Форма № н 04 Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar FőiskolaСторінка1/5
Дата конвертації25.02.2017
Розмір0.9 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384Форма № Н - 3.04

Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

(повне найменування вищого навчального закладу/ a felsőoktatási intézmény teljes neve)

Кафедра (циклова комісія): Бiологiї та хiмiї

Tanszék: Biológia és Kémia


ЗАТВЕРДЖУЮ/ JÓVÁHAGYOM

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи/

Tanulmányi rektorhelyettes


________________________________

“______”_______________20___ рокуРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


TANTÁRGYI PROGRAM


Зоологія безхребетних /Zoológia gerinctelenek


(шифр і назва навчальної дисципліни/a tárgy kódja és címe)

напрям підготовки/szak: 0401 Природничі науки/ 0401 Természettudományok

(шифр і назва напряму підготовки/a szak kódja és neve)

Спеціальність/szakirány: 6.040102. Біологія/6.040102. Biológia

(шифр і назва спеціальності/a szakirány kódja és neve)

Спеціалізація/szakosodás_______________________________________________________

(назва спеціалізації/ szakosodás neve)

інститут, факультет, відділення/ intézet, kar, részleg ________________________________

(назва інституту, факультету, відділення/ az intézet, kar, részleg neve)

2015-2016-ий рік/ 2015-2016-as év

Робоча програма Зоологія (Безхрететні тварини)для студентів

(назва навчальної дисципліни)

за напрямом підготовки 0401 Природничі науки, спеціальністю 6.040102. Біологія

„ ” серпня, 2015 року.
Tantárgyi program Zoológia gerinctelenek c. tárgyból

(назва навчальної дисципліни)

a 6.040102. Biológia szakos hallgatók számára.

„ ” augusztus, 2015 év.


________________________________________________________

Розробники/ Kidolgozók: Illár Lénárd

(вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання / szerzők neve, beosztása, tudományos címe, fokozata)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (предметної комісії)____________________

A tantárgyi programot elfogadta a tanszékértekezlet (tantárgyi bizottság) _______________________
Протокол від / Jegyzőkönyv dátuma ____________ 2015 року № 1 száma.
Завідувач кафедри / Tanszékvezető
_______________________ (Буцко С.С./Buczkó I.)

(підпис/aláírás) (прізвище та ініціали/család- és utónév)

Дата/Dátum: ___________ 2015 року.
Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

Jóváhagyta az intézmény _______________________________________________________ szakjának/szakirányának tantárgy-pedagógiai szakbizottsága.

Протокол /Jegyzőkönyv dátuma: “____”________________20___ року № ___ száma.
“_____”________________20_________ Голова/Elnök:
_______________________ (______________________)

(підпис/aláírás) (прізвище та ініціали/család- és tónév)


Іллар Л. А. 2015 рік

Illár Lénárd 2015. év


  1. Опис навчальної дисципліни/ A tantárgy leírása


Найменування показників

A jellemzők megnevezéseГалузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Szakirány, szak, képzettségi szintХарактеристика навчальної дисципліни

A tárgy jellemzőiденна форма навчання

nappali tagozat

заочна форма навчання

levelező tagozat

Кількість кредитів: 4

Kreditértéke: 4Галузь знань:

0401 Природничі науки

Képzési ág:0401 Természettudományok

(шифр і назва / kód, név)Нормативна

(за вибором)Normatív

(választható)
Напрям підготовки:

6.040102. Біологія

Szakirány:6.040102Biológia

(шифр і назва / kód, név)Модулів: 4

Modulok száma: 4Спеціальність

(професійне

спрямування):

6.040102. Біологія

Szak (szakosodás): 6.040102BiológiaРік підготовки / Képzési évek:

Змістових модулів: 4

Tartalmi modulok: 41-й / 1-ső

1-й / 1-ik

Індивідуальне науково-дослідне завдання / Egyéni tudományos-kutatói feladat: _______________

(назва / megnevezve)Семестр/Félév

Загальна кільк. год: 144

Összóraszám: 1441-й / 1-ik

2-й / 2-ik

Лекції / Előadások

Тижневих годин для денної форми навчання:

– аудиторних: 2

– самостійної роботи студента: 4
A nappali tagozatos hallgató heti óraszáma:

– kontaktóra: 2

– önálló munka: 4


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр
Képzési szint:

BSc


30 год/30 óra

30 год./30óra

Практичні, семінарські/ Gyakorlati, szemináriumi

16 год/16 óra

16 год./16óra

Лабораторні/Laboratóriumi

0 год/óra

0 год./óra

Самостійна робота/Önálló munka

74 год./óra

74 год./óra

Індивідуальні завдання:

Egyéni feladat:

год /óra.20 год./óra

30 год./óra

Вид контролю:

Az ellenőrzés formája:Залiк/ beszámoló

Екзамен/

vizsga

Каталог: bkt -> oktat-bkt -> BIOLOGIA SZAK
BIOLOGIA SZAK -> Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
BIOLOGIA SZAK -> Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
BIOLOGIA SZAK -> Форма № н 04 Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
BIOLOGIA SZAK -> Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
BIOLOGIA SZAK -> Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
BIOLOGIA SZAK -> Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
BIOLOGIA SZAK -> Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
BIOLOGIA SZAK -> Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
BIOLOGIA SZAK -> Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка