Формування податкової політики банку та її вплив на ефективність його діяльностіСторінка7/10
Дата конвертації16.03.2017
Розмір2.2 Mb.
#12073
ТипРеферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Рисунок 3.2 – Динаміка податкової віддачі з податку на прибуток по грам банків за період з 01.01.2011 по 01.01.2013, %
Для груп середніх та малих банків доцільно проводити розрахунки на основі побудови моделі за показником рентабельності витрат, що зумовлено особливостями їх функціонування та пріоритетними завданнями фінансового управління. Обов’язковим фактором в модель в даному випадку повинно бути включене загальне податкове навантаження, виходячи з його впливу на формування витрат банку, а також враховуючи його рівень по банківській системі.

Проте, є і недоліки такого підходу, оскільки показник загального податкового навантаження складніше порівняти з джерелом сплати коштів. Дану проблему можна вирішити шляхом збільшення періоду дослідження та числа факторів, що враховуються в розрахункахОтже, для розв’язання задачі (3.4) – (3.5), необхідно відшукати точку максимуму цільової функції рентабельності . На рис. 3.3 наведені основні ситуації, що можуть виникнути підчас пошуку оптимального розв’язку.


Рисунок 3.3 – Графічне розв’язання задачі впливу податкового навантаження (θ) на цільову функцію (R) рентабельності банку [18].
Використання запропонованої моделі впливу податкового навантаження на показники рентабельності при формуванні податкової політики банку дозволить врахувати вплив фінансових та податкових факторів на досягнення запланованих показників діяльності банку; розраховувати прогнозні значення обраних факторів за умови заданого рівня податкового навантаження або рентабельності за допомогою введення в модель інших факторів, збільшення їх кількості або за рахунок збільшення обсягу вхідної інформації

3.2 Рекомендації щодо оцінки та управління податковими ризиками в діяльності банку

Податкові платежі — одна із значних статей витрат для більшості банків, а тому необхідно систематично проводити аналіз податкових ризиків, які з ними пов’язані, та їх моніторинг. Оскільки податкові платежі складають значну частину витрат банку, ризики пов’язані із оподаткуванням відповідно також можуть досягати загрозливих масштабів як для розвитку діяльності банку, так і для існування його як такого. Тому рівень податкового навантаження банку має бути не тільки запланованим, але і контрольованим. Відповідно одним із завдань при формуванні податкової політики банку є визначення кола податкових ризиків пов’язаних із проведенням запланованих операцій, допустимого рівня цих ризиків та можливості управляти ними.

Податкові ризики – ймовірність втрат банку в результаті несприятливих змін податкового середовища, в якому функціонує банк [70].

Під податковим ризиком також розуміється небезпека для суб'єкта податкових відносин понести фінансові і інші втрати, пов'язані з процесом оподаткування, унаслідок негативних відхилень від передбачуваного ним майбутнього, з розрахунку на яке ним ухвалюються рішення сьогодні [78].

З точки зору банківського нагляду податкові ризики розглядаються як операційно-технологічні ризики або ризики події.

Операційно-технологічний ризик – це потенційний ризик для існування банку, що виникає через недоліки корпоративного управління, системи внутрішнього контролю або неадекватність інформаційних технологій і процесів оброблення інформації з точки зору керованості, універсальності, надійності, контрольованості і безперервності роботи.

Отже, податковий ризик – це операційний ризик, що виникає через помилки у процесі податкової діяльності банку, технічні негаразди, помилки чи шахрайство співробітників, або зовнішні фактори, що пов’язані з оподаткуванням.

Для управління операційними ризиками АТ «Умовний банк» реалізовує методику ідентифікації, контролю та мінімізації операційного ризику, що базується на рекомендаціях Базельського комітету (Базель ІІ). В першу чергу, це передбачає чіткий розподіл повноважень окремих підрозділів та працівників банку при виконанні всіх банківських операцій, чітке документування операційних процесів та процедур, контроль та попередження виникнення конфліктів інтересів, а також обов’язковість дотримання Кодексу корпоративної етики працівниками банку.

Окрім цього, банк здійснює ідентифікацію та моніторинг операційних ризиків шляхом збору даних про операційні втрати банку та їх аналізу в Управлінні операційних ризиків. Разом з оцінкою операційних процесів банку та моніторингом ключових показників діяльності, які впливають на рівень операційних ризиків, це дозволяє розробляти та впроваджувати заходи щодо мінімізації операційних ризиків банку та/або їх попередження у майбутньому.

Для ідентифікації та попередження втрат від операційних ризиків в особливо великих розмірах, банк регулярно проводить аналіз сценаріїв операційного ризику. Проте, в АТ «Умовний банк» не визначено окремих методик для оцінки та управління податковим ризиком.

В науковій думці податкові ризики класифікуються за різноманітними ознаками, найбільш розповсюджені з яких наведено в таблиці Е.1.

Деякі види податкових ризиків принципово не можуть бути усунені, проте всі податкові ризики повинні бути своєчасно ідентифіковані та оцінені їх наслідки для подальшого використання аналітичних даних при ухваленні управлінських рішень.

Серед наслідків податкових ризиків доцільно розрізняти фінансові та не фінансові (табл. 3.2).


Таблиця 3.2 – Наслідки податкових ризиків для діяльності банку

Фінансові

Не фінансові

 • збільшення податкових платежів та інших податкових витрат банку, пов’язаних зі сплатою штрафних санкцій;

 • застосування до банку заходів фінансової відповідальності у вигляді штрафів та пені за результатами податкових перевірок;

 • зростання судових витрат у разі оскарження результатів перевірки податкових органів у судовому порядку;

 • зменшення фінансового результату банку та зниження ефективності діяльності;

 • помилки у податковому плануванні через не врахування факторів податкових ризиків або неправильної оцінки їх наслідків;

 • зменшення власних фінансових ресурсів банку внаслідок відтоку грошових коштів через сплату податкових платежів та фінансових санкцій;

 • виникнення податкових зобов’язань у банку внаслідок непередбачених подій.

 • збільшення ймовірності податкових перевірок через використання некоректних методів податкового планування;

 • застосування до посадових осіб банку заходів адміністративної та кримінальної відповідальності за результатами податкових перевірок;

 • погіршення репутації банку внаслідок судового оскарження дій податкових органів або адміністративного чи кримінального переслідування його керівництва;

 • прийняття неефективних управлінських рішень, що можуть призвести до втрати економічної вигоди.

Для того, щоб оцінити величину можливих втрат від податкового ризику необхідно розглянути існуючі способи аналізу ризиків і обрати ті з них, які можуть бути використані для оцінки податкових ризиків в діяльності банку.

При оцінці ризику аналізують дві його складові: ймовірність настання і характер збитку. Ймовірність настання ризику може бути визначена об'єктивним або суб'єктивним методом. Об'єктивний метод визначення ймовірності заснований на обчисленні частоти, з якою відбувається ризикова подія. Суб'єктивний метод визначення ймовірності заснований на використанні різних припущень: думок того, хто оцінює, його особистого досвіду, оцінки експерта і тому подібне. Коли ймовірність визначається суб'єктивно, то різними суб'єктами аналізу може встановлюватися різне її значення для однієї і тієї ж події. Визначення характеру збитку навіть у разі суб'єктивної оцінки носить заснований на припущеннях вартісний вираз.

Як суб'єктивні методи аналізу рівня ризиків можливе застосування таких якісних методів, як аналогії, «Due Diligence», «дерева рішень», «Монте-Карло» [3]:

– метод аналогії полягає в порівнянні вигляду, розміру і причин виникнення або зміни конкретного аналізованого ризику з аналогічною ситуацією;

– метод «Due Diligence» (належна увага) ґрунтується на зборі і аналізі інформації про зміни в зовнішньому середовищі;

– метод побудови «дерева рішень» припускає виділення максимально можливої кількості даних варіантів ситуації і полягає у визначенні вірогідності їх реалізації і визначення кількісних та якісних параметрів ризику, на основі яких прогнозуються ключові події, які служать базою для вибору прийнятного варіанту розвитку ризику;

– метод «Монте-Карло» є методом формалізованого опису невизначеності, який застосовується в найбільш складних для прогнозування ситуаціях і заснований на імітаційному моделюванні.

Перераховані методи застосовують за відсутності необхідної статистичної інформації, що дозволяє визначити ймовірність настання несприятливої податкової події (штрафів і пені).

Методи кількісної оцінки ризиків наводяться в роботах багатьох сучасних учених, присвячених фінансовому менеджменту, фінансовому аналізу, фінансовій математиці і власне управлінню ризиками. Практично всі методи засновані на залежностях, що визначаються в теорії ймовірності. Найчастіше в роботах вітчизняних учених для оцінки різних видів фінансових ризиків використовуються такі показники, як математичне очікування, середньоквадратичне відхилення дійсного значення випадкової величини від найбільш очікуваного значення, дисперсія, коефіцієнт варіації. Приведені показники рекомендуються для оцінки фінансових ризиків і багатьма зарубіжними ученими. Ці показники з урахуванням особливостей податкових ризиків рекомендується використовувати в процесі їх кількісної оцінки, особливо у випадках, коли значний вплив має не один податок, а їх сукупність. Причому ймовірність виникнення штрафних санкцій може виникати в цьому випадку не тільки по одному, але і по декількох податках, податкові бази яких знаходяться в певній залежності.

Дещо рідше зустрічається опис таких методів, як розрахунок і оцінка розмаху варіації, рівня бета - коефіцієнта, критерію Чебишева; використання моделі поєднання систематичної ризику і прибутковості; варіації і кореляції. Проте рекомендувати їх для оцінки податкових ризиків не варто, оскільки сучасні відомості про податкові ризики не містять достатньої інформації для розрахунку значень таких критеріїв або відсутня база порівняння, або сам зміст критерію орієнтований саме на оцінку інших видів ризиків.

Для оцінки податкових ризиків при формуванні податкової політики банку аналітичну діяльність пропонуємо організувати у вигляді наступних етапів:

1 етап – визначення умов порівняння: цілей податкового рішення і завдань, що стоять перед його оцінкою; тимчасового інтервалу (моменту) оцінки; вимог до податкової і неподаткової інформації і можливості їх виконання;

2 етап – формування показника – критерію порівняння необхідно здійснювати, керуючись певними принципами, для реалізації кожного з яких необхідно чітко відповісти на питання, наведені в таблиці 3.3.

3 етап – розрахунок значень критерію за всіма порівнюваними варіантами, їх оцінка і аналітична інтерпретація для ухвалення найбільш обґрунтованого рішення.
Таблиця 3.3 – Принципи формування критерію оцінки податкового ризику

Принципи формування критерію

Питання, на які необхідно дати чітку відповідь, формуючи критерій оцінки

відповідність економічного змісту показника цілям оцінки

зміст і місце критерію в системі показників аналізу

відповідність початкової інформації вимогам оцінки

визначальні чинники і аналітичний вираз показника

коректність побудови показника і рекомендованих значень

можливість розрахунку критерію за порівнюваними варіантами

Для аналізу податкових ризиків в якості критеріїв порівняння пропонуємо використовувати наступні ймовірнісні показники зміни параметрів оподаткування банку:  • середня прибутковість зміни параметрів оподаткування (Хср), – величина середньої економії від правомірної зміни параметрів оподаткування банком, що розраховується як показник математичного очікування:


 , (3.6)
де i від 1 до nкількість податків, величина яких змінюється внаслідок зміни параметрів оподаткування;

Li – ймовірність сприятливого результату (відсутність штрафних санкцій) по i-му податку;

Ni – сума i-го податку до оптимізації;

Оi – сума i-го податку після зміни параметрів оподаткування;


  • зміна суми конкретного податку в результаті зміни параметрів оподаткування показує, на скільки зменшиться нарахування по i-му податку внаслідок зміни сукупності параметрів оподаткування:


, (3.7)


  • ризик зміни параметрів оподаткування – показник абсолютного коливання податкового ризику, що розраховується як середньоквадратичне відхилення дійсного зниження сукупності сум нарахувань по податках (Хi) від їх найбільш очікуваного значення (Хср) середньої прибутковості зміни параметрів оподаткування:


, (3.8)
де Qxризик зміни параметрів оподаткування;

Pi – ймовірність несприятливого результату (застосування штрафних санкцій по i-му податку):
 (3.9)


  • співвідношення ризику і прибутковості зміни параметрів оподаткування виражає показник відносного коливання податкового ризику, що розраховується як коефіцієнт варіації:


 (3.10)

де Ux – показник відносного коливання податкового ризику;Оx – сума податку після зміни параметрів оподаткування;

Хср – середня прибутковість зміни параметрів оподаткування.
Вибір одного з перерахованих критеріїв або їх сукупності залежить від вибраної стратегії управління податковими ризиками, цим же визначається їх оптимальне значення (табл. 3.4).
Таблиця 3.4 – Вибір стратегії управління податковими ризиками банку на основі використання ймовірнісних показників зміни параметрів оподаткування

Стратегія управління податковими ризиками

Позиція, з якою, здійснюється порівняння варіантів

Назва ймовірнісного показника оцінки податкових ризиків

Значення показника за оптимальним варіантом

агресивна

максимізація вигоди без урахування ризику

середня прибутковість зміни параметрів оподаткування

максимальне

консервативна

мінімізація ризику без урахування вигоди

ризик зміни параметрів оподаткування

мінімальне

адаптивна

оптимізація співвідношення ризику і вигоди (економії)

співвідношення ризику і прибутковості дії на параметри оподаткування

З таблиці 3.4 видно, що цілям правомірної зміни параметрів оподаткування відповідають консервативна або змішана стратегія управління податковими ризиками. Тому, не рекомендується використовувати в якості оціночного показник середньої прибутковості зміни параметрів оподаткування, ігноруючи власне характеристики податкового ризику.

Остаточний вибір стратегії управління податковими ризиками здійснюється критеріями, наведеними в таблиці Ж 1.

Управління податковими ризиками багато в чому залежить від доступності інформації про ймовірності настання і величину їх наслідків, виражену вартісними показниками. Найбільш обґрунтовані рішення в області дії на параметри оподаткування ухвалюватимуться, коли всі наслідки ухваленого рішення можуть бути точно оцінені.

При обранні стратегії управління податковими ризиками необхідно виходити з наступних принципів обережності:

– заздалегідь оцінювати можливі наслідки ризику;

– не можна ризикувати, наражаючи банк на небезпеку штрафних санкцій та інших негативних наслідків, які можуть поставити під загрозу прибутковість діяльності;

– не варто ризикувати репутацією заради податкової економії у разі сумнівності передбачуваних рішень.

Таким чином, при формуванні податкової політики необхідно враховувати податкові ризики, які за своєю природою є операційними ризиками. Для оцінки податкового ризику пропонуємо АТ «Умовний банк» використовувати підхід, що передбачає розрахунок критеріїв – ймовірнісних показників зміни параметрів оподаткування банку. Вибір критеріїв або їх сукупності залежить від вибраної стратегії управління податковими ризиками.

Висновки до розділу 3

Здійснення фінансової діяльності банку повинно забезпечувати не стільки мінімізацію податкового навантаження, скільки підвищення ефективності функціонування банку в цілому, враховуючи його стратегічні цілі та завдання.

Для вирішення завдань даного дослідження було запропоновано підхід, який передбачає визначення впливу податкового навантаження на показники ефективності діяльності банку, оскільки дозволяє оцінити витрати, пов’язані з податковою діяльністю банку і визначити їх вплив на показники ефективності на основі моделювання показників рентабельності діяльності банку з урахуванням податкового навантаження.

Використання запропонованої моделі впливу податкового навантаження на показники рентабельності при формуванні податкової політики банку дозволить врахувати вплив фінансових та податкових факторів на досягнення запланованих показників діяльності банку; розраховувати прогнозні значення обраних факторів за умови заданого рівня податкового навантаження або рентабельності за допомогою введення в модель інших факторів, збільшення їх кількості або за рахунок збільшення обсягу вхідної інформації

Одним із важливих завдань податкової політики є визначення податкових ризиків, допустимого рівня цих ризиків та можливості управляти ними. Оцінку податкових ризиків у АТ «Умовний банк» запропоновано здійснювати за допомогою наступних етапів: визначення умов порівняння варіантів оподаткування, формування показника – критерію порівняння, розрахунок значень критерію за всіма порівнюваними варіантами.

В якості критеріїв порівняння запропоновано використовувати наступні ймовірнісні показники зміни параметрів оподаткування банку: середня прибутковість зміни параметрів оподаткування, зміна суми конкретного податку в результаті зміни параметрів оподаткування, ризик зміни параметрів оподаткування, співвідношення ризику і прибутковості зміни параметрів оподаткування. Запропоновані ймовірнісні показники оцінки податкового ризику рекомендовано використовувати при формування податкової політики АТ «Умовний банк» як критерії для вибору стратегії управління податковими ризиками.

РОЗДІЛ 4


ОХОРОНА ПРАЦІ В АТ «УКРЕКСІМБАНК»

4.1 Правові та організаційні основи охорони праці у АТ «Умовний банк»

Базою проходження переддипломної практики та об’єктом дослідження при написанні третього розділу є Центральне відділення АТ«Умовний банк», що підпорядковується Головному офісу банку, зокрема Операційному управлінню Головного офісу банку.

В установі банку працює 1500 чоловік. Відповідно нормативним вимогам – якщо чисельність працівників більше 50, то необхідним є створення організаційного підрозділу з охорони праці.

У Центральномувідділенні АТ «Умовний банк» питаннями охорони праці займається Управління капітального будівництва та експлуатації споруд. Штатним розписом банку у даному управлінні передбачено такі посади с питань охорони праці:


 • спеціаліст із охорони праці;

 • спеціаліст із цивільної оборони;

 • спеціаліст із пожежної безпеки.

Організація служби охорони праці в цілому по банку має вертикальну підпорядкованість, тобто підпорядкована службі охорони праці Головного офісу банку.

Відповідальність за стан охорони праці у Центральномувідділенні АТ«Умовний банк» несе керівник Управління капітального будівництва та експлуатації споруд.

Охорона праці в банку потребує відповідного нормативного забезпечення. До зовнішнього нормативного забезпечення з охорони праці входить: Кодекс законів про працю, Закони України «Про охорону праці», «Про відпустки», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про пожежну безпеку», «Про забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення», «Про об’єкти підвищеної небезпеки», «Типове положення про службу охорони праці», «Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами ЕОМ (ДСАНПІН 3.3.2.007-98)», інші положення та інструкції.

У АТ «Умовний банк» сформоване необхідне внутрішнє нормативне забезпечення для ефективної організації роботи з охорони праці, зокрема: «Інструкція про охорону праці та техніку безпеки для працівників банку», «Інструкція про протипожежні заходи для працівників банку», «Інструкція про охорону праці та техніку безпеки для працівників банку при використанні персональних комп’ютерів та електротехнічних пристроїв».

Відповідно до встановлених вимог у відділенні банку проводяться інструктажі з охорони праці: вступний, первинний, повторний із занесенням результатів до спеціального журналу. В журналі вказується прізвище, ім`я та по батькові, посада та підпис особи, яка одержала інструктаж, дата його проведення, а також прізвище, ім`я, по батькові, та підпис особи, яка проводила інструктаж.

З метою охорони праці на Управління капітального будівництва та експлуатації споруд покладено відповідальність за проведення інструктажів робітників та службовців з охорони праці із метою попередження нещасних випадків, попередження захворювань на робочих місцях; також Управління здійснює постійний контроль і нагляд за дотриманням працівниками усіх вимог інструкцій з охорони праці.

Вступний інструктаж дотримання вимог охорони праці проходять усі працівники, які приймаються на роботу. Повторний інструктаж усіх працюючих проводиться 1 раз на 6 місяців, незалежно від стажу та кваліфікації з метою перевірки та підвищення рівня знань з охорони праці.

Ефектівність роботи з охони праці та запобігання виникненню небезпек в даному банку залежить від чинності загальнообов’язкових (зовнішніх) та змісту самостійно розроблених (внутрішніх) наявних нормативних документів, офомлення та ведення відповідних журналів.

У розділі «Охорона праці» колективного договору, що укладається між роботодавцем і трудовим колективом, передбачається забезпечення працівникам соціальних гарантій у галузі охорони праці на рівні, не нижчому за передбачений законодавством, їх обов'язки, а також комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам, визначено обсяги та джерела фінансування зазначених заходів.

Згідно з вимогами нормативних актів у відділенні проводиться паспортизація робочих місць щодо відповідності вимогам охорони праці.

Перелік нормативно-правових актів з питань охорони праці і безпеки в надзвичайних ситуаціях (ОПБНС), що повинні бути та які наявні на об’єкті практики наведено в таблиці И.1.

Як бачимо, всі необхідні внутрішні нормативні документи (положення, накази, журнали) щодо охорони праці з урахуванням специфіки діяльності є в даного банку та відповідають чинному законодавству, при цьому оформлення та ведення відповідних журналів здійснюється на належному рівні.

Результати оцінки виконання положень нормативних актів з охорони праці у Центральномувідділенні АТ «Умовний банк» наведено в таблиці И.2.

Громадський нагляд та контроль за діяльністю установи здійснюється регулярно, а суб’єкти, що провадять цю діяльність (профспілковий комітет), функціонують ефективно. Основна увага профспілкового комітету приділяється дотриманню законодавства про охорону праці, контролі знань щодо охорони праці, розробці умов колективного договору та контролі за його виконанням.Оцінюючи ефективність СОП потрібно виходити з того, що витрати, пов’язані з охороною праці, можна поділити на доцільні, частково доцільні і недоцільні. Перелік витрат банку на охорону праці наведено в таблиці К.1.

Таким чином, виявлено що найбільша частка витрат припадає на працеохоронні заходи за колективним договором. Не здійснюються в банку такі витрати як витрати на пільги і компенсації працюючим у важких і шкідливих умовах, оскільки діяльність банківської установи не є шкідливою чи небезпечною для здоров’я працюючих. Також у даній банківській установі відсутні такі витрати як штрафи та інші відшкодування.

Узагальнену інформацію щодо стану охорони праці на досліджуваному об’єкті можна побачити в Акті перевірки, що наведений у додатку Л.

4.2 Аналіз санітарно-гігієнічних праці у АТ «Умовний банк»

Центральне відділення АТ «Умовний банк» знаходиться за адресою м. Київ, вул. Тельмана, 5. Проходження практики здійснювалось у Відділі супроводження операцій, який знаходиться на першому поверсі будівлі банку.

Поблизу будівлі банку, в якому знаходиться даний відділ, розташована автомобільна дорога, що підвищує рівень шуму, а також ростуть декілька високих дерев, які закривають небосхил, зменшуючи природну освітленість.

Загальна площа приміщення відділу складає 40 кв.м., висота приміщення – 3,20 м. В приміщенні відділу бухгалтерського обліку і звітності розташовано 4 робочих місця. Площа на одне робоче місце складає 10 кв. м, а об’єм – 26 куб. м. У окремій кімнаті знаходиться начальник відділу, який приймає відвідувачів.

Стіни приміщення забарвлені в блакитний колір, він заспокійливо діє на нервову систему та зменшує втомлюваність очей. Гарним доповненням інтер’єру приміщення є живі рослини.

Приміщення відділу обладнане сучасними офісними меблями, комп’ютерною та копіювальною технікою у кількості: 4 комп’ютера, 4 принтера, 1 ксерокс, 1 сканер, 3 телефони. Проведений аналіз розташування обладнання показує, що монітори розташовані на відстані не менше 1 м від стін з вікнами, відстань від бічної поверхні монітора до примикаючого до нього робочого місця не менш 1,2 м, а від тильної сторони монітора до наступного робочого місця – не менш 2 м. Під час аналізу необхідно враховувати, що банківські працівники більшість свого робочого часу проводять за комп’ютером.


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка