Формування податкової політики банку та її вплив на ефективність його діяльностіСторінка4/10
Дата конвертації16.03.2017
Розмір2.2 Mb.
#12073
ТипРеферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Рисунок 2.1 – Динаміка структури зобов’язань АТ «Умовний банк» за період з 01.01.2010 по 01.01.2013 рр., %

Збільшення зобов’язань може свідчити про підвищення рівня активності банку щодо залучення коштів. За аналізований період відбулося зменшення розміру коштів залучених від інших банків, що є найбільш дорогими. Таким чином, збільшення зобов’язань відбулося за рахунок залучення більш дешевих ресурсів, це можна розцінювати як позитивну тенденцію та порекомендувати банку і далі проводити оптимізацію структури своїх зобов’язань, шляхом диверсифікації, з метою їх здешевлення. Порівняно з найбільшими банками першої групи спостерігаємо, що темпи зростання зобов’язань АТ «Умовний банк» вищі, ніж середнє значення темпів зростання зазначених банків.Проаналізувавши динаміку та структуру активів АТ «Умовний банк» за період з 1.01. 2011 р. по 1.01.2013 р. бачимо, що станом на 01.01.2013р. порівняно з 01.01.2011р. загальний обсяг активів збільшився на 14433528 тис. грн. або на 19,73%, що є позитивною тенденцією (табл. Б.4). Збільшення активів відбулося за рахунок збільшення високоліквідних активів та цінних паперів в портфелі банку на продаж (рис. 2.2).Рисунок 2.2 – Динаміка структури активів АТ «Умовний банк» за період з 01.01.2010 по 01.01.2013 рр., %


Крім того, відбулося зростання таких статей активів, як: грошові кошти та їх еквіваленти на 67,44 %, кошти в інших банка на 65,41%, інвестиційна нерухомість на 55,75% та ін. Але при цьому відбулося значне зменшення кредитного портфеля на 4280092 тис. грн. та інших фінансових активів банку на 258522 тис. грн..

Порівняно з темпами зростання загального обсягу активів по найбільших банках першої групи, темпи зростання загального обсягу активів АТ «Умовний банк» дещо нижчі за темпи зростання активів проаналізованих банків.

Основним показником ефективності діяльності банку є величина отриманого ним прибутку. Аналіз фінансових результатів АТ «Умовний банк» показав, що за 2012 рік отримано прибутку в обсязі 27071 тис. грн. (табл. В.1). Як свідчать дані, за 2010-2012 рр. доходи банку зростали швидшими темпами, ніж його витрати, що призвело до збільшення суми отриманого прибутку в 2012 році на 18113 тис. грн..Чистий прибуток банку протягом періоду аналізу зменшився на 24237 тис. грн., або на 47,24 %, що є наслідком впливу відстрочених податків.

Дослідження ефективності функціонування банку доцільно здійснити в розрізі аналізу доходів і витрат.Загальні доходи банку за період аналізу збільшилися на 7,38 % (табл. 2.1).


Таблиця 2.1 – Динаміка складових доходів АТ «Умовний банк» за 2010-2012 роки

Найменування статті

2010 рік

2011 рік

2012 рік

Темп росту, %

Процентний дохід

7272464

7372112

7535962

103,62

Комісійний дохід

601267

639051

622805

103,58

Результати торгових операцій та переоцінки

159813

337274

495061

309,78

Інші доходи

25419

 53436

90767

357,08

Всього

8058963

8348437

8653828

107,38

Найбільшими темпами зростали результати торгових опрацій та переоцінки – майже в 3 рази, що пов’язано із збільшенням вкладень банку в цінні папери та відповідає динаміці складових активів.

Найбільшу питому вагу в структурі доходів мають процентні доходи, їх частка станом на 01.01.2013 склала 87,1 %. Частка комісійних доходів складає 7,2 % і за період дослідження майже не змінилася. Частка інших складових доходів була незначною та не впливала на доходи банку.

Витрати банку протягом періоду дослідження зростали дещо меншими темпами, ніх доходи – на 555672 тис. грн.. або 6,93 %. Зростаннявитрат банку було обумовлено зростанням адміністративних (на 52,7 %), комісійних ( на 14,69 %) та витрат на податок на прибуток (на 46,8 %) (табл. 2 2).


Таблиця 2.2 – Динаміка складових витрат АТ «Умовний банк» за 2010-2012 роки

Найменування статті

2010 рік

2011 рік

2012 рік

Темп росту, %

Процентні витрати

3968022

3909401

4047138

101,99

Комісійні витрати

99047

122224

113598

114,69

Відрахування в резерви

3061678

3218998

3092495

101,01

Резерв за зобовязаннями

(4944)

(12525)

(39730)

803,60

Адміністративні та інші операційні витрати

803022

1019346

1226647

152,75

Витрати на податок на прибуток

90311

57974

132661

146,89

Всього

8017136

8340468

8572808

106,93

Швидше за інші статті зростали витрати на формування резервів за потенційними кредитними зобов’язаннями банку. За період аналізу вони зросли майже у 8 разів.

Найбільшу частку у структурі витрат банку мають процентні витрати (47,21 %), що зумовлено структурою ресурсної бази банку, в якій превалюють строкові кошти юридичних та фізичних осіб, що є дорогими з точки зору їх вартості. Другою за обсягами є витрати на формування резервів – 36,07 %, а також витрати на персонал та адміністративні витрати (14,31%). Інші статті мають незначний вплив на витратну складову.

Проаналізувавши показники ефективності діяльності (табл. Г.1) можна зробити наступні висновки, що ефективність діяльності АТ «Умовний банк» у 2012 році порівняно з 2011 роком знизилася, про що свідчить зменшення показників: прибутковості статутного капіталу на 0,37%, прибутковості балансового капіталу на 0,34%, прибутковості активів на 0,01%. Порівняно з 2010 роком наведені показники змінилися наступним чином: прибутковість статутного капіталу зменшилася на 0,22%; прибутковість балансового капіталу зменшилася на 0,40%; прибутковість активів зменшилася на 0,03%.

Аналіз показників, що характеризують фінансову стійкість (табл. 2.3) станом на 1.01.213 р. порівняно з 1.01.2012р. показують, що стійкість та надійність АТ «Умовний банк» знижується, про що свідчить зниження коефіцієнта надійності і навпаки підвищення коефіцієнта фінансового важеля.
Таблиця 2.3 – Динаміка показників фінансової стійкості АТ «Умовний банк» за період з 01.01.2010 по 01.01.2013 рр.

Показники

01.01.2011

01.01.2012

01.01.2013

Відхилення за період аналізу

Коефіцієнт надійності

0,316

0,309

0,255

-0,061

Коефіцієнт фінансового важеля

3,168

3,236

3,925

0,758

Коефіцієнт участі власного капіталу у формуванні активів

0,240

0,236

0,203

-0,037

Коефіцієнт мультиплікатора статутного капіталу

4,463

4,576

5,347

0,885

Коефіцієнт участі власного капіталу у формуванні активів також зменшився, що свідчить про зниження рівня захищеності активів банку власним капіталом. Проте, дане зниження є незначним і дані показники знаходятся в межах норми. Коефіцієнт мультиплікатора статутного станом на 1.01.2013 збільшився порівняно з 1.01.2012 р. на 0,77, а порівняно з 1.01.2011 р. на 0,88. Отже, зміна наведених показників свідчить про незначне зниження стійкості та надійності банку.

Аналіз показників ліквідності АТ «Умовний банк» (табл. Г.3) показав, що станом на 1.01.213 р. банк виконував нормативи ліквідності, що свідчить про здатність банку розраховуватися за своїми зобов’язаннями. Порівняно з 1.01.2011 р. фактичне значення майже всіх нормативів ліквідності збільшилося.

Підсумовуючи результати проведеного аналізу діяльності слід зазначити, що протягом 2010-2012 років АТ «Умовний банк» був фінансово стійкою установою та розвивався досить динамічно, про що свідчить зростання усіх основних показників діяльності банку. Проте, протягом 2012 року темпи росту показників дещо зменшились. Структура активів та зобов’язань банку є збалансованою, обсяг капіталу достатній для покриття всіх ризиків, що можуть виникнути в діяльності банку.

Протягом періоду 2010-2012 рр. працював прибутково, проте була присутня тенденція до зменшення показників прибутковості, що пов’язано із скороченням кредитної діяльності банку

2.2 Аналіз податкових платежів та податкового навантаження АТ«Умовний банк»

АТ «Умовний банк» є платником (податковим агентом) наступних податків і зборів (обов’язкових платежів):


  • податок на прибуток;

  • податок на доходи фізичних осіб (податковий агент)

  • єдиний соціальний внесок (нарахування на фонд оплати праці, податковий агент);

  • збір за першу реєстрацію транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;

  • плата за землю;

  • плата за торговий патент на здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями;

  • державне мито;

  • збір до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Відповідно до вимог чинного законодавства України та нормативно-правових актів банк самостійно обчислює та сплачує до відповідних бюджетів (фондів) за своїм місцезнаходженням загальнодержавні податки (крім податку на прибуток, плати за землю) і збори та внески до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та подає податкові декларації (розрахунки) до податкових органів.

Ставки податків і зборів, порядок їх нарахування і сплати протягом 2011-2012 рр. змінюються відповідно до норм Податкового кодексу України.

Банк, як роботодавець несе обов’язки із самостійного нарахування податку з доходів фізичних осіб, з утримання та сплати цього податку в бюджет, і є податковим агентом з даного податку. Банк несе відповідальність за своєчасне та повне перерахування сум податку з доходів фізичних осіб до відповідного місцевого бюджету за своїм місцезнаходженням.

Банк у 2010-2012 рр. був платником єдиного соціального внеску, який зараховується до Пенсійного фонду України. Пенсійний фонд вважається цільовим страховим фондом і його кошти не входять до складу державного бюджету України.

У складі податкових платежів АТ «Умовний банк» з метою аналізу враховано також збір до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та внески на соціальне страхування. Згідно з Законом України «Про систему оподаткування в Україні», який регулював порядок нарахування та сплати податків і зборів до 01.01.2011, дані платежі було включено до переліку загальнодержавних податків, оскільки вони мають податкову природу: стягуються на постійній основі, мають чітко визначені цілі використання, є обов’язковими на території України.

Проведемо аналіз податкових платежів АТ «Умовний банк» на підставі даних, що наведені в таблиці Д.1.

За період 2010-2012 рр. загальний обсяг податкових платежів банку збільшився на 50689 тис. грн. або на 19,48 %. Збільшення спостерігалось по всіх складових , крім податку на прибуток, сума якого за досліджуваний період зменшилась на 8221 тис. грн. (табл. 2.4).
Таблиця 2.4 – Динаміка податкових платежів АТ «Умовний банк» за 2010-2012 рр., тис. грн.

Податки

Значення за 

Темп росту,%

2010

2011

2012

2011

2012

за період аналізу

Податок на прибуток

64854

57758

56633

89,06

98,05

87,32

Збір до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

62381

64257

77768

103,01

121,03

124,67

Єдиний соціальний внесок

127099

133644

166233

105,15

124,38

130,79

Операційні податки

5813

6966

10202

119,83

146,45

175,50

Всього

260147,00

262625

310836

100,95

118,36

119,48

Протягом періоду дослідження сума збору до Фонду гарантування вкладів зросла на 24,67 %, що пояснюється збільшеннямкоштів на вкладних рахунках банку протягом досліджуваного періоду. Також суттєво збільшилась операційних податків, до складу якої були віднесені збір за першу реєстрацію власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів; плата за землю; плата за торговий патент на здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями; державне мито., а також ПДВ.

Зменшення витрат на сплату податку на прибуток пояснюється зменшенням обсягу чистого прибутку у 2011-2012 рр.

У структурі податків, що сплачуються АТ «Умовний банк» (табл. Д.1), найбільшу питому вагу має єдиний соціальний внесок, що пов’язаний з оплатою праці персоналу. Слід відзначити, що така структура платежів відповідає структурі податків для банків (рис. 2.4).


Рисунок 2.4 – Динаміка структури податкових платежів АТ «Умовний банк» за 2010-2012 рр., %


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка