Форма № н 04 Вінницький національний технічний університет (повне найменування вищого навчального закладу) Кафедра економіки підприємства І виробничого менеджменту «затверджую»Скачати 264.14 Kb.
Дата конвертації09.11.2017
Розмір264.14 Kb.
ТипРобоча програма


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384Форма № Н - 3.04

Вінницький національний технічний університет

(повне найменування вищого навчального закладу)

Кафедра економіки підприємства і виробничого менеджменту

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший проректор з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення

__________Романюк О. Н.

“______”_______________2012 року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Ціни і ціноутворення
(шифр і назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки_____030601 «Менеджмент»_________

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність __7.03060101 - Менеджмент організацій і адміністрування_

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація_____________________всі________________________________________

(назва спеціалізації)

Інститут менеджменту

2012 рік

Робоча програма дисципліни «Ціни і ціноутворення» для студентів

за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент»

спеціальністю 7.03060101 - Менеджмент організацій і адміністрування

2012. — 10 с.

Розробники:

Небава М. І., завідувач кафедри ЕПВМ, к.е.н.,професор;

Малініна Н. М., асистент.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри економіки підприємства і виробничого менеджменту

Протокол від «__13__»_____11______2012_ року № _7__

Завідувач кафедри ___________________( проф. Небава М. І.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

Схвалено Методичною комісією Інституту менеджменту

Протокол від «____»________________20___ року № ___

Голова Методичної комісії ІнМ___________( проф. Небава М. І.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

Схвалено Методичною радою ВНТУ

Протокол від «____»________________20___ року № ___

Голова____________________________ (проф. Романюк О. Н.)

(підпис) (прізвище та ініціали)


 М. І. Небава, Н. М. Малініна, 2012 р.

 ВНТУ, 2012 рік 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 1,5

Галузь знань

0306 - Менеджмент і адміністрування

(шифр і назва)


Варіативна

Напрям підготовки

_____030601 Менеджмент_

(шифр і назва)


Модулів – 1

Спеціальність (професійне

спрямування):

7.03060101 - Менеджмент організацій і адміністрування


Рік підготовки:

Змістових модулів – 1

1

2

Індивідуальне науково-дослідне завдання (реферати, розрахункові, графічні, розрахунково-графічні роботи, контрольні роботи, що виконуються під час СРС (домашні контрольні роботи), курсові, дипломні проекти (роботи) та ін. визначаються робочим навчальним планом чи рішенням кафедри)

Триместр

Загальна кількість годин - 54

2-й

3-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 3,4


Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст


10 год.

8 год.

Практичні, семінарські

10 год.

4 год.

Лабораторні

Не передбачені

Не передбачені

Самостійна робота

34 год.

42 год.

Вид контролю: диф. залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 59% - 41%,

для заочної форми навчання – 28,6% — 71,4%.2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета викладання дисципліни — формування у студентів системи спеціальних знань в галузі ціноутворення, практичних навичок з визначення й обґрунтування цінової політики, цінових стратегій та цінової тактики підприємства, розрахунку цін на різні види товарів і послуг.

Завдання вивчення курсу полягає у теоретичній підготовці та набутті практичних навичок студентами економічного напряму підготовки щодо базових засад формування цін на продукцію, товари і послуги на підприємствах різних галузей економіки.

Студент повинен знати матеріал програми курсу «Ціни і ціноутворення», зокрема методологію та методику встановлення ціни на продукцію, товари, послуги.

Студент повинен уміти визначати вид цінової стратегії в рамках формування маркетингової стратегії підприємства; враховувати особливості основного виду економічної діяльності підприємства та тип ринку в процесі ціноутворення; обирати необхідний для забезпечення максимального розміру отриманого прибутку метод розрахунку ціни; враховувати зовнішні та внутрішні чинники, що впливають на процеси ціноутворення.

Поточний та підсумковий контроль знань студентів проводиться шляхом фронтального, індивідуального чи комбінованого опитування студентів під час практичного заняття, контрольних робіт, колоквіумів, тестування, заліку.На позааудиторну роботу виноситься вивчення окремих тем курсу, написання контрольних робіт (для студентів заочної форми навчання), підготовка до практичних занять, колоквіумів, тестування, заліку, виконання індивідуальних науково-дослідних завдань (підготовка доповідей на щорічну науково-теоретичну конференцію викладачів, співробітників та студентів ВНТУ).


 1. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль. Методологія та методика встановлення цін.

Тема 1. Історичні передумови та сучасні підходи до встановлення цін.

Тема 2. Державне регулювання ціноутворення.

Тема 3. Теорія еластичності та її використання в практиці ціноутворення.

Тема 4. Склад і структура ціни.

Тема 5. Методичні підходи до встановлення цін.

Тема 6. Ціноутворення та комерційна політика підприємства.


Тема 7. Основи формування цінової стратегії.

Тема 8. Встановлення цін на товари: підходи до проблеми ціноутворення.

Тема 9. Взаємозвʼязок ціноутворення з іншими елементами маркетингової політики фірми.


Тема 10. Встановлення цін на споживчі товари та послуги.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль

Змістовий модуль. Методологія та методика встановлення цін

Тема 1. Історичні передумови та сучасні підходи до встановлення цін

5

1

1

-

-

3

4

0,5

0,53

Тема 2. Державне регулювання ціноутворення

5

1

1

-

-

3

4

0,5

0,53

Тема 3. Теорія еластичності та її використання в практиці ціноутворення

5

1

1

-

-

3

4,5

1

0,53

Тема 4. Склад і структура ціни

5

1

1

-

-

3

4,5

1

0,53

Тема 5. Методичні підходи до встановлення цін

5

1

1

-

-

3

4,5

1

0,53

Тема 6. Ціноутворення та комерційна політика підприємства

5

1

1

-

-

3

4,5

1

0,53

Тема 7. Основи формування цінової стратегії

5

1

1

-

-

3

4

0,5

0,53

Тема 8. Встановлення цін на товари: підходи до проблеми ціноутворення

6

1

14

5

0,5

0,54

Тема 9. Взаємозвʼязок ціноутворення з іншими елементами маркетин-гової політики фірми

6

1

14

5

1


4

Тема 10. Встановлення цін на споживчі товари та послуги

7

1

15

6

1


5

Контрольна робота для студентів заочної форми навчання8


К/р І -8 год
Разом за змістовим модулем

54

10

10

-

-

34

54

8

4
8

34

Усього годин


54

10

1034

54

8

4
8

34

5. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість годин

денна

заочна

1

Державне регулювання цін

1

0,5

2

Формування ціни ринкової рівноваги

1

0,5

3

Склад ціни та формування її елементів

1

0,5

4

Основи розрахунку собівартості продукції та визначення ціни методом « витрати плюс»

1

0,5

5

Метод ціноутворення на основі визначення беззбитковості

1

0,5

6

Розрахунок ціни продукції методом прямих витрат

1

0,5

7

Розрахунок ціни продукції параметричними методами

1

0,5

8

Розрахунок ціни продукції з врахуванням торгівельних націнок та знижок

1

0,5

9

Обґрунтування цін на комплементарні товари

1
10

Встановлення цін у міжнародних контрактах

1

6. Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Порівняльний аналіз державного регулювання процесів ціноутворення в країнах світу

3

2

Правила міжнародної торгівлі Інкотермс

3

3

Принципи побудови кривих бадужості, карт байдужості, бюджетних ліній

3

4

Вплив податкової політики держави на процеси ціноутворення. Процес перекладання податків і його роль у формуванні ціни

3

5

Методи встановлення цін в умовах планової економіки

3

6

Комерційна і цінова політика підприємства: взаємозв’язок і взаємовплив

3

7

Маржинальний аналіз як інструмент обґрунтування цінових рішень

3

8

Комплексний аналіз багатоваріантної цінової політики

4

9

Нелінійне ціноутворення

4

10

Обгрунтування доцільності проведення рекламної кампанії та визначення її впливу на формування ціни товарів

5


7. Індивідуальні завдання

Робочим навчальним планом передбачена 1 контрольна робота для студентів заочної форми навчання. Крім того, за рішенням кафедри студенти готують реферати з окремих тем курсу та доповіді на щорічну науково-теоретичну конференцію викладачів, співробітників та студентів ВНТУ.8. Методи навчання

Лекція, проблемна лекція, демонстрація, зокрема, з використанням мультимедійних засобів навчання, практичні роботи, підготовка рефератів, доповідей науково-дослідного характеру, зокрема, на щорічну науково-технічну конференцію викладачів, співробітників та студентів ВНТУ.


9. Методи контролю

Поточний контроль, який здійснюється у формі фронтального, індивідуального чи комбінованого контролю знань студентів під час практичного заняття, тестування, колоквіум, 1 контрольна робота (для студентів заочної форми навчання), диф. залік.10. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Колоквіум

Сума

Змістовий модуль

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

50

100

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

11. Методичне забезпечення

Навчально-методичний комплекс дисципліни, до складу якого входять:

 1. Навчальна програма дисципліни «Ціни і ціноутворення».

 2. Робоча програма дисципліни «Ціни і ціноутворення».

 3. Робочий план дисципліни на поточний триместр.

 4. Мазур О. Є. Ринкове ціноутворення. Навчальний посібник – К. : «Центр учбової літератури», 2012. – 480 с.

 5. Малініна Н. М. Ціни і ціноутворення: практикум / Н. М. Малініна, І. В. Причепа, В. В. Кавецький – Вінниця : ВНТУ, 2012.- 65 с.

 6. Шкварчук Л.О. Ціноутворення: підручник / Л. О. Шкварчук. – К. : Кондор, 2008. – 460 с.


12. Рекомендована література

Базова

 1. Артус М. М. Формування механізму ціноутворення в умовах ринкової економіки : монографія / М. М. Артус. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 524 с.

 2. Астахова І. Е. Маркетинг: Навчальний посібник / І. Е. Астахова - Х.: Видавництво ХНЕУ, 2006.-208 с.

 3. Бєлявцев М. І. Маркетинг. Навчальний посібник / М. І. Бєлявцев, Л. М. Іваненко. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 328 с.

 4. Гаркавенко С. С. Маркетинг : Підручник / С. С. Гаркавенко. - Лібра, 2006. - 717 с.

 5. Дайновська С. М. Ціноутворення : підручник / за заг. ред. С. М. Дайновської. – К. : Київ. нац. торг. екон. ун-т, 2009. – 320 с.

 6. Дейли Дж. Л. Эффективное ценообразование - основа конкурентного преимущества / Дж. Л. Дейли. - М.: ИД «Вильямс», 2004.

 7. Евдокимова Т. Г. Теория и практика управления ценами / Т. Г. Евдо-кимова, Г. А. Маховикова, И. А. Переверзева. - СПб.: Нева, 2004.

 8. Колесников О. В. Ціноутворення. Видання 3-е виправлене і доповнене. Навч. пос. / О. В. Колесников. - К.: Центр учбової літератури, 2007.-144 с.

 9. Липсиц И. В. Коммерческое ценообразование / И. В. Липсиц. - М.: БЕК, 2000. – 368 с.

 10. Литвиненко Я. В. Сучасна політика ціноутворення : навч. посібник / Я. В. Литвиненко – К. : Вид. центр МАУП, 2010. – 212 с.

 11. Мазур О. Є. Ринкове ціноутворення. Навчальний посібник – К. : «Центр учбової літератури», 2012. – 480 с.

 12. Мари М. В. Ценовое преимущество / М. В. Мари, Э. В. Регнер, К. К. За-вада. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.

 13. Ноздрева Р. Б. Основные методы ценообразования японских фирм / Р. Б. Ноздрева // Маркетинг. - 2005. - № 1.

 14. Нэгл Т. Г. Стратегия и тактика ценообразования / 3-е изд. - СПб.: Питер, 2004.

 15. Пінішко В. С. Ціни і ціноутворення : навч.-метод. посібник / В. С. Пі-нішко, Т. В. Мединська – Львів : Вид-во ЛКА, 2005. – 346 с.

 16. Покатаєва О.В. Державна регуляторна політика щодо механізму ціноутворення на товари // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2011. – № 3. – С. 142–150.

 17. Салимжанов И. К. Ценообразование: учебник / И. К. Салимжанов // М.: КНОРУС, 2007, 304 с.

 18. Тормоса Ю. Г. Ціни і цінова політика : навч.-метод. посібник / Ю. Г. Тормоса – К. : Вид. центр КНЕУ, 2009. – 422 с.

 19. Цены и ценообразование: Учебник для вузов / Под ред. В. Е. Есипова. 4-е изд. - СПб.: Питер, 2005.

 20. Шевчук Д. А. Ценообразование : учеб. пособие / Д. А. Шевчук.– М. : ГроссМедиа : РОСБУХ, 2008. – 240 с.

 21. Шкварчук Л.О. Ціноутворення: підручник / Л. О. Шкварчук. – К. : Кондор, 2008. – 460 с.

 22. Яшкіна О. Управління ціновими ризиками в умовах еластичного попиту / О. Яшкіна // Маркетинг в Україні. — 2010. — №2. — С. 68—70.

Допоміжна

 1. Герасименко В. В. Ценовая политика фирмы / В. В. Герасименко. - М. : Финстатинформ, 1995.

 2. Корінєв В. Л. Маркетингова цінова політика: Навчальний посібник / В. Л. Корінєв, М. Х. Корецький, О. І. Дацій. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 200 с.

 3. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. В.Б. Боброва; Общ. ред. и вступ. ст. Е.М. Пеньковой. – М.: Прогресс, 1991. – 736 с.

 4. Михайлова Е. А. Ценовые стратегии: современные мировые тенденции / Е. А. Михайлова // Маркетинг в России и за рубежом. - 2004. - № 5.

 5. Порошина Н. Новые аспекты ценообразования / Н. Порошина // Маркетинг. - 2006. - №6.

 6. Слепов В. А. Вопросы комплексного подхода к ценообразованию в новых экономических условиях / В. А. Слепов, Б. В. Попов - М.: Система, 2000.

 7. Цацулин А. Н. Ценообразование в маркетинге / А. Н. Цацулин - М. : Филин, 1997.

 8. Якимчук К. Д. Кейс: Ціноутворення в умовах ринку. Навч. – метод. комплекс / К. Д. Якимчук.- Вінниця: ВІЕ ТАНГ, 2002. - 163 с.


Інформаційні ресурси

 1. Воронова Л. К. Фінансове право України / Л. К. Воронова // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://pidruchniki.com.ua/pravo/organi_tsinoutvorennya
 2. Гірченко Т. Д., Дубовик О. В. Маркетинг: Навчальний посібник / Т. Д. Гірченко, О. В. Дубовик. - Київ: Центр навчальної літератури, 2007. - 255 с. // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://marketing-book.in.ua/


 3. Маказан Е. В. Медведєва І. С.Сучасні аспекти ціноутворення в Україні / Е. В. Маказан, І. С. Медведєва // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znptdau/2012_18_1/18-1-32.pdf

 4. Пєнцова А.Г. Модифікація функціонального механізму цін [Електронний ресурс] / Управління розвитком. Збірник наукових праць. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Uproz/2012_5/u1205pen.pdf

 5. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р.№2755 – VI // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //zakon.rada.gov.ua

 6. Про удосконалення порядку формування цін: Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 р. №1998 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

 7. Про регулювання цін: Постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.1992р. // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

 8. Про ціни і ціноутворення: Закон України від 3.12.1990 р.  № 507-XII - ВР в редакції від 30.10.2010 р. // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=507-12

 9. Ценообразование главная реклама товара. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: bizkiev.com/content/view/274/205.Каталог: file
file -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
file -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
file -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
file -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
file -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
file -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
file -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та

Скачати 264.14 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка