Форма № н 04 Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Кафедра географії та краєзнавства затверджуюСкачати 400.92 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації20.03.2017
Розмір400.92 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384Форма № Н - 3.04

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Кафедра географії та краєзнавства

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор із науково-педагогічної роботи
______________________ проф. Год Б.В. 
«_____»_______________20___ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


(шифр і назва навчальної дисципліни)


напрям підготовки: 0401 Природничі науки

(шифр і назва напряму підготовки)

Спеціальність: 6.040104 Географія

(шифр і назва спеціальності)

факультет _______історичний________________

(назва факультету)

Полтава – 2012 рік

Робоча програма Біогеографія

для студентів за напрямом підготовки 0401 Природничі науки,

спеціальністю 6.040104 Географія

„03” вересня, 2012 року. - 10 с.

Розробник: Булава Леонід Миколайович,завідувач кафедри географії та краєзнавства, професор, кандидат географічних наук

(вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри географії та краєзнавства

Протокол від “_03_”_вересня__2012 року № 1
Завідувач кафедри _________________________ (__________________)

(підпис) прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ року

Схвалено методичною комісією ПНПУ імені В.Г. Короленка за напрямом підготовки (спеціальністю) 6.040104 Географія

(шифр, назва)

Протокол від “____”________________20___ року № ___


“____”____________20__ року Голова _______________ (_Вішнікіна Л.П._)

(підпис) (прізвище та ініціали)


__________, 20__ рік
Відомості про перезатвердження робочої програми:
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ___________________________

Протокол від “____”________________20__ року № ___

Завідувач кафедри _________________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ року
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ___________________________

Протокол від “____”________________20__ року № ___

Завідувач кафедри _________________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ року
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ___________________________

Протокол від “____”________________20__ року № ___

Завідувач кафедри _________________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ року
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ___________________________

Протокол від “____”________________20__ року № ___

Завідувач кафедри _________________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ року

 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів –

6

Галузь знань

0401 Природничі науки

(шифр і назва)Нормативна


Напрям підготовки

6.04010401

Географія (шифр і назва)


Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):
Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

Реферат або презентаціяСеместр

Загальна кількість годин - 216

3-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 5

самостійної роботи студента – 5


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


54 год.

10 год.

Практичні, семінарськіЛабораторні

26 год.

8 год.

Самостійна робота

68 год.

130 год.

Індивідуальні завдання:

68 год.

68 год.

Вид контролю:

екзамен


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної

й індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання - 80_/_136_

для заочної форми навчання - 18_/_198 1. Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета навчальної дисципліни «Біогеографія» − формування знань про біосферу Землі, як одну із сфер географічної оболонки, та її складові – біогеоценози.

Завдання навчальної дисципліни:

 • формування знань про закономірності будови, розвитку й функціонування біосфери у взаємозв’язку з іншими сферами географічної оболонки;

 • вивчення географічних закономірностей поширення видів організмів і їх систематичних груп (основ учення про популяції, конкретні флори й фауни);

 • поглиблення знань про біогеоценози (їх структуру, функціонування і розвиток);

 • вивчення географічних закономірностей поширення біогеоценозів;

 • формування вмінь аналізу взаємозв'язків у межах біогеоценозів.

Основними результатами вивчення курсу є вміння аналізувати географічні закономірності поширення біогеоценозів (зональних, азональних, інтразональних), та виявляти складні взаємозв’язки в них. Ці вміння необхідні для глибокого розуміння наслідків антропогенного впливу на біогеоценози. Тому в програмі значна увага приділяється вивченню біогеографічних аспектів охорони природи.

При вивченні зональних і азональних біогеоценозів студенти виконують практичні завдання (послідовно наносять райони їх поширення на контурну карту; в робочому зошиті складають моделі харчових ланцюгів, вертикальної структури).

При навчанні основам біогеографії слід широко застосовувати індивідуальні форми роботи (наприклад, підготовку рефератів і презентацій окремих фауністичних областей; про особливості біогеоценозів; природоохоронні території, в межах яких поширені типові біогеоценози тощо).
Вимоги до знань і вмінь.

Після вивчення навчальної дисципліни студенти мають:


 • бути обізнаними із закономірностями еволюції і сучасного функціонування біосфери;

 • знати об’єкт і предмет вивчення сучасної біогеографії, її місце географії в системі наук;

 • мати уявлення про методи біогеографічних досліджень;

 • вміти складати характеристики типових біогеоценозів;

 • знати закономірності поширення біогеоценозів, характерних видів рослин і тварин;

 • бути спроможними до усвідомленого засвоєння біогеографічних знань як складової частини географічної наукової картини світу

 1. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ БІОГЕОГРАФІЇ

Тема 1. Загальна характеристика біосфери

Зміст теми. Об’єкт і предмет курсу. Місце біогеографії й екології у системі природничих наук. Їх взаємозв’язок з географією й біологією. Структура біогеографії як науки. Методи біогеографічних досліджень. Джерела знань для вивчення курсу. Пізнавальне й практичне значення біогеографічних знань.

Поняття про біосферу. Учення В.І.Вернадського про біосферу. Сучасні уявлення про межі біосфери. Співвідношення меж біосфери й географічної оболонки.

Виникнення й еволюція біосфери. Сучасні уявлення про походження життя на Землі. Основні етапи еволюції організмів. Умови розвитку організмів у криптозої й фанерозої (у взаємозв’язку з розвитком інших геосфер). Коротка історія виникнення й розвитку основних систематичних груп організмів. Загальні закономірності еволюції органічного світу. Проблема походження людини, як біологічного виду.

Сучасна біосфера. Різноманітність організмів у сучасній біосфері, закономірності поширення їх систематичних груп на Землі (рослин і тварин). Біомаса і біопродуктивність.

Біосфера, як найбільша екосистема. Структурні частини й блоки сучасної біосфери. Кругообіги речовин у біосфері (глобальні, малі). Кругообіги вуглецю, азоту, кисню, фосфору. Роль біологічних кругообігів у еволюції біосфери та географічної оболонки.

Антропогенний вплив на біосферу. Проблеми стійкості біосфери. Співвідношення понять “біосфера”, “антропосфера”, “ноосфера”.

Тема 2. Основні поняття біогеографії

Зміст теми. Поняття про популяцію. Роль популяцій в еволюції органічного світу.

Поняття про ареал. Вплив факторів навколишнього середовища на формування меж ареалів. Типи ареалів. Поняття про ендемізм, реліктовість і космополітизм у поширенні систематичних груп організмів. Явище вікарування. Динаміка меж ареалів, її причини. Автохтонні й алохтонні організми. Проблеми інтродукції, акліматизації, реакліматизації та натуралізації організмів. Центри походження та ареали поширення видів культурних рослин та домашніх тварин.Флора і фауна. Причини різноманіття флори і фауни. Типи флор (ортоселекційні, реліктові, мігруючі, ендемічні), та фаун (материкові, острівні, морські). Поняття про конкретну флору.

Принципи флористичного й фауністичного районування суходолу й світового океану. Флористичні царства суходолу (Голарктичне, Палеотропічне, Неотропічне, Капське, Австралійське, Голантарктичне) та їх коротка характеристика.

Фауністичні царства суходолу (Нотогея, Неогея, Палеогея, Арктогея), та їх коротка характеристика. Характеристика фауністичних областей одного із царств. Флористичне й фауністичне районування території України. Проблеми експлуатації, охорони та відтворення флори й фауни.
Змістовий модуль 2. ЗОНАЛЬНІ БІОГЕОЦЕНОЗИ МАТЕРИКІВ

Тема 3. Зональні біогеоценози суходолу

Зміст теми. Біогеоценози полярних і субполярних регіонів суходолу. Ліси помірних широт. Трав’янисті біогеоценози помірних і субтропічних широт. Ліси і чагарники субтропічного поясу. Напівпустелі і пустелі. Тропічні савани, рідколісся, сухі й перемінно-вологі ліси. Постійно-вологі ліси екваторіального, субекваторіального і тропічного поясів.
Змістовий модуль 3. АЗОНАЛЬНІ БІОГЕОЦЕНОЗИ

Тема 4. Біогеографія Світового океану

Зміст теми. Екологічні області Світового океану. Екологічні групи організмів, які населяють Світовий океан. Географічні закономірності поширення організмів у Світовому океані (із зміною широти; із зміною глибини). Біогеографічне районування Світового океану (характеристика областей).

Біогеоценози коралових рифів (підводної частини). Біогеоценози мангрів. Острівні флори й фауни, їх загальні риси і відмінності, екологічні проблеми, природоохоронні території.


Тема 5. Висотна поясність у поширенні біогеоценозів. Інтразональні біогеоценози

Зміст теми. Поняття про азональні й інтразональні біогеоценози. Закономірності формування висотної поясності біогеоценозів.

Характеристика висотної поясності біогеоценозів однієї з гірських країн.

Відносність поняття про інтразональність. Біогеоценози лук, боліт, водні й прибережно-водні (прісних водойм).
4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів

і тем


Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усьо-го

у тому числі

Усьо-го

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ БІОГЕОГРАФІЇ

1. Загальна характеристика біосфери

23

8
2
13

23

2


21

2. Основні поняття біогеографії

12

4
2
6

12

2


10

3. Основи біогеоценології

13

6
2
5

13

13

Разом

48

18
6
24

48

4


44

Змістовий модуль 2. ЗОНАЛЬНІ БІОГЕОЦЕНОЗИ МАТЕРИКІВ

4-10. Біогеоценози полярних і субполярних регіонів суходолу. Ліси помірних широт. Трав’янисті біогеоценози помірних і субтропічних широт. Ліси і чагарники субтропічного поясу. Напівпустелі і пустелі. Тропічні савани, рідколісся, сухі й перемінно-вологі ліси. Постійно-вологі ліси екваторіального, субекваторіального і тропічного поясів.

108

28
16
36

108

6
8
94

Змістовий модуль 3. АЗОНАЛЬНІ БІОГЕОЦЕНОЗИ

11. Біогеографія Світового океану
6
2
6

14

14

12. Висотна поясність.

Інтразональні біогеоценози


2
2
7

11

11

Разом

25

8
4
13

25

25

Всього за модуль 1

138

54
26
68

138

10
8
130

Модуль 2

ІНДЗ – виконання наукових рефератів, презентацій тощо (за вибором)


68


68
68


68Усього годин за курс


216

54
26

68

68

216

10
8

68

130


ТЕМИ ЛЕКЦІЙ

Денна форма навчання
Тема

К-сть годин

Дати

1

Вступ. Поняття про біосферу. Гіпотези виникнення життя на Землі

2
2

Еволюція біосфери

2
3

Сучасна біосфера

2
4

Основи біогеографії (ареал, популяція, центри походження видів культурних рослин і домашніх тварин)

2
5-6

Флористичне й фауністичне районування. Актуалізація знань з аутекології. Основи біогеоценології

4
7-8

Біогеоценози полярних пустель і тундри

2
9

Лісотундра. Лучні й лісолучні приокеанічні ландшафти

2
10

Арктичні моря

2
11

Узбережжя Антарктиди, антарктичні й субантарктичні моря та острови

2
12-

14

Біогеоценози лісів помірних широт. Тайга

2
Біогеоценози лісів помірних широт (мішані й широколистяні ліси)

4
15

Трав’янисті біоценози помірного і субтропічного поясів (степи, прерії тощо).

2
16-17

Біогеоценози лісів та чагарників субтропічного поясу (вологі й середземноморські)

4
18-19

Пустелі Землі

4
20-21

Тропічні савани, рідколісся сухі й перемінно-вологі ліси

4
22-23

Постійно-вологі ліси

екваторіального, субекваторіального і тропічного поясів4
24

Біогеографія Світового океану: Екологічні області. Моря помірних широт

2
25

Біогеоценози коралових рифів.

2
26

Острівні флори й фауни

2
27

Азональні й інтразональні біогеоценози

2
Разом

54

ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬТема

год.

Дата

1

Сучасні уявлення про еволюцію біосфери і її сучасний стан

2
2

Основи біогеографії і біогеоценології

2
3-4

Біогеоценози полярних і субполярних регіонів Землі

4
5

Тайга

2
6

Біогеоценози лісів помірних широт (мішані, широколистяні)

2
7

Трав’янисті біоценози помірного і субтропічного поясів

2
8

Біогеоценози лісів і чагарників субтропічного поясу

2
9

Еколого-географічний аналіз пустель Землі

2
10

Тропічні савани, рідколісся, сухі й перемінно-вологі ліси

2
11

Постійно-вологі ліси екваторіального, субекваторіального і тропічного поясів

2
12

Світовий океан

2
13

Азональні й інтразональні біогеоценози

2

8. Самостійна робота

Денна форма навчання

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Самостійне опрацювання текстів лекцій

27

2

Опрацювання програмних питань, винесених на самостійне вивчення

9

3

Підготовка до лабораторних занять

26

4

Підготовка до КМР

6

Разом

68


9. Індивідуальні завдання

Т е м и:

 1. Сучасні уявлення про походження та перші етапи еволюції життя на Землі ( реферат).

 1. Сучасна біосфера ( реферат).

 1. Історія розвитку життя у криптозої (докембрії) - ( реферат).

 1. Біомаса, біологічна продуктивність і біологічні кругообіги речовин в біосфері ( реферат).

 1. Історія еволюції приматів і людини (ілюстрований реферат або презентація – за вибором)

 1. Центри походження культурних рослин (презентація або ілюстрований реферат).

 1. Розробка презентацій з тем «біогеоценози суходолу Арктики»

 1. Розробка презентацій з тем «біогеоценози морів Арктики й Антарктики»

 1. Розробка презентацій з тем «біогеоценози лісотундри і приокеанічних луків»

 1. Розробка презентацій з тем «Біогеоценози тайги»

 1. Розробка презентацій з тем «Біогеоценози мішаних лісів помірних широт»

 1. Розробка презентацій з тем «Біогеоценози широколистяних лісів помірних широт»

 1. Підбір відеофрагментів і фото про органічний світ широколистяних лісів Європи і Далекого Сходу

 1. Підбір відеофрагментів і фото про органічний світ широколистяних лісів Пн. і Південної Америки

 1. Підбір відеокліпів і фото про органічний світ широколистяних лісів Тасманії і Нової Зеландії

 1. Підбір відеокліпів і фото про органічний світ степів Євразії

 1. Біогеоценози степів Євразії (презентація).

 1. Підбір відеокліпів і фото про органічний світ прерій і пампи

 1. Жорстколистяні ліси й чагарники Середземномор’я (підбір у папки електронних фото – за переліком).

 1. Фінбош Південної Африки (підбір у папки електронних фото – за переліком; розробка презентації).

 1. Вологі субтропічні ліси Америки: підбір електронних фото рослин і тварин; презентація.

 1. Вологі субтропічні ліси Азії: підбір електронних фото рослин і тварин – за переліком; презентація.

 1. Рослинність пустель Африки (підбір у папки електронних фото – за переліком; розробка презентації).

 1. Рослинність пустель Америки (підбір у папки електронних фото – за переліком; розробка презентації).

 1. Рослинність пустель Австралії (підбір у папки електронних фото; розробка презентації).

 1. Тварини пустель Африки (підбір у папки електронних фото – за переліком; розробка презентації).

 1. Тварини пустель Австралії (підбір у папки електронних фото – за переліком; розробка презентації).

 1. Тварини пустель Америки (підбір у папки електронних фото – за переліком; розробка презентації).

 1. Презентація рослинності й тваринного світу однієї з пустель Землі (за власним вибором).

 1. Рослинність саван Африки (підбір у папки електронних фото – за переліком; розробка презентації).

 1. Рослинність саван Австралії (підбір у папки електронних фото – за переліком; розробка презентації).

 1. Тварини саван Австралії (підбір у папки електронних фото – за переліком; розробка презентації).

 1. Рослинність вічнозелених лісів Амазонії: (підбір у папки електронних фото; розробка презентації).

 1. Тварини вічнозелених лісів Амазонії: (підбір у папки електронних фото; розробка презентації).

 1. Тварини вічнозелених лісів Африки (підбір у папки електронних фото; розробка презентації).

 1. Тварини вічнозелених лісів Азії: (підбір у папки електронних фото, ідео кліпів; розробка презентації).

 1. Коралові рифи – унікальні екосистеми тропічних морів (презентація).

 1. Розробка презентації про один із типів острівних екосистем


РОЗРОБКА ПРЕЗЕНТАЦІЇ, ЯК ФОРМИ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ
Презентація – це завершена характеристика певного біогеоценозу чи екосистеми – відповідно до вимог навчальної програми з курсу (переважно – образна, у меншій мірі – описова), розробка якої показує знання студентом основного змісту навчальної дисципліни та вміння застосовувати його теоретичні положення на практиці. При оцінюванні рівня презентації викладач звертає увагу на такі аспекти:


 1. рівень науковості та достовірності інформації, її відповідність темі презентації;

 2. повноту відображення обраної теми у презентаційній розробці;

 3. складність і якість оформлення і доцільність композиції слайдів;

 4. відсутність спотворень у співвідношеннях ширини і довжини рисунків чи фото;

 5. для досягнення мети презентації якість фото чи рисунків повинна бути достатньо високою;

 6. в презентації, за можливістю, доцільно вставляти відео-фрагменти (тривалістю не більше 3-х хвилин кожний).


Презентації оцінюються за 20-бальною шкалою. Слід відзначити, що розробки, виконані повністю або значною мірою не за темою презентації, а також виконані не державною (українською) мовою не оцінюються (виставляється 0 балів).

Штрафні бали знімаються: • за не повне виконання мети презентації (малу кількість слайдів, їх низьку інформативність, має слайди не за темою презентації);

 • не високий рівень науковості рисунків і інформації на слайдах;

 • не достовірну або перекручену інформацію;

 • спотворення пропорцій рисунків і фото (розтягнення або звуження);

 • низьку якість фото;

 • низький рівень естетичного оформлення слайдів.

Індивідуальне завдання здається викладачеві не пізніше, ніж за два тижні до початку сесії на CD- або DVD-диску. На зовнішній частині диску повинна бути чітко й акуратно підписана маркером (або надрукована) назва презентації і прізвище та ініціали її розробника.


Індивідуальне завдання на диску складається із:

 1. власне презентації, виконаної у програмі Microsoft Office PowerPoint 2003-2007

 2. електронних додатків, які включають папки з оригінальними підписаними фото чи рисунками, використаними або не використаними при створення презентації; текстами статей – у тому числі – з Інтернет (з указівкою їх електронної адреси).

Презентація включає ТИТУЛЬНУ СТОРІНКУ, на якій вказується її тема; слайди презентації (з анімацією або без неї); заключну сторінку, у якій указується автор презентації і точна дата її здачі викладачеві.Рекомендуємо перед розробкою презентації скласти її сценарій (для цього слід ознайомитися з проблемою, використовуючи наукову й науково-популярну літературу, статтями з Інтернет). У сценарії зміст теми розбивається на слайди. Після написання сценарію слід перейти до пошуку фото (у т.ч. – їх сканування з книг у якості 600.dpi) та монтажу власне презентації.

10. Методи навчання

Методи навчання, які різняться за характером пізнавальної діяльності студентів: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемного викладу, частково-пошуковий, дослідницький.

Методи, що застосовуються в біогеографічних дослідженнях: описовий, порівняльно-географічний, історичний, системний, типології і районування, моделювання, статистичний, наукового пояснення.

11. Методи контролю

За формою: фронтальний, індивідуальний, груповий. Способи контролю: усний, письмовий. Види контролю: поточний, тематичний (усне опитування, перевірка практичних завдань, вибіркове тестування), модульний (тестування); підсумковий (усний екзамен).12. Розподіл балів, які отримують студенти


Поточне тестування та самостійна робота (модуль 1)

Модуль 2

ІНДЗ


Екза-

мен


Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Змістовий модуль 3

20

40

100

Т1*

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

4

5

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

* Нумерація тем – відповідно до табл. 4 «Структура навчальної дисципліни»
Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену

90 – 100

А

відмінно

83-89

В

добре

75-82

С

68-74

D

задовільно

60-67

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


13. Методичне забезпечення

1. Робоча програма Біогеографія

для студентів за напрямом підготовки 0401 Природничі науки,

спеціальністю 7.040104 01 Географія. - Полтава, ПНПУ імені В.Г.Короленка. - 2012. - 16 с.

2. Біогеографія. Методичні рекомендації до лабораторних робіт, самостійної та індивідуальної роботи студентів. – ПНПУ імені В.Г.Короленка, кафедра географії та краєзнавства, 2012. – 38 с.

3. Митрахович П.А., Колтун Л.В. Биогеография с основами экологии. – Практикум для студентов географического факультета. – Минск: БГУ, 2008. - 48 с.14. Рекомендована література

Базова


 1. Абдурахманов Г.М., Криволуцкий Д.А., Мяло Е.Г., Огуреева Г.Н. Биогеография: уч. для студ. вузов /. – М.: Издательский центр «Академия», 2003 (2007, 2-е изд. стер). – 480 с.

 2. Булава Леонід Миколайович. Біогеографія. Навч. пос. - Полтава: ПДПУ, 2005. – 68 с.

 3. Воронов А. Г., Дроздов Н. Н., Криволуцкий Д. А., Мяло Е. Г. Биогеография с основами экологии: Учебник. – Изд. 5-е перераб. и доп. — М.: ИКЦ «Академкнига», 2003. – 408 с.

 4. Кукурудза Семен Ілліч. Біогеографія : Підручник для студ. геофак. ∕Львів. нац. ун-т. імені Івана Франка. - Львів : Видавн. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2006. – 504 с.

 5. Кукурудза Семен. Біогеографія: навч.-метод. посібник / Семен Кукурудза, Наталія Блажко. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 102 с.


Додаткова

Агаханянц О.Е., Кирвель И.И. Биогеография с основами экологии. - Минск.: УП «Технопринт», 2005.

Биологическое разнообразие: подходы к изучению и сохранению / Отв. ред. Б.А. Юрцев. СПб., 1992.

Богданов Игорь Иванович. Геоэкология с основами биогеографии: учебное пособие. М.: Флинта, 2011.

Вавилов Н.И. Происхождение и расселение культурных растений. – М., 1978.Вальтер Г. Растительность земного шара: В 3 т. - М.: Прогресс, 1968, 1974, 1975.

Каталог: text -> programms
programms -> Булава Леонід Миколайович Полтава 2010 Робоча навчальна програма
programms -> Мащенко Ольга Миколаївна Полтава 2010 робоча програма
programms -> Мащенко Ольга Миколаївна Полтава 2010 Робоча навчальна програма
programms -> Федій Олександр Анатолійович Полтава 2009 Робоча навчальна програма
programms -> Робоча програма з навчальної дисципліни Фізична географія материків та океанів Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
programms -> Мащенко Ольга Миколаївна Полтава 2010 робоча програма
programms -> Форма № н 04 Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Кафедра географії та краєзнавства затверджую
programms -> Робоча програма навчальної дисципліни Демографія та географія населення Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
programms -> Мащенко Ольга Миколаївна Полтава 2010 Робоча навчальна програма
programms -> Робоча програма з навчальної дисципліни Галузь знань: 0401 Природничі науки Напрям підготовки: 040104 Географія

Скачати 400.92 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка