Форма № н 04 Національний університет «Одеська юридична академія»Сторінка3/3
Дата конвертації31.10.2017
Розмір0.52 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3

10. Шкала оцінювання

10.1. Критерії національної шкали
На оцінку «відмінно» (5 балів) - заслуговує повна, правильна і точна відповідь студента, яка свідчить про те, що він володіє навчальним матеріалом, термінами, може чітко висловлювати свою думку, порівнювати, робити логічні висновки, що крім матеріалу, яким студент оволодів у процесі вивчення навчальної дисципліни, що окрім матеріалів підручнику, він використовував додаткові матеріали: нормативно-правові акти, монографічну та іншу літературу.

На оцінку «добре» (4 бали) - заслуговує повна і правильна відповідь, яка вказує на те, що студент взагалі володіє навчальним матеріалом, термінами, може висловити свою думку, зробити порівняльний аналіз, логічні висновки, але його знання, в основному, базуються на матеріалах підручнику або навчального посібнику.

На оцінку «задовільно» (3 бали) - заслуговує правильна, але неповна відповідь, яка свідчить про те, що студент вивчав матеріал, але не може логічно та повно висловити свою думку, з будь-яких умов не може зробити порівняльного аналізу, що знання його носять обмежений рамками підручнику матеріал.

На оцінку «незадовільно» (2 бали) - заслуговує відповідь, яка є неправильною та неповною, свідчить про те, що студент не розуміє значення термінів, не може ними апелювати.

На оцінку «незадовільно» (1 бал) – заслуговує відсутність відповіді студента на поставлене запитання, або відсутність без поважних причин самого студента під час проведення поточного або підсумкового контролів.

10.2. Шкала оцінювання: національна та ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


11. Методичне забезпечення
1. Конспект лекцій із спецкурсу «Кримінологічна віктимологія».

2. Плани практичних занять із спецкурсу «Кримінологічна віктимологія».12. Рекомендована література
Закони України:

 1. Конституція України - Київ: Просвіта, - 1996

 2. Кримінальний Кодекс України - Київ: 2001

 3. Кримінально-процесуальний кодекс України

 4. Кодекс України про адміністративні правопорушення - Київ, 2001

 5. Про міліцію (20.12.90)

 6. Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні (17.04.91)

 7. Про захист прав споживачів (12.05.91)

 8. Про прокуратуру України (05.11.91)

 9. Про оперативно-розшукову діяльність (18.02.92)

 10. Про службу безпеки України (25.03.92)

 11. Про адвокатуру (19.12.92)

 12. Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в України (05.02.93)

 13. Про доповнення Цивільного кодексу Української РСР та Кримінально-процесуального кодексу України нормами щодо порядку відшкодування витрат на стаціонарне лікування потерпілого від злочину (22.04.93)

 14. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю (30.06.93)

 15. Про державну службу (16.12.93)

 16. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів (23.12.93)

 17. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві (23.12.93)

 18. Про біженців (24.12.93)

 19. Про правовий статус іноземців (04.02.94)

 20. Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду (01.12.94)

 21. Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх (24.01.95)

 22. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними (15.02.95)

 23. Про попередження насильства в родині (15.11.2001)

 24. Про основи національної безпеки України (15.12.2005)


Укази та розпорядження Президента України:

 1. Про Національну програму "Діти України" (18.01.96)

 2. Про Раду національної безпеки і оборони України (30.08.96)

 3. Про Комплексну програму боротьби зі злочинністю на 1996-2000 роки (17.09.96)

 4. Про Комплексну програму профілактики злочинності на 2001-2005 роки (25.12.2000)

 5. Про заходи щодо активізації боротьби з корупцією і організованою злочинністю (10.02.95)

 6. Про незадовільний стан виконання заходів щодо боротьби зі злочинністю (25.02.97)

 7. Про заходи щодо подальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян (18.02.2002)

 8. Про концепцію забезпечення захисту законних прав та інтересів осіб, які потерпіли від злочинів. (28.12.2004)


Постанови Кабінету Міністрів України:

 1. Про Національну програму профілактики СНІДу в Україні (27.02.92)

 2. Про затвердження Положення про порядок застосування вогнепальної зброї (12.10.92)

 3. Про Національне центральне бюро Інтерполу (25.03.93)

 4. Про заходи щодо вдосконалення охорони об'єктів державної та інших форм власності (10.08.93)

 5. Пpо заходи pеалізації Деpжавної пpогpами боpотьби із злочинністю (01.09.93)

 6. Про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії (07.09.93)

 7. Про організацію діяльності спеціальних навчально-виховних закладів для дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання (13.10.93)

 8. Про затвердження Комплексної програми запобігання дорожньо-транспортному, побутовому і дитячому травматизму, іншим нещасним випадкам невиробничого характеру на 1996 - 2000 роки (03.01.96).

 9. Про невідкладні заходи щодо зміцнення законності та правопорядку (01.10.96)

 10. Про затвердження Положення про розслідування та облік нещасних випадків невиробничого характеру (05.05.97).

 11. Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції забезпечення захисту законних прав та інтересів осіб, які потерпіли від злочинів, на 2005-2006 роки (20.04 2005)

 12. Про порядок розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім’ї або реальну його загрозу (26.04.2003)

 13. Про затвердження Комплексної програми профілактики правопорушень на 2007-2009 роки (20.12.2006).

 14. Концепція реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року (розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. N 1209-р)


Нормативні акті Міністерств та відомств України, органів судової влади

Постанови Пленуму Верховного Суду України 1. Про судову практику в справах про злочини проти життя і здоров'я людини (01.04.94)

 2. Про практику призначення судами України мір кримінального покарання за корисливі злочини (01.04.94)

 3. Про судову діяльність в умовах загострення в Україні криміногенної ситуації (30.09.94)

 4. Про судову практику в кримінальних справах, які порушуються не інакше як за скаргою потерпілого, та практику передачі таких справ і матеріалів на розгляд товариських судів (25.01.74)

 5. Про практику застосування судами України законодавства в справах про злочини неповнолітніх і про втягнення їх у злочинну та іншу антигромадську діяльність (26.06.81)

 6. Про діяльність судів України по запобіганню злочинам та іншим правопорушенням при розгляді кримінальних та цивільних справ (22.08.80)

 7. Про посилення судового захисту прав та свобод людини і громадянина (30.05.97)

 8. Сборник законодательных актов Украины, регламентирующих деятельность милиции - Киев, 1993.

 9. Перелік міжнародних договірних документів підписаних МВС України - Киів, 1997.


Нормативні акти, які зареєстровані Міністерством юстиції Украіни

 1. Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення і використання вогнепальної зброї, боєприпасів до неї та вибухових матеріалів (19.05.93)

 2. Про взаємодію правоохоронних та інших державних органів України у боротьбі із злочинністю (21.09.94)

 3. Про затвердження Типових договорів на охорону об'єктів та квартир громадян підрозділами Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України (26.05.95)

 4. Про затвердження Положення про застосування Закону України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду" (06.03.96).


Міжнародно-правові документи. Документи ООН. Нормативні акти СНД

 1. Європейська конвенція про передачу провадження у кримінальних справах (15.05.72)

 2. Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах (20.04.59)

 3. Конвенція про передачу засуджених осіб (21.03.83)

 4. Європейська конвенція про видачу правопорушників (17.03.78)

 5. Європейська конвенція з прав людини (04.11.50)

 6. Международно-правовые документы по вопросам борьбы с преступностью: Вып.1. - М, Академия МВД СССР, 1989.

 7. Кодекс поведения должностных лиц, охраняющих правопорядок - принят Генеральной Ассамблеей ООН 17.12.1979 по рекомендации Пятого Конгресса (1975)

 8. Руководящие принципы в области предупреждения преступности и уголовной юстиции в контексте развития и нового экономического порядка - приняты Седьмым Конгрессом ООН (1985) и утверждены Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции 40/32

 9. Минимальные стандартные правила по осуществлению правосудия в отношении несовершеннолетних - приняты Генеральной Ассамблеей 29.11.1985 (резолюция 40/33) по рекомендации Седьмого Конгресса.

 10. Декларация Основных принципов правосудия для жертв преступлений и жертв злоупотребления властью - принята Генеральной Ассамблеей 29.11.1985 (резолюция 40/34) по рекомендации Седьмого Конгресса.

 11. Руководящие принципы в области предупреждения преступности несовершеннолетних - приняты Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция 45-112) по рекомендации Восьмого Конгресса

 12. Основные принципы, касающиеся роли юристов - приняты Восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (1990)

 13. Конвенция по борьбе с организованной транснациональной преступностью – принята Х Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (2000)

 14. Compendium of United Nations standarts and norms in crime prevention and criminal justice - UN publication - New York, 1992 - sales # E 92 IV.1.

 15. Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека (Минск, 26 мая 1995 г.)

 16. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 года)

 17. Соглашение об обмене правовой информацией (Москва, 21 октября 1994 года)

 18. Предупреждение преступности и уголовное правосудие в контексте развития: реальность и перспективы международного сотрудничества (Перечень соответствующих мер по предупреждению преступности) - Записка Генерального Секретаря Восьмому Конгрессу ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями - Документ A/ Conf.144/9 - 13 июня 1989 - 35 с.

 19. The European Convention on the compensation of victims of violent crime // Towards a Victim policy in Europe. - Helsinki, 1984. - pp.133-145;

 20. Recommendation on assistance to Victims and the prevention of Victimisation // Council of Europe, 1987 – Doc .N R (87)21.

 21. International manual on the use and application of the Declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power- New York, 1999.


Рекомендована література

 1. Антонян Ю.М. Роль конкретной жизненной ситуации в совершении преступления. - М., 1973.

 2. Алексеев А.И., Васильев Ю.В., Смирнов Г.Г. Как защитить себя от преступника. - М., 1990.

 3. Багрій-Шахматов Л.В., Туляков В.О. Виктимність як криминогений чинник // Вісник Академіі правових наук України, 1994.

 4. Белоус Т.А., Туляков В.А. Доктрина безопасности. - Одесса, АО “Бахва”,1995.

 5. Блиндер Б.А. Объект преступления и потерпевший в преступлениях против личности. // Проблемы советского государства и права. - Ташкент, 1970 - С.5 – 18.

 6. Викторов В.Н. Как защитить вашу квартиру и контору от воров: 50 советов американской полиции. - М., 1992.

 7. Вандышев В.В. Виктимологический аспект преступлений, совершенных при превышении пределов необходимой обороны или в состоянии аффекта.// Вестник ЛГУ - 1977 - № 5. - С.119-125.

 8. Гилинский Я.И. Преступность и безопасность населения: Санкт-Петербург на фоне российской действительности. //Криминологическая ситуация и безопасность в обществе: Материалы Первого Международного Причерноморского социально-девиантологического симпозиума.- Кишинев, 1995.- Т.2.

 9. Гилинский Я.И. Девиантное поведение в зеркале социологии (по материалам СССР) // Актуальные проблемы социологии девиантного поведения и социального контроля: Сб.науч.тр. - М.,1992.

 10. Гостюшин А.В., Шубина С.И. Азбука выживания. - М.: Знание, 1995.

 11. Дубривный В.А. Потерпевший на предварительном следствии - Саратов, 1966.

 12. Долгова А.И., Серебрякова В.А., Горбатовская Е.Г., Кригер Г.И. Основы криминологии для практических работников: методическое пособие. - М.: ВНИИ проблем укрепления законности и правопорядка, 1988.

 13. Криминалистическая виктимология (вопросы теории и практики): Сб.науч.тр. - Иркутск.: Изд-во Иркутского госуниверситета, 1980 - 159 с.

 14. Криминальная полиция советует: как не стать жертвой преступления. - Киев, 1992.

 15. Кримінологічна віктимологія: Навчальний посібник / Моісеєв Є.М., Джужа О.М., Василевич В.В. та ін.; За заг. ред. проф. О.М. Джужі. – К.: Атіка, 2006. – 352 с.

 16. Клеандров М.И. Хозяйственно-правовая виктимология: концепция, методология исследований // Сов. государство и право - № 3 – 1989.

 17. Кудрявцев С.В. Конфликт и насильственное преступление. - М., 1991.

 18. Курс советской криминологии: Предмет. Методология. Преступность и ее причины. Преступник. - М.: Юрид. литература, 1985.

 19. Мандриченко Ж.В. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим. Автореф. дис. … канд.. юрид наук. – О.: 2007.

 20. Минская В.С., Чечель Г.И. Виктимологические факторы и механизм преступного поведения. - Иркутск: Изд-во Иркутского госуниверситета, 1988. - 150 с.

 21. Минская В.С. Опыт виктимологического изучения личности преступника // Вопр. борьбы с преступностью - 1972 - № 17 - С.21-31.

 22. Матти Лайне. Криминология и социология отклоненного поведения. - Хельсинки: Центр обучения тюремных служащих, 1994.

 23. Палкевич Я. Выживание в городе. - М: Карвет, 1992.

 24. Предпринимательство и безопасность. - М.: Универсум, 1991.

 25. Полубинский В.И. Правовые основы учения о жертве преступления. - Горький, 1979.

 26. Полянский Э. Формула безопасности.- М.,1991.

 27. Проституция и преступность. - М., 1991.

 28. Потерпілий від злочину (міждисциплінарне правове дослідження) / Колектив авторів. За заг. ред. Ю.В. Бауліна, В.І. Борисова. – Х.: Вид-во Кроссроуд, 2008. - 364 с.

 29. Раззаков Ф. Бандиты времен капитализма (Хроника российской преступности 1992-1995 гг.) - М.: ЭКСМО, 1996.

 30. Ривман Д.В. К вопросу о социально-психологической типологии потерпевших от преступления. // Виктимологические проблемы борьбы с преступностью: Сб. науч. тр. - Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та, 1981.

 31. Ривман Д.В. Виктимологические факторы и профилактика преступности. - Ленинград, 1975.

 32. Ривман Д.В., Устинов В.С. Виктимология. – СПб.: Питер, 2002. – 304 с.

 33. Ривман Д.В. Криминальная виктимология – СПб, 2003.

 34. Рыбальская В.Я. Виктимологическая характеристика несовершеннолетних преступников.// Виктимологические проблемы борьбы с преступностью: Сб.науч.тр. - Иркутск, 1988.

 35. Рыбальская В.Я. Методика изучения личности потерпевшего. - Иркутск, 1975.

 36. Рыбальская В.Я. Виктимологические исследования преступности несовершеннолетних // Актуальные вопросы укрепеления законности и правопорядка в районах интенсивного экономического развития Урала, Сибири и Дальнего Востока: Сб. науч. тр. - М., 1979 - С.1243-133.

 37. Руденко І.П. Соціологія злочинності. Харків, 2001.

 38. Соловйов Е.Я. Порятунок у ваших руках. - Львiв, 1992.

 39. Социальные отклонения - М: Юрид.литература, 1989.

 40. Сомин В.Н. Зарубежные виктимологические этюды// Криминалистическая виктимология: вопросы теории и практики: Сб.науч.тр. - Иркутск, 1980 - С.138-144.

 41. Соболева С.В. Виктимологический аспект конфликтных ситуаций в семье // Вопр. борьбы с преступностью - 1976 - № 25. - С.37-45.

 42. Сенаторов М.В. Потерпілий від злочину в кримінальному праві / За науковою редакцією доктора юридичних наук, професора, академіка Академії правових нгаук В.І. Борисова. – Х.: Право, 2006. – 208 с.

 43. Туляков В.А. Проблемы развития отечественной виктимологии // Юридический вестник - Одесса, 1994 - № 1.

 44. Туляков В. Криминологические аспекты агрессивной преступности молодежи //Радянське право, 1989. - № 12.

 45. Туляков В. Виктимность и ее выражение// Юридична освіта і правова держава: збірник наукових праць. - Одеса, 1997.

 46. Туляков В. Конституционные гарантии обеспечения прав потерпевших от преступлений //Юридический вестник - Одесса, 1997 - № 6.

 47. Туляков В.А. Виктимология:социальные и криминологические проблемы. – Одесса, 2000. - 336 с.

 48. Франк Л.В. Потерпевшие от преступления и проблемы советской виктимологии.- Душанбе: Ирфон, 1977.

 49. Франк Л.В. Виктимология и виктимность (об одном из направлений в теории и практике борьбы с преступностью) - Душанбе, 1972.

 50. Франк Л.В. Некоторые теоретические вопросы становления советской виктимологии // Потерпевший от преступления: Сб.науч.тр. - Владивосток, 1974 - С.5-16;

 51. Остроумов С.С., Франк Л.В. О виктимологии и виктимности // Сов. государство и право - !976 - № 4. - С.74-79.

 52. Христенко В.Е. Психология жертвы. – Харьков, 2001.

 53. Чечель Г.А. Жестокий способ совершения преступлений против личности. - Нальчик: Нарт, 1991.

 54. Шестаков Д.А. Семейная криминология. - Спб.,1990.

 55. Шнайдер Г.И. Криминология - М., 1994.

 56. Юрченко О.Ю. Роль віктимної поведінки потерпілих при вчиненні тяжких насильницьких злочинів проти життя та здоров’я особи в Україні. Автореф. дис. … канд.. юрид наук. – Х.: 2004. – С. 8

 57. Яковлев А.М. Теория криминологии и социальная практика. - М., 1985.

 58. «Як не стати жертвами злочинних проявів насильницького і корисливого характеру» : Пам’ятка для громадян / Розробники: В.В. Голіна та ін. – К.: Концерн «Видавничий Дім Ін Юре». 2004. – 48 с.Електронні носії, посібники для дистанційного навчання студентів ОНЮА:

http://www.criminology.org.ua

http://www.victimology.org.ua

http://www.victimology.nl.13. Інформаційні ресурси


 1. WebLaw - Transnational Crime – База даних нормативних актів, урядових та неурядових організацій, статистичної інформації тощо http://www.weblaw.edu.au/display_page.phtml?WebLaw_Page=Transnational+Crime

 2. Terrorism, Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC ) - перший центр у Сполучених Штатах, діяльність якого присвячена вивченню зв'язків між тероризмом, транснаціональною злочинністю і корупцією, а також дослідженню, навчанню та наданню допомоги в розробці політики з цих важливих питань. TraCCC є науково-дослідним центром в рамках Школи публічної політики в Університеті Джорджа Мейсона. http://policy-traccc.gmu.edu/

 3. Одеський центр з вивчення організованої злочинності та корупції – здійснює моніторинг інформаційних наукових та юридичних ресурсів, а також аналітичні дослідження у сфері протидії регіональній та міжнародній організованій злочинності ат корупції. Діє в Одеській національній юридичній академії. http://www.inter.criminology.org.ua/

 4. Центр исследования компьютерной преступности (Computer Crime Research Center) является международной, некоммерческой, негосударственной, научно-исследовательской организацией, функционирующей на принципах волонтерства. В работе Центра принимают участие украинские и зарубежные ученые, эксперты по вопросам борьбы с киберпреступностью. http://www.crime-research.ru/

 5. Саратовский Центр по исследованию проблем организованной преступности и коррупции, образованный на основе договора между Американским университетом (Вашингтон, США) и Саратовской государственной академией права. http://sartraccc.ru/

 6. Владивостокский центр исследования организованной преступности Владивостокский Центр по изучению организованной преступности был образован в июле 1997 года на грант Департамента Юстиции правительства США в рамках проекта Объединенных Центров исследования организованной преступности в Евразии. http://crime.vl.ru/

Навчальну програму із спецкурсу „Кримінологічна віктимологія” розробили:

Професор Дрьомін В.М. ___________________

Доцент Мандриченко Ж.В. ___________________


Асистент Ізовіта А.М. ___________________
Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Архітектура та скульптура в Україні 19 століття
2013 -> Київський національний лінгвістичний університет
2013 -> «Архітектура І скульптура XX століття» Неокласицизм
2013 -> Тема. Основи Інтернету. Всесвітня павутина й пошук в Інтернеті Розгляд питань
2013 -> Робоча програма навчальної дисципліни пп права людини у сфері кримінальної юстиції
2013 -> Реферат обов’язково повинен мати такі структурні частини : Титульна сторінка; Зміст; Основна частина
2013 -> Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра
2013 -> Локальні релігії


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка