Форма № н 04 Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar FőiskolaСторінка1/2
Дата конвертації09.02.2017
Розмір0.55 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384Форма № Н - 3.04

Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

(повне найменування вищого навчального закладу/ a felsőoktatási intézmény teljes neve)

Кафедра (циклова комісія): Бiологiї та хiмiї

Tanszék: Biológia és Kémia


ЗАТВЕРДЖУЮ/ JÓVÁHAGYOM

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи/

Tanulmányi rektorhelyettes


________________________________

“______”_______________20___ рокуРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


TANTÁRGYI PROGRAM


Мікробіологія, вірусологія та імунологія /

Mikrobiológia, viruszológia és immunológia


(шифр і назва навчальної дисципліни/a tárgy kódja és címe)

напрям підготовки/szak: 0401 Природничі науки/ 0401 Természettudományok

(шифр і назва напряму підготовки/a szak kódja és neve)

Спеціальність/szakirány: 6.040102. Біологія/6.040102. Biológia

(шифр і назва спеціальності/a szakirány kódja és neve)

Спеціалізація/szakosodás_______________________________________________________

(назва спеціалізації/ szakosodás neve)

інститут, факультет, відділення/ intézet, kar, részleg ________________________________

(назва інституту, факультету, відділення/ az intézet, kar, részleg neve)

2015-2016-ий рік/ 2015-2016-as év

Робоча програма Мікробіологія, вірусологія та імунологія для студентів

(назва навчальної дисципліни)

за напрямом підготовки 0401 Природничі науки, спеціальністю 6.040102. Біологія

„ ” серпня, 2015 року.

Tantárgyi program Mikrobiológia, viruszológia és immunológiac. tárgyból


(назва навчальної дисципліни)

a 6.040102. Biológia szakos hallgatók számára.

„ ” augusztus, 2015 év.
________________________________________________________

Розробники/ Kidolgozók: Illár Lénárd

(вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання / szerzők neve, beosztása, tudományos címe, fokozata)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (предметної комісії)____________________

A tantárgyi programot elfogadta a tanszékértekezlet (tantárgyi bizottság) _______________________
Протокол від / Jegyzőkönyv dátuma “____________ 2015 року № 1 száma.
Завідувач кафедри / Tanszékvezető
_______________________ (Буцко С.С./Buczkó I.)

(підпис/aláírás) (прізвище та ініціали/család- és utónév)

Дата/Dátum: “____________ 2015 року.
Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

Jóváhagyta az intézmény _______________________________________________________ szakjának/szakirányának tantárgy-pedagógiai szakbizottsága.

Протокол /Jegyzőkönyv dátuma: “____”________________20___ року № ___ száma.
“_____”________________20_________ Голова/Elnök:
_______________________ (______________________)

(підпис/aláírás) (прізвище та ініціали/család- és tónév)


Іллар Л. А. 2015 рік

Illár Lénárd 2015. év


 1. Опис навчальної дисципліни/ A tantárgy leírása


Найменування показників

A jellemzők megnevezéseГалузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Szakirány, szak, képzettségi szintХарактеристика навчальної дисципліни

A tárgy jellemzőiденна форма навчання

nappali tagozat

заочна форма навчання

levelező tagozat

Кількість кредитів: 3

Kreditértéke: 3Галузь знань:

0401 Природничі науки

Képzési ág:0401 Természettudományok

(шифр і назва / kód, név)Нормативна

(за вибором)Normatív

(választható)
Напрям підготовки:

6.040102. Біологія

Szakirány:6.040102Biológia

(шифр і назва / kód, név)Модулів: 3

Modulok száma: 3Спеціальність

(професійне

спрямування):

6.040102. Біологія

Szak (szakosodás): 6.040102BiológiaРік підготовки / Képzési évek:

Змістових модулів: 3

Tartalmi modulok: 33-й / 3-ik

3-й / 3-ik

Індивідуальне науково-дослідне завдання / Egyéni tudományos-kutatói feladat: _______________

(назва / megnevezve)Семестр/Félév

Загальна кільк. год: 108

Összóraszám: 1085-й / 5-ik

5-й / 5-ik

Лекції / Előadások

Тижневих годин для денної форми навчання:

– аудиторних: 2

– самостійної роботи студента: 4
A nappali tagozatos hallgató heti óraszáma:

– kontaktóra: 2

– önálló munka: 4


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр
Képzési szint:

BSc


30 год/30 óra

12 год./óra

Практичні, семінарські/ Gyakorlati, szemináriumi

16 год/10 óra

0 год./óra

Лабораторні/Laboratóriumi

0 год/óra

0 год./óra

Самостійна робота/Önálló munka

74 год./óra

74 год./óra

Індивідуальні завдання:

Egyéni feladat:

год /óra.20 год./óra

30 год./óra

Вид контролю:

Az ellenőrzés formája:Екзамен/

vizsga

Залiк/ beszámoló

Примітка / Megjegyzés:

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

A kontaktórák és az önálló/egyéni feladatra szánt órák egymáshoz viszonyított aránya:

для денної форми навчання / a nappali tagozatosok számára – 1/3

для заочної форми навчання / a levelező tagozatosok számára – 1/8 1. Мета та завдання навчальної дисципліни / A tárgy célja és feladatai


Мета / Cél:

Основною метою вивчення студентами мікробіології є формуваня знань про загальні закономірності будови, життєдіяльності та розповсюдження мікроорганізмив, їх значення як збудників інфекційних захворювань.


Завдання / Feladatok:

 • значна увага приділяється вивченню основ класифікації, морфології, фізіології, мінливості мікроорганізмів щодо використання цього явища в біотехнології та генетичній інженерії, поширення мікроорганізмів у природі.

 • розглядаються механізми неспецифічної резистентності організму до інфекційного чинника, структура імунної системи, механізми взаємодії клітин у процесі імунної відповіді. Особлива увага звертається на імунобіологічні препарати, принципи їх розробки і застосування для імунопрофілактики та імунокорекції.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен / A tárgy teljesítése révén a hallgatónakзнати / tudnia kell:

 • Інтерпретувати біологічні властивості патогенних та непатогенних мікроорганізмів,

 • вірусів та закономірності їх взаємодії з макроорганізмом, з популяцією людини та

 • зовнішнім середовищем.

 • Визначати методи мікробіологічної і вірусологічної діагностики, етіотропної терапії та

 • специфічної профілактики інфекційних хвороб.

 • Пояснювати структуру імунної системи організму людини.

 • Трактувати основні механізми формування імунної відповіді організму людини.

 • Визначати основні типи патологічної реакції імунної системи і зв’язок з виникненням

 • найбільш поширених хвороб людини.

вміти

 • основними сучасними методами мікробіологічної, серологічної та вірусологічної

 • діагностики захворювань;

 • основними принципами профілактики та лікування інфекційних захворювань та ускладнень;

 • методикою забору матеріалу від хворого та контактних осіб.
 1. Програма навчальної дисципліни / A tárgy programjaЗмістовий модуль 1. / 1. Tartalmi modul

1. Вступ

Предмет і завдання мікробіології, її місце і роль в сучасній біології. Значення мікроорганізмів в народному господарстві і охороні здоров'я.A mikrobiológia tárgya és helye a korszerű biológiatudományban. A mikroorganizmusok jelentősége a gazdaságban és az ember életében

2. Виникнення і розвиток мікробіології

Відкриття мікроорганізмів А. Ван Левенгуком. Роль Л. Пастера в формуванні мікробіології. Значення робіт Р. Коха, М. Бейерінка, С. Виноградського, Д. І. Івановського, А. Клюйвера, А. Флемінга. Розвиток і досягнення вітчизняної мікробіології. Головні напрямки розвитку сучасної мікробіології. Основні методи мікробіологічних досліджень.A mikroorganizmusok felfedezése Antoni van Leeuwenhoek által. Pasteur szerepe a mikrobiológia fejlődésében. Koch, Beijerinck, Vinogradszkij, Ivanovszkij és Fleming munkássága. A mikrobiológia fejlődésének irányvonalai napjainkban. Fontosabb mikrobiológiai megfigyelési módszerek.

3.Мікроорганізми і їх класифікація

Світ мікроорганізмів, загальні ознаки і різноманітність. Прокаріотні і еукаріотні мікроорганізми; схожість та основні відмінності. Віруси, їх відмінності від клітинних форм життя. Принципи класифікації мікроорганізмів і ідентифікація.

Прокаріоти (бактерії). Характеристика окремих груп еубактерій. Археобактерії. Еукаріоти. Коротка характеристика грибів, водоростей, простіших.

A mikroorganizmusok világa, alapvető ismertetőjegyeik és sokféleségük. A prokarióta és eukarióta mikroorganizmusok, hasonlóságuk és különbözőségük. A vírusok. A mikroorganizmusok rendszertanának sajátosságai.

Prokarióták (baktériumok). Az eubaktériumok fontosabb csoportjainak a jellemzése. Ősbaktériumok. Eukarióták. A gombák, a moszatok, a gombák és a véglények rövid jellemzése.

4. Морфологія, будова, розвиток мікроорганізмів

Прокаріотні мікроорганізми. Одноклітинні бактерії, розміри і морфологія. Багатоклітинні форми бактерій. Будова, хімічний склад, функції окремих компонентів бактеріальних клітин. Слизисті шари, капсули і чохли. Клітинні стінки різних бактерій. Ь-форми і мікоплазми. Джгутики, розміщення, організація, механізм руху. Рух ковзаючих форм. Фімбрії і пілі.

Клітинна мембрана і внутріклітинні мембранні структури у різних бактерій. Ядерний апарат, склад, організація і реплікація. Рибосоми. Газові вакуолі (аеросоми) і інші органели бактерій; їх значення.

Способи відтворення мікроорганізмів. Спороутворення у бактерій. Диференціація бактерій за утворенням спор та їх розміщенням всередині бактеріальної клітини.

Еукаріоти. Морфологія дріжджів, міцеліальних грибів, мікроформ водоростей, простіших. Будова, хімічний склад окремих компонентів клітини. Типи розмноження мікроскопічних грибів та їх класифікація.

A prokarióta sejt általános jellemzése. A baktériumsejtek mérete, és fénymikroszkópos morfológiája. A prokarióták felszínének szerkezete. Flagellumok. Pílusok és fimbriák. A glikokalix.

A sejtfal. Az eubaktériumok sejtfala: a Gram-pozitív (G+) és Gram-negatív (G-) sejtfal. A Gram-festés. Az Archaebacteriumok sejtfala. A sejtmembrán szerkezete és funkciói. Az eubaktériumok membránja. Az ősbaktériumok membránja. A citoplazma és a maganyag szerkezete és funkciói. A citoplazma szerkezete. A baktériumok genetikai anyagának szerkezete. A riboszómák. Speciális prokarióta organellumok szerkezete és funkciói.. Tápanyagok felhalmozása a citoplazmában. A baktériumok spóraképzése: endospóraképzés, exospóraképzés.

Eukarióta mikroorganizmusok. Az eukarióta sejtek felépítése és működése. A citoplazma-membrán. A sejtfal. Az eukarióta sejtek mozgásszervei. A tok és a fimbria. A citoplazma és a citoszkeleton. A citoplazma belső membránrendszere. A sejtmag. A mitokondrium. A kloroplasztisz.

5. Метаболізм мікроорганізмів. Енергетичні процеси

Типи живлення мікроорганізмів. Фототрофи і хемотрофи. Автотрофи і гетеротрофи. Сапрофіти і паразити. Літотрофи і органотрофи. Ауксотрофи і прототрофи.

Способи забезпечення мікроорганізмів енергією. Бродіння. Анаеробне дихання. Сульфат- і сірковідновлюючі бактерії. Аеробне дихання. Окислення неорганічних сполук. Групи хемолітоавтотрофних бактерій і здійснювані ними процеси.

Використання енергії світла (фотосинтез).
Mikroorganizmusok tápanyagigénye. Mikrobiális energianyerő folyamatok. Autotróf energianyerés, anyaghasznosítás. Heterotróf- kemoorganotróf- energianyerés.
Змістовий модуль 2. / 2. Tartalmi modul

6. Віруси

Короткі відомості про відкриття вірусів. Дві форми існування вірусів: вірус в стані спокою (вірусна частинка) і внутріклітинний комплекс "вірус-клітина". Цикл репродукції вірусу. Етапи інфекційного процесу: період екліпса, реплікація і дозрівання вірусних частинок.

РНК і ДНК як генетичний матеріал вірусу. Особливості первинної структури вірусних нуклеїнових кислот.

Віруси з позитивним РНК - геномом. Пікорнавіруси. Альфавіруси, каліцивіруси, коронавіруси. Фітовіруси, що містять геномні РНК. Віроїди. Віруси з двохнитчастою РНК. Віруси з негативним РНК - геномом. Ретровіруси. Бактеріофаги ТЗ, Т7 і Т4. Парвовіруси. Віруси групи папова і аденовіруси. Віруси групи віспи. Вісповакцини. Віруси групи герпесу. Інтерференція і інтерферон.A vírusok felfedezése. A vírusok létezésének két formája: a virion és a vegetatív vírus. A vírusok evolúciós eredete. Virionok felépítése, szerkezete, morfológiája. Virionok csoportosítása szerkezetük és szimmetria-viszonyuk alapján. Virionok molekuláris felépítése. Vírusmultiplikáció, a vírusfertőzés lefolyása. A vírusok genetikája (A vírusok kölcsönhatásai. Interferencia). A vírusok tenyésztése. Virionok kimutatása. A vírusok mennyiségi meghatározása. A virionok tisztítása. Vírusok rendszerezése. Bakteriofágok. Tumorvírusok, onkogének. Szubvirális ágensek.

7.Спадковість і мінливість мікроорганізмів

Генотипічна і фенотипічна мінливість. Мутаційна природа мінливості. Частота мутантів і типи мутацій. Рекомбінація у прокаріот. Рекомбінація у еукаріот.Genetikai alapismeretek. A DNS felépítése, replikáció. Transzkripció és transzláció. A fehérjeszintézis genetikai szabályozása. A mikroorganizmusok genetikai változékonysága. Mutációk és egyéb vertikális irányú változások a genomban. Genetikai információ átvitele mikroorganizmusok között (Horizontális génátvitel).

8. Екологія і геохімічна діяльність організмів

Біохімічна діяльність мікроорганізмів. Поширення мікроорганізмів в грунті, водоймах, повітрі. Участь мікроорганізмів в циклах вуглецю, азоту, сірки та інших елементів в природі. Роль мікроорганізмів в ґрунтотворних процесах та підвищенні родючості грунтів.

Симбіоз. Типи симбіозу: екзо- і ендосимбіоз; мутуалізм, коменсалізм і паразитизм. Факультативні і облігатні симбіонти. Патогенні мікроорганізми.

Інфекція та інфекційний процес. Патогенність та вірулентність бактерій. Фактори патогенності (токсини: екзо- та ендотоксини, адгезія, агресини, ферменти патогенності тощо). Типи вірусної інфекції - автономний, мішаний, інтеграційний. Віроїди. Вірогенія.

Вчення про імунітет. Основні форми захисту організму. Специфічний і неспецифічний імунітет.

Фітопатогенні мікроорганізми. Поняття про фітопатогенні бактерії. Джерела інфекції та способи поширення фітопатогенних бактерій.
Baktériumok patogenitása. Magasabb rendű állatokra és az emberre patogén baktériumok. Növénykórokozó baktériumok. Gombák patogenitása. Humánpatogén gombák. Növénykórokozó gombák.
9.Мікроорганізми в народному господарстві

Використання мікроорганізмів для одержання харчових і кормових продуктів, хімічних реактивів і лікарських препаратів. Застосування в сільському господарстві, при вилуджуванні металів з руд, очистці стоків і одержанні палива. Мікробіологічна біотехнологія.Élesztőket hasznosító hagyományos mikrobiológiai eljárások. Ecetsav-baktériumokat hasznosító hagyományos mikrobiológiai eljárások. Tejsavbaktériumok alkalmazása. Savanyúságok készítése és zöldnövények silózása. Húskészítmények tartósítása. Dextrán és más poliszaharidok termelése. Vajsavbaktériumokat hasznosító mikrobiológiai eljárások. Áztatási eljárások. Aceton-butanol fermentáció. Mikrobák mint fehérje- és aminosav források. Egysejtfehérje-előállítás. Aminosavak előállítása. A mikrobiológiai biotechnológia.

Змістовий модуль 3. / 3. Tartalmi modul
10. Імунна система організму.

Основні етапи розвитку імунології.

Емпіричний, включаючи одержання Е. Дженером противіспяної вакцини. Пастерівський – вчення про атенуацію мікроорганізмів. Одержання протисибіркової та антирабічної вакцин. Розвиток вчення про клітинний (І. І. Мечников) та гуморальний (П. Ерліх) імунітет. Сучасні напрямки розвитку імунології. Роль вітчизняних і зарубіжних вчених у розвитку імунології.

Органи імунної системи. Фактори неспецифічного захисту від інфекційних агентів. Імунітет як спосіб захисту організму від речовин, які мають ознаки генетичної чужерідності і реалізується спеціалізованою імунною системою. Становлення імунної системи організму. Фактори неспецифічного захисту організму. Бар'єрні та антимікробні властивості шкіри, слизової оболонки. Нормальна мікрофлора. Ареактивність клітин і тканин. Фізико-хімічні фактори, функція видільних органів та систем.

Фагоцитоз. Роль І. І. Мечникова у розвитку вчення про фагоцитоз. Класифікація фагоцитуючих клітин. Основні стадії фагоцитозу. Біохімічні механізми ушкодження бактерій фагоцитами. Гуморальні фактори неспецифічного захисту: система комплементу, лізини, інтерферони, лейкіни, противірусні інгібітори, лізоцим, плакіни, пропердин, фібронектин та інші. Поняття про валентність антитіл. Участь клітин в імунній відповіді і фази імунної відповіді.

Az immunrendszer szerveződése és funkciója. Az immunrendszer felépítése: molekulák, sejtek, szervek. Az immunrendszer sejtjeinek jellemzése és egyedfejlődése. A saját - nem saját felismerés alapjai a veleszületett és az adaptív immunrendszerben. A veleszületett és az adaptív védekezés egymásra épülése. Az antigén fogalma. Az immunválasz szabályozása. Az ellenanyag és a B-sejt antigénreceptor szerkezete, funkciója. A fő hisztokompatibilitási génkomplex (MHC) termékei Az antigénbemutatás. A T limfociták antigén felismerése. A humorális és a celluláris immunválasz folyamata. A limfocita aktiválás folyamata, a sejtek közötti kommunikáció. Az antigén eliminálását szolgáló effektor mecanizmusok. Az immunológiai memória. Kórokozók – baktériumok, vírusok, paraziták – ellen kialakuló immunválasz. Az immunhomeosztázis felborulása, az immunrendszer kóros működése. A túlérzékenységi reakciók, allergiás folyamatok. Immunológiai tolerancia és autoimmunitás. Veleszületett és szerzett immunhiányos állapotok.

4. Структура навчальної дисципліни / A tárgy struktúrája

Назви змістових модулів і тем

A tartalmi modulok címe és témájaКількість годин / Óraszám

денна форма / nappali

заочна форма / levelező

Усього

összesenу тому числі/ebből

Усього

összesen


у тому числі/ebből

л/

ea


п/

gy


лаб/

lab


інд/egy

с.р./ö.m.

л/

ea


п

/gy


лаб/lab

інд/egy

с.р./ö.m.

1

2

3

4

5

6

7

8

3

4

5

6

7

Змістовий модуль 1. / 1. Tartalmi modul

Мікроорганізми

Тема 1.

1. téma


12

2

1

-

2

7

12

1

-

-

3

8

Тема 2.

2. téma


12

3

1

-

3

5

12

1

-

-

3

8

Тема 3.

3. téma


12

3

1

-

3

5

12

2

-

-

4

6

Разом за змістовим модулем 1

Összesen az 1. tartalmi modulban36

8

3

-

8

17

36

4

-

-

10

22

Змістовий модуль 2. / 2. Tartalmi modul

Віруси

Тема 1.

1. téma


12

2

1

-

2

7

12

2

-

-

3

7

Тема 2.

2. téma


12

2

1

-

2

7

12

1

-

-

3

8

Тема 3.

3. téma


12

2

1

-

2

7

12

1

-

-

4

7

Разом за змістовим модулем 2

Összesen a 2. tartalmi modulban36

6

3

-

6

21

36

4

-

-

10

22

Змістовий модуль 3. / 3. Tartalmi modul

Імунна система організму.
Тема 1.

1. téma


12

2

1

-

2

7

12

1

-

-

3

8
Тема 2.

2. téma


12

3

1

-

3

5

12

1

-

-

3

8
Тема 3.

3. téma


12

3

1

-

3

5

12

2

-

-

4

6
Разом за змістовим модулем 1

Összesen az 1. tartalmi modulban36

8

3

-

8

17

36

4

-

-

10

22Усього годин / Összesen


108

20

10

-

20

58

108

12

-

-

30

66


5. Теми семінарських занять / A szemináriumi foglalkozások témájaНазва теми / A téma címe

Кількість

Годин


ÓraszámПредмет і завдання мікробіології, її місце і роль в сучасній біології. Значення мікроорганізмів в народному господарстві і охороні здоров'я.


Виникнення і розвиток мікробіології

Відкриття мікроорганізмів Головні напрямки розвитку сучасної мікробіології. Основні методи мікробіологічних досліджень.
Світ мікроорганізмів, загальні ознаки і різноманітність. Прокаріотні і еукаріотні мікроорганізми; схожість та основні відмінності. Віруси, їх відмінності від клітинних форм життя. Принципи класифікації мікроорганізмів і ідентифікація.Морфологія, будова, розвиток мікроорганізмів.Культивування мікроорганізмів. Принцип елективності. Чисті культури мікроорганізмів. Методи їх одержання і значення. Основні типи поживних середовищ


Дія фізичних і хімічних факторів на мікроорганізми.


Метаболізм мікроорганізмів. Енергетичні процеси. Способи забезпечення мікроорганізмів енергією. Фотосинтез і хемосинтез. Екзогенні і ендогенні окислювані субстрати. Анаеробне дихання. Аеробне дихання.


Біосинтетичні процеси

Асиміляція вуглекислоти автотрофами і гетеротрофами. Рибулозодифосфатний цикл і інші шляхи засвоєння вуглекислоти автотрофами. Асиміляція формальдегіду метилотрофами. Використання СО2 і інших органічних речовин..
Регуляція метаболізму

Біологічні основи і рівні регуляції метаболізму. Алостеричні білки і ефектори. Конститутивні і індуктивні ферменти. Регуляція синтезу ферментів. Репресія кінцевим продуктом і катаболітна репресія. Діауксія.

.

10.

Віруси

Короткі відомості про відкриття вірусів. Дві форми існування вірусів: вірус в стані спокою (вірусна частинка) і внутріклітинний комплекс "вірус-клітина". Цикл репродукції вірусу. Етапи інфекційного процесу: період екліпса, реплікація і дозрівання вірусних частинок. РНК і ДНК як генетичний матеріал вірусу.


11.

Віруси з позитивним РНК - геномом. Пікорнавіруси.

Фітовіруси, що містять геномні РНК. Поняття про віруси з неперервним та функціонально-роздільним геномом. Віроїди.

Віруси з двохнитчастою РНК.

Віруси з негативним РНК - геномом. Віруси з неперервним геномом (рабдовіруси, параміксовіруси), віруси з фрагментованим геномом (ортоміксовіруси). Ретровіруси. Вісповакцини. Віруси групи герпесу. Інтерференція і інтерферон.12.

Вірус гепатиту В і вірус мозаїки капусти. Бактеріофаги ТЗ, Т7 і Т4.

Парвовіруси. Віруси групи папова і аденовіруси. Віруси групи віспи. Вісповакцини. Віруси групи герпесу. Інтерференція і інтерферон.

Спадковість і мінливість мікроорганізмів

Генотипічна і фенотипічна мінливість. Мутаційна природа мінливості. Частота мутантів і типи мутацій.
Біохімічна діяльність мікроорганізмів. Поширення мікроорганізмів в грунті, водоймах, повітрі. Участь мікроорганізмів в циклах вуглецю, азоту, сірки та інших елементів в природі. Роль мікроорганізмів в ґрунтотворних процесах та підвищенні родючості грунтів. Значення мікроорганізмів в первинній продукції водоймищ і мінералізація органічних речовин. Роль мікроорганізмів в формуванні родовищ корисних копалин, в переробці відходів та детоксикації отруйних речовин.Симбіоз. Типи симбіозу: екзо- і ендосимбіоз; мутуалізм, коменсалізм і паразитизм. Факультативні і облігатні симбіонти. Симбіотичні асоціації мікроорганізмів (приклади). Взаємовідносини мікроорганізмів і макроорганізмів (рослин, тварин, людини). Патогенні мікроорганізми.Основні етапи розвитку імунології.Вчення про імунітет. Наука імунологія, інфекційна імунологія та імуногенетика. Трансплантаційна імунологія, імунопатологія, імуногематологія онтогенезу.

Основні форми захисту організму. Специфічний і неспецифічний імунітет.
Фагоцитоз. Роль І. І. Мечникова у розвитку вчення про фагоцитоз. Класифікація фагоцитуючих клітин. Основні стадії фагоцитозу. Біохімічні механізми ушкодження бактерій фагоцитами.


Гуморальні фактори неспецифічного захисту: система комплементу, лізини, інтерферони, лейкіни, противірусні інгібітори, лізоцим, плакіни, пропердин, фібронектин та інші. Поняття про валентність антитіл. Участь клітин в імунній відповіді і фази імунної відповіді.Мікроорганізми в народному господарстві і медицині6. Теми практичних занять / A gyakorlati órák témája
Назва теми / A téma címe

Кількість

Годин


Óraszám

1.

Типи поживних середовищ. Способи культивування мікроорганізмів.

2

2.

Використання антагонізму мікроорганізмів у промисловості та сільському господарстві.

2

3.

Екологія мікроорганізмів та охорона довкілля.

2

4.

Мікробіологічне одержання спиртів та органічних розчинників.

2

5.

Мікробіологічні виробництва, що базуються на одержанні мікробної біомаси.

27. Теми лабораторних занять / A laboratóriumi munkák témája
Назва теми / A téma címe

Кількість

Годин


ÓraszámВивчення морфологію, будову, розвиток мікроорганізмівКультивування мікроорганізмів. Основні типи поживних середовищ, що використовуються для культивування мікроорганізмів.Принцип елективності. Чисті культури мікроорганізмів. Методи їх одержання і значення.


Виготовленя прижиттєві та фіксовані препарати.Зробити посів або пересів мікроорганізмів та описати їх культурні ознаки.Частота мутантів і типи мутацій. Спонтанний і індукований (радіаційний та хімічний) мутагенезиЗастосування мутантів мікроорганізмів в наукових дослідженнях із практичною метою.Методи вивчення мікрофлори повітря.

8. Самостійна робота / Önálló munka
Назва теми / A téma címe

Кількість

Годин


ÓraszámГоловні напрямки розвитку сучасної мікробіології. Основні методи мікробіологічних досліджень.

2Прокаріотні і еукаріотні мікроорганізми; схожість та основні відмінності.

2Основні типи поживних середовищ

2Екзогенні і ендогенні окислювані субстрати. Анаеробне дихання. Аеробне дихання.

2Асиміляція вуглекислоти автотрофами і гетеротрофами.

2Короткі відомості про відкриття вірусів.

2Участь мікроорганізмів в циклах вуглецю, азоту, сірки та інших елементів в природі.

2Значення мікроорганізмів в первинній продукції водоймищ і мінералізація органічних речовин.

2Основні форми захисту організму. Специфічний і неспецифічний імунітет.

2Мікроорганізми в народному господарстві і медицині


224


9. Індивідуальні завдання / Egyéni feladatok
10. Методи навчання / A tanulás módszerei

11. Методи контролю / Az ellenőrzés formái

1. Обов’язковим є:

– відвідування лекцій,


– відвідування практичних занять,
– своєчасне написання трьох тесових контрольних робіт,
– конспектування,
– опрацювання тематики винесеної на самостійну роботу студента,
– опрацювання питань для самостійної підготовки до контрольних робіт, іспиту.

Кількість пропущених занять не може перевищувати визначену в Положенні про навчальний процес в ЗУІ.2.Вимогою до рівня засвоєння навчального матеріалу є:
– щонайменше задовільні оцінки за відповіді, контрольні роботи, реферати, колоквіуми, індивідуальні контрольні завдання (у заочників*).

3. Ліквідація заборгованості

Форму та умови ліквідації заборгованості (пропущених занять, незадовільних оцінок за відповіді, за контрольні роботи, реферати, колоквіуми) у відповідності до Положення про навчальний процес в ЗУІ визначає викладач, на заняттях якого виникла заборгованість, про що повідомляє кафедру та Навчальну частину.Залік може бути проведений на підставі семестрової оцінки (поточно-модульного контролю), якщо є відповідне рішення кафедри, зафіксоване у протоколі і враховане у робочому навчальному плані і робочій програмі навчальної дисципліни.

Якщо формою підсумкового контролю з предмету є іспит або диференційований залік, то семестрова оцінка може бути врахована, як критерій допуску до іспиту, і зарахована на іспиті.


A szorgalmi időszak feladatai

Az előadásokon való részvétel a tárgyfelelős elvárása a hallgatókkal szemben.

Egyedi, hallgatóként személyesen feldolgozásra kiadott ökológiai esettanulmányok, téma-dokumentációk elkészítése, előadás tartása, vitakészség felmutatása a megadott témakörben.

A vizsgára bocsátás feltételei:

1. Akinek minden osztályzata legalább elégséges;

2. Pótolta minden hiányzását;

3. Kijavította minden elégtelen osztályzatát.

Amennyiben a hallgató a vizsgára bocsátást az előírt határidőig nem szerzi meg, a tanár feljegyzése nyomán hozott tanszéki határozat alapján – utóvizsga jelleggel – még egy lehetőséget kaphat a pótlásra.

Modulonkénti számonkérés:

Minden modulért a diák modulzáró osztályzatot kap. Ennek kiállítása történhet zárthelyi dolgozat (ZH) és szóbeli feleltetés, valamint egyéni ellenőrző feladatok (a levelező képzésben résztvevő hallgatók esetében) alapján.

Ha a tanszék úgy döntött a beszámoló (beírás) történhet a félévi osztályzat (Modulonkénti számonkérés) alapján.
Ha a tantárgy vizsgával vagy minősített beszámolóval zárul, a félévi osztályzat egyúttal félév lezárását is jelentheti, és be lehet számítani a vizsgán.

A félév végi vizsgáztatás szóban történik, a hallgatókkal előzetesen megismertetett témakörök alapján.12. Розподіл балів, які отримують студенти

A hallgatók által megszerezhető pontszámok

Приклад для заліку / Példa a beszámolóhoz


Поточне тестування та самостійна робота

Folyamatos tesztelés és önálló munkaСума

Összeg


Змістовий модуль №1

1. tartalmi modulЗмістовий модуль №2

2. tartalmi modulТ1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

100
Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів / a tartalmi modulok témái.

Приклад для екзамену / Példa a vizsgához

Поточне тестування та самостійна робота

Folyamatos tesztelés és önálló munkaПідсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

1. tartalmi modulЗмістовий модуль

2.

2. Tartalmi modulЗмістовий модуль

3


40

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

6

8

6

6

6

8

10

10

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів / a tartalmi modulok témái.


Приклад за виконання курсового проекту (роботи)

Az évfolyammunka elkészítésének mintájaПояснювальна записка

A dolgozatІлюстративна частина

A példaanyagЗахист роботи

A védés


Сума

Összeg


до ___ pontig

до ___ pontig

до ___ pontig

100


Шкала оцінювання: національна та ECTS

A nemzetközi és nemzeti osztályozás skálája

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Az összpontszám az összes tanulmányi teljesítmény alapjánОцінка ECTS
Osztályzat az ECTS szerint

Оцінка за національною шкалою

Osztályzat a nemzeti skála alapjánдля екзамену, курсового проекту (роботи), практики

vizsga, évfolyammunka, gyakorlat


для заліку

beszámoló


90-100

А

відмінно / jeles

зараховано

megfelelt


82-89

В

добре / jó

74-81

С

64-73

D

задовільно / elégséges

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

elégtelen a pótvizsga lehetőségévelне зараховано з можливістю повторного складання

nem felelt meg, a pótbeszámoló lehetőségével0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

elégtelen, a tárgy újrafelvételének kötelezettségévelне зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

nem felelt meg, a tárgy újrafelvételének kötelezettségével

13. Методичне забезпечення / Módszertani ellátottság

Заняття проводяться в навчальних аудиторіях в яких є дошка для крейди розміром щонайменше 2×1 метрів.Технічні засоби, що використовуються:
наявні кодоскоп, діапроектор, мультимедійний проектор.

A foglalkozásokat az éppen rendelkezésre álló tanteremben tartjuk, ahol legalább egy 2×1 méteres tábla áll rendelkezésre.


Oktatási segédeszközök:
a rendelkezésre álló írás-, dia-, multimédiás vetítő.
14. Рекомендована література / Ajánlott szakirodalom

Базова / Alapművek


 1. Általános mikrobiológia. Szerkesztette:Pesti Miklós, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2001, 310 old..

 2. Векірчик К. Мікробіологія з основами вірусології: Навчальний посібник.- ЦУЛ, 2002.-312с.

 3. Векірчик К. Практикум з мікробіології: Навчальний посібник,- ЦУЛ, 2002.- 144 с.

 1. Протченко П. 3. Загальна мікробіологія, вірусологія, імунологія: Навчальний посібник.-ЦУЛ, 2002.-298с.

 2. Люта В. А. Мікробіологія з основами вірусології та імунології: Підручник.- ЦУЛ, 2001. 280с.

 3. Ситник І. О. Загальна мікробіологія, вірусологія, імунологія: Підручник.- ЦУЛ, 2000.- 392 с.

 4. Гусев М. В., Минеева Л. А. Микробиология: Підручник, 2-ге видання.- М., 1985.-376с.

 5. Бекерм. Е. Введение в биотехнологию.-М., 1978.-231 с.

 6. Брода П. Плазмидьі.- М., 1982.- 220с,

 1. Допоміжна / Kiegészítő olvasmányok
 1. Готтшалкг. А. Метаболизм бактерий.-М., 1982-310 с.

 2. Егоровн. С. Основьі учения об антибиотика: Учеб. пособие.-М., 1979.-455с.

 3. Лурияс. Е. идр. Общая вирусология.~М., 1981.-680с.

 4. Пертс. Дж. Основи культивирования микроорганизмов й клеток.-М., 1978.— 331 с.

 5. Шапироя. С. Микроорганизмьі: вирусьі, бактерш, грибьі. Учебное пособие- СПб.: Изд-во „ЗЛБИ-СПб", 2003. - 324 с.


15. Інформаційні ресурси / Információs eszközök


 1. Програма курсу «Загальна мікробіологія, вірусологія, імунологія»;

 2. Бібіліотека ЗУІ імені Ференца Ракоці ІІ;

 3. Бібіліотека кафедри біології та хімії. 1. Каталог: bkt -> oktat-bkt -> BIOLOGIA SZAK
  BIOLOGIA SZAK -> Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
  BIOLOGIA SZAK -> Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
  BIOLOGIA SZAK -> Форма № н 04 Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
  BIOLOGIA SZAK -> Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
  BIOLOGIA SZAK -> Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
  BIOLOGIA SZAK -> Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
  BIOLOGIA SZAK -> Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
  BIOLOGIA SZAK -> Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
  BIOLOGIA SZAK -> Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola


  Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка