Формування податкової політики банку та її вплив на ефективність його діяльностіСторінка5/10
Дата конвертації16.03.2017
Розмір2.2 Mb.
ТипРеферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Серед податків, які сплачуються банками, найбільший вплив на ефективність діяльності має податок на прибуток. Витрати з податку на прибуток банку за 2010-2012 рр. включають поточні податки та відстрочене оподаткування, аналіз яких наведено в табл. 2.5.

Проаналізувавши дані бачимо, що протягом всього періоду дослідження вплив відстрочених податків спричинив збільшення витрат на податок на прибуток у фінансовій звітності банку.


Таблиця 2.5 – Динаміка витрат на сплату податку на прибуток АТ«Умовний банк» за 2010-2012 рр., тис. грн.Найменування статті

2010

2011

2012

Відхилення за період .

Поточний податок на прибуток

65178

57590

56606

-8572

Відстрочений податок на прибуток

32067

(3828)

71371

39304

Всього

97245

53762

127977

30732

Станом на 01.01.2013 року податок на прибуток в Україні стягувався з оподатковуваного прибутку за вирахуванням валових витрат за ставкою 21% (31 грудня 2011 р. – 23%, 01 січня 2011 р. – 25%). У грудні 2010 року Верховна Рада України прийняла Податковий кодекс України. У відповідності до прийнятих положень ставка податку на прибуток компаній починаючи з 01 січня 2013 року буде знижена до 19%, починаючи з 01 січня 2014 року – до 16%.

У грудні 2012 року внесені зміни до Податкового кодексу України в частині встановлення з 01 січня 2013 року ставки податку на прибуток компаній у розмірі 10% за операціями з торгівлі цінними паперами та деривативами. Залишки відстрочених податків оцінюються із застосуванням тієї ставки податку, яка діятиме на момент, коли очікується сторнування тимчасових різниць.

Таким чином, ефективна ставка податку на прибуток відрізняється від офіційних ставок податку на прибуток. Узгодження сум витрат зі сплати податку на прибуток, розрахованих із застосуванням нормативної ставки, та фактично нарахованих сум є таким, що наведено в таблиці 2.6

У зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України, відповідно до якого ставка оподаткування поступово зменшувалася з 23% до 21%, вплив цього зменшення ставки оподаткування на розмір відстроченого податку складає 4522 тис. грн. у 2011 р. і 1157 тис. грн. у 2012 р.
Таблиця 2.6 – Вплив зміни податкових ставок на прибуток АТ «Умовний банк» за 2010-2012 рр.

Показники

2011

2012

Відхилення

Прибуток до оподаткування

167962

281511

113549

Нормативна ставка

23 %

21%

х

Витрати з податку на прибуток за нормативною ставкою

38631

59118

20487

Вплив зміни податкових ставок

4522

1157

х

Для повноти оцінки впливу податків на ефективність діяльності банку необхідно проаналізувати і показники податкового навантаження та податкової віддачі. Значення показників податкового навантаження розраховані в табл. Д.2 за даними фінансової та податкової звітності банку.

За період, що досліджується АТ «Умовний банк» мав значення показника податкового навантаження, що перевищують рекомендовані (рис. 2.5). Показник податкового навантаження з податку на прибуток банку протягом періоду зменшився з 45,79 % у 2010 р. до 35,46 % у 2012 р., що свідчить про зменшення негативного впливу податку на фінансовий результат банку. Проте за 2010 рік податкове навантаження з податку на прибуток склало 45,79 %, що свідчить про досить високу питому вагу даного податку у фінансовому результаті банку.

Найбільш прийнятні значення даного показника спостерігались протягом 2012 рокуі, а саме 35,46 % В цілому, бажано щоб показник податкового навантаження наближався до значення ставки оподаткування, оскільки в такому випадку вплив відстрочених податків на фінансовий результат є мінімальним.


Рисунок 2.8 – Динаміка податкового навантаження АТ «Умовний банк» за 2010-2012 рр.


Аналіз рівня податкової віддачі банку за період 2010-2012 рр. проведемо у порівнянні з даними по банківській системі України.

Показник податкової віддачі АТ «Умовний банк», тобто співвідношення суми податку на прибуток до сукупного доходу за період аналізу збільшився з 0,65 % до 0,82 %, що стало наслідком зменшення суми оподатковуваного прибутку банку. Слід відзначити, що дане значення набагато перевищує показник по банківській системі України та показник по групі найбільших банків, значення яких склали 0,25 % та 0,30 % відповідно (рис. 2.9). Слід відзначити, що динаміка показника поадвткової віддачі по групі найбільших банків повністю відповідає динаміці податкової віддачі по банківській системі. Проте, податкова віддача АТ «Умовний банк» за досліджуваний період суттєво відрізнялася від зазначених показників, що стало наслідком того, що банк працював прибутково протягом всього періоду, в той час коли банківська система у 2010 та 2011 рр. була збитковою.Рисунок 2.9 – Динаміка податкової віддачі АТ «Умовний банк» за 2010-2012 рр., %


Отже, проаналізувавши динаміку та структуру податкових платежів АТ«Умовний банк» за період 2010-2012 рр., слід відмітити, що їх сума збільшилась. Слід відмітити найбільшу питому вагу нарахувань на фонд оплати праці – 53,48%. Частка податку на прибуток в загальній сумі податкових платежів протягом періоду дослідження зменшилась з24,93 % до 18,22 %.

У зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України, відповідно до якого ставка оподаткування поступово зменшувалася з 23% до 21%, вплив цього зменшення ставки оподаткування на розмір відстроченого податку складає 4522 тис. грн. у 2011 р. і 1157 тис. грн. у 2012 р.

Протягом періоду аналізу показники податкового навантаження мали високі значення. Показник податкової віддачі АТ «Умовний банк» протягоам періоду дослідження перевищував значення аналогічних показників по банківській системі та групі найбільших банків, до якої він входить за класифікацією НБУ.

2.3 Формування податкової політики та порядок ведення податкового обліку і звітності у АТ «Умовний банк»

З метою визначення єдиного методологічного підходу до організації та ведення податкового обліку і звітності, а також принципів податкової політики в АТ «Умовний банк» було розроблено Положення «Про ведення податкового обліку та сплату податків і обов'язкових платежів» затверджене головою правління банку у 2008 році, із змінами внесеними у 2010 році. Дане Положення включає в себе 6 розділів:


 1. Загальні положення в якому наводяться визначення окремих термінів, податкова політика банку, визначення податкового обліку та необхідність його ведення.

 2. Податковий облік та звітність, що розкриває завдання та основні принципи податкового обліку, організацію податкового обліку та контроль за складанням податкової звітності.

 3. Автоматизація ведення податкового обліку.

 4. Податок на прибуток: окремо розглядаються доходи та витрати банку, сплата податку на прибуток та звітність щодо нього.

 5. Податок на додану вартість, а саме платники податку, об’єкт оподаткування та порядок його сплати до бюджету.

 6. Структура податків та інших обов’язкових платежів. В даному розділі наводиться перелік податків і зборів, характеристика обов’язкових платежів та пільги щодо сплати податків.

Податкова політика АТ «Умовний банк» базується на чинному податковому законодавстві, документах Національного банку України з податкового обліку, листах і наказах Державних податкових адміністрацій, рішеннях керівництва АТ«Умовний банк».

Податкова політика встановлює єдиний методологічний підхід до організації ведення податкового обліку та звітності.Основні напрямки податкової політики, яку визначає Правління АТ«Умовний банк»», складаються з:

 • своєчасного та вірного визначення розмірів платежів до бюджету;

 • впровадження єдиної методології ведення податкового обліку;

 • запровадження класифікації доходних та витратних статей по категоріях відповідно до Декларації про податок на прибуток банку;

 • збору та аналізу інформації по сплаті податків і зборів до бюджету в цілому по банку;

 • отримання консультацій від податкових органів;

 • контролю за дотриманням установами АТ «Умовний банк» податкового законодавства.

На підставі аналізу інформації щодо сплати податків і зборів до бюджету, загального огляду звітних форм, складання порівняльної характеристики фінансового та податкового обліку визначаються основні напрямки контролю, перерахунку окремих податків і зборів.

Зазначена інформація використовується для уникнення штрафних санкцій, прогнозування сум податків, визначення стратегічних дій банку як платника податку.

На підставі основних напрямків економічної політики, яка проводиться Урядом України, даних про аналіз діяльності банку, аналізу ринку банківських послуг та переліку прибуткових операцій визначаються напрямки, за якими можливо отримати додатковий прибуток внаслідок своєчасного, вірного застосування податкового законодавства та ретельного вирішення суперечливих питань у законодавстві на користь банку.

Порядок складання податкових звітів, декларацій про податко на прибуток, розрахунків авансових внесків встановлюються Державною податковою адміністрацією України.

Контроль за веденням податкового обліку покладається на головного бухгалтера (заступника головного бухгалтера) установи банку. Відповідальність за правильне нарахування, своєчасну сплату податків несе платник податку в особі керівника установи та головного бухгалтера установи банку.

3 метою автоматизованого ведення податкового обліку та скорочення витрат часу для повторного введення документів із кореспонденцією рахунків податкового обліку в межах програмного забезпечення «Операційний день банку», паралельно автоматизованій системі фінансового обліку, функціонує підсистема «Податковий облік банку».

Ця система утримує зв'язок між різними видами обліку та надає змогу:


 • складання реєстрів доходів і витрат, інших операцій, які стосуються податкового обліку;

 • автоматизованого формування декларації про податок на прибуток банку, складаючи її за звітний період наростаючим підсумком з початку року;

 • автоматизація податкового обліку дозволяє забезпечити правильність нарахування та обчислення сум податків, послідовність ведення податкового обліку, додержання термінів сплати податків і обов’язкових платежів до бюджету.

В автоматизованій системі формується репозитарій регістрів (кодів) податкової декларації для опису її структури, алгоритму і умов розрахунку окремих та загальних рядків. Роздрукувати декларації можливо за будь-який попередній період.

Спеціальний механізм параметризації рахунків аналітичного обліку в системі дозволяє при відкритті або коригуванні рахунків прив’язати їх до певного регістра (рядка) податкової декларації, що надає можливість формувати декларацію із всіма додатками в автоматизованому режимі. Один особовий рахунок відповідає окремому регістру (рядку) додатку декларації. Рахунки ведуться наростаючим підсумком з початку року.

Якщо рахунок не прив'язаний до регістру декларації він не приймає участі в алгоритмі формування декларації.

В кінці кварталу (року) складається декларація про податок на прибуток.

Правильне розуміння основних принципів та завдань організації податкового обліку банками набуває особливого значення в умовах введення Податкового Кодексу України, який має на меті покращити існуючу систему податкового обліку.Завданням податкового обліку в АТ «Умовний банк» є :

 • контроль за сумами, які повинні бути відображені на рахунках податкового обліку;

 • накопичення даних про доходи та витрати;

 • складання податкової декларації та додатків до неї за звітний період, наростаючим підсумком з початку року;

 • визначення прибутку, який підлягає оподаткуванню;

 • визначення суми податку;

 • контроль за складанням податкової звітності та повнотою розрахунків з бюджетом по податках і зборах.

Формування податкової політики та організація податкового обліку АТ«Умовний банк» відбувається за наступними принципами:

1) Своєчасність нарахування. Відсотки та прирівняні до них комісії повинні нараховуватися регулярно, щомісячно. Нараховані відсотки за кредитно-депозитними угодами відносяться до даного податкового періоду по даті сплати відсотків, зазначеній в угоді.

Нараховані відсотки за кредитною угодою, в якій передбачено отримання процентів в кінці дії угоди, в податковому обліку відносяться на протязі дії угоди щомісячно на «відстрочені доходи», а в кінці дії угоди переносяться на «доходи звітного періоду». Нараховані та оподатковані доходи, при фактичному отриманні не підлягають оподаткуванню і не включаються до податкового обліку.

2) Достовірність – облік ведеться на підставі достовірних даних про об'єкти оподаткування, які отримані із первинних документів бухгалтерського обліку.

 1. Доступність і прозорість – ведення обліку з використанням податкового Плану рахунків, який відповідає структурі податкової декларації, впровадження автоматизованого отримання внутрішньобанківської звітності (виписок по рахунках, реєстрів документів дня, оборотно-сальдових відомостей, декларації про прибуток банку).

 2. Порівняння – застосовується з метою аналізу «податкових доходів та витрат» із «фінансовими доходами і витратами банку», а також для порівняння результату податкового обліку з фінансовим результатом банку.

 3. Компетенція – ведення обліку кваліфікованими фахівцями, централізація розрахунків з бюджетом, ретельна перевірка правильності заповнення декларації, взаємодія структурних підрозділів банку.

 4. Єдиний підхід – впровадження єдиної автоматизованої системи ведення податкового обліку, впровадження відповідних методів обліку, контролю за дотриманням податкового законодавства, централізованої системи передачі та збору податкової інформації у визначеному форматі в Правління та в установи АТ «Укрексімбанк».

  Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
  123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
  123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
  123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
  123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
  123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
  123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка