Формування дифракційних оптичних елементів із використанням неорганічної лазерно-ї літографіїСкачати 113.83 Kb.
Дата конвертації06.11.2017
Розмір113.83 Kb.

Реферати

УДК 681.327; 772.94; 538.217.3


Формування дифракційних оптичних елементів із використанням неорганічної лазерно-ї літографії / Костюкевич С.О., Шепелявий П.Є., Свєчніков С.В., Москаленко Н.Л., Томчук В.М., Коптюх А.А., Волков О.В., Казанський Н.Л., Костюк Г.Ф. // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2002. — Т. 4. — № 3. — С. 3-14. — рос.

Наведено результати розрахунків мікрорельєфу дифракційних оптичних елементів та експериментальні результати їх формування із використанням неорганічної лазерної літографії на основі халькогенідних склоподібних напівпровідників As–S–Se. Показано, що роздільна здатність та фізико-хімічні властивості неорганічних резистів на основі фоточутливого шару As–S–Se дозволяють використовувати їх у виробництві дифракційних оптичних елементів. Табл.: 1. Іл.: 9. Бібліогр.: 18 назв.

Ключові слова: неорганічний резист, халькогенідний склоподібний напівпровідник, дифракційний оптичний елемент, лазерна літографія.

UDС 681.327; 772.94; 538.217.3


Formation of Diffraction Optical Elements Using Inorganic Laser Lithography / Kostyukevich S.A., Shepeliavyi P.E., Svechnikov S.V., Moskalenko N.L., Tomchuk V.M., Koptyukh A.A., Volkov A.V., Kazanskiy N.L., Kostyuk G.F. // Data Rec., Storage & Processing. — 2002. — Vol. 4. — № 3. — P. 3-14. — Rus.


Results of diffraction optical elements microrelief calculations and experimental results obtained using inorganic laser lithography based on As–S–Se chalcogenide vitreous semiconductors are presented. It is shown that the resolution and physicochemical properties of inorganic resist based on As–S–Se photosensitivities layer allows to use them in fabrication of diffraction optical elements. Tabl.: 1. Fig.: 9. Refs.: 18 titles.

Key words: inorganic resist, chalcogenide vitreous semiconductor, diffraction optical element, laser lithography.

УДК 681.327Використання барвників з люмінесцентним відгуком для створення реєструючих сере-довищ і захисту компакт-дисків від підробок / Беляк Є.В., Кравець В.Г., Крючин А.А., Косско І.О., Погодiна А.А. // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2002. — Т. 4. — № 3. — С. 15-22. — рос.

Проведено аналіз можливості застосування барвників з люмінесцентним відгуком для ст-ворення регіструючих середовищ з оптичним записом інформації і захисту компакт-дисків від підробок. Експериментально досліджено можливість використання для оптичного запису інфор-мації і створення елементів захисту компакт-дисків органічного барвника на основі піразоліну і сумішей даного барвника с цеолітом і прозорим лаком, що застигає під УФ-світлом. Експери-ментальним результатам запропоновано теоретичне обґрунтування з точки зору структури енер-гетичних рівнів люмінесцентного барвника. Іл.: 4. Бібліогр.: 7 назв.Ключові слова: оптичний запис, барвник з люмінесцентним відгуком, елементи захисту компакт-дисків, піразоліни, цеоліт, УФ-лак.

UDC 681.327Luminescent Response Dye Use for Optical Recording Media Design and Compact Disc Counterfeiting Protection / Belyak E.V, Kravets V.F., Kryuchin A.A., Kossko I.A., Pogodina A.A. // Data Rec., Storage & Processing. — 2002. — Vol. 4. — № 3. — P. 15-22. — Rus.

The opportunity of luminescent response dye application for optical recording media design and compact disc counterfeiting protection has been analyzed. The possibility of organic dye based on pyrazoline or the dye mixture with zeolite and pure UV-curing lacquer use for optical information recording and protective compact disc elements creation has been investigated experimentally. It’s proposed the theoretical explanation of experimental results based on luminescent dye energy level structure. Fig.: 4. Refs.: 7 titles.

Кey words: optical recording, luminescent response dye, protective compact disc elements, pyrazoline, zeolite, UV-curing lacquer.

УДК 539.216Методи скануючої зондової мікроскопії для дослідження поверхонь носіїв інформації / Коженевський С.Р. // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2002. — Т. 4. — № 3. — С. 23-40. — рос.

Розглянуто принципи скануючої зондової мікроскопії, конструкцію і функціонування атомно-силових і магнітних силових мікроскопів, а також основні методи реєстрації сил взаємодії зонда з поверхнею, яка досліджується. Наведено оптимальні параметри голок зондів магнітних силових мікроскопів. Особливу увагу приділено використанню скануючої зондової мікроскопії у техніці магнітного запису, а також її можливостям у сфері відновлення інформації. Табл.: 1. Іл.: 13. Бібліогр.: 11 назв.Ключові слова: носії інформації, мікроскопія, скануюча зондова мікроскопія, атомно-силова мікроскопія, магнітна силова мікроскопія, зонд, візуалізація поверхні, п’єзоелектричний сканер, магнітні властивості поверхні, залишкова намагніченість.

UDC 539.216


Methods of Scanning Probe Microscopy for Investigating Information Media Surfaces / Kozhenevsky S.R. // Data Rec., Storage & Processing. — 2002. — Vol. 4. — № 3. — P. 23-40. — Rus.


The scanning probe microscopy principles are presented. The structure and operation of atomic force and magnetic force microscopes are considered, as well as main methods of recording of interaction forces between probe and the sample investigated. Optimum parameters of magnetic force microscopes probe tips are given. Specially accented are applications of scanning probe microscopy for information recording and also for information recovery. Tabl.: 1. Fig.: 13. Refs.: 11 titles.

Key words: information media, microscopy, scanning probe microscopy, atomic force microscopy, magnetic force microscopy, probe, surface imaging, piezoelectric scanner, magnetic properties of the surface, residual magnetization.

УДК 681.325Розробка відмовостiйких версій основних алгоритмів лінійної алгебри / Масленников О. // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2002. — Т. 4. — № 3. — С. 23-40. — анг.

Запропоновано модифікацію методу зважених контрольних сум, використання якої дозволяє отримувати стійкі на помилки обчислень версії алгоритмів лінійної алгебри. Метою статті є забезпечення достовірності отримання правильних результатів обчислень навіть у випадку появи короткочасних збоїв в процесорi пiд час реалізації алгоритму. Застосування запропонованого методу показано на прикладі розробки стійкої до помилок обчислень версії алгоритму Фадєєвої. Доведено, що така версія алгоритму має на O(N2) більше операцій множення з додаванням, але може знайти і поправити (непомітно для користувача) один неправильно обчислений елемент у кожному рядку чи стовпці матриці вхідних даних порядку N на кожному кроці алгоритму. Наведено результати тестування запропонованого алгоритму. Табл.: 1. Бібліогр.: 14 назв.Ключові слова: відмовостійкість, метод зважених контрольних сум, алгоритм лінійної алгебри.

УДК 681.325Разработка отказостойких версий основных алгоритмов линейной алгебры / Масленников О. // Регистрация, хранение и обраб. данных. — 2002. — Т. 4. — № 3. — С. 41-54. — англ.

Предложена модификация метода взвешенных контрольных сумм, использование которой разрешает получать стойкие на ошибки вычислений версии алгоритмов линейной алгебры. Целью статьи является обеспечение достоверности получения правильных результатов вычислений даже в случае появления кратковременных сбоев в процессоре во время реализации алгоритма. При-менение предложенного метода показано на примере разработки стойкой к ошибкам вычислений версии алгоритма Фадеевой. Доказано, что такая версия алгоритма имеет на O(N2) больше опе-раций умножения с добавлением, но может найти и поправить (незаметно для пользователя) один неправильно вычисленный элемент в каждой строке или столбце матрицы входных данных по-рядка N на каждом шаге алгоритма. Приведены результаты тестирования предложенного алгорит-ма. Табл.: 1. Библиогр.: 14 наим.Ключевые слова: отказоустойчивость, метод взвешенных контрольных сумм, алгоритм линейной алгебры.

УДК 519.68; 620.179.15; 681.3Деякі лінійні і нелінійні операції в системі узагальнених комплексних чисел / Каліновський Я.О., Синьков М.В., Синькова Т.В. // Реєстрація, зберігання і оброб. даних.  2002.  Т. 4. — № 3. — С. 55-61. — рос.

Досліджено особливості алгоритмів виконання лінійних і нелінійних операцій у системі узагальнених комплексних чисел на основі ізоморфізму систем комплексних чисел й узагальнених комплексних чисел. Показано геометричну інтерпретацію узагальнених комплексних чисел. Бібліогр.: 3 назв.Ключові слова: комплексні числа, базис системи, експонента.

UDC 519.68; 620.179.15; 681.3


Some linear and non-linear operations in a system of generalized complex numbers / Kalinovsky J.A., Sinkov M.V., Sinkova T.V. // Data Rec., Storage & Processing 2002.  Vol. 4. — № 3. — P. 55-61. — Rus.


The singularities of algorithms of realization of linear and non-linear operations in a system of generalized complex numbers are investigated. The successful solution of this problem is connected to isomorphism of systems of complex numbers and generalized complex numbers. The geometrical interpretation of generalized complex numbers is shown. Refs.: 3 titles.

Key words: сomplex numbers, system basis, exponential curve.

УДК 681.322:517.444Прискорення параметричного синтезу лінійної регресії на підставі редукційного оцінювання коефіцієнтів Крісілов В.А., Побережник С.М. // Реєстрація, зберігання і оброб. даних.  2002.  Т. 4. — № 3. — С. 62-68. — рос.

Наведено аналіз двох методів прискореного обчислення коефіцієнтів лінійної регресії при змінені складу факторів, що враховуються. Розглянуто подібність і різницю запропонованого редукційного підходу та методу рекурентного оцінювання із застосуванням прискореного коректування зворотної матриці нормальних рівнянь на базі методу облямування. Іл.: 1. Бібліогр.: 5 назв.Ключові слова: лінійна регресія, включення й виключення регресорів, розрахунок зворотної матриці системи нормальних рівнянь, метод облямування, рекурентне оцінювання регресійних коефіціентів.

UDC 681.322:517.444


Acceleration of Parametrical Linear Regression Synthesis on the Basis of Reductive Coefficients Calculation / Krissilov V.A., Poberezhnik S.M. // Data Rec., Storage & Processing 2002.  Vol. 4. — № 3. — P. 55-61. — Rus.


The analysis of two methods of the accelerated calculation of linear regression coefficients at changing the set of factors is given. The similarity and distinctions of the offered reduction method and the method of recurring coefficients calculation by using of the accelerated correction of normal equations return matrix on the basis of the method of bordering. Fig.: 1. Refs.: 5 titles.

Key words: linear regression, inclusion and elimination of regressors, calculation of a normal equations return matrix, method of bordering, recurring estimation of regression coefficients.

УДК 681.3.02Формирование, интеграция и использование информационных ресурсов органов госу-дарственной власти / Додонов А.Г., Нестеренко А.В., Бойченко А.В., Бойченко О.А. // Регистрация, хранение и обраб. данных. — 2002. — Т. 4. — № 3. — С. 69-75. — укр.

Рассмотрены вопросы обеспечения формирования, интеграции и использования информа-ционных ресурсов органов государственной власти Украины в современных условиях. Предло-жены концептуальные решения для создания системы информационных ресурсов органов госу-дарственной власти Украины. Ил.: 1. Библиогр.: 7 наим.Ключевые слова: информационные ресурсы, Интернет, органы государственной власти.

UDC 681.3.02


Creation, Integration and Usage of Governmental Authorities Information Resources / Dodonov O.G., Nesterenko O.V., Boychenko A.V., Boychenko O.A. // Data Rec., Storage & Processing 2002.  Vol. 4. — № 3. — P. 69-75. — Ukr.


The problems of support, creation, integration and usage of Ukrainian governmental authorities information resources are considered. The conceptual solutions for Ukrainian governmental authorities information resources system are offered. Fig.: 1. Refs.: 7 titles.

Key words: information resources, Internet, governmental authorities.

УДК 681.3Про некоторые аспекты управления корпоративными информационными системами / Германюк А.П., Куценко С.А. // Регистрация, хранение и обраб. данных. — 2002. — Т. 4. — № 3. — С. 76-81. — укр.

Статья посвящена задачам и проблемам управления корпоративными информационными системами. Рассмотрены наиболее известные решения в этой области, а также основные тенден-ции развития корпоративных систем управления. Библиогр.: 5 наим.Ключевые слова: корпоративная информационная система, сеть, база данных, операцион-ная система, управление.

UDС 681.3


On Some Aspects of Corporate Information Systems Control / Germanyuk A.P., Kutsenko S.A. // Data Rec., Storage & Processing 2002.  Vol. 4. — № 3. — P. 76-81. — Ukr.


The tasks and problems of corporate systems control are given. The most known decisions in this area, and also the basic tendencies of development of control systems are considered by information infrastructures. Refs.: 5 titles.

Key words: corporate information system, network, database, operating system, control.

УДК 519.85Поиск оптимальных календарных планов с использованием генетических алгоритмов / Билан С.Н., Кондратенко Н.Р., Данченко А.А. // Регистрация, хранение и обраб. данных. — 2002. — Т. 4. — № 3. — С. 82-88. — укр.
Рассмотрена возможность использования генетических алгоритмов в задачах поиска опти-мальних календарних планов. Предложена методика использования операторов генетического ал-горитма, который можно использовать для решения такого класса задач. Табл.: 2. Ил.: 4. Биб-лиогр.: 2 наим.

Ключевые слова: календарный план, сетевой график, генетический алгоритм.

UDC 519.85


Searching of the Optimum Schedule Plans Using Genetic Algorithms / Bilan S.N., Kondratenko N.R., Danchenko A.A. // Data Rec., Storage & Processing 2002.  Vol. 4. — № 3. — P. 82-88. — Ukr.


The possibility of using genetic algorithms in the tasks of the optimum schedule plans searching is considered. The methods of using genetic algorithm operators for solving the above-mentioned class of tasks are proposed. Tabl.: 2. Fig.: 4. Refs.: 2 titles.

Key words: schedule plan, network diagram, genetic algorithm.

УДК 620.1.087.4Виявлення ознак обробки цифрових фонограм за допомогою вейвлет-аналізу сигналів / Рибальський О.В., Мовчан Т.В., Писаренко Л.Д., Путілов Ю.В. // Реєстрація, зберігання і оброб. даних.  2002.  Т. 4. — № 3. — С. 89-103. — рос.

Наведено методику, умови проведення та результати експерименту, метою якого є перевірка придатності вейвлет-аналізу для виявлення слідів цифрової обробки аналогових та цифрових фонограм при проведенні судово-акустичної експертизи.Ключові слова: аналоговий сигнал, аналого-цифровий перетворювач, вейвлет, вейвлет-портрет, квантувач за рівнем, нелінійність, статична характеристика, фонограма, цифро-аналого-вий перетворювач, цифровий сигнал. Іл.: 13. Бібліогр.: 5 назв.

UDC 620.1.087.4


Detection of Attributes for Processing the Digital Sound Ttracks by Using the Wevelete-Analysis of Signals / // Data Rec., Storage & Processing 2002.  Vol. 4. — № 3. — P. 89-103. — Rus.


The technique, conditions of carrying out and results of an experiment are presented. The experiment goal is the checkout of possibility for using the wavelet analysis for detection of digital processing traces of analo­g and digital sound tracks at making legal acoustic expertise. Fig.: 13. Refs.: 5 titles.

Key words: analog signal, analog-digital converter, wevelete, wevelete-portrait, level quantizer on a , nonlinearity, static characteristic, sound track, digital-to-analog converter, digital signal.

УДК 681.324Оцінка живучості протидіючих інформаційно-керуючих систем / Путятін В.Г., Валетчик В.О., Додонов О.Г. // Реєстрація, зберігання і оброб. даних.  2002.  Т. 4. — № 3. — С. 104-112. — рос.

На основі теорії потенційної ефективності складних систем розроблено теоретико-ігрову модель, що дозволяє досліджувати та оцінювати живучість складних бортових інформаційно-керуючих систем при їх взаємодії з іншими системами.Ключові слова: оцінка, живучість, система, модель, теорія ігр, потенційна ефективність.

UDC 681.324Estimation of Survivability for Opposing Information Control Systems / Putyatin V.G., Valet-chik V.А., Dodonov А.G. // Data Rec., Storage & Processing 2002. Vol. 4. — № 3. — P. 104-112. — Rus.

A game-theoretic model based on the theory of potential efficiency for complex systems to research and evaluate survivability of complex board information control systems and their interaction with other systems is developed. Refs.: 11 titles.

Key words: estimation, survivability, system, model, game theory, potential efficiency.

УДК 681.3Моделювання системи моніторінгу стану обладнання глобальних мереж ЕОМ / Бабенко К.Ю., Панченко А.Ю. // Реєстрація, зберігання і оброб. даних.  2002.  Т. 4. — № 3. — С. 113-121. — рос.

Розглянуто питання моделювання Системи Моніторингу Стану Обладнання глобальної територіально-розподіленої мережі ЕОМ з метою аналізу характерних архітектур. Обговорено реалізацію моделі на мові програмування Java. Наведено аналіз результатів моделювання дво- та трирівневої архітектури клієнт–сервер Системи Моніторингу Стану Обладнання глобальної мережі ЕОМ. Табл.: 2. Іл.:4. Бібліогр.: 8 назв.Ключові слова: мережа ЕОМ, моніторинг стану обладнання, імітаційне моделювання, клієнт-сервер.

UDC 681.3Network Surveillance System simulation / Babenko K.U., Panchenko A.U. // Data Rec., Storage & Processing 2002. Vol. 4. — № 3. — P. 113-121. — Rus.

The questions of Network Surveillance System simulation with the purpose of the analysis of representative Network Surveillance System architecture are considered. Implementation of model in Java is discussed. The analysis of results of two- and three- tier client-server Network Surveillance System architecture simulation is given. Tabl.: 2. Fig.: 4. Refs.: 8 titles.Key words: WAN, equipment condition monitoring, simulation modeling, client-server.ISSN 1560-9189 Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2002, Т. 4, № 3

Каталог: fileadmin -> XXXX -> 2002
2002 -> Реферати журналу "Реєстрація, зберігання і обробка даних"
2002 -> Реферати Журнал "Реєстрація, зберігання і обробка даних"
2002 -> Оптимізація режимів запису дисків-оригіналів з фоточучливим шаром As–S–Se
2002 -> Реферати Журналу "Реєстрація, зберігання і обробка даних"
2002 -> Р еферат Новий метод запису який комбінує лазерний запис та магніторезистивне зчитування
2002 -> Зміст Фізичні основи, принципи і методи реєстрації даних
2002 -> Модель інформаційного сховища в Інтранет-середовищі

Скачати 113.83 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка