Форма № н 04 національний університет біоресурсів І природокористування україниСторінка1/7
Дата конвертації04.01.2017
Розмір0.84 Mb.
#6669
ТипПротокол
  1   2   3   4   5   6   7
Форма № Н - 3.04

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
Кафедра терапії і клінічної діагностики

ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету

ветеринарної медицини

_______ М.І.Цвіліховський

“____”_____________________2015 р.
РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри терапії

і клінічної діагностики

________________________________

Протокол №___ від “____”____201_ р.

Завідувач кафедри

____________ М.І.Цвіліховський


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Внутрішні хвороби тварин
для підготовки фахівців ОКР „Бакалавр”

скороченого терміну навчання


Напрям підготовки 6.110101 – «Ветеринарна медицина»

Спеціальність «Ветеринарна медицина»

Спеціалізація

Факультет ветеринарної медициниПідготували: Бойко Наталія Іванівна, доцент, к.вет.н.

Голопура Сергій іванович, доцент, к.вет.н.

Київ – 2015 р.


 1. Опис навчальної дисципліни


«Внутрішні хвороби тварин»»

(назва)
Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень


Освітньо-кваліфікаційний рівень

Бакалавр р

(бакалавр, спеціаліст, магістр)Напрям підготовки

1101 – «Ветеринарія»

(шифр і назва)Спеціальність

6.110101 – «Ветеринарна медицина».

(шифр і назва)Спеціалізація

Характеристика навчальної дисципліни


Вид

Нормативна

Загальна кількість годин

105

Кількість кредитів ECTS
Кількість змістових модулів

7

Курсовий проект (робота) (за наявності)

Академічна історія хвороби

Форма контролю

Залік і Екзамен


Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання

денна форма навчання

Рік підготовки (курс)

3 курс

Семестр

5,6

Лекційні заняття

39 год.

Практичні, семінарські заняття

66 год.

Лабораторні заняття

33 год.

Самостійна робота

48 год.

Індивідуальні завдання

- год.

Кількість тижневих аудиторних

годин для денної форми навчання4 год. 1. Мета і завдання навчальної дисципліни

Основною метою її є оволодіння студентами важливих питань загальної терапії та профілактики внутрішніх хвороб тварин, а також вивчення внутрішніх хвороб тварин, з’ясування їх етіології, патогенезу, симптомів.

Завдання дисципліни

  • вивчити питання етіології патогенезу, патологоанатомічних змін, симптоматики, діагностики, перебігу, прогнозу, терапії та профілактики внутрішніх незаразних захворювань тварин.

  • при вивченні цих питань розвивати у студентів клінічне мислення, творчий підхід при вирішенні практичних питань з ліквідації захворювань тварин.

  • акцентувати увагу студентів на принципах ветеринарної терапії:

 • профілактичний , який направлений на попередження захворювання;

 • фізіологічний, який базується на застосуванні лікувальних і профілактичних засобів з урахуванням глибоких знань фізіології організму тварин і мінімального порушення фізіологічних процесів у ньому;

 • комплексний, який передбачає комплексний підхід до лікування тварин і профілактики захворювань, з урахуванням єдності і нерозривного зв’язку організму з навколишнім середовищем;

 • активний, який характеризується застосуванням активної форми роботи ветеринарного спеціаліста – диспансеризації з метою найбільш раннього вияву захворювань і проведення групової ефективної і економічно вигідної терапії і профілактики хвороб.


У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 1. Методику проведення диспансеризації тварин;

 2. Нові методи діагностики, терапії та профілактики найбільш розповсюджених внутрішніх хвороб тварин;

 3. Методику застосування магнітних зондів для боротьби з хворобами передшлунків травматичного походження у великої рогатої худоби;

 4. Особливості діагностики, терапії та профілактики внутрішніх хвороб новонароджених тварин;

 5. Методики наукових досліджень.


Студент повинен уміти:

 1. Фіксувати тварин різних видів для проведення діагностичних досліджень та лікувально-профілактичних заходів;

 2. Застосовувати основні загальні методи клінічного дослідження тварин (огляд, пальпацію, перкусію, аускультацію, термометрію);

 3. Відбирати проби крові для лабораторних досліджень;

 4. Відбирати проби сечі для лабораторних досліджень;

 5. Відбирати проби молозива для лабораторних досліджень;

 6. Відбирати проби молока для лабораторних досліджень;

 7. Відбирати проби ексудату для лабораторних досліджень;

 8. Проводити клініко-лабораторні дослідження та аналізувати отримані результати з використанням обчислювальної техніки;

 9. Вводити лікарські речовини та препарати через рот, підшкірно, внутрішньом’язово, внутрішньовенно, внутрішньотрахеально, внутрішньоочеревинно, ректально;

 10. Вводити магнітні зонди у сітку великої рогатої худоби;

 11. Проводити курацію хворих тварин та вести клінічну документацію;

 12. Складати план профілактичних заходів за результатами клініко-лабораторних досліджень тварин;

 13. Оформляти ординаторську історію хвороби тварин.


3. Програма навчальної дисципліни «Внутрішін хвороби тварин»
Семестр 5

Тижні

ЛекціїМодуль1. Загальна терапія
1

Вступна лекція

Визначення предмета, його структурно-логічна схема. Значення дисципліни у формуванні лікаря ветеринарної медицини. роль ветеринарної науки і практики у профілактиці внутрішніх незаразних хвороб тварин. Основні етапи розвитку вчення про внутрішні хвороби тварин. Принципи терапії.2

2

Види і методи терапії. Класифікація. Етіотропна. Патогенетична. Стимулююча. Замінна. Симптоматична.

2
Модуль 2 . Хвороби серцево-судинної сиситеми
3

Хвороби серцево-судинної системи

Класифікація. Поширення. Симптоми і синдроми хвороб серцево-судинної системи. Перикардит (травматичний і нетравматичний). Гідроперикард.2

4

Хвороби міокарда: міокардит, міокардоз. (міокардіодистрофія, міокардіопатія).

2

5

Ендокардит і пороки серця.

2
Модуль 4 Хвороби дихальної системи
6

Хвороби дихальної системи

Класифікація. Поширення. Симптоми і синдроми хвороб дихальної системи. Хвороби дихальних шляхів: кровотеча з носа, риніт, ларингіт, ларинготрахеїт, бронхіт.2

7

Хвороби легень запального характеру. Пневмонія. Класифікація. Катаральна бронхопневмонія. Фіброзна (крупозна) пневмонія.

2

8

Хвороби легень незапального характеру: набряк легень, альвеолярна та інтерстиціальна емфізема, легенева кровотеча.

2
Модуль 4. Хвороби травної системи
9

Хвороби системи травлення

Класифікація і поширення хвороб системи травлення. Симптоми та синдроми хвороб системи травлення. Особливості прояву та перебігу у різних видів тварин.2

10

Хвороби передшлунків: гіпотонія і атонія передшлунків, переповнення (парез), тимпанія, ацидоз і алкалоз рубця,

2

11

Хвороби сичуга: запалення виразка, зміщення. Порушення моторики і функцій передшлунків та сичуга (синдром Гофлюнда).

2

12

Хвороби шлунка і кишок: гастрит, виразкова хвороба, гастроентерит, гастроентероколіт.

2

13

Хвороби шлунка і кишечнику з синдромом кольок. Класифікація, основні симптоми, принципи діагностики і лікування хворих тварин із синдромом кольок.

2

14

Хвороби печінки та очеревини. Класифікація та поширення хвороб печінки. Синдроми захворювань печінки і жовчних шляхів. ГепатитГепатодистрофія

2

15

Цироз печінки. Перитоніт. Асцит

230


Семестр № 6

1

Модуль1. . Хвороби обміну речовин Хвороби обміну речовин

Класифікація, поширення, особливості перебігу. Хвороби, пов'язані з переважаючим, порушенням білкового, вуглеводного та ліпідного обміну: кетоз. міоглобінурія..1

2

Хвороби пов'язані з порушенням обміну макроелементів: остеодистрофія. аліментарна, ензоотична, вторинна гіпомагніемія (пасовищна тетанія), післяродова гіпофосфатемія


1

3

Мікроелементози. Поширення, діагностика, профілактика.

1

4.

Хвороби, що пов’язані з дефіцитом чи надлишком жиророзчинних вітамінів

1

5

Хвороби, що пов’язані з дефіцитом чи надлишком водорозчинних вітамінів

1

6

Модуль 2. Хвороби крові та сечовидільної системи

Хвороби крові1

7

Хвороби сечової системи.

Класифікація та основні синдроми хвороб нирок та сечової системи. Хвороби нирок: нефрит, пієлонефрит, нефроз1

8

Модуль 3. Хвороби нервової та ендокринної систем

Хвороби нервової системи Захворювання головного і спинного мозку та мозкових оболонок запального і дистрофічного характеру: менінгіт, енцефаліт, мієліт, менінгоенцефаліт, енцефаломієліт. Запалення спинного мозку та його оболонок (менінгомієліт)..1

9

Хвороби ендокринних органів.

Причини і механізми розвитку ендокринних хвороб. Цукровий і нецукровий діабет.
19

Каталог: sites -> default -> files -> u125
u125 -> Національний університет біоресурсів І природокористування україни кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин затверджую
u125 -> Форма № н 04 національний університет біоресурсів І природокористування україни
u125 -> «затверждую»
u125 -> Робоча програма навчальної дисципліни «оперативна хірургія з основами топографічної анатомії, анастезіології»
u125 -> Національний університет біоресурсів І природокористування україни
u125 -> І. О. Поваженка " затверджую " Декан факультету ветеринарної медицини проф. М. П. Прус " " 20 р. Робоча програма
u125 -> Національний університет біоресурсів І природокористування україни
u125 -> Національний університет біоресурсів І природокористування україни кафедра паразитології та тропічної ветеринарії «затверджую»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка