Формування податкової політики банку та її вплив на ефективність його діяльностіСторінка6/10
Дата конвертації16.03.2017
Розмір2.2 Mb.
#12073
ТипРеферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 • Економічна обґрунтованість – комерційна спрямованість при визначенні валових доходів і витрат при сплаті податку на прибуток та інших обов'язкових платежів в бюджет, зменшення сум перерахувань податків та платежів для заощадження тимчасово вільних ресурсів з метою підвищення рівня платоспроможності та отримання прибутку.

 • Аналіз та аудит – отримання за допомогою автоматизованої системи необхідних зведених даних в різних аспектах податкового обліку, з метою забезпечення дотримання законодавства, податкового планування та виконання контрольних функцій.

  Таким чином, розробка АТ «Умовний банк» внутрішніх нормативних документів, в яких визначено основні завдання та принципи формування податкової політики банку дозволяє підвищити ефективність його діяльності та полегшити процес нарахування та сплати податків.

  У 2010 році АТ «Умовний банк» сплачував податки відповідно Закону України «Про систему оподаткування в Україні» та інших нормативних документів у сфері оподаткування, що діяли до набуття чинності Податковим Кодексом України.

  Податок на прибуток банком сплачується не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

  Банк не пізніше 25 числа, що настають за звітним кварталом подає податковому органу податкову декларацію про прибуток із додатками та звітами за звітний квартал, розраховану наростаючим підсумком з початку звітного фінансового року.

  Протягом звітного (податкового) кварталу АТ «Умовний банк» сплачує до бюджету авансові внески податку на прибуток (визначаються наростаючим підсумком з початку року) за підсумками першого та другого місяців звітного (податкового) кварталу до 20 числа другого і третього місяця такого кварталу. Розрахунки авансових внесків здійснюються банком без подання декларацій про прибуток. Повідомлення про результати розрахунків авансових внесків подається податковому органу протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

  Окремо вказуються податки, утримані з доходів у джерел їх виплати за рахунок таких виплат.

  Нарахування та сплату податку на додану вартість АТ «Умовний банк» здійснював керуючись Податковим Кодексом та Положенням «Про порядок обліку податку на додану вартість в АТ «Умовний банк» від 10.08.2010р. № 40 затверджене рішенням Правління АТ«Умовний банк».

  Об'єктом оподаткування податком на додану вартість є операції платників податку з:

  • продажу товарів (робіт, послуг) на митній території України;

  • безоплатного отримання (надання) товарів (робіт, послуг);

  • оплати вартості послуг за договорами оперативної оренди (лізингу);

  • передачі права власності на об’єкти застави позичальнику (кредитору) для погашення кредиторської заборгованості заставодавця;

  • отримання робіт (послуг), що надаються нерезидентами на митній території України;

  • ввезення (пересилання) майна на митну територію України за договорами оренди (лізингу), застави та іпотеки;

  • вивезення (пересилання) товарів за межі митної території України;

  • надання послуг (виконання робіт) для їх споживання за межами митної території України.

  Продаж товарів (робіт, послуг) здійснюється за договірними (контрактними) цінами з додатковим нарахуванням податку на додану вартість, який становить 17% бази оподаткування (договірна /контрактна/ вартість, яка визначена за вільними або регульованими цінами).

  Сума податку ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного податкового періоду.

  В банку здійснюється сплата ПДВ консолідовано в цілому по системі банку з 01.01.2008р .

  Форма податкової накладної та порядок її заповнення визначено в Порядку заповнення податкової накладної. Податкова накладна складається у момент виникнення податкових зобов'язань продавця у двох примірниках. Оригінал надається покупцю, копія залишається у банку товарів (робіт, послуг). Податкові накладні складаються за допомогою програмного забезпечення «Бест-звіт плюс» та зберігаються в електронному вигляді.

  Податкова накладна одночасно є звітним податковим та розрахунковим документами. Право на нарахування податку та складання податкових накладних надається виключно особам, зареєстрованим як платники податку.

  Сплата податку проводиться не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним періодом. У строки, передбачені чинним Законодавством платник податку подає податковому органу за місцем свого розташування податкову декларацію, незалежно від того виникло у цьому періоді податкове зобов'язання чи ні.

  Працівник бухгалтерської служби несе відповідальність за облік ПДВ, достовірне, своєчасне та правильне оформлення податкових накладних, ведення Реєстру, складання Декларації з ПДВ. Головний бухгалтер несе відповідальність за своєчасну передачу інформації та відповідних сум ПДВ до Головного банку.

  Висновки до розділу 2

  На підставі проведеного дослідження формування податкової політики АТ «Умовний банк» можна зробити наступні висновки.

  Підсумовуючи результати проведеного аналізу діяльності слід зазначити, що протягом 2010-2012 років АТ «Умовний банк» був фінансово стійкою установою та розвивався досить динамічно, про що свідчить зростання усіх основних показників діяльності банку. Проте, протягом 2012 року темпи росту показників дещо зменшились. Структура активів та зобов’язань банку є збалансованою, обсяг капіталу достатній для покриття всіх ризиків, що можуть виникнути в діяльності банку. Протягом періоду 2010-2012 рр. працював прибутково, проте була присутня тенденція до зменшення показників прибутковості, що пов’язано із скороченням кредитної діяльності банку

  Проаналізувавши динаміку та структуру податкових платежів АТ«Умовний банк» за період 2010-2012 рр., слід відмітити, що їх сума збільшилась. Слід відмітити найбільшу питому вагу нарахувань на фонд оплати праці – 53,48%. Частка податку на прибуток в загальній сумі податкових платежів протягом періоду дослідження зменшилась з24,93 % до 18,22 %.

  У зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України, відповідно до якого ставка оподаткування поступово зменшувалася з 23% до 21%, вплив цього зменшення ставки оподаткування на розмір відстроченого податку складає 4522 тис. грн. у 2011 р. і 1157 тис. грн. у 2012 р.

  Протягом періоду аналізу показники податкового навантаження мали високі значення. Показник податкової віддачі АТ «Умовний банк» протягоам періоду дослідження перевищував значення аналогічних показників по банківській системі та групі найбільших банків, до якої він входить за класифікацією НБУ.

  У 2010 році АТ «Умовний банк» сплачував податки відповідно Закону України «Про систему оподаткування в Україні» та інших нормативних документів у сфері оподаткування, що діяли до набуття чинності Податковим Кодексом України.

  Банк централізовано проводить розрахунки з бюджетом та складає податкову декларацію з ПДВ та податку на прибуток з урахуванням оподатковуваних операцій, проведених відповідними філіями. Філії самостійно визначають обсяг оподатковуваних операцій за звітний період, формують та надсилають внутрішньобанківську податкову звітність до центрального офісу банку.

  Організація податкового обліку відповідає вимогам нормативних документів Національного банку України та регламентується відповідними внутрішніми положеннями.


  РОЗДІЛ 3

  ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ АТ «Умовний банк»

  3.1 Дослідження впливу податкового навантаження на показники ефективності діяльності банку

  Здійснення фінансової діяльності банку повинно забезпечувати не стільки мінімізацію податкового навантаження, скільки підвищення ефективності функціонування банку в цілому, враховуючи його стратегічні цілі та завдання. При цьому результатом заходів податкової політики є вибір такого варіанта діяльності, який забезпечить оптимальне співвідношення податкового навантаження банку з показниками ефективності діяльності.

  Звичайно, існує безліч підходів щодо визначення ефективності податкового менеджменту та взагалі діяльності банку. Здебільшого під ефективністю розуміють співвідношення результатів (вигод) та витрат.

  Проте для вирішення завдань даного дослідження було обрано підхід, який передбачає визначення впливу податкового навантаження на показники ефективності діяльності банку, зокрема рентабельності. Даний підхід був запропонований тому, що достовірно оцінити всі витрати, пов’язані з податковою діяльністю банку, щоб потім порівняти ефект і витрати, дуже складно, відповідно і результат буде визначений із значними погрішностями.

  Згідно обраного підходу проводиться моделювання показників ефективності діяльності банку з урахуванням податкового навантаження.

  Щодо оцінки ефективності банківської діяльності, то традиційно її показником вважають рентабельність. З даної точки зору стратегічна мета діяльності банку визначається як зниження ризику за умови збереження визначеного рівня рентабельності, що забезпечить можливість для банку досягти стабільності за умов змін у зовнішньому середовищі та буде свідчити про його ефективну діяльність.

  Рентабельність функціонування банку на практиці визначається на основі застосування методу коефіцієнтів, сутність якого полягає в послідовному розрахунку взаємопов’язаних показників за результатами діяльності банку за визначений досліджуваний період (квартал, півріччя, рік).

  Основними показниками (коефіцієнтами), які характеризують рентабельність діяльності банку є (табл. 3.1):
  Таблиця 3.1 – Показники рентабельності діяльності банку [71]

  № з/п

  Назва показника

  Розрахунок показника

  Характеристика

  1.

  Рентабельність активів

  де ЧП — чистий прибуток (після оподаткування) банку;

  А — середня вартість сукупних активів банку.


  Характеризує політику фінансового менеджменту банку щодо використання та розміщення ресурсів, ефективність роботи його менеджерів щодо управління активами і пасивами з погляду формування їх оптимальної структури.

  2.

  Рентабельність капіталу

  де К — власний капітал банку.
  Відображає ефективність використання власного капіталу банку та характеризує діяльність банку з погляду ефективності управління щодо розміщення активів, тобто їх можливості приносити дохід

  3.

  Рентабельність витрат

  де В — сума витрат банку.
  Узагальнює аналіз ефективності діяльності банку, оскільки показники витрат і доходів формують як рівень прибутку до оподаткування, так і чистого прибутку банку. Цей показник дозволяє оцінити рівень віддачі витрат та визначити суму прибутку, що припадає на одиницю витрат

  На підставі коефіцієнта рентабельності активів можна зробити висновки про ефективне використання ресурсів банку, якщо розраховане значення даного показника не менше 1 %. Виходячи із рівня досягнутої рентабельності активів за чистим прибутком, оцінюється ефективність управління банком. Значне зростання дохідних активів — позитивне явище і свідчить про перспективність їх менеджменту щодо зростання чистого прибутку в наступні періоди.

  Діяльність банку вважається ефективною, якщо розраховане значення коефіцієнта рентабельності капіталу не менше ніж 15 %. Варто звернути увагу, що різке зростання цього показника може свідчити про наявність операцій з високим рівнем ризику, а різке зменшення може відображати високий рівень іммобілізації активів і, як наслідок, ризик втрат оперативного управління активами.

  Усі інші показники рентабельності є похідними, і їх визначення можливе лише тоді, коли на основі доходів і витрат вже визначено прибуток.

  Необхідно зазначити, що формування податкової політики банку має певні особливості. Особливістю такої політики є те, що вона допускає не одне, а декілька варіантів управлінських рішень. Якщо є декілька варіантів, то можемо говорити про вибір такого управлінського рішення, яке з урахуванням визначених критеріїв буде найкращим.

  З метою дослідження впливу податкового навантаження на показники ефективності діяльності банку проведемо моделювання рентабельності банку з урахуванням податкового навантаження з податку на прибуток. Як критерій ефективності при цьому буде виступати показник податкового навантаження.

  Детально розглянемо дослідження взаємозв’язку оподаткування та ефективності діяльності на основі показника рентабельності активів, оскільки сема він характеризує ефективність менеджменту банку в процесі формування та реалізації податкової політики банку [18].

  Рентабельність активів банку визначається формулою, що наведена в таблиці 3.1. Математично, чистий прибуток () і середні активи () представимо у вигляді функції деяких величин (факторів), серед яких і податкове навантаження (), тобто.


  , (3.1)

  (3.2)

  де – функція чистого прибутку банку,  – функція середніх активів банку;

  – податкове навантаження;

  – фактори для моделювання чистого прибутку банку;

  – фактори для моделювання середніх активів банку.
  Обмеженням моделі є деякий коридор значень
  , де (3.3)
  Він випливає з економічного змісту задачі управління та індивідуальний для кожного банку. Отже, математична формалізація показника рентабельності, з урахуванням (3.1)-(3.2) приймає наступного вигляду [20]
  , (3.4)

  за умови, що (3.5)


  Як обов’язковий фактор необхідно враховувати показник податкового навантаження, розрахований за методикою [18].

  Математична формалізація рентабельності активів банку, що наведена вище, забезпечує взаємозв’язок фінансових та податкових показників діяльності банку через розрахунок рівня податкового навантаження та визначення його впливу на показники рентабельності діяльності. Використання результатів розрахунків на підставі визначеної формули дозволить виявити фактори (фінансові і податкові), що впливають на податкове навантаження, а також проаналізувати альтернативні варіанти оптимізації діяльності банку за результатами розрахунків.

  Серед показників, які можуть бути включені як фактори для розрахунків можуть бути процентні ставки за кредитами, процентні ставки за депозитами, ефективність використання пасивів, суми доходних та недоходних активів, частка кредитів в активах банку, частка резервів в активах банку, частка недоходних активів в активах банку, загальні суми доходів і витрат, частка витрат на персонал у загальній сумі витрат банку, частка адміністративних витрат у загальній сумі витрат банку, частка витрат на формування резервів у загальній сумі витрат банку, податкове навантаження з податку на прибуток, загальне податкове навантаження.

  Основними вимогами до факторів, що можуть бути враховані під час аналізу є:  • фактор повинен суттєво впливати на показник рентабельності та його складові;

  • для забезпечення адекватності моделі фактор повинен бути відносною величиною, оскільки податкове навантаження і рентабельність – відносні показники;

  • фактори повинні бути незалежними один від одного.

  Враховуючи сформульовані вимоги, в розрахунках як фактор використовувався показник податкового навантаження з податку на прибуток, оскільки він безпосередньо впливає на таку складову показника рентабельності активів як чистий прибуток.

  Крім того, податок на прибуток має найбільшу питому вагу в надходженнях до бюджету, що забезпечуються банками (рис. 3.1).  Рисунок 3.1 – Динаміка питомої ваги податків, що сплачуються банками за період з 01.01.2011 р. по 01.01.2013 р., %


  Сума надходжень за податком на прибуток формується, в основному, за рахунок сплати цього податку найбільшими та великими банками (рис. 3.2).


  Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
  123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
  123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
  123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
  123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
  123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
  123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
  База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка