Форма № н 04 Державний заклад Південноукраїнський національний педагогічний університетСкачати 452.83 Kb.
Сторінка4/4
Дата конвертації20.03.2017
Розмір452.83 Kb.
#12977
ТипРобоча програма
1   2   3   4

8. Методи навчання

Для активізації процесу навчання, полегшення вивчення окремих тем та мотивації студентів застосовуються слідуючи форми:  • проблемні лекції;

  • колоквіуми з проблемних тем;

  • дискусійні заняття з підготовкою рефератів;

  • тестові завдання;

  • застосування інформації для аналізу з Інтернет – сайтів.

  • Методи навчання 1. За характером подачі (викладення) навчального матеріалу: словесні, наочні, практичні.

  • 2. За організаційним характером навчання: Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності; Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності; Методи контролю та самоконтролю у навчанні; Бінарні(подвійні) методи навчання.

  • 3. За логікою сприймання та засвоєння навчального матеріалу: індуктивно-дедукційні, репродуктивні, прагматичні, дослідницькі, проблемні тощо.9. Методи контролю
Поточний контроль здійснюється після опанування студентами окремих тем з тематичного плану даної дисципліни. Даний вид контролю здійснюється під час проведення семінарських занять та кредитного контролю. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку, іспиту.

10. Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Оцінювання якості знань студентів в умовах організації навчального процесу за кредитно-модульною системою здійснюється шляхом поточного, модульного (проміжного), підсумкового (семестрового) контролю. Позитивна оцінка поточної успішності (сумарного результату проміжної і модульної оцінки за семестр) за умови відсутності пропущених або невідпрацьованих семінарських занять є підставою допуску до підсумкової форми контролю.

Поточне тестування та самостійна робота
Залік

Сума

Змістовий модуль 1

Практичні заняття


Тема1 3

Заняття 1


Тема2 4

Заняття2


Тема3 4

Заняття3


Тема4 4

Заняття4


Тема5 4

Заняття5


Тема6 3

Заняття6


Тема7 4

Заняття7


Тема8 4

Заняття8


Всього 3020

100


Приклад для іспиту

Оцінювання якості знань студентів в умовах організації навчального роцессу за кредитно-модульною системою здійснюється шляхом поточного, модульного (проміжного), підсумкового (семестрового) контролю. Позитивна оцінка поточної успішності (сумарного результату проміжної і модульної оцінки за семестр) за умови відсутності пропущених або невідпрацьованих семінарських занять є підставою допуску до підсумкової форми контролю.Іспит проводиться у письмово-усній формі.


Поточне тестування та самостійна робота

Практичні заняття

Іспит

Сума
Змістовий модуль 2Тема 9 3

Заняття1


Тема10 4

Заняття2


Тема11 4

Заняття3


Тема12 4

Заняття4


Тема13 4

Заняття5


Тема14 3

Заняття6


Тема15 4

Заняття7


Тема16 4

Заняття8

Інд.зав. 20


Всього 30

20

20

100


Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


11. Методичне забезпечення

1. Полуяктова О.В. Основи підприємницької діяльності. Конспект лекцій. Одеса 2015.

2. Полуяктова О.В. Навчальна програма дисципліни «Основи підприємницької діяльності » (для неекономічних спеціальностей педагогічного університету). – Одеса.: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського, 2015.
12. Рекомендована література

Основна література:

1. Завадський Й.С., Осовська Г.В., Юшкевич О.О. Словник економічних термінів: менеджмент, маркетинг, підприємництво. Навч.-метод. посібник. – Житомир: ЖІТІ, 1999. – 444 с. (200 прим.)

2. Кісельов А.П. Основи бізнесу: Підручник. – К.: Вища школа, 1998. – 191 с. (52 прим.)

3. Мочерний С.В., Устенко О.А., Чеботар С.І. Основи підприємницької діяльності: Посібник. – К.: Видавництво центр “Академія”, 2001. – 280 с. (30 прим.)

4. Основи підприємницької діяльності суб’єктів господарювання: Навчальний посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 172 с. (103 прим.)


Додаткова література:

1. Варналій З.С. Основи підприємництва: Навч. посібник. – К.: Знання-Прес, 2002. – 239 с.: іл. (1 прим.– аб.)

2. Вороніна Л.І., Воротін В.Є., Мартинюк Л.А., Черняк Т.В. Малий бізнес та підприємництво в ринкових умовах господарювання: Навч. посібник. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. – 307 с. (3 прим. – ч/з)

3. Економіка і підприємництво: стан та перспективи: Зб-к наукових праць. – К.: Київ. нац. торг-екон. ун-т, 2001. – 395 с. (1 прим. – аб.)

4. Колот В.М., Щербина О.В. Підприємництво: Навч.-метод. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 160 с. (1 прим. – аб.)

5. Мічуда Ю.П. Ринкові відносини та підприємництво у сфері фізичної культури і спорту: Навч. посібник. – К.: Олімп. літ-ра, 1995. – 152 с. (1 прим. – аб.)

6. Нікіфоров Г.К., Нікіфоров С.С. Підприємництво та правовий захист комерційної таємниці: Навч.-прак. посібник. – К.: Олан, 2001. – 208 с. (1 прим. – ч/з)

7. Подсолонко В.А., Процан А.Ф., миронова Т.Л., Василенко В.О. Підприємництво. – К.: Центр навч. літератури, 2003. – 616 с. (3 прим. – ч/з)

8. Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 352 с. (5 прим.)

9. Сизоненко В.О. Сучасне підприємництво: Підручник. – К.: Вітер, 2003. – 435 с. – (Вища освіта ХХІ століття). (1прим. – аб, 1 прим. – ч/з)


Рекомендована література:

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-ІV: Редакція від 19.01.2012.

2. Законодавча база України про підприємництво. Офіційний сайт Держкомпідприємництва.

3. Класифікатор видів економічної діяльності (КВЕД) ДК 009:2005, ДК 009:2010.

4. Класифікатор організаційно-правових форм господарювання ДК 002:2004.

5. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР.

6. Концепція національної стратегії соціальної відповідальності бізнесу в Україні.

7. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VІ.

8. Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008 № 514-VІ.

9. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14.05.1992 № 2343-ХІІ.

10. Про державно-приватне партнерство: Закон України від 01.07.2010 № 2404-VІ.

11. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: Закон України від 15.05.2003 № 755-ІV.

12. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон України від 06.09.2005 № 2806-ІV.

13. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України від 11.09.2003 № 1160-ІV.

14. Про затвердження Вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу: Наказ Держкомпідприємництва від 09.06.2004 № 65.

15. Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності: Постанова КМУ від 04.07.2001 № 756.

16. Про затвердження переліку органів ліцензування: Постанова КМУ від 14.11.2000 № 1698.

17. Про захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1991 № 1023-ХІІ.

18. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 № 959-ХІІ.

19. Про кооперацію: Закон України від 10.07.2003 № 1087-IV.

20. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 01.06.2000 № 1775-III.

21. Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу: Постанова КМУ від 04.10.1995 № 786.

22. Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності: Закон України від 19.05.2011 № 3392-VI.

23. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 № 3480-IV.

24. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV.

25. Акіліна О.В., Пасічник В.Г. Основи підприємництва. – К.: ЦНЛ, 2006. – 176 с.

26. Варналій З.С. Основи підприємництва, навчальний посібник; Київ: Знання-Прес, 2006. – 329 с.

27. Виноградська А.М. Основи підприємництва: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2008. – 544 с.

28. Гой І.В. Підприємництво [текст]: навч. посіб. /І.В. Гой, Т.П. Смелянська –К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 368 с.

29. Донець Л.І., Романенко Н.Г. Основи підприємництва. Навчальний посібник. – К.: ЦНЛ, 2006. – 320 с.

30. Зянько В.В. Інноваційне підприємництво в Україні: Проблем становлення та розвитку/В.В. Зянько. – Вінниця: УШВЕРСУМ, 2005. – 262 с.

31. Іванюта СМ. Підприємництво і бізнес культура. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2007. – 288 с.

32. Кузьмін В.В. Фінансові основи підприємництва. Навчальний посібник. – К: ЦНЛ, 2006. – 192 с.

33. Кучеренко В.Р., Карпов В.А., Маркітан О.С. Бізнес-планування фірми: Навч. посіб. – К.: 2006. – 423 с.

34. Лапуста М.Г., Мазурина Т.Ю. Предпринимательство: Учеб. пособие. – М.: Издательство РИОР, 2005. – 159 с.

35. Механізми розвитку підприємництва в умовах посткризового відновлення економіки України: аналіт. доп. / Д.С. Покришка, Я.А. Жаліло, Д.В. Ляпін, Я.В. Белінська [та ін.]. – К. : НІСД, 2010. – 72 с.

36. Мороз О.М., Невмержицька В.І. Основи підприємництва: Підручник, К.: 2005.

37. Мочерний СВ., Устенко O.A., Чеботар С.І. Основи підприємницької діяльності: Посібник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2005. – 280 с.

38. Основи бізнесу: Навчальний посібник / Я.С. Ларина, СВ. Мочерний та ін. – К: Видавничий центр «Академія», 2009. – 383 с.

39. Пазуха М.Д., Ігнатович М.В. Реклама у підприємницькій діяльності: Навч. нос. – К.: ЦДЛ, 2006. – 176 с.

40. Пачковський Ю.Ф. Психологія підприємництва. Навч. посібник. – К.: Каравела, 2006. – 408 с.

41. Предпринимательство: Учебник / Под. ред. М.Г. Лапусты. – М.: Инф-ра-М, 2007. – 667 с.

42. Романова Л.В. Управління підприємницькою діяльністю: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 240 с.

43. Сизоненко, В.О. Сучасне підприємництво [Текст]: довідник/ В.О. Сизоненко. – К. : Знання-Прес, 2007. – 440 с.

44. Тирпак І.В.Основи економіки та організації підприємництва: навч. посіб. / І.В. Тирпак, В.І. Тирпак, С.А. Жуков. – К. : Кондор, 2011. – 284 с.

45. Чайка Г.Л. Культура ділового спілкування менеджера Навчальний посібник / К.: Знання, 2005. – 442 c.

46. Шваб Л.І.Основи підприємництва. Навчальний посібник. 2-ге видання. – К.:ЦНЛ, 2007. – 368 с.

47. Швайка Л.А. Державне регулювання економіки. Навчальний посібник/ К.: Знання, 2006. – 435 c.48. Ярошевич Н.Б., Колісник M.K. Підприємництво і менеджмент: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – 292 с.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення

Скачати 452.83 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка