Формування податкової політики банку та її вплив на ефективність його діяльностіСторінка1/10
Дата конвертації16.03.2017
Розмір2.2 Mb.
ТипРеферат
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Факультет банківських технологій

Кафедра банківської справиПояснювальна записка


до випускної роботи
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

на тему: ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ БАНКУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ

Виконав: студент 4 курсу, групи БС-93

напряму підготовки 6.030508 – «Фінанси і кредит» («Банківські технології і процеси»)

Гашко А. Ю.

Керівник: Олещук М.Г.

Рецензент: Харченко О.П.

Суми – 2013 року

РЕФЕРАТ


Дипломна робота містить 122 сторінки, 15 таблиць, 15 рисунків, 10 формул, список використаних джерел з 80 найменувань, 10 додатків.
Актуальність теми полягає в тому, що сучасна податкова система характеризується високим рівнем податкового навантаження, має ряд недоліків, що обумовлює, зі сторони банку потребу ефективної організації процесу оподаткування. Це можна досягнути тільки за рахунок формування чіткої структури реалізації податкових заходів – податкової політики, що здатна в певній мірі зменшити, а по можливості уникнути ризиків, пов'язаних з оподаткуванням.

Предметом дослідження є процес формування податкової політики банку.

Об’єктом дослідження є податкова політика банку.

Метою дипломної роботи є дослідження теоретико-практичних аспектів формування податкової політики банку та розробка рекомендацій щодо оцінки її впливу на показники ефективності діяльності.

Методи дослідження: aнaлiз, синтез, aнaлoгiя, моделювання, групувaння, пoрiвняння, розрахунок середнiх та вiднoсних величин, метoдикo-коефiцiєнтнoгo aнaлiзу.

За результатами проведеного дослідження зроблено наступні висновки.

Із теоретичної тoчки зору податкову пoлiтику cлiд poзглядaти як фopму реалізації фінансової пoлiтики бaнку В практичному acпектi податкова політика бaнку вiдoбpaжaєтьcя в кoмплекci узгoджених мiж coбoю пpoгpaм, націлених на організацію oпoдaткувaння, пoтoчних плaнaх дiй, в банківських iнcтpукцiях, нaкaзaх пo організації oпoдaткувaння.

Функцiї, що викoнуютьcя бaнкoм у cиcтемi податкових вiднocин, формують вiдпoвiдне податкове пoле, яке i визначає склад тa елементи податкової політики бaнку.

Проаналізувавши динаміку та структуру податкових платежів АТ«Умовний банк», слід відмітити найбільшу питому вагу нарахувань на фонд оплати праці. Частка податку на прибуток в загальній сумі податкових платежів протягом періоду дослідження зменшилась. Показник податкової віддачі «Умовний банк» протягом періоду дослідження перевищував значення аналогічних показників по банківській системі та групі найбільших банків.

Для вирішення завдань дослідження було запропоновано підхід, який передбачає визначення впливу податкового навантаження на показники ефективності діяльності банку, оскільки дозволяє оцінити витрати, пов’язані з податковою діяльністю банку і визначити їх вплив на показники ефективності на основі моделювання показників рентабельності діяльності банку з урахуванням податкового навантаження.

Одним із важливих завдань податкової політики є визначення податкових ризиків, допустимого рівня цих ризиків та можливості управляти ними. Оцінку податкових ризиків у АТ «Умовний банк» запропоновано здійснювати за допомогою наступних етапів: визначення умов порівняння варіантів оподаткування, формування показника – критерію порівняння, розрахунок значень критерію за всіма порівнюваними варіантами. Запропоновано також ймовірнісні показники оцінки податкового ризику, які рекомендовано використовувати при формуванні податкової політики АТ«Умовний банк» як критерії для вибору стратегії управління податковими ризиками.

Одержані результати можуть бути використані банками України при формуванні податкової політики.

Охорона праці в установі банку здійснюється відповідно до нормативно-правових актів, що регулюють зазначені питання. За результатами проведеного дослідження порушень в організації охороні праці в установі банку не виявлено.

Ключові слова: банк, фінансова політика, податкова політика, податкове навантаження, податкові ризики.


Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банкуУкраїни»

Факультет банківських технологій

Кафедра банківської справиВипускна робота


на тему: ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ БАНКУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ

освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»


Виконав: студент 4 курсу, групи БС-93

напряму підготовки 6.030508 – «Фінанси і кредит» («Банківські технології і процеси»)

Гашко А. Ю.


Керівник: ас. Олещук М.Г.

Консультант: к.е.н., доцент Гончарова М.Л.


Суми – 2013 рокуДержавний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Факультет банківських технологій

Кафедра банківської справи


Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

Напрям підготовки: 6.030508 – «Фінанси і кредит» («Банківські технології і процеси»)


ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

банківської справи

д.е.н., професор

___________Т. А. Васильєва

«___»_____________ 20___ р.

З А В Д А Н Н Я

НА ВИПУСКНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

Гашко Аліні Юріївні


1. Тема роботи: Формування податкової політики банку та її вплив на ефективність його діяльності

керівник роботи: Олещук Марії Геннадіївні, асистент,

затверджені наказом вищого навчального закладу від«__»______20__р.№___

2. Строк подання студентом роботи «___ » _________ 20__ р.

3. Вихідні дані до роботи

Мета – дослідження теоретико-практичних аспектів формування податкової політики банку та розробка рекомендацій щодо оцінки її впливу на показники ефективності діяльності.

Об’єкт – податкова політика банку.

Предмет – процес формування податкової політики банку.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно

розробити):Розділ 1: визначити сутність податкової політики та функції банків у податкових відносинах; розглянути основні податки і збори, що сплачуються банками в Україні; розкрити специфіку організації податкового обліку та складання податкової звітності в банку.

Розділ 2: провести оцінку фінансового стану АТ «Умовний банк» та виявити основні недоліки в його роботі протягом 2010-2012 рр.; провести аналіз податкових платежів АТ«Умовний банк»; вивчити процес формування податкової політики та порядок ведення податкового обліку і звітності в АТ «Укрексімбанк».

Розділ 3: дослідити вплив податкового навантаження АТ «Умовний банк» на ефективність його діяльності; рoзрoбити метoдичий пiдхід дo оцінювання та управління податковими ризиками в діяльності АТ «Умовний банк».

Розділ 4:_________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу

Розрахунковий матеріал має бути представлений в таблицях, схемах, графіках

6. Консультанти розділів роботиРозділ

Прізвище, ініціали та посада

консультантаПідпис, дата

завдання видав

завдання

прийняв


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка