Форма № н 04 Національний університет «Одеська юридична академія»Сторінка1/3
Дата конвертації31.10.2017
Розмір0.52 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384Форма № Н - 3.04
Національний університет «Одеська юридична академія»
Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор

з навчальної роботи


_______________________________

“______”_______________2012 року
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИПП с/к «Кримінологічна віктимологія»

______________________________________________________________________________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки 0304 Право о

(шифр і назва напряму підготовки)
спеціальність 8.03040101 Правознавство

00000

(шифр і назва спеціальності)


спеціалізація___________________________

(назва спеціалізації)


Інститут прокуратури та слідства

2012 – 2013 рік


Робоча програма із с/к «Кримінологічна віктимологія» для студентів за напрямом підготовки 0304 Право, спеціальністю 8.03040101 «Правознавство» „31” серпня 2012 року, 24 с.

Розробники:

Дрьомін В.М. – завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор

Мандриченко Ж.В.доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Ізовіта А.М. асистент кафедри

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права

Протокол від „ 31 ” серпня 2012 року № 1
Завідувач кафедри

_______________________ (проф. Дрьомін В.М.)

„ 31 ” серпня 2012 року

Схвалено навчально-методичною радою НУ «ОЮА»

Протокол від “____”________________20___ року № ___
“_____”______________20___ року Голова ______________ (проф. Аракелян М.Р.)

__________, 2012 рік

 __________, 2012 рік

Ι. Опис навчальної дисципліни


1.1. Анотація спецкурсу «Кримінологічна віктимологія»
Людина є об’єктом дослідження понад двохсот наук. Кожна з них досліджує її з різних позицій за допомогою різних методів, в залежності від предмета та мети такого дослідження. Протягом тривалого часу юридичні науки кримінального циклу досліджували осіб, що вчиняють злочини, і в меншій мірі їх цікавила жертва злочину. Тому лише у другій половині двадцятого століття вчення про жертву злочину отримало статус відносно самостійного напрямку кримінологічних знань, названого віктимологією (від латинського viktima – жертва і грецького logos – вчення, наука). З цього часу починається історія її становлення та формування як комплексного, самостійного вчення про жертв злочинів та зловживань владою.

Фактор жертви має вагоме значення при розробці заходів протидії злочинності, вивчення механізму злочинної поведінки та особи злочинця. Дії жертви та злочинця в значній мірі є взаємообумовленими, що потребує дослідження їх поведінки в єдиній площині. У силу цього набуття навиків організації процесу вивчення та аналізу поведінки потенціальних жертв злочинів та інших правопорушень є нагальною потребою сучасної практики. Адже і злочинець, і його жертва виступають продуктами подібних соціальних умов, а сам злочин здебільшого є результатом окремих соціальних впливів, ніж результатом "злої волі" його виконавця.

Сьогоднішня віктимологічна ситуація, що склалася в Україні, є досить тривожною. За даними лабораторії кримінологічних досліджень НДІ Національної академії внутрішніх справ України, у 2003 році від злочинних посягань постраждало 43,6% опитаних громадян, причому 51,7% із них – більше одного разу. Щороку в Україні внаслідок вчинених умисних злочинів гине понад 5 тис. осіб .

Безперечно, що ґрунтовне та всебічне вивчення жертв злочинів, віктимності, віктимізації, віктимологічних факторів, віктимогенних ситуацій в системі детермінацій злочину сприятиме реалізації віктимологічної профілактики та протидії злочинності в цілому.

Впровадження віктимологічних ідей також сприятиме реалізації конституційних засад та втіленню політико-правової доктрини, що змістилася в сторону загальнолюдських цінностей і акцентує увагу на правах, свободах та інтересах людини.

1.2. Навчальний план курсуФорма навчанняКурс

Семестр

Лекції

Практичні (семінарські)

Всього ауд.годин

Курсові роботи

Контрольні роботи

Установ.лекції

Самостійна робота

Всього годин

Іспит

Залік

Денне


5

9

20

22

42


46

90

*

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета навчальної дисципліни. Історія розвитку віктимологічних ідей є доволі тривалою та цікавою. Її появі як окремого напрямку в межах кримінологічних досліджень сприяли наступні фактори:


 • соціальні та політичні зміни, як на рівні окремих держав, так і у світі в цілому;

 • нівелювання традиційних інститутів соціальної солідарності та взаємодопомоги;

 • зміна ролі сім’ї в суспільстві;

 • зменшення фінансування схем соціальної допомоги;

 • обмеженість класичних стратегій профілактики злочинів.

Засновником учення про жертву як самостійного наукового напрямку з розкриттям понятійного апарату, вважається Б. Мендельсон, який у 1975 році опублікував монографію «Загальна віктимологія». В ній розвинута віктимологічна концепція пов’язувалась зі створенням «клінічної» чи «практичної» віктимології, до змісту понять якої були включенні не лише жертви злочинів, а й жертви природних катаклізмів, геноциду, етнічних конфліктів та війн.

Студенти повинні знати, що сучасна віктимологія – комплексне вчення про осіб, що знаходяться у кризовому стані (жертви злочинів, стихійних лих, катастроф, економічного та політичного відчуження) та про заходи допомоги таким жертвам.

Особливе значення має розвиток кримінологічної віктимології як комплексної міждисциплінарної галузі знань, що вивчає жертву злочину, її кримінолого-віктимологічні характеристики, якості та властивості; систему віктимологічних детермінант індивідуальної та групової віктимності, віктимізації та віктимної поведінки жертви злочину, а також систему заходів віктимологічної профілактики на загальному, спеціальному та індивідуальному рівнях.Предметом вивчення кримінологічної віктимології є:

 • віктимологічна характеристика жертв (потерпілих) від злочинних посягань;

 • відносини, що пов’язують злочинця та жертву (потерпілого);

 • соціальні та особистісні (об’єктивні та суб’єктивні) причини та умови, що детермінують становлення потерпілих;

 • особистісно-ситуаційна природа взаємодії злочинця і жертви до вчинення злочину та під час вчинення злочину (віктимологічна ситуація);

 • комплекс заходів профілактичного характеру, спрямованих на потерпілого та потенційну жертву на різних соціальних рівнях;

 • шляхи, засоби та способи захисту і відшкодування шкоди, заподіяної жертві (потерпілому) внаслідок злочинного посягання;

 • посткримінальна поведінка жертви (потерпілого).

Студенти також повинні оперувати такими категоріями віктимології, як жертва злочину – особа, якій в результаті злочину було завдано шкоди; віктимність як здатність особи бути жертвою злочину; віктимізація як процес перетворення особи у жертву злочину.

Студенти повинні проявити знання сучасних міжнародних та національних норм права, які відображають розвиток віктимологічного напрямку, наприклад, Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочинів та зловживань владою від 29 листопада 1985 р., Конвенція про відшкодування шкоди жертвам насильницьких злочинів від 24 листопада 1983 р., Концепція забезпечення захисту законних прав та інтересів осіб, які потерпіли від злочинів від 28 грудня 2004 р.

Значення віктимології можна розглядати в трьох аспектах: практичному, світоглядному та ерудиційному.

Оволодіння основами віктимологічних знань, прийомами прикладних кримінологічних досліджень поведінки жертви злочину, причин і умов відхилень від норми безпечної поведінки, особистості жертви, а також знання системи методик виходу із конфліктної ситуації – ось далеко не повний перелік задач даного курсу. Одержання конкретних знань, формування професійних навичок не можливі без глибокого і ретельного вивчення окремих проблемних питань віктимології та їх колективного обговорення. • Таким чином, належне засвоєння студентом віктимологічних знань у подальшому сприятиме реалізації системи заходів віктимологічної профілактики та зниженню рівня кримінальної активності в цілому.


3. Програма навчальної дисципліни

Назви тем

Кількість годин

денна форма

усього

у тому числі

л

пр.

сам.р

1

2

3

4

5

6

1

Віктимологія: поняття, предмет, історія виникнення та

перспективи розвитку8

2

2

4

2

Жертва злочину

9

2

2

5

3

Віктимність та її прояви

9

2

2

5

4

Віктимологічна складова механізму злочинної поведінки

9

2

2

5

5

Віктимізація та її характеристики

9

2

2

5

6

Методика та техніка віктимологічних досліджень

8

2

2

4

7

Основи віктимологічної профілактики злочинів

9

2

2

5

8

Суб’єкти та організація поводження з жертвами злочинів

9

2

2

5

9

Віктимологічна профілактика агресивних злочинів

9

2

2

5

10

Віктимологічна профілактика злочинів проти окремих груп ризику (неповнолітніх, жінок, осіб похилого віку тощо)

11

2

4

590

20

22

48


4. Структура навчальної дисципліни
За темами лекцій


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

2

3

1

Віктимологія: поняття, предмет, історія та перспективи розвитку

Поняття віктимології.

Предмет кримінологічної віктимології.

Історія розвитку віктимології.

Сучасний стан та перспективи розвитку віктимології


2

2

Жертва злочину

Жертва злочину та суміжні поняття.

Структура особистості жертви.

„Вина” жертви злочину.

Типологія і класифікація жертв злочину


2

3

Віктимність та її прояви

Віктимность та її основні характеристики.

Види віктимності.

Компоненти віктимності.

Віктимність та злочинність.


2

4

Віктимологічна складова механізму злочинної поведінки

Поняття механізму віктимної поведінки.

Роль жертви в механізмі злочинної поведінки.

Види механізму віктимної активності.

Віктимологічна ситуація та її складові.


2

5

Віктимізація та її характеристики

Поняття віктимізації

Властивості віктимізації

Системно-структурний аналіз віктимізації

Закономірності віктимізації стосовно різних складів злочинів та типів жертв.


2

6

Методика та техніка віктимологічних досліджень

Методологічні основи науки віктимології.

Методи збору даних.

Методи обробки віктимологічної інформації.

Методи аналізу віктимологічної інформації.


2

7

Основи віктимологічної профілактики злочинів

Поняття віктимологічної профілактики.

Нормативні основи віктимологічної профілактики злочинів.

Види віктимологічної профілактики злочинів.

Суб’єкти віктимологічної профілактики злочинів.


2

8

Суб’єкти та організація поводження з жертвами злочинів

Поняття поводження з жертвами злочинів.

Суб’єкти поводження з жертвами злочинів.

Вторгнення в кризу: етичні і правові основи.

Методика поводження з жертвами злочинів.


2

9

Віктимологічна профілактика агресивних злочинів та злочинів у сфері сімейно-побутових відносин

Поняття і характеристика агресивних злочинів

Роль жертви в механізмі агресивних злочинів

Віктимологіна характеристика злочинів, що вчиняються у сфері сімейно-побутових відносин.

Віктимологічне запобігання, припинення і профілактика агресивних злочинів та злочинів у сфері сімейно-побутових відносин.


2

10

Віктимологічна профілактика злочинів проти окремих груп ризику (дітей/неповнолітніх, жінок, осіб похилого віку тощо)

Віктимологічна характеристика злочинів проти окремих груп ризику.

Поняття і характеристика злочинів неповнолітніх.

Жінка як жертва злочинного посягання.

Віктимологічна профілактика злочинів щодо осіб похилого віку


2


5. Теми семінарських занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Віктимологія: поняття, предмет, історія та перспективи розвитку

Загальна теорія віктимології та спеціальні віктимологічні теорії.

Структура віктимології як наукового напрямку і як навчальної дисципліни.

Віктимологічна техніка.

Історія віктимології в СРСР (Л.В. Франк, В.П. Коновалов, Д.В. Рівман, В.Я. Рибальська, Я.І. Гілінський, В.С. Мінська, Ю.М. Антонян та інші).

Розвиток віктимології в Україні (Ю.В. Баулін, В.О. Туляков, О.М. Джужа, В.Є.Христенко, М.В. Сенаторов, Т.І. Присяжнюк).

Розвиток віктимології за кордоном (аналіз вчення Х. фон Хентіга, Б. Мендельсона, Г. Еллєнбергера, Е. Фаттаха, І. Аттіли, Е. Віано).


2

2

Жертва злочину

Жертва злочину та суміжні поняття.

Антисуспільна поведінка жертви як предмет віктимологічного вивчення.

Методи дослідження жертв злочинів.

Типологія і класифікація жертв злочину та їх практичне значення.


2

3

Віктимність та її прояви

Віктимність та її основні властивості.

Види віктимності.

Криміногенне значення віктимності.

Страх перед злочинністю як криміногенний фактор.


2

4

Віктимологічна складова механізму злочинної поведінки

Поняття механізму віктимної поведінки.

Роль жертви в механізмі злочинної поведінки.

Види механізму віктимної активності.

Механізм індивідуальної віктимної поведінки та його елементи.


2

5

Віктимізація та її характеристики

Поняття віктимізації

Властивості віктимізації

Системно-структурний аналіз віктимізації

Віктимізація: процес і результат.


2

6

Методика та техніка віктимологічних досліджень

Методологічні основи науки віктимології.

Психологічні та соціально-психологічні методи віктимологічного дослідження.

Методи збору даних.

Методи аналізу віктимологічної інформації


2

7

Основи віктимологічної профілактики злочинів

Поняття і система віктимологічної профілактики.

Види віктимологічної профілактики злочинів.

Стратегія нейтралізації криміногенного конфлікту. Методика підготовки профілактичних пам’яток.

Нормативні основи віктимологічної профілактики злочинів.


2

8

Суб’єкти та організація поводження з жертвами злочинів

Поняття поводження з жертвами злочинів

Суб’єкти поводження з жертвами злочинів.

Методика поводження і жертвами злочинів правоохоронних органів.

Громадські організації як суб’єкт поводження із жертвами злочинів.


2

9

Віктимологічна профілактика агресивних злочинів та злочинів у сфері сімейно-побутових відносин

Поняття і характеристика агресивних злочинів

Характеристика осіб, що є потерпілими від агресивних злочинів.

Стратегія нейтралізації конфлікту в сімейно-побутових відносинах.

Віктимологічне запобігання, припинення і профілактика агресивних злочинів та злочинів у сфері сімейно-побутових відносин.


2

10

Віктимологічна профілактика злочинів проти окремих груп ризику (дітей/неповнолітніх, жінок, осіб похилого віку тощо)

Роль жертви в механізмі злочинів неповнолітніх.

Заходи віктимологічної профілактики злочинів, що вчиняються щодо жінок.

Особливості віктимологічної профілактики злочинів, учинених щодо осіб похилого віку.

Віктимологічна профілактика злочинів, що вчиняються на ґрунті сексуального насилля.


4

6. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Віктимологія: поняття, предмет, історія та перспективи розвитку

Поняття віктимології.

Предмет кримінологічної віктимології.

Історія розвитку віктимології.

Сучасний стан та перспективи розвитку віктимології


4

2

Жертва злочину

Жертва злочину та суміжні поняття.

Структура особистості жертви.

„Вина” жертви злочину.

Типологія і класифікація жертв злочину


4

3

Віктимність та її прояви

Віктимность та її основні характеристики.

Види віктимності.

Компоненти віктимності.

Віктимність та злочинність.


5

4

Віктимологічна складова механізму злочинної поведінки

Поняття механізму віктимної поведінки.

Роль жертви в механізмі злочинної поведінки.

Види механізму віктимної активності.

Віктимологічна ситуація та її складові.


5

5

Віктимізація та її характеристики

Поняття віктимізації

Властивості віктимізації

Системно-структурний аналіз віктимізації

Закономірності віктимізації стосовно різних складів злочинів та типів жертв.


5

6

Методика та техніка віктимологічних досліджень

Методологічні основи науки віктимології.

Методи збору даних.

Методи обробки віктимологічної інформації.

Методи аналізу віктимологічної інформації.


5

7

Основи віктимологічної профілактики злочинів

Поняття віктимологічної профілактики.

Нормативні основи віктимологічної профілактики злочинів.

Види віктимологічної профілактики злочинів.

Суб’єкти віктимологічної профілактики злочинів.


5

8

Суб’єкти та організація поводження з жертвами злочинів

Поняття поводження з жертвами злочинів.

Суб’єкти поводження з жертвами злочинів.

Вторгнення в кризу: етичні і правові основи.

Методика поводження з жертвами злочинів.


5

9

Віктимологічна профілактика агресивних злочинів та злочинів у сфері сімейно-побутових відносин

Поняття і характеристика агресивних злочинів

Роль жертви в механізмі агресивних злочинів

Віктимологіна характеристика злочинів, що вчиняються у сфері сімейно-побутових відносин.

Віктимологічне запобігання, припинення і профілактика агресивних злочинів та злочинів у сфері сімейно-побутових відносин.


5

10

Віктимологічна профілактика злочинів проти окремих груп ризику (дітей/неповнолітніх, жінок, осіб похилого віку тощо)

Віктимологічна характеристика злочинів проти окремих груп ризику.

Поняття і характеристика злочинів неповнолітніх.

Жінка як жертва злочинного посягання.Віктимологічна профілактика злочинів щодо осіб похилого віку

5


7. Індивідуальні завдання

Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Архітектура та скульптура в Україні 19 століття
2013 -> Київський національний лінгвістичний університет
2013 -> «Архітектура І скульптура XX століття» Неокласицизм
2013 -> Тема. Основи Інтернету. Всесвітня павутина й пошук в Інтернеті Розгляд питань
2013 -> Робоча програма навчальної дисципліни пп права людини у сфері кримінальної юстиції
2013 -> Реферат обов’язково повинен мати такі структурні частини : Титульна сторінка; Зміст; Основна частина
2013 -> Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра
2013 -> Локальні релігії


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка