

– залучення і використання матеріально-технічних, фінансових трудових, природних та інших видів ресурсів, використання яких не заборонено або не обмежено законодавством;

– самостійне встановлення сум податків, що сплачуються до бюджету.

7. До сприятливих умов розвитку підприємництва слід відносити:

1) підприємницьке середовище повинно забезпечувати цивілізованим і законослухняним підприємцям необхідну економічну свободу;

2) розвиток організаційно-господарського новаторства.

Ці дві умови зафіксовані та деталізовані у чинному законодавстві України (Конституція України, Господарський Кодекс). Зокрема, там зазначено, що:

 кожен має право на вільне використання своїх здатностей та майна для підприємницької діяльності;

 ніхто не може бути позбавлений свого майна (як матеріальної основи підприємницької діяльності) у протилежному випадку питання вирішуються у судовому порядку;

 володіння, користування та розпорядження землею та іншими природними ресурсами здійснюється їх власниками вільно;

 в Україні гарантуються єдність економічного простору, вільне переміщення товарів, послуг і фінансових коштів, підтримка конкуренції, свобода економічної діяльності;

 в Україні визнаються та захищаються приватна, державна та комунальна власності.

Однак ці важливі конституційні положення дотепер практично не діють на повну силу, що гальмує розвиток підприємництва.

Питання:

1. В якій мірі ці положення не діють?

2. Яким чином можна виправити ситуацію по відношенню до підприємців/підприємництва?

8. У статистичних щорічниках знайти цифровий матеріал, який ілюструє розвиток підприємницької діяльності у різних сферах господарської діяльності в Україні (Житомирській області). Обґрунтувати виявлені тенденції розвитку підприємницької діяльності. Побудувати відповідні діаграми та таблиці.


Тема 2. СУБ‘ЄКТИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Побудуйте схему, яка буде ілюструвати загальні та особливі (специфічні) риси понять “підприємець”, “власник”, “господар”, “новатор”.

2. Як функції підприємництва поєднані з основними функціями підприємця? Побудуйте схему взаємозв’язку між цими функціями.

3. Побудувати схему прав та обов’язків підприємця. Чи реалізують підприємці свої права та обов‘язки? На конкретних прикладах довести як саме. Що, на вашу думку, є причинами такого стану?

4. Побудувати схему, яка ілюструє взаємозв’язок підприємця з іншими суб’єктами підприємницької активності.

5. Пов‘язати етапи здійснення підприємницької діяльності , починаючи з пошуку підприємницької ідеї та закинчуючи результатом – отримання прибутку, з основними функціями підприємця. Взаємозв‘язок представити за допомогою схами.
Тема 3. ЛОГІКА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Охарактеризувати метод пошуку підприємницької ідеї за допомогою наступної таблиці (табл. 1).

Таблиця 1.

Характеристика методів пошуку підприємницької ідеї

№ з/п Група методів Методи пошуку Характеристика підходів до пошуку Переваги групи методів Недоліки

групи методів

1 Методи індиві-дуального творчого пошуку

2 Методи колек-тивного пошуку

3 Методи активізації пошуку


Тема 4. ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЧОЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Який зміст вкладається у поняття “виробниче підприємництво”? Чи не вбачаєте ви суперечності в поєднанні понять “виробництво” і “підприємництво”?

2. Розкрити принципову схему виробничого підприємництва. Вказати основні ресурси виробничого підприємництва та фактори.


Тема 5. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПОСЕРЕДНИЦЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
1. Схематично представити процес здійснення посередницької операції. На схемі зазначити ресурси та фактори посередницького підприємництва. Яким чином утворюється прибуток від посередницької діяльності?

2. Про посередництво дуже часто говорять як про непотрібний та шкідливий від підприємницької діяльності. Чи вважаєте ви правомірним відносити посередництво до бізнесу у сфері послуг? Доповнити фразу: “Посередник, це особа, яка стоїть між ... та ...”.

3. Охарактеризувати основні форми посередницького підприємства за допомогою наступної таблиці.

Таблиця 1

Характеристика форм посередницького підприємництва

Параметри для порівняння Агентування Торгово-комерційна діяльність Аукціонна торгівля Біржова діяльність

Загальна характеристика

Суб’єкти

Форма врегулювання взаємовідносин

Винагорода посередника формується ...

Масштаб та сфери використання
Тема 6. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
1. Розкрийте принципову схему фінансово-кредитного підприємництва. Що дає людям купівля-продаж грошових коштів. Яким чином фінансовий підприємець отримує прибуток за чий рахунок цей прибуток виникає?

Тема 7. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА


1. На якій підставі страхову діяльність можна назвати підприємницькою? Поясніть, яким чином підприємці, що здійснюють страхову діяльність, отримують прибуток, за чий рахунок він виникає. Чи ризикує страхова компанія? Відповідь обгрунтувати.

2. Узагальнити інформацію щодо основних видів підприємницької діяльності за допомогою наступної таблиці (таблиця 1.).

Таблиця 1.

Характеристика основних видів підприємництва

з/п Вид підприємницької діяльності Зміст діяльності Механізм формування прибутку Переваги діяльності Недоліки діяльності Стан розвитку в УкраїніТема 8. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ ПІДПРИЄМНИЦТВА
1. Які спільні та відмінні риси мають такі види товариств: з повною відповідальністю, з командитною відповідальністю, з додатковою відповідальністю? Відповідь представити у формі таблиці.

2. Фізична особа хоче зайнятися підприємницькою діяльністю. Для створення власної спави вона може створити приватне підприємство, стати приватним підприємцем, стати учасником товариства, купити існуюче підприємство. Оцінити існуючи можливості фізичної особи щодо створення власної справи. Який варіант, на вашу думку, є найбільш оптимальним? Обргунтуйте переваги та недоліки вашого вибору.

Тема 9. ПІДПРИЄМСТВО ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМНИЦТВА
1. Обґрунтуйте об`єктивну необхідність установчих документів. Яку роль вони відіграють у створенні підприємства?

2. Визначити, які положення закріплені статутом, а які установчим договром: 1) визначення власника і назви підприємства; 2) умови реорганізації та ліквідації підприємства; 3) повноваження трудового колективу; 4) розміри, строки, прядок участі партнерів у формуванні майнової бази; 5) місцезнаходження підприємства; 6) відповідальність партнерів за неналежне виконання обов’язків; 7) умови участі у розподілі прибутків та ризиків; 8) предмет і цілі діяльності; 9) порядок утворення майна; 10) права і обов’язки учасників товариства; 11) органи управління, порядок їх формування і компетентність. Відповідь оформити у вигляді таблиці (таблиця 1).

Таблиця 1

Основні положення статуту та установчого договору

Положення статуту Положення установчого договору

3. Виходячи з яких міркувань обирають назву підприємства, яке створюється? Якій назві вашого підприємства ви надали б перевагу та чому?


Тема 10. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ
1. ПП «Марія» відкрило поточний рахунок в банку 25 березня поточного року., а свідоцтво про державну реєстрацію отримало 17 березня поточного року. З якого моменту воно набирає статусу юридичної особи?

2. Для державної реєстрації (без створення юридичної особи) підприємець зібрав наступні документи:

1) довідку з податкової інспекції про прибутки за звітний рік;

2) заяву про реєстрацію;

3) статут;

4) документ про сплату реєстраційного збору;

5) бізнес-план;

6) обґрунтування розміру необхідного статутного капіталу.

Які документи дійсно знадобляться підприємцю для державної реєстрації?
Тема 11. ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА ПАТЕНТУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Опрацювати закони України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності». На підставі змісту та структури цих нормативних документів пояснити в полягає їх призначення.
Тема 12. ХАРАКТЕРИСТИКА РИЗИКІВ, ЩО СУПРОВОДЖУЮТЬ ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ
1. Ви працюєте у виробничо-комерційній фірмі „Альфа”. Вона спеціалізується на виготовленні лиж та здійснює їх збут у різні регіони України.

Керівник дає Вам доручення вивчити ризикові фактори, які можуть бути у діяльності фірми з виготовлення та реалізації лиж.

Завдання:

1. Виявити можливі види ризиків у фірмі „Альфа”.

2. Які основні фактори спричиняють зазначені види ризиків?

3. Розробити заходи щодо мінімізації ступеня ризиків.

2. Визначити можливі види ризиків та зазначити фактори, що їх спричиняють для підприємств наступної спеціалізації:

– торговельна діяльність продуктами харчування;

– надання медичних послуг;

– надання кредитних послуг;

надання освітніх послуг;

– надання юридичних послуг;

– здійснення науково-дослідної діяльності.

3. Комерційні фірми та окремі громадяни в умовах інфляції турбуються про збереження своїх грошових накопичень. В Україні реальні такі шляхи:

1) обміняти гривні на іноземну валюту, курс якої постійно зростає. Але у такий ситуації ціни на товари підвищуються швидше, ніж курс валюти. Тому наявний капітал неминуче буде зменшуватись;

2) покласти гроші на депозит в комерційному банку і вже за рік вклад значно зросте. Але хто гарантує, що банк не стане банкрутом? Крім того, незважаючи на первісні обіцянки реально ніякий банкір не дасть більшого відсотка, ніж рівень інфляції;

3) ви закуповуєте товари, які користуються попитом, та перепродуєте їх на ринку. Але на ринку вже багато посередників, роздрібних фірм-конкурентів, які пропонують різноманітні вітчизняні та іноземні товари. У Вас можуть бути проблеми, пов’язані зі збутом продукції;

4) покласти гроші на депозит у довірче товариство. Але як свідчить практика діяльності довірчих товариств в Україні, деякі з них не виконують своїх обов’язків перед власниками-клієнтами;

5) створити фірму та здійснювати підприємницьку діяльність. Але як показують матеріали досліджень, кожне трете створене підприємство не функціонує з різних об’єктивних та суб’єктивних причин;

6) купити акції;

7) самостійно надавати гроші в кредит.

Завдання:

1. Виходячи з вищенаведеного визначити та обґрунтувати найбільш привабливий, на вашу думку, варіант щодо збереження грошових накопичень від інфляції.

2. Які ви можете запропонувати власні шляхи збереження накопичень в умовах інфляції? Обґрунтувати свої пропозиції.


Тема 13. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОГОВІРНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН У ПІДПРИЄМНИЦТВІ

1. Перерахувати всі види договорів, що можуть бути укладені на кожному з етапів створення підприємства.

2. Скласти алгоритм, який ілюструє процес укладання будь-якого договору.

3. В чому полягає зміст економічних основ трудового договору?

4. Скласти у письмовій формі будь-який договір.
СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ
Ситуаційна задача № 1

Підприємець хоче створити приватну фірму “Либідь”, яка буде займатися виробництвом жіночих черевичків. Для розробки бізнес-плану фірми йому необхідно визначити точку беззбитковості виробничої підприємницької діяльності.

Проведені розрахунки показали, що постійні витрати складатимуть 65100 грн., а змінні – 67500 грн. Ціна жіночих черевичків дорівнює 58 грн. за пару. Фірма планує виробити 2500 пар.

Завдання


1. Розрахувати у кількісному та вартісному виразі обсяг вироблюваної продукції, при якому досягається беззбитковість (точку беззбитковості виробництва).

2. Визначити можливу суму виручки від реалізації продукції.

Ситуаційна задача № 2

Підприємець вирішив орендувати кіоск та зайнятися виготовленням і продажем шоколадного морозива.

Він взяв кредит на суму 350 грн. строком на один рік для купівлі устаткування, необхідного для виробництва морозива.

За оцінкою підприємця ціна однієї коробки морозива коштуватиме 3,8 грн.

Основні змінні витрати у розрахунку на одну коробку морозива включають: на сировину для виготовлення морозива – 2,0 грн., на упаковку – 0,3 грн., на електроенергію, використовуваної у виробничому процесі – 0,2 грн., інші змінні витрати – 0,6 грн.

Постійні витрати складають 200 грн.

Завдання

1. Розрахувати кількість коробок морозива, яку необхідно підприємцю виробити та продати за місяць для забезпечення беззбитковості здійснення бізнесу (точку беззбитковості).

2. Визначити під який відсоток підприємець одержав кредит у банку?

Ситуаційна задача № 3

Підприємець хоче створити приватну фірму “Мрія”, яка буде займатися виробництвом чоловічих черевиків. Для розробки бізнес-плану фірми йому необхідно визначити точку беззбитковості виробничої підприємницької діяльності.

Проведені розрахунки показали, що постійні витрати складатимуть 76200 грн., а змінні – 78600 грн. Ціна чоловічих черевичків дорівнює 69 грн. за пару. Фірма планує виробити 3600 пар.

Завдання

1. Розрахувати у кількісному та вартісному виразі обсяг вироблюваної продукції, при якому досягається беззбитковість (точку беззбитковості виробництва).

2. Визначити можливу суму виручки від реалізації продукції.
Ситуаційна задача № 4

Підприємець вирішив орендувати кіоск та зайнятися виготовленням і продажем шоколадних тортів.

Він взяв кредит на суму 460 грн. строком на один рік для купівлі устаткування, необхідного для виробництва тортів.

За оцінкою підприємця однин торт коштуватиме 5,6 грн.

Основні змінні витрати у розрахунку на однин торт включають: на сировину для виготовлення торту – 4,2 грн., на упаковку – 0,2 грн., на електроенергію, використовуваної у виробничому процесі – 0,2 грн., інші змінні витрати – 0,3 грн.

Постійні витрати складають 300 грн.

Завдання

1. Розрахувати кількість тортів, які необхідно підприємцю виробити та продати за місяць для забезпечення беззбитковості здійснення бізнесу (точку беззбитковості).

2. Визначити під який відсоток підприємець одержав кредит у банку?


Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення

Скачати 452.83 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка